Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ ρ'"' ^• ' . Λ '^Ι 
^ Ι 


^ π#3Ι 
- -^, 2 
^^^^^^ΗΜ^^^Ρ 1 ^^^^^^^^^^^^^^Ι^^^^^^^^^^^^^^Εβ^^^^^^^^^^^^τ ΡΑΤΚ0100Ι.Έ 

"'' ΟϋΒδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ, 

5ΐϊΐ: ΒΐΒΐ.ιοτιιεϋΛ υ.νη ι;«$Λυ;', ινι ι;ι•.ηλ. ι;ΝΐΓϋΚΜΐ?ί, γ.ομμοολ,οεοονομιγ.λ. 

ΟΜΝΙΙΙ 88. ΡΑΓΠΟΙ, Ο0Γ.ΤΟΙ1111Ι 8(:Β!ΡΤί»Π1]Μ01Ε Ε€€ΙΕΗΙ\8ΤΙΓ,0Κυίϊ. 

5ΙΛΊ1 Ι 4Τ)?ΙθητΓλ1, §ΐνΕ ΟηΓΓίϊΚΙ Μ» 

ΠΕΟϋδΙΟ εΐΠΙΟΝ01.ϋαΐ€Α 
Γ£€μ:ηι.ε Η.*:(:ιι.Λ ετ ΛΜΓυυδ, 

ηατ* !Ε*ιτιο?ίΕίΐ Αε€υηΐίΤΐ«»ΐΜλΚ, ι?<ΤΕϋ &Ε εμϋαυκ Ρίθ?Γϊ<ιιι.ι.ι§ εουιοικυδ ««λ^ιιΐΜηι^τιβ ΓίνίΛΛΤΑΚ, γκλοι^α» μμγ*ι;^* 

τΐΑ ε*5ΤΐΓιΑΤΑ; ϋΐ^δκιιΤΑΤίο,Μτϋΐ», Γ€ι«^εντακϊι«» ν^Βΐι^ΐϊύε ΐΡ.Γ.τιο,Μίηΐ!» ^ί)?^τιΜ1xτ^η ιιμ τγ- •ν: «μκιιιι.* 

Οΐ'ίΙΚΙΙίίΙ ΚΙ5Τ Α«Ιή.Ι5ί!ϊΙΐΑΛ ΕίΐϊΤίΟΜεΚ ϋ11€ ΤΚΙίΚίδ ίίΟΤ1(>ίϊί«ί9 5.βα!ΙΛ* (»|;ΜΝΤΙΙΗ ΑϋϋϋΙ,ΙΐΙ ^ , ΑΙΐΤΑ ; 

ιχηΐϋίπιιβ ΐ'ΛητίΓΛΧΑίικιιηί ΛΝΑΐ,ΐτΐί:ΐ-?, 5ΐ?ίαι?ι.αβΐινκ τουοϋΐινε αϊ* τ^νΜ-; μ κ ίϋΛ ^(οιη. .. ;,. . ^ οΐ'Κ^τι- 

■Ιί§* Οονατα; £ΑητΓ»,ίίΐ ιντλϊ Η'^ι'« ιι-χτη^ ιιπί: ριίΐροΛίηβ, ν^γ ΜΝ*^ίΐ.ΑΛΐΊΐ * αγ*ι>λμ >ι 

^αλΛπκιι *^^ΐίΐ!ΜΜΐΐΛ ίΗβΓΐ?<ί;υκ?(Τΐιιι;§ 5ΐ ^^^(:^ΓΑ«<ίι1Ε ΜΑΤΐ;ινϊΑΑΐ- , Μϊ(»η%.%ΤΑ ; ίΐη:ΐϊΐυι:?* 

τ:υιι ουιιι», τυπ ΑΓΟ^ικνηΐϋ, αιι^ι^α νοιι Αΐ:αΓθκιτΑΓΕ «η ι^ιηιιμκ α(ι ιιιαιιιτιι}^ι^.ιι βϊχι.£^ια&ιι• 

ςΑΗ ΓΟί.Ι.ΚΛΤΙΙίΙ'Λ, ΛΜΐ'ίΐηΟΛΤΑ; 

Μΐ<:κίίΤίΐ^ ΕΤ ΑΜΓϋΐ'ΐϊ ι.οςνη,ΕτΑΤΑ ΐΝϋκιου» Αΐ3ειοι»ι:Μ *ίθΐιτ ΕΤ ορκηυιι, λΐΐ'ΐίΛβΕΤίςΐίΐ, €ΐιιιοί<οι.ίΜ;ΐ€Β, ^τατι• 

ιτιΟδ, κν^ίτιι^.^ι^ι!ί, α'^λιϊτη;!!^, 4Ναϊ.ιηπγ.ι$, ι?« υυοϋίίΐ-^ ιΐΕϋαιοΝίίί μγν£τι:ιι, ι>Ρ(;ν4ττ( ιμ, ΜΟβ,^ι,ΐ:, ΐϋΐκ* 

Ιί*€ΐί«» ςΑχι>ΗΗ:ϊ^ιι, οΐ5€ΐί*ι^χΑΐικ» ιιικτίϊΛίει^ιι, ΕΤ 0ξΐ3ί!:ΐΑ Αΐΐλ &ΙΗΚ ιιχν κλίϋ.ΓτιοΜ;; ϋΓ.υ ι*η-4»>;ΛηΜ 

ρι?οηυ« ι?ίυΐι:ΐΒΐ § ΐΜΗΐίΛ6ΐβ Ε Τ αρ.ΜίηΑυίι^β, αιτκιιο ?ΐ£ΐΜα;τ ΚΕΙΐ^λΙ , ΰΐο £ϋ;Η»Μ.τίϊ, ίίΐ'ΐυοιιι* 

»ο?ί ίϊΟΜ!» τιι,ι^ τΑΜ»νΐ£ ι^ΛΤκη , \ΈηΓΜ κτίΛίΐ ιικί^ίΐϋηϊί^Γί; ΡΑΤΗΐίΐι^ ?!6 ι:^ίΐ ίίϋΦία ομϊ^ϊιμ» 

ΙΛ {ίΓοουΛκτ τιιι;μα ίίί.ιιυ*ί*κκιτ, ι^λο ίίίτυιτυ ι.Ο'ΝδίΊΐι^τιη ; αι.τολ Μ;ΗΗ*ϊυΗ^4; 

8Λ(ΙΓ*^, ϋχ ΰΐ'Ο ι /Κ€'ϊθκι α»Μ' ■ ' '^ 1^ «ιτ ουνιιτη ΰΐ;ι>ΛΜ ι»ΑΤί(ΐ:«; ι:τ ι?ί ΐϊΐ;υιΐ;9ΐ <ιρκιιΐΐΐΐ 

(,^τ^ίϊ;^!^^ ι.'δ^ΐΓΚ ΑΕ' ϋϋ αγι»<;αι.»ι*§ι&, ί;οΐΐ«ν-?4ΤΑΤΐ λτ?(τ; 

||>Ι¥Ι«> α:€|'»ΑΤΙ&5Ι1ΐΑ, ΐ:.*ΤΚΪ1150ΐ]Ε ϋΙΙΝίυΐΙΛ |Α€11.Ε ΑΝϊ!£Ι'0?ίΕΡ*ϋΑ,*1 ΙΈία**Ν|*Λ?<ΐ11ϊ ^I^Α^ϊΑί;Τ^,Η^^Μ ΗΙ|Ι|»Γ|λ>, 
1.ΤΙΑΙΙΤ€ υΐ^ΑίΠΑΒ» ΐΝ11€«»ΤΑβ ΤΕΧΤυ^» ΡΐηΓΕΓ-ΤΙΟ €01111 Κ€ ΤΙ ΟΠί*, ΟΓΕΜίΙί Η£€Ιβθηΐ1Ι ΛίΜ νίκίΚίΑΛ» 

τιη ^νηνΜΐ^, ίοιίΜΑ νοΐΛί«ι:*ΐ')ΐ γκλοιια» ίΗϊ««0ΡΛ ϋΐίΐΐϋΐικ »?< τοτο ψχτ^ίηΜΛΜ μχχί ι ία 

^ΐΗΐΜβ, ηιι,τίΐ ρχΐί;ι ΐΤΑ», Γίΐ.ΐί8Γ.ιιΤ!ΐιΐ)ΐ'Κ ΐδίΑ αηΛΐ•(:τΐ(η ΐ'ίίΑ, ΜΓ.τιιοηΐί:Α ^;τ γμι 

»κιι:ΓΛΐοίνΐ'Η ιηΑϋϋΚΝτοηίΐΜ οΐ'Γ!^Γΐ:ΐ.οη^ιΐΰΐΈ ιΐ4ί;ΐΐ::Μ;^ ιιΐς ΐίΐΐί: Μΐ^Λίν^ΜαΜ , 

#Η)1|1|| ΚίΤίΜ ^"«ΗΟβΤηΑ &ΙΙΙ1 Κ»Τί1ΐ£Α, ^Λ υΡΚίνΐ^ΐΙΗ ΚΤ ΙΓ^$. Α11 0Ηΐ«Εί& Ε ΙΑ II.», 

ι*ϋ€οβ« υ^ίΐ;ΐ'Α£ ιοιι»ΐ5ΰΐ;& ι>ι;ΗΐΐΜς.^τ(Βΐ;», ι:οΑΐΚ]:^Αΐϋ•ιι^ιι» 

δΚΐιίΕό οΗΛίΟΑ ρηιοιι, 

Α 5. ΒΑίΐΝΑϋΑ Αϋ ΡΙΙΟΤΙΙΜ, 

ΑΟΟυΠΑΝΤΕ α. -Ρ. Μ10ΝΕ. 

§ΐνΕ (:υΕ5υΐΙ1Ι €ΟΙΐηηυ&ϋ|| ΙΝ ΜΓ^θυΐ.θ5 &ί;ΐ£ΝΤ1^ Ε£€Ι*Β£ΐΑΒπ€Λ'. «Α 1105 ΓϋΓΓΟϋλ. 

ίΑΐΑοΐΐΐΰΐΑ, Αο ι?<**τ\ιι ΐΡίΐϋβ βοα.κΜΛ, ίϋ ΐίυκ$ ΨκητνΛ ηιη^ηνκ, αΜα «κϋΜ ι.ατι»α, αι,γα οη£θ§-ι.Ατΐίνλ« 

ΙΑΤΙί<%. ΙΑΗ Ι'Ι,Ι^ΙΤΙίβ ΕΪΑΒΑΤΑ» (/υΟΛΪ* ΡΚίΙΙΙΙΙ ^ΚΜΕΜ, νΐΟ!ί(Τ»-ί}ΙιΠΙΪ<;Κ >:Τ Ι>ϋ€ΕΝΤΙ§ νΰΐυΐΙΐΝίΒΚ^. «ΟΙΒ ϋ:Α 

ΙΤΑΤ , «οχνε ^•ί^1^τ Τ'^ΗΑΓΤϊϊί! ΐΜ>ΐί;ΐ'^* ί>ΤΜΐ»τ, α*: οΐΊΛΰί'ί^'νΐί"-" ' '^^'" -τ •^ιι,ι.κ γκα^ο** >£^ιτ. «λτγα 

ίϋΨίΜΛ ΛΙΚΤΙΙΐΝΙί ΤΙΓίϋ «αΜιαΠ |.!»Τ. ΙΓΚϋΚ ^^ΒΛXι:Μ Ιΐ:ΐ(Τΐ ! Ι,ΑΤΙ,ΗΑ ίΑΙΚΙΙΑυ!» Αΐτηκ. 

ΠΤΙΤΙΙΛ, ΚΤ ΑΤ> ΛαΐΕΜ ^.Γ €Ι:>Τ11!« νοη^ΐΝΑ ΡΓΙ^μμι ^Μι ν , . ^ιυϋΟΗ Α11Τϋ« >Μ^Γ \*ι,^.-.^ί^ 

ΤΑ3ΙΪΙΙΙΙ Ιί\1ΙΙί«ίίΤ. ΙϊιΕΜΟΐυ Ι^ΙΤΙΙΑ ΟΙΙΙΚϋΙ'ΐ: ΚΤ 1 ΓίΝΙΠΙΛ; ΙιΤΛΑΐΙίΙΕ ν 

»ΙΕ ΙΊΓΚΜΠίνΐί» ΙΜΟ ί>«Μ?<ίϊ Αί'ί'ΑΙΙίΕίΙΑί. ΙΐΜ ' ' ν<ΐ-ί,ΑΤΙ?<ϊΐ*Ι ΙίΕΤί! , «Μ , Γ 

ίΑΤίΓϊΐΊΐι οοΐΝυι^•" ?ηΑ?ι«:ΐ!ί βοιγ^μμο^ο ^ιιίτίΐΗ : ι τΗίΐΐιι<ίΐ'ΐ& νι-Νο, ϊΐτ ηιϊ:τιι ηΐ'ΐίΐΐΐ ιΐΐ:ηκπι:ιο η ι- 

ρτι>η, ^.οι.ι.ι:Γ.Τ^ί^?^Ειι ιντεολακ «ινιι *:βλι*αιι βιν^ ϋΤΐ^Αϋ, ^ΪΟ νοΜΚΐΜηύν» ^ίΐί> ΑΜί-ηοϋΐ ι.ϋΓΤι• -ί 

ι•η(ΐ ϋΐΐΐΰκι Αΐι^^υκ ΐΝοίΓ,ΐϋΐϋί αϊΧΗΤΑίϋΤΕΗ, €ί*ιΐΡΑηι:τ ?ΐκ<:κ«ικ γ,ιιιτ, ^ί«;ΐ.υί» κνιη «;ιυιι§ΐΐ(:κ νοίΐκιχι^ αμιιι- 

Τ(1|||{«Κ¥ ΙΙΙίΛίίΟΐ* ΚΤ ϋίΙ'ίίΐ:ΐιΙ.ΤΑΤΕ& νΑΗΗ [-(ΐΙ,ΐΙΑ ^.ΰΙίΑΐΐυΝΤ. ΑΐΤΑϋΙΤί, %ί ^νη Ε1ΙΑΤ ΙϋΤΤϋηκ ΚΤ 6£0|1*ίΙΙ 
€01-1.εΓ.ΤΜϊ?ΐί;ΐ4 ΙίίίΑνί:θ•ίΑΤ|ΛΑΜ» \ΤΧ ΚΑΜΗΠΙ 1% ίΐν,ΫΜη ! ΑΤΙίΙίΤ ν»η&*Μ, ΙΙ'Μ ΐϊΐΐΐΐΐίϋΐίΐ νθΐυΐΙΐ:<« ΓΛΟ ?ίΟ\ΐ;« νϊ4 

ΙΛΟ ιιΐΆ ΐίΐΑΜαβ ϋί^ιΐΜοιτ. ι*ττ. €θ?(ΐιπ ιοι^ίίΛ *ι-,ηι^(ΐϊΐΗ ί'Ατηοι.ο«;ΐ€ ηο^ϊϊΡΐι Ε&ςτ;5ΐί ΑΡΐ>ι.ΐ€Α:^τιη. ΡΛτηοωαΐΜ αηΜ€Α^ τομόβ ιν. $. Ι0ΑΝΝΕ5 0ΗΚΥ5Ο8ΤΟΜ13• ΕΧΟϋίϊΕΒΛΤϋΙΙ ΕΓ νΕΝΓΓ Λ!11ϋ ].•Ρ. ΜΙΓιΝΒ Ε0ΙΤΟΗΒΙΙΙ. 

ΙΜ ΤΙΑ ηΐΟΛ ίίλΜΒύΙ$Ε, ΟΙ.ΪΜ ΓΛΟΓΚ ΡΟΙΐΤΑΜ ίΛΙΤΕΤΕΕ ΓΑίΙΙ&ΙΟίΚ Μ νΐίΙ^;θ ί>*ΙιΛΙ^£Λ 
ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ. 5Ευ ηπί'ΜϋΜΗύΙ€Ε, ΝυΝΟ νΚΚΟ ΙΝΪΒΑ Μ»*;Μλ ΡΑΡϋϋΙ.^Α. Βίζ,βο Ανίδ ΙΜΡΟΒΤΑΝΤ. 

0*8ρΓέ8 ηηβ ϋβ^ΙοΗ ρΓονίϋβηΙΙβΙΙβ• ςιιΐ τό^Ιηβυΐ Ιβ ιηοη<]ο, >ΈΤβιηθοΙ Ιββ (ΒυνΓ€8 «ιι-<ΐ698υ3 άβ ΓθΓ(ΙΐΒ«Ιν• ββ ί6ο« 
•ιηβ οοοΐΓ«(ϋ€ϋοη& ρΐυπ ου ιηοίηβ ΓοΠββ βΐ ιιιιιηΙ)Γ6ΐΐ8€9. Χββ Αί€ΐί€η €αίΗοΙίφί€8 ηβ ροοτβίβηΐ ^υ^Γβ έεΙιιρρβΓ ^ οβ 
(βεΙίΑΐ άίνΐπ άβ ΙβϋΓ υΐίϋΐέ. ΤιηΙόΙ οη « ηίέ Ιθιιγ βχίβίβηεβ οη Ιθογ ίπαροΠιοεβ ; ΙβηίδΙυη « <1ίΙ ςυ'ίΐβ έΐιΙοΜ Γβπηβ• 
011 ηιιΊΙβ βΐΐηίβηΐ Γ^Ιγο. ΓβρεηΊβηΐ Ιΐϋ ροπΓβιιίνβηΐ ΙβΟΓ εβΓπέΓβ (Ιβρυΐβ 2{ «ηβ, 6ΐ Ιρβ ρΓθ(]ιιεΙίοη8 ςοΙ βη βοΓίβοΙ 
ι1ο« ΪΡΐιιιβοί (Ιβ ρΐιιβ 60 ρΐηβ |^Γ:ινβ3 ρΙ »οί(|[η068 : βαββί ρβΓβΙΜΙ εβπ^ίη ςυ'^ ηαοίοβ (1*ένέηθπΐ60ΐ8 ςυ'βοευηβ ρπυίΐβιιεο 
ύυπιβίηρ οβ ββιΐΓ^ιίΐ ρΓΐ^νοίΓηΐ βαηρέοΙιβΓ. εεβΑΙβΠβΓβ οβ ββ ΓβΓπιβΓοηΐ ςυβ ςυβηιΐ \λ ΒίΰΙίοίΗέαηβ άη €ΐ€Γηέ 86Ρ• 
(βπηίηέβ 6η 8β8 !2,000 τοίυιηββ ^ιι-^^ ίε ρ3$90 ροΓΑΐΐ ιιη εύτ ^ζατ ηι άβ ΓβτεηΐΓ, ρουΓεβ ςαΜΙ ^ 3 2ι 68ρϊ^Γ6Γ0ΐι Ιι 
ιτβίιιϋΓε. Οβρεηϋβπΐ, ρ»Γΐη1 Ιθ8 <'8ΐυπι»ί68 αυχςυεΙΙεβ ίΝββ βοηΐ ΐΓουνέβ βη 5υΐΐ6, ϋ βη ββΐ (ίβυχ ςαί οηΐ6ΐό εοϋΐί- 
ηΐιβΙΙβηαειιΙ Γέρήιέββ, ρβΓεβ ςιΓ^Ιβηΐ ρ1ιΐ8 εαρϋβΐβ», ΙβΟΓ ββΤβΙ εηΐΓ3ίη«ϋ ρΐυβ (Ιβ εοηβόςυβηεββ. Οο ρβΐΗβ βΐ Ι^ηβΓββ 
€θοευΓΓβηΐ8 5β βοιιΐϋοηε βεΗβΓπέΑ, ρβΓ ΙβοΓ εοΓΓβ»ροη(1ϋηεθ ου Ιβυπβ νο^β^βυη, 2ι τέρέΐβτ ρβΠουΐ ^αβ πμ Κάίϋοο^ 
^Ιΐίβηΐ οιαΙ β0ΓΓΐβββ8 βΐ ππαΙ ίη)ρηπιέβ8. Νβ ρουναπί βΙΙβςυβΓ Ιβ Γοηιΐ (1β8 0υνΓ2β;68, ςυί, ρουΓ Ιβ ρΐυρβη, ρβ βοοΐ 
ηιιβ Ιβ!* ο1ιβΓ8*<]'α}υνΓβ ()υ ΟΙΙιο:ία8πιβ Γεεοηηιιβ ροπΓ Ι6ΐ8 ()3η8 Ιου8ΐ68 (βπιρβ βΐ ολϊιβ Ιου» Ιβ8 ρβ^'β, Π ΓαΙΙ^ίΙ Μβη 
5β Γβ]6ΐβΓ 8υΓ Ι3 ΓοΓΟίβ (]3Πδ εε ηυ'εΐΐβ 3 <1β ρΙυ8 ββΓίβυχ , Ιβ εοιτβοΐίοη βΐ ΓίπιρΓ688ΐοη ; βη ββ'βΐ , Ιββ εΙιβίβ-ά'εΒυνΓβ 
ιηί^πιβ η'αυΓΑίβηΙ ςυ'ιιηβ (Ιβπιί-ναΙευΓ, δί Ιβ Ιεχίο εο 6\Λ\ί ϊηβχβείοιι ίΙϋΝί1)Ιβ. 

Π β8ΐ ΐΓ^<ϊ-ΤΓ3ί ςιιβ, (]3ηδΙβρπη«ΐρε, υιι δυεε^β ΐηουϊ <]3ΐΐ8 Ιε8 Γββίβδ άβ 13 Τ^τρο^Γ^ρΙιίβ «^ληΙΙΰΓοέ ΓΕϋίΙβυΓ ϋβ 
ΓβοοιίΓίΓ 3υχ ηιέεαηΐΓίιΚ'δ, 3ίίη άβ ιώογοΙιργ ρΙυ8 Γβρίόβηιεηΐ βΙ<1β άοηηβΓ Ιββ ουνπβ^ββ ^ ιηοίη(ΐΓβ ρπχ, ςυβίΓβ νοίυιηεϋ 
ίΐυ ίΐουΐΐΐβ ϋονη ά'Εοήΐηνβ ία\ηΐ€ α άβ ΤΗέοΙοίήβ Γυπεοί ΐίΓέ8 βνβο Ιβ εοΓΓβεΐίοη ίπδυίΏββηΙβ άοηηόβ (Ιβπδ Ιββ ίιηρπ- 
πιβπββ ^ ρτββςυβ Ιουΐ εβ ςυί 8*έ(ϋ1β; Η βδΐ νπαί αυδδί αυ*υη εβπβιη ηοιη^Γβ ά'ιυίτβδ νοίυηιββ, •ρρ«Γΐβ03ηΐ 3 όίνβηββ 
ΓοϋΠεβίίοϋβ, ΙυΓβηΙ ίπηρΓίηιόβ ου ΐΓορ ηοΐΓ ου ΐΓορ 1)ΐ3ηε. ΜπΙδ , άβρυΐβ Γβ8 Ιβιηρβ έΐοί^πέβ, Ιββ ηιέε3η!ςυβ8 οηΐ 
οέϋό Ιβ ΐΓ3ν3ίΙ 3υχ ρΓεβδβδ ^ 5γ38, βΐ ΓιηαρΓβϋδΙοη ςυί βη 80γΙ, 83η9 έΐΓβ άυ Ιυχβ, «Ιίβηάυ ςυβ Ιβ Ιυχβ ϊϋΓβΓβίΙ (Ιβηβ 
<1β9 οιινΓ3|?Ρ8 (Ι'υπβ Ιθΐΐβ ηβΐυΓβ, 681 ρ3ΓΓ3ΐΙεπΐ6οΙ εοην6η3ΐ)Ιβ 8ου8 ΐου8 Ιββ ΓβρροΓίβ. 0α3ηΐ ^ !« εοιτβοΐΐοπ, ίΐ ββΐ 
ιΐθ ί3ΐΊ ςυ'θΠβ ιι*3]3ΐη3{8 έΐέ ροπέβ βΐ Ιοίη ()3η8 3υευηβ έ<1ίΙίοη βοείβπηβ ου εοοΙβπαροΓλΙοθ. Εΐεοιηιηβοί εη ββηιΐ^Η 
3υΐΓ6Π)6ηΐ , 3ρΓ^8 Ιοκίβδ 168 ρβίηβδ 61 Ιουΐβδ Ιββ (Ιόρβηςβδ ςυβ ηου8 8υ1}ΐ880ΐΐ8 ρουΓ ζττίΥΒΤ 3ι ρυΓ^Γ οοβ έρΓευνεβ άβ 
ιουΐ68 Γ3υΐ687 1.'1ΐ3Κ)ΙΙυϋβ. οη ΐ3^ρο^Γ3ρΙιίβ, ιηέιηβ ϋβοδ 1ρ8 ιηεϋΙβοΓββ ιη3Ϊ8οη8, βδΚΐβ ηβ οοΓΠ^βΓ ςυβ ϋβυχ έρΓβυνββ 
βΐ (1*βπ εοοΓιτβΓ υιιβ ΐΓΟβί^ιηβ 3νβο Ιβ 8βεοη(1β, 83ΐλ8 βνοΪΓ ρΓΟρ3Γέ βη πβη Ιβ οηβηυδβΓίΙ (Ιβ ΙΊιυίβυΓ. 

1)308 Ιβδ Αΐ6ΐί6Γ8 ΰαΙίιοΙίίΐα^Β Ι3 (ϋΟΓέΓβηεβ Ρ8ΐ ρρβδςυβ ίηεοιηιηβπ8υΓ3ΐ)1β. Αυ ηο^βο ϋβ εορτβεΙβυΜ Μ3ηε1ιί8 βουλ 
Ιβ Ιΐ3πΐ3ΐ8 61 ()οο( Ιβ εουρ (]*α•ι1 (.νρθ£;Γ3ρΙιίςυε 681 83η8 ρίΐίε ρουΓ Ιββ ΓιυΙεβ, οη εοπιιηβηεβ ρ3Γ ρΓβρβΓβΓ Ιβ εορίβ ()*υη 
ΗουΙ ^ ΙβυΐΓβ 83η$ βη βιεερίβΓ υη δβιιΙ ηιοΐ. Οη Ιίΐ εηβυίΐβ βη ρΓβπιί6Γβ έρπβιινβ 3νβο Ιβ εορίβ ιίη»! ρΓέρ3Γέβ. Οη ίίΐ 
βη δβεοοόβ άΒ Ιβ ιη^ιηο πιβηί^Γβ, ηιβίβ εη εοΐΐβΐίοηηαηΐ 3ν6ε 13 ρΓβπιί^Γβ. Οη ΓβΙΙ 13 πι^ιηβ εϋθ8β βη ΙίβΓεβ, βη εοΠλ- 
ιίοηο3ηΐ 3ν6ε Ι3 ββε^ηϋο. Οη 3^ίΙ άβ πιόπιβ βη ςυβηβ, βη εοΙΐ3ΐίοηη3ηΐ 3ν6ε Ι3 ΐίβΓεβ. Οη ΓβηουνβΙΙβ 13 ιηέιηβ ορ6- 
ηΠοη βη ηυίηΐβ, βη εοΠ3ΐίοηη3ηΐ βνεο 13 ςιιβΓίε. (^68 εο1ΐ3ΐΙοηη6πΐ6ηΐ3 οηΐ ρουΓ 5υΙ άβ νοΪΓ βί 3υευη6 (1β8 Γ3υΐΡ« 
8ί£η3ΐ668 3η 1)υΓε3α ρ3Γ 11Μ. 1β8 εοΓΓβείβυΓβ, 8υΓ 13 πΐ3Γ({β ϋβ» έρΓβυνβδ, η 3 όεΐιβρρό 2ι ΜΜ. Ιβ8 εοΓΓί^βυΓβ 8υΓ Ιβ 
ιηχΓ^Γβ βΐΐβ πιέΐ3ΐ. ΑρΓέ8 εβδείπς ΙβεΙοΓεδ βηΐί^Γββ εοηΐΓύΙέΡ8 Γυοβ ρ3Γ Γ3υΐΓβ, βΐ ρη ()ρ)ϊογ8 «Ιβ Ι3 ρΓύρ3Γ3ΐΙοιι 
εί-(1ε8βιΐ8 πιβηΐΐοηη^β. νίεηΐ υηβ ΓένΙδίοη, βΐ βοονρηΐ ί1 βη νίβηΐ «Ιβυχ ου (Γοίβ; ρυίβ Γοη εϋεΗβ. Ιβ ε1ίεΙΐ3§^β ορόΓέ, ρ^ΐΓ 
εοηδέςυβοί Ι3 ρυΓβΐό ϋυ Ιβχΐβ 8β ΐΓουν3ηΙ ίπιιηοΙ)ί1ί8ύβ, οη Γαϋ, «νεε 13 εορίβ. υηβ ηουνβΠβ ΙβεΙυΓβ ό'υη 1)οηΐ όβ Γέ- 
ρΓβυνβ λ ΓβυΐΓβ, οπ 8β ΙίνΓβ λ υηβ ηοιινεΙΙβ Γόνίδίοη, βΐ Ιβ ΙίΓαςβ η'^ίΓΓίνβ ςυ*3ρΓ08 εβ8 ΙηηοπιϋΓβΙΐΙβ» ρΓέεβυΙίοηδ. 

Αυ88ΐ γ 3 ι ί1 ^ ΜοηίΓΟίι^β 068 εοΓΓεεΙβϋΓδ (Ιβ ΙοιιΙβ» 1β8 η3ΐίοη8 εΐ βη ρ1υ8 %ΤΛηά ποπιΗΓβ ςυβ ά^ηε νΐη£^ΐ-Γΐη(ΐ 
{ηιρήιη6Γίβ<) ϋβ Ρ3Γί8 Γόυηίβδ 1 Λυβ^ί βυεοΓβ, 13 εοΓΓβεΐίοη γ ε^Αΐβ-ΐ-βΠβ »υ(3η: ςυβ Ι& εοπηροδίιίοη. Ι3η(1ί8 ςιΓβΜβυη 
βΙΙβ ηβ ΓούΙβ ςιιβ Ιβ άίχιρηιβ ! Αυδ^ίεηΠη, 1)ίρη ςυβ Γβ^βεΠίοη ρυΐ8<ι6 ρ3Γ3ΪΐΓβ ΙόσιέΓ3ίΓβ, Γοχ3εΐΙΐυ(1β ούιεηυβ ρ3Γ 
Ιβηΐ ϋβ ΓΓ3ί8 61 ϋβ 8θίη8, Γ3ΐΐ-ρ11ε ςπβ 13 ρΙυρβΠ ϋβ» ΕϋίΙίοηβ ϋββ ΛΜβΤ8 ΟαϋιοΙίαηβ» Ι3ΐ88βη1 1)ίεη ΙοΙη ϋβΓΓίέΓβ βΙΙεβ 
οβΙΙββ ηι^πιβ ϋβ8 ο^1^1)Γ68 ΒέηέϋιεΙίπδ Μ3ΐ)ΐΙ1οη βΐ ΜοπίΓβυεοη βΐ άϋβ εέΙ^6Γβ8 ΙέβυίΙβδ Ρβΐ3υ βΐ δίπηοηϋ. Ουβ Γοη 
εοπιρβΓβ, βη βίΐΗ. η'ίπιροπβ ηυβΙΙβ^ Γβυίΐΐοβ ϋβ Ιευπβ βϋίΐΐοηβ 3νρε οβΙΙβδ ϋββ ηόΐΓββ ςυί ΐβυΓ εθΓΓβ8ροηϋβη(, βη ^Γβο 
οοιηηιβ βη Ι3ΐίη, οη 8β εοην9ίηεΓ3 ςυβ ΓίιινΓ3Ϊ5βηιΙ)ΐ3ύΐ6 68ΐ υηβ ΓέβΙϊΙό. 

Ρ'3ΪΙΙβπΓ£, εβ8 δ3ν3ηΙ.<« έπιΐηβηΐδ^ ρΙυ8 ρΓ6οεευρό8 ϋυ 8βη8 ϋεβ ΙεχΙβδ ςυβ ϋβ Ιβ ραΠίβ ^ρο^βρίιίςυβ βΐ η'έίβηΐ 
ροίυΐ εοΓΓβεΙβοΓβ ϋβ ρΓοΓεδ^^ίοη, Ιιιαίβηΐ, ηοη εβ (]υβ ροΠνΙβηΙ Ιβδ έρΓβυνββ, πιπίβ εβ αυΙ ϋβνβΐΐ 8*.ν ΐΓουνεΓ, ΙβυΓ 
ηβυΐβ {ιιΐβΐΐίκεπεβ 8υρρΙ('>3ηΙ 3υχ ίβυ^δ ϋβ ΓΑϋίΙίοη. ϋβ ρ1θ8 Ιβϋ ΒϋηέϋίεΙίπβ, εοηιπιβ Ιββ ϊόδΜίΐβδ, ορέΓ3ίευΙ ρΓΡβςυβ 
ιοΒ^ουΓ3 8ϋΓ ϋβδ ηιαηυδίτίΐδ, εβυβε ρεΓρ^ΙυοΙΙε ϋε Ι3 ΓηπΙΙίυΙΙΐΊΐέ ϋεδ ΓαιιΐΡδ, ρ6ηϋ3ηΙ ηυΡ Ιεδ Αΐ€ΐΐβΓ$ ϋαΐΗοϋφίβί, 
ϋοοΐ Ιβ ρη-ρΓβ 681 βΟΓίουΐ ϋε Γ088υΗ(-ίΐΡΓ 13 ΤΓ3ϋίΙΙοη, η'ορβΓβηΙ Ιβ ρΐιΐδ δουνβηΐ ςυβ βυΓ ϋΡ8 ίπιρΓίπιέδ. 

1.6 Κ. Ρ. 1)ε Βυείι, ^ύδυ^ι6 βο1Ι»ηϋί8ΐε ϋε ΒΓυχεΙΙεδ, ηουβ ('^επνβιΐ. ίΐ ^^ 3 ςυβίςυβ Ιοπιρ8, η'3νοίΓ ρυ (ΓουνβΓ βη 
άΙχ-ΙιυίΙ ηιοίδ ϋ'έΐυϋβ, ηιιβ &€ηΐ6 [αΐίίβ ϋπΐιδ ηοίτβ ΡαΐΓθΙορί€ Ιηώιβ. Μ. Ββηζίης^βΓ, ρΓοΓβδββυΓ ϋβ ΤΙιέοΙο^Ιβ 3 ΓϋηΙ- 
νβΓ9ίΐ(& ϋθ λνιΐΓζ5ουΓ|;, εΐ Μ. Κβι^δίηβηη, ΥίιβίΓβ ϋόηέΓ3ΐ ϋβ Ι3 ηιόπιβ νίΠε, ηοιιβ ιη3θϋ3ί6ηΙ, λ Ι3 ϋ3ΐβ ϋπ 19^υ^1ιβι, 
ηβνοΐΓ ρυ ^^αΐεηιβηΐ κιίΓρρεικίΓε ηηβ $βηΙβ [αιιίε, δοϊΐ ϋ»08 Ιβ Ι3ΐίη δοΐι ϋβηδ Ιβ ^Γεε ϋβ ηοίΓβ ϋοΐ]1)1β ΡαίΓοΙοςΐβ. Εηίΐη, 
1ρ 83ν3ηΙ Ρ. ΡίΐΓ3, ΒύηεϋΙεΙΐη (Ιβ ^οίεδη^ρ, ε( Μ. ΒοηβΚ^'^ι ϋΪΓβείβυΓ ϋεδ ΑηηαΙβ$ άε ρΗίΙθΜρΗί€ οΗτέΐίβηηΒ, ηιίβ 3υ 
ιΐέη ϋβ οουβ οοην3ίη€Γβ ϋ'ιιηβ δβυΐβ βΓΓβηΓ ΐνροι^ΓβρΙπςυβ, οηΐ έΐέ ΓοΓε^^β ϋ*3νουβΓ ηυβ ηουδ ο'3νίοη8 ρ38 ΐΓορ 
ρΓέβπιιιέ ϋβ ηοίΓβ ρβΓ&ίΐβ οοΓΓρειίοη. Ολπβ Ιβ ΟΐβΓ^'ΐ^δβ (ΓΟϋνβηΙ ϋβ 1)οη8 ΙβΐίηίδΙβδ βΐ ϋβ 5οη8 Ηβϋέηίβίεβ. βΐ, οβ ςυΐ 
β^Ι ρΐυδ Γ3ΓΡ, ϋβ8 ηοποπαββ ΐΓέδ-ρο^ίίΐίΓδ βΐ ΐΓ^8-ρΓ3ΐιςυβ8, βΗ 1)ίβη Ι ηουβ ΙβυΓ ρροιηβΙΙοηδ ηηβ ρηηΐθ ϋβ 25 εβοΐίπιββ 
|ΜΓ εΗ:ιςυβ Γ3υ1β ςυ*ίΐ8 ϋέεοηνΓίΓοηΐ ϋβηδ ο*ίπιροηε ΙβςυβΙ ϋβ ποβ νοίυπιββ, βυΠοηΐ «ίιηδ Ιβ» ^Γβοδ. 

ΜβΙ^^Γϋ εβ ςυΐ ρΓέε^ϋβ, ΓΕϋίΙβυΓ ϋβδ ϋοηη ϋοηιρίβί»^ 8εηΐ3ηΐ ϋβ ρ1υ8 βη ρΐυδ ΓίπιροΓίβηεβ βΐ παδπιβ Ιβ ηέεβββίΐΑ 
ϋ'υιιβ εοΓΓβεΐίοη ρ»ΓΓ3ίΐ6 ρουΓ ηυ'οη ουΥΓϋ^ε δοίι ν6Γίΐ3Ϊ)Ιεηιεηΐ υΐΐΐβ βΐ 68ΐίπΐ3ΐ)Ιβ, 8β ΙΙντβ ϋορυί8 ρΐυδ ϋ'οη 30, β( 
ββΐ ΓέδοΙυ ϋβ 8β ΙίΥΓβΓ ^υ8ηυ'2ι Ι3 Γιη λ υηβ ορΟΓ»ΐί(>η Ιοη^υβ, ρύηίΐιΐβ εΙ εούίευββ, 83νοΐΓ, 1& τόνιβίοη βηΙίέΓβ βΐ 
ιιηΙνβΓδβΙΙβ ϋβ 868 ίηηοιηΙ)Γ3ΐ)1β8 εΙίιΙιύ•«. Αίπδί εΐιαευη ϋβ «εβ νοίυιηρδ, 3υ Πιγ βΐ ^ πιβδυΓΡ ςυ'ΐΐ Ιββ ΓβπιβΙ 8008 ρΓβδββ, 
β8ΐ εοΓΓί^έ ιηοΐ ρουΓ οίοι ϋ'υη ι>ουΐ ^ Γ3υΐΓ6. Οιΐ3Γ3ηΐβ Ιιοπιπιββ > δοηΐ ου γ δβΓΟοΐ οοευρββ ρβοίίβηΐ 10 βηβ, β( ηηβ 
ΐΗ)πιπΐ6 ςυί ηβ Κ3υΓ3ίΙ 6ΐΓβ ηιοΙϋϋΓβ ϋ'υη ϋβπιί πιίΐΐίοη ϋβ ΓΓ3ηε8 ε»! εοη<(3εΓέβ ^ εβί ίπιρθΓΐ3ηΙ εοηΐΓόΙβ. Ι)β ββΙΙβ 
ηΐ3ηί^Γβ, Ι68 ΡυΙ)Ηε3ΐίοη8 ϋβ8 ΑίβιΊβτε ΟαΐΗοϋηηβε, ςυΐ ϋέ]Ίι ββ ϋίβΙΙηρβίβυΐ βηΐΓβ ΙουΙβδ ρ3Γ Ια βυρέποΗΙέ ϋβ ΙβυΓ 
ΐΌΓΓβειίοο, η'βϋΓοηΐϋβ Γίνβίββ, ιουδ εβ Γ3ρροη, ϋβηβ 3υευη Ιβπιρ8 ηί ϋ3η8 «υευη ρ^^β; ε3Γ ςυβί βδΐ ΓόϋίΙβυι ςυί 
ρουΓΓ3ίι βΐ νουϋΓ3ίΙ 8θ ΙίΥΓβΓ ΑΡΚΚδ ΓΟΙ'Ρ 2ι ϋβδ (Γονβυχ δΐ ^{^[βηΐβδςυββ βΐ ϋ*υη ρΗχ δί βχθΓ5Ιΐ3ηΙ? II ίιυΐ 
ββΓΐβ8 έΐΓβ 1)160 οέοόΐΓέ ϋ*υηβ νοε3ΐίοη ϋίνΐηβ & εβΙ βίΤβΙ, ριιυΓ ηβ τεευΙβΓ ηί ϋβν30ΐ Ι3 ρβίηβ ηΙ ϋβν3ηΙ Ι3 ϋέρβηββ. 
βυπουΐ ΙοΓβςυβ ΙΈυπιρβ 83ν3η1β ρΓοεΐ3πιβ ηυβ ]3ΐη3ί8 νοίυωβδ ο'οηΐ ύΐό έϋίΐέκ 3νβο Ι30ΐ ϋ*βΧ3εΙίΙυϋβ ςοβ εβυχ ϋβ 
13 ΒίΰΙιοίίίέηοβ υηίυ6ΐ$€ΐΙβ άη αβτ^έ- ίβ ρΓέδβηΙ νοίαηιβ βδΐ ϋυ οοιοϋΓβ ϋβ οβυχ Γένίδέβ, βΐ Ιουβ εβυχ ηυί Ιβ ββΓοηΙ 
^ ΓβνβηΪΓ ροΓίβΓοηΙ εβΙΙβ ηοΐβ. Εη οοηδεςυειιεβ, ρουΓ ίυ^ΟΓ Ιββ ρΓοϋυοΙΙοηβ ϋθ8 ΑίεΙΐετ^ ΟαίΗοΙίηκβΒ δουδ Ιβ ΓορροΓΐ 
ϋβ 13 εοΓΓβεΐίοη, ίΙ ηβ Γβυϋίβ ρΓβηϋΓβ ςυβ εβυχ ςυί ροΓίβΓοηΙ εη ιδίβ Γ3νί8 ίεί ΐΓ3εό. Νουβ οβ ΓβΓυηο3ί88θη8 ςυβ εβΙΐβ 
ι^ϋϊϋοη βΐ εβΙΙβδ ςυί ΒυινΓοηι δυΓ ηοδ ρΐ3ηε1ιβ8 ϋβ πιέΐ3ΐ 3ίθδί εοΓπ^όββ. Οη ΟΓΟ^βίΐ βυΐΓβΓοίδ αυβ Ιβ 8((^Γόο1.νρ1β 
Ιιηιηο()ί1ίδ3ίΐ Ιρδ Γ3υ1βι, 3ΐ1εηϋυ ςυ*υη εΐίοΐιδ ϋβ πιέΐ3ΐ η*ΡδΙ ροίηΐ έΐ38ΐίαυβ; ρβδϋυ Ιουΐ, ίΙ ΙηίΓοαυίΙ Ι3 ρβΓΓβεϊίοη, 
ε^ΐΓ οη 3 (Γουνό Ιβ Ηιβνεη ϋβ Ιβ εοΓΓί^βΓ ^υ8ηυ'3ι βχΐίηείίοη ϋβ ίΑυΙβδ. 1*ΗέΙ)Γευ 3 έΐέ Γβνυ ρ3Γ Μ. Ι)γ3€1ι, Ιβ βΓββ 
|)3Γ ϋβδ ΓιΓΡΟδ, Ιβ Ι^ΐίη βΐ Ιβ Ρηιπςβίδ ρ3Γ Ιββ ρΓβιηΐβΓδ εοΓΓβεΙβιΐΓδ ϋβ 13 ε3ρίΐ3ΐβ βη εεβ Ιβη^υβδ. 

Νοιιδ 3νοηΗ 13 εί>η^υΐ3ΐϊοη ϋβ ρουνοΐΓ ΩηίΓ εβΙ αν» ρ3Γ Ιβδ ΓόΩβχίοηβ 8αϊν30ΐβ8 : ΕηΟη, ηοίΓβ βχβιηρίβ 3 Ωηί ρ3* 
εΙ)Γ3ηΙεΓ Ιβδ κΐ'βηϋβδ ρυΙ)1ϊΓ3ηοη8 εη 1ΐ3ΐί6, βη Α1Ιβπ)3^ηβ, βη Βεΐ^^ί^υβ βΐ βη ΡΓ3ηεβ, ρ3Γ Ιβδ ΟαηοπΒ ρΓ€€$ ϋβ Κοηιβ 
'' " "^ ' ■ •' • " - -. . -* 1." ,—*^-• .• • ._.,,. , . ^ ι(^^ια^αι^οηΜ άβ^ 

'ϊηιβΓ ςυβ ϋββ 

. . / ΙΟΠεΙίβΓ, Ρ3Γ 

ΓΓ3ίηΐ6 ϋβ 86 ηονβΓ ϋαηδ εεδ 3ΐ)Ιπιβδ δ3ηδ Γοηϋ εΐ δ3η< ηνοδ; ιηβίδ οη 3 Πη! ρ3Γ ββ π'δςυβΓ ^ ηουδ ίπιΚβΓ. Βιεη ρΐυδ, 
8-.ιυϋ ηοίΓο ίιηρυΚίοο. ϋ'βυίΓΡδ Ε(ϋΐβυΓΑ 86 ρΓϋρ3Γ6ηΙ 30 ΒαΙΙαίτβ υηίνβΓββΙ, 3ΐίχ Ι)^νΊ$ίοη$ ϋβ ΙουΙββ Ιβδ Γοη^^ΓέκϋΙίοηη, 
Ιι υηβ ΒίοςταρΜβ βΐ 2ι υηβ ΙΙίιΙοίΤβ κέη6Γ3ΐε, βίο., βΙε. ΜβΐΗευΓβυδβηιβηΙ, 13 ρΐυρβπ ϋββ έϋίΐίοηδ ϋέ^λ Γ3ίΐ68 ου ςυΙ βο 
ίοηΐ, 8οηΐ ββηδ 3αΙοηΐύ, ρ3Γεθ ςυ*βΙ1β8 δοηΐ 5308 6Χ3€ϋΐυϋβ ; Ιλ εοΓΓβεΙΐοη ββπώΐβ βο ατοΙγ έι6 Γ3ίΐο ρν ϋββ βγρο^ΐοδ, 
ιοίΐ ςυ*οιι ο'βη βΐΐ ρ38 δβοΐί Ι3 ^3νίιέ, βοΙΙ αυ^οπ 311 τβεαίό ϋβνβοί Ιβδίηίβ; πιιΐβ ρ3ΐ1βοοβΙ υηβ ΓερΓοϋυεϋοα 
^οπβ^I6 •υΓ(^ΐΓ3 ΙίβηίΟΙ» ηβ ίύΐ-εο «ιυ'ΐι Ι« ΙυαίβΓβ ϋββ ύ€θΐ€8 ςυί βο βοηΐ ΑιίΙββ οα ^αί ββ ΓβΓοοΐ βυοοΓβ. 8Μ€ϋΐυΜ Ψ. ΛΝΝϋ8 407. 

ΤΟΥ ΕΝ ΑΠΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΙΩΑΝΝΟΥ, 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΟΣ » 

ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

8.Ρ.Ν.Ι0ΑΝΝΙδ 0ΗΚΥ8Ο8ΤΟΜΙ, 

ΟΡΕΒΑ ΟΜΝΙΑ Οϋ^Ε ΕΧ8ΤΑΝΤ 

ΤΕί ^ι^^Ε Ε^υ8 νομικέ είΒευΜΡΕίιυΝτιιιι 

ΑΙ» 1189. εθΟΙ€Ε8 6ΑΙ.Ι.Ι(:08, ΥΑΤΙΟΑΝΟβ, Α.^Γ.ίΐεοβ βΒΒΗΑϋΐεΟδΟΙΙΕ ; ΝΕεΝΟΝ ΑΟ 8ΑΤΙ1ΙΑ1ΙΑΜ ΒΤ ΡλΟΙΙΤΟϋΙΑίΙΑΜ 
ΕΟΙΤΙΟΝΕ^ £Α8Τ1βΑΤΑ, ΙΝΝϋΜΕΒΙβ ΑυΓΤΑ ; ΝΟΥΑ ΙΝΤΕλΡΚΕΤΑΤΙΟϊΙΕ «ΒΙ ΟΡυβ ΕΒΑΤ, ΡΒ^ΕΡΑΤΙΟΝΙΒυβ, ΜΙΗΙΙΤΙ1, 
ΝΟΤΙΒ, ΥΑΒΙ» ΙΕΟΤΙΟΝΙΒυβ ΙίίυϋΤΒΑΤΑ *, ΝΟΥΑ 5ΑΝ0ΤΙ ΙΚΚΙΤΟΒΙΒ ΥΙΤΑ, ΑΡΡΕΝΟΙΟίΒυδ, Ο.ΝΟΜλδΤίεΟ ΒΤ εΟΡΙΟ- 
8Ι58ΙΗΙ8 ΙΝΒΙΟΙΒυβ ΙΟευΡίΕΤΑΤΑ ; 

ΟΡΒΕΑ ΒΤ βΤυΠΙΟ Β. ΒΕΚΝ. ΟΕ ΜΟΝΤΡΑυεΟΝ, ΜΟΝΑεΟΙ ΒΕΝΕΟΙΟΤΙΝΙ Β εΟΝΟλ. 8. ΜΑυΑΙ. 

βΟίΤΙΟ !Ι0η381ΜΑ, 113 ΌΜΝΙΒϋ3 ΙΙΐυ3ΤηΑΤΑ ΟϋΛ ηΒ€ΕΝΤΐυ3 ΤϋΜ ΒΟΜΛ, ΤϋΜ ΟΧΟΝΠ^ 

ΤϋΜ ΑΙΙΒΙ, Α ΟΐνΕΒ3ί3 ΙΝ ΙϋΟΚΜ ΡΒΙΜΌΜ ΒΡΙΤΛ 5(/ΒΤΤ, 

ΥΕΙ ίΑΜ ΒΌΙΊΑ, ΑΌ ΜΑΝϋ3€ΒΙΡΤ0ΒυΜ ΏΙΙΙΟΒΝΤΙΟΒΕΜ 0Β13ΙΜ ΒΒΨΌΟΑΊΑ ΒΌΒΤ^ 

ΑΟΟϋΙΙΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝϋΟ ΚΚΟΟΓιΝΟδαΕΝΤΕ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ. 
ΒIΒΕIΟΤΗΒ^^Β €Ι.ΒΒΙ ϋΐνίΤΒηβ^Β, 

δΙΥΕ 

ευκβυυΜ εοπρι^ΕτοκυΜ ιν 5ΐΝ6υι«ο3 βείΕΝτυ: ΒεεI.Ε5IΑ5ΤIε^Β εαιιο8 βοιτοββ• ΤΟΜυδ ΟϋΙΝΤϋδ. νΒΜΒυΝτ 18 νοι.υιιΐΝΑ ΙβΟ πΐΑΝεΐδ ΟΑίχιειβ. ΕχευοΕΒΑτυκ ετ υενιτ αροο ^.-ρ. μιονβ εοιτοκεμ, 

ΙΝ νΐΑ ΟίεΤΑ Ο'ΑΜΒΟΙΒΕ, ΟΜΜ ΡΚΟΡΕ ΡΟΒΤΑΜ Ι.υΤΕΤΙ.« ΡΑΒί3Ι0ΙΐυΐΙ ΥΟΙΛΚ) ΟΎΝίΈΛ 
ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, 5£υ ΡΕΤΙΤ-ΜΟί^ΤΚΟυΟΕ. ΝυΝ€ ΥΕΒΟ 1ΝΤΒΑ Ν(ΕΝΙΑ ΡΑΗΙ^ΝΑ. 

1863 5Λ€ϋΐυΜ Ψ. ΛΝϋνΒ 407. ΕίΕΝΟΗϋδ οΡΒΕΐηι οοΛ πι Ηοο ΤΟΚΟ υν ΕχροδίΙίο ίη Ρ8Αΐιηο3. 
Ι)υΙ)ίβ. Ιη ρ5«1ιηαιη ί. 
βρυηβ. Ιη Ρββίιηο». €θΙ. 35 
527 
533 Μ(»4ΐτυιι. 

ΡοηίΐιηιηίπιΐΜΗι, ΙλΟοτ Ι^βηβτοΐβ, φίοιΙ, άιυη ίηοιηηϋιιι» ΐοηιρι«θΜΐ6ηΙϋιυ»ΐαηι%οΐΜ6θυΐυη8 8. ^ο•ιι• 
Μΐη €Κιΐ7«θ6ΐοιιιυιη 88. Ρ&ΐη\>αι νβηίο Ι.Αΐίη& λά Ιβχΐυιη Οηβοαπι €θ1υιηη& ^ά οοΙοιηΜπι &ΰο«(ΙίΙ, ίη Ιΐλ耫 
ηοβίη 6)08^6111 8. Ι>θ€ΐοπβ 6<]Ιϋοηβ, ρι^Ίηλ ΙαΙιιια ]υχ(λ ΟηΜίΜη ρ^ιμη&πι Ι«ηΐιιπι ροΐΜΐιΐΓ. Ηχο αιυβλ Γυίΐ 
61 ςαί<ΐ6ηι αηίο, φοά ρηαΜ|υ&ιη ηοΜβ ίη βηίπιο ΠιίβββΙ Ιηΐβςηιιι 88. Ρ3ΐ1ηιαι Ε€α1β8ί« Οηβο» ιπηΙΊ- 
Ιΐοηθοι <ϊοηΐ6Χ6Γ6, ]ΐπι ςυίηϋβαιη ^ΙιΙιΙηο &πηί9 ββοηίπι 6^ί<ΐ6ηιηιυ8 Ιι&Γιηΰ («ηΐυπι 8. ^. ΟΚίΓγβοβίοπιι ορβη, 
1ίΐΐ6π«ΐυβ ΠΜηά&νβηιηιυδ 1πιηιο1>Ι1ί1>α8. Ηββ ουσι \ιλ 86 Κΐ8ΐ>6ΐΓ6η(, 61 ηβο ίη πΐ8ηα 68861 Ηΐΐ6Πΐ8 ίαιαιοΐ)Ιΐ68 

ΠΙ0ν6Γ6, 06^116 ίη 8ηίαΐΟ Ιΐυ]ΐ1866 6(1ίΐί9ηί8 ηΐ6Γ6 ΙαΙΪΜΒ ηθΤ6Π1 ά6ΐ6Γ6 Υ(^ηΐίηΐ ^ΙΗΒ ]8ηΐ ίη(6|{Γ6 !γρ{8 

ΙηιακΜ1ί1)α8 0Μΐη(ΐ8ΐ« 6πιηΐ 61 ρ1ηΗ8 ςα8πι 86Χ8^ίηΐ« ιηίΠίΙιυβ 6οη8ΐίΐ6ΠΐηΙ ίΓ8η6ΐ8, Ιιαηο Γ6ΐί€ΐΐ6Γ ίηνβηί- 
ιηιΐ8 πΜΜίαηι. ηοη Ι8ηΐ6η 8ίη6 ορ6η 61 ίιηρ6η8λ| μϊο βρΐΑη<1Ι ΙιιιΙο 6<1ίϋοηί ηοτκ, ςυ» 8ίο 1ίη|;αλ ΐαη 6πβοα 
ΐαιη Ι4ΐ1ίη2ΐ άίΐ8ΐ8 βναιίίΐ. 256358 ΓϋΓίίίϋβ. — Ελ Τνρίϋ ^.-I^ Μ»6ΝΕ. η«ϋ9 •• • • 

ΙΝ ΤΟΜϋΜ ^υIΝΤυΜ. *' •'•ϊ'..•: 

Ιβιηάια βχβρβοΙβηΙαΓ ({αίηΐυβ δβχΐυδηυ^ Τοιηυδ Ορβπιιη εΐΐΓ^δοβΙοιηί : δί νβΓΟ («πΐίιι^, 
^ιιαιη δρ6Γ&1)Α(αΓ, ίη ρυΜιευιη ρΓοάβαηΙ, ίά βαηβ ηοη ειιίρα βνβηίί ηοδίΓβ : βειηρεΓ οηίηι 
8ε1ΐ6€ΐ39 &(1 ιηβηαιη ρβΓ&Ιαδηυβ ΗαΙιαίιηΌδ, δοηηία ηαιηςιιαιη (ΙβΓβοβΓυηΙ. ΒίΜίοροΙβ αιιΐοηι 
ηοη ίΐ3 ορροΓίηηαηι Ιβηιροηιπι οοηάίΐίοηβπι ηλοΐί , Αίηιιβ οΐίαηι ίηΐβπίαηι ορβΓαΓυηι , ηη»! 
ΓιΓβεοδ Ιγροδ 3ρΐ6 ΐΓ3€(2ίΓβ ροδδβηΐ, ρ6ηυη& 1αΙ)θΓΑη(ο8 , Ιιίηο ρΓ«ϊρο(ϋΙί 8υη(, ςαοηιίηιΐδ 
ηΐΑ]θΓ6 , υΐ ίη ορίηΐίδ 6Γ&1. οβίβηΐβΐβ υΙβΓβηΙϋΓ. Μογα8 βυίβηι οηιηβδ ίη δβςηβηΐίΐιαδ Τιιπιίδ 
τυιηρβΓβ, 6ΐ 1&γ()α πιοΐίηιίηα ρβΓ ϋΐΐίςοηΐίαηι ίη ίίδ 6(!6η(ϋ8 α(!ΙιίΙ)ί(3πι εοηιρβηδβΓΟ ίη 
3πίηιο Η&ΙιεηΙ. Η»ο ςηΑηΙυηι αά ταη Ι^ρο^ΓβρΙιίοαηι, ςυαηι πγο ΙαϋίΙο ηιοάοΓαπ ηοςυίπιυδ. 

δαβοεεπι ΙεεΙΟΓεπι ]ιΐ(1ίεεπι βε ρΓΟ ]υΓ6 8υο ΓΑΐίοηεβ ειρο$εεη(εηι Α^ηο8οίίηο$. όυίίΐηηι εοη- 
ηυεδίί ΓαεΓ&ηΙ ηοΐβδ ηθ8ΐΓ3δ &(1 ιηιαπι ρα^ίη&ηι ροηί 8θ1ίΙη8, εΐ τΑΓαβ εΐ Κ)ΓενίθΓε8 εβδε,ηηαηι 
βοίεβηΐίη ςυίΙ)η8άβηι ΕάίΙίδ. Νοηηηΐΐί εηίηι ίίδ ηοΐίδ ίΐα (ΙεΙεεΙαηΙυΓ, ηΐ 3(1ηιο(ί8, ρυΙο, (ϋ^ί~ 
Ιίδ, άηείβςηε ηιεηδηΓΟ, Ηίηε ςυαηΐί «δΐίπι&ηάα 8ί( ε(ϋ(ίο ^ϋφτίδ (ΙεΟηίαηΙ ; (Ιεςυε εοη(ϋ(ίοηε 
ορεΓίδ ρβΓηπι εο^ι(εη(. Ηίε βηεΙοΓεηι ΙπαεΙαπιηδ ρεΓδρίευιΙαΙε δεΓπιοηίβ ΟΦίεΓίδ ρεηε οηιηί- 
Ι)υδ αηίεροηεηάυπι, εη]υδ (Ιίείίο υΐ δεευηάηηι εΙε^^αηϋοΓεηι, ί(α δεεαηάυηι εοηιηιυηίοΓειη 
ϋδυπι εοηείηηαΐα εδί ; ςυεπι αΐ ίηΐεΐΐί^βδ ηυ11& ηοΙ^Γυπι ορε ίηάί^εδ. ΤΗεοΙο^ίεαδ νεΓο ηο- 
(Αδ εαΓ ίη ίηίΑ ρα^ΐηλ ςυ»Γ9δ, ςη3η(1<κ|αί(!επι ίΐΐίδ άερυΐαΐυβ Ιοεοδ εδί, αΜ οηιηία, ηυ» αιΐ 
βΓ^αιεηίΑ δΐη^αώ 8ρε€ΐ3ΐ>υηΙ, δίπιηΐ εΐ εηπι οΗίηε εοη^τηεηΐί ΐΓβεΙβύυηΙηΓ, βΐΐβΐίδ εχ ςυο- 
ουπιςηε 1ίΙ)ΐΌ, εχ ηηαεαηιςιιε Ιιοηιίΐία, ίίδοηιηίϋαδ ηυ» ροΐεπιηΐβά τεηι ίΙΙαδίΓβηάβηι βΙίςυΜ 
οοηΓεΓΓε ? Οαίά εηίηι ροδδίηι ίη ηο(& Ιπιβηι ρα^^η&ηι οεευραηΐε (ΙίεεΓε, υΜ β^ίΙοΓ (Ιε τε ηοΑ- 

είαηι ΙΙιεο1οβ[ίε3 εαςαε ^Γ^νί, ηυ&ηι οροΚεαΙ εχ άίνεΓδίδ βαηείί άοοίοπδ Ιοείδ εχρΙοπίΓε ? 
«είηάε, εαπι πιαΙΙβ Ιοεα δίη(, υΙ)ί τεβ εα(ίεηι ΙπαοΙαΙηΓ, οώγ Ιιυίε ροΐίυδ ςυαηι αΙΙεη Ιοεο ηο~ 
Ιβπι ιΐ(1]ίεί&8 ? Αηηοη ρηΒδΙιιί Ιιβε οπιηία Ιοεα ΙΗεοΙο^ίοβ δίπιαΙ αΟΓεΓΓε, αίςυε δίη^ΙοΓυιη 
ΓοηιρηΓ&Ιίοηε ΓαεΙβ, δεηιΙ&τί ? ίά ηυοιΐ ίη ροδίΓεηιο Τοηιο εχδεςυί αηίπιαδ εδΙ; υ1)ί εΐίαπκίο 
άίδείρΐίηα , δίνε ιηοΓηπι, δίνε πίαυηι 9([εΙυΓ, άεαυε (ϋςΓεδδίοηί1)υδ βυοίοπδ ηοδίπ , 
ςαο άίρ*εδδίοηεδ πια^ηαπι δηρε1Ιεο(ί1βηι οΒεΓυηΙ. ϋηο νεΓΐ)θ οιηηία δυο Ιοοο ΐΓ^εΙα- 
£υη(υΓ. Αά Ιιβε αυΐεηι , αΙ ]9πι ίη ΡΓ»Γα(ίοηε Τοηιί (εΓΐίί άίχί, ηοϋίδ πιβχίηιε οιινεηάηηι 
ηε ηοΐβδ ίη ίηιίβ ρβκίηίδ αεευηιυΐεπιυδ. Οε δεπρίοπε α^ίΙυΓ ευ]υδ ορεΓα ύιΜίοΙΙιεεβηι ρεηε 
εΓΗείυηΙ, εΐ ηονα δυηίηάε επηαηΙηΓ, ςυ» πιοΐεπι βυ^εαηΐ; ίΐα η( ςυεηι υηίΐεοίηι ίη ΓοΗο Το- 
ιηίδ ρυΜίο&Γε (ΙεδΙίη&νεΓ&ηιηδ , ]βηι Τοηιοδ δαίΐεηι (Γε(ίεείηι οοπιρΙεΓε άερΓεΙιεηάαΙυΓ ; ίηιο 
εΐί&ηι ί|;ηοΓ&πιυδ υίΓαηι ροδδίπιυδ οηιηία ορηδευΐβ Ιιοε Τοπιοηιπι ηυηιεΓΟ εοπιρΓείίεηάεΓε ; 
ίά ηαοα Ιαπιεη αΐ Ο&ί, εΐ βίηε άίβρεηάίο βαΐ, (οΐίδ νίΓί1)υδ ουΓαύίπιυδ. ^&Π1 βά 1ιυ]ηδεε Τοηιί 
ιΐΓ^απιεηΙαηι νεηί&πιιΐδ. 

$ 1.--Ι. ΕχροΒίίίοηα Ιοαηη%$ €Ηη/ίο$ίοίη% ίη ΡβαΙηιοΒ, $ί ίηίβρνω «ιφβτβΜβη^ ιιιο/β ιηαχίηιιιιη 
ι7/ίιΐ5 όρια €α€ηί; ^ηοά ορίΜ ρτβϋο ηΜ% αΐη ροΜίροηβηάητη. Π. ΑηΙ%θ€Η%(ηι$ αη ϋοηϋαηΗ- 
ηοροΗ ί11α$ οάοτψιαΌεηί. 

Ι.ΕχροδίΙίοηεδ δίνε €οηιηιεηΐΑηί Ιοιιηηίδ €ΙΐΓ;δθδΙοπιί ίη Ρδΐϋπιοβ, ηυληΐβιηοΐΐδ ΓυίδδεηΙ, 
δί οά υδςυε «ΙβΙεηι ηοδίταιη ίηΙεβΗ βΐ δΐιηί ρεΓνεηίδδεηΙ, εχ ίίβ ηη» δαρεηηηΐ εοη]ίοεΓε 1ί- 
οεΙ.Οιιίηςη&βίη^ εηίηι εΐοοίο ςηί «α^ΓδυηΙ ηι&χίηι&ηι νοίηπιίηίβ ρβίΓίεηι εοηιρίεηΐ; ί(α ηΐ 
δί ίηΐε^πδίη 1&0 Ρδβίπιοδ Οοπιπιεηϋιηίδ ΓΓαεΓεηιαΓ, νίχ ροδβεπιηδ εοβ ίη(1ιιοΙ)ηδ «οιρΙίδδίηιίΗ 
Τοηιίδ εοηιρΓεΙιεηϋεΓε ; ςαιιηάοηαίάεπι ΡβΑίπιί οηιηίηπι ίοη^^δδίηιί βύδηηΐ, ευοη ίίδςαε Ρδβΐ•^ 
ιηΐϋ οεηΐεδίηιυβ άεείηιαβ οεΐανυδ, ςυί δοΐυδ νί^^ίηΐί (ΙυοΓυηι ΡδβΙηιΟΓηηι ηιβ^^ίΐηάίηεπι εοηι- 
ρΐεΐ; ίΐΑ αΐ δί 1>εηε εαΐοαίυπι άαε&ηιηδ, νίχ ΙεΓίία ρ&Γδ ορεηδ αά ηοβ ηδςυε (ϊενεηεηΐ. δυ- 

ΕίΓδυηΙ βυΐεηι ρβ&ίπιί, α ΙεΓίίοαά (Ιυο(1εείηιαηι,ηονεηιηαπιεΓθ : ςαικίΓββ^εδίηιηβ ρηηιυδ ουηι 
χροδίΐίοηε βαα αά Ιιαηε δεπεηι ηοη ρεΓίίηεΙ, υ( ίΙ)ί(1εηι άίείΙυΓ ; & ηυααΓ^εεδίηιο ΙεπΙίο €Ί<Ι 
ςα&(ΐΓ3κεδίηιαπι ηοηαηι ; & εεηΐεδίπιο οεΐανο &Α εεηΐεδίηιαηι (Ιεοίπιηπι βερίιπιηπι ; δ εεηΐε- 
δίαιο άεείπιο ηοηο βά ιΐδςαε 6ηεπ). 5ηηΙ ροητο Ρδβΐηιίευπι Εχρο&ί(ίοηίΙ)υδ δυίδ βεχο^ίηία; 
δί (Ιεηιαδ βαΐεηι (εΓϋαηι εΙ ςηΑ(ίΓ3£[εδίηιυηι ρππιυπι, ςυί ΙίεεΙ ευηι βΐϋδ ΓερεηαηΙηΓ,βί Ιιαηε 
δεπεηι ηοη ρεΓίίηεηΙ , ςαίηςαβ^ίηΐιι οεΙο βυρεΓεΓυηΙ Ρδαΐηιί εαηα ^οο:1Π)εηι^^ί^δ δοίδ. Νυΐ- 
1υπιεΓ|;ο (βηΐη ηιοΐίδ ορυδ εάίάίϋο&ηηεδ 6ΙΐΓ]Τδθδ(οηιηδ, δί ςυίάεηιοπιηεδ Ρδβΐηιοδ ίηΙεπρΓε- 
ΐΑΐαδ ρΑΓί ηαοάο ΓαεήΙ, αΐ ηοβ εχίδΐίαιιιηιαδ, ιιίςαε ίηΓΓβ ρΐΌΐ)αΙ)ίη[ΐυ$. ΙηΙεπ ρΓ«δΐΑηΙίδ8ίηι& 
ηυΐεπι ίΐΐίυδ ορεΓΑ εεηδεΙηΓ, α( εχ ηιυΚοηιηι ΙεδΙίηιοηίίδ ΑδίεηΙυΓ, βίςυε εχ 3δδί(1ηο ηδϋ Αβ 
ΙεεΙίοηε (ΙερΓεηεηάίΙυΓ. 

Π. ΟυβΓίΙϋΓ ΑηΙίοεΙιίβηε , αη ΟοηδίΔηΙίηοροΙί Ιιοο ΙαηΙαηι, Ιθπι Ιοη^η ορυβ εηιίιεηΙ. 
ΟεΚεβί ΡΝοΙίί ]υ(ίίείο δίβηάυηι δίΐ, ςηί εΙεβ&ηΙίοτ& ε1 πια]οπ ΑοεηΓβΙίοηε εΓΑΐκ>ΓαΙ<ι είυδ 
ορεΓΑ ηΐΑνυΙΙ Αηΐίοείιί» Γ^εΙα, ςη^ηι ΟοηδίΑηίίηοροΙί , ιιΙ)ί ΑηΙίδΙεδ δΑΓΓΟίαηι ιΐ6|οΙιίδ| 
Ρατκοι. 6η. ίν. 1 ^ •\ : .-ΡΗ^ΕΚΑΤίΟ. • 8 

•• • * 
ϋ$ηυ6 ςΓαγ!5«$Ιιιιΐ9 , (I^$(βη(α^:*•^?^. $\>1βΙ)Αΐ; β! βίαηύηιη « ίικ^υαιη 5ί( θ]α$ ]ιΐ(Ιίο!ο , Ιιοο 
ιφιΐ8 Αη(ίθ€ΐιίφ Ιι&αά Α.ν5ΐ!ζ '4ιΙιί^$αιη ΓαβπΙ : ηαηι, υΐί ϋί\ίηιυ8, ίιιΙοΓ ο\(ΐυί$ίΙίθΓα οοιη- 

Νβςυο Ιιοο ιιησ ρίοΙίίΐΙΐΐΓ βΓ^ιιιηβηΙο Ιοαηηβηι ηοβίηιιη Ηοϋ ορυδ ΑηΙίο^ίιίφ οϋοΓηανίδβο. 

ΑΙίαϋ βηιιη ^3νίΙι&'«ήΐ](α3ΐηυΓ 6χ ΟοηιιηοηΙβπο ίη ΡδΑίιηυπτι οβηΐθδίιηυηι (Ιβϋίιηυιιι, υ1)ί 1)$ρο 

Ιο^υηΙαΓν/ιιαιτί^ΓΟ 4 : Οηο( { ηΐίτα€ηΙα ) ίηιρβναηίβ Ιαϋαηο , ηηί οιηηβε ιωρίΗαΐΒ $ηρ€Γανη, 

(Ιηη^[(η^ρ\}φίάί'6ίίΛΓ Εοοΐ€$%α, (αοία 9ηηΙ ? ^ηοί Μαχίηιίηο Γερηαηίβ ? ^ηοί αηΐβ %9ΐ08 Ιίηρβτα- 

.'^^τ<8 χ^βά 8% ννΛίχΒ βα βϋατη ({ηα ίη ηο8ίΓα ρβηεταίίοηβ 6ν€η€ΓΗηί: η^τηρβ €γη€€8 νβρ^ηίβ ιη 

''υξίΙίΐΜηί%8 %ηιρΓβ88(Β , ΑροΙΙ%η%8 ίβηιρίηηι [ύΐηιίηβ άΰΐβοίηηι, 8αη€ίι ηιανίί^τί8 Βαδί^ΙίΡ, φη ααί 

' ίη ΌαρΗηβ (Γαηβίαίιο, βί αρενία αάν€Γ8η8 άωηιοηβηι νίοίοηα . ^ί^(Β8ίο^^8 ί/ηρβΓαίοήοΒ ρβοηπιω 

ίηοριηαία ίηοΓ8 βί αάίηίΓαο\Η8; %ρ8\η8 ΙιηρβναΙοΗ8 €ωά€8, %ρ$χα8, ίηηηωη, Ιηϋαηί, ηηί οίηη€8 

ίηιρί€ίαί€ νί€€Γαί, €ίανηηα4ί %11ϊη8 ιη/βη7ΐΑ5, νβτηιχΗτη 8€αΐ€ύτ€Ρ, Ηίο Αηΐίοείιοηίδ ολ ΓοοοπδοΙ 

ςαοΓαηι ρίοηςιιβ α(!Ηυο Ι68ΐ6$ δϋρβΓΟΓβιιΙ; βΐ ραυίοροδί (Ιβ ΙοιηρΗ ΙοΓθ$ο1^ηήΐΑηι οΐ) ΙυΓίαηα 

8ΐ]$06ρ(α Γ68(αιΐΓα(ίοη6 ν6Γΐ)α ΓαείΙ; ίάςαοά βΐιαιη ηοη γαγο ο1)8βΓναΙυΓ ίη ίί8 Ηοιηίΐϋδ,ιιυ.ΐί; 

Αηϋοείιίφ ΗαϋαίΙ. ΙΙΙβ ροΓΓο οιηηία πιίηυΐαΐίπι βηαΓΓαηΙπΓ ίη ι\\α ΙοηςίοΓβ ΟΓΑΐίοηβ ίη 8αη- 

οΐυηι Β^ϋ^ίαπι, ςυ® 8ΐιρΓαΤοηιο δοοαηάο οα8α ΙυίΙ. 

Αΐίο βΓ^υιηβηΙο ρΓθ1)2ίπ ροδδβ νίάεΙϋΓ Ηαδεβ ΈχροδίΙίοηοδ ίη (οΐυαι ΡδβΙΙοΓίαηι Αηΐίοίΐιίιρ. 
ηοη αυΐβιη ΟοηδΙβηΙίαοροΗ» αάοΓηαΙβδ Γαίδδβ. Ναΐίυπι εηίιη υηκιααηι ΙαηΙί οΐίί ορυδ βιηί^ίΐ 
£ίΐΓ3Τ8θ8(οηια8 ; οριΐ8, ίηαααηι, πιαςηο 1αΙ)0Γ6 οοηοίηη.αΐυιη, ςιιοιΐ νίχ ροδδεί (1ιιοΙ)υδ βηιρίί^^ 
γυ1ϋηιίηί5ιΐ8 οοιηρΓβΙιβηαί, δί ({αίάεηι ίηΙο^Γαπι αά ηοδίΓαηι αδςυβ 2Β(αΐ6ΐη ροΓνοηϊδςθΙ. Ουο- 
π)θ(1ο ααΐοηι ροίαιΐ βοηδίαηΐίηοροΐί ΙαηΙυπι οΐίαηι ηβηοίδοί , ιιΙ)ί ρΓΦίβΓ δοίίΐυηι οοηο1οη£ΐη(Η 
οίΠ€ίυηι, ηυοιςυ^ηι αΚ) ίηεοηιρ2ΐΓβ1>ίΙί (!θ€(θΓβ ρΓΦίβΓοιίδδυηι, ΡγφΙογ βρίδοορβίοδ ίΙΙαδ ευπί;^ 
ίη ρΓΦοίραα ίΐΐα 6( ροραίοδίδδίηια (οΐίϋδ ΟπβηΙίδ ϋίοΒεβδί, ευί Γο^βηιΐφ δαηείυδ οηΙί^^Ιο» 
«ΐ88ΐ4ΐαο 6( ίηΓα(ίκα5ίΠ δΐυάίο α(1νίβί1;ιΙ);ιΙ , αΐίίδ βΐίαηι ίί8(|ΐΐ6 ^Γανίδδίηιίδ οχ ΙηιηδνοΓδο ηειί- 
ά6ηΓιΙ>α8 ηβ^οΐίίδ ρβηβ οΙ>ΓαΙα8 βπιΐ ? ΕΙ ςαοαιοάο ροΐαοπΐ 8θχ βηηοΓαηι δραΐίο ίηΙοΓ (ο( 
ΙαηιαΙΙιΐ8 βίςυβ εαΓ&8 , 1ΐ08 Ιαηι αηιρίοδ εοπιαιοηίαποβ , οχρΙοΓαΙίδ οΐίαηι νοΙοΓαπι ίηΙοΓρρο- 
ΙαΙίοηίΙ)α8 &άθΓη&Γ6 7 

Αΐίαά ίίβηι ίηάίοίυηι βχείρίιηιΐδ 6χ οο αιιοά πιοηΑεΙιοδ , νβΐ α(1 εχβηηρίυηίΐ , νοί ;η! 
Αΐίαηι ςιΐ6ΐηρί3πι ιΐδΐιηι οοηιηιβπιοΓοΙ. ΙΠυα βηίηι ΑηΙίοεΗίφ δοΐεϋαΐ, ίη ευ]ιΐ8 νίοίηΐη 
ιηοηΰεΐιί ίη ιηοη(ίΙ)υ8 86(1β8 Ιΐ3ΐ)65αη(, βΐ οΐ) νίΐφ δαηοΐίαιοηίαω εοΙο^ΓΑϋαηΙυΓ; ΟοηδΙηηΐίηο- 
ροΙΙ ηοη ίΐεαι. Ηίε βαίβηι ιηοηαοΐιοδ ποη δβιιιβΐ εοηιηιβιηοΓαΙ ; υ( ίη Εχροδίΐίοηο Ρβαΐηιί ϋ ^ 
οοΐ. 71 βί β1ί1)ί. 

{ Π.— Ι. Ββ Γοίιοηβ %ηί€τρΓ€ίαηά% αΐΓί/8θ8ίοιηι ίη Λί* Εα'ρο8ΪΙίοη%Ιιΐ8. ΙΙ.ΙΊτωη %11α8 ρν(Ρ8€η{€ 

ρορηίο βί ΰοηάοηαηάο α%Χ6ή(. 

1. Ιη 8€ΗρΙιΐΓαπιπι δαοΓΟΓυηι ίηΙβΓρΓοΙαΙίοηβ ροΓ ΙοΙυηι γίΐ26 ευΓδΰηι γοΓδαΙυδ εΐΐΓ)'8θ8(ο- 
ιηυδ, ^ίο αάβοΐίΐαηι ρβΓ^ίΙ οίΠείυπι ; Ιίΐ6Γαηι ί(α δοςαίΙαΓ, υΐ ςηί ηοη ρΓϋΒοίρυαηι οα ίη γο 
8ΐαάίαπι ροηαΐ ; 86(1 (αηιβη ΙβεΙίοηβδ ϋίγοΓδοηιηι ΙηΙβΓρΓβΙυηη 8£6ρ6 ίη ηιβ^ίυπι αΙΤβΓΐ , (π- 
οίΐο δεηιρβΓ δίηςιιΙοΓυπι ηοηιίηβ. Ηίδ ροΓΓΟ ηοη ηιυΐΐυηι ίηιηιοΐΜίαΓ , δοά είΐο ΙηιπδίΙ γ^Ι 
οίΗίεβδ ρΓβεβρΙα βΐ αά (ΙίδείρΙίηαηι ηιΟΓαηι, ςυίΐ ίη Γβ β]ϋ8 βεππιοηίβηι, ίηγεηΐίοηβηι, οίο- 
ςαεηΐίαηιςυβ ηιίΓβήδ : δρίεηάβηΐ εηΐιη Ηί εοιηιηβηΐ&πί ίηΙβΓ ρΓϋΒδΙαηΐίδδίηια ίηεοιηραΓαΙ)1Ιί.*$ 
οοηείοηα(οπ8 ορβΓβ. 

II. ΑΙ ςυβΒδΙίο ηιογβΙοΓ, βη Ιιαδ ΕχροδίΙίοηβδ €ΗΓΥδθ8(οπιιι$ ίη εφίυ ρορυΐί, εοηείοηοηΐί^^ 
ηιοΓε, ίΐίχβηΐ : αη υ6γο ρπναΐίπι ίΐΒ^ο αϋοΓηαγβηΙ,βα ιίδυιη δυυπι, νεί αηιίεοΓαηι, γεί άβιηυηι 
ΙβεΙΟΓίιηι, ςιιί 1ιιι]θ8ΐηοάί 1ίΙ)Γ08 βγοΙνβΓβ γεΙΙβηΙ. Οαα ίη Γ6 ΓίΐΐεοΓ ηοη ραΓαηι ίηβδδβ άίΓΓι- 
εαΚβΙίδ , ςααηι βοΙγβΓβ 6ΐ άβ ηΐβ(1ίο ΙοΙΙβΓβ , δί ΓιβΓΐ ροδδίΐ , ιηοχ δ&Ιβ^'^ηιυδ. ΥοΓυηι ρΓίαδ 
αυϋίβηάυδ εα άε τε εδί ΤίΙΙεηιοηΙίαδ, εη]αδ αεεαΓ&Ιίοηί αε ιΐϋί^εηΐΐφ γίχ ςυίϋρίαπι α(ί3ίεί 
ροδδίΐ : €|αο(1 ίΙΙεΟβΙΙίεο ΥΐιΙ^αη ίιϋοηΐΓ'ΐΙε (ΙίχίΙ, δίε Ι^αΙίηε εοηγβΓίίπΐϋδ : 

« ΕχρΙιεαΙίοηεδ Ρβαίιηοηιπι ςυβδ ίη ΙεΓίίο ΟΚΐΓ^δΟδΙοηιί Τοηιο Ιΐ3ΐ)επιυδ , δυηΐ α ΙεπΙίο αά 
Αυοάεειιηυηι , Ιιίηο ςυαάΓβ^βδίπιί ρΗαιί ΕχροδίΙίο βεςυίΙαΓ ; (1είη(ΐ6 & αιίΑάΓβ^ββίιηο ΙβΓίΙο 
αά ηιιαάΓβ^εδίηιιιηι ηοηιιηι ; ροδ(, α εεηΐεδίηιο οείΑΥΟ &(1 εεηίεβίηιυηι αεείπιυηι δβρίίαιυηι; 
(Ιεηιαηι α εεηΐεδίηιο άεείηιο ηοηο 3(1 υδΐ^υε βηεηι. Ηκε ροΓΓΟ οηιηία ίηΙβΓ εα ςα» γεΓΟ 
ΟίΐΓ5δθ8ΐοαιί βυηΐ ηηηιεΓβηΙυΓ. Εχείρί6η(ΐ2ί (απιεη ΓοΓβ γίίΙεαΙιΐΓ ΗοηιίΙία ίη Ρβαίπιαιη ΐεΓ- 
Γιυηι, ηη» α γβΓίδ ΟΚΐΓ^δΟδΙοιηί ορεπ^υδ νί(1εΙυΓ βίγΐο πιαΚηπι (ΙίΙΤεΓΓε, εΐίαπίδί αΙ) Ιοαηηβ 
όαηιαδεεηο ςυαδί ^0Αηηί8 ΟΙΐΓ^δΟδΙοαιί πιεηιΟΓαΙα ΓαεηΙ. Εα ιιυΐεηι ηοη ΓερεηΙοΓ ίη γε- 
(βΓί ςυα^Αοι εοΐΐεεϋοηβ, ςηΐΒ αΐίαδ ςαίη(ΐα3£[ίη(β ηογεπι εοηϋηεΐ, υ( ίη ε]αδ(1εηι Τοηιί Ια- 
Ιιυ!» νίίΐεπε εβί. 

α Αΐί» εοηιιηεηίαηί ροΐίαδ εδδε γίάεηΙυΓ, ({υαπι ΗοηιίΙίφ , ({υβ ροδίΓειηβι (βηιεη ( ΗοιηίΙίβΒ 
ηεηιρε ], ίηδεπρίίοηε @[αυ(ίεηΙ ; βΙίςιιαηΓίο Ιαηαεη α(1 ΙιοηιίΙίαΓυπι ΓοΓπιαηι 2ΐεεε(1υη1. Ηε1)ηιίεί 
εχεπιρίαηδ αΙίοΓαηιςυε ίηΙεΓρΓεΙαπι ΙεεΙίοηεδ αίίβΓΐ δίερε ΟΙΐΓ^δΟδΙοηιιΐδ , ςυαβ βΙίςυ2ίη(!Ιο 
εχρίίεβΐ , δΰβρίϋδ τείιιΐίδδε (αη(υπι δβΐίδ Ιια1)εΙ. Μυΐίίδ ίη Ιοείδ γίίΙεΙϋΓ ίη ίρδα βεείεδία 1ο- 
(ΐυί, εΐ ίαηιεη εχρίίεαίίοηεδ ΡδπΙηιοΓυηι αΜαιη ευηι αΗλ βηηεείίΐ, αε δί υηα βεπε εχρΙίεΛίίο- 
ηεδ ί1ΐ38 ρ3Γ3ΓεΙ. 1.0(ΐυί γίάεΙΠΓ γίπδ, ηοη αιΐ(1ί(οηΙ)αδ, δε(1 (ΐυί ε]υδ δεπρία ΙεεΙαη εδδεηΐ. 
Εχρίίεαίίο ΡδαΙιηί εεηΐεδίηιί (Ιεείιηί δεχίί 1)ΓενίθΓ εεΓίε εδΙ , ςυ^^ηι υί ροδδίΐ εοηείοηεπι υηδηι 
εΙΐιεεΓε : ί(1 ςιιθ(1 εΐίαπι (ίίεί ροδδίΐ (Ιε εεηΐεδίωα γί^βδίπΐίΐ οεΐανα, εΐ αε ςαίΙ)ΐΐδάαηι αΐίίδ ; υί 
β εοηίΓΑΓΪο ςυ(Β(1αηι ΙοηςίοΓεδ δυπι, ({υαπι υΐ ροΐαεπηΐ υηα νίεε (ίίεί. Οαιη εεηΐεδίπιηηι νί- 
(ε8ίηιαη\ ρηιηυιτιε^ρΗοαΙ, γίίίεΙαΓ «ιΐίφΐίί! εοπιαιειηοΓαΓε (ΐυο(1 (ΙίχεΓβΙ, οηαι (Ιε εεηΐεδίιηο Τ) Ρβ^ΕΡΑΤΚλ 14 

^αιηο ηοηο «{^θγοΙ. ΕιρΙίΰαΙίο ΡδαΙιηί οβηΐβδίιηί ηα&(]Γα£θ8ίπΗ ιηιαϋ αά ΕχρΙίοδίΙίοιιοιιι 
86χαβ08ίπιί «6€υηάί , ςυαιη ηοη Ιΐ3ΐ>6ΐιια9 : ν6Γ6ςα6 εΓ6(ΙίΙαΓΐΓΐΐΓ^8θ$(οιηα8 οοάοιη ηΐιι β((|ΐιο 
ιη<Μΐο ΙοΙυιη ΡβαΗβηιιιη ίηΙβΓρΓβίΑΐυβ 0856. » 

Η€ΐοΙβηυ8 ΤίΠβιηοηϋιιβ ααί Ιιοβεβ £οιηιη6ηϋΐΓίθ8 ρΓΟ ιηοΓ6 βαο β€€αΓβ(6 6χρ1θΓ€'ΐνί(, Ορί- 
πΗΐυΓ βΓ^ο Ι黀 Ιο&ηηειη €1ΐΓγ8θ8ΐοιηαιη , ηοη εοηαοηβη(!ο ίη €<£(ΐ] ρορυΗ (ϋχί880 , 86«Ι 
8€ηρ8ί886 ΙβηΙυηι : ςυαηιςααηι, ιιΐ 68ΐ ίη ]αιϋοίο ΓβΓβηάο εβαΐυβ, Ιι»ο ηη^δί άυΐΝίΑηβ οΠογ^Ι, 
κι 8ηρ6Γ65ΐ €6γ(6 ίη ίΐΐ&ιη 86ηΐ6η1ί&ηι ίηείίη&ηΐί ιη&{[ηιΐ8 ιΙαίΜίβηάΙ 6ΐ Α(1ν6Γ8υιη 8ΐΐ8ρίειιη(υ 
1θΰη8. ΑηΙβηααηι βηίηι 3ά 6Χ6ηιρ1& νβηί&πιυλ, Ιιοε ρΓοηιίΙΙβηάααι ϋηχίηιηβ. ^α^8 εΓοάαΙ οοη- 
είοηαΙοΓοιη ρβηβ ςυοίίάί&ηαπι, ηαί ροΓ Αηηο8 οοΐοάβοίοι Ιαΐί οΠιείο, ίη ρηηείρίΐΗΐδ (Ιεμι1>«18 
Οηβηϋδ Ε€€ΐ6$π8 Γυηε1υ8 08(, Ιι^ηοΙβαΙβαι βαρβίΐβοΐίΐβπι ίη 8€ηηίί8 Γβΐίηαίβββ, γοΐ απιίείβ 8θ- 
1υηιΐ6^εηά&ηιά64ί586?5ηρ6Η6εϋΐ6αι> ίηηα&ηι, ΙοΙαηι α(Ι εοηείοη68 ρβΓ&Ιβηι , υ( εηίςυε 1ε- 
§6ηϋ ρ&ίαπι εηΙ, εΐ (}ΐιιιηίαπι νίχ αβρίαπι νί(ΐ6389 ιΐ(1 ηοηιπι (Ιί$είρ1ιηαηι αρρΓίηιε εοιηροβι- 
ίΜη, ςαιιίεο:! νίχ ιι1ί5ι νεί αραά εΐΐΓ78θ8(οιηυηι ίρ8υηι Γερβτίβδ ; ςυβςηε 8ΐ ίηΙε^Γα &α ηο8 
ρεΓνεοί88βΙ, νίχ (ΙαοΙιαβ ρο886ΐνο1απιίηί1>υ8 εοηιρΓβΙιεηάί, υΐ ]αηι ϋίχίπιυβ. 

Αά εχεοιρία νεΓΟ ]&πι ρΓοεειΙ&ηιυβ, ςυ® εεπίε νιάεηΙυΓ εοηείοη&ηΐεηι οηιηίηο τοΓεΓΓε. Ιη 
ςηΑΓίί Ρ8α1ιηίΈχρο8ίΙίοη^, εοΐ. 41, Ιι®ε Ιι&1)εΙ:5^(ί ηοηρτοϋβ $αηΐΗ3 (^ηοάηαηαϋ Ιη€ηίηι οπι- 
ίΐαηΪΒ,^ηία ηβο 6ί$ίίΐά%ο$€ αηίιηηηι αάΗίδβίηηί, ηβο βα €χΙ)βΐΐ€(/ίΟίΜ ηϋηιηΓ. 8€ά^οηιϊη€8 ^πίάβίη 
αΐίςηοί αΙΙοφΑηίηη, ({Ηί »ηηξ ηοΐίί $ηρ€ηοΓ€8, υύί ίιαύίίηηι, ιηΰ^ίΒίοη, αηιιείηηι βί οηιηία οομ- 
ρο$Η€ηηΐΗ8, ίία ηί οροτίβί αΙΙοηηίηιιιν : αά Ι)€ηίη αηίβηι ανοβάΰηίβδ Ηί$αηΐίΜ , ηο3 χϋαΙρίίηιΐί , 
αί(/η€ λιιε €ί %ΙΙη€ ν€Τ8αηιη8, η€ρΙίρ€ηί€$ €ί βοεοΓάββ 8ηιηη8. ΕΙ εΦίεΓβ ςυφ ί5ί(1επι ίΙΙε ρΓθ80~ 
ςηίΙαΓ. Αηηοη εοΒίαηι αΙ1οΐ|υεη(ί8 ΙίΦε γεΓΐ>& 8υη(? ΕΙ εοΐ. 8εςαεη(ί 1ι»ε ίη εοηείοηε ε1 ίη 
ρορυΙΙ εοΒίυ (Ιίεί οηιηίηο νί(1εηΙυΓ : β. βΓ®εί8 βάίεΓεηιΙίβ αΙ)8ϋηεο Κ)ΓενίΙαΙί8 ε^ηβα : Μβάιί^- 
9ηητ ηο8 φιοοΗ^ ηί Οβηηι 8ηρρΙ%€€8 αάβατηη8 : ά%8€αιηη8 φΑοτηοάο €α 8%$ [αοχεηάα 8αρρΙί€αΐίο. 
Νση €8ί €Ηηαηηι ίη ιηη8€ηίη , ηοη 8ηηί €οη8ηηΐ€ηά(Βρ€€'αη%<τ, ηβο 8ηηί οοηάηοΘηάί ροεάορορχ , 
νΙΐ€ίοΓ€8 €ί 8ορΗί8ί€Β, η«^η€ η^ηΙίΗτη ίβνηροηβ €οη8ηηΐ€ηάηίη €8ί, ηί Ηαηο άίοβηάί ατΐ€τη €άΐ8€α8, 

8ϋά 8θΙυΜ νθίηί88€ 8%ΐ[^€α, €ί αΓ8 ρβΓ/βΰία 6να8ί(. Ν€€ ρνΟ (€ 8θΙ%ΙΥη ρθί€Τί8 ά%€€Τ€ ίη €0]\Α(1%νΧ0^ 

8€ά ^1\αη% ρΓο ιηοί/ί^ αΙη8. Εΐ ςηί8ηαηι €8ί 8€ορη8 , (ΐηοά %η8ΐ%1ηίηηι αη%8 Η%ιίη8 }Ηά%€%αΙχ8 ? Μο- 
^Μ ρΓ€€αΙ%οηί8. 8οδΓ%α.ϊΜηί€, αηιηΜ ΰοηίηίο, οηιη [οηΙίΙ)\ΐ8 Ιαοτ})ηιατΗϊηαα€\ΐίη αοΰβάίΓβ, ηί/ιίΐ 
ηηοά αά Ηαηο νίίαηι ρβτΗηεαί ρβίβΤΒ , βΑίητα €οη€ηρί8€€Τ€, ρτο 8ρ%ήίηαΙ\1>η8 βηρρΗοανβ . ίηι-- 
ίηΐ€ί8 ηοη ηιαίβ ρτΒϋΟΤΐ , αΰοβρίαηι ϊΐΜΐΐΓίαιη ιη^ιηοΓία ηοη ίοηβτβ, οηιη€8 ρετίητύαίιοη68 βχ οηί- 
ηιο €χρ€ΐΐ€Γ€, €οη(6Τ€ηί€ίη οονίΐα ααίνβ; αηίκηο άβρηνηί, ίηαη8ΐΐ€ίηάίΨΐ€ηι ηιαρηαηι βχ<?Γ0(η•ί, ίί 
ϋηρηαηι αά ϋ^Μ Ιο<ΐίΛ6ηάΗηι οοηνετίβΓΰ, ίη ηηΙΙο ρτανο ορβνβ ν€Τ8αη , ηίΑί/ ίιαίβτβ οοηίηΐΜηΘ 
€Ηηι ΰοίητηηηι οτϋί8 ίητανην% Ηθ8ί€, εηηι άίαϋοΐο , ίη^ηαηι; εΐ οΦίοΓα ςαφ ρΙυΓί1)υ5 ίΙΙε ρΓΟ- 
8οαηίΙαΓ. 

Εχρο$ίΙίοηειη νεΓΟ ίη Ρ8&1πιυπι βερίίηιυηι ίΐα οηΙίΙυΓ, ηΐ ηιαηίΓε$Ιυηι βίΐ, ηί ΓϋΙΙοΓ, ίρ^υηι 
αυάίΙΟΓυηι εε^Ιαί νβΓΐ)^ ΓϋεεΓε• ΟροΓίβτΗ ςηίάαη, ίηςυίΐ, δονιρίηταΓηηι βί 1ίΧ8ΐοήανηη\ αϋνο 
αοοχΛταΙαηχ ΗαΟβτβ οορηΜοη^νη, ηί Ιοηρχοη αά «πΓίΑ/η άοοίηηαιη οΓοίιοηβ ηοη ϋ^βτ^ιηΐΜ ; 8€ΐί 
ηηοηχαηχ αΐϋ ςίΛχάβηχ ίη γ«6ιι« 8€Β€ηΙαη6ΐΑ8 οΰΰηραίχ, αΐϋ ν€Το 8€χρ808 80€0Γάχ€Β άοά€ηΐ€8, €α ηοη 
αηάχηηηί, η€€€88€ €8ί ραηΐο ΙοηρίοΗ ηίί οναίχοηβ, 8€ά αίί€ηάίΐΒ άχΗ^^ηΙοτ... Ξβά 8χο βίχαηι ο6- 
/τπίΓα η»ή/, ςχΑίΐ άχοία 8Ηηί: ςίΑοά νο8 Ηί8ΐοΓχαηι χρηοΓ€ίΧ8. δβά ςηοηχαηι ηοη οροη€ί 801^^ Τ€- 
ρν^Η^ηάβΓβ, 8€ά άθ€€Γ€, ορ€Τ<ϋ ρΓίϋηιη €8ί ηατταίχοη^ηι αρρτΰάί, Ηίε εοΓίε £ηΓ^5θ$Ιοηιυ5 εεκ- 
Ιυιη ςυεηιρίβηι βΗοςυΚυΓ &ε ΓερΓεΗεηϋίΙ. 

Ρορυΐυηι ίΐεηι βΙΙοςυίΙυΓ β(1 Ρβαΐηιηιη 43, εοΐ. 170,1ιί8 \^Λ\^:ΑίΛάα€φΛθίςιηοί€8ΐχ8(αΓάχ αά 
€ΐ€€ηιθ8χ^ηαηχ. ΑχιάχΐΒ φαί νοΙ)Χ8 άχνχ(χα8 8€νναηάο άχηιίηΐΑΧίχ8. Αηάχΐβ ^ϋί ηχΗχΙο ηχβΙχχΜ αβϋΰΐι 
€8(Χ8 ({ΧΑαηχ ^ηχ 8ηηί ίη 8οηχηη8 άχνίΐ€8, Οικρ 8ηη( βηχηι ρΓ€Β8€ηίχα, 8ηηί 8οηχηχο ηχΗχΙο ηχβΙχοΓα , 
εΐ α1ί(]υί1)α8 ίηΙεΓροβίΙίβ : Οΐίοϋχ^ιιβ νο8 χρ808 8€άηαίΧ8 ? φΛοη8(ΐ'ΐΛ6 Τ€τηηχ νετχίαίβηχ ηοη ΰο^ιί-- 
ίΧ8; 8βά 8οηχηα8 χηΗχαίΧ8 , αιηχ ρνορΒ «ί ίη [οτχϋίΑ8 8X1 ΐχιάχοχητη ? 

ίοηςε είβηαβ ρορηίηπι αΙΙοςυιΙυΓ ευηι Ρββίηιί ςιΐίκΐΓβ^εδίηιί ςυοΓίί ΕχρΗοαίίοηοηι οηΐί- 
ΙϋΓ Ηοο ραείο : ν^ΐΐϋίη ηηηο αάβ88β οηιη€8 ^%ίά^εο8 βί ρ€ηί%ΐ€8 , €ί Ηοο ϋύτο α Ιηάα'Χ8 αεοβρίο 
Ρ8αΙίηηηι χία ΐ€ρ€Γ€. ΝβαΐΛΛ €ηίηχ χρηοταίί8, β( χη]ΐΛάΐ€ΧΧ8 €ΐ υύίςχίβ ίηηΰ ηιαχχηιβ α δηχρχάοη^ 
Τ€ηχο(ηηί €88€ νβΠΛηχ (€8ίίηχοηχηΜ, αηαηάο ίά [ΊίΤΐηΓ αύ χηχηιΧ€Χ8. ϋί Ηοο ^τρο Ηοάχβ ςηο^^ηβ €ν€- 
ηχαί, €χΗχϋ€αηΐίΐ8 ξ68ίύηοηχηηχ βχ Ϋβίβτί ΤββίαηχβηΙο, ηί βί Ιηάΰή βί α6ηίχΐΒ8 ρχΑάοτβ αβοχαηίχίπ 
ΙηάΰΒΐ ςχΗάβη^ ΐ€ρ€ηί€8 βί ψίοη χηίβΙΙχρβηίββ : ρ€ηίχΐ€8 νβτο νχά€ηί€8 Ιχοτοβ ηο6χ8 ^ΙΓατχ αύ χηχηιΧ" 
€Χ8. Νβςηβ βηχΜ ροίβτηηί βα α ηοϋχ8 €88β ΰοηβΰία άχ€€Τ€, οηηχ ηοη ηο8, 86ά ρηχ ι^Ητί8ίηηι εη/οί- 
βχΰταηί , ΙχΙ>Γ08 ηοΙ>%8 ρνωύβαηί, ρηχ άβ β]ίΐ8 ροίβ8ΐαίβ Ιοςηηηΐην. δβά 8χν€ αά8ηηί , 8χν€ ηοη . 
ηο8 ηοΜίΓο ο[β€Χθ /ΪΜραηχχΑΤ, €ΐ αρρνβάίαηχην χηίβτρΓ€ίαΙχοη€ΐη. Ουί8 ηε^ΟΓε ρο$8Η Ι^ίε ίη εε^Ια 
ςυορίαπι Ιοςηί £1ΐΓΤ8θ8(οηίΐηπι ? 

Νοη πιίηηβ Ιίςαίαο &Γςυί(υΓ ίρδυηι οφΐυί νεΓΐ)& Γαεεπε εχ είβ ςυφ ρΓοΓεπΙ ίη Ρβαίπιυη) ςυβ- 
<ΐΓ«((ε8ίπιηπι ηοηηπι , εοι. 245 : Ιηάχοαϋηηίητ αηί€ηχ Ιηάΰή, €ΐ ηηχ Ιχέηΰ βταηί, €( ^ιιί ροΜίεα ίη 
Νονό Τ€8ΐαηχβηΙο ίηί^ιιβ <β ρ€88ηταηί : χΙΙχ €ί ηαίαταηχ βί Ιερβηχ ΙχαΙ)€ηί€8 α€Γ%Μαίνχο€ηχ : Αί αη- 
ίεηί ρναίβτ ίΙΙα, είχατη εα , φιοί χΙΙοτηκη ρταίχα €Ητχ8ΐη8 βοϋ. Οηχά βηχηχ ροίετχίηί άχΰβτβ , νεΙ 
ςχΜηι οαχΜαηχ α/^βίτε φ*ατ€ ηοη οτβάχαβτχηίΫ δβά εα,ρχΑαβο, ρηα άχοχέηίηΓ , αίίεηάίίβ , η( 
ρο88ί(χ8 οτα εοτηηχ ηχΛΧ ΰοηίναάχαχηί , οΙ}8ίΓηετ€. 5α/ίΐΜ €8ί εηχηχ βο8 α ηοΙ)Χ8 νχ€(08 ηηηΰ γογ- 
ηρ% , αηαηχ 8€ νχηεβΓβ ρΗΐαη(€8 , ίΙΙχιε αΰχΓβ, εί οοηάεηχηαη α ΰοηχηιηηί Ιηάχεε 0Γϋχ8 ίεττα. 

ΑυάιΙοΓεδ ηι&βίδ ηιβ^ίδηυε εχείΐΑΐ, εαηι εεη(ε$ίηιί ηοηί Ρβ&ΐηιί Εχρίίεαίίοηεπι 8ίε οπΙίΙυΓ: 
Εχ8ΗΓραηχίί8 , ^η(Β80, εί αηχηχχιηχ χηίεηάαηχη8 : Ρ8αΙηχχΜ εηχηχ άε 8ηυΙχηχχϋα8 αάηχοάνηχ ΓεΙηα 
αρχί, ηοη ηηχ 8θΙχ Ιχΰετε$%, 8εά νατΜ εί άχνετ8ί8 ο1)8ί8ί€η8. ΝαίηαάνεΓ8η8 /ηά(ΐεο8, αάνεηχΐί8ΡαΗ^ 
Ιηηχ 8αηΜ8αίεηχΜη, αάυετ8Η8 Αηαηο8, αάνετ8ΧΜ ]ΙΙατ€ίοηί8ία8, αΛνεηυΛ β^α1^\,^Κ«^\^^\^Μ^^ί^- π ΓΠ^ΕΓΛΓΙΟ. Π 

«115 οηιηα,ίΐηί νβΒΧίΤΓβοΙίοριί ηοη οΓβάαηί , βίτηϋ ααοη, Οαοηιωη ηρο ΰοηΐτα ΙοΙ αάυη• 
$αηο$ $ίηΐ€ία €Η αοΜ , ηοϋί8 ηιιοηιιβ νηηΐίίβ οοηΐΐβ ορ\Α$ €$ί, αΐ ηηω $ίί Ιηοίαηάί Γαίΐο 
§χα€ί€ ΰοηβίάβταΓβ ρο88ίίηη$. Ιη €χΐ€Γηί8 βηΐτη οΒΤίαηιχηΛηΒ , €ΐ8\ αΐίςηα ΐΗΰίαηάί Γαΐίυ ηοη 
ηηίηιαάνβτβα /αίπί, ηχΗίΙ 1<τά€ΐ\ΑΓ $ρ€€ίαΙον : ηοη βηίτη άοοίνχηω , »€ά άεΐ^ααίίοηίβ ρναίία 
ίΐϋίά (Ηβαίηΐίη οοαοίαηι βίί. Ηχο αχιίβηχ ηχ8χ €χα€ΐβ οορηονβΗδ ηηάβηαηι αάΐΎΤ3αήχΛ8 αα'αιη 
«ααιη %η$ίνηαί , βί ιιηάβ ηο8 €Ητη (βΗαηχχί» , ηοη Ιενβ άβίΓχηχίηΙηιη α€€χρχ€8. Νβ Ηοο €τρο Ιίϋί 
€ΌΒη%αί, 9ηείΐί€9η ίχ*ατη βχοχία, ατηοίϋΒ ίχΜ 8ίηί αΗΤ68. Ιαάα;ο8 ρηηχχιηχ χηνα(1χηΐίί8, βίο. 

ΕΙ ίη ΡβαΙποαιτι Γ^ηΙεβίηιιιιη ιιηάβοίηιαιη : Γϊ(/ί5(ι ^τη ηχίί (Τίϋβναί »ιιρΓα ρβίναηχΫ ΟκνΙ 
€ηχηι ροίαί ίίΐη^τβ ^η% €8ΐ €ί ηαάη8 €ΐ α€€χη€ίη8, ηχΑίΙαηκ^ηβ ιι//ι ρτΰρϋβί αη8αίη ΐ Οηχά ροί€8ΐ 
(χηχβτβ φιι Ηαύβί Οβνηχ οΐβτηβηίαη Η ρτορχΐχχΑτη, ίία ηί ηίηητρίβ 8x1 (αίχΛΛ , Η βχ 8ηρβτηο αιυτι- 
1x0, βί €Χ βα, σαηχ ςηα Ηχο χη/'βτχίΑΒ αξίχί, (α€χΙχΙαΐΒ, η€€ ηχΑχα^ηαηι ^χΑηχ ΙαΙβ/αοΐανβροΙβηί, ηοη 
άατηηίίτη ρϋοηηχαί, ηοη ρτούτα, ηοη οαΐηηιηίω. Νβηηβ 6η%ηχ ΗαΙ)€ΐ ϊη 9«^ο ΙαάαΙην ρχιχ Ηχηο χη 
ΰαΐηηχ οοηχηχχοτανβηί , •η ΤΒρχοηβτη αά ηναηι ίΰβίβτί Η χη8Χ(1χχ8 ηηΙΙχΑ8 ραΙΗ αάχΙΠΒ. Νατη, ιι( 
ρτοΙ)Β ηο8ίΧ8, οηχηα ίηΒίϋαΒ ραναηίητ ν^Ι ρβοχΛηϋΒ, νβΐ ρτο ρ€οηηη8, €( οίηη€ Ηοτηχηαχη 8ΐχΛάχίΑίη 
ίη Ηο€ ροηχίχΑΤ. 

ΕΙ ίη Ρβαίιηιιιη εβηΐβδίιηαιη άβοίππαπι $βρ(ίίηιιιη, €οηβί6ηιχηχ Όογΐχχηο, ςχιοηχαηχ 6οηιΐ5, φιο- 
η!α7ηιη«£Ρ0ϋ/ιΐίηηιί5βΓίΓθΓ(/ίας;Μ5, 001.328, ηβΒο ίη ρηηοιρίο (1ίεί( : ΙΜοίχΑτη ^ηχά^τη Ρ8α1τηχ (/ιιοά 
€οη8η€νχΙ ρορχύχη ΒΧΛΟοχηβτβ, Ηοο €8( : Ηφο 6$1(1ί68 ςιιαπι ΓοοίΙ Όοηιίηα$, οχ&υΙΙβηιυδ οΐ Ια^Ιο^^ 
ιηυΓ ίη βα : αχΑοά €ί ηχηΙ(08 €Χ€Χίαί, βί Ηοΰ ιηαχχηχϋ βοΙΗ ρορΐίΙχΐ8 χΙΙο 8ρχήί\ιαΙχ βΐ €<Βΐ€8ίχ [ϋ»ίο 
»χί€€χη€Τ6. 1^08 αίίίβηι, 8Χ νο8 νη1ίΐ8, α οαρχίβ βί αϋ ίηχίχο ίοΙχίηχ^ΡΒοΙηιαηχ ρβΤΒβηχιαΐηχΐΓ , ηοη η 
(7ΛΓ51Ι (/ΗΧ 8η€€χηχίχΛΓ , 8€ά αδ χρ80 €χοτάχο €χρο8Χΐχοη€η\ χηοΗοαηΙ^Β. ΥΒΤΒΗηχ βηχηχ ραΐΓ€8 ηο8ΐΐΊ 
ηί ρχίΧ€88€ύ Βοηοτχΐ8 , €ί 8ΐώ1χηχβ αΐχηηοά άορηχα οοηΙχηβΓΗ, ρορπΙχΑΐη ΒαοαηβΓβ 8αηχ€Γηηί ; 
ί/ΧΑηηάο^ΧΑχάβηχ ίοίηηχ ΡΒαΙτηηηί χρηοκαϋαί, ηί νβΐ Μηο ρ€Γ[€θΙαίη άοΰΐήηαηι α€€χρ€Γ€ηί. Νοϋίί 

ξίΗ(€ηχη€€€»8€ €8ί βΙΙϊΠ (οίΧΑΙΆ ρβΓΒ^ηΗΧ, 

Αηηοη ν6Γ6 ροριιΐυηι αΙΙοςυίΙυΓ ΕχροδίΙίοηβ ίη Ρδαΐηιυηι οοηΐβδίηηιιιη (Ιοοίηιυιη ηοηυιη, 
οαηι Ιΐ8Β€ άίοίΐ : Ιΐα €ΐχατη ηο8 οροτΜ αίβη, βί ^ηα1ην^8 Ηχο ραχιοχΒ αηηχ8 νχχ€ηηιη8, €08 ίωηβη 
ηχιίΐί08 €88€ ρηίαΓβ ρτορίη (αίηνοτχΛηχ α€8\άβηχΑΥη ? Ιίζρο ά\€0 ηοη νχίαηχ ρτ€Β8Γηΐ€Υη αοηΐΒαηα , 
αΐΒΧΐ : Μ ΒΒί €ηχηι ορχί8 Οβχ : 8€(1 αά (αΙχίΓΟτηηχ ατηονβτη νο8 €Χ€ίΙαη8 €ί ίηαίαη8 , €ΐ η€ χη γγ^ηλ* 
ρΓ(ί8€ηίχΙ)Η8 ΙίώβηίΒΤ ν^Γ8€ηχίηχ, ηεΰ οοΫροη α(βχχ 8x1x8, ηβ€ χ(α α/'βΰχαηιχηχ , ηί ηοηηηΐϋ β νιιΐ^ο 
αΙ}]€€Η αηχηχι ; αχΑχ 6ί8ί ρβν ηιχχΙΙοΒ αηηο8 νίχ€ηη(, €08 ραχί€08 €88β άχοχ^ηί. ^η^ϋxΑί ^νχά €8α€ ρο- 
(€8ί η ταΙχοη€ ΜΧβηχίΐΒΐ 

Ει ίη Ρβαίπιαιπ οβηίσδίιηυηι (η^βδίηιυπίΐ ββρίίηιιιηη ίη Η£β€ νοΓΐ)^, ϋοηβίώοτ ίίΙή,Όοηΐίηβ, χη 
ίοΐο ΰοτάβ ηχ€0, ίι«€ Ηίΐ5οΙ : Όβ Ηοο αρηά νο8 3(Βρ€ άχ88€νχίχ, Οηοηίαηχ, €ο ρνα:ΐΒηηι$80, νβηχβηιαΛ 
α(1 χά, φ^οά €8ί ρΓΟΧχηιαγη. Αη \\^Β^ αίοί ροδδυηΐ ηοη ρΓβΒδοηΙβ εορία ? 

ΕίΡδβΙπιοοβηΙβδίιηο ςυαάηι^οδίηιο, οο\Λ^6^8ί€θνάίί\ιτ :Ηα]η8 (ΐαχά€χηΡ$αΙηιχν€Γΐ>αρ€η6 οηι- 
' η€8 8€χιχη(, βί ρ(Τ οηχηβηχ αίαί^ηχ ρετρ^Ιχιο οαηιιηί : ηχίΧ8 ^χί αχΛί€ηι 8βη8Η8 βονιιιη ηηω άχ€ΐα8ΐιηί, 
η€8€χχΑηί. (}αοά ςχίχάβηι β«ί ηοηραννα χ'^ρτ^ΐι^ηήοη^ άχρηηηχ, βο» ^ηχ ςαοίχίΐχβ οαηηηΐ, €ΐ ογβ ν^ϋα 
ρτο(€Τχιηί, ηοηςχί€ΡΤ€Γ€ νχηχ ΒβηΙεηΙχαηιηι, ρΐΑ€Β χη Μ8 ν€τΙ)Χ8 8χΙ(β 8ΐιη(. Ξί'ά 8Χ ν'ιάβήί ηηχ- 
(Ιβηι ηηχ8ρχατη αςχιατη ρηταηχ βί Ιχηχρχάαηχ, ηοη 8β ίβηχίβηί φι'χη αά €αιη ανοβάαί, ΙαηΓ^αί, βί ΰχ- 
ύαί , 6ί ςαχ ίη ρΓαίχιηι α88χάη€ χη^τ^άίΙχίίΓ, ηχ8Χ €θΙΙβ€(Χ8 ρηχΑ8 αΐχςηοί βοτΐϋα8, ΓεεβάβΓβ ηιχηήηρ 
»χΜίχηη€ΤΧί : νθ8 αηίϋηχ ηηχ αΙ) χη€χιηΐ6 αείαίε αά ^χίνοηχαηχ ιΐ8ηχΑβ 8€ηβ€ίηίαη Ηηηο Ρ8αΙηηιηχ 
ηχβάχίαηχχηχ, ηχ/ιχΐ αΐχηά ηααηχ νενύα ρορβίιιο ΙεηεΙΧΒ, αΙ)8θοη8θ ίΗ^Βοχινο α88χά6ίΐ8 , οϋ8χρηη- 
ίαιη €τχίηχ€ηαηχ €νΓ€ΧΜη[€ΐΊχ8 , 6( ηεο α €ΐιήο8χΙαΐ€ (^χιχοΐβτη χηαίαίΗΒ €8ί ηηχ8ρχαηχ ηί άχ8€€Τ€( 

φίχά €8ί αηοά άχαίχίτ : ηοη ςα(β8χνχ( , ηοη 8€τηΙαίη8 €8( ^Ηαηινx8 ίαιηεη Ιοί 8χηί οϋ- 

$€Χίτα , νβίαίί ^ΧΑοάάαηχ ϋαηίχοχιγη , ί« ηιχΑΐίχ ΐ€νχί€Γ ρνωίετΰχίτηιηί. Βεά η^ , άηίη χη ΓβρηΗβη- 
$χοη€ηχΐη:ηηινηίηοναηίητ, ηχοΐ€8(α εναάαί οναίχο, αρεαά ^α <ιχλ(β άχΰία βχΛηί ρ€Γ8€ΓηΙαηάα νβ- 
ηίαηχΗ8. Αη ςαίδ ηοςανεπί Ικβο «κΙ εοΒίυηι ροραίί ^ίοί ? ίιΐ ςαο() βΐίαηι ρβΓ ΙοΙαπι Ρδιίΐηιί ουτ• 
ηευΐυπι εοΓηβΓβ 6δΙ. ΙΙηο ν6Γΐ>ο, ίη Ιιοε βΐ ίη αΐίίδ ΡδαΙιηίδ, εοηοίοηβηΐβιη οΐ ροριιίαιη αΐΐο- 
• ςαεηίοηι ραδδίω άορΓβΗβηδαΓαδ ββ. 

Ηοε ροδίΓβηιυπτ οΙΓβΓβηι εχ ΟοηιηίθηΙβηο ίη Ρδοίηιυηι οοηΐρδίηιυη) ηυαιΐίΓΑ^οδίπιυηι οοΐα- 
ναηι, €θ1. Ϊ92 : 5ί βπ^ο 8Χ8ρηηϋ€ρ8 , αχΛΐηχαρχ8(ΓαΙηηι ^ηαβ, δ^ηχρηο Ββο αρβ ρταίχοΒ, ρηοάίαηίΰΕ 
€ΧΙΓ<Β €ί άχίχρΰηΐχω ίχΰι άαΐα 8x1 0€€α8Χ0. 8% ρηναΙχΑ8, γητβηβ αρβ ρταίχαΒ , ρηοά ΠαΙ^αΒ φιχ (αί 
ΰχιναηχ ρβταί , η€€ ρβΓηιχΗαί ηί ίβ χηχρνοΌΧ χη8χάχχ8 ΠΓΰηηχνβηίηηι ορρηηχαηί. 5€η αά 8β^ 
ηβΰίηίβτη ρ€τν€ηβτχ8, 8βη 8X8 ]ηνβηχ8 , Όβο αρβ ρναίχοΒ , ο(ο. Ηίηε εβΓίε οηιηίηο ρΓο!)*!^ 
\ί(1εΙυρ 1ΐ3δ ΕχροδίΙίοηεβ νεΓε Γοηείοηεδ ίη οαβία ρορυΐί άίοΐαδ ΓαΙδδε , εΐ ςυο(1 εδί ηο- 
Ιβηάυαι , Ιη βηε ου]υδςιιε δοΐίΐυβ τίΐαδ τεΓεΓεηιΙ» γεί Όεο , νεί ΤηηίΙ&Ιί , νεί ΟΗπδΙο ^ΙοΓίιε 
οΗδεΓΥαΙυΓ. 

ΥεΓϋΐη οΙ)]ίείΙ 8ί1)ί ΤίΠεηιοηΙίυδ : « Ι^οςηί νίάεΙυΓ νίπδ, ηοη βα(!ίΙοηΥ)υ8 , δεά ςυί Γ]ιΐδ 
βοπρία ΙεεΙηη εδδεηΐ, » εΐ Ιοευηι ίηϋιεβΐ ίη πιαΓ^Ιπε υηάε Ιβίεπι ΗηιΐδίΙ ορίηίοηβιη. ΕδΙ πυ- 
Ιβηι ΙοοϋδίΙΙεβοηιηιεηΙ. ίηΡδβΙ. 47, εοΐ.219. υΐ)ί ροδΙςυαπιΗυηε Ιοευηι, Ιη Βρχτχΐη νζΐι^ηιβηΐί 
ΓοηίβΓβίηαι?6#27^αΓίί5,1ο8βΓ3ΐΰ^ϊΓ^δθδΙοπιυ8εΙΙεεΙίοηεπ)ΗεΙ)Γβίεί εχεηιρίαπδ ϋΙΙυΙεΓθΙ, ρΓΟ- 
«εςαίΙυΓ ϋίεεηδ , οηπι τε^εδ (εΓΓΚ εοη^Γε^βΙί εδδεηΐ εοηΐτα 8ίοηεηι είνίΐΑΐεπι Οεί δαηείαηι , 
Οειιηι (Ιυοεπι 1)ε1Η Γυίδδε ίρδΟδςυβ εοηΐηνίδδε, ιι( τεηΐυδ Τ3ΐί(ίυδ εΐβδδεπι ηΑνίιιηι εοηςυβδ- 
8βΙ ε( οοηΙεΓίΙ : Ναηχ }χχ ρηορηβ , οητη ηχαρηαηι €ΐα88βηι ρανα88€ηί , €ί βχ Ιοηρχηρχία αίχρυα 
ξίΐχβηα^ηε τβρχοηβ ν€ηχ88€ηί , ΧΓα Όή νβΐηίί ααοάαηχ νθΗβηχ^ηϋ νεηίο οιηη€8 ρετχαηηί. Ε Ι χάβο 
Ιοςηηχ ρηορηβ 8χρηχβ€αη8 ηηάβ νβη^κηηί, 8ηθ}ηηχχ( χΙΙηά ΤΙι^Γδίδ ; χία είχαηχ Βχρηχβοανϋ Ηο- 
ίίΓ(Βη8ρ€Γ άχοίχοηβηχ, ρηαηι χη ν€8ίναηχ ρταίχαηχ αάμοχκηηΒ χη ΙβοΙχοηβ €οη(6χίη8. Νοη άίοΐΐ 
άΐ)Γν8θδ(οηιυ$ βε ίη ^Γαΐίβηι εοΓυηι ςιιί 1εο(υπ6δδεη(. δε(Ι/η ν€8ίΓαιη οταίχαηχ, ίη ξΓΒΐϊαϊη δεί- 
Ιίεεί οοηιηιηιιοδ &Ηθ€[υί(υΓ, Ιεείίοη^^ιη ΗοΙ)Γ%ί δοα ΗοΙ)Γ£ΐίεί εχεητρΐβπδ ορροδαίδδο. Ναηι ιμιοίΐ ίη Ιιαο Ηοιιιίϋα δίνο Εχ.|)θί>ίΙίοηο οα^Ιππι ροριιΐί ηΙΙοςυαΙιΐΓ, ρΐαηυιη 6$( 6χ ορίίοςο ηιο- 
Γ(ΐ1ί ΙΙοαιίΙίϋΒ 1ιυ]υ8ΰ6, ςυί βίοΐιαύβΐ, ΰοΐ. 221 : (^ηοοίπα ηο8 (/ιιο^ιΐβ 3€ίηρ€Τ€ί€οηΐ%ηηο€οη$ίά€'' 
ν(ΐηί€8, άυιΙαΙϋΥηηοΒίΥαηι ΙβτηεαΙβιη ηιβη(β νβίεβιηηβ, αο ρηΙοΗήΙηάίηβτη €]ίΐβηούί8θϋο€Ηΐο$ρ€Κ- 
ρϋίηο ρηηαΏΐυ,Β, ^νκε Κβρίβ ΒΰΡεηΙοπΑτη €$1 ηΐ€ίΓοροΙί3 , ίη <ιηα ^η$ιο^η^η 8ηη( ερίηίηΒ, νΗοή ρα- 
ίτΙαΓϋ/ιατυηι , αροείοΐοίηηι , οηιη^η^η^η€ εαποίοτητη, ηύχ 8(αύίΙία εηηί οηηοία, ηοη ρΓωίβΓ^ηΟα, 
ηϋί ραΙοΗηΙηάίηβΒ Βΐιηί ίίπηιοτίαΙβΒ , βί ρίΚβ βηϋ αερβοίηηι ηοη οαάηηί : ^ιμ? »οΙ%8 %%$ ΗξΒπάχίαΙβ 
€οη8€(ΐ%ίί Ιί€€ΐ, ηηί ΰαάηοαΓηιη βΐ βηχατηίη 8(βοηΙαή%ιιη οηταΓίΐίη ρβηχΙίΜ οΙΛχίχ (ηηχηί, ορηηι 
8€χΙχ€€ί α€ άεΙχΰΐαΓηίή, €( άατηηοεανηηχ άχαύοΐχ νοίηρίαΐηηχ : /ταίίτηηηχ αίΑΐϋτη αηχοΓβηχ, Ηοερχία- 
ΓχΙαίΒΐη €Γ(ΐα ραΗρ€Γβ8, Ηοαήίαίεηχ χη ρΓοχνηχιηχ , χη άχβ8 αη^^ηΐ , αΙηυ/6 αΰοβρίαΒ ίη]ηηα8 βχ 
αηιηιο εοηάοηαηί , χΑί ΰηηι Λαο ναίχοηβ Ηοηβείβ , αΐ^ηβ χι( Όβο αοο^ρίητη €8(, νχίαηι ίναάχιχο" 
πιηϋί,Γβ^ηί ϋΰΡίοΐΊΛηι ΗβτβάχΙαίβηι αοεχρχαηΐίΜ, χη\ρ80 εΗή8ίο Ποτηχηο ηο8ΐΓθ, οηχ ρίοηα €( 
χχηΌβτχητη χιηα οχΑΐη ΡαίΓβ βί ΞρίκίΙη εαηοΐο, ηηηο €ΐ ΒβτηρβΓ , $1 χη 8(Ρ€ΐΑΐα ΒΰΡοχΛοΓχχηχ. Ααί^%. 

Η(Β0 εοηοίοηαηΙΐΗ εΐ εοείυιη ροριιΗ αΙ1ο(|ϋβηΙί$ Υ6Γΐ)α εΐ ερϋο^ιιιη ε8$6 ηειχιο ηε^ανεηΐ. 
δε(1 ({ΐιαΓε (ΙίοίΙ $ε ίη βυάΚοΓαιη ^ΓϋΙίαΐΏ ΗεϋΓαϊοί εχειηρ1απ$ νοεειη ία Ιεεϋοηβ &<]]€εί88ε * 
ςυ® νοχ ε8ΐ, ΤίιαΓ8ί8, ε( Ηε^Γαίεε 8ίε 8εΓίΙ)ίΙυΓ ^^^ηη , αε ςυ» εαυββ Ι)ΐι^υ8 αάύεηά» ΙεεΙίο- 
1118 Γυει-ϋ, Ιιαα(1 ιΐα Γαείΐε εδί αυ^υΓαπ : ίΙ1α(1 (βηΐυιη ςαοά εοη]εε(υΓα α88ε(|^υί ροβδυιη Με 
ρΓοΓοΓΟ. ΟεΓίυιη εδΙ Αηΐίοείιίφ πΐΑ^ηβηι Γυί58ε ΙυϋφΟΓϋχη ιηυΗίΙυάίηειη : ί5ι εΐ 8^ηηςο£;β8 
ςυοίΐυε Γαίδδε εχρΙοΓΑίαιη ίηάαΙ)ί((ΐΙυιηςυε εδΙ : ευιη Ιυϋφίδ αυίειη ιηαΐΐί £ΙιΠ8ΐίβηοΓαιη 
«ιΐίςυα δοείεΐαίε ]υη^εΙ)3ηΙυΓ, ίΐα υ1. ςιιί()αηι 8)'η«')^ο^α8 ΓΓεςυεηΙβΓεηΙ, ςυα άε τε εοηςυεηΙυΓ 
(]|ΐΓ)^δθ8ΐοπιαδ ίη ΙίΙ)Π8 εοηίΓΑ ^υ(^«08 ; 1ιί νεΓΟ έαυά (1ϋΙ)ίε Ιυϋφο» ΗεΙ)Γ3ίεε Ιε^εηΙεβ ιιι 
ί>}ηιΊ^ο§ί8 ααάίεϋαηΐ , εΐ ΗεΙ)Γαίεε ίηΐεΐΐί^εϋαηΐ » υΐ οΓεϋεΓε εδί : εχ Ιιιη βαίειη αυκίαιη Ηε- 
ϊΐΓπίοαδ αυϋίΓε ΙεεΙίοηεδ ευρίεΙ)ΑηΙ, ςυα αε εβυδα ηοη δειιιεί ίη 1ιυ]υ8 Ρδαίπιί ΕχροδίΙίοηβ 
ΗεΙίΓβίεί εχεηιρ1απ8 ΙεεΙίοηεδ α(ίεΓ(, εΐ υηα νίοε 8ε ίη ^ΓαΙίαηι ςαοΓαοκΙαιη ίΐίικί εηρίεη- 
(ίυηι ΙεεΙίοηεπι Ηε1)ΓΦί αΓΓεΓΓε ΙεδΙίΟεαΙοΓ. ϋΐ υΐ τεδ εδ( , βίνε Ιιαε , δίνε βϋδΐ άε οαιιβα ίϊΐυά 
ο(^εηΙ, ηοη ηιίηυδ εεΚυηι εΓΐΙ ΟΙΐΓ^δΟδΙοιηαιη Ιιίο οοηείοηεηι ΙιαύεΓε ε( οΦΐυπι βΠοςυί, Μ 
<]υο(1 ηεηιο , ιιΙ δρεΓΟ, ηε^αΐυηΐδ εδ(. 

ΜοηίΙαηι ΙεεΙΟΓεηι νείίηι, Ιιίε ηοδ βυοίοπίβίε ΜΑηυδεπρΙΟΓυιη (ΙαοΓυιη ΙεεΙίοηειη, ςυοιη 
ροδοοπιηΐ δβνίΐίϋδ εΐ ΜοΓεΙΙη δ, ηιη ΐηνίδδε : ΙιαϋεηΙ εηίηι , Λ^βδτίΡϋί οαί^ηχ, Τ1χ€88αίίη. ϋϋί 
ΙβχΙαδ ΗεΙ)Γ^ιεα8 Ιιοο ιιιοάο : ν^^ζπη ητ:κ*Ό\Σ^, αυ» δίε Ιε^υοΙαΓ : ΤΗ€8αΙ>€Γ Οηχο(Η Τ^Γ8Χ8 ; 
ρππιαιηεΓ^ο νοεεηι ςααιηάαηι ροηυηΐ δυρΓα δανίΐίυδ εΐ ΜθΓε11υ8;ίη (ΙαοΙ>υδΐια1επιί1Η8 ορίίηιΐδ 
λίαηυδεηρίίδ Ιε^ίΙιΐΓ, ό ο2 ΐίβραίος ψτ,νΟχρσιΐς, ιχΐ^ϊ ϊϊ8ίηά (Ιιι5ίε Ιε^βδ, ό 2ι Ε€ραΐός ψ^ι^ι Βχρσίΐς; \\\ηά έηίιιι, 
ψηί, ηοη ροΐεδί νοεειη ηυαπκίαηι ΗεΙ)Γ&ίε3ηι εχρηπιεπε, ευπι ηιιΠα Ηίε δίΐ 1ιυ]ιΐ8ηΐ0(]ί. Ηβηε 
νοΓΟ ΙεεΙίοηεπι ρηυΐο ροδΙ εοηΩΓηιαΙ ΟίΐΓ^δΟδΙοπιυδ ουπι βίΐ : Εί χάΰο ίοοητη (ΐηοςαβ Βχρηχβ- 
€αη8 χΛηάβ χ^^ηβτχιηί, 8χιδ]ηηχχί χΙΙηά, ΤίιΟΓδίδ. Ιία ίίχαηχ Βχρηχβοαυϋ Ηβύνα^Β ρβ^ άχΰίχοηίηι , 
φιωη χη ν^Βίτατη ηΓαΙίατη αάΪ€€Χΐη\ΐ8 χη ΐ€€ίχοη€ €οηί6χΙίΐ8. ύϋί 2ίηίηΐ2ί(ΙνεΓ(Α8 νείίαι, ΕχεηαρΙα- 
ιία οΐίιη (}γ«€21 ΥεΙεηδ ΤεδΙβηηεηΙί ηιιιΚαδ ρΙεΓυπιςαε ίη πι&ΓκίηίΙ)υ8 1ΐ3ΐ)ΐιί88ε ΙεεΙίοηεβ 
ίηίερρΓεΙϋΐη, Αςηί!», δ^ηιπίΑοΙιί, ΤΙιεοιΙοΙίοηίδ, ηεο ηοη αΐίοηιηι ε( Ηε1)Γ&ίοί εοηΐεχίυδ , 
υη(1ε ΓοΓί^δδε Ιιαδ ηοΐαδ ιηαΐυαίηδ δίΐ ΟΗΓ^δΟδΙοπιυδ. £χεηιρΐ3ηα αυΙειη 1ιιι]ιΐδ€εηιθ(Ιί βιΐ 
ηοδίΓ^ηι υδςαε «εΐαΐεηι άενεηεΓυηΙ ; ρ1ιιπ5υ8 ίδΙα ΓοΓηι^ι εοηείηηαΐίδ ηθ8 ιΐδί 8υπιιΐ8 ίη τε- 
δΙαυΓαηϋίδ, ηυΑπΙυηι ΙίευίΙ, Ηεχ<Ίρ1ίδ Οηςεηίβηίδ, υ( ηυίδςυε νίάεΓε ροβδίΐ. 

ΛΙΙικΙ ο5]ίείΙ ΤίΙΙεηιοηΙίϋδ : « ΈχρΙίεαΙίο εεηΐεδίηιί άεείηιί δεχίί Ρδαΐηιί 1)ΓενίθΓ εδΙ ςαβιη 
υΐ ροδδίΐ εοηοίοηειη αηαπι εΓΓιεεπε : ιά ηυοά εΐίαπι (Ιίεί ροδδίΐ άε εεηΐεδίηια (1εείηΐ3 οεΐανβ , 
εΐ (1ε (|αί5α8(1αιη αΐϋδ ; εΐ ε οοηίΓαηο ςυιεϋαιη Ιοη^ίοΓεδ δυηΙ, ςυϋΐη ιι( ροΐυεπηΐ ιιη& νίοο 
(ϋοί. » Ουο(1 βρεείβΐ οεηΐεδίηιαη) «Ιεείιηαηι δεχίπηι ΕχροδίΠοηεηι ίη ε]α8(1εηι ηοπιεπ ΡδέΐΙ- 
ιηυιη, εοΓίίδδίιηιιιηςυίάεηίΐ εδΙ ηοη ροΐαίδδε υπιςυαηι δυίΰεεΓε αά εοηοίοηεηι υη&πι , ευηι 
ηε άίπιΐϋίαηι ςυΐϋεηι ρ&^ίηαηι α^βοίναί, δεά ςυίιΐ νείυίΐ ςιιοηιίηυδ ίΙΙβπι ευηι 8ε(|υεη(Ι 
]υη||:εΓβΙ, υΐ εοηείοηεηι ρΐεηαπι ΙιαΙ)εΓε(? 1.ίΙ)εΓ ςυίρρε Ρ}(<ι1ηΐ0Γυηι ηοη ρεΓίηάε ιι((^υε (ιε- 
υεδίδ Ιοη^αδ ΙιίδΙοπαδ εοπιρΙεεΙίΙϋΓ, ςιΐ3Γυηι δίη^υΙ^Β ροδδυηΐ βά υηαηι ΙιοπιίΙίαηι δβΐΐδ εδδε : 
«ιΙ ]ίΙ)εΓ ΡδαΙιηοΓυηι ϋίνεΓδί ιΤΓ^υηιοηΙί Ρδβίαιίβ οοηδίβΐ , υΙ)ί εχ αΐία ίη αΐίβπι τεηι (ΓβηδίΙυΓ ; 
ΙιΟΓυαι οιιίεηι &1ίί Ιοη^ί, &1ίί 1)Γ6Υί8δίηιί δυηΙ.ΡοΙυίΙ νεΓΟ ΟΙΐΓ^δΟδΙοηιιΐδ ίΠοδ 1)Γενί88ίηΐ08 νεί 
ευιη ρΓΦοοι1εηΙί5υ8 νεΙ ευηι βυϋδεςυεηΐίΐιυδ ]υη£;εΓε, υ( εοηείοηεηι ρΐεηαπι 1ΐ£ΐΙ>εΓεΙ. Ουοό 
ΙιαΙ)ε( άε Ιοηςίδδίηιίδ Εχρθ8ί(ίοηί1)υδ Τίΐΐεηιοηΐίυδ, υηο νεΓΐ)0 <1ερεΙΙίηιυ8 : νίχ υηαπι (1υα8ν& 
Γερεπαδ ίηΙεΓ Ιοη^^ΐβδίπιβδ ίη ΡδαΙπιοδ ΕχροδίΙίοηεδ, ηυφ λιοπιίΐιαοι ςυίη(3πι εοηίΓα ^υ(1«08 
ΑϋφηυοΙ : ροΐαίΐ βυΐεαι ί1ΐΗ8 Ιοη^^ίοΓεδ ίη αυαβ ρΙυΓεβνε ραΓίεδ (ΙίνίάεΓε, ίά ςυοιΐ ηοη τβΓΟ 
ρΓΦδίΑηΙ εΐίαηι εοηείοηαΙΟΓεβ Ιιο(ϋεΓηί. ϋΐ εηιπι υηο νεΓϋο εοηείυάαηι, οπιηβ• 6ΐ δίηςαΐφ 
ίη Ρδοίηιοδ ΕχροδίΙίοηεβ εοηοίοηαηΐεπι εΐΐΓ^δΟδΙοπιυαι εχ1ιί!>εη(. 

§ 111. — Οηο (€τηροΓ€ Ηοβ χη ΡμοΙτηομ Εχρο8χίχοηα βάχάχί €Ητ}ΐ$08(οηχχί$. 

ΝΙΙιίΙ ίη (οΙο ΕχροδίΙΙοηυπι άεευΓδυ ΗβΙ)εΙυΓ9 υηάε εχρί&εαη ροδδίπιυβ ηυο (εηιροΓε ίΐΐαβ 
«ΗΐοΓηατεΓίΙ, βε ρηηιυπι επιίδεπί. Ηοε υηυηι εχ ρΓθ5αΒί1ίδ8ίυι& εοη]εε(υΓ& ϋίείηιυβ, ηί»! 
ΓθΓΐιΐ886 ςυίδ πι&ΐίΐ ίά ρΓΟ εχρΙοΓ&Ιο 1ια5εΓε, ηεπιρε εΐιι^δοβίοπιυηι Ιιοε βπιρίίδδίηιυπι ορυβ 
ΛηΐίοεΙιίφεάίάίδδε ; ςυοβυΐεπι ιιηηο νεί (επιροΓε δείΓε, Ιιοε ορυδ, Ιιίε Ιδ1)ογ εδ(. Μβ^ηί εεΓίβ 
οϋί ορυδ ΓυίΙ (ΙίυΙυΓηίςυε Ιπ^οηδ. ΟΙίί δΐυΐεηι ρβΓυηι ΙιαϋυίΙ ύΐιιγδΟδΙοπιυδ α5 εο (εηιροΓΟ 

3υο ε(ΒρίΙοοηείοηβπ,ρεΓ(\υε αηηοδ ϋυοιίεείιιι εοηοίοηαΐυδ εδΙ; εΐ υυπιςυ^ηι ιι5 Ιιοε οΐυείο 
εδίίΐίΐ; δίερε εΐίδίπι ευηι ιηοΓΐ)Ιδ εοηΠίοΙαΙυδ : ορυδ αυΐεηιίΐΐυάίη Ρδβΐηιοδ ηααχίπιυπι ιιπιρίίδ- 
δίιηυπίίΐυε ίυϋ οηιηίυπι ίΐΐίυδ ορεΓυπι, βΐηυε, υΐ ]αιη ηοη δεπιεί (Ιίχίπιυβ, δί (οΐυπι ΙιαΙ>6Γε• 
ΙυΓ, νίχ ρθ88ε( άυοΙ)υ8 βηιρίίδδίηιίδ νοίυηιίηίΐιυδ εοηιρΓεΙιεηιΙί. ΟυβρΓορΙεπ 1ίΙ>εηΙίυ5 ερβίΐβ* 
Γεηι ίρβυηι Ιιοδεε εοηιπιεηΐβτίοδ «άοΓη&νίδβε Ηη(ε(\υαηλ ^^^%^\ν5Λ ^χ^χ^^χ^^ν^^^ ^^- ^^^<^5ΐ^κ^- *!^ Ψ\\Μ¥\Ί\0, 16 

ηαηϋί ιηυηπβ Ιη€ίΐ03Γβ(; οηΐίηαΐα^ αυίσηι ρτ65ΐ)^(6Γ ίυί( €Ι)Γν$ο§(οη)ΐΐ5 3ηηο8 ]αιη οιη<»ιικιι«ί 
ΐΗ^ιηΙα ηονβιη, ηΐ ίη €]υ8 ΥίΙα ρΐυπ^υβ οοιηιηοη8(Γα(αΓη βδΐ. *Α ςαο αιιΐβιη ΙβιτιροΓο Ι.ίΙ);ΐ!ηί 
Ιυαυιη ΙίΙβΓ&ηυπι ΓβΙίςαΗ αά υ^ςαβ αηηυηι £^3!ί8 (ΐυΑίΙπη^οδίηιυιη ςυο οοπείοηοΓΐ θ(ρρίΐ ^ 
οϋο ηιβΙΐΌ 8ΐ(ΐη6 1ίΙ)6Γΐβΐ6 ίΓυβΙ)3ΐϋΓ. Ιη Ηοο βΓ^ο ίθΓΐ3886 ΙοιηροΓβ 1ιθ8€β ΟοΓτιηιοηΙηΓΪο* 
8επρ86ηΙ, δ6 ^ηηο νίάβϋοβΐ €1ιη8(ί 370 βά βηηιιπι 386, ςΐ]ίΙ)ΐΐ8 ΙογΙθ ροδίβα οοηείοηιιηι Γογ- 
ιηβιη άβήβτίί. 8οά Η» 8υηΙ εοη]6εΙιΐΓΦ ιη6Γ». 

§ IV. — Ι. 8€ηρίον%Ληι 8€η(€ηίία άβ Η%$ ίη Ρ$αΙηιο3 Εχρο8α%οηίϋΐΛ8. II. Ιη ορετΛίΜ €ΗΓψο8(ο- 
ιηί ηίΐΐίΐ ρΓ€ε8ίαηΙ%η8. III. ΝχΜΙ αά ίηοτ€8 χη8ΐίίη€ηάθ8 αρί%η8. 

Ι. ΡΗο(ίη8 θβ 111806 ϋοιηιηβηίαηΐδ ΙίΦΟ }]β1)6ΐ; υΙ)ί άο ΗοιηίΙϋδ ίη βοηοδίιτ) Ιοςυπίυδ, \ίη 
ροΓςίΙ ΠΙοΓαιη 8(^1ιιηι επηι 8ΐγΙο ΗοηιίΙίαΓυηι ίηΛεΙα, οίΕχροδίΙίοηυηι ίη Ρ83ΐιηο8 εοπιραηιηδ: 

ΏιοΗο %11ίη8 ρτο τηοτβ ρβτ^ρίοηα βί ρηνα, ^ηχ 8ρ1^ηάοή8 €ί Ότοβηβηίίω ρΐηηηιηιη ΗαΙ)€( , 
%η8ηρ6Τ^η6 οορίατη 8€ηί6ηίιαηΛτη, βί ρβηηίηαηι 6Χ€ηιρΙθΓηηι μ^φΛζηΗατη βχΜϋβί. Ταίη6ηηηβ 
ίη άΐ€^ηάχ βεηβη χη^βηοτ €8ί €οηίτη€ηίαήχ8 ίη Αοία ΑροδίοΙοτητη, χη ΗίΛτηχΙχοτβηιςίΑβ ΙοςΗ€ηάί 
(ονηχατη άββοοίχΐ ; ραηίβτηηβ α €οτηηΐ€η(αΓη8 χη Λρο8ίοΙατη, ηχιβημιάτηοάητη €ί ϋοηΐίηβηίαηα ίη 
Λΰία α €οηιτηβηΙαΓΧΧ8 χη Ρ8α1ί€τχητη ^Ιβ^αηίία 8Χέρ€ταηΙητ. ϋΐηηιχδ βηχιη χη οτηηχΙη8(ΐχΛβ ορβΗΙη8 
8X1X3 8ρΐ€ηάοΓ€, 8αρα€χίαί« οχιτη 8Ηανχίαί6 €οηΐ\Αη€(α, υμτο αΓίχβοχο χι8Η8 ; χη Ηχ8 ηχαχνηβ ϋοηχ- 
ηΐ€η(αΓχχ8 ΗΗ]Η8ϊηοάχ 8ρΐ€ηά€( 0ΓηατηβηίΧ8, €Χ6γηρΙονηηχ χΛ^ΠαΙβ, βηΐΗχ/ηιβηιαίηηι οορχα, €ί 5ίΓ«- 
Ιχ ορχΜ €8ί ρΓανχίαΐ6 : αίρηί, ηί χΛηο νβνύο Ιοί^ηαΓ, άχοίχοηβ, €οη3ίηΐ€ίχοη€, ηΐ€ίΗοαο^8€ηΙ$ηία8 
ύΰ γ^Ιχηχίο αρραταΐη, Ηα8 Εχρο8Χΐχοη€8 εχίιηχβ οτηανχί. 

Εχ χρ8Χ8 ροΓΓΟ € οηχιηβηΐαΓΜ χη Αρο8ίοΙαγη χηΙβτηο8€χ ροί€8ί, ρηχηατη αύ €0 ΑηΙχοϋΜω €ΐο- 
ύοταίχ ^αβηηί , ρηχά 8χ$ηί άχαρ€ηίχη8 €ί α€€ηναίίη8 αάονηαίχ ; βί αχιχηαηχ άηηι ΑΓ€Μβρχ8€ορη8 
€88βί €οη€χηηα(χ (ί^βτχηί : €οιηηχ6ηίαηο8 αχιίβηι χη Ρ8αΙτηο8 ςηαηαοηαηι αάθΓήαν€Τχ(, 8€χίη άψ 
βοχίβ €8ί; ηχ8% ^\*Χ8 (οτία88β άίχ^ηί, νχηι €ΐ 86κηχοηχ8 ρΓ(Β8(αηίχαηχ ίηχΓα(η8, χρ$ΗηχροίχΗ8 χηοίχο 
άερβηίβηι, ρηαιη χη ρ%ίϋΙχ€Χ8 ν€Γ8αηί€ηι η€ροΙχχ8, Ηωο €άχάχ88β, 

8χ ςιια ααίβηχ άΜα, ςχΛχ νβΐ χηίβτρτβίαίχοηβ, νβΙρΓοίαηάίονβ δρβοχίΐαίχοηβ βρ€Τ€ηί , ηοη χία 
άχΙχαΰηΙβΓ αύ €α βχρίαηαία (αηχηΐ, ηχΗχΙ ηχχΓνηχ. Ρίαηχ €α ςηχάετη ςχΛω αχιάχίοπΛηχ οαρίηχ αοΰοηχ- 
ηχοααΐα βναηί^ νεί ρηω αά βοτηιη 8αΐΗί€ηχ χιίχΐϋαίβτηρηΰ ρβτίχηβύαηί , ηητηαιχαηι ρτ<Βί€Γηχχ8χί. 
ΟααηιοΙηιη ηιχταΗ 8\αΙχΙ δ€α(Χ88Χτηαϊη χΙΙηγη νχΓχιηχ, ρχιοά 86τηρ€Τ^ χη οηχηχοχΐ8ρχΑβ 8€ηηοηχύΐί8 
8ΧΛΧ8, Ηχίηΰ 8χύχ 8€ορητη ρνοροηβΤΒί, αχΑάχίονχΛηχ ηηηρβ ΜίχΙχία(€τη; οαίβτα αχ*(€τη νβΐ ηοη ΰΐίΓα- 
Γ(?ί, νβΐ ΐ€νχ88χηΐ€ αίίχηρβΓβί : 8€ά €( χΙΙαά, ρτ(Β αχιάχίοη^ηι χίίχΐχίαίβ €οηί€τηρ8α, οχίοά αίχοχΗ ν^Ι 
8€η8Η8 αΙχρηθ8 χρηοτα88€, νβΐ αά ρτο[αηάχοτα φκΕάαηχ ρβηβίταΓ^ ν6(αρχ$86 , νβΐ %ά ρβηχιβ αΐία 

ρΓ(ν(€ήΧ88€ νίάΟΓΧ ρ088€(. 

Ηφο νίδΐιπι 68ΐ Γοίεητβ, ςιιία ΕχροδίΙίοηαηι ίη Ρ8&1ηΐ08 ]α(1ίείαπι ρΓ® ββ ΓεπιηΙ αεευΓα- 
Ιαηι : ηιεςαο ΓαΙοοΓ άιιπι Εχροδίϋοηβδ Ιιαδοβ ΙεςβΓεηι τεΙε^βΓΟπιςαε , βα ίρ8α οιηηία δβηδίβδθ, 
βε (!ορΓθ}]οηάί88θ, ςαφ ΡΗοϋυδ 8θπρδϋ. 

δυίάπδ αυίβηι Ιοαηηίδ ΟΙΐΓ^δΟδΙοηι! ΟοηιηαεηΙβηοδ ίη Ρδβιίπιοδ εαηι εχεείίβηΐίδδίπιίδ 6]ι» 
οροηΙ)υ8 εοηίοΓΐ Ιιίδ νοΓΐ)ίδ : Ηχο ηχιχΚα 8€ηρ8Χ88€ [βτίχΑΓ, χηίβΓραα αηίβοβΙΙίΛηί ΙχΜ άβ 8α€€Τ- 
ίΐοΐίο, 8χνβ 8ΐίύΙχηχχία(€ηι 8ρ€€ί68, 8χν€ άκίχοηεηι, ααί 8ΧΑανχίαί€ηχ, αιιί νενΙοχΊΛΐη ρηΙΰΗνχίηάι- 
ηβηι : /ιί8 ϋοιηραταηάοΒ 8\Αηί Εχρο8χίχοη68 χη Ρ8(ύτηο8 ΏανχάχΒ, ΕναηρβΙη 8€€ΧίηάχΛΐη Ιοαηηβτη 
χηίβΓρηίαϋο, ϋοηχηχβηίαηαρχίβ χη ΜαίΐΗαταηχ, Η ΜατΰΧΛηχ, βί ίηοαηχ. Οοιηιηεηίαπβ ^οβηηί8 
^ΙίΓγδΟδΙοπΗ ίη ΜαΓευηι βΐ Ι.υεαηι ηυδςιιαπι νί(1ί, ηβε αΙ) αΐίο εοηιηιβαιΟΓΜα €Ίυ(1ίνί, (ΐυίη β( 
ΥίεΙοΓ ΑηΙίοεΙιεηηδ ίη ΒίΙ)ΙίοΙ!ΐ6ε3 ηοδίΓβ ΟοίδΗηίαηα Η»ε ηο(3ΐ : ϋιιηχ ηχχΛίίχ χη Ευαηρεϋα 
$€οηηάΗηι Μα(ίΗ(κηγη βί Μ^οηηάχΑηχ Ιοαηηβηχ βΐχηηχ ίοηχίνηχ οοηχηχβηίατχα €άχά€ηη(, ραηα χη 
ΕναηρΰΙχχίτη ίχιοω, ηχιΙΙχΑ8,'Η(ηχίχά€ηι ατΜίΓοτ, χη ΕναηρβΙχητη Ματΰχ, βχρίοτανχ ηί βα ρχΜΒ ριτ 
ραΠχοηΙαβ βί 8ραν8Χίη α άο€ίοΗΐΜ8 Ε€€ΐ€8Χ<Β χη χΙΙηά άχοΐα ββναηί οοΙΗρβτβτη, Η !)Τ€υ«ηχ ΰοπίτ- 
ιηβηίαήχίτη αάοτηαΓ^ηχ, ήβ Ηθ€ ηηχιηχ βχ Νονι Τεβίαηχεηίί ΕναηρέΙχχ» ηϋρίβοίχιτη /ηχ88€ νχάετε- 
Ιην, 8χν€ ρχΜ8χ ηιχΙΙα ΒρηβΙ αά χηίβΙΙχρΰηϋαηι βχβΤΰχίαΗοηβ, βχνβ ^χία8χρο88βί ηχΑ8 ηχβΜ €( ββη- 
ηηΐια βχ αΙχοΓΗτη ΕναηρβΙχοηίτη χηίετρνβίαίχοηβ ρετέχρχ, εΐε. Η»ε οΙ)ί(6Γ άίεΐβ 8υηΙο, ηο ςαί8 
ηχ άίεϋδ 8αί(Ι» αΓΐ)ίΐΓ6ΐυΓ 0οηιπιοη(3η3 ΟΙίΓΥδΟδΙοιηι ίη Η&Γεπιη β1 1.υ€&ηι οΐίσι Γαί886, ςυ» 
ρβηοπηί. Ναηι δί ςαίδ Ιιβε ηονίδδβ ροΐαίΐ, ΥίοΙΟΓ ΑηϋοεΙιοηηδ ΓυίΙ, ςυί ΟΙΐΓ^δΟβΙοηιί ίΐοηι 
ΛηΙίοεΙιεηί δΓΓίρΙα εο^ηο8ε6ΐ)3(. 

II. 0( 3ά ΙηΙεΓρΓοΙαΙίοηοδ ίη Ρδαΐηιοδ ΓβιΙβΑπιυδ, Ιιιοε γαΙ^Αΐβ Γυίίοιηηίαηιορίηίο, 1ιβ8 ίηΙβΓ 
ρΓ«!«ΐ3ηΙί88ίηΐ3 ίΙΙίϋδ ορ6Γ3 εβηδβπ. Ιάίρβαπι ροιτο βχίδϋηι&Ιαη 8υη(ςαο1(ΐηοΐ6χρ1θΓΑν6ηηΐ9 
ςυοίςαοί θΐίβηΐε Ιβ^εηηΙ. Ν&ηι Ιιίε, οπιηί δηρβΗΙαίΙβΙβ ΓβδβεβΙβ, ίητεηΐίοηίδ ίρδίαδ δληείί άο- 
είοπδ βρβείηιίηα ρβδδίηι Γοροηβδ. Ε& τείΌ ίη Γ6 ο«ΐ6η8 οηιηί5υ8 θΓΑΐοη1)ΐΐδ , ηιιοίςηοΐ νβΐ 
βηεΓί ν6ΐ ρΓοΓαηί Γυεηιηΐ, ιιηΙεεβΙΙεΓβ ϋβρΓβΙιβηιΙίΙιΐΓ, αΐ αΓριπιβηΙαηι οηιηί εχ ρΑΓίε, δίη^α- 
Κίπ ςαοάαπι ίηοχ8ροεΙβΙθ({υ6 ηιοάο εοηνβΓίαΙ ; 8ίε αρ(ο Ιααιεη, δίε ^εηυίηο, εΐ&ά τεαιςαα άβ 
«Ί^ΙΙϋΓ ΑεεοηιηιοάηΙο, υ( ηιΐιίΐ δαρΓθ. 

III. Αά (ΙίδείρΠηαηι ίΐεπι ηιοΓαηι Ιιί ΟοπιπιεηΙ&Γίί βρρηηαβ ίάοηεί δυη(; ηιιΠυηη 6ΐ1ιίε»3Γ- 
Ιίευΐαηι Ιιίε ηοη (ΓαοΙαΙαηι ίηνεηίαδ : οεεβδίοηεςηε 8ΐιπιρ(α βχ Ρδ^ΙηιοΓυηι βΓ^ηιβηΙίδ οπιηΘ 
{7(*ηυδ νίΚυΙυιη Ιιίε εοπιηιοηίΙαΙαΓ, νίΐία οηιηία εχβ^ίΙβηΙοΓ. ΕχεηιρΙίδ δβηιρβηίδςυε ΓΓβςυβη• 
Ιίΐιυδ εΐ 3ίά τεηι ςυ» (ραεΙαΙοΓ αρίαΐίδ, πιοιίο Γυ^ίεηιΐυπι ρεεεαίαπι, ηιοάο ααιρίβείεηάαηι %ίγ- 
ΙυΙοηι οδδε δαα(1εΙυΓ. 

{ V. — 1. Οϋ €χβηιρΙαχΊ 8€ρίηαρ{η(α ΙηίηρνβΙχιτη. ηχχο χί8ΧΑ$ ϋΐΓΧ/8υ8ίοηΐΗ8 €8ί χη ίιχ8 Εχροή' 
Ιχοηχύιΐ8. II. ΥΰΙβηιηι χηίϋνρηίαίιοηβ» οχΑταΙΙεταΙ η€€ ηοηϊχηαίΧ8 ΙηίβτρΓβΙχύχίδ. 

Ι. Ιοαηηοδ ΟΙΐΓ^δΟδΙοπιαδ εχεηιρΙαΓί ΡδοΙΙεΓϋ Ιι&τκΐ άτιύίε υΐ6ΐ)α(ηΓ, ηιιοά ίη Εοοίοβία Αη- 17 γκλ:γατιο. 18 

ΙίοιΊιΐ'ηίΐ ίιι Οδυ βΓ8ΐ : ίβάβ βυΐβιη νβΓδίηιιη $ίη^υ1ατ»η) ΙοϋΗοιιοηι «ίΚηΙϊΙ. £γη( ροιτο βχοηι• 

{)Ι<ΐΓ ϋΐυά ^ρΙιι»|3[ίη(9 ΙηΙΟΓρΓβίαπι £(1ι1ίο. Υοπητι ίΙΙία$ £<ϋϋοηί5 οχβιηρΙοΓΗΐ ίηΐ6Γ $β νβπΑ- 
)<ιηΙ, 6ΐ, ςιιοΓΐ βάιηίηιΙΐϋηΙυΓ η ςυί ηοη βαηΐ Ηίδ ίη Γ6ΐ)υ8 βχοΓείΙαίΓ, ροδίςυβιη Ιοεϋοοβη 
$>υαηι ΑΐΙυΙίΙ €ΗΓ^$ο$(οιηυ8, ΙεεΙίοηβιη δερίαβ^ίπία ΙηΙβΓρΓοΙυηι α 8υα (ΙίνβΓδβιη ηυ^ικΙοςίΜ 
ΓοίρΓί. 8ί€ ίπ Ρ83ΐιη. 7, ν. II, θΧ6ΐηρ1αη8 βυί ΙβοΙίοηβιη αίΤοΓΐ Ιιοε ρίκίο : ΞΰπιΙαηβ ΰονάα €ΐ 
ν€ηβ8 Ζ>Λΐί/α«ίΗί. Αά]ιιίοηηιη τηβηηι α Ό^ο, ηπί $αΙνο$ ^ααΐ τβοΙοβ ΰονάβ. ΒοίηιΙβ νβΓΟ , ροιΙ 
ίηΙεΓρθ8ίΐΑ8 ΙηΙ^ΓρΓβΙυιη ΙεεΙίοη68, βίε Η3ΐ)6ΐ : δερίίΛα^ιηία αηίεηι %(α άίχΰταηί : ΞΰΠλΙαηΜΰΟΓ-' 
ύα €ί Τ€ηβ8 Οηη8. Ια8(ηη% αάίηίοτχηηι πίαηηι α Όβο. Ηιε δερ(υ9ξίη(3 ΙηΙεΓρΓβΙυιη ΙβεΙίοηβηι, 
ηυα1ί8 ίη ΗεχβρΗδ Ιρ^βϋαΙυΓ, νΐάεΙοΓ βίΤεητβ εΐΐΓ^8θδΙοιηυ8 : ίρ86 νεΓΟ αϋβιη δβρΙυαςΪΒία 
ΙηΙοΓρΓεΙυιη Ιβεϋοηοιη δεςυίΙυΓ. Η»ε ααΐβιη ναήεΐαβ ΙβεΙίοηιιηι ηοη ί(3 ΓΓεςυβηΙβΓ οίκ- 
δΟΓΥίΐΙυΓ ίη ειεηιρίαη, ςυο αΙίΙαΓ ΟΙΐΓ^δΟδΙοιηυδ, τι( ίη αΐίίδ ρίυηηιίδ βεεΙεδίΑδϋείδ δεηρίο* 
πΗιΐδ. 

Νοη ίη 1ί5Γ0 Ρδοίηιοπιηι (αηΐυηι, δεά βΙίΑηι ίη αΐίίδ δεΓΪρΙυΓΦ δβεΓβΒ ΙίΗηβ Ιια]α8πιθ(1ί να*- 
ηοΐαΐοδ ίη εχεπιρΙαΓί €ΗΓ]Τδθδ(οιηί οΙ)δεΓν2ί1)&ηΙαΓ. δίε Ιδαί® 51, 1 : ΛβδρΜίβ αά $οΙίάα$η ρβ- 
ηαηι €Χ φια €Χ€Χ$χ ββΐίβ, €ί αάίο^βαηι Ιαεηβ, €χαηα €^08$% €8ίΐ8. ίίΐβ ΑυΙεπι ΙεεΙίο βχ Τ^οάο- 
ΙΙοηο (ΙεδϋπιρΙα ίη εχβπιρίβη ϋΙΐΓ^δΟδΙοηιί ΙιαΙ^βοβΙυΓ β( πιβ^ίδ αεεβάίΐ αά Ηε^ΓβίεΑηι νεηΐιι- 
(('ηι. Ιη νυΙ^βΓί βυίβηι Ξβρίιιαίίίηία ιηίβηρτβίηηι ΕάίΙίοηε Ιιίε ΓερεηΙϋΓ δεηδΟδ, ςχιανη ίχνί" 
///>/!> ^η€Υη(οά\8ίΐ8. δε(Ι ράδδίνί δί^ηίΟεπΙιιηι ΗΙετεςαίπΙ (εχίαδ Ηε1)Γ3ίετΐδ. 

II. δ»ρ6 εΐίαηι βΙίοΓυπι ΙηΙβΓρΓεΙυηι, ΑςοίΙφ, δ7ηίΐηΐ9εΗί βΐ ΤΙιεοάοΙίοηΙδ, ΙεεΙίοηβδ αίΤεΚ; 
ηεε γαγο εΠαηι Ηε^Γαίεί εχεπιρίΑΓίδ ΙεεΙίοηεηι ίρδαηι 6Γ»εί8 ΙίΙεπδ εχρΓεδδβιη, ςαβϋδ νίϋε- 
ΙίεεΙ ίιαΙ)653(ιΐΓ ίη Ηεχβρίίδ ΟΗ^εηί<ιηίδ. Υαπίδ ααίβηι ίΠίδ Ιβεϋοηίϋαδ, ςυβδ ιιίΤβΓΐ, ρΑΓοε εΐ 
πίΓο αΙίΙϋΓ ίΐΐβ ίη ΕιρΙβηβΙίοηίϋυδ δυίδ, ηβε εχρΙοΓΑΐ <|υ»ηαιη νετίοΓ εΐ δίηεεηοΓ δίΐ, <|υφηαηι 
<)(1 δεηεηι αεεοπιπιοάβϋοΓ, δεά εαιη ΙεεΙίοηαηι (ΙίνεΓδίΙαΙειτι ΙεεΙοΗ εοηδίϋεΓ&ηάαηι ΓεϋηςυίΙ. 
Ουίά ε&υδΦ νεπο δί(, ςιιοά ίΠοδ δίε αίΤεΓαΙ, 1ΐ2ΐυ(1 (ΙίΠιείΙε εδί βυ^αΓαη; ευηι εηίιη ίρδβ δοιηεΙ 
ίεδΙΙΓιεαΙυδ δί( δε ίη ^ΓοΙίηηι ςυοηιηιάαπι, ςιιί \ά ^εδΙ(ίεΓβΙ>αη(, ΙεεΙίοηεηι ΗεΙ»Γ3ίεοηι βηοείβ 
ΙίΙεπδ δεηρίβπι «ιΙΙυΠδδε, Ηίηε §υδρίεβηάαηι ΓεΙίηςαίΙυΓ ίρδυηι, ιιΙ ςυοΓυιηάαηι νοίίδ αΐηαβ 
5(ϋϋίί5 ΓαεεΓοΙ δαίίδ, νΑποδ ίΐεηι ίηΙερρΓεΙαΙίοηεδ ίη ηιεάίαηι βίίεΓΓε. Ι.ίεε( ουίεοη ίΗα α δε- 
ρ(ιιο^ίηΐ3 ΙηΙοΓρΓεΙυηι γεΓδίοηε βϋηιοάυπι (1ίβεΓ3ηΙ, αΙ) εχςυίΓεηάο δεηδυ ιιΙ)δΙίηε( υΐ ρΐαη- 
ιηυηι ΟΙΐΓ^δΟδΙοιηιΐδ, ςαία ευηι ίΠεβά ιηοΓβδ ίηΓοΓοιαηϋοδ εοηείοηείυπ, ε( Ηίε ΓεΓε αηίευ» II- 
Ιίυδ δίΐ δεορυδ, ηοη πιυΚιιπι ]ανα( βά εβηι Γειη ίδΙΗ»ε ςυηΐίδ ςυβίίδ δίΐ ναηοΐαδ. δεά πιίΓϋηι 
ρΓοΓεοΙο εδΙ, ςηοά ηυοκιη^ηι ΙηΙεΓρΓεΙυηι ηοπιίηα 3(1δεΓίΙ)αΙ; ηε δεηιεΙ οηίηι (^υΐάειη ρβΓ Ιο- 
(υιη Ιοη^ίδδίηιί ορεηβ εαΓπευΙαηι νεΙ ΑςαίΙαηι, νεί δ^ηιηιηείιυηι, νεΙ ΤΗεοιΙοΙιοηεηι εοηιηιε- 
ιηοΓαΙ ; βεά δεπ^ίΐ δεηιρεΓ : αΙίη8 βχο, αΐίΐα ν€Τ0 8Χ€ : εΐ Ιβπιεη ίη Ηεχαρίίδ Οη^εηίαηίδ, ίηςυβ 
ΗίΙ)Ιίί3 ΗεχαρΙοΓίιηι ΙεεΙίοηεδ ϋά πΐ3Γκίηεηι εχΙιίΙ)εηΙί5ιΐδ, ςαβίία Ι^εηε ηιυΐΐ» εΓαηΙ, Ιιιεε ηο- 
ιηίηα, νεί ίηΙε^Γβ, νεί ρεΓ ρππιαηι ϊίΙεΓαπι δειηρεΓ εχΙιίέεΙ)3ηΙυΓ. Ιη ςϋθ(Ι<ιπι ΐΑοιεη Μδ• 
<]ΙΐΓ}8θδ(οη)ί ςυο υδυδ έ^νίΐίυδ εδ( ίη ηιβΓ^ηβ αά ςυφά&ηι (αηΐυηι Ιοεα δεπΙ)ίΙϋΓ Α. ευηι Ιβ- 
ο(ίο εδΙ Απυί1»9 0'• ουηι δ^πιηιαεΗί, θ. εαηι ΤΙιεοάοϋοηίδ. ΝεδείΙαΓ ααίειη αη βΙΐΓ^βοδΙοηιι» 
ίρδε, αη αΐίςυίδ Ιί^Γαπυδ νεί νίΓ ΙίΙεΓαΙυδ Ιίφε βρροδίιεπί. 

§ VI. — - 1. €ΗΓ!/8θ8(οιηη8 ίη ίοίηηι Ρ$αΙ(€ήατη €οιηηιβηΙαήο$ $€Η Ηθίη%Ιια$ €ΐηί$ι$8€ ρπΙοίΗΤ. 
II. ΕοοΗΒ ΡΗοίϋ ϊηβάϋαΒ, (/αο ί(1ίρ8ηιη ρΓούαίητ. 

1. ΕχροδίΙίοηεδ €ΙΐΓ^8θ8ΐοπιί ίη ΡβαΙηιοδ (οΐ ρΑΓΐί5α8 ηιιιΐίΐβδ Ιΐ9ΐ)ειηα8> υΙ Ηίηε ςυφδΐίο 
οΓίαΙυΓ βη ίΐΐαδ βίε ειηίδεπί, ίη πιυΐΐοδ νί(1ε1ίεεΙ ΡδαΙπιοδ, Ιοη^^ε ρΐυπίιυβ ρΓΦίεπηιίδδίδ, αη 
νοΓΟ (εηιροΓϋπι ίη]υηβ ίίΡδ&Ιηιί, ηυί ηιιηε άεδίάβΓ&ηΙυΓ εαηι £χρθ8ΐ(ίοηί5υ8 δυίδ, απιίδδί 
ΓυεπηΙ. ΑΙ) ίρδο εηίηι ίηίΐίο (Γεδ Ρδαΐηπί (ΙεδίάεΓαηΙυρ ε( α ςυβπίο ίηείρίΙυΓ; ΙεΓίίυηι ηαηΐ(|υε, 
ηυειη ροδΙ ΡΓοηΙοηεηι Όυε»υηι ευηι ΕχροδίΙίοηε 8υ& ρΓίΟΓειη ροηίιηηδ, ηοη αάΗιιηε δεπεηι 

ί»εΓΐίηοΓ6 εεΓίυπι εδΙ; ίπιο εΐίαπα αη νεΓε ΟΙΐΓ^βοδΙοιηί δίΐ ΕχροβΙΙίο ϋυΐιίΐαΐυπ, αΐηυε ίΙΙα ίρδα 
ϋχροδίΐίο α ςυί1)υ8(1αο:ι υΐ βρυηα Γε]ίείΙυΓ. Α ςυαΗί ί^ίΙυΓ Ρβαΐηαί Εχροδίΐίοπθ ίηείρίΙυΓ , εΐ 
υ8ΐ|υε α(1 (Ιυοάεείηιυηι ρεΓ£;ιΙυΓ; δίε ηονβιη ΡδαΙπιοΓαπι £χρθ8ί(ίοηε8ΐ]αΙ)επιυδ. Α ϋυοάεείηιο 
ηϋ ςυ»(ΐΓ<Ί§[βδίπιυιη ΙβΓίίυαι Εχροβίϋοηεβ οηιηεδ ηυιηεΓο ΐΓί^ίηΙα (ΙεδίϋεΓαηΙυΓ, εΐ α ςυαάπα- 
^εδίηιο ΙεΓίίο τεδυαιυηΙυΓ; ΗοπιίΙίαηι εηίηι ίη ηυαάΓαβεδίηιυπι ρηπιυαι ηοη αά Ιιαηε βεπεηι 
ρεΓίίηεπε εεΗυπι εδΙ, είδί ίΙΙα ε^τβ^ία τεΓβηηε ΟΙΐΓ^δΟδΙοηιί δίΙ. Α ςυαϋΓβ^^εβίηιο ΙεΚίο βΛ 
ηυαϋΓβ^εδίαιυπι ηοηυηι £χρο8ίΙίοηε8 €1ΐΓ]Τ8θ8ΐοηιί ΙιαΙιεηΙυΓ ηυπιεΓΟ δερίεπι; εχίηάε νεπ) 
δεςυίΙυΓ οηιηίυηα ιηαχίπιυδ ΙιίαΙυδ, ηεσιρε αά υδςυε Ρβαίπιυηι εεηΐεδίηαυηι οεΐανυπι, ΡβαΡ 
ιηοΓυιη νίάεΚεεΙςυίηηυαςίηΙαεΙοεΙο. Α εβαΙβδίπιο οοΐανο αυΐεπι αά υδςυε Ωηεπι οπιηίυη 
ΡδαΙποοΓυπιΕχροδίΙίοηεδ ηα1>επιυ8 υηο εχεβρίο εβηΐββίηιο (Ιβείπιο οεΐανο, οηιηίηπι Ιοη^ίδ»!• 
πιο. Ιη δυαιιηα, ςηίαςυβ^ίαΙα εΐ οεΙο Ρδαίιηοτυπι ΕχραβίΙΙοηεδ 1ιαΙ)εη1υΓ; ηοηαςίηία (ΙιιΟΓαηι 
(ΙεδίάεΓαηΙυΓ. 

δίε ίςίΙυΓ ίη ραΓίεδ άίδίΓαεΙ» ΕχροδίΙίοηεβ Ιη Ρβαίαιοβ α<1 ηοβ υβςυε (ΙενεηεΓηηΙ ; ίΐα υΙ 
Ιαείηίφ δίη^υΐ» ηιυΚοδ ΡδαΙπιΟδ Ιια5εαη(. Ηίηε€|υε]αηι εοη]ίείΙυΓ, εΐίαπίδί ηυΙΙυπι αΙία^ α<Ι•ι^ 
εδδεί αά Γειη ρΐΌΐ>αη(1αιη ΑΓβυηιβηΙυηι , ΙοΙυπι Ρδαΐΐεπαπι Γυίββε α βΙΐΓ^δΟδΙοηιο ΕχρΙαηαΙΙο- 
ηΙ5υ8 ίΙΙυδίΓαΙηαι : ηαηι δί (ΙεΙεεΙυ ΙιαύίΙο 1ιο8 βχρΙαηαΓε, αΐίοβ ρπΒίεηηίίΙεΓε τι^αίδΑεΙ , ΠΙο 
δεηεδ Ρδαΐηιοηιπι εοηβεςιιεηΙεΓ ροδίΙΟΓυηι ηοη Ιια1>εΓεη(ηΓ, ββά αΐίυιη Ιιίηε , αΙΙυιη ίηϋο 
βυπιρδίδδεί εχρίαηαηιΐυηι. 

Αα ΙίΦε ίρδε ΟΙιιγδΟδΙοηιυδ 8ε αΐίοδ ΡδαΙπιΟδ 3(1 Ηαηε βεΓίεπι ρεΓίίηεηΙεβ εχροδυίδδο βί- 
κηίβεαΐ, ευακίε ΡβαΙηιο εεηΐβδίπιο ςυαϋΓα^^εβίηιο ΙοηυίΙυΓ, εοΙ. 438; ροδίςυαηι εηίηα (ΙίχεπιΙ 
Κυηε ΡδαΙπιυηι τεδρβΓε (Ιίεί εΐ νεδρεΓίίηυπι νοεαη , εχ οεεαδίοηε (Ιε ΡδαΙηπο εΙίαιη ηιαίυΐίηο, 
ςυί εβί ιεχαββδίηιαβ δβοαηάα»! ςυφάααι αΙΓεΓΐ» ε( Ιιφι* αίΙ]ίεί( : 5γ(/ η€ €ο (Ρδαΐηιο) φΑΐ €$ί ρη^ |«^ ΓΚ^ί:ΡΛΤΙΟ. 20 

ηιαηι^α» τεΙΜο, αϋηίη βχίνα οτάίη€ϊη ίη(νοάΗ€αηιη$, ΐναη$ηι%8$ο αιιάϋοτΰ αά €α φΜΒ άβ ίΙΙο 
ϊΚΰία χηηί, αά €α φΜΒ 8ηηί ηοϋχ ρτοροΒίΙα αΰΟΰάαηιηί. Ηίο ηοη ιηοάο ίηάίοιιΐ ΰΙΐΓ^δοβΙοιηιΐδ 8(¥ 
^6 Ρδαίιαο δβχο^ββίιιιο $€ευη(3ο ^βιυ (1ίχί58β, 86(1 (Ιίχί$56 βηο Ιοοο 6( ίη δβηβ αΙίοΓυιη. ΕχροδίΙίο 
α<ιί€ΐη ίΙΙα Ρβαΐοαί 86Χ&^6$ίηιί ββοοηάί ειιιη βΐίίβ ίηΐβπίΐ. 

II. ΡίιοΙίυβ ίΐβιη ραΙπΑΓοΙια ίη ηοΐα ηιοχ βάβικίιΐ , ςυ® ηο(α ηυιηςαβιη ΑηΙιβΗββ , ηΐ ρυΐο , 
ρτοίΙίΗ, ΙοδΙίΟοβΙαΓ 8β 8θΚιοΙίοη νί(ϋ886 βχοβΓρΙϋίπ οχ εοιηηίΐ6ηΙ<ιηο βΙΐΓ^δΟδΙοηιί ίη ΡββΙ- 
ΐΗΐιιη ςυίηςυβκ<^8ίιηυιη ηοηυιη : 1θΰυ$ αυίειπ ίΙΙβ ΡΙιοΙϋ βίίοΓίυΓ ίη €θ(ϋ€6 XII ΒίΙ)1ίο(ΚΐΘ€ΐτ 
Γ.ο^ϊ>ι^ηί(ιηβΒ, Γοΐ. 52, ςυίεοάβχάβείηιί ΙΡΓίϋ είΓοίΙβΓ δ«60.υ1ί ΟαΙοη^ηη ίη Ρδ^Ιιηοβ βοιηρΙβεΙίΙιΐΓ 
ΰ(8ί ηοη ίηΙβ^ΓΟΠι. 8€(1 ίηΙοΓρΓοΙηΙίοηοδ ίη ΡβαΙηιοδ δ^ρίβηι ηοπιρβ ΡδαΙιηοΓυιη , 8θΙίυ8 ΤΗβό- 
ιΐοπ ΗοΓβοΙβοΙΦ 6886 ηοΙαηΙϋΓ. Νο(α ίΐθςυβ ΡΙιοΙίί δίο 1ιαΙ)6ΐ : Α άβοιτηο ΙζΗχο η»^ιι6 αά ςπα- 
ώαρβ^ίηιηϊη Βαοηηάηιη ΡβαΙψηηιη €ίΐίΐ/8θ8ίοηι% ίηί€ΓρΓ€ίαίίοη6ΐη ΗαοίβηίΐΒ ηοη νβρΰτίηΐίΜ , ββά 
Η€^ιι6 α φιίηηηαρ€8ίηιο ϋδηηβ αά ΡδαΙηιοβ ρταάηηηι, Ιηνβηί (αιηβη ίη 5γΛο/ιΪ5 ίη ρΠηιατη οα- 
ί/ιοΗοατη Ιοαηηίβ φιβίοΐατη βϋίιοΐίοη β νβριοηβ ρο8ίίΗηι , ςααβί €χ ίηίβτρτβίαίίοηβ ϋΗη/ΒΟίίοηή 
ίη ΡίοΙιηαίη 59, ηίιηίΓηηι ίη άί€ίηη% ϋΐηα: ΕδΙ ρ6εο2ΐΙυιη &(! ιηοΓίβπι , 6ΐ 68( ρ66εβ1υηι ηοη αά 
ηιοΓίβπι. ύηάβ αηίιηαάν€Τ(€Τ6 1%€€ΐ , βϋατηβι ηο$ ηοη ίηνβη^ί/ηϋί , άινίηηιη (αηιβη ί//ιιιη νιηιιη 
ίρ8ηηι χηί€Γρτ€ία(ηγη β88€. ΈΙ ροδίβα 8ηΙ)]ίοίΙυΓ : ΡΗοίίη8 ραΐΗατοΗα ΙκΕϋ 8€ηύ{(. 

ΟϋδβΓνβδ αηίβηι νβΐίηι, Ιιαηο ηοΐαηι ροδυίδδβΡΙιοΙίυηο βη(6 Ρδ&ΐηιηπι άβοίιηυπι ΙοΓίίαιη , υΐ 
βίςηίΟεαΓοΙ ίη δβςηβηΐί^υδ ΡδβΙηιίδ ηοη δυρρ6ΐ6Γ6 ΟΙΐΓ^δΟδΙοπιί ίη(6ΓρΓ6ΐαΙίοη68 , (|ϋΐΒ Ίη 
ρΓΦε6(Ιβη(ίΙ)ΐΐ3 Ρδαΐηιίδ ίΓβςυεηΙεδ αρροηυηΙιΐΓ ίη ββάοηι ΟβΙοηβ. νηάβ 6ΐίβηι ^Γ^ηί νί(1ο(υΓ 
ΡΪιοΙίιιπι Ιιυ]υ8ε6 6αΐ6ηΦ 688β βυεΙΟΓβπι, ςυί (ϋδΙΙΓιεβΙυΓ δβ ίη ρΓ£6ε6(!6η(ίΙ)ΐΐ8 ΰΒΓ^ίδοβΙοπιί 
ρίικ ςιιαπι αΙίοΓυπι οηιηίυηι ίηΐ6ΓρΓ6ΐ£ΐΙίοη68 αΐΐυΐίδδβ, ηοη ίΐβιη ίη Ρδ&ΙπιΙδ 86ςυ6ηΙίΙ)ΐΐ8 ίΐΐβρ» 
ίρ8<ΐ5 1ια56Γβ ςηαδ ρΓοΓβΓΑΐ, ςυίέΐ ηοηιρβ 6]υδ ΕχροδίΙίοηοδ Ιιβηβ ηιυΚιβ, αααβ ίρδβ ίηάίείΐΐ , 
«ΊπιΙδδ» ΓυβΓαηΙ. ΡαΐΓβδ αυΐοηι 6Χ ςποΓϋπι ίηΙβΓρΓβΙαΙίοηΙΗυδ 6β(6ηβηι ηαηο εοηοίηηανίΙ 
ΡΙιοΙίιΐδ , Ηί δΐιηΐ : ΑΙΗαηαδία», ΒαδίΙίυδ , ΟΙΐΓ,γδΟδΙοπιυδ, 6( ΤΗ6θ(1θΓυδ ΗοΓαεΙβοΙα. 6υηι ϋο- 
ΓιοϋΓοηΙ 6Γ§ο ^I1^^δΟδιοη1ί ίη δβηυβηΐβδ ΡδαΙπιοδ ίηΙοΓρΓΟΙαΙίοηοδ, ίά ίηάίεαΐ ΡΙιοΙίυδ, η6 ςαί» 
ιηΐΓβΙαΓ ^οαηη6ιη ΟΗΓΤδΟδΙοηιυπι , (|ηί πιο<1ο ραδδίπι α(1ΙιίΙ)6ΐ)αΙαΓ, ηοη υΙίΓα εοηιραητο. 
ϋηάβ οοΓΐ6 αΓ^ιιίΙυΓ α ΡΙιοΙίο €αΐ6ηβηι αύοΓηαΙαιη Γιιίδ86. 

Νβςαο υηαηι Καηο ΙβηΙυηι ΡΙιοΙίί ηοίιιηι ίη Ιιυ]ηδηίΐθ(1ί Οαίβηα <ΐ6ρΓ6ΐΐ6η(]ίίηυδ : βΚοπιπι 
«ηιηι 6]αδά6η) Η{ΐΙ)6αιυ8, ίη βηβ Ρδβΐηιί 8, ίη ν6Γΐ)& ϋΙΐΓ}Τ8θδΙοηιί ρβαΐυπι πιυΐβία , ςυ» ηοΐα 
510 ΙιαΰβΙ : Ιήίβτνοραίίο. Οπανβ, ίψα/ηϋ, έΚη8(Η8, οηηι 8x1 (ερχΜίχΒ Ραίη, ΗυΜχΗα ίαηιβη ηιηΐΐα 
}ο^χ»ίίητ? Κ€8ροη8ίο. υ ι ΙηίτηχΙχίαίβηχ άοοβαί, βί φΑΐα οατηβ ατηχοίχΜ βταί , αορτορίβτ ΙαάϋΒΟΓαηχ 
ίίαρχάχίαίβηι : ρηϊα βίίαηι ΗηηχαηχΑίη ρ€ηη8 ραύΐαϋηχ αά οορηχίχοηβηι ρΓθ0€ά6Τ€ άβύβί,χίίΐηίΚίΑβ 
ού ίη%ρ€Τ(6€ίηηχαχΛάχβηίχηηι ΰαρίηηχ : €€Γίβ ηιιι/ία 8€€ΐΛηάΐίηι αηάχίοΓηηχ ορχηχοηβηχ ΙοςαχίηΓ, Ηχο 
' ΰίτοα^ΜΥη οοηίτα ΡαηΙίΐηχ 8ατηο8αΐ6ηηηί €( €οηίνα Αηαηο8 ναΊ)αάίηρχί, θ€€α8χοη€ 8Ηγηρία €χ 
Ηύύ ΡβαΙηχχ άχοίο : Ουοηίαηι γίάβΙ)θ οφ1ο8 Ιυοδ , ορβΓβ άί^ΚοΓηιη ίυοηιηι. Η<Β€ άχνβΓ8χηχυάύ 
ίη Ηο€ 8€ηηοηβ αάητηΐη'ανχί. ΐίίροί€ φι% ΗοηχχΙχο! ηχοτβ Ιοςχιαίπν. ΡηΙοΗηίηάο Βαηβ ΒρΙβηάοτ^ηβ 
8€ηηοηχΑΐη , ν%8(ΐηβ οτρχΑηχβηίαίίοηίΛτη %Λχ αοτίηχοηχα €ΐ οοηίβηίχοηβ ορχΜ €8( » ηισ;οΓ ηίϊρίΑβ €$ί 
φιατη ηί χη ΗοηήΙχα Ιοοηηι Ηαύ€α(. Ηίδ 8υΙ)]ίεί(υΓ : ΡΗοίχχΐ8 8€Γχϋχί. 

Ηα;ε οί( ΡΚοΙίυδ, ροδίςααηι 6ΙΐΓ7δθδΙοηιί Ιοεαηι αΙΙιιΙοΓαΙ, αΐηαβ Ηίε άβ β^ηδάβπι ίη Ρδβΐ^ 
ιηυηι οεΐανηηι Εχροδίΐίοηο τοΓ^α ΓαείΙ : υ1)ί ίΠο Ραηίαπι δαηιθδ3ΐ6ηοαι ηοηιιηβΐίιη εοηΓα(3(• 
€ί εοηίΓα ΑηοηκΒΟδ ΑΓίβηοδςαβ τβΓ^α ΓαείΙ. ϋηάβ βΐίαηι οοηβΓοιβΙιΐΓ ορίηίο ηοδίΓα, ςυα 
«οη]6οίιηα8 δΐιρΓβ , Ο^ΐεηααι ίΠαιη ΟοίΙίείδ Οοίδΐίηίαηί XII ίαίδδβ & ΡΙιοΙίοοοηοίηη&Ιαηι. 

§ VII. ϋίτητη €(β οηχηβΒ ΡΒοΙτηοπΑΥη Εχρο8χ(ίοη68 6ΗΓρ8θ8ίοϊηχ, ςπΜ» βχ (βηχροπΛηι ^η^x^^xα 
0111X8X11(1118 , ]αηχ ΡΗοίχχ ανο αηχχ88(Β β886η(, 

Οιι»π(ιΐΓ υίΓοπι 63 οιηηία ςυ» (ΐ6δΙ(ΐ6ΓαηΙηΓ ίη Εχρθ8ίΙίοηίΙ)α8 Ρδ&ΐιηοηιηι , βΐί&η) φυο 
ΡΙ)ο(ϋ (Ι66886η(. 8ί ςυίάβπι ν6Γΐ)ίδ ΡΗοΙίί , ίη ηοΐα ρποΓ6 8ηρΓα αΐΐβία ροδίΐίδ , δίαηάυιη δΚ, 
ΐΓΐυπι ρΓίΟΓυιη Ρδ&ΙπιΟΓυιη ΕχροδίΙίοηΓδ ίρδίυβ ΙβιηροΓβ δαρβΓβΓ^ηΙ , ςυ» ]αηι &1)δυηΙ : 
ηαπι ΐ6Γ(ίί Ρδαΐηιί ΙηΙβΓρΓβΙβΙίο, ςυφ ίη ΓΓοηΐβ 1ίΙ)Γί ροδίΐα βδΐ, α(! Ηαηε 86Π6ηι ηοη ρβΓίίηβΓΟ 
*το(1ί(υΓ, υΐ ]αηι ϋΐεΐαηι βδΐ. ΕχροδίΙίοηβδ βηίβηι ί1ΐ38 ςη» άβδίάβΓβηίαΓ βίο ηοΐΑΐ ΡΙιοΙίυβ : 
Λ άβΰχηχο ί€Γΐχο ΡβοΙώχο 1*59116 αά ί^χΑαάναρβΒίηχΐίίη Ββοίηάηηχ ΚαοίβηχΜ 1ηί€τρΓ€ίαίχοηβ8 ΟΐΓΧβ•^ 
$θ8ίοηχχηοη ν€ρ€τχηχχΑ8. Ουο ίηηηίΙηίΗίΙ α ρηηείρίο υδςυβ αά άβείπιυιη (6Γΐίυηι άβΟοβΓβ. δί 
€ο€ΐ6Χ αυΐοηι έοίδΐίηίαηυδ ηοη πιυΐίΐϋδ 68861, δίαΐίηι γίάίδδβπιαδ υίΓυιη ΕχροδίΙίοηβδ ίΙΙ» ίη 
11*68 ρπηιοδ ΡδαΙηιοδ αάΗίϋίΙΐΒ ίυίδδβηΐ α ΡΗοΙίο, ςυί Οαΐοηαηι Ηαηε αάοΓηαβδβ οΓβάίΙυΓ ; ν6- 
Γυηι ί1ΐ6 €ο<ΐ6Χ, ίηίΐίο πιυΐίΐυδ, α δορίίηιο ΙαηΙαπι Ρδαίπιο ίηείρίΐ. Νβςαβ (&ηΐ6η ίηάβ ιηΓβΓβη- 
4υπι δίαΐίηι 68ΐ, ΕχροδίΙίοηβδ ίϋαδ ίη Ιροδ ρποΓ68 Ρδαΐηιοβ 8υρ6ΓΓυί886 ΡΙιοΙίί ΙοηιροΓβ. ΙιίεεΙ 
βηίηι ίρ86 ίη ΐΑοηηαΓαηι Γβεβηδίοηο ίΙΙαηι Ιηυιη Εχροδίϋοηυιη ρηοΓαηι ηοη εοιηιηοιηοΓβΙ, 
ροΐυίΐ ίάεο ίΐίαπι Ιαε6Γ6 (|υί3 391η ίηίΐίο €α(βηφ άε αηιίδδίδ ίΙΙίδ ΙοςυυΙυδ ΓυβΓβΙ; ίη Ιιαηο 
ν6Γο ρ3Γ(6πι Ιοίυβ ρπ)ρ6η(ΐ6θ; οοςυβ 6ηίηι ορίηοΓ 1γ68 ιΙ1&8 ρηοΡ68 ΕχροδίΙίοηββ ΡΙιοΙίί 
ΙβιηροΓΟ 8υρ6Γίυί886. 

Α (6Γΐία άβοίηια αυΐβπι αά ςιια(ΐΓα;[68ίπιαπι δεοαηάαηι ΕχροβίΙίοηββ οπιηβδ άβδίάβΓβηΙοΓ, 
Ιηςυϋ ΡΙιοΙίνδ; ίΐβ ιι( ΙεΓίίαηι άβείπιαηι βχείυά&δ , βΐ ςυα(!Γ8;[68ίηιβαι βεευηάαπι δίηιίΙίΙεΓ : 
αιηΙ)Φ 6ηίιιι ευηι αΐίίδ άοδαηΐ. 0υ&<ΐΓ3§[08ίηια αυίβηι ρπιηα, ςυ» ίιίο δεευηάυηι Ρδαΐηιί εχρο- 
δίΐί ηαιηβΓηπι ροηίΙϋΓ, εχίΓα δοηεηι ΗαΓπιη ίη ΡδαΙηιοδ Εχροδίϋοηυηι οΐίηι 6ΓαΙ,6ΐήιιο 
α(1ν6εΙα Γαϋ, ηβςαβ υΐΐαηι ΙιαΙ>6ΐ ευπι Ηίδεε Εχροδίϋοηίϋυδ αίυηίΐαίειη, υΐ ίΙ)ί<]6ΐη ίη ΜοηίΙο 
ρΙυπΙ)υ8 ρΓοϋανίηαιίδ. Ουοά β(Ι]ίείΙ ΡΙιοΙίυδ , α ςυίηςυαςβδίιηί Ρδβΐηιί ΕχροδίΙίοηε α8€|υβ αά 
Ρ8{|1αΐ08 {^ΓαΑυυαι οιηηβδ Εχροδίΐίοηβδ άβδίάβΓαπ, ροίηίΐ νοΓϋη» 6886, ςηαΐεηυβ ίη βαιβ 
6Χ6ΐηρΙαΓίί)ΐΐ5 ε(6(6Γα άοδίάεΓαϋαηΙιΐΓ : γοηιπι Εχροδίϋοηοδ 8αηα8, ^εαυίηαδ €ΐ ία(6£Γα8 31 ΡΙΙ^ΕΡΑΤΙΟ. «3 

ΗαΙιβηιιιβ α Ρ$βΙιηο €6η(6$ίιηο δορίίηιο,ςυί ά665ΐ,αά ιΐ3(|υ6 Ρ$α1ιηοηιιη Οηβιη , υηο οι- 

€6ρΙο 118 : ίη ίιίδεβ νβΓΟ Ρ$α1ιηί$ εοοαρΓβΙιβηάιιηΙαΓ ΡβαΙιηί ^Γαίΐααιη ςυίηάβοίιη , ςυί ία- 

Γϊρίαηία 119. 

§ VIII. — υΐνητη Εχρο$χΐ%ο ίη ΡΒαΙηνατη Ι^Ιχηνη, (/ηω αρηιβη άηαί εΐ ρητηα Ιθ€αίντ, Λίο α 

€ητίΙ$θ8ίοτηο ρο8%(α «ίί ; βί αη 8%ί νενβ αίνχι$ο$Ιοιη%. 

Ειιρθ5ίΙίο ίη ΡδαΙιηυιη ΙβΓίίυιη, ηυ» ρπιηα 6$1 ίη Ιιοο ορβΓβ €ΐ β^ηιεη (!1υ€ί( ίη ίιοο Τοηιο, 
ίη ςυίΙ)υδ(Ιβιη Μαηυδοπρϋδ ρΓΐηια ροηίΙυΓ, αϊ) αΐϋδ υ6γο ρΓ0Γ$υ8 αΙ)6$(. Ιη Ηβ^ίο €θ(1ίοο 
ηηηι. 1962 !ιαΙ)6ΐυΓ; ίη 0οΙΙ)6Γΐίηο ηυπι. 10 ηοη εοηιρϋΓβΙ, 56(1 ίΙ)ί ίηείρίΙυΓ βΐ) ΕχροδίΙίοηβ 
ίη ΡδαΙηιυιη ςυβΓίαιΏ: 8ίαιί1ίΐ6Γςιΐ6 £ΐ1)ο$1 α ΰαΐ3ΐο§;<) ίΐΐο Εχροβίΐίοηαηι Ογφοο ςηί ίη ΕάίΙίβ 
ΙιαΙ)6ΐυΓ, ηυβηιςυβ ίη Οηβ 1ιυ]υ506 ΡΓβθΓαΙίοηίβ βίΐοηιιΐδ. Ιη 6(1ί(ο Ι^ηιοη ΓΓοηΙοηίβ ΒυοΦΐ ϊβ- 
^ίΙυΓ; ίίΐβοςαβ 6Χ δ6(1β ίΐΐαηι βχρυη^βΓβ ηοη ααβί $υηια8 , βΐίαηίδί αιΐ Ιιβηβ δβηβηι ρβΓίίηβΓο 
ηοη νί(ΐ6αΙυΓ. Ναπι ίη £χρο8ίΙίοηί1)υ8 ΡδβΙηιοΓυηι 6ΙΐΓγ$θ5ΐοηιυ8 οΙ (ίΐυΐοβ 6ΐ δίηκυίοδ νβΓδαβ 
«ιά υδςυβ Οηβιη βχρίίοαΐ : Ιιίο αυίβηι άβ (ίΐαίο ΙαηΙυηι α^ίΙοΓ : ΡβαΙίηη* ΒανιαΰΗΐη [αρ€Τ€ί 
α (αΰ%€ ΛΙ)$αΙοη βΐϋ $η%. Ιη Ηαο 8θ1α ίηδοπρίίοηβ πιΟΓαΙυΓ αυοΙΟΓ Ηοπιίΐί» ρΓίηΐΦ , ςη» €ΐίοηι 
ηοη ίη(6^Γα, ηβο δυίδ οηιηί5ιΐ8 ραΓΐίΙ)υ8 αΙ)5θ1υΙαριιΙα(υΓ:ί(α ηαηιςηβ άβδίηίΐ, ηΐ2ΐ1ίςαί(1 αΙ(Γ<ι 
(ΙοδίίΙθΓαπ \ί(ΐ6ΑΐαΓ. 0υίΙ)υ8 ρ6Γρ€η$ί8 οπιηί1>υ8, ηοη ρυΐο Ιι<ιηο ΕχροδίΙίοηβηι α(1 ββπβηι αΐία- 
ηιπι ρβΓίίηβΓβ; ββά βί ηββαο ςυο Ηυε ΙοπιβΓβ ίηνοείβηι Γυίδδβ. 

λά Ηφε Αΐία (]υο(|υ6 βχδαΓ^ΙΙ ϋυϋίΐαηάί €βυδα , <ιη γί(1β1ίε6( Ηφο δίνβ ΗοπιίΙία 86α Ε\ρο- 
δΙΙίο ΟΙίΓγδΟδΙοιηί ν6Γβ δίΐ, ηβεηβ. ΟογΙο δί Γ6δ ίρδαδ 6χρ1θΓ05 , δί δβηδα, δί ΟΓβηάί ηιοίΐυηι , 
ηοη γί(ΐ6ΐυΓα ΟΗΓ^δΟδΙοηιί εοηείοηαηάΐ {;6η6Γ6 αΐίεηα ; δί δΐ^ΐαηι 6ΐ άίεΐίοηεηι (ιΓβΒεΑηι ρβΓ- 
ρβηάβδ , αΐίςαίά ρεΓο^πηαηι οίεΐ; νοεεδ ΟΙίΓγδΟδΙοπιο ηοη υδίΐβΐ», δβΚβηι ίΙΙο, (|ϋθ Ιιίε 
υδυΓρβηΙοΓ, δεηδα οεευΓΓυηΙ,υΙ χ<&ν$νλο{ εΐ ^οΑνΑΐζονσ»^ εΐ ΓθΓΐ«ΐδ8ίδ αΐί^, αιΐφ νεί ηοη υδυ (πΙβΒ, 
νεΙ αΠεηίδ ίυηεΐ® νοείΙ)υδ ηοηηίΐιίΐ δυδρίείοηίδ ίηι^επυηΐ. Ι.ίεε( ροΓΓΟ ΡγοπΙο ΟυεΦυδ ίη δεπε 
^ιΙίβΓϋηι ΓεΐίηηεπΙ, ηυί Ιαηιεη δρυπΗ εΐ αάηιοίΐυιη (1υΙ)ί3 αΐίο αηιαηάαΓε δοΐεΐ , εεΓίε Ηφο 
ιηυΙΙΙδ (ΙοεΙίδ νίηδ δυδρβεΐΗ 6δΙ ; Ηαΐεδίυδ νεΓΟ ίη ΝοΙίδ δανίΙΙί οηιηίηο δρυπβηι ραΐβΐ βδδε. 
8ανί1ίϋ8 αυΐεηι ρπηιο ΗιβΓεΓε νίάεΙυΓ, 5ε<1 ροδίεα ίη Ηαΐεδίί δεηΐεηΐίαηι άεΟεεΙιΙ. Υεηιηι 
ϋΙεΓηυε αυάίεηιΐαδ. 8ίε ίη ΝοΙίδ δανίΐίί ρ. 932 : 

« Ηαηε ΕχροδίΙΙοηεπι ΙεΓίίί Ρδβίπιί , » ίηηηίΐ δ^ιγίΐίυδ , « &5 ίΠο ατηαίοΓβ Ζ>βί 6ί Οιηβίί νίΐΌ, 
4ΐυί τή; συναγΜγή{ ίη Ρδαΐηιοδ , ςο^ηι 6χ ΟοΙΙε^ίο €θΓροπ8 ΟΚιηδΙί Οχοηίί δυηιρδίηιυδ, αυεΙΟΓ 
ΓυίΙ , νεΙ ηοη νίδαιη, νεΙ ΓερυάίαΙβηι , ηιίδίΐ αά ιηε (Ιοείίδδίιηυδ ΓΓοηΙο Βυοφϋδ , οχ Υ^ιΙίεαηα, 
υΐ ίρ86 αίεϋαΐ, άεδεπρίοπι : ςιι® εχδίβΐ εΐίαπι, ΙοδΙε ίη ηοΐίδ αά ΟΙΐΓ^δΟδΙοαίϋπι Εΐαηιίηίο 
Νο1)ί1ίο, ίη ΒίΜίοίΗεεα εΙεπεοΓυηι Γο^υίαπηηι ΙΙοηι». Ηυίϋδ ρπηείρίυιη εΐ αυίϋβπι ηοη 
ίηϋ1ε£[3ηδ αυΐ ίηάί^ηυπι ΟΙΐΓ^δΟδΙοηιο είΐαΐ Οαηιαδεοηιΐδ ΟΓαΙίοηε ΙεΓίία ϋε Ιηια^ίηί^υδ. 
νειΊίΙ ΙιβΙίηβ νείυδ Ιη1εΓρΓ6δ , ιιΐί εΐ ηοβ ςυοηυε (ιΓκεε (Ιαιηυδ, Γιηε ΐΓοηεηΙαηι. Ου» ΐΑηιεη 
οιηηία ηοη εαηι 3ρη(1 ηιε νίιη 1)αΙ)εαηΙ, ιιΙ ηοη ρΐηηε αεηυίεδεαηι Ηαίεβίί πιεί άβ ίρηήίαίβ 
]υ(1ίείο, ςυί (Ιε ΕχροδίΙίοηε ίδΙα δίε αιΐ νεΓ^υηι οεηδυίΐ : 

« Οε Γΐ'β^πιεηΐί ηυ]υδ βαείοπε ηοη Γαεϋε δΐΗΐυεηηι ; εεΓίίδδίηιυηι Ιαιηεη ΙιηΙ)Γ0 €Ιιγ}'80- 
Νΐοηιί ηοη εδδε. Ρπηιο βηίιηβΐ^ΐυδ εδί α ΟΗτ^δΟδΙοηιο οηιηίηο αΐίεηηδ, ηΐροίε αΙΤεεΙηΙίοΓ ε1 
ΓΓε(|ηεη1ί1)υ8 βΓ^υιηεηΙβΙίυηευΐίδ εΐ ΙιοηκΒορΙοϋδίηΙοΓδΙίηοΙυδ,ςιΐΦ ροδδίιη οεευτΓεηΙ ε(1ΙΙίο- 

ηεΠΙ (ιΓ»ε«ΐηΐ ίηδρίείεηΙίΙ)υ8, εΐ ({υαΐία δϋηΐ : τοΟ,- ό/>«πέταί '/ίάμναιυ ^ξ^^^\^:ι^, «Οχ €πιν^ά,α/Αα»ι βαυ/*ά;β«- 
οι*' 4ίΙ, όββν ή πΓ//ή τής ίμο^ίας , ίλίιΟι* ή π/ϊΐγή τίΐ; ημΜρίας * β!, /.ρ«ίττβ*ν τί5ς του ιτβϋ/*ου €{*;γή7€οιΐ{ ι% α1τ^«ς 

τη,• τον ηοΑίμοχ* ΐποΟίννας , εΐ ιΐΙΙα Ιιί8 εοπδίηιίΐία υ8(|Π6 α(1 νίΐίυηι αίΤβεΐΑΐα. δεευηιΐο ΙοΙυηι 
ίπνεηΐίοηίδ βΙυπι ]ηνεηίΙΙυ8 εδΙ. Λ((ΐυε Ιιίηο 1)εΠί ίΠί άε ΑΙ)δαΙοηε ίη ({υεΓευ δυβρεηδο 
δεηδίευΐί , βί α ρΐαηία άείνιβΰαίαΓ ηηί οηϊπ ΓαιΙίΰβ ρηρηαΐαί ; νίηαίιΐΒ βηιΐ α Γαιηο τατηηβ , εΐε. 
Οείηάε ρεΓΐ)εΙ1» Γαΐίυηευΐφ ίΙΙ», ευτ ΑΙ)8α1οηεηι εΐε^εΐυηι ΓΡδραεΗίεΙ (εΓΓη; αΐίβςυε Ιιυ]υ8 
^εηεπδ ,ςυοΓυιη ίηιαιεηβα νίδ ίη άπΟϋβ βί βρΗτϋβ. Ροδίπεηιο ρΓΟδοροροΒί^ι ίΠα ίη ηυα ίΙεδί- 
ηίΐ, ευί , ιι( ρυΐο, ρΙυΓα αΙΙεχυίΐ αυεΙοΓ, δεα ο<ι ηοΜδ (εηιροΓ^ ΓεΙίείΙεΓ ίηνίάεηιηΐ. Ουο(1 δί 

3|]Φ Ιιίε(ΐ6 Αϋδ^ΐοηε (ΙίευηΙϋΓ,ευηι ίίδ, ςυ» ΟΗπ^δΟδΙοπιαβ (Ιε βΓξ^υπιεηΙο ίδΙο βεχεεηΐίββ 
ίδρυΙαΙιεοηΓεΓαηΙϋΓ, οηιηίηο ηίΐιίΐ δίπιίΐε βιαΐ ρ&Γ ΙιβΙ)εΓ6 τερεηεηΙυΓ. Ηυε ιιεεειίυηΐ Ιοευ- 
Ιίοηεδ ρορηίο (ΙυποΓΟδ , (ΊψΗνοΒ εοηρΗβ Ηίβτΐί ρη^εφιαιχίαν (Ιοευδ πιθ(1ο δίΐ δίηοοΓυδ) ,* εΐ 
%ιχον ιηαΐα ρεοοαίονχ €οΙαρΗη$ 6$ί , βΐ άντά^βν γοχ ς^Γκεα δφρίπδ υδαΓραΙβ , (|υφ ΙίεεΙ ΓοΓίβδδί» 
δ.αϋδ δίΐ ρΓθΙ)α, βρηά 0!ΐΓ7δθδ(οηιιιηίΐ Ιβπιβη ηυηιςυβητ ΓεροΓίΙυΓ. ΐ)είη(1ε ραΚίευΙαΓίδ ίΠα 
ΡδϋΙηη εεηΐεδίηιί ηυ^Ηί είΐβΐίο : Ιιοε γείΌ €ΙΐΓ]Τ5θ8ΐοπιο ηηοιςαβη! ίη πιΟΓε ροδίΐυηι, εοηΐεηΐο 
γεΓίια ΙαηΙυηι , Ιοευηι Υ6Γ0 ίηάίε^Γβ ηυπιςυαπι βοΐΐίείΐο. Ηφο ρ1αηΙ)α9 ε^ί ρΓορΙεΓ ϋ^ιηο^βε^»- 
ηυσι, ηε ςυίδ ηιε βΓΐ)ίΐΓ6ΐυΓ ίί ίαηίΐ υιγ! ^υεΙοΗΙαΙβ ΙεπιεΓΟ γείΐβ (1ί8εε<1εΓε. Οίεεη(Ιαηι εηίη» 
ηεεεδδοηο, ΑηϋαηΙίγΙπ ]υ(1ίείοπι β υ6γο (ΙεΟεχίδβε , αυΐ €1ΐΓ78θ8(οπιυηι 8ίΙ)ί (ΙίδδίηιϋΙίπια 
δεΓίρδίδδβ, βηΐ Εχροδίΐίοηίβ Ιια]υ8 οαριύ , ςαοιΐ β €ΙΐΓ78θ9ΐοπιο ηιυΚυηι βΙ>1ιΐ(ΐ6Γε ηοη εοη- 
Ιεη(1εηπι , ΓεεεηΙίοΓεπι α1ί(ΐυεηι εοπρυδ εΐ πι6ΠιΗγ& βΚεχηίδδε. » 

Η(Βε δείΐε οϋβεΓΥαΙα δΐιηΐ, Ιαπιείδΐ δίγΐο ηοη ίΐα εοη^ΓϋεηΙί. Νεςυβ άίΠιΙεοΓ, δί Ιιιβε υθγο 
ΟΙΐΓ^δΟδΙοηιί εδδεί, ΟΗΓ^δΟδΙοπιυηι α ρΓορηο δίΙ)ί ιεηϋεηύί ^εηεΓβ ηιυΚαηι (ΙεΟεχίδδβ. 56(1 
ΗοπιίΙίΑπι ϋΐαηι, υΐ α ΡΓοηΙοηε Οϋε»ο ροδίΐα ΓαίΙ, ίηΙεΓ ΑηΙΗεηΙίεα ροδοίηιυδ; ίΐα (βηιεη υΙ 
ίΑΐεαπιοΓ, εαηι, δί ηοη βρεπίε δυρροδίΙΙΙια δίΐ, «(ΙηιοιΙηηι Ιαηιεη εβδε βαδρεείαηι. 

§ IX. — ^ι^α^η ηιηΙΐ(Β ίη Ρ$αΙηιο8 ΙΙοηηΙία: €ί Οταίίοηε» Ιοαηηί ϋΗτ^ΒΟΒίοιηο αά$€Τ%ρί(Β €χ 
αΙίοΓηηι Ραίνηηι βί Ξΰηρίοτηηι βοΰΐαίαίΐίΰοηιηχ ΰοηχτηβηίαηίβ Ηοίη%Ιη$ν€ ίη Ρ$α1ιηο$ ΰΟίΚ'^ 
$αταηαί(Β (αετίηί. 
Νογυιτ) εεΗε δρεείαεηίαπιονεηηιυδ, ευηι δρυΓία ίηΡδαΙιηοδ, εΐ ^οαηηί0Iι^^5Ο8ιοη1ο ΓαΙδο 

3(1δεΓίρΙα δίηιυΐ ο<1ίηιιΐ8. ΙΙ)ί εηίιη γαηα ΓΓ3ΐΐ(Ιυαι %^ίϊ^ΐ3ί (ΙερΓεΙιεη(Ιίπια8, (Ιαηι αϋί ιιια» γβΐ «5 ΡΛΑΙΡΑΤίΟ. ί4 

)ιοιηίΙί£ΐ8 ίη Ρ$α1ηΐ05 νβΐ Ρ!$αΙιηοΓαιη ίηΙβΓρΓβίαϋοηβδ ^ο^η^ί ΟΙίΓγβοδΙοηιο β(ΐ5€πΙ)υηΙ ; βΠί 
ρΓΦΕηί$$ί$ ςυίΙ)υ5(1βιη βΥΟπϋίδ,βχΑίνβΓβΟΓυιη βοηρίίβ Ιιοηιίϋβδ, νβ! Ρ58ΐίηοΓυιη Εχροδίΐίοηο!» 
ΰοηδίίΓΓΊπαηΙ. ΤαηΙα ηαίρρβ 6Γ£ιΙ, δ. άοείοπβ ΐαιηα, (απία β}ΐΐ3 βρικΙ οπιηβδ 6χί$(ίπηα(ιο , α( 
ςυί(Ι(]υί(Ι ί11ίυ8 ηοηιεη ρΓΦ $6 ΓβΓΓβΙ , ραδδίιη ιιΐ οχίιηίϋΐη α()ιηΗΐ6Γ6(υΓ; ίΐΐο νί(ΐ6ΐίε6ΐ «Βνο 
ουαι ραυοίδδίηιί 6δδ6ηΙ ςυί ροδδβηΐ άϊ^ΙΙη^ηβτβ ρΓ€ίίο$ηηι α υιΐι. Αΐϋ ίΙβ([Π6 π( δοπρίίδ δυίδ 
ΙαυϋΘΠ) οΐ Γ(ΐιη2ίΐη οοιηραΓαΓβηΙ , Ιοαηηίδ ΟΗΓ^δΟδΙοιηί ηοιηίηβ βα οΪΓεαπιΓοΓβϋαηΙ : 1ιυ]υ8 ^ο- 
ηοπδ δυηΐ ΑΐίςυοΙ ΗοαιϋίΐΒ ίη ρηηείρίο δρυποΓυπι ροδίΐφ. ΑΗί ςα<ΒδΙαδ 6ΐ Ιυοη οβυβα, 
οοηδαΓπηβΙίδ νβηίδ (ϋνοΓδΟΓοπι ΡαίΓυιη Ιοείδ αρίαϋδςαβ ρπηείρϋδ ρΓΟ «ίγ^Κπο, ΟΗίτ^δΟδΙοιηί 
ηοιηοη !ιυ]υδΐιηο^ί δηι ΗοιηίΙϋδ δβα 1ίΙ)Πδ α(ΐ8οηΙ)6ΐ)βη(, υΐ βΐ Γαοίΐίυδ 6ΐ ρΙοΓίδ νβηιιπκΙαΓβη- 
ΙιΐΓ. ΑΗΪ ηοη α ρ1υηΙ)αδ , δρά βΐ) αηο ΙιιηΙυιη δεπρΙΟΓβ , βχοβρίβδ ΙαείηΙαδ υ( ιηβ.Ιίυδ ροίβΓαηΙ 
3δδυ6ΐ)3ηΙ, 6ΐ ρΓΦΐηίδδΟ ΟΙΐΓ^δΟδΙοιηί ηοιηίηβ ρΓθΓ«Γ6ΐ)βηΙ ίη ρηΜίουηι. Αΐϋ άβηιηη) αηάα- 
οΙοΓΟδ . ίηΐΘ^Γβδ Ιιοπιίΐίιΐδ ΟΓαΙίοηβδνβ οηιηίΐηΐδ δηίβ ρβΓΐίΙ)η8 6ΐ ηυηΐθπδ βΙ)δθ1υΐ3δ , ϋΐβδ 
βΐίαηι (|ηοΓαηι αηοΙΟΓββ ίηΙβΓ βεοΐβδίβδίίεφ Γβί ρΓΟοβΓβδρπηείρβδηυβ ηππΐΡΓ3ΐ)αη(υΓ, άβηιρίο 
Υ6Π ααείοπδ (ΙΙηΙο , ^ο^ηηίδ ΟΙίΓγδΟδΙοηιί ηοηιίηβ ίηδΐ^ηίοΙ)3ηΙ. Ηυ]υ8πιο(1ί ΓΓαυάοδ ^βηβ 
ηιυίΐΰδ (ΙεΙβχίηιοδ. δεπρΙΟΓΡδ αυΐεηι 6Χ ςυοΓαηι βεπρίΐδ 6]υδπΐ0(1ί ορυδουΐΑ εοηδϋΓεΙπαΙα 
«ΐηίθηΐίΐο ΟΙΐΓ^δΟδΙοιηί ηοηιίηβ ρΓοάίοΓβ , Ηί δυηΐ , Έυδ6!}ίηδ , ΑΐΗαηαδίπδ, Β^δίΙίυδ , βΐ ΤΗοο- 
€ΐθΓ6(υδ. ΟϋΦ αιιίβηι 6\ δΐηξυΐίδ οχεβρία ΓαεηηΙ αά (οΐ ΗοιηΙΙίβδ δίνβ ΕχροδίΙίοηβδ ΟΙιγ}^80- 
δίοπιί ηοηιίηο εοηδαΓείηαηααδ δί ίη(1ίεεπιυδ, Ιεείοπ ηεε ίη^Γ&Ιαηι ηοείηυΐίΐβ ΓοΓβ δροΓαηιυδ. 

§ Χ. — £χ ΗογηιΗΐΒ άηαδηβ άβ ρσίηίίβηίία ίη Ρ$αΙιηΐΑΥη ί ρο8ί6ήοτ ρβηβ Ιοία €Χ ΤΗ^οάοτΰΙο 

ά€8ηϊηρία €8(. 

Ιδ ςυί (Ιυαδ ίη ΡδαΙηιυηιΙ. Ηοηιίΐίβδ βηηίδίΐ , εΐ ^^1^^δΟδ(οηιυη1 ειηεηΐίΐυδ 6δ1, ρποΓβηι 1ιο- 
ηήΐίαηι δαο ΜαΓίβ ίκΙοΓηανΙΙ , ηβο αΐίαηάβ βχρίδεαίαδ βδΐ, νβΐ δί βχρίδεβίυδ δί( , ηοηιΐυπι α(3- 
γβΓίίηιυδ ({υΐά εΐ α ςηίΙ)υδ βεοβρρΓϋ. Εδίαυίβπι ίΐΐα ίηΙοΓ δρυπα €θ1. 565-566, βίςυβ ίη ρΓ«β- 
ιηίδδο ΜοηίΙο ςυ'κ) άβ ηίΓαςυβ Ιιοπιίΐία δβηϋβηάηιη δίΐρΐυπϋυδ ϋβηιοηδίΓαΙαΓ. δβευηάφ ΑυΙοηι 
βχοΓάίυπι ηιηΐηβΐηδ βδΐίΐίβρδβηάοη^ηιηδ 6χ Ηοιηϋία ζ2€[ΐΓγδθδΙοπι! ίηΟβηβδίπι, ίη Γβΐίςυβηι 
νοΓΘ ΗοηιΙΙίαπι ίοίαπι ΟοαιηιβηΙαηυηι ΤΙιβοάοΓβΙί ίη ΡβαΙπιαηι ςυίηςαβ^βδίηιυηι ίηνβχίΐ, 
Ηΐηυβ βάάίΐίδ 6χ δβ πιηΐΐίδ , ςυ® Ιοη^β ίηίβηοπδ ηο(φ δηηΐ, Ιοη^ίβδίηιαιη ΙβχυίΙ ΟΓβϋοηεηι. 
Εχβπιρίαπ βυίβηι ΤΗβοάοΓβΙί υδηβ 6δ( ίη(6Γ(1υηι γίΐίαίο , βΐίαυαηάο εβδϋςαΙίοΓβ , ςυαηι ίη 
ΤΙΐ6θ(ϊθΓ6ΐί £άί(ο ΓβΓ3(υΓ, ηηάβ βΐίαπι ροδδβηΐ β1ί<^υ& οοΓπ^ί. Εχβηιρίί ^γηΙια , ηιεηάυηι γ6- 
ροπΙαΓ ίη Ε()ί(. ΤΙιβοϋοΓβΙί Ιοεο, δίε αά ΙίΙβΓ^αη ιηΙβΓρΓβΙαΙο : Ερο %ρ$€, αιί, τηβονηπι ηια- 
ΙοηΑτηοαιίδα [ηί, ίηα νβτο }η3ί%ίϊα τββι^Ιβηάβί. ΕίΒηίτη βί μιάΜηηι οοηβίιίηαίην, 6(ε., η5ί ίηΙβΓ- 
ρΓθδ , ηιαία %τϋ^€Ϊ (βχΐυδ ίηΙβΓρηηεΙίοηβ (ϋυείαδ , γβΓοαπι ίίο αά ίιηηο αΓίίεαΙυηι ρ^πβδίδ 
ΓοΙϋΙίΙ, 51 ]\ιάί€%αίη €οη8ίί(ηαΙηΓ, εααι β εοηΐΓβΓίο οροΓΐυίδδ6( , ροΐίοη ίηΙβΓρυηεΙίοηβ β(Ι)ιί- 
1)ίΙα, αάνβΓϋίϋηι 8ίο ΓβΓβΓΓβ αά ϊιβδ γοεβδ, 1%Ααν6Τοί'α8Ηΐ%ατ€8ρΐ€ηά€ί. 1.6^6ηάυηι θγ^ο, ηΐ 
δοςαίΙυΓ : Ε^ο χρ86, αιί, τηβοΓηηι ιηοίοτηγη οαηΒα (η%; ίηα νενο ΐυ,Βΐϋχα βίχαιη 8%€ βΐηοβί. Νωη 
8ί ίηάχοινίϊη €οη8ίχ(ΗαΙχΑΓ, εΐο. £1 δίο ίηΙβΓρΓβΙβΙίο €αηι γβΡδα δοηρΐυΓββ, ςηί βχρΙίεαΙυΓ, 
οοηδοηαΐ. ΟβΒίβηιπι ίΠβ Ρδβυάο-ΟΙίΓγδΟδΙοηιυδ , ςαΙ (οίβηι ίη Ηηηο Ρδ&Ιπιηηι ΤΗεοίΙοΓειί £χ- 
ροδίΐίοηεπι ίη Ιιοηιίΐίβιη δηαηι ίηγβχίΐ, ηιηΐΐο ρΙυΓβ άβ δυο α()]6είΙ : ηυβπιςυΗηι εχ ί•ίδ ςυ» 
ηοάίε βρυά ΤίιβοάΟΓβΙυπι ηοη εχδΐ^ηΐ ροδδβηΐ ρΐυηηια α Ρδ6υ(1θ'0ΙΐΓ]Τδθδ1οηιο αΐΐαΐβ , ΥΟΓϋ 
ΤΙιβο(ΙθΓ6ΐί 68δ6 : α 1οη§[θ βηίπι ]3ηι ΙεπιροΓβ ορίηοΓ ΤΙιεοάοΓβΙί ΟοηιπιεηΙαΓίοδ, ιι( ίη Είΐίΐίδ 
εχδίαηΐ, ηοη ρίβηοβ ίηΙε^^ΓΟδςυβ βδδβ. 

§ XI. — εοηιηχ€ηίατ%χί$ ΕχιβΛχχ €ΰΒ$αη€η8%$ ίη ΡίοΙτηηιη ίΐ ηοηχιηφ €ΗΓ^8θ8ίοηχχ €άχίχΐ8, 

ΟίγεΓδο ΓΓ£ΐα(1ίδ κεηβΓβ, αΐ 4ίχΙ, δΐιηΐ πδί ΙΙΙί, ςυί βηιβηΐίΐο ΟίΐΓ^δΟδΙοηιί ηοηιίηβ ηιυΙΙβ ίη 
Ιαεβηι εηιίδβπιηΐ. ΙΙΙε αηίρρβ βηρια πιεπιοΓαΙαβ » <1^ί ροδίΓβηιαηι ίη ΡδαΙηιυπι Ι, ΗοπιίΙίαηι 
€οη$αΓείηαν6ΓαΙ, υΐ ίαΐΐαοίαπι βηαηιοΙιΙβ^βΓβΙ, ρηηοίριαηι ΗοηιίΠφ 6χ βΐίίδ ΟΙΐΓ^δΟδΙοηιί ορο- 
ΓίΙ)υδ πιηίααΐαδ, ΤΙιβοάοΓβΙί άίεΐίδ ηιαίΐα αΐία αάπιίδεηεΓβΙ ; Ιιίβ αυίβηι «ία! ΕτίδεΜί Οοηιηιεη- 
ΐΑπαηι ίη Ρδοίπιαηι Ι.Ι 0ΗΓ7δθδ(οηιο αάδοηρδίΐ , δΑίίδ ίΐ2ΐΙ)υίΙ £αδ6ΐ)ίί ηοηιβη απιογβΓβ , οΐ 
ΟΚΐΓ^δΟδΙοηιί ηοπιβη δαΙ)δϋ1α6Γ6, υΐ γίάβδ ίη εοΐ. 589 Ιιυ]αδε6 Τοηιί. Νοη οο^ίΐ^ινίΐ £ιΐδ6ΐ)ϋ 
8(7ΐυπλ 3 Ιοβηηίδ €Ιιΐ7δθδ(οηιί δΐ^ΐο αάηιοάαηι άίΟΓβιτβ ; ίΐΐηπι βδδβ δίη^οδηηι βΐ ρβΓρΙβχυιη ; 
Ιιιιηβ ρβΓδρίεαίΙ^Ιε, ΙβροΓβ β1 βίε^&ηΐία οπιηββ βοοίβδίαδϋεοδ βεηρΙοΓβδ δυρβΓβΓβ. Νίΐιίΐ ιηί- 
Γυπι βν^ο δί γίΓί άοοίί, ηοηιίηαϋηκιυβΤίΙΙβαιοηΙίιΐδ, ρΓΟ δραηο βίδυρροδίϋΐίο Ιιυηο ίη Ρδαίπι. 
ΪΛ ΟοπιηιβηΙαηυπι Ιι&ϋυβηηΙ ; 86(1 ηυΐΐυδ αάΐιιιβ βαέοΙΓεοΐΙ, βδδβ γβΓβ Ευδβϋίί Οφδαηβηδίδ 
οραδ, ςυία ηοηάυπι β]ιΐ8ά6ηι όοηιπιβηίΑΓίΑ ίη Ρδ&Ιηιοδ Ιυεβηι γίάβΓαηΙ, ςυφ (Ιβηιυηι ρα5Ηεί 
|υη8 Γβεί αηηο 1706 : ίΙ)ίςυβ ίιίε Ρδβΐηιηδ ουαι ΟοαπηβηΙαήο δηο ΙιαϋβΙυΓ. Ουοά(}αβ ούδβΓΥβδ 
γβΐίαι : )ιί έοιηπιβηίαηί &1> ίιοο Ρδαΐηιο 1.1, ςαί αμοιβή άυβίΐ αβηηβ 3(1 ηοηβ^βδίηιυηι ςαίη- 
Ιυιή, βχ όοάίεβ ΟοίδΗηίαηο ρπβδίαηΐίβδίηιο ϋβοίπιί δίε^ηϋ βάαείί δυηΐ, ίίςαβ ίη1β£[η, δ&ηί, 
δίηβ υΐΐα δϋδρίποηβ γβΐ βάγβοΐί αΐίαηάβ αδδππιβηΐί ευ]υδρί&ηι, Υβΐ άβίΓυηεαί» δβπβΙ ; Μ ςαοά 
ρβπίο ευίνίδ, δί ηιβηηδεπρίυηι ίΐΐυηι Οοάίεβηι βχρΙΟΓβΙ β1 βγοίναί, ραΐαηι βπΐ. Ηυίο ίίβηι Γβί 
ίίάβηι ΓαείΙ Ιιίο ηηίδηηίδ Ιβηιίβηι δίΐ, ηαΙ [ιη]υδ Ρδαΐηιί ΟοηιηιβηΙβηυηι ΟΙίΓΥδο.'^Ιοπιο ΙβηιβΓθ 
αάδοηρδίΐ, (|αί(|υβ (οίοπι ηΐ βΓαΙ βεεβρίΐ. ΗβΗςήί βυΐβπι ΟοηιπιβηΙβηί ΡδΑΐηιΟΓυηι αΙ) ίηίΐίο 
Ηά ςυίηηυβ^βδίπιηηι ρηπιυιη, α ηοηβ^βδίηιο ςηίηΐο αά (Ιβείηιηπι οεΐανηιη, (^ηί (οΐυηι 1ίΙ)Γηηι 
ΙβΓηιίηαΙ, βχ ΜαηυδεπρΙο ςυοϋαηι ΓβεβηΙί, ςυί οΐίηι ΟβΓάίηαΙίδ ΡβΓΓοηϋ Γηι(, βΐ οχ €β(θΐηδ 
βάηείί δυηΐ; ηβςηβ ΙΐΑ ίηΐβ^η βΐ δ&ηί; δβά ίη ίίβ ηιυΙίΑ Ηίηε βΐ ίηάβ ϋβδίάβΓβηΙυΓ; ο( αΙί([ΐια 
ΙιαΙιβηΙ βίδί γ3Γ0, ιιΙ ςιιίάβηι οχίδΐίαιο, ϋδδυαιβηία οχ αΐϋδ δΟΓίρΙΟΓίΙιυδ βάαοΐα. «5 ΓΓι.ΐ:ΐΛϊΙϋ. 5»6 

ι XII. — Εχρο»%αυη€$ ίη Ρ8α}ιηο8 Π, €11, €111, ϋΙΥ, €¥, 6 Κ/, ανπ, ϋχνίπ, ^αα• ΓΑγι^- 
$θΛΐοη\ο ααβΰΗδηηίΗν, €Χ ΰοτηρϋαΐίδ €οη%ηΐ€ηίατη8 ΤΙΐζοάοτεΗ ηιαχΐπιβ ρΓοά€ηη(. Νεο ηοη 
€χαΙ%\8ΤΗ€θάοτ9ΐ% 6οηιηΐ€ηίαΓ%Ηϊη ίη Ρ$αΙϊηο8, ηί €$1 ίη ΕάχΙΐΒ, ηοη €$$€ ίηίβρτηηιρΗίαίΧΛτ. 

ΑΠβιη ΓΓ&υάίβ ▼ίβαι ίηίβΓαηΙ ίί, ηαΙ δθρίβιη ΡδβΙιηοΓυιη, ηβιηρβ ΟΙ, ΟΙΙ, ΟΠΙ, Οίν, ΟΥ, 
Ονΐ, ΟνΐΙ , ηβεηοη βί ΟΧΥΠΙ ςυοςυβ Ρδβΐιηί £χρο$ί(ίοη6$ αΐ) δβ εοηβαΓαηβΙαδ Ιοαηηί 
ΟΙίΓγβΟδΙοιηο βάδΟΓίρδβΓυηΙ. Νβιιι ρΙαΓίιηοΓυιη ΡβίΓΌΐη, ηειηρβ ΤίιβοάοΓθΙί , βχ ςυο ρΙϋΓα 
οχεβΓρΙβ $υη(, ίηδυρ6Γ<|υ6 Ευδ6ΐ)π 6ΐ ΑΙΗαηβδϋ 1ηΐ6ΓρΓ6ΐα(ίοη6δα(11ιίΙ)ΐΐ6Γυη(.£χ Κοο ου(6ΐη 
ίΐα εοηείοηβίο ΟοηιιηβηΙαηο, ίΐΐυιΐ οηιοΐυιηβηΐί βοοίριηιυδ , ςυοά βχ Ιοοίβ ΤΚοοάοΓβΙί ΓαειΙβ 
ρΓ0ΐ)6ΐυΓ, 6]υδ ΟοιηαιβηΙαηαπι, ό( )ΐ3ΐ)6ΐαΓ Ιιοάίβ ίη £<1ί1ίδ, ηοη βδδβ ίηΙβ^Γαηι; ίά ςυοϋ ]£ΐηι 
8υ1)θ1Γ6θίηιυ8, 6ΐ ΓορεΙίΙίδ βχβηιρίίδ Ιιίο εοπιηιοηδίΓβηιιΐδ. Α εβηΐθδίηιΐ ιιιιίβηι ρηηιί ΡδαΙπιί 
ΙηίΙίο ΟΓάίπιιΐΓ : ηβηι ϋίικί ίηίΐίυπι υδυΓρβνϋ ίδ ςυι ΟΙίΓΥδΟδΙοηιυηι βοιβηΙΗυβ 6δ1. 8ί€ ίΐβςυβ 
ίηοιρίΐ ΈχροδίΙΙο ίη οβηίοδίπιυηι ρηηιυηι Ρδ&ίπιηηι α^ιηά Ρδβυϋο-ϋΙΐΓ^δΟδΙοηιυηι ρβηΐ6Γ 6ΐ 
ϋροά ΤΙιβοάοΓβΙυπι : Ρταάχαχοη^κη €οηίίηΗ ρ8αΙίηη» €αΙαίη%ίαίί8 ρορηίχ ΐ\Λάαχ€% χη ΒαΙχ^ίοηβ , 
€ΐ Γ€(Κίη8 €Χ χΙΙα ; 8χηχηΙ χίβηι ρταεηιιηίχαΐ ρβηίχχΛτη νοοσΗοηβηχ βί 8αΙηί6ηχ : αχχΗδεί φίχοηχ €οηϋη 
€.ογηρ€ΐχί ςχίχ ΰοηίΓα οαΐατηχίαίβιη οοηβινίαηίηΓ, β( άχνχηχ αχλχχΐϋ ορεηχ χηχρίοταηΐ, Ραχιρβτείη 
ΓΛί/Λ νο€α( €νιη ηαχ άχνχηα ρΓονχάβηΙχαχηάίρεαΙ, αητηβο ςπχ δ6αίη8 ρΓ€Βάχ€α(ΗΓ€οη/€ηη8 χΙΙηίη, 
8β€ΗηάίΑΐη χΙΙχιά : « Βεαίχ ραχφ6Γϋ8 8ρίηίη, » ΡθδΐΓ6η[ΐ9 ιιυίβηι υ6γΙ)£ι οχίγη 6ο φ^χ ύβαίχΜ, εΐο., 
ηυφ β(] δβπβπι οπιηίηο ρβΓίίηβΓβ νκίβηΙυΓ, ίη ΤΙιβοάοΓβΙί ΕάίΙίδ (ΙβδίάβΓαηΙυΓ. 

δοϋ Ιοη^β οίαποηα άβίΓυηοαίΦ δβποί ίικΗείβ ΗβΙιοηΙυΓ αϋ Ρδαίπιυηι δβηυβηΐεπι εβηΐβδί- 
ηιυπ) δβουηάυπι ίη ϊίχο Υ6Γΐ)2ί νοΓδαδ 5, « ΗεηοναΰχΙηΓ ηί αρηχΐω )ηυ€η(η8 ίηα. » Βαηο ηιτ8χΐ3 
τβηοναίχοηϋτη Όοηίχηη8 ηο6ίί ρβν 8αη€ίχ88ΧϊηΗηχ ΒαρΙΧ8ΐηα άβάχί, βί αΐΓα8α ρβΰοαίχ ν€ΐη8ία(6 , 
]αΌ€η€8 €Χ 86ηχΙ)αχ ΰβ'βοχί. Ηχ8 €οη8οηα, ρβτ ΐ8αχαηχ αχί Ώ€χλ8 : « 8χΛ8ΐχηβηΙβ8 αηίϋτη ηχηίαΐηηί [οτ- 
ίχίαάίηβηι, ρβηη<ΐ8 βηχχίίβηί ηί α^ηχία, » ^Η^α εηχτη χη €Τ€αΙχοη€ άχνχηο8 νίρχο8^η€ €Ηατααη€8 
α€€€ρίηχχΐ8, άβχηά€ςιΐ€ χ11ϋ8 οηιηχρ€ηΪ8 ρβϋΰαίχ 8ίχίάα8 ού8αχΓανχτηη8 βί €0ΓηΑρχηΐΗ8 , ροΙΗββίχιτ 
ηούΐ8 ρΓορΗβίχ€ΧΜ8βτΐηο τβρηχ τβοηΏβταϋοηβίη, Λβρχα βηχηι β8ί Ηαβΰ ανχ8, οηχ νοΙαίχΙχΗτη νβρηηηι 
ΰοηΰΓβάχίηηι β8ί, Βοββί βίχαηχ ηο8 αχνχηχ 8ίίΑάη ηχοάχΑΜ, ηί τβηουβίυτ χρ8α νβίβτχ άβρο8χίο Ηο- 
ηιίηβ , βί αΰΰβρίο ηονο βί τβηοναίο αά εορηχίχοηβηι €νβαί0ΓΧ8.8χ€, αχί, ΐηνβηίχΛ8 ίχία τβηοναΜ• 
ίιΐΓ, ι*ί ρβΤ8Χ8ίαί 8βηχρβτ ηοναηχ 8β /αοβΓβ χη νχία χηϋΟΤΤχΑρία. Ιη ΤίιβοάοΓοΙί βυίβηι ΕάίΙο ςυ» 
βεηυυηΙυΓ ροδΙ άοϋβί βίχαηχ ηο8 άχνχηχ 8ίηάα ηχοάηηχ, οπιηία (ΙοδίάεΓβηΙυΓ : ηα» (βπιοη ΰΛ 86- 
Γίβηι οηιηίηο ρεΓίίηβηΙ, υΐ βχ αρροδίΐα Ι.β1ίηα ιηΙβΓρΓοΙβΙίοηβ \ϊί[η&ϊ)\ί.Όθ€βί βίχαηχ ηο8 άχνχηί 
8ί%ιάη ηχοάχΑηχ, χιί τβηονβίχΛΓ χρ8α (^ιίνβηίη8) υβίβη άβρο8Χίο Ηοηιχηβ, βί αβοβρίο ηονο αο ηηο- 
ναίο αά οορηχίχοηβηχ €νβαίονχ8. 8χ€, αχί^χινβη(η8 ίηα νβηοναΰχίηΓ, χιίρβτ8Χ8ΐαί 8βηχρβτ ηοναηχ 8β 
(αοβΓβ χη νχία χηβοττηρία. ΤίιβοάοΓβϋ αυίβηι ΈάίΙίο άοδίηίΐ ίη !ι;βο ν6Γΐ)α , Οθ€βί αηίβηι ιιοΙ%8 
άχνίηχ 8ίχιάχχ ηιοάχΑηχ : ββϋ ςυίδ ηοη νίϋββΐ δβςηβηΐία ίΐβ αΑ δοποιη ρεΓΐίηοΓ6, υΐ δί βα (Ιεαιαη- 
ΙυΓ, ηοη ροπίβεΐα βίΐ δοηΐεηΐία, ηοε δείβΙαΓ ςηίδ δίΐ ίΐΐο ηηοάυδ ? 

Ιη δ6ςα6ηΙίΙ)υδ ίίβηι ν6ΓδίΙ)υδ, ηΙ)ί ρΐεηβ οπιηία ίη Ρδου(1ο-6ΗΓ7δθδΙοπιο ]3ε6η(9 ΤΗβΟίΙο- 
Γοϋ Ε(Ιί(ίοη6δ 1)Γ6νίΐ6Γ Γ6δ βΙΤβΓυηΙ, υ( εοπιροη(ϋι (ΙαΙ^ι οροΓβ αεάβ ίηιΐυδίπα βϋοΓη^Η ΓοΓηιαπι 
)ιαΙ)6(ΐη( : ευπι εοηΐΓβ δεπ6δ ΡδευιΙο-ΟΙίΓγδΟδΙοηιί ρΙοηίοΓ ΗβϋεαΙυΓ. ΟυΑηιοϋΓεη) βχίδΐίηιο 
ιηαΐΐα εοΓυηι, ςπφ βραά ίΙΙαηι Ιε^υηΙυΓ, αά ρηδεηηι ΤΗεοάοΓοΙϋπι ηοη ηηηΐίΐαηι ρεΓίίοεΓβ• 
ΡοΓΓΟ ίΐα ίη βρΚοηιεη ΓοάαεΙυηι ρηΐο Τ!ΐθθ(ΙθΓε(υηι,.υΙ οΐίςυβηάο ρβΓ ίηιροΓίυηαηι ϋΓβνίΙα- 
Ιειη γίΐίαΐ&βεπεδ αρραΓβαΙ. δίε ίη βηε Ρδαΐηιί [ιυ]υδ ίη ΗίΒε ν6Γΐ)α, Ββηβάχεχίβ ϋοηχχηο^ οηχ- 
ηχα ορβτα βΐ\ΐ8, χη οηχηχ Ιοοο άοηχχηαίχοηχ8 βίνί8, ΙιβΒε )ιυ]υδ νβΓδυδ εχρϋεαίίο β(Ι]υηκί(υΓ : 
Νβφχβ Ηοβ α\ιά(ΒΧ8 ΰοηρηχχί. ΙΙΗ βηχηχ βηηι αΙ 0$ ^ηχ χρ808 ίη ^βΓνχΙίΐίβηχ αϋάηχβταηί, αίχ^ηοά 
5χοηχ8 οαηίχΰχίηχ €αηβΥβϊχΐ88Χ β88βηί , άχχβηιηί, 8β€Χίηαηηι Ιβρβηχ αρβηΙβ8, ^Ηοηxοάο οαηίαϋχηχχα 
οαηίχΰχίηχ Όοηχχηχ χη ίβττα αΙχβηαΤ υΐ)ί ίΙΙυϋ, Νβφιβ Ηοο Ιχίά(ΒΧ8 οοηρτηχί, δυρροηίΐαΐίυά ςυίά- 
ρίαηι αη(63 άίεΐυηι Γυίδδ6 ηυοιΐ Ια^φίβ ηοη εοη^ηιεΓβΙ; Αίςυί ηίηίΐ ϋε Ιυαοϊίδ (ΙίείΙυΓ βηΐε, 
ηε<]υ6 ίη (οία Ρδαΐηιί Ιιιι]υδ ΕχροδίΙίοηε : ηηαε 3Γ^υίΙυΓ ί1ΐ3ΐη ίηΙε^Γαηι, η1 Τ^εοίΙοΓοΙαδ 
εάί&θΓαΙ, ηοη υΙίΓα δυρβΓβδδβ. ΝοΙαη(Ιυπι βηίβηι εδί Ιιαηο Ιοευηι ρεηε αά νεΓ^υπι Ιιαϋεη 
&ρυά ΕυδβΜιιηι ίη ευηκίεπι Ρ$α1πιηηι : ςυα άβ γ6 Ιοευβ ηοΜδ ίηΓΓβ αά άίεεηάυηι εβί εοη- 
βΐίΐαΐϋδ. 

Εδί εΐίαιη ιιΙ)ΐ βχ Ρδ6ΐΐ(1ο-€ΙΐΓγδθδ(οπιο ΤΗεοίΙοΓβΙί (βχΐϋδ εοπτίς^εοϋηδ νΐ(ΐ6&ΙαΓ. δίο &(1 
ρΓίηιαηι τεΓδυιη Ρδ&ίαιί εεηΐεδίηιί βερϋηιί , ΡαΓα/ιιιη ϋΟΓ ηχβιχηχ, ϋβχΐ8, ραταίχχηχ οοτ ηχβχαιη, 
βρυ(1 ΤΗεοάοΓβΙαηι Ιε^ΙυΓ : Ηοο άχβο ίϊΰχ, Ώοηχχηβ, ηίβ Ιαίηηχ ΗαΙβτβ οοτ, βί ραναίχίηχ αά Λ'- 
νιηαηχ ρναίίαηχ ίηαηχ 8χΐ8αρχβηάαηχ ; υΙ)ί Ρδεηάο-ΟΙίΓ^δΟδΙοηιυδ ΙιαϋεΙ, ηχβ βηηχ*ηχ €0Τ ΗαϋβΓβ, 
ςυ«β ΙεεΙίο, ηί ΓαΙΙοΓ, εΐ πιεΙίοΓ εΐ δεηεί εοη^ΓυεηΙίοΓ εδ(. 

δίε ί^ίΙυΓ ΕχροδίΙίοηεδ δυαβ εοηείηηβΓυηΙ , ετιπι ίδ, ςυί βερίεηι ίΙΙοδ ΡδαΙιηοδ ίηΙεΓρΓεΙβ- 
Ιυδ εδ(, ΙυηιίΙΙε αΐίυδ, ({υί εεηΐεδίηιί (Ιεείηιί οεΐανί Ρδαΐηιί ΟοπιαιεηΙαΓίυηι βρραΓανίΙ; ίηΐε- 
|ζΓα< ρβηε Τ1ιεο<1θΓεΙί ΕχροβίΙίοηεδ ΙηιηδΓυίΙίΙ ίη Οοωηιεηϋιποδ δοοδ, ηιυΙΙα άε δυο 8ίΙ]εεί( , 
ηοη ραυεβ εΐίαπι εχ ΟοπιηιεηΙαΓίίδ Εοδεϋϋ εΐ ΑΙΙιαηαβίί ηιαίαβίαδ εδΙ, ςυα (Ιε τε ίη δειιαεηΐί 
ραΓβ^Γαρ^ο. 

§ XIII. — Ρ8β%ίάοΌχνχ^8θ8ίοηι\ί8 ςηχ Ηα8 Εχρο»χίχοηβ8 αάοτηανχί ηοη βχ ΤΗβοάοτβίο ίαηίχαη, 
$βά βίχαηχ βχ Εη8βΙ}χο ηοη ραηαα. Λριχά Ηθ8 ίΓβ$ 8οηρίοτβ8 βνεάβηχ ηοη τατο Εχρο8χίχοιχβ$ αά 
. νβτύηηχ τβρβτχχΛηίαν. 

Νοη ΤΙιεο<1θΓεΙί πιοάο, δεά εΐίαηι Ευδεϋίί εΐ ΑΠιαηβδίί ίηΙεΓρΓεΙαΙίοηεβ ίη Ιιίδ Ρδευιΐο- 
ΟΙΐΓ^δΟδΙοπιί ΟοιηηιεηΙαηίδ δ»ρε ο{Γεη(1ίιηυδ. Ναπι Ιιίε ςυίδηυίδ δί( ϋι^εερΙοΓ, ίηΙεΓρΓε(;ιΙίο- 
ηεδ ηιυΙΙίδ οχ Ιοείδ οοΓΓα^ίΙ εΐ ρ<ιαεα ϋε δυο αάϋίιΐίΐ. ΕυδεΜί ίςίΐυτ ραδδίηι Ιιίε ίηΙεΓρΓοΙα• 27 ρη-ί:ΡΛΤΐο. η 

Ιίοη6!> Γοροη^δ, ΑΐΗβηαδϋ οΐίαιη ίηΐ6Γ()υιη. Υβπιιη, ί(Ι ςυοίΐ Γοι Ιαδδο ηιίΓΟΠδ, ίηΙβΓρΓβΙηΙίο- 
ηοδ ί11ββ,(]υ(Β Τ!ιβούθΓ€ΐί βδδο οοιηρθΗϋηΙαΓ, βρυά £υ$6ΐ)ίυιη βΐίαιη ηοη γαγο [ια^βηΐυπ ; 
ςυίη οΐίαηη βΐίηυβηάο αρυ() Α11ιβη3δίυιη, £υδ6ΐ)ίυιη πο ΤΙιοοάοΓβΙαιη €»(ΐ6ΐη ίρδ» δπηΐ βιΙ 
ν6Γΐ)αιη. ΡΐΊΓηί ββηοπδ, ςυ» δοίΐίοοΐ δΐιηΐ Ευδο1)ίί θΙ ΤΗθοάοΓοΙί, ηοη ρβυεβΒ, ιιΐ ϋίχί, τβ- 
ρβΓίυηΙοΓ. 8ίο Ρδαίιηο €1, ίη Ηφο υθγΙ)» : Οπια αηβΓβηι (αιηηΗαηι ραηβτη κηαηάίΑΰαΙαιη, βίροίητη 
τηβητη οητη ββ(η αηχΒοώαιη; α /αοίβ χτο! ίηάιρηαϋοηχΒ ΙίΜΒ, Ηφο ίηΙβΓρΓβΙβΙίο, αυαιη αρυ(Ι 
Ρδβαϋο-ΟίίΓγδΟδΙοιηιιιη Ιο^ίδ : Η<βο %η ββρίίΛαρβΒίηιο ηοηο €ίίαηι Ρ$αΙηιο άιχίί : Οΐίϋαϋίδ ηοβ 
ραηβ ΙαεΓ^ΐΕηβΓυΕπ, βΐ ροΐιιιη (ΐ£ΐ1)ίδ ηο1)ίδ ίη ΙβοΓ^πιίδ ίη ιηβηδυΓα : άοΐοηε αηίβτη €Χ€β$$ητη Ηί$ 
αι§ηχβ€αί. Νατη $ί (βηιρη8 Γί6ί άοΐονβ ρΐ^ηηηιβα, νιχ αΐιΐίά ίβτηρηβ άοΙοΓβ ναοηηιη [ηβηί. Η%8, 
ίηηαίί, ούηίΟΓ ηιαίί» : ηχιοηχαίη, Όοτηχηε, χτατη αάν€Γ$χιιηϊηβ €οηοχία$ίχ. Η®ο ίρβίδ ν6Γΐ)ί8 βροίΙ 
Τ!ΐ6θ(1θΓ€(αιη 6ΐ Εΐ]δ6ΐ)ίαηι Γβρβηβδ. 8ίωί1ί(6Γ({ηβ νβΓδυ Ιίμ 6]υδϋ6ηι Ρδβΐηιί εαηκίβηι Ιιαϋβδ 
Ρδβυάο-ΟΙίΓΥδΟδΙοπιί, Εαδ6ΐ)ίι, 6ΐ ΤΗβοάοΓβΙί ιηΙοΓρΓβΐΗΐίοηβηι; 6δ( αυΐβιη Ιιίο νβΓδυδ : Τχί 
€χ$χΛΤ3βη8 ΜΧΒβΓβΰΘΓΧΒ 5χοη. Οηχα (Θΐηρχίβ ηχχίύτοηαχ 6}η$, ρΐίχα νβηχί ίβγηρχίΒ : υ6ί Ρδ6θάο-^ 
€ΗΓ3Γδθ$1οη)ΐΐδ : Ώα, χηηχιχΐ, ηιηίαίχοηβϊη οαΐϋοηχίαίε ηχβΙχοΓβηι : ΙβγηρχΑ$ βηχχη τηχδβηοοΓάχαηχ γ«- 
αχΛχηί. Ηχ$ υβνο βχιΐχηάχοαί χφΙχΜίρχηία αηηοηιηι ροΒηο! άβρΗίαΙοπΑτη βηβτη. 8χο βί αάηχχΓαηάχι» 
χΙΐ€ ΏαηχβΙ €αρΗνχΙαίχ$ ί€ΐηρ\Α$ εηητηβταηβ, $χίρρΙχ€αίχοη€τη βκηχΙΙίί. Ηφε ίρδίδδίιηα Ιια^βηΙ Έα- 
δβϋίϋδ 6ΐ ΤΙΐΡοάοΓβΙυδ. 

Εδΐ6(Ιαιη εαΐΏ Ρδβυάο-ΟΙίΓγδΟδΙοιηυδ,Εαδβϋίυδ, ΑΐΗαηΑδίυδ 6ΐ ΤΗ6θ<]θΓ6ΐυ8 β&ιη^βιη εΙΓο- 
τυηΐ ίη(6ΓρΓ6(2ΐΙίοηβηι, 1(1 ηυοϋ ίη Ιιοο ίρδοΡδβΙηιοάβρΓβΙιβηάίηιαδ 3(1 τβΓδυαι ηοηαπι ι^Τοία 
άίβ €χρτοΙ)ταΙ)αη( τηχίιχ ίηίτηχα τηβχ, αί ςχίΐ ΙαχΜίαδαηί ιηβ αάν€Τ8ΐίηιιη6]ΧΑΓ(ώαηί : » ΒχάίΰΧΛίχΜ νχ$ΐί3 
.νΐ4/η χηίτηίΰχβ χηβΐΒ, €( ηχίχ οΐχηχ χηνίάχω βχροβϋχΜ, βί €οη$ρχ€ΧΑΧΜ βταηι, ηχίηο ]Ηταηΐ€ηίχ οαχιβα 
[(ΐ€ία8 8ΗΥη ΧΧ8 ραχ τηβ ίπίΓαδαηίχίΓ ; αάνβτβη» οαΐαχηχίαίββ €ηχιη ιη€<ί3 ;ι*Γαηί, ηβ ραϋαν βα ςχίφ 
φιίίΐαηχ ρα8$χ 8ηηί. Εα(ΐ6ΐη ίρδ& Ιε^υηΙυΓ β(1 Ιιαηε νβΓδυηι αρυιΐ ςπαΙυοΓ ίΐΐοδ δοπρΙΟΓβδ. Ου» 
Γβϋδα ροΓΓΟδίΙ 1ιυ]αδ06 ΐίΐηΐί εοηδβηδίΐδ , Ηαηά ίΐα ΓαεΙΙεβδΙ αυ^ηΓαπ. ΙΑ αυΐεηιηοη ροίηίδδβ 
<%Ίδα αεεί(ΐ6Γ6 ; 86(1 Η<Βε Ιοεα άε ίη(1α8ΐηα ει: αΐίο ίη βΐίυαι ΐΓβηδΙαΙα Γυίδδε ηεηιο ηοη ΓαΙε- 
Ι)1(υΓ. ΥεΓυπι αΙίαςυΦΓεηάβ εβιΐδα εδί ; ΓοΓίαδδειιαε ρΙαΓεδ εαιίδΦ &(1 τεπι εαηιάεπι α1ί(ΐυίϋ 
Γοηίαΐεηηΐ. Εκ ΕαδεΙ)ίο εηίηι ϋφδ&ΓίεηδΙ α11(ΐυα ηιυΐυαίοδ εδδε εοδ ({αί ροδΙ ίρδυιη είαεπι 
Γοί, δείΐίεεί εχρίίεβηίΐο ΡδαΚεπο, ορεΓ^πι εοηΙυΙεΓυηΙ, νίχ 6δ((ΐιιοά (1υΙ)ί(εηιαδ ; ςιι^ηύο- 
ςυί(1εηι νί(1εσιυδ εΐίαηι ΗίεΓοη}Γΐηυηι εοηιιηεη(&πο ίη Ιδαίαηι ηιυΗα &(1 νεΓύυηι ρεηβ ιηα- 
(υ.ηΐυπι εδβε εχ Οοηιπιρηίαπο £υδεΙ)ίί Ο^βαπεηδίδ ίη ευπκίεηι ρΓορΙιεΙαιη , υΐ ηιοηαί ίη Ργφ- 
Γίΐΐίοηε β(1 ευηκίεηι ΟυπιηιεηΙαπιιιη , (ΐυεπι ρηοΓ εάίιΐί δεεαη(1ο Τοπίο ΰοΐΐεείίοηίβ ηον» 
δ^ηεΙΟΓυπι ΡβίΓΠΐη. 

Νεςυε (βηιεη ίιαηε εδδε ρο(ίθΓεπι οαυδαιη Ιπηϋ εοηδεηδαδ , δε(1 εχ Οαίεηβηιηι ρηΐο ίπε- 
4]υεη1ίοπ υδη &εοί(1ίδδε, α( πιυΐαΐίδ ηοηιίηί5υδ αΐίααΐίίδ βϋδεπΙ)εΓεηΙαΓ, ε( εχ εΓεϋΓΟ εχ~ 
}ίθπρ1ίδ€αΙεηίδ ΓβεΙυπι εδδε , ηΐ εαάεηι ίρδα ναήίδ ΙπΙ)υεΓεηΙαΓ δοπρΙΟΓίϋυδ. Ουοά αηΐεηι 3(1 
Ευ§εΙ)ίιιιη δρεείαΐ , €οιηπιεηΐ2ΐπί είυδ α Ρδαΐηιο 1.1 3(1 ΧΟΥ ηίΐιίΐ 1ιαΙ)εηΙ ρεΓε^πηί , δε(1 υ( 35 
«ιυεΙοΓε δεηρίί δυηΐ , δίοβ(1 ηοδ Πδααε ρεΓνεηεΓοηΙ, ί(1(ΐιιε ΜαηαδεπρΙο ειιί(ΐ3ηι Οοίδΐίηίβηο 
«ΊηΙί(ΐηίδδίιηο (1εΙ)επιιΐδ. ΙΠικΙ νεΓΟ ιαΙεήυηΙαΓ ςυο(({υοΙ ροδίΐα οηιηί ρΓφ]α(]ίεβΐ3 ορίηίοηο 
ΙίΦο Ιε^εηΙ εΐ ενοΐνεηΐ. Ιη εφίεπδ τεΓΟ ΟοπιιηεηΙαηί ρ3Γ(ί1)αδ ηοη εααειη δίηοεηΐ3δ τερεΓί- 
(υΓ; δε(1 ηοη ρ3ηο3 3ΐίυη(1ε οοΓΓ3δ3 εΐ3(1νεοΐ3 Ιιυο Γαίδδο ΓαΙεαηιιΐΓ ηεεεδδε εδί. Ιη(1ε αυίειη 
εδί €[υο(ί ίη ηιεπιοΓαΙα ίΐΐβ €οπιηιεη(3πί ραΓίε, 3 1.1 ηεπιρε Ρδ3ΐηιο 3(1 Χ6Υ, νίχ 3ΐΙ(|αί(1 
ϋερΓεΙιεη(ΐ38 , ςυο(1 3ρυ(1 ΤΗεο(1θΓεΙυηι ίΐεηι 1ε^38 ; ίη εφίεπδ νεΓο ε3ηιάεηι ίρδ3πι υίπυδ- 
ηυε εχρΙίε3(ίοηεπι 3ΐίςυ3η(1ο ΓερεΓί38. Ι3ηι (Ιιχίηιυδ ηοη νί(1επ ηοΜδ ΤΗεοάοΓεΙί Εχροδί- 
ΙΙοηεδ ιιΙ)ί(|ΐιε ίη1ε£[Γ38 ε( 3ΐ)δθ1υΐ3δ; 8ε(1 πιυ1(ί8 ίη Ιοοίδ πιυ1ίΐ3δ; ίά 4υο(1 ΓθΓΐ388ε ςυιά3ηι 
3Γ€υΓ3(ίυδ δυηΐ εχρ1θΓ3(αΓί. 

Α1ίΐ3η3δίί 3υ(εηίΐ €οηιηιεηΐ3ηιιηι ({ηο(1 δρεοΐ3ΐ , ίη εο ηια1ΐ3 ρβδδίηι Ευδεϋϋ, ηοη ρ3υε3 
ΐΗοο(ΙθΓε(ί (1ερΓεΗεη(1ίπιυ8 , ί(3 ιιΐ ςυιά ΑΙΗ3η38ϋ, (ΐαί(1 ίΙΙοηιπι δίΐ, δφρε ηοη ίΐ3 Γ3οί1ε άίδ- 
(ίη^αεπε ροδδίηιυδ. Μ3^η1 οΐϋ εδδε! Ιιιεε ςυβΒ 3(1 νείεΓεδ Ρ83ΐηΐ0Γαπι ΙηΙεΓρΓεΙεδ ρεΓίίηεηΙ 
ίη(ΐ8^3Γε. υη(1ε ε1ί3ηι ηοη !3η1ιΐ8 ίθΓΐ3886 ίΓυοΙυδ επιεΓ^εΓεΙ. Τ3ΐε8 ςιιίρρε δΐιηΐ, υί 
ρΐυπηιιιηι, ίηΙεΓρΓεΚιΙίοηεβ , υΐ ηοη ηΐ3κηί ίηΙεΓδίΙ βείΓε, Ευδεϋίίηβ 8ίη(,3η Α11ΐ3η3δίί 
νεί Τίιεο(ίθΓεΙί. 

Ιη 63δί1ίί ίΐεηι θΓ3ΐίοηίΗυ8 ίη Ρδ3ΐηΐ08 ηυφ(ΐ3ηι ίΓ3£[ηιεηΐ3 ΕυδεΙ>ϋ 3(1 γεΓΐ)υπι εχδ€ηρ(3 
(ΙερΓεΗεη(ΐΗη(υΓ, ηΐ 3ηηοΐ3νί( Β. ΙυΙίβηυβ 63Γηεηυδ ηοδΙεΓ, ({υί Β38ί1ίί ΟρεηΙ)υδ εϋεη(1ί8 
Ν(Γεηυ3ΠΓΐ €ΐθ( ορεΓ3ηι ; ί(1 νεΓΟ ρηΐ3( ίΠε 3άδοηΙ)εη(1υπι ΙίΙ)Γ3Γίί8 ςαί 5φο ΙεηιεΓε Β38ίΙί3ηί8 
ΗηηεχυεΓίηΙ.ΙΙΙηά εεΓίε πιυΚηηι !ΐ3ΐ)εΙ ρΓθΙ)3ΐ)ίΙίΐ3ΐί8. ΥεΓαηι ηοη υη3 ΓυεηΙ ιϊ/οΓϋτη /ιιγ^ο- 
τηηχ ε3υδ3; δε(1 3 ηιυΚίδ ρΐυπηίφ ίηΙεΓροΐ3η(1Ι ηιεΙΙΐ0(1ί ίη(1υοΐ9Β Γυεηηΐ, ςυ3δ ορεποδαιη εδδεί 
ίηνεδ1ί^3Γε : 3ΐ ηοη ηίδί (1ίνίη3η(Ιο οηιηί3 (1ερΓε1ιεη(1ί εΐ εχρ1ίε3π ροδδΐιηΐ. £1 3ΐίοςαίη ηοη 
νί(1εο ςαί(1 Μηε ΓΓυοΙϋδ εοηδε(]υί ροδδεηιυδ. Ουίϋ εηίηι ιηΙεΓεδΙ, ίη Ιιίδ ηΐ3χίηιε ΓεΙ)αδ 3ΐ- 
1<>§[οηοί8,3η3^ο^ί€ίδεΙ ηΐ0Γ3ΐίΙ)α8, δοΐΓε ςιιίδ ρηοΓ (ΙίχεπΙ , ςυί(1 ςαίδ 3ςυοεχ€εΓρδεπΙ? 
Ου3η(1ο 3υ1εηι ηε ίη^εηΐί ςαίάειη ΐ3!}0Γε τεπι 3δδε(ΐαί ροδδαιηυβ , ηε ^ε^Γε Γ6Γ3ηιιΐδ , ευηι ί(1 
^^^ηε (1ίδρεη(1ίο Ι^πορειηυδ. 

ΜοηεΓε ηε ρί^εηΐ ίη Υΰ1ίθ3ηο Οούίοε ηυηι. 581, ΓοΙ. 1^ι•2, Ποηίΐί1ί3ηι 63δί1ίΊ ίη Ρδ3ΐ- 
ίτιυπι Υ)Ι, ςυ<ε (ιΓη^οε δίο ίηείρίΐ, ΔοχιΓ τΜς ί-ίο^/χίως ϊχ«ιν ηρός τήν «ν ταΐ$ β(/ΛίΧιίΛΐς ίστορ^ν, Ιο3ηηί 
(3ΗΓ}'δθδ(οιηο (ηΙ)υί ; (]υο(] ίαοΐαπ) ραίο εχ 1ίΙ)Γ3Π0Γυηι νεί 1εηιεπΐ3ΐ€ , τεί ί^ηοΓ3η(ία: ηίΗίΙ 
επίιη δΙ^'ΙοΟΙίΓ^δΟδΙοηιίΙιίο 3ΓΓιηε Η3ΐ)εΙυΓ, ε(3ΐίθ(ΐυίη ίη 3ΐίίδ οιηηίΙ)αδ Μ3ηυδεΓίρϋ8 » εΐίαπι 
3η11(ΐιιί8δίηιί5, Βαδίΐϋ ηοηιίηε εοοιρ3Γε(. «^ ΡΙ1/ΚΡΑΤΙ0. 30 

8 XIV. - Οβ ΗονηίΙϋβ χιηα βί ίτιρίηία ρχ €οάί€€ ΑηρΙΐϋαηο αΙηοϋΒ : ιι6ί ίη βοηβ Εχρο$Ηιοηηηι 
8. Ιοαηη%$ €ΗΓ%β$ο»ίοτηχ, ηπα άί^ρα'άίίτ ίαιη [ηηαηί, α ιηιιΐϋα ^πιλ ίαοΗΐίβ ν^ροαίίαί ίαβΓηηί. 
»€ά αρβΠβ βηρροίϋίίία 8ΐΛηί. 

υΐ)Ι ρπιηυιη ΓοηυηϋαΙυιη ιηΊΗί Γυί(, ]ϋ$$παιηρΗ8δίιηί 0Γα(ΙίΙί8δίηίΐί(]α6 νίπ Ιοβηηίβ ΡοΠβπ 
ορί8€θρι Οχοηιβηβίβ, οδδο Οχοηϋ ιη;ιηυ5θπρ(υηι Οοϋίοοπι, ςυί ΚχροδίΙίοηιιιη Ιοαηηί» 
(]ΙΐΓ}Γ80δ(0Εηί, 62ίΓυπι δοϋίοβΐ (ΐυ® ]αιη β(Ιιΐ8Β δΐιηΐ, ραΗβηι οοηΙίηοΓβΙ, οΐ ίη οα^οιη ββπο Ιη- 
^ίηΐίΐ υηαιη ηοηάϋΐη οάίΐαδ Εχροδίΐίοηοδ , α Ι,ΧΧνίΙ Ρδ&Ι ηο ηυί θ^ιηοη ϋαεοΓοΙ, α(Ι υβςυο 
οβηΐ6δίπιυιη δβρίίιηυιη, ηϋί εΙβυάβΓβΙ ; ίία υΐ ροδΙ ίΐΐυιτι εοηίοδίιηιιπι δορίίιηυιη βχροδίΐυιη 
ΡδαΙιηυιη βίαϋιη οβϋβΐΏ δβηβ δεςηοΓοΙιΐΓ ε6ηΐ6δπηί οοΐβνί ΕχροδίΙίο, ςυαίίδ ίη ρπυδ ΕιΙίΙίδ 
ρχΙιί1)6(ϋΓ, οΐ αΙίβΒ (Ιοίηοβρδ υδςυβ 3(1 ΡδαΙΙβηί Γιηβηι ; ίΐα υΐ οΐίβηι οοηίοδίιηί άβοίιηί ΟΓΐ.ινί 
ΡβαΙηιί £χροδί(ίο, ςυφ ίη Εϋίιίδ (ΐ6δί(1('Γ£ΐΙ)3(αΓ, ίΙ)ί(1οιη οοιηρβΓεΓεΙ : οϋηίχβ Γθ£;βνί Π)ί1(β- 
Γ6η(υΓ, δροΓβηδ ΕχροδίΙίοηβδ ίΙΙαδ ίη δβπβ Ιοβηηίδ ΰΗπγδΟδΙοηιί ροδίΐβδ, νοΓβ 0ΗΓ}8θδ(οηιί 
ΓυΙϋΓαδ 6886. ΑεευΓαΙβ ϋχδορίρίαδ ιηίδίΐ υιγ ρπΒδΙαηϋδδίηιυδ ; ςηβδ ευηι Ιοκίδδβηι , $αρρο8ίΐί- 
Ιίαδ 0886 (ΐ6ρΓ6ΐΐ6η(]1 , 60(|αβ οΓάίηο, ίΙΙα 86πβ ροδΚηδ , υΐ ΓαοίΙίυδ Γπευηι ΓαεοΓοηΙ. 

€θ(ΐ6χ βυΐοηι ίΐΐο (|υί Ηαδ ιηοπεοδ ηοΙ)ί8 9ΐ(υ1ί( , ηοίηιη οηηί ρτΐΒ 86 ΓογΙ, ηοΐ^ιη ίΐβιη Ιοοί 
ίη ςυο (ΙβδεηρΙυδ ΓυίΙ, οΐ ({υπϊίί (!ίπιί(1ίαηίΐ Ρδ^Κοπί ροΓίοιη εχροδίίαπι εοπίίηεΐ : νβΓεςυο 
(ϋιηίίΐίβ ρβΓδ 6δδ6ΐ ΡδαΚβηί α ΙοαηηβΟΙίΓγδΟδΙοπιο οχροδίΐί, βί ΕχροδίΙίοηοδ οηιηοδ ο]υ5(ΐΓηι 
5ηηεΙί (ΙοεΙοΓίδ βδδοηΐ. ΝοΙα ροΓΓΟ ίΙΚι δίε !ΐίΐΙ>6ΐ : 8€ηρ(η$ ϋ8ί Ηίο Ιώϋτ ΡβαΙτηοτητη ίη νβΐώη 
ηιοηαβίβηο θαΙΜί, ΗοΠαίη δαηϋίίββϊτηί ραΐήχ ηοχίη /ήϋτοίποηαΜ (Ιοηηηί ΟαΙααίθ7ΐί$ οίτη' , 
αηηο 6793 {Ηοο €8ΐ,€Ηή8ΐ% 1285). ιηύίοίιοηβ 13. Ε$ί απίεηι ίηΐβτρνβίααο άίτηχύχα ραΠια Ιίϋ/ί 
ΡίαΙτηοΠΑΐη Βαηοίχ ρα1τ\8 ηο8ίη 3οαηη\8 €ΗΐΊ^8θ8ίοιηί αΓοΠίορι^ϋορί €οη8ΐηηΙχηοροΗΐαηί, 

Εη ίΐίηιΐάίαηι Ρδαΐΐρπί ραρίοπι α δορίυα^οδίιηο δερίίιηο α(1 (τπίοδίηιυηι (ΐυίηςιιας^οδίοιυηι 
ΡδαΙπΓίαηι, Ρδαΐηιοδνίάοΐίεεί δερίυβςίηία ςυαΙϋΟΓ ροΝίεποΓΟδ, (}ϋθΓυιη (ΐυαϋηι^^ΙηΙα (Ιϋο ϋ 
Γ.ΙΐΓ^δΟδΙοπιο οχροδίΐί δυηΐ; Ιπ^ίηΙα αυίοπι ϋυο «ιΐίί (ΐϋ]οε(ίΙιί , εοηηυιηοηιηιΐο νίοΙβϋείΊ 
ΓοηΙοδίιηυιη άεείηιυηι οεΐαναηι, αΐ) αΐί^υο οΐίοδο νίΓο,οηιοηΙίΙο ΟΗΓ^δΟδΙοηιί ηοηιΐηο, ευηι 
Κχροδί1ίοηίΙ)α8 δυίδ εϋΙΙί δυηΐ. ^αη1 νοΓΟ ΓΐυφηΙαΓ υ(Γυηι ίδ , ςυί (1ίηιΐ(ΐΐ;ιηι ροδίΓοηιαηι Ρδ«ιΙ- 
Ιεηί ραΓίεηι δίε εοπιρίενίΐ, ρποποπι ρηπ ηηοάο (Ι1ηιί(1ίαηι ρπΓίοηι αΙ)δθΙνοπΙ. ϋιτίο ςυβπίΐο 
8ίε ίη ροδίΓεπια (1ίπιί(ϋα ραΗο, (ΐυβΒ (ΙεοΓπηΙ δυο ΜπγΙο δυρρίονίΐ, ρυΐο ηϋπκκίυηι ρΓθΙ)<ιΙ)ΐΊυ 
6886, ηοη ροδ(6ΠθΓ6πι ΙηηΙυηι ραπίεπι (Ιίηιί(1ί3ηι <ηΙ) οοίΐοηι ίρδο εοηιρίΓΐηιη «ηΙ)8θ1(ΐΙαηκ|πο 
Γυίδδε. Ναιη ςυοΓδυηι ίΐΐο ηυί (αηίοδ ΗίαΙυδ οδδο νί(ΐ6ΐ)αΙ αΐ) ίηίΐίο <ΐ(Ι ίρδυηι ρ«Μΐ6 Γπιοηι. (Ιβ 
ροδΐ6ΠθΓ6 ΙαηΙυηι δβΓείοηάβ ρβΓίο εο^ίΐ3νίδδ6(? Λη ρποΓοηι ίΙΙυιη ΙιίαΙυηι ν.ιευυιΐι Γβΐίιμιίδ- 
56ΐ, υ1)ί ΐΓ6δ δοΐυηι ΡδΒΐηιί ()6δΙ(ΐ6ΓΑΐ)αη(υΓ, ρΓΪηιυδ ηοιηρε, δοευπϋυδ γΙ ΙοΓίίιΐδ; πϋηι ςηί 
ΐ6ΓΐΙυδ εχροδίΐιΐδ Ρδιηΐηιυδ ηιιηεο^ηηοη (ΙυείΙ,ηοηηιοιΙο (1(1 Ιιαηε δοπί'πι ποη ριτ1ίη6ΐ, υΐόϋλί• 
ηιυδ, 86(1 εΐίαηι βη ΟΙΐΓ^δΟδΙοπιί νοΓο δίΐ ίηοερίυηιε^ΐ; ηυηι, ίη(]υ(ΐηι, Ηυπε ΙιίαΙυιη ρΓίοΙει- 
ηιίβίδδεί, υΐ 3(1 ρ08(6Π0Γ6ΐη 8αΓεί6η(1ηηι ρ«ΊΓ(οηι ρΓθροΓ<ΊΓοΙ? 1ΙΙυ(Ι εοΓ(6 νοη<*ίηιίΐ6 ποη 681. 
Ν6(]υ6 (οηιοη αυδίπι τεηι υΐ αδδθΓΐ;ιηι ο( ίη(1υΙ)ΙΙ(Ί(3πι εΙΤοΓΓε: ί11υ(1 αυΐοηι οοΓίηπι ΟδΙ, *;ί 
ν6Γ6 ρποΓ6ΐη ρ3Γΐ6ΐη εοπιρίογοπΐ 6]υδςυ6 δυρρίεηιοηία δίηΐ ιΐηιίδδα, οαηοη ηιοςηο ϋίδροπιΐίο 
ρίτιΊίίδο. 

8ΐ}1υδ πιίΓυηι (ΐυαηΐυηι 3 ΟΗΓ^δΟδΙοηιί δ(}Ίο (ΙϊΓΓγγΙ : ηαιη δοπρίοη ίδΙο δίΓΐ^οδίΐδ οιηηίηο 
68ΐ, νοΓΐ)Ιδ υΐεηδηοη ΙεεΙΙδ ηοεεοηιπιιιηίδ υδυδ. Λ(|υϋ26, 5)ΊΐιπιηεΙιί 6ΐ ΊΊιοοιΙοΙίοηίδ Ιεείίοηοδ 
ΐ3δυΓρ3(, 6ΐ 63 (Ιβ ε3υδ3 ίηΐ6Γ 5ρυπ3 3 ηοΙ)ίδ 6(]ί1υδ (»δΙ; η<ιηι 3ΐί()(]υΙη ίη Ιοη6ΐ)Γίδ Γ6ΐί(|υίδδ6- 
ηιαδ. ΙιίεοΙ οηίιη 6]υδ ΕχροδίΙίοηεδ υ1ευπΐ(]υ6 Γ6Γοη(1(6 νίιΙοαηΙυΓ, (αηία Ιιΐι]υδΠΓΐ<)(Ιί ίηΙοΓρΓε- 
1;ι(ίοηαιη 3ΐΙο^οπε3Γυιη,3η3&ο^Ιε3Γυηι 6ΐ πιΟΓβΙίυηιεορία ηΙ)υη(ΐ3ηΗΐδ, υΐ νίχ ηονί ςυί(1ρί;ιηι 
ίη 1ιυ]υδηίΐθ(ΙΙ Γ6ΐ)αδ 8ρ6Γ3Γ6 ΙίεεαΙ. ΡοδΙεποΓυηι νορο Ρδ.ιΙηιΟΓυιη η Χ€ΙΧ 3(1 υδςυε ίίηοηι, 
ηεοηοη ΟΧΥΙΙΙ Ρδαΐηιί Εχροδίΐίοηεδ ρΓ(6((τηίΐί8ίηιιΐ8, (]ϋία ]3ηι εορυηΐίίοιη ΡδαΙιηοΓϋηι βρυ- 
Γΐαδ, δ6(1 Ηίδ ηΐ6ΐίοΓ68, ΕχροδίΙίοηεδ ϋ6(ΐ6πιπιυ9. 

§ XV. — ϋ^ €θΙΙβ€ίοΓ€ Εχρο8%ίχοηηη\ €Ητχ^8θ8ίοηίί ίη ΡίαΙηιοί ςηαΙϋ8 ηηηο ΗαΙεηχΗΒ. 

Οΐ8ροΓδ38 οΐίηι €Ιιΐ7δθδΙοηιί ΕχροδίΙίοηεβ ίη Ρ83ΐηιοδ, ουηι ]3ηίΐ 63Γαηη ηυβηιρίυηιηφ ρβΓ- 
ϋδδεηΐ, υιγ (ΐϋί(ΐ3ΐιι ΓοΙΙ^ίοδυδ βΐϋΐιηβΐί 3πΐ3ηδ υη(1ί(|υ6 εοΙ1ο{;ίΙ ; ηοιηοη 6]υ8 ΐ3ε6(υΓ ίητο- 
οεηδίοηε ρ3υΙοροδ(6(1βη(ΐ3, υ!}ί !ΐ£οε (Ιίδείηιυδ, εΐ ΡδπΙιηοΓυηι. ςυοΓυηι ΕχροδίΙίοηοδ ΓορεΓία^ 
ΓυεΓυηΙ, ε3ΐ3ΐο^ϋηι Ιΐ3ΐ)6πιυδ. Ιδ 6Γ3ΐ )ΐ€ΐυ(1 (1ιιΙ)ί6 υιγ δ<ΐϋ;3χ, (1ϋίς[6ηδ 3(Ιηιο^υπι εΐ ειηιιηεΐ» 
ηαπδ; ΐ3η(3 ρ6ΓςυίδίΙίοη6 υβυδ οδΐ, υ1 ροδΙ ϋΐυπι ηε υηίυδ ςυί(1ειη Ρδαίιηί ΕχροδίΙίοηεηι, 
ςυ(6 Υ6Γβ €1)Γγδθδ(οη)ί δΙΙ, ηβηείδεί ροΙιιεΓίηιυδ ; Ιαηΐυπτι ίη 6χρ1θΓαη(1ο 3υ(Ιίείυπι 3ϋ1ιΙΙ)υίΙ, 
υ( ηε υη3ηίΐ (ΐαίϋεηιΕχροδίΗοηεηιίηεοΠεεΙίοηε δυα «ΐ(Ιιηί8εΓΐΙ,(ΐυφηοη δίΐ ΥΟΓεΟΗΓ^δΟδΙοπυ. 
Ιιι ςα3(ΐΓ3^08ίηιυπι Ι3ηΐ6η ρηηιυηι Ρδαΐηιυπι Ηοπιίΐίαιη Ιιίε ροδϋίΐ , ςυφ ΙίεεΙ υ6Γ6 €ΗΓ^δο- 
δίοιηι 6ΐ 6αΓ6^ί3 8ίΙ, 3(1 !ΐ3ηε (αιηεη δεΓίοηι ηοη ροΓίΙηοΓε (*οηιηιοη8(Γ3ΐυΓ. 56(1, υ( εΓ6(ΐ6Γ(« 
ΓδΙ , ευιη ί1ΐ3ΐη 6χ(γ3 δεπειη ρπορπαηι ΓοροπδδοΙ, ηοη βρΙίοΓεηι ίρδί Ιοεαηι εδδε ρυΐ3νίΙ, 
ηυπηι δί ίηοΓ(1ίη6 ΕχροδίΙίοηυηι ίη Ρδπΐηιοδ τεροηεΓοΙυΓ; υΙ)ί εΐ ηοδ Ι1ΐ3ηιε3ϋεηη (Ιε ε3υδ3Γ6- 
Ιίςιιίηιυδ. ΕχροδίΙίοηεηι νεΓοΡδαΙηιί Ιορίίί, ηυίβ ηοη ηοοϋο 3(1 αΙίβΓυηι δεπειη ηοη ρεΓίίηοΙ . 
Υ6Γυηι 6ϋ3ηι 3η ΟΗπ^δΟδΙοαιί υ6Γ6 δίΐ (ΙυΙ)ΙΙαΙυΓ, ίρδο ίη 3ΐί3Γυηίΐ ηυηιεπο ηοη ροδυίΐ, 86(1 ρΓα> 
(επηίδϋ ; είδί 3ΐ)3η1ίςυί8 δεηρΙοπΙ)υδ ΟΙΐΓ^δΟδΙοη^ί ηοηιίηβ εοαιιηεηιΟΓοίοΓ. 

Ιρβαπι (ηηιεη ίη 1ΐ3ε δοίΐε, (ΐυβίειη ίρδί (1(Η)ίΙ ΡΓοηΙο ΟυεΦϋδ, Γ6ΐί(|υίηιυδ; ςιιΐ3 ηοη πΐίπηι 
βρΙίοΓεηι Ιοευπι Η3ΐ)υίη)ηδ. Οιιιηςυε ίΙΙπ ρΓίοΓ ροη3(υΓ, ηοη ροίοδί εεΓίε 3ΐίαηιαι δεποηι ίη- 
ΐ6ΓΐυΓ^αΓ6. 6Ηυδ3δ(1υΙ)ίΐ3η(1ί(/6 ααίΐκ^ηίία γΛχη δΐιρΓ3 αΐΐαΐίηΐϋδ. 

€3ΐ3ΐο^υηι 3υΐ6ηι ίΠυηι ϋε ςυο 8αρΓ3, ιηΓΓ3 3ρροηοηιυ8. 
5 XVI. — ΌζίάϋηΐΒ €άχίχοηΛη8 €Ητι/$θ8(ορηί χη ΡβοΙοχοβ, (^ηχ 8α;€ΧΑΐυ ά^άιηο 8€χίο ρνοίϋζΓΒ. 

Νοη Ιιίε 6χρΙθΓ3Γ6 αηίιηαδ 6δΙ 6(1ί(ίοηεδ ίΙΙαδ οηιηοδ 01ιΐ79θδ1οηπ ίη ΡδβΙπιοδ, «|νιιο <*1> Μ ΡΠ^ΕΡΑΤία 52 

βχοΓίϋ (^'ρο^πιρίιίββ νίΐΓίίδ ίιι ΙοοΙδ ηΐΒ^ηοιιιιβ ηυιηβΓΟ ραΓΟίιβ ΓαοΓυηΙ : γο8 οδδβΐ ηι«ι]οη» 
οΐϋ, ηβηυο ρβπδ οιηοΐυιηοηΐί. Νυηο ιΐ£[ίιηυδ άβ Ηοπιίΐί» βίνο £οιηιηθη(βΓίί8 ίη Ρ$βΙιηο8, ςυ« 
2ΐηΐ6(ΐυαιη ΟπίΒοο-ΐΛΠη» ΟροΓϋΐηΟΙίΓγδΟδΙοιηί ΕϋίΙίο ραηΐΓβΙυΓ,ίη Ι.<Ίΐίηίδ £(1ί1ίδ, δβυ ίηεοΐ- 
)6ε1ίοηί1)υδ ΟρβΓϋΐιιο]ϋδΓβρΓ«δβηΙίΐΙ)αηΙιΐΓ:ςϋαΙίδβ8ΐ Π1&ςα»ίηΕ()ίΙίοηΓ!ΡαπδίηΑ δ€ΐ)ηδ1ίηηι 
ΝίνβΙΙϋ ηηηο 1581 ρΓοάϋΙ : υΙ)ί νοΓδί ουιη δρυηίδ αάιηίχία Ιοη^ο ρΙοηίοΓοπι βχΐιίϋβηΐ Οοιη- 
πιβαίβηυηι, ςιιαηι βθίΙΟΓββ θΓ«οο-1.βΙίηί , ςυί δίηοβΓβ (ΙβΙο^ηιη! , 6ΐιΙιίΙ)6Βη(. ΙΙΙα αοΙοιτι 
οοϋβΰϋο ρ<ΐΓΗιη6χαηΙίςυίδ ν6Γ8ίοηίΙ)αδ 1.βΙΙηί8,ςυΐΒ ίη Μ^ιηαδοηρΙίδ 1>6ηβ ιηυΙϋΒ €ίΓουηιΓο- 
ΓοΐΜίηΙαΓ, ρ&ΓΐΙιη 6Χ βάίΐίδ ροδίβηοη »νο ορα^εαϋδ , ρΓοάίβΓαΙ. δίη^υΙοΓυηι αιιίβηι ςυ® 
ίη Ιιυ]υδ6βηΐ0(1ί εοΐΐβοΐίοηβ ΗαϋβηΙυΓ, Ηίο Γβεοηδίο ηοΜδ ραΓ2ίη(Ι& 6δΙ , υΐ ρ6Γ$ροε(υηι Ι^ίοΙοΓΐ 
δίΙ,οοΓ ηΐ3]θΓί11α οοΠβεΙιο ςα» ίη ρπδείδ Ε(1ίΙίοηίΙ)υδ ΰοηιραΓ6ΐ , Ιοη^β πιίηοΓ ίη ηοδίηβ 
βΙϊβΓβΙυΓ. 

Ιη ΕάίΙίοηβ ί^ΗοΓ ίΠα ΝίνβΙΙί^ηα ρ. 612, Τ. 3, &9"^βη άηηί ρΓΟΟΒπιιυη) ιΠαά ίη ΡδΑΐηιοδ, εα- 
]ηδ ΙηίΙίαπι : Ρο8ί Μοββηι βί €ία8ίνί€€€890Τ€ηί3€$ΐίίηΝαυ€. ^υ^αδ ΡΐΌΟΒηιίί Ι.β(ίη3ΐη ΥβΓδίοηοπι 
(Ιοάίπιυδ εοΐ. 531 Ιιυ]υδθβ Τοηιί, υΙ)ί ορυδουΐυηι νβΐ βραηυηι, Υβΐ δ&Ιΐ6Πΐ βάπιοάηηι δοβρο- 
Γίαπι 6δ8β άίχίαιηβ. (ιγφ€Α ααίβηι ρΓοΗίβΓυηΙ βχ ΜιιηαβεηρΙο ςη(Μΐ&ηι ΟΙΙοΙκ>ηί(ΐηο. δοουη- 
ϋυπλ ΡΐΌΟΒηιίαηι ρ. 613 δίο ίηείρΙΙ : Ονηηί^ 8οηρίηνα α 1)€0 %η8ρίτα(α, αί αϋ ΐ€αΙη$ αρο^ 
ΒίοΪΗΜ, 6ΐ€. ΗαΙ>€ΐαΓ βι-βεβ ία εοίϋοβ ςαικίΑοι (ΗίοΙιοαίΑηο» οη]α8 &ηο(οη1α1ο ίΐΐαά βϋίσιυδ: 
Ιιηίυδ ίηίϋαηι ΟπΒΟβ » η&9« Γ/μ^ηϊ 6•4ιη«νβτ•{ χ«τά τλ» μβαιάψ9Λΐβ «ιτόντολΜ, Οϊηηί8 δοηρίητα α Όβο ιηίρί- 
ταία,)ηχΐα ϊβαίνίξη αρο$ίοΙη9Λ* ϋΜ οΐΜβηταηάιιιη 65ΐ » ηοη ρΑΐΐ€& ορυδοοίιι Ιιοο ρπηοίρίαπι 

1ΐ9ΐ)βΓ6 π&γ«Γρ«^ή «Μχνιυντο^. Ηθ€ ρΟΙΤΟ ΡτΟΟΒΙΙΐίΐΙΙΒ ΠΟδρίΑΐη (]τΤΪΜ6 βάΚϋΠΙ ία ΐΑΐβ^Πβ Γβΐίηυί- 

ιηαδ, ηβ δραπΑ ορβΓ» ίη ηοΐβπι ηίιηι&αι βχδαι^βΓβηΐ. 

ΤβΓϋαηι «[αοςαβ δβςυίΙοΓ ΡΓΟΟΒηιίαπι, €η]υ8 ίηίϋαηι, Οηϋτηαάηιοάηηι α&ο νίία Ηαΰ ίη8ί$η- 
ίαίΗΓ. Ηα]α8 νβΓΟ 6ΓΦ€β αοη(1αηι Γβρβη. ΡΓ3{[ηΐ6ηΙαπι νίάβΙαΓ αΐίαηιΐβ (ΙίναΙβαηι. 

ϋη^β ρΓ0(Ιβ&1 Ηοηιίΐίβ ίη Ρδ&1ηιααι ρπΐΏπηι ίηΓΓΑ γί(1οΙ)ίΙαΓ. δίνβ αυΐεηι Ηοπιίΐίβ δίνβ Εχ- 
ροδίΐίο δίΐ νοοοηάβ , &(1ηΐ(κ1απι 5Γ6?ίδ ίΙΙα βδΐ : ηοο δοίο υϋίπαηι Ογκοο εοπιρ^ΓθβΙ. Ε]υ8 
ίηίΐίαπι βδΐ : Β€αίη$ νΪΓ ^η^ ηοη α&ίί( ίη ζοηοίΐιο χηιριονηηι, ΒΰαίΙΙηάο €$ί οπιηίη/η ύοηοΓαηι 

1^1818, 

Ιη δοεαηάυπι Ρδ^ίπιυπ) Ηοηιίΐίβ δίε ίηείρίΐ, Οηεηιαάηιοάηηι (/ηί ίη 8οΐ€ϊη ]α€ηΙαίηΓ, Η ίη 
€(ΒΐίΛϊη ]α€ίΙ Ιαρ%ά€8, Εδίςαβ δραΓίαηι οραδεαίαηι, ςαοά 6γ»ο6 ΓοροΓίΙυΓ ίη 0ο(1ίε6 ςυοϋη,ηι 
ΟΙΙοΙ)οηί<ιηο Κοπΐ£ , εΐ Λοε ΙιβΙ)εΙ ρΓίηείρίαιη : ώτπιρ ότο^βνων τ^ν ί^ηο* χαΐ λιβάζ«ν. Ηυ]υδ αρο- 
^^αρΗαηι ίη δεΙΐ6(1ίδ ηοδίηδ Κβΐΐϋηιυδ, ηεε βηίαιυδ βδΐ ίηΓιεεΙαπι ορα$εα1απ) ραΜΙεαπε. 

Ηοιηϋί^ ίη Ρδαΐηιαπι ΙοΓίίαπι εα εδ( (γυφ ίη (ιΓ(Βεο-1.αΙίηί8 ΕαίΙίδ ίηςαε ηοδίΓα είΐίΐΐοηβ 
α^ηιεη άυείΐ, ({αίΐηι Αάηιοάαπι δαδρεείβηι οδδβ (Ιίχίπιυδ δυρΓβ. 

Ρδ3ΐπιοΓυηι ηαβΓίί, ςαίηΐί » δβχΐί, δορΠηιί, οεΐανί, εΐ ηοηι Ε%ροδίΙΙοηεδ εφάοπι ίρδφ δυηΐ 
ςυΑδ ηοδ εάίάίσιαδ, ηα^ςαε ^εηηβηΐΒ, οπιηί δαδρίείοηε ΙΙϋεΓδβ ε( εχίηιί» δυηΐ. Ρθ8( ηοηαιη 
αυΐεηι ΕχροδίΙίοηεπι (ΙυβΒ αΐί® 8(Ι]ίείαη(αΓ 1)Γενίδδίαι<Β : ρΓίοπδ Ιίΐυΐυδ εδ( : Ββ βο <^ηοά ίη βηηιάβηι 
Ρ8αΙηιηηι 8€Γ%ρΐΗηι €8ί : ^ατναΐαο Οίηηϊα ηι\τ3ά)\\\α ίηΆ ^ Όοηιίηε. ΗοΜχΙχα χηοεΠο ίηία'ρηίβ. 
ΙηίΙΙυιη , €ηΰΛον%8 α υιηηΐΗΐη Τΰτηηι χη8ΐΗΐίίοη8 ορβναίαοβηάα ηοη8ΧΑηί. Ρθδ(εηοπδ αυΐεπιίη- 
δεΓίρΙΙο δίε Η2ΐΙ)εΙ : Ώβ βο ηχιοά 8€τΐρίηιη €8ί ίη εηηιάβίη Ρ8αΙηιΐίΐη : ΡϋΙίβηΙία ραυρεΓϋπι ηοη 
ρεΓίΙ)ί(ίη φ(6Γηαηι, εΐε. ΙΙοτηχΙία χηοβηο χηί€Γρτ€ί€. ΙηίΙίαπι, ΏβχΜρβηετχΒ ηο8ίη, ςχΑΐηοη (Ιβ- 
8ρΰχχί ΰΤβαίχίΓαηι 8ΧΜηι. ΝεαίΓΪαδ υδηυαηι (ΐΓΦεαιη ΙβχΙαπι τερεΓί. 

Όεείπιί, αη(1βείηιί, ϋαοάεείηιί(ΐαε ΡδαΙηιί ΕχροδΙΙίοηεδ §;6ΓπιαηΦ δαηΐ, ε( ίηΙεΓ αΐίβδ ςε- 
ηαίηβδ ΗβΙ)εηΙαΓ ίηΒ<ϋ(ίδ 6ΓΦεο-1.αΙίηίδ. Νε ροΓΓΟ Ιοη^ίοΓ δίπι, ΙιίεεοηκΙοϋ^Ιίπιοηιηία ςυιο 
ίη ΕάίΙΙοηε ΝίνεΙΙίαηα ίηδεπαηΙαΓ ε( αϋ]ίείαη(αΓ εχρροπιαπι. ΙηΡδαΙηιαιη χιιι Ογ^Ιι'ο , ίη χιγ , 
ίη ΧΥΙ1, ίη χχιι, ίη χχιγ, ίη χχυ, χχυι, χχιχ, ίη χχχιιι, χχχνιι; ίη χχχγιιι ααΐεηι 1)Ιη»()3η(υΓ 
ΕχροδίΗοηεδ, εΐίηχχχιχ δίηιίΙίΙεΓ. Ιη χι,ίΐβαι άα». Ιη χίΐ αηα. Ιη χϊλι Ηοπιί1ίφ(]υφ. δερίεηι 
γεΓΟ δεηαεηΐεδ ^εΓπιαηΦ 8αη(, ςααβ ίη δεπε&ΙίβΓαπι εάίάίπια». Ιη Ρδβΐιηαπι νεΓΟ ί Ηοηιϋίφ 
ϋαοβ, ({ααδ ίηΙεΓ δραπαδ αΜβ^αγίπιυδ, ςυβδίιαβ δαγίϋαδ ίη δεηε^εηαίηβΓαπι ροδαεπαΐ. 

Όείηιΐε γεΓΟ δεηααηΙαΓ ΗοπιΗΙιβ Ηιηο εΐ ίηάε εοΓΓΑδββ ίη Ρδαΐηιαηι ςαίηςαα^εδίηιααι δε- 
ευηάαπι,ίη ίχγιιι, ίη ίχχι, ίη ίχχχιγ,ίη χε, χειιι, χεγ,χονι. 

Ιη εεηΙεδίπιαπίΗαΙειη Ρδηίπιυπι Εχρίαηαΐίο ρααίο πιείίοπδ εδδε ηοΐ» γίάεΐαρ ςαβπι ε£β(ε- 
Γ8β. Ε]αδ ίηίΐίαηι, ΒηΓ8ηιη ηο8, (τα(Τ€8, αά 8ρ\τίίχΜΛχ γηοάο οαηαίάχΑΐη ύβαίχΜ ρτορΗβΙα Όανχά 
ΗοΓίαίχΑΓ. ΙηΙεΓρΓεΙαΙίο Ι.Ίΐίη9 εδίΐαεοϋί Βΐΐίίί. βΓββεε Ιΐ£ΐΙ)ε(αΓ ίη Αη^Ιία Ιιοε ρπηείρίο: πά;ι:# 

ι^,αδ,•, άγατΓητβΙ, άδ€ΐν ό μοίακριο; Δ««ΐ8 ό π^ορήτη; πα,ίοχιλινίται. Αρα(1 δ«1ΥίΙίαΠ) Ιε£[ΙΙαΓ, π«>ιν ^ϊ* , <ΐα® 

γαπείαδ ΙενίδδίπιαεδΙ. Ηβηεηθϋ(Γοεηΐ(!ΙίΙθΓαηιςαε]πάίείο ίηΙεΓ δραηα αϋίε^&γίηιαδ, είδί ηοη 
ρΓοίηάε ίηερία γΙιΙεαΙαΓ <ι(ςαε ηΙί<Β. 

Ηίηε δεςυΙΙϋΓ Εχρίβηαΐίο ει Ρδ»1ιηί,(|ϋίβ 0ΗΓ}Γ8θδ(οπιί εδδβ ιηίηίηιε ΥΐάεΙαΓ : ηαηι Αςαίΐ» 
οΐ δ^τιηηΐίΐεΗί ΙεεΙίοηεδ εαπι ίρδίδ ΙηΙεΓρρεΙαπι ηοηιίηίϋαδ α(1ΓεΓαηΙαΓ, εοηίΓα ρεΓρεΙααηι 
ϋΙΐΓ^δΟδΙοιηί ιηοΓεπι, ({αί ηαδςαβηι ΙηΙεΓρΓεΙεβ ηοηιίηαΐ,δεά αΐίαδ δεηιρεΓ ϋίείΐ : ηεςαε(1εδαηΙ 
&1ί» ΒρίΛΓχίαίχΒ ηοΙ« Αε ΙεδδεπΒ. 

Ηαηε εχείρίυηΐ Εχρίαηβΐίοηεδ ίη ειι, επί, ειγ, εγ, εγι, εγιι, εΐ αΚερα εΐίαηι ΟΓβΙίαηεαΙα ίη 
Ιιαηε ροδίπεαιαπι Ρδ&Ιπιαηι. Η» ροΓΓΟ δερίεπι ροδίΓεηΐΦ εχΤΗεοάοΓεΙο αΐίίδηαε δεηρΙοηΙ)α8 
εοηδ&ΓείηαΐΦ εΐ Ιοαηηί 0ΙΐΓ]Τ8θδΙοηιο αάδεηρΐ» ΓαεΓαηΙ, αΐ (Ιίχίπιαδ ίηΓΓ3,αΙ>ί ίΙΙαδ εχ δ^ινίΐίο 
βχεερί.ΐδ εΐ Ι.Αΐίηε ΐΓβηδΙ&Ιαδ 6(1ΐ()ίηιίΐδ, αηα εχεερία ίΐία ροδίΓεηια ΟΓ&ΙίαηεαΙα, ςαΦ ηεδοΐο 
βη αδρίδΐιη ΟΓΦεε τερεπαΙαΓ. 

δαΙ) ίι»ε γεΓΟ α εεηΐεδίπια οείβγα 3(1 εεηΐεδίπιβηι ηαίηςαακεδίιηβπι εΙ ροδίΓεπιαηι υογ» 
δαηΐ Αε {[εηαίηφ 61ΐΓ78θ8(οπιί ΕχρΙ&ηΑΐίοηβδ ςααΐεδ ηοδ (ίεαίηιαδ, αηα εχεβρίβ εεηΐεδίιηί 
(Ιεείπιί οείΑΥί ΕχροβίΙίοηβι ςα• ΑρβΓίε δαρροβίΐίϋα 6( ΓεεεηΐίθΓί$ δεΓίρΙοηβ εδί, ςααηιςαε Ια- 53 ΡΠΛΡΑΤία 54 Ο)οη !η «οΗβ ι^βΓηιβηαΓοιη ίιι ΚιΙίΗοηοΝΊνβΙΙίΑη&ιΙβρΓοΙιοηϋίΕηυδ. Ε$Ιςυο οΑάοιη Ιρβα ςιιηπι 
ίιιΙθΓ ^$ρυη& ηθ9 ο()ί(Ιίπίΐυ8 εοΐ. 075. ΡοδΙ ϋίαιη οχγιιι δ^ςυΚυΓ ΟΓαϋυηΰυΙίΐ ίη ίΠυά : Βοηΐίη- 
ί€ΐη [€€181% €%Λϊη Βηνο ίηο, ϋοηιίηΰ. Νοβείο υηϋβ οχεορία ΓυοπΙ, ςαοϋ ίρβυιη άίοο ϋβδίιηίΐϊ, 
€|υ»ρθ8ΐ ΕχροδίΙίοηειη ΡδΗΐιηί 06ηΐ68ίηιί ίοΓίϋ 1ιαΙ)6(υΓ ίη Ιι»ε νβΓίιβ, Νοη ίηίΓα ίη ^ίιά^^^ιιίη 
€ΐι/η $€η)ο ίίίϋ , ϋοιηΐΜ. 

δβουηάυιη Ιι«€ οοευιτίΐ Ηοιηίΐία ίη ιΙΙυά, Αά$ί%1χί τβρίηα α άβχίΗ$ ίηχ8, ηα® β9! 8οευηιΙ;ι 
^6 £υΐΓθρίο ΈυηυεΗο, ςαοαι οόί(|{πιυ5 Τοιηο (οΓΐίο. Οβίηάβ ΗοιηίΙία ίη ίΠυιΙ, Υ^τηηχίαίηηί 
ναηε €οηίητ()αΙην οηχίκη Ηοηιο, ςυαηι ίηΙοΓ βρυπα βΙ)1οκ3?ίηιυδ. ΡοδΙοΑ Ηοιηϋία ίη ίΠαά, Λ> 
Ιίτηηηη €ηιη ά%ν6$ (α€ΐη» (αβτίΐ Ηοτηο, ίηΙβΓ ^οηαίηαβ 0(1ί(α. 

{ XVII. — ΟρχΜονΙα %η ΡδοΙιηοβ ςταβρ €Ητΐβ$ο$ίοΐηί ηοηιχηβ %η Μαηη$οτχρΗ$ (ΐαΛχαάαηχ πγγϊιπι- 

(ηηηίην, οοη$\ιΙΙο α ηοδχί ρΓαίί€ηηχ$»α. 

Οαί(1 εβηβ» 5ίΙ ςυοά (ο( 1;ιη(αςαο Ιοβηηίβ ηοδίπ ηοηιίηβ ίηβί^ηίϋι ορυ$ου1α οεουιτβηΐ ίη 
Μ«ιηυ8εηρΙί9 , ^ι^ιι^Ι άίίΐιείίβ 68ΐ Ηυ^υΓβπ : ςυο πι<ι]ογ βηίηι ογαΙ (3η(ι νίπ εχίδΐίηιβίίο, οο 
ιη»]οη 8ΐϋ(Ιίο ηιυΐΐί €ΙΐΓ}'5θ8ΐοηιί ηοωίηβ οροδευΐβ ςυ^ςυβ νβηάίΐΑ^βηΙ ; ηιαχίηιεςυε 1ίΙ)Γ3- 
ηί, ςαί Ιιυ]υ8η[ΐθ(ϋ ({υΦδΙα τίεΐαηι ριΐΓβϋαηΙ. Ιη ΡβαΙπιοδ βυΐβιη ιπαχίπιο £χρ1αηαΙίοηε8 Ηο- 
ηιίΠφςυβ εοπιρβΓοηΙ υΙ)ίααβ, ςυφ ^βΓηιαηθβ δίηεβηίδςιιε ηιοΐβ αίςυβ ηυπιοΓΟ Ιοη^β δυρο- 
ΓΐιηΙ : ρΓΦίβΓ ίΐΐβπ) εηίηι δραηοΓΌπι 8^1ν<ιηι, ςυαηι Ιιίο ρΓοΓβππιυδ, αΙία ηοη ραυοα οίΤοηιΙί- 
ηιυ8, ουφ βυρροδίϋΐία βίηβ (1υΙ)ίο 8αη(, ςυ^ςυβ εοη$η11ο ρΓΦίΡΓπιίΙϋηιυδ, ηο }8ίϊύ ηιαίο Αυ- 
ε(υηι δ. (ΙοεΙΟΓβηι ηονί8 ςυίβςυίΐϋδ οηβΓεπιιΐδ. Ιη ΜαηηδεπρΙο εβπΐβ Ηο^ίο1962 βϋυ ΗοπιίΙί» 
860 1)Γ6Υ68 Εχρί&η&ϋοηββ ΗαήβηΙΟΓ, ίηάίξη» ΟΙΐΓ^βοβΙοιηο, αε νεί ίρββ ϋΓβνίΐΑίε βυδροείατ. 
ςϋβΓυπι Ιιίε εαΐαΐο^^οιη ηοη ρΓοΓβΓβηάαπι ΐαχίηιαδ. 

Ουπι ΗοπίΦ 68$6ηίΐ αηηίβ βΐ) Ιιίηε νί^ίηΐί ςυίηςυε, 5ε!ΐ6(1β8 ςηαβίίαπι ηαείυβ βυηι, ιιΙ)ί οχ- 
βεηρΐ» οχ ΒίΙ)1ίοΙί)οο2ΐ δεοηβίοηδί ροηο οφάοπι ςυβΒ ίη ΜβηυδεηρΙο Βο^ίο ΗοηαίΙί». 

Ηφε οΐ ηιιιΚα αΙία 8ρυπα Γθ36είηιη8, ααεΙΟΓΟδςαο βηηιυδ ϋδ ςυί οΓΟοηιίίδ ΥοΙοΓυηι δεηρίί!; 
άαηΐ οροΓΑηι, η( δί ίη οΗδ δίπιίίοδηηο ηιοΓοβδ ίηείιίαηΐ, ηο ο&8 ραΒίίεί ]αηδ ΓαείπηΙ. Ουί(Ι οηίπι 
βαιοΐυπιβηΐί οχ Ηυ]υδπΐ0(1ί ςυίδ(|υί1ϋδ ΓοίριιΜίεΦ Ιίΐ6ΓαηΦαεε6αβ(7€6Γΐ6δανί1ίυδ ρΐυηηια 8ροπ< 
Ιο Γβ]6εί(, ςαοΓυηι ίηίΐί^ι (αηΐηηι ρΓοΙυΙίΙ ; Αίςιιο εοηδυΐΐο ΓοείδδοΙ, δί πιυΙΙίΐ αΙίΑ, ςυβθ Ι ^ρίδ ιηαη*> 
^ανίΐ, ίη (οηοΙ)ηδΓθΙίςαίδδοΙ, υΐ ιρβο &ϋ(ΐυ&η(ίο ΓαδδΟδ οδΐ. Νο5ίδ ααίοπι Γθ1ί£[ίο ΓυίΙ οα οηι* 
ηία ρυΙ)1ίεβΓ0 ςυ» νοί δανίΐίυδ νοί ΡΓοηΙο Ουε«υδ οάίάοΓυηΙ : &!> βΐϋδ ααΐοηι ηιυΙΙίδ ορυ-< 
βεαΙίδ ηυΙΙίαδ ρΓοΙίί, ο(δί ΟΙΐΓ^δΟδΙοηιί ηοηιβη ρΓ» δο ίοΓαηΙ, ραΜίε&ηιΙΐδ αΙ)δΙίηοη(1αηι εοη<• 
δπίπιυδ. ©οΐΐ^ίΐιο Μ ΟίνίηίΙυδ ίηδρίΓοΙοΓυπι ΡδβΙηιΟΓαηι 1)03ΐί βε δβηοΐί ΟανίιΠδ, ςηοδ βαπΓΐπδ ρηΙοΓ ηοδΙοΓ, 
πιη^ηαδ Ιοβηηοδ ΟΙΐΓ^δΟδΙοπιυδ οχροδυίΐ οΐ ίηΙοΓρΓοίΑΐϋδ οδΐ, οεεαΙίΑΥίΙ ηυίοπι γοΐ ροπ- 
ϋίϋίΐ ουηι Ιοηιρυδ ίρδαηι , Ιαπι ίπιρβπίοηιηι Ιιοπιίηυηίΐ ίηγίϋία : &6(1 ηογίδδίηιίδ (ΙίοΙ)ΠΗ 
οϋπι γίΓ ({υίιίαπι ρίυδ οΐ ΟίιπδΙί βπιβηΐίδδίηιηδ Ιιο$ ροΓ(|υίδίγίδδοΙ. ο( Ιαπιςυααι οηιοηϋίεηΗ- 
δοΐ, αηίοα (ίίδροΓδΟδ, ρΓΦδοηΙοδ δοΐοδ εοΐΐο^ίΐ , οΐ ίη υηαηι ϋΙ)Γυπι εοοιρο^ίΐ: ηυοδ ηυηε 
γοΐυΐ ίη εοαιπιιιηί ηιοηδα δρίηΐυβίίυπι ο]ΐ]δ αε (ΙίγίηοΓΟπι οΙοςυίοΓυηι &ιηα1οηΙ)αδ ορροηιΐι 
ο! ίηγίΐαΐ, ιιΙ ίίδ αΐϊαΐίπι 80 ο5Ιοε(οη(. Ρ^αίιηυβ (]ΐι»Γΐυ5. 


Ρβηΐ. ΧίνΐΙΙ. 


ΡδηΙ. ΟΧΧΙΙ. 


ΡδηΙ. εχχχνίϊ. 


Ρδ3ΐιηιΐ8 ςυιηΐιιβ. 


Ρδ&Ι. ΧίΙΧ. 


ΡδαΙ. ΟΧΧΙΙΙ. 


Ρβ;»!. εχχχνιιι 


Ρ&ιΙ. Μ. 


Ρδίΐ. ονιΐϊ. 


ΡβηΙ. ΟΧΧίν. 


Ρμι. αχχχιχ. 


ΡμΙ. VII. 


ρ&ηΐ. αχ. 


ΡδΛΐ. €ΧΧν. 


Ρβαΐ. ΟΧΙ.. 


ΡδαΙ. VIII. 


ΡδΛΐ. €Χ. 


ΡδΛΐ. οχχνι. 


ΡδηΙ. €ΧΜ. 


Ρ8;ι1. IX. 


ΡδΛΐ. ΟΧΙ. 


Ρδοΐ. οχχνιι. 


ΡδηΙ. ΟΧΜΙ. 


ΙΝ«Ι. Χ. 


ΡδαΙ. ΟΧΙΙ. 


ΡδαΙ. εχχνιιι. 


ΡβηΙ. οχυιι. 


Ρδ.•ιΙ. XI. 


ΡΝϋΐ. εχιιΐ• 


ΡδαΙ. εχχιχ. 


ΡδηΙ. ΟΧΜΥ. 


Ρ&η1. ΧΠ. 


ΡωΙ. €Χΐν• 


Ρδ.Ίΐ. εχχχ. 


ΡδηΙ. ΟΧυν. 


ίΝαΙ. Χϋ 


ΡμΙ. (:χν. 


Ρ:«ιΙ. ΓΧΧΧΙ. 


ΡδηΙ. ΟΧΙΛΊ. 


Ρ:}.ίΙ. ΧϋΙΙ. 


Ρμι. οχνι. 


ΡκοΙ. οχχχπ. 


Ρί,ηΙ. ΟΧΙΛΙΙ. 


Ρ^;ιI. ΧΙΐν. 


Ρβηΐ. ΟΧνίΙ. 


ΡβηΙ. εχχχιιι. 


ΐΝϋΙ. ΟΧΙ.νΐΙΙ. 


ΓδηΙ. Χυν. 


Ρ&ηΐ. €ΧΙΧ. 


Ρ»:ιΙ. ΓΛΧΧίν. 


ΡβηΙ. ηχυχ. 


Ρί»Ι. χίνι. 


ρ«ιΐ. εχχ. 


ίναΙ. ΟΧΧΧν. 


Ρί;ιΐ. α,. 


ΡίνβΙ. ΧΙΛΙΙ. 


Ρ^αΙ. ΟΧΧΪ. 


Ρδ:ιΙ. ίΧΧΧνί. 

(α) ΙΚτε ρΓχιηίΐΐαηΙυΓ ίη Εϋίΐίδ 8ανίΙ, βι ΜοΓβΙ. δοπίςυο η ίΐ«ιο<Ι;ιηι ηοη ίηιΐοοίο υιγο οΙ>$εΓ/Εϋΐ. δλΝεΤΙ ΡλΤΒΙ$ Ν05ΤΒΙ 

ΙΟΑΝΝΙδ ΟΗΚΥδΟδΤΟΜΙ 

ΑΠ0ΗΙΕΡΙ800Ρ1 00Ν8ΤΑΝΤΙΝ0Ρ0Ι.ΙΤΑΝΙ 

ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ• ΙΝ ρ^ΑυίϋΜ ηι («). 

ΡμΙιιιη» Οανιά, οηιιι [ιιςατεί α(αά€ Αί^Μίοηι βΙΗ «ιιί. 
ΰοηάηε^ φΐίά ηιηΐΐϊρΐίϋαίι $«ηί φιι ίτ'ώηίαηί ηιε (ν. \, 

Οιιοί5ιΐ8 νίοίοπαιη «'ΐ&$6(]πιιΐί$ Γβ^β* ΐΓΪαιηρΙιαΙββ 
ροηυπί 81311138 : 3υΓΊκί& ^γο βΐ 3ΐ1ιΐ6ΐΊ8 ' Ίιη»|;ίη68 βΙ 
ΓοΙυιιιηπδ βΟΓϋΐη νίοίοπα; Ιβδίβδ βχοίΐηηΐ ρΓίηοίρβδ , 
βΐ ίπδοηρίίοηβ Ι3ΐη(]υαιη ΟΓβ βΠιοΙυηΙ, υ( ιη3ΐ6Γί3 
νίθΙΟΠ3Π1 ρΓΧ(ϋ€6ΐ. ΑΠί ΓυΓ&ιΐ5 ίη 1ί5π5 61 δΟΓίρΐίδ 
ν^^ιοη1η1 Ιαυάθπι άθδΟΓ'ώυιιΐ , 803» ίη ΐ3υϋ3η(Ιο νίΓ68 
νΐ8,(\υΊ Ιαο(ΐ3ηΙυΓ, ηΐ3]0Γ08 τοίβηΐββ ο^ίβηάβΓβ. Ρί- 
^ιοη» οβηβ, 8ΐ3ΐιΐ3Γίί, βουΙρίΟΓββ, ρορυΐί, ρηηοΊρββ, 
άνΊΐ3ΐ68 , α ρ9(^ ▼ί^ΐΟΓββ 3(1ιηίΓ3ηΙυΓ : ηβιηο 3υΐ6ΐΑ 
Γιΐ|;Ί6ηΓΐ8 , 6]υ5ςιΐ6 ςυι ιιοη Μΐυιη ^6δ8ΪΙ , (Ι68€πρ8ί( 
Ίιιΐ3;ίη6ΐη, ιιΐ ηυηο Οϋνί(Ι. Ε:«16πίιη Ι. Ρ$αΙηιηί Ώα\ήά^ 
ι/ιιΐΗ /Ίΐί/η'βΐ α /απ> Α\)$αΙοη'η βΐη ιιιί. Εΐ (]Π3Π(1ο Ιαυ- 
άβ (Ιΐ|;ηυ8 65( <|υί Γυ^ίΙ ? ςικιηϋο ϋί^ηιΐδ 6βΙ 1ΐ3ΐ)ίΐυδ 
«χδυΐ , Οϋ^ϋδ ηοιηοη ίη50πΙ)βΓ0ΐϋΓ? Γϋδίΐίνοδ δοπρΓίδ 
ΙίΐΟΓίδ ρβΓδβηυυηΙυΓ, ιιοη ΙιοηοΓαιιΙ ίπδΟΓίρΐίοη'ώυδ. 
δβά (1*1806,0 ΓιαίβΓ , 63ϋδ3ηι ίιιδεπρΓιοηίδ, 61 3ηί- 
ηΐ3ΐη Ιυαιη ίη ΙυΙο εοΐΐοοα ; δίΐ ϋΙ)Ί ΙΓίδίοη» ιΐ3ΐτα(ίο 
νίΐ:υ ιυ» €θΓΓ60ΐίο ; δίΐ ]υ8Γι ρ6Γδ6ί;αυΐ1ο πΐ6η1ί8 813- 
Ι)ϋίπΐ6ΐιΙυιη. ΟΊδΟβ ουΓ Οανίάΰΐη ρ6Γ86(]υβΓ0ΐυΓ Α5δ3- 
Ιοηι, ιιΐοηηι 66υ Γ6ί ίαηϋαπιβηΐυηι ίιιν6ΐΐ6ή8 , ΐίαιοΐΌ 
Οοιηίηί 3β4ίΓΐ€6Πδ. ΟυβΠΜκΙπιοάυιη 6ΐιίιη 3ΐ)8(]ΐΐ6 Γυη- 
ϋηιηοηΐο ίπνηΓιάβ 6( ίπι1)66ίΠ3 681 8?(1ΙΩθ3ΐίο : ίΐ3 , 
11181 ίπνβηΐο 86ορο 36 ίπδΐίΐυΐο, δ6ηρΐυΓ3 68ΐ ίηυϋΗδ. 

ΓτοΜητ ναήίί 8οήρΐητ<Β 9αοτα $εηΐ€ηύ\$ εΙ εχΰηι- 
ρ/ίι Οίναη άί$ιί(ΙΗ$ άοΐΜκΙίΜ , τώεΙΙίοΜ ατβαίηταηΐίη , 
α οηιηίίηα ηαΐ'α ιι/ί ίη ρωηαηι ρεοΰαίι. — Β6αΓι 03νίί1 
Ιιίε 86ορυ8 ίϋίΐ ρ6Γ ρΓοροδίΙυιη Ρ83ΐη}υιη νίΐ3ΐη ίηδίί- 

Ιυ6Γ6 61 €38ΐί||^»Γ6 , υΐ πίΐΐίΐ Ιΐηςΐ13Π1 ΠΙ3Γΐ Γ36ΐ3ΐ, η60 

ΐ6{;ο8 1)61 6θηΐ6πιηαΐ , ηβο ρ6θ63ΐοη 63 6ν6ηί3ηΐ , (|α» 
δίΐιί 6ν6η6ΓυηΙ. Ρυςί6ΐ)3( ΑΙίυπι βιιαπι Οβνίιΐ , ηυοηίβιη 
Γ»8Γιΐ3ΐ6ΐη Γιις6Γ3ΐ ; Γιΐ);ί6ΐΜΐΙ βΐίυπι , ςηοηίβιη ιη3ΐη• 
ηιοιΓιυιη ρικϋουπι νίοΐ3ν6Γ3ΐ ; Γϋ(ζί6ΐ)ηΐ ΰΐίυιη , ηυο- 
ιΓιηπι 1ος6ηι Π6ί ςυχ ϋίοίΐ , Νοη οεάάβΒ , ηοη αάηΐίε» 
να6'η (Εχοά, ^0. 15. 44) , ΓυΐζβηιΙ. ϋυΊ3 οπίπι 3ΐΐ6- 
ιιηιη 3{;η3ΐιι ίιι ϋοιηυιη 8υ»ιιι ίηίΓοϋυχβπιΙ , 6( 

ί]ΐ18 ρ38ΐ()Γ6ΐη ίπΐ6ΓΓθ€6Γ3ΐ , ςυί 6Γ3( 6Χ άΟΠΙΟ 8113 

3);ηυ8 , ρ3$ΐ0Γ6ΐη οοΓπυ ρ6ΐ6ΐ)3ΐ. ΑΓΐ6η9β άοιηυί 1)6ΐ1υιη 
ίπΐυΐίΐ, 61 οχ άοπιο 8ϋ3 ίρδί 1>6ΐ1υιη 6χοίΐηΐυπι 681. 
Νοπ 681 ιηουπι οοο;ίΐ3ΐιιηι , ίρδίυδ 06ΐ άίοΐυπι 68ΐ : 

1 Ι η ηρ^Μ ιηί/ί/(^}«, ]>γο, αΙίιΐ€ΐί$. 

(α) εο1ΐ3ΐϊ εοηαηιβιιΐίΐΓϋ <ηιιιι εοϋίοβ Ββ2. 1962 Γαυοο 
6»4], ςηί οοιιϋηϋΐ Ρ83ΐιηθ8 3, 4, 5, β, 7, 8, 45, 44, 45. 46, 
47; βΐ οιιιη Πο1Ι>βηίηο 10 [ηαιιο Ποςίο 145], αυί 60£(]6ΐη 
ΓκιΙιηθ8 οχοΐφίο ^Γήηο οοιιΐίιιοί, αο ρΓ8Η6Γο3 [9, 10, 11, 
Ιϊ], 48 οι 49.. υ5ί31]ΐ6ΠΙ 1)608 681 ςυί ίηΐ6ΓρΓβΐ3ΐϋΓ, η6ΐη0 68ΐ (]ΙΜ 
€0ΠΐΓ3ϋί03ΐ. ΟΐΙΟ(Ι 6ηίηΐ 3(Ιν6Γδϋ8 ΟανίίΙ ΑΓμ|8 81ΙΙΙ8 

ίϋ6ο ΙηδϋΓΡοχβπΙ, (ΐϋοηί3πι υπαηι ΙιιίοτΓίίοίι , βΐ ιιχο- 
Γ6ΐη 6]α8 3οοορίι, 9υ(1ί Ο^υπι ρ6Γ ρΓορ1ΐ6ΐ3ηι Ν:ιΐΙι.ιιι 
Οβνίίΐί (Ιίοβηίβηι: Ερο ιΐϋχι' ΐβ τεςβηΐΒΜρβτ ΙναΗ, α €ηη 
1€ άε ηιαηη &αΗίη. Εςο ιΜι ΐΟΛ οηιηία φια ηαηί ύο- 
ηάηί ίϋί, εί άοηιηηι 8α61ΐ$ εί Ληάα : ε( ή ρατνα καηί /ιατ, 
αάβαωη (ίΐή Λ« ραηα, Οαατεετρο οοηίεηρΜίί Οοηιτηιιιιι . 
«ι ίαοετ6$ ηιαίιαη ίη εοιαρεοΐπ ηιεο ? ΙΤήαηι Ηαίαιηη 
ρ^οηαΐΒίί ρΐαάίο^ εΐ ηχατβίη ί//}ΐι« αεοερηϋ ίη ίίχοτβιη 
ϋίίί. Εί ηηηϋ ηοη τεεεάβί ρΐαάιηί άε άοΜΟ Ιιια ίη <τ/έΊ- 
ηιΐΝΐ (2, Ηε§. 12. 7-11). Α1ί6ηαπι άοηιυιη %\ΰίύ\ο ιΓι- 
νΐδίδΐί : κΐ3(]ίυίη 8(Ιν6Γ8υ8 16 ί35ηθ3ΐκ)Γ ίη <1οπιο (ιιη. 
Εεεε ερο ίηκίΐαΰο αάνεηα$ ίε τηαΐα εχ άοηιο Ιηα : ιιοιι 
βΠϋΐκΙβ , ηεο Γοηβ , 86(1 Εχ άοιηο ίαα. ϋικίο οδΐ Γοιιβ 
Ρ6003ΐί, ΙΙΠπο 681 ρΐ3£;3 δϋρρΗοϋ. <ίπί3 6Γ50 3 ρπατθ- 
ρίο Οοηιίηί Γυ^ΙιΙνϋδ 6Χ8υ1(]ΐΐ6 Γϋ6Γ3ΐ, ρΓορΙορβΑ ΠΙίιιηι 
Γιι^ΐ6ΐ)ίΐΙ. Ρ$αΐΜΜ Βανίά άαηι {ηρετΗ α [ααβ Αΰαιίοη 
βΙΗ ««ί. ΒοΙΗ η3ΓΓ3(Ιοηβ ηιβϋοΓ 6δΙ οαυδβ ϋοΙΠ δΐΐδοο 
ρΐί, υΐ ουηι]ϋ8ΐί ΐ3ρδΐιπι νί(ΐ6Γίηΐϋδ, 03νθ3ηιιΐ8 πβ ολ- 
<!3ηιιΐδ, 61 6]ϋδηΐ0(1ί δΐιρρΙΙοίπιη Γιΐί;ίΛηιιΐδ. Μηΐΐί οηίιιι 
νβΐ ίη Ιιο<1ί6Γηϋηι ιΐδ(]ΐΐ6 €ΐί6ΐη 1)6ΐΙα 1ι»1>βιιΐ ίιι .τ(1ί|}πδ, 
61 ΙΓιο ηυί(ΐ6ΐη ορρυ^ηβΙΟΓ 3ΐ) ιιχοΓβ, ίΙΙβ νεη» οΙ)ί>ίϋο. 
ΙιΐΓ 3 ηΐίο : 3ΐίυδ 3ϋΐ6Πΐ 3 Γγ31γ6, 61 3ΐ1αδ (ΙοηυιΐυΓ 3 
ίίΐηυΐο, 61 υηυδηιιίδςυβ 3η{[ί(υΓ 61 βΠΙίοΐαΐϋΓ, ριιι^ηηΐ, 
ΙιβΙΙυηι ι^βτίί, 6ΐ 1)6ΐ1ο ν6Χ3(υΓ; 30 ηβηιο δυΙκΙιΐ6ΐ3 Γη- 
Ιίοηβ 3ρΐ](| 86 οο^ίΐθΐ , ηίδί ρ60θ3ΐ3 86ΐηίη3δ86ΐ , ιιιιηι- 
(ΐιιαηι Γογ6 οι ίη άοπιο Β\ιη δρίη» 61 ΐηϋϋΐί 0ΓΐΓ6ηΐϋΓ : 
η66 ηίδί ρ6003ΐθΓυηι 8€ίηΐίΙΐ38 00(ΐυΙΐ38δ6ΐ , (Ιοπιυπι 
οοηΟίβπιΙιΐΓβπι Γαίδδο. Ουοά 6ηίΐϊΐ ρ6003ΐθΓϋπι ίπϋοΐαδ 
8ίη( ιη3ΐα ρΓορηβ, 61 (Ιοπιοδίίοοδ ΗοίΟΓβδ 06ϋ8 ίη ρ60- 
63ΐθΓβδ 6ΐ6};βπΐ, 168118 68( δοΓίρΐυ», ςα3 3(1 Γ3α6η- 
(Ιαπι ύάβΐύ ηίΙιίΙ 681 ν3ΐί(1ίυ8. ΙΙχογ Ι60υηι Μ\\ΐϊη ςβ< 
ΓίΙ, 1η^Γ6δδθ (3ηιηυ.Ίη) Γ6Γ3 οο6υΓπΙ, Πηρ3ηι Ι3ηΐ(]ΐΐ3ηι 
^ΐ3(]ίυπι 3ουίι? Κβδ ςυί(ΐ6πι νΜβ πιοΐβδία , ςιιο(] αα- 
χί1ί3ΐηχ 3(1ν6Γ83η3 Γ3013 δίΐ : Ι6ίρδυηι Ιαηιοη 6Χ3ΐΐιίιΐ3, 
ηυπ)ς(ΐί(1 ίη ]ιιν6ηΐυΐ6 ίη ηιυϋ6Γ6ΐη ()υί(1 3ΐΐοιι(αΓί!(, οΐ 
ςυο(1 ηιυΐίβη 3 16 νυΐιιυδ ίηΟίοΐυιη οδΐ, ουΓβΐιΐΓ ροΓ 
πιιι1ί6Γ6ΐη , 61 3ΐί6ηυηι υίοιίδ ρΓορπβ υχοΓ, οΙιίηΐΓςί 
οίΑοίο Γυη^οηδ, ηΐ6(Ιίθ6ΐυΓ. 1(1 ςπβηινίδ (]υχ 86031 ί^ιιο- 
Γ61 , ηονίΐ ΐ3Π)6η 06υ8 ηΐ6(1Ιοαδ. Ιρδ6 6ηίηι 63 Ι3ΐιι- 
ςιΐ3πι Γ6ΓΓ0 3(1νθΓδυ8 16 υδυδ εδ( : 61 (|ΐΐ6ηΐ3(]ηιθ(1(ΐιη 
Γ6ΓΓυιη η6δθίΙ ςυί(1 3(;3ΐ, Γυΐυηηι 3ΐιΐ6ΐη ροΓ ί6ΓΓυιη 
πΐ6()6ΐ3ηι ηονίΐ ηΐ6(1ίου8 : ίΐ3 6ΐί3ΐη Ιίοοΐ ί(;ηοΓβΐ υχοΓ 
ςυ» ΓοΓίΐ, 61 ηΐ3ΓίΙυ8 (|υί ΓεΓίΙυΓ, 03η83σι ίοΐυδ, Οουβ 
Ι3πΐ6η υ1 πΐ6(1ίου8 ηονίΐ (]ΐιί(1 οοιιΓ6Γ3ΐ. Ουο(1 αυίοιη 

ΠΐυΙί6Γ ΠΙ3ΐ3 δίΐ ρΟΟΟηΙοηίΠΙ ΟΟΚίρΙΐυδ, ΙΟδίίδ 681 83€ΠΙ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΙΩΑΝΝΟΥ, 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΉΝΟΥΠΟΑΕΟΣ, 

ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. [<] ΕΙΣ ΤΟΝ Γ ΤΑΑΜΟΝ. 

Ψα,ίΐίές τφάίχνΐδ, όΛότ€ άχεδίδρασχετ από προσ* 
ώχον ^Α68σσαΛ&>μ τον νΐον αύζον. Κύριε^ τΐ 
έχΛΎ\θντθι\σατ οΐ ΘΜ€οττές με; 

Έπινιχίους μέν ανδριάντας οΕ βασιλλΤς τοΤ; στρα- 
τηγοί; νιχήσασιν άνατιθέααι •* νιχηφόρους 6έ βΐχόνας 
χα\ στήλας έγβίρουσιν Αρχοντβς ήνιόχοις χα\ άθλη- 
ταΓς, χα\ τφ έπιγράμματι ώς στόματι χήρυχα της 
ν(χηςτήνΟλτ)ν εργάζονται. Άλλοι βέ πάλιν έν βίβλοις 
χα\ γράμμασι τους επαίνους τοΓς νιχηταΐς γράψουσι, 
τήν Ιαυτών έν τφ έπαίνφ (ύναμιν Ισχυροτέραν των 
' Ιπαινουμένων ^Ιξαι θέλοντες. Κα\ λογογράφοι, χα\ 
ζωγράφοι, χα\ χαλχ<υτα\, χα\ λιθογλύπται, χαι δήμοι 
χα\ άρχο'/τβς, χα\ π^ις χα\ χώραι τους νιχητάς 
Οαυμάζουσιν* ού$ι\ς δέ φβύγοντος χά\ μή πολεμήσαν- 
τοςιΐχδνα >> Ιγραψβ, χαθάπερ νυν ό ΔαυΤδ. ΨίΟμόη 
γάρ τφ άαι•Μ, ϊτ τφ Λχοέιίράσχειν αυτόν άχό 
χροσώχου *Α6εσσαΛώμ του υΐοΰ αύτον. ΚαΧ πύτι 
ό δραπέτης έγχωμ{ων άξιος; πότε δΐ δ φυγάς επι- 
γραμμάτων Ιντδς; Τους δρατεέτας γράμμασιν Ιξχύου- 
σιν, ούχ Ιπιγράμμασι θαυμάζουσιν. "Αλλά μάθε τήν 
αΐτίαν, αδελφέ, της επιγραφής «, χα\ άσφάλισαί σου 
τήν ψυχήν* γενέσ^ω σοι ή Ιστορ'α βίου χατδρθωσις' 
ήτω σοι ό του διχαίου διωγμδς διανοίας στηριγμός. 
Μάβε [2] γάρ διά τ( έδιώχετο Δαυίδ ύπδ τοΟ *Α6εσ- 
σαλώμ, Γν* ώς θεμέλιον τδ πράγμα εύρων, οίχοδομη- 
Ο^ς τφ φδ^ τοΟ βεοΰ. *0ς γάρ άνευ θεμελίου σαθρά 
ή οίχοδομή, οΟτως άνευ της ευρέσεως του σχοποϋ ούχ 
ωφελεί ή Γραφή. 

Σχοπδν είχεν 6 μαχάριος Δαυίδ, διά του προχειμέ- 
νου ψαλμού παιδεΰσαι τδν βίον χαΐ σωφρονίσαι, μηδέ- 
ποτε χαχοποιείν χα\ χαταφρονείν των ν^μων του θεοΟ, 
Ινα μή ό άμαρτήσας τοιαύτα πάθη, οΓα χα\ αύτδς 
£παθε. Έφευγε τδν υΐδν αύτου ό Δαυίδ, επειδή τήν 
άγνείαν Ιφυγεν* Εφυγε τδν υΐδν, επειδή τδν σώφρονα 
γάμον Ινύβρισεν ^* Ιφυγε ^τδν υΐδν, Ιπειδή τδν νδμον 
του ΘεοΟ τδν ΧίγίΥΐο^ Ού ^οτεύσεις^ ού μοίχεύσεις^ 
Ιφυγεν. *Επειδή γάρ άλλοτρίαν άμνάδα εΙς τδν οΤχον 
άύτοΰ εΙσήγαγε, χα\ τδν ταύτης ποιμένα άπέχτεινεν, 
δ Ιχ τοΟ οΓχου αύτου άμνδς τδν ποιμένα Ιχεράτιζεν. 
"Αλλδτριον οΤχον Ιπολέμησε, χα\ έχ του Ιδίου οΓχου 
έπανέστη αύτφ ό πδλεμος. Ούχ Ιστιν Ιμδν τδ νόημα, 
(ΙεοΟ έστι τδ απόφθεγμα* δπου δέ Θεδς δ Ιρμηνεύων, 

* ^ΑναηΟέασι (ΙβββΙ 1η Κβα. 

^ Ββ|(. εΙχδ^Όζ. «Ιααβ Ιι• ΓβββηΙ ΙηΙβΓρτβλ 

< Τν^ς γραφής ΙΙοκΙ. βΐ δενίΤ. 

' Κβ^. ^θίτηοκν. 

Ριτηοι.. βιι. Ι,ν. ούδε\ς δ άντιλέγων. "Οτι γάρ διά τούτο έτΜίνέστη τφ 
Δαυίδ δ υΐδς αύτου, επειδή τδν ΟύρίανΙφδνευσε, χα\ 
τήν γυναίχα αύτου Ελαβεν, άχουσον του ΘεοΟ διά τοΟ 
προφήτου Νάθαν πρδς τδν Δαυίδ λέγοντος• Έγ&ί 
Μχρισά σε βασιΛέα ίχΐ τάτ Ίσραί\Λ^ χαΐ έζε/Λό^ 
μίρτ σε έχ χειρός ΣαοϋΛ^ χαϊίδωχά σοι τάχά^τα 
τουχνρίονσον^τότοΊχοτ ΣαοϋΛ, χαΐ Ίού^,χαϊ 
εΙόΜγα σοΙ έστι^ χροσΟήσω σοιχαβώςταντα, ΚαΙ 
τΐ δτι έζονδίτωσας τόν Κύριοτ, τον χοιήσαι τό 
Μοτηρότ έτώχιώτ μον ; Τότ ΟϋρΙατ τότ Χεττάΐσν 
ίχάταξας έτ ί^ομραΐφ, χξύ τ^ιτ 'ΐνταϊχα αύτον 
ΜΛαβες έαντφ εΙς γντάιχα. ΚαΙ νντ ούχ έ(:αρ9ή- 
σεται ^μ^αΐα έχ τον οίχον σου εΙς τότ αίώτα. 
Τδν άλλδτριον οΙχον ^μφαί^ έδιχοτδμησας, τήν χατά 
σοΟ ^μφαίαν χαλχεύσω Ιν τφ οΓχφ σου. 7^ού ^γώ 
έξεγερω έπΙ σέ χαχά έχ τον οϊχον σον- ούχ Εξωθεν 
πόθεν, άλλ' *Εχ τον οΐχου σου. "Οθεν ή πηγή της 
αμαρτίας, Ιχείθεν ή πληγή της τιμωρίας. Έπε\ ούν 
της Εντολής του ΘεοΟ δραπέτης χαΐ φυγάς έγένετο, 
διά τοΟτο τδν υΐδν άπεδίδρασχε. ΨαΛμός τφ Αανΐδ 
έτ τφ άχοδίδράσχειναύτότ άχό χροσώχον ^λδεσ- 
σαΙώμ τον νΐον αϋτον, Κα\ χρείττων της του πο- 
λέμου Ιξηγήσεως ή αΙτία τής τοΟ πολέμου υποθέ- 
σεως. Ινα τδν δλισθον τοΟ διχαίου θεασάμενοι άσφα- 
λισώμεθα τδ πτώμα, χα\ φύγωμεν τήν όμοίαν βάσα- 
νον. Πολλο\ γάρ χα\ εΙς τήν σήμερον πολέμους εν 
τοΙς οΓχοις Εχουσι, χαΐ δ μέν ύπδ γυναιχδς πολεμεί- 
ται, ό δέύπδτέχνου πολιορχείται, 5λλος ύπδάδελφοΟ, 
κα\ Ετερος ύπδ οΐχέτου δαμάζεται, χα\ Ιχαστος άχη- 
διά, χαΐ δυσχεραίνει χα\ μάχεται, χα\ πολεμεΓ, χα\ 
πολεμείται- χα\ ούδ£\ς Εαυτδν λογοθετεΤ Εννόων, δτι 
εΙ μή αμαρτίας Ισπειρεν, ούχ άν έν τφ οΓχω αύτου 
άχανθαι χα\ τρίβολοι άνέβησαν* εΐ μή σπινθήροις 
αμαρτιών Εχρυψεν, ούχ άν δ οΤχος άνεπυρίζετο. "Οτι 
γάρ ^^^ι(ύΊ είσι χαρπο\ τά οίχεία χαχά, χαΐ δη- 
μίου; Εμφυλίους χατά τοΟ άμαρτάνοντος χειροτονεί δ 
θεδ;, μάρτυς ή θίία Γραφή, ής ουδέν Ισχυρδτερον. 
Πόλε με ί σε ή γυνή, είσελθδντι ώς θηρίον άπαντ^, 
τήν γλώσσαν ώς μάχαιραν άχον^ ; Αυπηρδν μέν τδ 
πράγμα, δτι ή βοηθδς άντίτταλος γέγονεν [5] δμως 
Εαυτδν Ερεύνησον, μή πως Εν νεδτητι εΙς γυνοιίχα 
Ενεωτέρισας, χα\ τδ εΙς γυναΤχα τραΟμα διά γυναιχδς 
θεραπεύεται. χα\ τήν άλλοτρίαν σηπεδδνα ή Ιδίιι 
χειρουργεί. Κάν άγνο!) ή τέμνουσα, άλλ* οίδεν ό Ια- 
τροί; θεός. Αύτδς γάρ αυτή ώς σιδήρΐ{) χατά σου 
Εχρήσατο* χα\ ώσπερ τδ σίδηρον ούχ οΙδεν δ ΪΊζρ'^ιΤ^ 
τήν δέ διά τοΟ σιδήρου θερατιείαν οΙδεν δ Ιατρός* «0• 37 δ. ^0ΑΝΝ1δ €ίΐΠΥδ08Τ0ΜΙ τ(ο χΐν άγνοίΐ ή γυνή ή πλήττουαςι, χα\ ό άνήρ ό 
πληττόμενος τήν αίτίαν της πληγής, άλλ' 6 Θε^ς ώ; 
Ητρ^ς οίδε τδ συμφέρον. "Οτι δέ ή γυνή ιτονηρλ 
αμαρτιών έστι κ(5νδυλος *, μάρτυς ή 0#ία Γραφή. Τί 
γαρ λέγει άκουσον Γννή Λοτηρ^άνήρΐ άμαρτωΛφ 
δοθήσεταί, Ός πικρά άντίδοτος αύτψ δοΟήσηαι,' 
τους χυμούς των αμαρτιών άναλίσχουσα. "Οτι δΐ χα\ 
τ6 ύπδ τέκνων πολιορχ£?σθαι, άμαρ'^ιων έστι βάσανος, 
μάρτυς ό Δαυ'ίδ, διά την παράνομον χοίτην ύπ6 του 
υ ίου αύτοΟ Άβεσσαλώμ πόλε μου μένος, ώ; ό λόγος 
Ιδειςεν. "Οτι δΐ κα\ αδελφοί αδελφούς δι' αμαρτίας 
έπολέμησαν, μάρτυς ή βίβλος των Κριτών. "Οτε γαρ 
εΙς τήν παλλακίδα του ό^ιπέρου οΐ τ^ς φυλής Βενια- 
μ\ν έξεπόρνευσαν, ή 51 τήν άμετρον υβριν μή ένβγ- 
κοΟσα άπέθανεν, αΐ 'ένδεκα φυλα\ τήν μίαν έπολέμη- 
σαν* κα\ επειδή αΐ ένδεκα φυλα\ άπ6 θεοϋ ά7:έστησαν, 
και εις τά είδωλα έξεπόρνευσαν, ύπδ της μιας φυλής 
αΐ ένδεκα Ινικήθησαν, κα\ πλεονάκις νιχηθεΐσαι ΰπ6 
της μιας, άπας αυτήν ένι'κησαν, κα\ αδελφοί άδ£λφου^ 
έπολέμησαν, επειδή ό Θε6ς διά τάς αμαρτίας αυτών 
ήρε τδ της αμαρτίας μεσότοιχον. Επειδή γάρ ή μία 
φυλή εΙς τήν γυναίκα έπόρνευσεν, αΕ δέ Ινδεκα φυλβ\ 
εΙς τά εΓδωλα έξεπόρνευσαν, κα\ οϊΐτοι κάκεϊνοι ύπδ 
θίου έξωλοθρεύθησαν, ώςγέγραπταΐ'Έ^ω^Ιίί^ρβϋσας 
^άντα τόν πορνενοντα άχ6 σου. "Ωστε άδελφο\ αδελ- 
φούς Ιπολέμηιαν δι' αμαρτίας. Ύπδ αδελφών πολέ- 
μου μένος, μή τοσούτον κατ* εκείνων στέναζε, δσον 
έαυτδν λογοΟέτει, κα\ άνέταζε ζητών διά τΓοίας άμαρ 
τίας οι αδελφοί πολέμιοι. Ούχ δτι πάντες δι* αμαρ- 
τίας ύπ6 αδελφών πολεμούνται• χα\ γάρ δ Ιωσήφ 
ύπδ τών αδελφών έπολεμειτο, χα\ ού πάντως βιά 
αμαρτήματα * και ό Ιώβ ύπ6 γυναικδς έπεβουλεύετο, 
και ού πάντως διά αμαρτήματα* άλλ* δτι οΐ πλείονες 
τών ανθρώπων διά αμαρτίας οίχιαχους πολεμίους 
Ιχομεν. "Εστίν δτε κ»\ φίλοι εΙς εχθρούς διά αμαρ- 
τίας τρέπονται, κα\ οΐ πάλαι άγαπώντε; « μισουσι κα\ 
αποστρέφονται, του θεοΟ τδ τοιούτον μΤσος δι' ούς 
ο'δε λόγους έμβάλλοντος. ΟΟτω γάρ έν τφ έκατοστψ 
τετάρτω ψαλμφ γέγραπται περ\ τών ΑΙγυπτίων 
Μετέστρεψε τ^}^ καρδίαν αυτών τον μισησαι τόν 
Λαδναϋτον, Ούκ άν δΐ τ6 μίσος άπδ θεοΰ εδόθη, εί 
μή πρότερον κακώς έφιλίαζον. ΟΓς γάρ ή φιλία άπ- 
ωλεΕας πρόξενος, τούτοις τδ μίσος αρετής ύπόθεσις. 
*Αλλά χα\ τά δοΰλα κα\ ύπήκοα σώματα πολλάκις 
διά αμαρτίας ττ5 δεσποτεία έπανέστησαν. Βλέπε γάρ 
τδν'Αδάμ μηδέπω άμαρτήσαντα, [4] κα\ τά θηρία ώς 
δοΰλα κα\ ύπήκοα ίχοντα, κα\ ώς δούλοις αύτοίς κα- 
λούντα ονόματα. "Οτε δ^ τήν δψιν τί) άμαρτί^ έσπί- 
λωσε, τότε τά θηρία αύτδν ούκ έγνώριζεν, χαΐ τά 
δούλα πολέμια κατ* αυτού γεγόνασι. Κα\ ώσπερ ό 
έν τζ οΐκίί^ι κύων δουλεύει τψ τρέφοντι, κα\ φο- 
βείται τούτον κα\ τέΟηπεν εάν δέ άφνω ήσβολωμένην 
Εχοντα τήν 6ψιν θεάσηται, ή προσωπείον άλλότριον 
έν τ|| δψει φέροντα, ώς ξένιρ επέρχεται χα\ σπαράξαι 
βούλεται* ούτως 6 *Αδάμ έφ* δσον τδ κατ' εΙκόνα 
θεού «ρόσο)πον καθαρδν έτήρει. οΐ θήρες αύτφ ώς 
δούλοι ύπέκειντο* οτε δ^ τδ πρόσωπον τ?| παρακοή 
έσπ{λωσε, μή γνωρίζοντα τδν δεστιότην, ώς ξένω 
^χΟραινον. "Οστε χα\ δούλων επανάστασης αμαρτιών 
έστιν άντίδοσις. Δίκαιος δ Δανιήλ, κα\ οΐ λέοντες τήν 
δεστΓοτείαν έγνώρισαν είδον αμαρτίας άγευστον, χα\ 
άφήχαν τιμωρίας άμορον. "Ημαρτε προφήτης ψευ- 

" Κί «δυΑος '^ΓΟ <ιηρ3Γΐΐ!» βίβρβ νβΙ ρη^ηο ΓΓβηπβηίΟΓ ο«- 
αΐιτϊΐ βριΐ(1 1», ΗρίΟΓββ ΗίηΓ ν^Ίιαιη χονδνλίζονσα ϊιιΓγ». 
• ϋ€:|{. οΐ π*) «ς ποΟοϋντες. ΑΙΙϋΠίΕΡ. ΓΌΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 38 

σάμενος, κα\ ευρεν αύτδν ό λέ(ον έν τή όδώ, χα'ι 
έθανάτωτεν. Ίίσβολιάθη τώ ψεύδει, και ό λέων οΟκ 
έγνώρισεν. Ει προφήτην είδεν άνώς τδν Δανιήλ, 
ένίμησι • ψιυδοπροφήτην εδρε, κα\ ώς ξένω έπέδρα- 
μβν. Ό δεσπότης έψεύσατο, χα\ ό δούλος τήν δεσιτο- 
τείαν ήρνήσατο. Και τί λέγω περ\ τών οΙκιακών 
κακών, οπότε καΐ αύτδ ημών τδ σώμα, τδ πάντων 
ήμίν οίκειότερον κα\ προσφιλέστερον, έστιν δτε κα\ 
Λύτδ άμαρτάνοντας ημάς ττολεμεί, διά πυρετών κσΐ 
νόσων κα\ άλγηδόνων άμυνόμενον*>, κα\ τδ δούλον 
σώμα τήν δέσποιναν ψυχήν μαστίζει άμαρτήσασαν, 
ούχ δτι τούτο βούλεται, άλλ* δτι τούτο ττοιείν χελβύε- 
ται ; Κα\ μάρτυς ό Χριστ^.ς τω Εαθέντι παραλυτιχφ 
λέγων • "7^6, ύγίτχς γέγονας, μηχέζί άμάρτανε^ Ινα 
μή σοι χείρον τι γέί'ητσι, ΜαΟόντες ούν , αδελφοί, 
δτι κα\ οΙκιακο\χα\ συγγενικοί χα\ δουλικοί πόλεμοι, 
κα\ αΐ τού σώματος νόσοι τά πολλά διά αμαρτίας 
γίνονται, τήν πηγήν τών χαχών τήν άμαρτίαν άνα- 
στείλωμεν, κα\ ε! χείμα/^^οι τών παθών ού (^έουσιν, 
άλλ' οΐ ποταμο\ τών τού θεού υδάτων τήν ψυχήν « 
εύφραίνουσιν, Έπε\ ούν χαΐ ό Δαυίδ ώς άλλοτρίαν 
βασιλείαν τήν ύπανδρον Ιλαβε ( βασιλεία γάρ παντ\ 
άνδρ\ ή όμόψυχο; γυνή , κα\ ούχ ούτως ό βασιλ£ΐ< 
τήν πορφύραν κα\ τδ διάδημα, ώς ό άνήρ τήν γυναίκα 
άγαπ^) • διά τούτο ό έχ της γυναικδς αυτού υΐδς 
έπανέστη τύραννος, άρπάσαι θέλων τήν βασιλείαν 
τού πατρός, Βί^ ήρπασε, χα\ βίαν ύπέμεινβ, χα\ 6 
λάθρα άμαρτήσας , φανερώς έθριαμβεύετο • χα\ 6 έν 
χρυφιί τραυ ματιζόμενο^, έπ\ πάντων χειρουργούμε- 
νος διά τδν είπόντα θεδν, Σϋ έ^ίοίησας έν οφνατφ^ 
έγώ δέ ποιήσω έν τφ (ρατερφ , καϊ ένώΛίσν νον 
ήΛΙου τούτον, "Ομως ούχ εΙς τέλος προέβη τά της 
χαχίας τψ Άβεσσαλώμ• χα\ δικαίως, ίνα μή βΐ πάτρα- 
λφαι νόμον πατροκτονίας τήν πράξιν έχωσιν. Ύπουργή- 
σας δέ ώς δήμιος, ώς κατάδικος έφονεύβτο • χβ\ ώσπβρ 
τά έν τοίς θεάτροις θηρία άλλοις μέν επέρχονται, ύπί» 
άλλων δέ φονεύονται• ούτω χα\ ό 'Αβεσσαλώμ τψ ΔαυΤβ 
έπελθών, ύπδ τοΰ Ίωάβ έφονεύετο, χα\ έπι δένδρου 
υψηλού «ϊ έκρέματο, ό κατά τού πατρδς υψούμενος* [5] 
κατείχετο δέ ύπδ φυτού , 6 ττ^ (δίζη μαχόμενος, κα\ ό 
κλάδος ύπδ τού κλάδου έδέδετο . της πατρικής διαθέ- 
σβως άποκλώμενος, χα\ άπδ της κεφαλής έκρατείτο, 
ό τήν κεφαλήν τού γεννήσαντος λαβείν έπειγόμενος, 
χάΐ ώς καρπδς άπδ του φυτού έχρέματο, ό τδν γεωρ- 
γδν τής φύσεως τεμείν βουλόμενος, κα\ ε!ς τήν χαρ- 
δίαν έτοξεύετο, εκεί φονευόμενος, δπου τδν φόνον 
έμελέτησε. * 

Κα\ ην Ιδείν τότε παράδοξον θέαμα, 'βς γάρ έπΙ 
τήν ήμίονον έλαύνων, άπδ της κόμης τών τριχών, 
άπδ • της κόμης τού δένδρου κατείχετο, χα\ ή κόμτ^ 
της κόμης κατείχε τδν τύραννον, εκεί αύτδν κονδύλι - 
ζούσα, δπου τδ πατρικδν διάδημα φορέσαι έσπούδα • 
ζεν. "Ήν ουν θεάσασθαι μέσον ουρανού κα\ γης 
*Αβεσσαλώμ κρεμάμενον * ό ούρανδς αύτδν ούχ 
έδέχετο• εΐ γάρ τδν πρίΓ)τον άντάρτην έ^^ιψε τδν 
διάβολον, πώς άν τδν δεύτερον άντάρτην έδέξατο; ΊΙ 

*> Πβ^ μανόμενον. 

• Κ6^. Καί οΐ χ. τ. π. ού ^ενσονσι, ά. οΐ π. τών τ»/ν θ«<ίύ 
αγαθών τή^ πόλιν αύτου τήν ψυχήν. 

ί Κοκ. έπι δένδρον νψηλόν, νοΏ ΐηαίο• 

« Ια Αρ£, άπό (]66δΙ. 57 

δοηρΙΐΗβ. ΟμΙιΙ βηίιη άΐΰαΐ Αυάί : Μαϋντ ιηαία 9η• 
ρΗ'ύαίύή άίώίίκτ {α). Εί «ΙαΙήΐυΓ ΐαιηςοαιη αη)3ηιιη 
βιιΐΊ(]ο<υιΐι , ςιιο<1 ρβοοβίοηιιη ιη»1θ9 ΙιυκιΟΓΟβ οοιβιι• 
ηίλΙ. Οιιοϋ 9ΐΗ6ηι βΐΐΜη οΙβί(ΙοΗ α ίΙΙϋβ, βίΐ ρβοολίρ* 
ΓΟΐη «ιρρΙί€ίιιιη , Ιοβίΐβ οβΙ ΟατΜ , ηιιί ρΓορίβΓ ιιβϋλ- 
ηυοι €οη|;Γβ58υιη & βιιοΓιΙίο ΑΙκβΙοιιβ ΜΙο ίιηρβϋΐα^ 
υΐ 8ΐιρ€ηο8 οβίβηόίιηυβ. Οιιοϋ &υΐβπι οΐί&ιη Γγ31γ68 
ίϋνβηυδ ίτηΐΓ6$ ρτορίβΓ ρβοεαίβ 1)6ΐ1ιιιιι £[0886πιη , 
16511$ 691 ΙίΐΜΓ ^ϋ^I^^υ1η (4^ά, 10 βί 20). Ουηηάο 6ΐιίηι 
ίη νίαιοΜβ ΰοηοαίΜποιη Γοηιίοαίί «ηιιΐ , (}ΐιί οΓοηΙ 6ΐ 
ΐΓίΙιυ Ββη]βηιΙιι , ϋ!5 &ιιΐ6ΐη €υιη ίη^βηΚϋη ηοη ΓογγοΙ 
οοπΙιιιηβΗΜη ιτιοπυ^ β$Ι : ηιιόβεΐιη 1ή5α5 αίΙνβΓβυβ 
ΐΗΐΒΐη Ι)6ΐΙυιη 965$6ΓυιιΙ : βΐ ηιιίΑ υη(ΐ6€ίιη Ιήϋυ» » 
1)60 ϋοΓβοβΓΑΠί, €ΐ (όΓηίΰαΐΦ ΓυβΓαιιΙ ίη ίϋοΐα , υικίβ- 
οίιη Ιι ίΐιιι» 3ΐ) υιΐ3 ΐΗ5υ τίεΙοΒ 8ΐιιιΙ , 61 8:υρ6 αΙ) ιιη» 
νίοΐχ» 86ηΐ6ΐ ίϋηιη νίοβΓυηΙ, βΐ Γγ.»1γο8 .ιϋνβΓ&ιι$ ΓιαΐΤ6$ 
5ϋΙΙιιπι 96&5«ΓυηΙ , ςυαηιΐοηυίιΐβιη 06ΐΐ8 ρΓορΙβΓ ρ6€- 
0313 60ΠΙΙΙΙ ίηΐβΓίηθίϋαηίΐ ρ66€3(ί ιη306η3ΐη 8ΐι&ΐυΙίΙ• 
Ουοηί»ιιι βηίιη υιΐ3 ΐΓ'ώιιβ ίη πιιιΗεΓβηι ίθΓηί€3(3, υη• 
(}€θίιιι 3ΐιΐ€ηι ΐΗϋι» ίη ί(1οΙ& ΓοΓηΙοβΙχ ΑιβΓαηΙ , 61 Ιιί 

61 ίΙΙί 3 060 6Χΐ6ηΐΐίΠ3ΐί βΟΙίΙ, 816111 βοΗρΙυΐη 681 : ΕΧ' 

ΐ€ηΗίηα$(ί οιηηαη ηηΐ {οτηκαίντ α ίβ ( ΡίαΙ. 72. 27). 

ΓΠΙΙΓ68 6Γ|;0 8<1ν6Γ&υ8 ίηΐΐΓ68 ρΓ0ρΐ6Γ ρ6663ΐυ 56ΐΐ3 

968$6ηηιΐ. δί 16 Γγ31γ68 ορρυ{;π3ηΙ, ηοη ΙβηΙυηι άβ Μ% 
ίη||(6Π)ί8038, φΐ3η1ιιηι «ρυιΐ ΐ6Ίρ8ΐιπι ηιΐίοη6πι ίη6α8 βΐ 
ίη(]υΊπΐ8 ρΐΌρΐ6Γ ί|ΐΜΡηαυι ρ6€63ΐα ΓηιΐΓ68 ΐηί Βίηΐ Ιιο- 
•165• Νοη ςυο(1 οιηαο8 ρΓορίβΓ ρ6€θ;)Ιι 3 ΓΓαΐήΙκιβ ορ- 
ριι^ιιβιιΐυΓ : 4θ8ορΙι βηίιη ορρυ$θ3ΐκιΙατ » ΓΓ3ΐπΙ)υ8 ; 
Ββί|υ6 83η6 ρΐΌρίβΓ ρβοοαΟι : βΙ 4ολΜ> υχοτ Ίη8ί(1Ί3ΐ)3» 
ΐυΓ ; ηοη ρΓορΐ6Γ ροοοΑίΑ οΰτίο : 86(1 ΐ|υ<Νΐ 1οη(;6 ρΙυΓΟβ 

}ΐ011ΐίη68 ρΓ0ρΐ6Γ ρ66€3ΐ3 1)6ΐ1& 1ΐ3ΐ)63Πΐυ8 (1θΙΙΙ68ΐίθ». 

Νοηηυιη«]υ3πι 6ΐίαπι βπιίοί ίη ίηίαιίοοβ οοηνβτΐυηΐιιτ 
ρτορΐ6Γ Ρ606313, 6ΐ ςοί οΐίπι 3ΐη3ΐΜΐηΐ, (κΙβΓυηΙ βΐ 
3ν6Γ83ηΐυΓ , 060 Ιλίβ θ(ϋιιιη ίπιαιίΐίβηΐθ ρΓορΐ6Γ β3β 
ςυ3• ηυνίΐ πιΐίοηββ. Ι(α ΰηίηι ία Ρ83ΐιηο 06ηΐ68ίηιο 
ςιΐ3ηο 8€πριαηι 6$1 (Ιβ ^Ε%γρύ{& : ϋοην^τίΜ €θτ «ο- 
ΓΗΐιι Μ/ οάίίβηΐ ρορηίαιη β/κχ {Ρ$αί. 104. 25). Νοη ίηι- 
ηΓΐ88υιη 3υΐ6ΐη 68861 3 Οβο θ()ίυηι , ηίβί ρηα8 π)3ΐβ 
ιηΐ38$6ΐιΙ. ΟυίΐΗΐβ βηίπι ΑπΗ6ίΙί3 6οηιρ3πι1>3ΐ βχΐΐίυπι, 
118 ο<Ιίιιη) 6Γ31 0003610 νίπυΐίδ. Ιπιο 86Γν3 ςυοςυβ β( 

8ϋΐΜΐίΐ3 ΟΟΓρΟΓβ 83'ρ6 ρΓΟρΙβΓ ρ6003ΐΠΠ) ίηβϋΓΓΰΧΟΓβ 

ίη (Ιοπιίηηιη. Υίϋβ βηίηι Α(ΐ3πι, ουπι ηοηιΐϋπι ρβοοΜ- 

•01, ϋ68ΐίΜ8 ΐ3ΠΜΐυ3ΗΙ δ6Γν38 βΐ θΙ)β(1ί6ΐΐΐ6• Ιΐ3ΐ)βηΐ6ΠΙ, 

61 618 Ι3ηΐ(|ΐΐ3ηίΐ 86Γνί$ ηοιηίηα ίπιροηβπίβηι (€εη, 2. 
19). Ρθ!»1(]ΐΐ3ηι 3υΐ6πι α^ροοιυπι ροοοαίο οοιηηΐ3ουΐ3- 
νίι, ΐυηο ϋ68ΐΙ.Ύ βυηα ηοη οοςηο8€6ΐ)ηηΐ, βΐ (]ΐΐ33 δΟΓΥΦ 
οταηΐ 61 , Ιιο8ΐ68 βν386ηιηΐ• Αο ςυ6ηΐ3<1πιθ•1υηίΐ οαηίλ 
ςιιί ίη άοψηο 681, βί 86Γνίΐ, ΐ|υί βηιη 3ΐίΙ, βΐ βυπι ΙίιηβΙ 
30 ΓοΓΐηί4ΐ3ΐ , 86(1 8ί βυπι ΓβρβηΙβ νίϋβΓίΙ νυΐΐιι Γυΐίςίηβ 
3ΐΓ3(ο νοί ροΓβοηαΐυπι, 38β;Γβ(ϋΙϋΓ Ι3παςϋ3ΐη βϋοηαηι, 
61 βυηι (1Ιΐ306Γ3Γβ Ι6ηΐ3ΐ : ίΐ3 βΐίβω ςα3ηΐ(1ίιι Α(ΐ3Πΐ 
ριίΓυιη 86Γν3νίι τυΐκιηι, ίϋοΐυπι 3(1 ίιιΐ3(;ίηβαι 1)βΙ» 
5β!>ιί96 61 ηΐ 86Γνχ ρ3Γ6ΐ)3ηΙ : ()υ3η(Ιο 3υ(6ΐη νυΐΐυαι 
Γ€Β(ΐ3\ίΙ ίιιο56(Ιΐ6ηΐί3, ηοη 39ηο8θβηΐ68 άοπιΐηυπι, Ι3πι• 
ςιιαιη βΐίβηυηι βυπι θ(1ίο 1ΐ3ΐ)6ΐ)3η(. δβτνοηιιο ίΐβςυβ 
Γ6ΐ)β11ίο 681 ρβοοβίΟΓϋηι ΓβΐηΐΗΐΙίο. ΙΐΜΐΐΜ βΓΑΐ ΟαπίβΙ, 
61 ΐ6οη68 6]υ8 3{;ηονβΓυηΙ (Ιοηίηίιιηι (Οαη. 6. 22). Υί- 
4(*Γιηιι βυπι ηοη ςυ^ΐαβββ ρβοοοίοιη , βΐ βιιιη βυρρίίοΗ 
(«) Ι4»ΜΙ οβϋίβρβΗο. Ι^ιπβ βζ ϊαΗ. 26. 5. ιβ(|. εχηΒίτκ) ιν ΡδΑίλΐυ&ι πι. 3{ΐ 

βχρβπβηι Γ6Η(|α6ηιιιΐ. Ροοο&νίΐ ρΓορΙΐοΐα ηΐ6ηΐίΐπ8, οι 
|60 6ΙΙΙΗ ίη νία ίηνβηΐυπι οηοΠβ βΠβοίΐ (5. Ιί^ρ. 15. 
24). Εγ31 (η6η(ΐ3θϋ Γυϋ|$ίηβ 3ΐΓ3ΐυ$ , α Ιβο βιιηι ποη 
οο^ηονϋ. δί ρτορ1ιβΐ3ηι νί(1ί88ΐ>1, υΐ Ρβηίοίοιη» βυπι 
Ι)οηοτ388βΙ : ίηνβηίΐ ρ86ΐκ1ορΓορ1ΐ6ΐ3ΐη » βΐ ΐ3ΐη^Η3ΐιι 
3ΐί6ηοπι ΙιινβΐδίΙ. Ι>οηιίηυ8 ηηβηΐίΐαδ 681, βΐ 86Γνυ8 ηΟ" 
|[.ινίΙ (Ιοπιίηίϋηι. Ε( (ΐπί(1 (Ιίεο (Ιβ ηΐ3ΐί8 (ΙοηιβδΙίοίβ , 
ςυ3η(1ο ίρ^υηι βΐίαπι ηο8ΐΓυπ) οοτρυβ, (]αο(1 681 ηοϋΐιι 
οηιηί1)υ8 ίΑηιΐϋαπυβ βΐ 03πυ8 , (|υαη(1θ(]υ6 ηοϋίδοαιη 
ρ6οαιηΙί1)υ8 Ικ^ίυπι β^π^ Ρ^γ Γϋ[>Γ68, ηίΐ0Γΐ)08 61 (Ιο- 
1θΓβ8 ηο$ ορρυ{[η3η8, ηο δΟΓνυιη οορρυδ (]οιηΊη3πι 
3ηίπιαη) ςυ;6 ροοοανίι ΑηςβϋαΙ , ηοη (\Μοά Ιιοο νοίίΐ , 

86(1 (|υθ(1 Ιιοο ]ΐΐ1)6»ΙυΓ Γ306Γ6? Ηυ]π8 1βί>(ί8 681 Οΐιπ* 

8ΐυ8, ςυί ουΓ3ΐο (Ιίοίΐ ρ3Γ.4ΐγΐίοο : Εοζβ ίαηια [ηεΐια μ» 
ηοΐί ωηρΙίη$ ρ€θοατβ, ηβ ηηιά άβίβήπΛ ΐΜ εοαίιηραΐ 
(^οαη» 5. 14). Γιιι» οι^ο (ΙκΙίοοΓίπιιΐδ, Γγ3(γ68, (Ιοηιο- 
8ΐίθ3, ίηΐβδίίηα βΐ 8βπίΗα ΙκΠα, 61 ηΐοΓΐκ>ίϊ οΐίαιη οοι^ 
ροηβ 8ΰτρβ 300ί(ΐ6Γ0 ρ6Γ ροοοαίιπη , ροοοαίππ) ΓοηΙοιη 
ιηαΙοΓυπι Γβρπιη:)ΐηπ8 : οι 8ί ΐΟΓΓοηΙββ βηίηι ί ροπηΓ- 
1>3ΐίοηιιπ) ηοη ΠππηΙ, Ωυνϋ ΐπηιβη 3(μΐ3Γαιη Οβί οΙ»1β• 
οίαηΐ 3ηίηιππι ^ ΟυοηίΑπι ογ^ο 03νίϋ πιυΙίυΓβπι, (|(ΐ» 
βΓ3ΐ ίη ηιαπιί |)0ΐ68ΐ3ΐβ, (3η)ςυ3ΐη 3ΐί6ηυηι Γοςηυηι 
οοουρ3ΥβΤ3ΐ (οπϋίϋβΐ βηίηι νίΓΟ Γβ^ηυηι 681 οοιιοθΓ8 
οοη](ΐχ , βΐ ηοη 8ίο τβχ ρυΓρυπιηι βι (1ΐ3(1βη)3 , ηΐ υιγ 
υχοτβηι (ΙΠί^ίΐ) : ρΓορίβΓββ ςυί βχ υχοΓβ ηλίπβ βί βηΐ 
Γιΐίυδ 9 ίη$υΓΓβχίΙ ΐγΓ3ηηυ8 , νοίβηβ οΓΓίροιβ Γ6|;αυιιι 
ρλίτίβ. Υί Γ3ρυίι, 61 τίηίΐ ρ388Π8 β8ΐ : βΐ (ΐυί οΙβηοΜίαΐΜ 
ρ6003νβΓ3ΐ , (Ιβ βο ρ3ΐ3ηι (ΗυπίίρΙιπδ »ο(π8 βϋ , 61 ςιιί 
6Γ31 ίη οοουΐΐο νυ1πβΓ3ΐιΐ8 , ο1ι1ηΐΓ|;ί πιβηυπι οοηιη 
οηιηίϋυβ |>ά88(ΐ8 β8ΐ , ί(1 ουΓΑίιΐβ Οβο <)(ΐΙ (ϋχ6Γ3( : Τη 
[Μϋί ίη αΙίΖ€οηύΗο : €^ αιαβιη [αααίπ ίη αρηίο, βΐ ί« 
€οη$ρ€€ΐΗ Μΐίί ΙΐΗ]ία (2. Ηβρ. 12. 12). Α1)83ΐοΐιίβ I»- 
ιηβη 806ΐυ8 ηοη βί »ύ Δηοαι υ8(|«β ρτοτβδβΐι : βΐ ηιβ- 
ΓίΙο« ηο^ρ.')ΐτίοί(Ιχ Ιιοο Γβοίηυδ ΙβηβΓβηΐ ρΓΟ Ιβ^ο ραπ 
Γία(1ίί. 6ϋηι 3υ(βιη υΐ ΟΑπιίΓοχ (Ιβδβηίίδββΐ , ιιΐ Γβιι$ 
ΙηΙβΓίββΙιιβ 081 , υΐ ςπί 6$$6( (Ι3ηιη3ΐιΐ8 : βΐ 8ΐβυΙ ςιι « 
ίη ϋιβ3(η8 6χΙιίΚ)βηΐπΓ Γβπβ, 3ΐίθ8 ςυί(1βπι ίην3(1υηΐ, 
35 3!ϋ8 τβΓΟ ίιιΐβΓβοίπιιΙυΓ : ίΐ3 βιί3ΐη Α583ΐοη Οβνί* 
(Ιβιη 39{;Γβ&8ΐΐ8 , 3 ^03|) οοοί8υ8 681 , 61 ίη 8υΙ)Ιίιηί »γ- 
1>0Γβ 8ΐΐ8ρ6η8υ8 651 (2. Η^^. 18. 14), ςιιί 3(!γ6Γ8υ8 ρβ- 
ϋτβπι 6ΐ-ί(;653ΐυΓ ; βΙ 3 ρΐ3ηΐ3 (ΙβΙίηβΐΜΐυΓ, ΐ|αί ουηι 
Γ3(1ίοβ μϋ^ηιΐηΐ : νίηοΐιιβ 6Γ3( 3 πιηιο ηηΐΒ, ςπί βΐ';ιΙ 
Α ρ3ΐ6Γη3 3(Γ6θΐίοη6 η1)Γυρΐυ8, βΐ 03ρίΐβ ΐβηο53ΐιΐΓ, 
()υ1 ςβηίΐοΗβ βαρυΐ βυΓβητβ οοηΐ6η(ΐ6ΐ)3ΐ, 30 Ι3ηιςυ3ηι 
ίΓΠΟΐυδ ρβιΐ(ΐ6ΐΐ3ΐ 3ΐ) 3Γΐ>0Γβ, ςπί η3ΐυΓΦ 3βποοΐ3ηι 
νϋ1β1)3ΐ οχΒοΐηϋβΓβ, βΐ Ιη νοτάβ ]3οαΙο οοιιΓθ8•ιΐ8 β8ΐ, 
ίΐΐίο οοοί)>υ8» υ1)ί οχ(ΐ6ηι ρ;)Γ3Κ)3ΐ. 

Μίοίοηη ρεηάάα. — Ει Ιυιιο νί(ΐ6Γβ βπιΐ βρο• 
οίαουίαιη .η(1ηιίΓ3ΐ)ΙΙβ. ΜπΙο βηίιη β(|υίΐ3η8, βχ ΟΑ- 

ρίΙΙΟΓυΠΙ 00η)3 3 00Π)3 3Γΐ>ΟΓί8 ΙβηβίίαΙΠΓ, 61 00013 

ΙβποΐΜΐΙ 000)3 ΐγηπηιπη , ίΐΐίο βυηι ουιιίπηϋοιιβ « υ5ί 
(1ΐ3(1βιη3 ρ3ΐυΓηιιηι |(6&ΐ3Γβ €0ηΐβη(ΐ6ΐΐ3ΐ. ΡυΙβηιΙ βΓ^ο 
▼ί(1βΓί ΑΙ>83ΐοη 8α8ρβηί>υ8 ίη ιηβ(1ίο οοϊΠ βΐ ΙβΓΠΒ. Οβ- 
Ιυη βιιπι ηοη 3(1οιίΐΐ6ΐ)3ΐ : 8ί βηίηι ρήσιηπι ΓβΙιβΙΙβια 
β]βοίΐ (1ΐ3ΐ)θ1υπι, (ΐυοπ)θ(1ο ίρ8υιη ΓβΙιβΙΙβπι 86ουη(1υπι 
α(1π)ΊΜ8$βΐΤ ΤβΓΓ3 βυπ) 3ΥβΓ8ΐι1>3ΐυΓ, ηοη Γοκη• ψοί- 

' κ^. 61 8»τϋ., 6ί ίοττεηίέί ψίτίντ^ϋοηΗηι (ηύχιύ ηοη 
βΐί€ηί^ ίέά βηηήηα έΟινισηρη Ιηηύηαη έ^ιαόνϋαϋηοΗ 
αηύηαιη οοΐ6€$αηί. 39 δ. ίΟΑΝΝΊδ αίΚΥδΟδΤΟΜΙ' 

Ιι:Ί ρ3ΓΠ€ί(Ια! ρΐαηΐί^. δί οπίιη ΟβίΙίΑη (ΙονοΓ&νίΙ , φΐΐ 
ροιιίΓα Μοδβη ΟΓΠΙ Ιηίΐιιαίιΐδ, βΐ 08 βυυιη βρβΓυίΙ βά- 
νβηιιβ βυιη ((υί ο$ ίπιρΓοΙχ: αρβΓυβπιΙ (Νημ. 16), 
ηυοιηοϋο ροΐιιίβδβΐ ΓβΓΓβ ρβϋββ ουιτβηΐθβ ^κίνβηυβ 
^ιΓιΐθΓ6ΐη? ευιη οι^ο 8ΐι1>1ίηΓΐ8 ίιι αΗιοΓβ ρβηάβΓβΙ, 
Αΐιηι β§;^55υ5 65ΐ 4θ3ΐ) άυχ βχβΓΟίΐυδ, 61 ίη εοΓ 6χ- 
€0Γ(Ιΐ8 (Γ08 8α|;ί1ΐ»$ ίιιβχΊΐ, ίΠΊο βυιη Γοηβηβ, υ1>ί βηΐ 
Γ0Γορΐ3€θ!υίη ΙηΊ(ΐυΊΐ«ηίδ , βι ουηο Ίιι &γΙ)ογ6 8υΙ)ΙΙιηί9 
ροικΙοΓοί, ρυΐΰΐιηιιη βρΊίαρΙιίυιη βί 0:ιτί(1 εβοίηίΐ : Υΐάί 
ίϋιρΊηιη ΒηρβΓβχαΙίαΐηιη εί βίαναΐαηι «ίαιί οεάίΟΒ Ιιϊ^αιή ; 
είίταηηιυ'ι, €ί €0€β ηοη €ταΙ{ Ρ$αΙ. 36. 55). Ρζαίηηα 
ϋανηΐ, φιαηάο [α^ίώαΐ α (αάβ Αί>»αΙοη βΐϋ «μι. Ρυ^Ίβ- 
Ιιαΐ ηυΐ6ΐη, ιιοη υΐ φΓι ΓιπιβΓβΙ, 9βά υΐ ηυί ΩΓιυιη οανβ• 
Γοΐ 0€€ΊϋυΓ6 : βΙβπΊιη ρ:ΐΓΓ6ΐ)2ΐΙ Ι&ιηηυ&ιη ΙΊΙΊο, 56<1 ςιιί 
«ιιιιι 60 βπιιιΐ ηοιι ρβρβιτεηιιιΐ (αηχιυαιη ΓθΙιβΙΙί. Ιίικίβ 
ΙΗινΊιΙ, ευιη ΠΓιυδ «ιιιη ροΓββηυβΓβΐυΓ, βΐ ρΓθρΐ6Γ ίρ^υπι 
.^ιιιοί €υπι ηιαΙβϋίεΐΊβ ίη86€ΐ»Γ6ΐυΓ, ίρββ ηυΐϋβπι ρα- 
ιίβηΐία ιι&υ5 βδΐ ( 2. Πε(β. 16) : ηυοηίϋΐη 8αΐ6πι ιηυΐΐί 
πιΙνΰΓδυΒ οιιιη οίΓβικΙβίΜίηΐυΓ, 6ΐ ηΐαχίπιβ <]υί υηα ευιη 
ΑΙιβηΙοηβ ίηδΠΓ^οΐΜΐιΙ , οΐ άβίηοβρβ 3(1νβΐ5!ΐ!ϊ βυιη βΓΐ- 
Κ6ΐ)3ΐιΙιΐΓ Ιαηιηυαιη (ΙΊνΊηα ρΓονίάβηΓια άβδίϋυΐυηι , 
ϋίεβιιΐϋδ : ΠοβοΠυβ ηυηο Πανιά αΙ>8)]ΐιβ &υχΊ1ίο ρβηίΐιι» 
681, ηιιπο ϋΊ86( 6«^ΊΙ 3ΐ) 60 ΙΗΐυβ , υΐ 6Γΐ3ΐη Αΐίηυαικίο α 
δ:ιΐιΐ6 ; ί{υ6ΐη3<1ιηο(1ιιιιι 6ΐιιιη Ιυιΐ6 (1Ίδ6688ίΐ α δαύΐβ , 
61 Γυίΐ 6Ι1ΠΙ Οανίιΐ , ίΐΑ ιιυηε (Ιί$ε68$ί( α Οανίϋ , 6( 6&1 
6ΐιιη Α1>&3ΐοιΐ6 : ίιΐδπι^αηιυβ , ίηνβϋ^ιηυδ , ηοη 681 6ί 
8αΙιΐ8 ίιι Ι>60 : (|ΐιοπί3πι , ίιιηιιηιη , Ιιχο 4ί66ΐ)3η(, Ιιαο 
ίιΐ(Γιςιιίυ8 Γ6Ι6ΙΙ8 Ι)ανΙϋ, ({υαιη ΓιΙίί ίη8α1ΐυ8, 1>6ΐιηι ίη- 
Ι6Γη*$:ιΙ : 2. Βοηώιε^ φϋά ηιηΐΐίρΐίεαίί »Ηηί ηηί Ιτ'ώηίαηί 
ΐ})«.'0ίΓ€υπΐΝ6ρΐυ8 8υηίΐ ΐ6ΐιΐ8ΐΊοιιί5υ8, είηυηιάοΓ ΙΟΓ- 
Γ6ηΐίΙ)υ8 ηι&ΙοΓΜίη, (Ι6866πϋ1ΐ ροΓί6ΐιΙθ82 ρΙυνί3, νβπΰ- 
ηιηΐ Οαιπίπα Ιΐ08ΐίυ[η, νεηιί ηιαΙίςιΐΟΓυιη βρίηΐυιιιη 
ίιι8υϊΠαΓυιιΐ , Ιη ηΐ6&ιη ϋοηιιιηι ΐΓΓυρεηιπί , νοΐ6ηΐ68 
«ιιίηιαιη ιηββιη & 16 <Ιίιιιον6Γ6, 86ΐ1 Γυη(1&1υ8 βυρρ» ρ6< 
ιΐΏπι Α(ΐ6ί, ηοη οιϋο, 86(1 ρΓ0€υηι1κ>, υΐ (Ιίβεαιη : ϋο- 
ιηίιι«, (ξηίίΐ ηιηΙιϊρΗοαΙί $ηηί ηαί ΙηΜαηί ηΐ€? Ουί 6χ 
Π16 ς6ηΊΐα8 681, 6οηΐΓ3 πΐΰ 6!«Ι9 86(1 1ϋ 68 ρΐΌ ηαβ. Μ6α 
ι:ιο€υπι τ^^^ϋ^& 1>6ΐ1απι ^βταήί : πΐ6ΐΐ8 ροριιΐοβ ρθ8ΐ 
ΑΙ)83ΐοη6ΐη, ιη6υ8 οοηίΓΑ πιβ βηιιαίυΓ 6Χ6Γ6ίΐυ8. ΟτβΑ 
ηιβχ ΙιιρΊ Γ:ΐ€ΐί 8υη(, 6( Ι60η68 3|[ΐιί, 61 0Αη68 πιϋίο 
ρβηΚί :*9ΐΐ6ΐ!ί , 61 Ιβιιπ εοπιυ ρ6ΐ6ηΐ68 3γΊ6168 : ηοη 
ρΓορίοΓ ηΐ6ίρ8υηι αΓΟοΐοΓ ΐΓί8ΐιΙί& , 86(1 ΊΙΙοηιπι (1οΐ6θ 
6χΗίυπι ^ 

εΧΡΟδΙΤΙΟ ΙΝ ΡδΑϋΜϋΜ IV. 

Ίΐηηί ίιινοεατεηι, βχαηάίνιΐ ιμ ΟβΜ βαϋΠίω ηιεω ' (ο. 2). 

Κ,'ΡηΰαΗάϊΐίΒηΛ %ηοάη». — Νοη ΙΐΰΒΟ (ΙίοίΙ ρΓΟ- 

ρΙΐ6ΐ3, υΐ 8θΐΜηίΐ ίηΐ6ΐ1ί§3ΐηυ8 6υη) ΓυΊ886 6Χ2ΐυ4ίΙιιηι : 

80(1 (ΐ( (1ί8ε&ηιυ8 (|ΐιοπιθ(1ο 1ρ8ί (ριοςυο, Οοαπι ίηνο- 

03ηΐ68, ΟίΐΟ ρθΐ6Πΐηΐ18 6Χ3υ(1ίΓί, 61 3η(6 Αη6Π1 0Γ3• 

ΐίοηί8 ρο8(ιιΐ3ΐιιπ) 6οη86(ΐυί. Νοη (ΙίχΚ 6ηίηι : Ρο$ΐ- 
(ΐηοηο ("{Ο Ίηνοοανί, 6Χ3υ(1ίνίΙηΐ6 ; ^^€ηηί%ηνοοατΰηί. 
Νηηι ίρ$ίυ$ ςηοηιΐ6 06ί 68ΐ 6]υ8ΐηθ(1ί ρΓθΠ)ί88ίο (Ιυηι 
αΓΐ€α1ιί (ΙίοΊΐ οι ςυί ιητοοαΐ : Τε αάΗνχ Ιοηηβηίβ άίεαηι : 
Ε€£ε αάρΜί (/«αί. 58. 9). Νοη 8οΐ6( 6ηίιιι Οεο ρβΓ- 

1 Β6|[., ίεά ίΙΙοηαη άοΐεη» εχϋαη^ Ι^εηεάΐεο ΗΙη ΜοίναΙοΗ. 
Οΐάα ΐε άεοεί αίαήα^ εΐ ίηψετίιηη^ηιαε εί $αηρετ, 616. (;^ιΐ£ 
6θΐιεΙιΐ5ΐο Ιιβυα (1ιι5{β α ΙΙΙχνΙο ώάϊίζ 681. 

* ΓΙΐΓ^8θ8ΐοπιυ8 ϋΐοά αοοίρΗ ίοΓπι, ςυΑβΙ 86η$υ8 8Η : 
£χααάίνα ίΜΐίϋω ηιεω {βταίία), είσήχουσκτής διχαιοσΰ^ης 

μσ» (χάριν}. ΗβΙ)Γ. ^ρτϊ %Ί^, ϋενε]ηα. ηα*αρ. ΑΠεηίΕΡ. αΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 40 

Μΐα(ΐ€Γβ νβΓίιοηιηι ιηυ1Γιΐυ(1ο , 86(1 ρυΓΑ αιΓκη« , 6ΐ 
Ι)οηοηιπι ορ6Γυηι θ8ΐ6ΐΐ8ίο. Εί8 ίοςυο (^υί ίιιιρΓθ1»β 
ς»ί(ΐ6πι νίνιιηΐ , νβΓΐ>οηιηι Αΐιΐ6πι ρΓοΓιχίιαίο 86 6ΐιηι 
ρΙβοαΓΟ 6χί8ΐίπΐ3πΐ, τί(ΐ6 (|ϋί4ΐ ά\ΐΆί: Οκαικ/ο ηι«/ϋ- 
ρΙκαί^Ηη οταΐίοηειη^ ηοη εχαηάίαηι νοε. 8ΐ εχΐεηάετΙΐί$ 
ηιαηκε, ανετίοΜ οεπίοε ηαοε α νο6ί< (Ι$αί. 4.15). ΑηΙβ 
ηΐία Ίΐ3ςυ6 οηιηίϋ οροΠοί 6υπι ςυί ρτ6αιΐΗΓ Ιμι1)6Ι*θ 
ηιΐυάαπι, 61 ροϋυΐααιη οαιιιίηο οοιΐ86(|(»6ΐιΐΓ. Εΐ ί(ΐ€θ 
ηοη (ΙίχίΙ ρΐΌρίΜίΑ , Εχ&ικίίνίΐ πιο, 86ϋ» ^Η^ιI^^^ηΗ 
ηιεαηι^ 8υ3ΐη ίη Ι)6ΐιηι 0(1υοΙαπι 08ΐ6η(ΐ6η• , «ι 8€ ουιιι 

ο» 80ηΐρ6Γ 8(1 61101 &666<ΐ6Γ6. Ν66 ν6Γ0 ρΐΙΐΟΐ ςυί8ρίΑΙΙΙ 

6υπι (Ιυηι Ιιχο (Ιίοίΐ 86 ]αοΙιιγ6. Νοη οηίηι Ιιχο (ΙίοΙΙ υΙ 
86 6χΐοΠαΐ, 86(1 υΐ (Ιοοίπη&πι ςιίΑπκΙαηι* 61 &(1ιηοηί- 
Ιίοιιοπι οοπιπιυη6Π) ▼α1(1β οΙίΐ6Πΐ αΙΓοιιιΙ. Νβ (ΙίοαΙ 
6ηΊηι (ΐυίβρίΑΗΐ, Ι1ΐ6 ΓυίΙ 6Χ3η(1Ίΐυ8, ςαοηΊΑΐη 6γ»( 1)3- 
νί(1, 6|;ο νοΓΟ ηοη 6Χ3υ(1ί3Γ, ηιιοηί»ηι 8Ηΐη ρυ8ίΙΙυ8 οΐ 
3ΐι](Η:ΐυ8 : 08ΐ6η(ϋΙ 1)6ΐιπι ηεο ίΐΐυπι Άηάιτβ ςυοηιθ(1θ' 
οιιπ)ςυ6, η60 16 ηοη 3ΐκ1ίΓ6 16Π16Γ6 61 ιιυΐΐλ (Ιιιοιιημ 
ηιίοηο, 80(1 86ηιρ6Γ γ68 6( Γ36ΐα 6X3016 6οηΐ6ηιρΙαΓί• 
Ουχ 81 ΙιβΙιυοΓίδ, (•1 60Γυη) ρο88ί8 υΐί ραίΓοοίηίο, «ιηι- 
ηίπο 6χ&υ(1Ί6Γί8. Ου6ΐη3(1ιηο(1ιιιη 8ί ηοη Ιΐ3ΐ>υ6Π8, ηικ; 
81 03νί(1 ηυίϋβιη Γυοηβ , ροΐ6Π8 Οβυπι ρΐ303Γ6. Εΐ 
8*1601 3ν3η ηβο (1ί^ηίΐ3ΐ6ηι , η66 3ΐίςυυ Λ\\\ιά Γ6!>ρί- 
οίυηΐ, ηί8ί 608 Ι3ηΐυιη ςιιί Ι)3ΐκ:ηΙ ρ6ϋυηί3πι , 61 3(1 
64•8, Ι3πκιιΐ3ηι ηίΙιίΙ ηοη 6ίΓ6€ΐιιπ, Λ066(1υηΙ : ίΐ3 6ΐί:ιηι 
ηπίη 0608 6Ηΐ 3ηΐ3ΐθΓ ]ιΐ8ϋΐίφ, (^υίουηΐφίο οιηη 63 3(1 
ίρ8υιη 3066886ηΙ, ηοη Γ666(ΐ61 ναοιιυβ : υΐ ςυί 63 ο»• 
Γ61, 61 118 φιχ 8υηΐ ϋΐί εοηίπιηβ ίη(]υπΐ3ΐυΓ, ((υβη- 
Ιιιιηνίβ 0Γ61 61 οΙ)86εΓ6ΐ, ηίΐιίΐιι ρ1υ8 «ίΙΟείβΐ, ειιηι ρ6Γ* 
8υ»(ΐ6η(1ί Γ:ιειι1ΐ3ΐ6 ε3Γ63ΐ. 1(Ι60 8ί 3ρυ(1 Οοηηι ν6Γΐ8 
3•Ί(|υΐϋ 6Γη6«Τ4% 63 3ε66ρΐ3 ριοΗεί8€6Γ6. 4ιι&ΐίΐί3ηι 3ΙΙ«• 
Ι61Π Π6 68δ6 ραΠβηΐ νίηΐΐΓΐ8 6Χί8ΐίΐη65 (α), 86(1 ίηΐβ- 

£;Γ3ΐη 61 υηίν6Γδ3ΐη. Ιΐ3 εΐίηπι εκιΐ ΙοΙ> ]υ8ΐυ8 , υΐ ςυί 
Ιιηπΐ3ΐΐ3πι οπιηοιη Ιΐ3ΐ>6Γ6ΐ νίΓΐυΐεπι, ηοη ({ΐιΐ 3ΐ) Ιιοο 
ηυί(ΐ6ΐη ηΐ3ΐο ηΙΐϋΙίηοΓβΙ, ίΙ1υ(1 νβΓΟ Γ6ΐίη6Γ6ΐ• Ιΐ3 εΐίβηι 
ηο8 ]υδΐ3Π] &13Ι6ΓΙΠ1 6886 άίείπιυδ, ςυχοηιηί 6Χ ρηΠβ 
ηβςιΐ3 681 : ηοη δί ηιιηιιη ηιιίίΐεπι |Κ)88ίΐ6χ 9ε(]υο 81»- 

ΙΙΙ6Γ6, δΟεΠδ 301601 ρΙοΟΙ^ΗΟΙ, 86(1 ςΟΧ ίη ςυ3\ί8 013- 

ΐ6Γί3 αί()ΐιίΐ3ΐ6πι 6χΙιί1)6ΐ ; 61 ΓϋΓδυΒ ηΐ6ΐί8ϋΓ3ηι , ςυ» 
681 οηαηΐ οχ ραΓΐ6 α•ςυ». Ιΐα 6(ί3ΐη οηλΐ 4οΙ) ]ιιΐίΐυ8 , 
χφΐυδ 6χ οπιηΊ ρ»η6. Νο(|ΐΐ6 οηίηι ίη ρ6ουηί3 δοΐυιιι 
6301 8€Γν»1)αΐ »:(|υίΐ3ΐ6ηι, 86(1 εΐί.ιηι ίη βΐϋδ <>ιηηίΙ>ιΐ8 , 
ηιοίΐυηι ηυιη(]ΐι:Ηη οχεειίβηδ. Νβε ροδβίΐ (ΙίεοΓβ ςπίδ- 
ρί3ηι 6010 ίη ρεεηηία ςυίϋεηι 9Ρ(|υίΐηΐ60ΐ (1ίΐ6χί8&6, 
ίη εοη^Γεδδίοηο »υΐβηι οΐ δεπηοηο ευιη ρΓΟρίπηυΊϋ 
ηΐ0(1υπι βχεοδβίί^δβ, υΐ ςυί εδδβΐ δορεΓίιυδ 61 3γγο^:ιπ8• 
Ηοε οηίηι δοηιπιο δΐυϋίη Γυβί6ί)αΐ. Εΐ \όβο (1ίε65η( * : 
Οαοά η εΐίαιη εοηΐεηρεί ;»(//πιιηι εετνϊ ηιει νεί αηΗΙΙα:^ 
επΜ ΗΐίρατεηΙ ηιεεηηι : νεΙ ηοη νεΗί ερο /Ήί, (ηεταηί εί 
ίρ<ί* {^οΰ, 3. 15). Ει Ιιοε 6γ§ο 6ΐί30ΐ ίο]υ81ίΙία οοΐ, 6>80 

80ρ6Γΐ)υΠ1 61 3ΓΓ0§3ηΐ6ηΐ. 

2. 0ιΐ6πΐ3(1ο)θ(1υοι οπίυι 3ν3Γυοι 6886 4ίεΙοιιΐ8 ςιιί 

■ Ια Ββίτ., Ηίάΰ εηίηι εΓνηήΐί άχ({ηεε οεααΉί, άΐεβηε. 

* υχί ίΐΐΐοδ βχ ^ο^χ> ρβϋΐί ι.3Γδ ρο$(Γβιη3 Ιοη^^β 9ΐίο πιη- 
(1ο ]3661 ία βϋίΐίοοβ 8βρ1υ3|ζίαΐ3 ΙαΐβΓρτβΙιιηι Βοπηηβ, ιΐοΐ 
ροΜνοοβδ, ΙχίΛ^ατεηί ιηβαιιπ,δίϋ Ιβ^ΐιαπ: κοηηε ύοαί εΙ ει^ο 
(Ιε νεηίΓε ηαίιι'ε $αηι^ ίία εί ίρΗ ηαΐι ηαιί ? 

(α) Ουο(1 Ιιίο 3ίΙ (:Ιιΐ7{ΐθ6(οπ)υδ, ]υ5ΐίΐί3Πΐ ηοη 6586 | 3γ• 
101Π νίΓΐαΐΙ<», δβϋ νίΠϋίβηι υιπνβτ&Απι, οαιαίαο ςυ3(ΐΓ3ΐ «αΙ 

ϋΙϋΤί ΕαΐρβϋΟΟίίδ: Ιν 1% {««κΜύν^ ηκκ^9^ «Ιν*4^τι| *«τι«, κ1 651« 

VI )Η$ίίΐία αιααη εοηιρτεΐΐιεηχαη εοΜίηηντ οηιηα ιιγμι»• γ^ αύτ^ν άπβατρέφβτο , μή φέρουσα μιαίνεσθα*. πα- 
τραλψου βήμασιν. ΕΙ γάρ τδν Δαθάν χατά Μωσέως 
λαλήσαντα χατέπιε, χα ν τδ στόμα αυτής ήνοιςε χατά 
του χαχ&ς τό σ^όμα άνοίξαντος , ηώς είχι βαστάσαι 
κόίας χατά γονέως τρέχοντας; *ύς ουν έπ\ του 
(ένβρου υψηλές έχρέματο, έπηλθεν αύτφ Ίωάβ ό 
αρχιστράτηγος , χα\ τρεΤς άχ(δοις εΙς τήν χαρβίαν 
τοΰ &χαρβ^ Ινέπηξεν, έχεΤ αύτδν πλήττων, δτεου της 
ανομίας ή θήχη* χα\ ώς ύψηλ^ έπ\ του (ένβρου 
έχρέματο, χαλ^ έπιτάφίον αύτφ ό Δαυ^ ύπέψαλλεν - 
ΕΊδστ ζότ άσε€τ{ ύχερυψούμετοψ κάί έπΦρόμβ- 
γοτ^ ώ^ ^ά^ κέδρους τον Αίβάνον ' χαΐ ΛορτχΛθυτ^ 
κάί Ιδοϋ σύχ ήν, ΨαΛμός ζφ άαυΐδ , δτβ άΛβδΙ- 
δρασκ€τ άπό αροσώχου *Λ(Γβσσα.Ιώ/ι τνυ νΙοϋ 
αύτοϋ, ^ΑτΕεδίδρασχβ ^ ούχ ώς δειλαινόμινος , άλλα 
φονευσαι τ^ν υ16ν εύλαβούμενος * χα\ γάρ αύτ6ς ώς 
τέχνου έφείδετορ άλλ* οΐ συν αύτφ ούχ &ν ώς άντάρ- 
του έφείσαντο. "Όθεν ό Δαυίδ ύπ6 του υΙοΟ διωχόμε • 
νος, χα\ ύπδ τοΰ Σεμεε\ δι' αύτδν λοιβορού μένος, αύ- 
τ6ς μέν έμαχροθύμει * έπειδη δΐ πολλο\ χατ* αύτοΟ 
έσχανδαλί^οντο, χα\ μάλιστα οΐ τφ *Αβεσσαλώμ συν- 
βιρδμενοι, χα\ λοιπόν ώς άπρονοήτου χατεπανίσταν- 
το, λέγοντες* Έρημος νΰνόΔαυ^δ, αβοήθητος πάντως, 
νυν άπέστη άπ* αύτοΟ 4 θεός ώς χα\ άπδ του Σαούλ 
ποτέ- ώσπερ γάρ τέτε άπδ τοΟ Σαούλ άπέστη, χα\ 
γέγονε μετά του Δαυΐδ, ούτω νΟν άπό του Δαυίδ άπ- 
έστη, χα\ γέγονε μετά του Άβεσσαλώμ* επαναστώ- 
μεν, χα\ έπιβώμεθα, ούχ έστι σωτηρία αύτφ Ιν τφ 
βεφ* επειδή ταϋτα Ελεγον, έπ\ τούτοις ό Δαυίδ 
πλέον άλγήσας ή έπ\ τοΙς του παιδός σχιρτήμασιν, 
έπιρωτ^Ι τδν βεόν Κύρίβ, τί έχΛί\θύνθτ{σαγ οΐ 
ΘΛίβοττές με ; Περιπέφραγμαι το7ς πκιρασμοΓς, περι- 
έχομαι το7ς χειμά^^ις τών χαχών, χατέβη ή έπι- 
χ{νδυνος βροχή, ήλθον οΐ τών πολεμίων ποταμο\, 
Επνευσαν οΐ άνεμοι τών ττνευμάτων τών πονηρών, 
προσέ^^ξάν μου τ^Ι οΙχ£^, μεταχινησαι θέλοντες 
τήν ψυχήν μου άπό σοΟ , άλλα τεθεμελιωμένος έπ\ 
τήν πέτραν της πίστεων , ου πίπτω , άλλα προσπί- 
πτω, Γνα μάθω- Κνρίβ^ τί έχΛηθύτθησατ οΐ ΘΛΙ- 
δοττές με; Ό έζ έμου, χατ* έμου, άλλα συ υπέρ 
έμοϋ. Τά έμά [6] σπλάγχνα έμλ πολεμεί* ό έμός 
λαός οπίσω *Αβεσσαλώμ, τό έμόν στρατόπεδον οπλί- 
ζεται χατ* ίμοΰ. Τά πρόβατα μου λύχοι γεγόνασι, 
χα\ λέοντες οΐ άρνο\» χα\ χύνες λυσσώντες οΐ άμνο\, 
χα\ ταύροι χερατιστα\ οΐ χριοί - ού δι* έμαυτόν λυ- 
πούμαι, άλλα τήν τούτων άπώλειαν θρηνώ *. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟιΝ Δ' ΨΑΑΜΟΝ. 

"Ετ τφ έΧίχοΛεΐσθαί μκ βίσήκονσέ με ό θεύρ 
της δικαΐΌίΧύνης /ιον, 

α'. Ού}^ Γνα απλώς μάθωμεν, δτι ήχούσθη, ταύτα 
φθέγγεται ό Προφήτης - άλλ' ίνα παιδευθώμεν πώς 
χα\ αύτο\ χαλουντες τόν θεόν άχουσθηναι δυνησόμεΟα 
ταχέως , χα\ πρό του τέλους της ευχής τήν αΓτησιν 
λαβείν. Ού γάρ είπε, Μετά τό έπιχαλέσασΟαί με ε?σ- 
ήχουσέ μου, ά)^.\ Έν τφ έτιιχαλεϊσθαί μί. Κβ\ γάρ 

* Κ€β• *πώ)€ΐαν Αρηνών, σοι τω *Τ(&τ^,μ €ύχαριιτώ "Οτι 
ΤίΚ τ.ρίηΐι ή 5οξα χαί τό χράτος »ϋν κ«1 άιΐ, 6ΐό. ΕΙΡ05ΙΤΙ0 [Ν Ρ2ίΛυΐυΜ Ι?. ' ^ 

χα\ αύτου του θεού τοιαύτη τίς έστιν ΰτιδσχεσις λέ- 
γοντος που προς τόν έπιχαλούμενον* "Ετι ΛαΛονττδς 
σον έρώ' Ιδοϋ Λάρειμι. Ού γάρ δή βημάτων πλήθος 
πείθειν τόν θεόν εΓωθεν, άλλα χαθαρά ψυχή χα\ Ερ- 
γων αγαθών έπίδειξις. Προς γοΰν τους έν πονηρί^ 
μέν ζώντας, προσδοχώντας δέ τφ μήχει τών (βημάτων 
δυσωπεϊν αυτόν, δρα τί φησιν. "Οταν χΛιιΟύτητ» 
τ^ι^ δέησιν, ούκ είσακούσομαι νμωτ. *Εάτ έκτεί- 
^ητε τάς χείρας, αποστρέψω τους όφΟαΛμούς μου 
άρ" ύμώτ. Άρα πρό τών άλλων απάντων πα^^ησίαν 
δεϊ τόν εύχέμενον Εχειν, χα\ πάντως Ιψεται τά της 
αΙτήσεως . Δ&ά τοι τούτο χα\ 6 Προφήτης ούχ εΤπεν, 
Είσήχουσεν ^μοΰ, άλλα. Της δικαιοσύνης μου, τήν 
προς τόν θεόν αύτου πα^^ησίαν δειχνύς, χαι ώ; μετά 
ταύτης αύτφ προσήει διά παντός. Μηδεις δέ αυτόν 
μεγαληγορείν ήγείσθω ταϋτα λέγοντα. Ού γάρ εαυ- 
τόν έπάραι βουλεμένος ταύτα φησιν, άλλα διδασχα- 
λίαν τίνα χα\ παραίνεσιν χοινήν πολύ χέρδος Ιχουσαν 
είσάγων. Ίνα γάρ μή τις )^γη.6τι Έχε7νος ήχούσθη, 
επειδή Δαυίδ ήν, έγώ δΐ ούχ είσαχουσθήσομαι , 
επειδή μιχρός χαΐ ευτελής εΙμι- δείχνυσιν δτι οΟτε 
έχείνου απλώς άχούει , ούτε σου παραχούει είχή χα\ 
ώς έτυχεν, άλλα πανταχού τών πραγμάτων έστ\ν 
άχριβής θεωρός. Κάν ταύτα Εχης τά δυνάμενα σοι 
συνηγορήσαι,άχουιθήση πάντως. "Ωσπερ άν μή Ιχγ,ς, 
ούδ' άν Δαυίδ ής, πεϊσαι δυνήση τόν Θεόν. Κα\ χαθά- 
πζρ οΐ φιλοχρήματοι ούτι προς άξίαν, ούτε πρόί 
Ιτερον ουδέν βλέπουσιν, άλλ' ή τους άργύριον έχοντα; 
μόνον, χα\ ώς πάντα άνύσοντες άπίασι προς αυτούς • 
ούτω χα\ δ θεός έπειδΙ) δικαιοσύνης έστ\ν ϊραα-ζ^^ς, 
δς άν μετά ταύτης Ιλθη προς αυτόν, ούχ άπελεύσεται 
χενός, ώσπερ οδν ό ταύτης χωρίς, χα\ τοϊς έναντίοις 
έμφυρόμενος »>, χάν μυρία παρακαλβ , πλέον ουδέν 
έργάσεται , τό πείθειν ούχ Εχων μεθ* εαυτού, "ύστε 
ε ι βούλει τι τζαρ^ θεψ άνύειν, ταύτην προσλαβών 
άπιθι. Διχαιοσννην [7] δέ ενταύθα μή μέρος αρετής 
είναι νόμιζε, άλλ* όλόχληρον χα\ χαθολιχήν. Ούτω χα\ 
ό Ίώβ δίχαιος ήν, πάσαν άρετήν Εχων άνθρωπίνην * 
ού τούτου μέν άπεχόμενος τού 7η)νηρού, έτερου δέ 
άντεχόμενος. Ούτω χα\ ημείς δίκαιον στάθμιον τούτο 
λέγομεν τό πανταχού Γσον ούχ έάν χρυσόν μ^ν εξ- 
ίσου Ιστ^ν δύνηται, μόλυβδον δέ έναντίως, άλλα τό έν' 
άπάσαις Ολαις τήν Μτχ\τΛ παρέχομε νον • χα\ μέτρον 
πάλιν, τό πανταχού Γσον. Ούτω χα\ ό Ίώ6 δίχαιος ήν^ 
πανταχού Γσος ών. Ουδέ γάρ έν χρήμασι τήν ίσότητα 
ταύτην έφύλαττε μόνον, άλλα χαΐ έν τοις άλλοι; 
άπασιν, ούδαμού τό μέτρον υπερβαίνων. Ούδ' άν Ε/οι 
τις εΙπεΙν, δτι έν χρήμασι μέν τήν Ισοτιμίαν Ιτζίρ- 
γεν, έν δέ τΙ) προς τους πλησίον δμιλίφ τό μέτρον 
ύπερέβαινεν, άλαζών τις χα\ υπεροπτικός ών. Κα\ 
γάρ χα\ τούτο έχ πολλής της επιμελείας Εφευγε. Δ:ό 
χα\ Ελεγεν ^• ΕΙδέ καϊ έφαύΛισα κρίμα θεράχοτ- 
τός μου ί) θεραχαίγης κρινομέρ-ωτ χρνς /ιβ • ή 
ούχ ώς έγ^ έγετόμηγ, κ(Λ αϋτοϊ έγένοττο. Άρα 
χαΐ τούτο άδιχία μεγίστη , τό αλαζόνα είναι χα\ 
ύπερήφανον'. 
β'. "ύσπερ γάρ πλεονέχττ^ν λέγομεν τόν τά τών 

^ Ββχ. δαιτανώμενοζ 

« Η6({.έχ πολλήςτήςπεριου*ϊί«;προ£φώνειΧ£γ»ν. 
* ΙΙοΓβΙ. βΐ 8βνίΙ. ίη ΙβχΙιι π>(ον(χτι«^. 1η ιηιιιοοίίόΗ• 
ηιυΚυιιι ν«π9ΐι Η(Ηίυ$. «Ι 6Γηΐί» ρ.οηυε €»1. II 8. 10ΑΝΝ15 ΟΙΓΚΥβΟδΤΟ^Ι 

δλλων βουλ^μενον λαβείν, χαΐ το?ς ΌίχεΙοις ούχ άρ- 
χούμενον • ούτω κα\ άλαζονιχδν λέγομεν, δταν πλέον 
άπς^ιτ|^ των οφειλομένων αύτψ παρά του πλησίον • 
όταν τις εαυτόν μέν &ν πάση χαθιστ^ τιμ|) , Ιτερον 
^ άτ6μά{?|ϊ. Τούτο δε ούδαμέΟεν Ιτέρωθεν γίνεται ή 
έξ ϋιχίας. '^Οτι γάρ &διχία τοΰτο, σχόπει εντεύθεν. 
Κα\ σέ δ Θε6ς χάχείνον έτεοίησε, χα\ πάντα σοι κοινά 
χα\ Γσα δέδωκε πρδς αύτδν.Πώς οίν αύτ6ν έχβάλλεις 
κα\ αποστερείς της τιμής, ^σπερ Ιδωκεν 6 θεός, κα\ 
ουκ άφίης είναι χοινωνόν, άλλα τό π5ν σδν ποιών, 
ούχ έν χρήμασι μόνον, αλλά χα\ έν δόξη ποιείς αυ- 
τόν πένητα ; Μίαν έχατέροις 6 θεός ούσίαν έχβρί- 
σατο • τής αυτής ήξίωσε προεδρίας , της Γσης πλά- 
σεως. Τό γάρ,Ποίτίσω/ΛΚ Λι^ίΙ^Λον,χοινόν του γέ- 
νους παντό;. Πώς ουν αυτόν της πατρώας Ιχβάλλεις 
ούαίας, εις έσχάτην εύτέλειαν χατάγων, χα\ τό 
κοινόν Ιδιοποιοΰμενο; ; *Αλλ' ούχ ό μ:ιχάριος Προφή- 
της τοιούτος • διό χα\ μετά πα^^ησίας ίλεγεν • ΕΙσ" 
ήχονσε ττ\ς ^ιχαιοσύττις μον. ΟΟτω κα\ Παύλος 
παράγει πολλάκις εαυτόν εΙς τό μέσον, ούκ έπαίρων, 
ούδ^ φυσών , άλλα το?ς άλλοις υπόδειγμα γινόμενος ; 
ώς δταν λέγτ^ , θέΛω Λάιττας άτβρωαονς ίΤται ώς 
κ<Λ έμανχδτ έτ έγκρατε/φ*. ΟΟτω χα\ ό Δαυ^δ έν 
7ΐαιρ(γ χαλουντι, τήν άνδρείαν τήν έαυτοΰ, τήν έχ 
της του θεοΰ γινομένην ^πης εΙς μέσον άγει λέγων, 
9τι κα\ άρκτους Επνιγε, χα\ λέοντας ήγκαλίζετο, ούχ 
έπαίρων εαυτόν ουδέ ο^τος, μή γένοιτο, άλλ' οικονό- 
μων έαυτφ εντεύθεν τό άξιόπιστον. 

Κα\ εΐ Ιχω διχαιοσύνην, φησ\ν, Γσως έρεΤ τις, τίς 
χρεία ευχής, άρκοΰντοςτου πράγματος [8] άπαντα κατ- 
ορΟοΰν, καΐ του μέλλοντος διδόναι είδότος ών δεόμεθα ; 
"Οτι ού μικρός σύνδεσμος «εής προς θεόν αγάπης ή 
ευχή, συνήΰειαν ήμϊν έμποιοΰσα τής προς αύτλν 
ομιλίας, κα\ εΙς φιλοσοφίαν άγουσα. ΕΙ γάρ άνθρώπψ 
τις συγγινόμενος θαυμαστψ, πολλά καρποΰται έκ τής 
συνουσίας , πο)Λψ μάλλον ό θεψ διηνεχως 6μιλών« 
•Αλλ' ουκ Γσμεν τής ευχής τό κέρδος ώς χρή, επειδή 
μηδέ προσέχομεν αύτζ μετά ακριβείας, μηδέ χρώ- 
μεθα κατά τους τοΰ θεού νόμους. Άλλ' άνΟρώποις 
μέν μέλλοντες διαλέγεσθαί τισι τών υπέρ ημάς, κα\ 
σχήμα, κα\ βάδισμα, κα\ στολήν, κα\ πάντα ^υθμί- 
σαντες εΙς τό δέον, ο&τω διαλεγόμεΟα * θεψ δέ προσ- 
ιόντες χασμώμεθα, κνώμεθα, περιστρεφόμενα, ^< 
θυμοΰμεν τών γονάτων χαμα\ κειμένων, έπΙ τής 
αγοράς πλανώμεΟα. ΕΙ δέ μετά τής προσηκούσης 
ευλάβειας, κα\ ώς θεφ διαλέξεσθαι μέλλοντες, ουτωι 
τιροσήειμεν, τότε άν 2γνωμεν, κα\ πρό τοΰ λαβείν 
δπερ ήτουμεν, ήλίχον κέρδος καρπούμεθα. "Ανθρω- 
πος γάρ θεψ παιδευθε'ις διαλέγεσθαί , ώς είχός τόν 

• *ϊ.^ έγχρατ»ί(| ιΙβΟίί Ια εοΙΙ>6Γ(. ΑΑ01ΙΕΡ. €0ΝδΤΑΝΤ1Ν0Ρ. II 

τψ βεφ διαλεγόμενον, άγγελος Ισται λοιπόν • οδίϊως 
απολύεται τών δεσμών του σώματος ή ψυχή * ο&τΐι> 
μετάρσιος αύτψ γίνεται 6 λογισμός • οΟτω μετοιχΐ* 
ζεται προς τόν ουρανό ν • οδτως ύπερορ^ τών βτωτι• 
κών • ούτω παρ' αυτόν ισταται τόν θρόνον βασιλιχόν, 
χάν πένης ^ , χάν οΐκέτης , καν Ιδιώτης, κάν άμα- 
θης. Ού γάρ γλώττης ζητεί κάλλος 6 θεός, ουδέ ^η - 
μάτων συνθήκην, άλλα ψυχής ωρα,Ί* κάν έχείνη 
φθέγγηται τά αύτψ δοκοΰντα, τό πάν άνύσας βπεισιν. 
Όρ?ς πόση ευκολία ; ΈπΙ μέν γάρ τών άνθρώταον 
τόν προσιόντα τιν\ κα\ ^ητορικόν είναι χρή, χα\ 
χολακεΰσαι τους περ\ τόν άρχοντα πάντας Ικανόν, 
χα\ πολλά ϊτερα έπινοήσαι, ώστε γενέσθαι εύπαρά- 
δεχτον. Ενταύθα δέ ούδενός δείται, άλλα γνώμης 
μόνης νηφούσης , κα\ ουδέν τό κωλύον είναι έγγυς 
του θεού. Θεός γάρ έγγίζων έγώ εΙμι, χάί ού θεός 
Λόί>Ρωβετ. "Ωστε τό μακράν γενέσθαι, άφ' ημών γί- 
νεται- αυτός γάρ άε\ πλησίον εστί. Κα\ τί λέγω δ« 
Ρητορείας ού δεόμεθα; Πολλάκις ουδέ φωνής δεό- 
μεθα. Κάν γάρ έν τ|) χαρδί^ φθέγξτ^ , χα\ χαλέσης 
αυτόν ώς χρή, |5^δ{ως έπινε ύ σε ι χα\ τότε. (ΐΟτω χα\ 
ΜωΟσέω; ήκουσεν • οδτω κα\ "Αννης. Ού παρέστηκε 
στρατιώτης άποσοβών , ού δορυφόρος τόν καιρόν δια- 
κόπτων ούκ έστιν είπων, Νυν ού δυνατόν προσ- 
ελθειν, μετά ταύτα παραγενού* άλλ* δταν έλθ^ι^ς, 
Ιστηκεν άκούων, κάν έν καιρψ αρίστου, κάν έν καιρψ 
δείπνου, κάν έν αυτή τή άωρί^, κάν έν άγορ^, χάν 
έν όδψ, κάν έν θαλάμψ, κάν ένδον έν δικαστή ρίψ άρ- 
χοντι παραστ^ς , κα\ καλέσης αυτόν , τό κωλύον ου- 
δέν έπινεύσαι τζ αΙτήσει , άν ώς χρή καλεστές. Ούκ 
έστιν εΙπεΙν Δέδοικα προσελθείν, κα\ δεηθήναι* ό 
εχθρός μου παρέστηκεν • άλλα κα\ τούτο άνήρηται τό 
κώλυμα • οΟτε γάρ έχθρψ [9] προσέχει, κα\ διακόπτει 
σου τήν αΓτησιν • άλλ' άει καΐ διηνεκώς έντυγχάνεϊν 
δύνασαι, κα\ δυσκολία ουδεμία πρόσεστιν • ούτε γάρ 
χρεία τών προσαγαγόντων Ουρο>ρών, οικονόμων, 
επιτρόπων^ φυλάκων, ή φίλων, άλλ* δταν αυτός δι' 
εαυτού προσέλθτ|ς, τότε μάλιστα άκούσεταί σου, τότε, 
δταν μηδενός δεηθ^ς. 

γ'. Ούχ ούτως ούν αυτόν δυσωπούμεν δι* έτερων 
άξιούντες, ώς δΓ ημών αυτών. Επειδή γάρ τής ημε- 
τέρας έρά φιλίας, κα\ πάντα ποιεΤ, ώστε ημάς αύτψ 
θα^(5ειν• δταν Εδη δι' εαυτών τούτο τΛΐούντας, τότε 
μάλιστα έπινεύει. Ούτω κα\ έπΙ τής Χαναναίας 
έτΜίησε • και Πέτρου μέν κα\ Ιακώβου προσιόν- 
των υπέρ αυτής , ούκ έπένευσεν • έπιμενούσης δέ 
ταύτης, τό αίτηθέν ταχέως έδωκεν. £ί γάρ καΥ μι» 
χρόν έδοξεν άναβάλλεσθαι, ούχ ?να ύπερθήται τό γύ- 
ναιον, άλλ* ?να μειζόνως στεφάνωση, χα\ μάλλον 
αυτής οίκειώσηται τήν προσεδρίαν, τούτο πεποίηκε. 
ΛΙελετήσωμεν τοίνυν κα\ ήμεϊς έντυγχάνειν θεψ• 41 ΕΧΓ0ί>ΙΤ10 €οιιΐ6ΐλΙιι$ : ίΐΑ Γΐίηηι &ιιρ6ΓΚιιιιη οΐ αΓΓοςηηΙΐ'ΐη, ηιίΑηιΙο 
ρΐυδ €ΐί{Ίΐ ςιι^ιιη ςιιοά βίΐά ϋιΦεΐιΐΓ α ρροχίπιο ; 
ςιιαοάο ςυί5 δϋίρδυιη ςαίάβηι ιη οιηηΊ ΙιοιιοΓβ οοΗο* 
€:)ΐ, αΐίϋΐη νβΐΌ ΙϋΐΐΜΐ όιίδρβοΐυί. ΙΙυο Αυίειη ηοη 
ηΐίυηάβ ΟΓ'ααΓ, €|υηιιι βχ ίΐ)]υ$ΐ11ίη. Ουο(1 οηίιη Ηοο 
§ίΙ Ίιι]ιι$ΓιΓι»» 6Χ Ιιοΰ εοιίΜϋβΓ.-). Ει 16 οΐ ίΐΐυπι Γι^αΙ 
Όεοδ, 61 (ίΙ»ί οηιηκι (ΙοιΓιΙ €υιη ΊΙΙο οοπιιηΓιηΊη 6ΐ 6Χ 
3>ςιιο. Οιιοηιοϋο 6ΓΚ<> βιιιη 6χρο11ί<, οι ί^ροϋηδ ΙιοηοΓβ 
ΐ]υ6ηι Οβυδ ϋειϋΙ, οΐ 3(1 δοοίβΐηίβηι ιιοιι ηιΙιηίΙΐΐΗ, $ο(Ι 
οιυηία Ιί1)ί 1ιϋ)πί!), οΐ ηοιι δοΐυιη ίπ ροουπΊα, 8ϋϋ ΰΐίϋΐη 
ίη ΗοηοΓβ βπιη Γ;ΐ6Ί$ ραιιροΓοιη ? Οου» (Ιϋΐΐίι υι.αιη 
υΐΓί^μιβ 6δ56ΐιΐίαιιι : α'(]ΐια1ί ρπιΐ€ίρ;ΐ(υ, :Γ(]π:ιϋ ΟΓβ»- 
ΐΊοιΓίδ 1ιοποΓ6 (Ιί^ιιαΙϋδ 6$1. ΙΙΙυϋ εηίιιι ΚαάαηιηΒ Ικη 
νώΐι'ίη {€€η. ί. 26), 6^1 εοιιιιηιιηβ υηίνϋΓδο ${οΜΐ6Γί. 
(2υοηιο()ο 6Γ£[ο ουιιι οχΐυΓϋαδ α 1>οηί& ραΐοηπ!» ^ &(1 
δυιιιιηαπι 1ιιιιιιίΙΊι»ΐοιη ΐ'6(1ί£;«ϊη8, 61 (]Π04ΐ 6ηΙ €οηπηυιΐ6, 
Ιηιιΐ(]ΐι:ιιιι ΙιΙμ ριορπιιιη νίιΐ(]ίοαιιδ? 5(^(1 ι»1ίϋ ηοη 6γ;ιΙ 
Κ•:ι(υ8 ρΓορΙιείη, 6ΐ ίϋβο ηυ(ΐ3€ΐ6Γ ει ΙίϋβΓβ ϋ'κ6ΐ>ϋΐ : 
Εχηηάίνίΐ ρηΐΗ'ιαηί ηιεαηι Ιΐ3 6ΐί3ΐιι Ρηυΐυδ 5οίρι»ΐΜη 
5.τρ6 &ϋ(1ιΐ€Ί: 111 ιιιβϋίιιηι, ηοη 86 ΰΟβΓβηδ ηοο ίηΐυ- 
ηιοδοβη;:, 86(1 86 3Ηί8 6Χ6ηιρ1ΐΐΓ ρΓοροηοπδ ; ιιΐ ςιιαηϋο 
(ϋοίΐ : ΥοΙο οηιηβ$ Ιιοιηίηα α$β ίί€ηί ϋ ηιβίραιηί ίη 
€οηΓιη€ηΐία * (1. €ογ. 7. 7). ΙΐΑ 6ΐίαπι Ο^νίά, ΐ6ηιροΓ6 
ίΐ3 ροδίυΐαηΐβ, Γοι11ΐϋΐϋη6πι δυβηιςυχΰί (ΙίνίπίΙυδ ()1>- 
ΐί|;6Γ3ΐ, ίη ιηβϋίυιη :ΐ(1ι1ιιοίΙ, άίοοηδ 86 61 υΓδΟδ δΐιίΤο- 
£;ΐ8$6, 61 Ιοοηβδ 8ΐΓ»η(ζΐι1α886, ηοη δβίρ&ιιιη ςηίιίβηι 
810 6ΧΐοΙΐ6η8,3ΐ)8Ίΐ (1. Π€§. 17. 54. ι<79• : 56(1 6α ια- 
ΙΙΟΙΙβ ρΓ0€υΓ3η8 ιι( 8»1)Ί β^68 1ιαΙ)6Γ61υΓ. 

Κτίί€ΐιι$ οταΐίοηίί ; ηκαιη 6Χογα(>Ηί$ θεια. — Εΐ 8ί 
1»Ιηκ> ]υ8ϋΓΐ3ηι, (ΙίοεΙ Γυη38δ6 ςηίδρίΑπι, (]υί(1 ορπκ οδΐ 

ΟΠΙΐίθη69 ΟΠΠΙ 61 Γ6^ίρ8α 3(1 0Πΐηί3 Γ0€16 {;6Γ6ηϋ3 δΐιΓΟ- 

£131, 6ΐ φιί (ΙαΙϋΓϋδ 681, δαηΐ (]υίΙ>υδη3πι οριΐδ Ικώβ- 
ηιιΐδΤ Οηοηΐηπι θΓ3ΐίο ηοη ΟδΙ ραπΊπη νίηειιίπιη (Ιϋβ- 
€1*101118 ίη Ποπηι ηιιχ οππ) 60 €θ!ίο()υί ηοδ 3δδΐιοΓ:)€ίΙ , 
61 3(1 δηρίεηΐί» δίικίίηιη ηοδ (Ιριίιιοίι. 8ί 6πΙιη ς«ιί 
οιιιη 3Π(]υο ^«(Ιιιιίπιϋίΐί νίΓΟ πιυΐΐυιη ν6Γ83ΐ(ΐΓ, οχ 6]ιΐ3 
€οη8υ6ΐιΐ(1ίιΐ6 ηΐ3χίηηιηι ΓηΐΰΙιιηι ηοείρίΐ, ({υαηΐο ιη3- 
^ίδ ΐ]υί οιιηι Οβο ρερρείοηπι ΙιηΙ)6( οοπϊΐιιείικίίποπι Τ 
86(1 ιιοη ρΓοΙ)θ 8οίπιιΐδ(]ΐιο(1η3πι δίι ΙπεΓυιη θΓ3ΐίοηί», 
ηυί» 1160 61 δΐυιΐίοδβ 3ηίπιυπ> η(]ΙΓιΙ)οπιυ8, η60 βα οχ 
Οεί Ι68ί1)(ΐδ υΐίηηΐΓ. $ο(1 Ηοιηίποδ φΐ((ΐ6η) 3ΐί(ριθ8α11ο• 
ςιιιιΚίΓί, ({(ΐί δαηΐ ηο1>ί8 δϋροποΓΟβ , υ1)ί Ιΐ3ΐ)ί1υιη, ίη- 
66δδΐΐΒΐ, 3Π)ί6ΐυ!η , 61 οηιηΐ3 οοιηροδϋοπιηυδ» ίΐα ιιΐ 
οροΓίεΙ 3ΐΙοηυίηΐ(ΐΓ : »(1 Οβιιπι ηιιίοπι &οοο(ΐ6ηΙθ8 ΙΓι- 
Μ'ίιηιΐδ, 008 δΓπΙρΊπιυδ αΐ(ΐυ6 Ιιιιο 6ΐ ίΙΙυο νβΓδαηιιιβ , 
ιΐ('ΐ;Ιίς6ηΐ68 30 &0€0Γ(ΐ68 δυοιυδ ; Ηυιηί ^οηίΐχΐδ Οβχί», 
ρ6Γ ΓοΓυηι οϋοΓΠΐηιιΐδ. Ουο(1 δί οιιηι 63 (]υ3 ροΓ 681 
Γ6ν6Γ6η1ί«, 61 Ι3πί)(]υ3ΐη οιιηι Οοο ΙοηυυΙϋΓί ηοοοιΙοΓβ- 
ΙΙΙΙ18, Ιιιηο δοΐΓοπιυδ 6ΐί3πι 3ηΐ6({Π3ΐη αοοοροππηαδ 
(]ΐιακ ροΐΐιηυδ, (ΐυ3ΐι1υπι Ιυοπ ί3Γί3ΐιΐΗ8. Ηοπιο οηίηι 
(|υί ΟΗΠΐ 1)60 Ιοφίί (ΓκΙίοίΐ , υΐ (1606( ουπι, (^πί οιιηι 
1)60 Ιθ(|Ηί(υΓ , οήΐ (Ιείποορβ 3Πξ6ΐ(ΐδ : ίΐ3 ΙίΙ)6ΓηΐιΐΓ 
•ηίιπΑ » νίηοιιΐίδ οοτροπδ, ίι* οί γαιιο ίη &Ιΐυιΐι (οΙΙΐ« 
ΙυΓ » ίΙ;ι 6 (6ΓΓίδ πιτ|;Γ3ΐ ίπ οχΐυηι, ίΐα φΚΒ η ϋ νί(3ΓΠ 
Ιιαηο ρεΠίηβηΚ , (Ιοδρίοίΐ, ίΐα βρυιΐ ίρδυπι δοΓπιιη γ6« 
|ί(ΐπι δίδΙίΙυΓ, οΐίηηίδί δΠ [αιιροΓ, δί ^ηιπ'.υ^, δί ρη- 

* Ιη 0)11)611. (1ϋ5ΐι/*ΐ Ιιχ ψοοβ•, όι ΓΟΜ/ΜοιΑ'α. ΙΝ ΡδΛΙ,ΜυΜ ΙΥ. 42 

ναΐυβ 8ίίη(1οοΐυ8. Νοη (}υχήΐ 6ηίιηθ€ΐΐ6ΐίιΐ(«χοΙο. 
^3ΐιΐΐ3πι, η60 νοΓΐ)θηιηι €θπιρθ8ίΙίοη6ηι , 86(1 «ηίοι» 

ρυ1ί1ΐΓ11υ(1ίΐΙ6ηΐ, 61 8ί ί1ΐ3 6Α (]1Ι9Β ίρβί ρΐ306ΙΙλ 1θ(]ΙΜΙ• 
ΙϋΡ, ΙΟία Γ6 6ίΓ60ΐ3 ΓβΟΟϋίΐ. νί(ΐ6& φΙΟηΙΙΙ (3θί1ίΐ38 ? 

1» ΙιοπιίηίΙ)ϋ8 οροΓίβΙ ουπι, ςυί αΐίςιιβηι 3(1ίΐ, 6886 <1ί- 
€60(1ί ίαουΙΐ3ΐ6 ρτ^κΐίκιιη, 61 ροδδο 1>ΐ3ΐ)<1ίιϋδ δίϋί οοιι- 
οίΙί3Γ6 οηιηοδ 3δδ6θΐ38 ρΓίηοίρίβ, 6ΐ πιυΙίΑ βΐία βχοο- 
βίΐ3Γ6 , ι»ΐ 8Γ3ΐιΐδ βκδβ ροδβίΐ. ΙΙίο Αη(«ιη ηυΐΐο ,-ιΓιο, 
ρι\τΐβΓφΐηιη 8θΐ3 νί8Η3ΐαί ηιοπίβ οροδ 6δΙ, 61 ηΊΙιίΙ 681 

ηΐΐοά ρΓοΙΐίΐΗΪ3ΐ (]ΙΙ(ΐΙΜίηΐΙ8 |»Γορο Ι>6ΙΙ1ΙΙ &ίιηιΐ8. ί>€•ί# 

€η\Μ αρρτοιύηγααη$ €§ο «κηι , βΐ ηοη ϋ€α$ ρνροηΐ 
(^ετ. 23. 25). 1ΐ3 υΐ ςυοίΐ Ιοη^^ο 3ΐ)δίΐ, ίιΐ » ποϋίδ ρτο* 
βοίδοαίΐΗΡ ; ίρδ6 βηίϋΐ 86ιιι^^γ ρΐΌί)6 68ΐ. Ει ςιιία (Ιίαο 
ηο5 ηοη οριΐδ 1ΐ3ΐ)6Γβ (Ιίοοικίί ΠκιιΙΐηΐβ ? Β;υ|)6ΐιιιιΐ)β- 

ΓΟ Β6 ν006 (]ηί(]6ΐη Ορίΐδ 1ΐ3ΐ)6ΙΙΙΙΙ8. Ν.'ΙΠΙ 81 Υϋΐ ίη €0Τ- 

άο, 1ί)(]ΐ)υΐυδ ΓυβΓίδ, 6ΐ οιιηι ιΗ οροτίοΐ νοοίνοηε, νβΙ 
Ινηο (]ΐιοφΐβ ΕηοίΙο 3ΐιιιΐΐ6(. Ιΐ;ι 61 Μοδβηι αηϋίνΚ : ίϋι 
6ΐί3ΐη Αιιπ3ηι (Εχοά. 14. 15). Νοπ αδδίδΐίΐ πιϋβδ «ιοί 
6χρ6ϋ3ΐ, ηοη δηίοΙΙοδ (]υί ορροΠϋηίΐηΙΐΜη 1(»1ί3ΐ ; ηοη 
βδΐ ςυί (ΙίοΑΐ : Να«ι ο^^Ι ηυηο Ιοιηρνβ »οΐ'6(ΐ6ΐΗΐί, νεπί 
ροβΐ6α (/. Κύ^, 1.15); 86(1 (|Η3ιι(1ο νι^ηοΓίδ , 8ΐ:ι1 9ΐ>- 

€ΐί«Π8 , 6ΐί3ηΐδί ΐ6ΝΐρθΓ6 ρΓΑΙκΙίί , (ΛίηΐΠδί ΐ6ΐΙ»|Κ)Ρβ 

€(Βΐιαϊ, 6ΐί3ηΐδί 1100(6 Ηΐ(€ΐιιρ6δΐ3, Ιη ΓοΓΟ, ίη νί:ι, ίη 
Γ.Μΐ)ίϋ, 6ΐίΑηί)8ί ΙιιΙλίδ ίη ]υ(1ίοίο οοΓβιιι ηιη^ίδίπιΐιι 
Ιυ6Π8, 61 60Π1 νο€3ν6Πδ. ηίΐιϋ νοκηΐ (ριοιπίηυδ 1ιι;ιη• 

ρ(ϊ(ίΐίθη6ηΐ 311(1ί3ΐ , 81 Γίΐβ νθ03ν6Γίδ. ΝοΗ ρυΐ68 (Ιί- 

ΟΟΓΟ : ΥοΓβοΓ 3006(ΐ6ΓββΙ 01*316, 3(]6δΙ ίιιίιιιίουβ πιοοδ; 
ΑΙ Ιιοο 6ΐί»ιη ίιηρ6(1ίπΐ6η1υιη 3ΐ)1»ΐυιη 64 : ηεςιιο 
€ΐ>ίιη ίηίηιίοιιιη Ιυυηι ηΐίοικίίΐ, η60 ΙιίΑΐη ίϋΙβΓΓυιηρίι 
ροΐίΐίοηοιη : 80(1 δοιηροτεί ηδδίιΐυυ 6(ΐπι ροΐ68 λΐίοιριί, 
61 ηαΐΐα 3(1ο8ΐ (ΙίΓΩουΙίΑβ : Π6(ρΐ6 οηίιη οριΐδ 681 |;ο- 
ηίΐοΓίϋυδ ηιιί 16 ίηΐΓθϋιΐ€;ιηΐ , ηοη (Ιίδροπδαίοιίϋυβ, 

ρΓΟ0υΓ3ΐΟπ1)Η8 , Οϋ5ΐΟ(1ίΙ)118, ΠυΙ ΒΠΐίοίδ ; 86(1 (|(13υ(1θ 

ίρδ6 ροΓ Ιβ ί|)δυιιι αοοοδδΟΓίδ, Ιαιιο ιηαχίηιο Ιο 3υ(1ί6ΐ, 
Ιιηιο ηυ3η<1ο ηοποΐηοπι Γοκ-ΟΛΌΓΐδ. 

5. Νοη ίΐα 6γ$ο βυπι ροΓ 3ΐίθ8 ρίαοβηιαδ 0Γ3ηΐ09 , 
81001 ροΓ ηο8ίρ8θ8• Ουιπ οηίηι ηθδΐΓ3ηι 6χροΐ3( 3πιί- 
οίΐίβιη , οηιηί3 οΐίβηι Ιαοίΐ , υΐ ηοδ οί οοιιΓκΙαηιιιβ : 
ςυ&η(1ο νί(ΐ6τί( ιΐ09 Ιιοο ρβΓ ιιο» ίρβοδ Γαοίοηίοδ, Ιυιιο 
ηιαχίηιβ Μΐηιιίΐ. 1ι;ι βΐίαπι ίοοίΐ ίη €1ΐ3ΐκιη«ΐ)3 : 61 οιιιιι 
ΡοίΓΐΐδ ςιιί<ΐ6ΐη οι ^α^οϋι18 3006(16Γ6νι ρπι ίΙΙα (α) , 
ηοη απΒϋϋ : ουιη 6» 3ΐιΐ6ΐιι ροηιιηιιεΓϋΐ , «ιυοιΐ ροΐο- 
1)3ΐυΓ ρΓοΙίηυδ (Ιοιίίΐ (ΜαΐΐΙι. 15. 22.5^9-λ Ι^Ι^^ί ^πίπι 
νίδυδ 68ΐ ρ^ίΓυιπ <1ίΠϋΓΓ6, ηοιι Ιιοο Γοοίΐ υΐ ηκ)Γ3 αΟίτ- 

Γ6ΐΙΐηηυΙί6Γ0Ιΐΐ£, 80(1 Οΐ 63ΐη η)3ςΐ8 0ΟΓθη3Γ6ί, 61 61118 

388ίίΙαίΙ;ιΐ6πι ηΐ3{μ8 δίΙ)ί ΓαιυίΙίβΓεπι γ6(1(16Γ61. Μ6(1ίΐ6- 

ΠΜΙΓ 6Γ|;0 η06 (]ΙΙ0()ΙΙ6 1)6010 δορρίίοοδ (6) 3(ΙίΓ6 : (1ί• 

8θ;ιπιυ8 (|υοηίΐθ4ΐο εα δΗ Γαοίοικίβ δυρρίίοϋΐίο. Νοη οδΐ 
6υη(1ιιιη ίη ηιυββυπι ((), ιιοη δΐιηΐ οοιΐ8υπΐ6η(1χ ρι*οα• 

{α) Ιΐίβ ιηβΓΑοΗΑ Ιβρδίΐδ ?Ι(Ιε((ΐΓ εΐιτ^λαδΙοπηΗ. Ιη ΙΗδίοτΗι 
ςιιί^ρβ (Ιβ εΐιαη^ιι;!*» μοΙΙ» ιοεηΐίο Ρείι-ί εΐ ^3^ο1)^. 

φ) Ιη (;ΓΧ(Χ),1ν•Ευ7χΑν•ιν θ«^. Οϋ 1ΐ30 νΟΟβ (^^(^α^ινγχ^νλΐν , 

5(Μ1ιΐΘηΐΐ3 ηοΐιηιία λαΐΗ : έ»τ/γ2«ν<ιν δ^ΐρε ε&ΐ, <ΐΓ^ιιια/ιοη<Μ 
€οηΙτα αϋοηαη οίβηβ ρΗηάρι, εΐ, ΐννιχ» , (ί/ν/ίια «ΐφρ(έ;χ, 
301 α€οη$αΐίθ οοηΐτα αϋηαβηι οόΐαία. (,ηΐϋ ύβ τε νίϋε ίη Οηο- 
ιιΐ3δΙί(^) ηοΜΓο 3(1 ορεη ΑΐΙηηβδίί ικΐ νοο68, Κννγχέπι*» β!« 
ίγχνγ'Λ» Ηίο βυίειη, λΑνηΕ^νη* , εδί ηίρρΗναΓβ^ ει, ι*«νχΐΒ, «ιιρ. 
ρΐίϋ'αΐίο, υΐ εχ δοήβ ΙκιυεΙ. (;εηΐίαιιυϊ> ΗβΓΥϋΐιΐδ νυΠεταΙ, 
νιίβΓριΊΙατβ, ει τηϋτρείΐβΐίο, ηιίυοδ ίΌΐηηιθ(Ιε, πΙ Γ»11ιιτ. 

(γ) 1ιι (^γ«€0, ρ««««ι««. ροπό Ιιαιιε νοί'εη) (.τφοαιη δβνϋίΐΜ 
.'ΐίι νυ1(;ο 8ΐ^ηιΙ)ε3Γε Ι^ηρίπηι Μη$αηιηι , 8(ί(.ι ΙιΙο ρΓο 1(κο 
ϋικϋίί //^οια/ο Λθ(Α\ ίβπυυηι. (>η*1ε ρσΐο |Μ»«α•ν •ριια ΡχΙτει 
Ιοη^ε (τεςίΜΜΐοι ρτο ΐΜάο ϋΐΦΓαηο ίΛχί^ί. 43 8. α0ΑΝΝ18 ΟΗηΥδΟδΤΟΜΙ 

ηίΦ, η«9€ βαπί ϋοικίυοβικίί ρχάΛ%<ψ, τΙιείοΓββ, 61 $ο- 
ρΙιί8ΐ2Β ; ηβςυο ηαυίιυιη ΙβιηροΗβ €οη$ηαΐ6ΐι.Ιυ:η ββΐ , 
αΐ Η«η6 (1ί<%ιΐ(1ί ΛΠβιη οιβολβ ; ββά 9θ!αιη νοΗΓιβββ 
κυΓβοίΐ, βΐ 8η ρ6ΓΓ6€ΐα εταδ'ιΐ. Νβο ρΓΟ 16 8οΙπιη 
μοίβΗδ ϋίΰβΓβ ιη βο ]ιΐ()ί€ίο, 86<1 εΐίβιη ρΓΟ ιηιιΙΓιβ 
•1η8. Ει (]ιιι$ιι9πι 68ΐ8οορυ8, ςαο(1ίιΐ8ΐίΐαΐυιη ληί$ 
1ιυ]ιι$ ]υ(ϋα&1ί9? Μοάαβ ρΓβοαίΙοηίβ. 

ΡΐκοΛάι ηιοάαε ; άίΐαίαΐίο φάά ηΐ. — 8οΙ)Γί3 ιηεηΐβ, 
ΑΐΗπιο εοηΐπίο, οαιη ίοηΐίϋυδ 1αθΓγιη»Γυπι 8(1 βυιη 
αθ66<ΐ6Γ6, ηίΙιίΙ (|υο(1 8<1 1ΐ8ηο νίιοιη ρβΠίηεΑΐ ρβίβ- 
η * Γυΐιιπι ΰοηουρίδΰβτβ, ρπ) 5ριπ(υαΙίΙ)υ8 βιιρρίί- 
αίΓύ, ίιΓιιηίείδ ηοη ιη^ΐϋ ρΓβοβΓΪ, &€06ρΐ8ΐη ίη]υηαιιι 
ιηβιηοΓία ηοη ΙβηβΓΟ, οηιηββ ρβΠυΓϋαΙίοηββ βχ βηίοιο 

6ΧΡ6Ι16Γ6 , 0θηΐ6Γ6ηΐ€Π1 ΰΟΓ ίΐ3 8<1ίΓ6, 9ηίΠ)0 (Ιβρίίπΐΐ, 

ιηαηδίιβίαϋίηβπι ηιη^ηαπι βχβΓΟβΓβ; «Ι Πη^η&ηι Λά 
|)6η6 ΙοςαβικΙιιπι οοηνβΠβΓβ, Ιη πιιΙΙο ρπινο ορβΓβ 
Υ€η8ή, ηίΗΊΙ ΙιηΙ)0Γ6 οοπιιηυηβ ουπι οηηιιηυηΙ ΟΓϋίβ 
Ι6τπιηιιη Ιΐ05ΐ6, €ΐιηι (Ιί8ΐ)θΙο, Ίηςυ3πι. Ιη βυπι 6ηιπι 
. ηυί ρτο 8ΐϋ8 €απι το%^ ΙοςυίΐϋΓ, «Ι ουπι 6]η8 ίηίπιίείβ 
€οηιηιυιιίο&1, βχΙβΓηακ βΐίαπι Ι6|[05 αηΙπιαιΙνβΓίυηΙ. Ε^Ι 
ΐυ €Γ$ο 51 νί8 61 ρΐΌ 16 6ΐ ρΐΌ αΐίίβ <1ίθ6Γ6, ίοο υΐ Ιια6 
Ίη Γβ ηιαχίπιβ Ιβ Γ60ΐβ ββΓ»8, ηΐ ηίΙιΊΙ 6θπιπιυη«• Ηα- 
1)638 ευπι εοπιπιπηί 1ΐ08ΐ6 οΗ)ΐ8 Ιβιτηηιπι. Ιΐ» βη'ηη ΟβΙ» 
οΐ 815 ]α8ΐ08 : βΐ οηηι Γιιβη8 ]ϋ8ΐϋ8. «αίΙίβΓίβ, ηΐ πη» Ι8?6ηι 
Iι81»685ρ^ι^οη8Π1^ηI^^6ιι<α<^οιι(^<<ι7α/α<ί^^ιιίΑ^.Νοη(1^λ^I, 
Α(Ι(1υχί8ΐί 3ίηίοΐιοη€8, ηβςπβ, 8Π8ΐιι1ί8Γι ιεηίαΓιοηββ, 
86(1, δΐΛΓ6 |)6Γηιίδί8ΐί, βΐ Οίίαΐα$α τηίΜ. Οιιηπία δίΐ βηίπι 
6(ςη3ΐη 6χρ€(]ίΐ3 Οβί ι^οΙβΓίί», Ιιίηο πιαχίπιοΟΝίβηϋίΐυΓ» 
ηοη 8θ1αηι 4ΐυο<1 ίπϋυοαΐ αΠΙΊαΊοπ68, 86(1 βΓιβηι (ΐ(ΐο(1 

ΠΙ3η6ηΐ68 Πΐ38 Ιυΐ6Γ3ΐ)Π68 Γ6(1(ΐ3ΐ. 11θ6 6ΐ Οβί 08ΐ6η(1ί( 

ροίβηΐ'ιηηι, εΐ ςηί ίη 635 1η€ί(1αηΙ, 53ρί6ηΐίθΓ65 Γ6(](1Ίί, 
ΐ|υ3η(]ο 6ΐ (]ίΐ3ΐ3ΐΊο 3(ΐ68ΐ φΐφ αΓΟΊοίαπι αηίπίΑπι οοη- 
δοΐ6ΐηΓ, οΐ βΓΠΙοΐίο ηοη (οΙΓιΐυΓ, ςαοϊ 6ΐ η6£;1ίίβηΐ6ΐη 
3(ΐ8ΐηηκ3ΐ, 61 3ΐ) οωηι δ6^ηίϋ6 ΙίΙ>6ΓβΙ. Ει ίΐυοπιο(1ο 
ίη αΓΟίαίοηθ, ίηςυΐεβ, Γη6π1 (1ίΐ3ΐ3ΐιο? ϋΐ ίη ΐιίαΊΐ 
ρυβΓοπιπι ΓθΓη»66 (Βαη. δ. 24) , ηΐ ίη Ιαοη ΐ6οηϋπι 
{Οαη. 6. 22 ). Νοη 6ηίπι 6Χ8ΐίηχίΙ Οβπιιηαπι, 6ΐ Ιυηο 
ί6€ίΐ υΐ ίρ8ί 6886ηΙ ίο Ι11)6Γ0 8ΐ3ΐυ ; η6(|αβ οοοΊάΙΐ Ι60- 
η68• 6ΐ Ιυοο δ6€υπιπι Ι)3ηί6ΐ6ΐη Γ6(1(1ί(1ίΐ : 8βά 61 ϋΐίο 
ίοτηαοε Υ6ΐΐ6ΐη6η(6τ 3πΐ6ηΐ6, 6ΐ Ιιίο Γεπδ πΐ3η6ηΐίΙ)η8, 
)ιΐ8ΐί ίη πΐ3{[η3 1ίΙ)6η3ΐ6 πΐ3η86ΓαηΙ• ΡοΙβ5ΐ 6ΐίαπι ιΐί- 
16Γ ίοοίρί ί1ίΐ3ΐ3ΐίο , ϋΐ ςϋ»η(1ο »ηίπΐ3, ΐ6η(3ΐΊοηίΚΗΐ$ 

0ΡΡΓ6883, ΙίΙ)6Γ3ΐυΓ 3 ρβΓΐϋΓΐ)3ΐίϋηί1)η8 , 6ΐ ιπυΚίδ 

α!^ίΐιΐ(1ίηί1)υ8 : Ιυηο 6ηίη) ιη3χίπΐ6 Ιί1>6Γ0 8ΐ3ΐα ΓηιίΐυΓ. 
ΜυΙΓι 6ηίηι (]υ3πΐ(1ίυ ηοΑπεηΐ ίη Γβϋυβ 56ουη(1ί8, ΐυΓ- 
ρί88ίιηί8 61 3ηίιη3ΐιι 6ηιοί3ηΐί1)ΐΐ8 ΐεηεηίατ 3πιοπΙ)υ8, 
ρεουηίαηιπι, εοΓροπιπι , 6ΐ 6]ιΐ8ΐηο<1ί 3ΐίοηιπι , ιριχ 
βυηΐ 3ΐ)8υπΐ3 : 8^ ροβίςυαηι ίη βίΠίοΓιοηεπι ίηοίι:6- 
τυηΐ, ΙίΙ)6Γ3ηΐυΓ 3ΐ) ΙΙ1ί5 οηιηίϋυδ, 61 ίη 3ρ6Γΐυπ) 03πι- 
ραηι 6ν3<1ϋηΙ. Αο βίοη! ίί ()υί Γ6ΐ)Γ6 ΐ3ΐ)0Γ3ηΐ, ςυ3ηι- 
(Ιίυ ςϋί(ΐ6πι ίηΐ6ΐηρ68ΐίνί5 ΓηιυηΐϋΓ νο1υρ(3ΐί1>η8, Ιληία 
ίΐΜ]ΐιαηι ιη6η83 61 νίηο π)6Γ0 , 3ΐςυ6 Ιηι]υ5ΐη6ά 3!ίί$, 
ίη πΐ3|0Γ68 €0{υηΙυΓ 3η{[υ8ΐί»8 : 86(1 βί νοίυεηιιΐ ρηη- 

1ί&ρ6Γ δ6ίρ808 3ίηί8βη1βδ ρ6Γδβν6Γ3Γ6, ΙαΙΟ 6ΐ ΙϋβΓΟ 

8ΐ3ΐη ΓηηιηΐϋΡ, 6ΐ βο ςηοιΐ οοδ 3η£[6ΐ)3ΐ (Ιεροδίιο , ]ιι- 
εαηιΐο (Ιοίηοορδ ίη ρυπι δηηιΐ3ΐ6 νοΓδβηΙιΐΓ : ίΐα οΐί:ιιιι 
ίη Γ6^υ8 61 π^οΐϋδ υδϋνεηίΐ. ΝιΙΓιΙ βηίηι χ(|υβ γο- 
ΐ3ληΓ6 οοηδϋονίΐ, υΐ βίΠίοΙίο ςιι» 3 8«ουΙ•ιπΙ)ϋ5 οηι- 
Βϋια» αΐχίαείΐ. Οϋοπιθ(1ο 6χί8ΐίπΐ3δ ^υ(1^608 ίυίδδβ ίη ΑΚαΠΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 41 

3ΠΙί6Γιοηβ, 6ΐί:ιηι ςποη(1ο6Γ3ηΐ γ68 6οηιιη •66ΐιη(Ι«? ^ 
Αηηοη Ηχο Γ6ΐ)Γίοίΐ:ηιΐΙ$ 3ηίπιχ 9Β^ί(υ(1ίη6(|ΐΐ6 6οηΓ6€ΐ.'6 
651 , άια^τβ : ΐ'αο ηοΜ$ ά€θί φΐί ηοί ρτΛΰβάαηί : Μο- 
$α βηίηι Λϊγ, ^«ί άίαχίί ηο$ ά$ ί€ττα ^ρί^ρΐί^ ηα€(ΜΗ% 
ηνία ά (ααηηι ηΐ (Εχοά. 52. 1) ? Απηοη ίΙΐ3 ν6Γΐ)3 δυηΐ 
3ηίπιχρΙιίΙθ8ορΙΐ3ηΙΐ8, 61 3 ρ6ηυΓΐ).ιΙίοηί1)α8 Ιιυ]α8 νίι» 
Γ65ρίπιηΐί8 , <ιη3η(Ιο βΓΟίπί 13»! ν6ΐΐ6ηΐ6ηΐ6Γ οηηιηΐ, 
«ι ίρδυπι 061 αύχϋίυπι 3αΓ3Χ6πηΐ (α) ? ^3Π1 τβΓΟ Ιιίο 
ίρδο (ΐυο(|υ6 ρ^ορ|1613 ςη3η(1ο ν6Γ83ΐ)3ΐηΓ ίη ΐΓ3ηςυίΙ« 
11ΐ3ΐ6, (]αοη3Πΐ πιο(1ο 3ΠΙί{[6ΐ)3ΐυΓ, 3ΐ) ίηιρΓθ5α οαρί- 

(1ίΐ3ΐ6 ίη 3η(;ΐ15ΐΐ38 €0361Π8 6ΐ ΐ366Γ3ΐΗ8? ςΐ13η(1θ 30- 
16Π1 ν6Γδ3ΐυ8 08ΐ ίη »ίηίθ11θη6, 861(18 (]Ι13ηΐ Γυ6Γίΐ 

ΐΓ3η(]υί1Ιυ8. Ν6(|ΐΐ6 6η1ηι ουιη ί^ιιί5 3ΐΐί{[ίΙ, 86(1 6ΐίαηι 
03ΠΙΠ13 ηηίνβΓ53 6Χ8Γιη6ΐα 6δΐ. ΝίΙιίΙ 6ηίηι »(|υ6 3Γ0ί- 
{[ί(, 36 δί 31ΐίπΐ3 θΙ)5ί(ΐ63ΐυΓ 3 ρ6ΓΐυΓΐΐ3ΐίοηί1)υ8. Αΐίαΐ 
οηίπι 6Χΐηη866υ5 ίηείιΐυηΐ, Ηφ ν6Γ0 ίηΐυβ ηηδοηιιΙιΐΓ, 
61 1ΐ9β6 681 πΐ3χίπΐ3 3Γαΐ6ΐίο. Ειί3ηΐ8ί ηο8 ¥6X61 ηιυιι- 
(Ιυδ, ηο8 3ηΐ6πι ίρδοδ ηοη νβχβπιυδ, ηίΙιίΙ ηοϋίδ Γιΐ6ΐ ίΐ 
πιοΐβδίυηι. Ιη ηο8ΐΓ3 οη^η ροΐ6$Ιαΐ6 δίΐυπι 681 υΐ νοί 
3ΓΠί{[3πιυΓ, ν6ΐ ηοη 3Γηί|[3ΠΐυΓ. 
4. Ραΐίαιίία φίαηΐηηι (ίοηιαη, Οταηάϊ ηιοάια. — Ι) Κ 

3ηΐ6ΠΙ (1ί5638 6ΐί3Π1 6Χ ¥066 3ρθδΙθΙί63, (Ι1ΐ3η(3 ΙΙΙ)6Γΐ3β 

οπ3ΐυΓ 6χ βΠΙίοΐΙοηβ, 3υ(1ί ίρδίηη Ρ3υΙιιιη ΓΓυοίηπι 
βϋΐίοΐίοηί^ η3ΓπιηΙ(?πι : ΤήΜαΐίο αΗ!ηη ραΙί€ηΐίωη 
ορηαΐητ : ραύβηΐΐα αηΐεηι μτο(ίαΐίοη€ΐη , ρτοί^αίίο ν€το 
$ραη: $ρ6$ αηΐ&η ηοη €οη[ι»ηάίί (Ποηι. 5. 5-5 ). ΙηεΓ- 
Γα1)ίΐ6πι ¥ΐ(1ί5ΐί Ι3ΐί1υ(1ίη6πι ? γίιΐίδΐί ροΓίυηι ΙχΓκΐ9Β? 
Ραβεηΐίαίη^ ίηψΓιΙ, εΙβίΛί αβίΐαίο. Οιι\ά 6ηίιη Ιιοηιίηβ 
ρ3(ί6ηΙί88ίηιο, 61 ({υί οπιηΐ3 Γβοίΐβ Γογγ6 ροΐ68ΐ, ΐΓ3η- 
(ριίΙΓιυβ ?(ΐυί(]/ ρΓθ1)3ΐο Γυ6ΓίΙ ίοπίυδ ? (ΐυΙ(1 3υΐ6πι οοη- 

ί6ΓΓί ρθΐ68ΐ ουπι 68 ςπ» Ιΐίηο ΟΐίΐυΓ (Ι6ΐ66ΐ3(ί0η6 7 0(- 

6ίΐ 6ηίπι ηοΙ)ί8 ΐΓΟδ ¥0ΐυρΐ3ΐ68 ({υχ Ιήηε ΟΓΐυηΐπΓ, 
Ρ3ΐί6η(ί8ΐη. ρΓθ53ΐίοη6πι , 61 8ρ6ηι ΓυΙϋΓΟΓυπι Ι)οηο- 
Γαπ). 06 Ιιίδ ηυηο ρΙιΙΙοδορΙίΑπδ ρΓορ1ΐ6(8 (1ίθ6ΐ)3ΐ : 
Ιη ίΗΜαίίοη€ ά'ιίαΐα^ΐι ηύΐύ, Ουί3 6ΐιίηι (ΙίχίΙ : Εχαιι- 
άίήΐ ηΐ€ Όενα , ςυοηβπι ηιοίΐο 6Χ3υϋί¥ίΐ βίι. Νοη ίη 
ροΰηηϋδ : ηίΐιίΐ 6ηίηι ρείβίκιΐ 6{π5πΐ0(1ί ; ηοη υΐ γϊη- 
66Γ61 ίηίηιίοοδ : Π8ΐη ηβςηε Ιιχο ροδΐυΙ:ι1ΐ3ΐ; δ6(1 ίη 
Ιπιηςυί11ίΐ8ΐ6 ςπχ ίη ηΐ6(]ίο 8ίηίεϋοηί8 6Χ0Γΐ3 6δΙ. 
Μί$ετ€Τ€ ιιιβί, βΐ εχαηάι οταίιοηβιη ηιβαηι, Ομϊά (ΙίοίδΤ 
ΜεπιίηίδΙί βυρβπυδ 3υ8ΐίιί;6, Ιηο ηΓΐ50Γ3ΐίοηΐ8 οι ηιί• 
86η60Γ(1ίφ : 61 (]υ:ιηι Ιι.το Ιιη1)6η( €0ΐ)56(]ΐΐ6η1ί3ηι ? 
ΜυΙΐ3πι , 61 ρποηϋυβ 3(1πιο(]υπι 6οηη6Χ3ΐη. Ν3ηι 
6ΐί3ΐη8ί ίηηυπΐ6Γ3 γ60Ι6 Γεοεηηιιΐδ, ιηίδ6Γ3ΐΊοηίΙ)υ8 ει 
6ΐ6Πΐ6ηΐί8 3υ(1ίηΐυΓ. Εΐίβηίδί 3(1 ίρδππι γίπυΐίδ Γαδίί- 
^ίυηι ρ6Γ¥6η6Γίηιυ$, δ6Γ¥3Π)υΓ 8 η)ί56Π00Γ(1ί8. ΗΙπβ 
(Ιίδοίπΐϋδ, οηπι ]ιΐδ1ίΐί3 ηιεηΐε ςηο(|υ6 οοηΐΓί(3 ορυ*> 
6886. Είβηΐηι 1ίο6ΐ δίΐ ρ6063(θΓ, δί ουιη Ιιυπιί1ίΐ3ΐβ θΓ8νο- 
ΓΪΙ, ςυ» 681 ρηΓδ ΥΐΓΐυΐίδ, Π)8(;η8 ροίοπΐ 6Πί66Γ6 : 61 

Ιί66ΐ 5ίΐ]ΐΙ5ΐα5, δί Ουηΐ 8ΓΓ0ς;3η(ί8 3666886η( , 3 Ικ>ηί8 

οπιηί1)υ8 6Χ6κΐ6(. υΐΓίυδ(ΐυβ 6χβπιρΐ3 ηο8 (1θ6ΐΐ6Γυηΐ 

ρυΙ)Ιί68ηυ8 61 Ρ1ΐ3Γί8χυ8 (ΐΜΰ. 48). Οροηεΐ ίΐβςυο 

(α) ΗΙο οιηιιίηο νΙόβΙυΓ «11ςυί(ί <]6»ί«ΐ6Γ«ΐΓί : Ιιβΰ ςυίμρβ 
¥6Η>3» Καΰ ηοΙή$ ά€0$ φά ηο» ρταιοβάαηΐ, 6ΐε., ηοη βυιιΐ 

Ϊ>1ιίΙθ8ορΗ8η(|3 &ηίιη», πεςαβ 0οί βυχίΐΐυιη, Ιηο ρύΐϊπδ 

ίΐίαιη £χο<]ί ββςυυϋΐυρ, βιίιιιη οιηηίηο Ιοευπι βμβοΐ^Γβ 
νίϋβηΐυΓ. £ΐ ΐ^παεπ »ρ\\ά δανίΐίυιη ηεευοη ίη ('.οι1(1 Κβ^. 
ίΐ3 Ιε^ίιυρ, Όβΐ αηχΊϋηιη ηηταχετΊηί Ιβηιροτβ ορροΠηηο 

(ώς αυτήν έπιστιάσί σΟαι ιοϋ Ηιοϋ την ^οπήν μετά καιροϋ 
του προσήκοντος). 45 ΕΧΡ05ΙΤΙ0 

μάθωμιν τα^ς βεΖ ταύτη ν ιτοιεΤαθαι τήν Ιντυχίαν. 
Ούχ €Ϊζ μουσείον άπιέναι β£?, ού$έ χρήματβ άναλ(- 
9χειν, ού^ παιδαγωγούς μισΟουαθακ, χα\ {&ήτο^ς, 
χα\ βοφιβτάς , ούβέ χρόνον πολύν βατυανάίν, ώστβ μα- 
^7ν τήν ^ητορείαν ταύτη ν • άλλ' άρκεΐ θελΙ^σαι μό- 
νον, χα\ τά της τέχνης άπήρτισται. Κα\ ούχ ύπίρ 
σεαυτου δυνήατ^ μόνον Ιν τω βιχαατηρ{φ τούτψ λέ- 
γειν, άλλα κα\ ύπ^ρ έτερων πολλών. Κα\ τίς ό τής 
διχανιχής ταύτης σχοπός; Ό τ^ς ευχής τρόπ<^. 

Τ6 νηφούση βιανοί^, τ6 συντετριμμένη ψυχ^Ι , τ6 
μετά πηγών δαχρύων αύτφ προσιέναι, τ6 μηδέν 
αΐτείν β(ωτιχ6ν, τ6 τών μελλόντων έρ^ν, τ6 υπέρ τών 
πνευματιχών ποιεΙσΟαι τήν Κντευξιν, τ6 μή χατεύχε- 
σθαι τών έχθρων, τ6 μηδεν\ μνησιχαχείν, τ6 πάντα 
έχβάλλειν άπ^ της ψυχής τά πάθη , τ6 συντρίβοντα 
τήν χαρΒΙαν οδτω προσιέναι, τ6 συνεστάλθαι, τ6 πολ- 
λήν τήν έπιείχειαν μελετών, χα\ τήν γλώτταν π(Λς 
εύφημίαν τρέπειν, τ6 μηδενΧ τών πονηρών συνίστα- 
σ6αι πραγμάτων, τ6 μηδέν χοινδν !χειν πρ6ς τ6ν χοι- 
ν6ν τής οίχουμένης έχθρδν,λέγω δή τδν διάβολον. Τ^ 
γάρ υπέρ έτερων λέγοντα βασιλεΐ, χα\ το?ς έχθροίς 
έχε{νου χοινολογούμενον, χα\ οΐ Εξ(ι)6εν νόμοι τιμω- 
ρου3ΐ. Κα\ αυ το^νυν, εΐ βούλει χα\ υπέρ σεαυτου χα\ 
υπέρ έτερων λέγειν, τούτο δή μάλιστα χατόρβωσον, 
τΐ μηδέν χοιν^ν Εχειν πρ6ς τ6ν χοινλν της οίχουμένης 
έχθρόν. ΟΟτω γάρ Ιση δίχαιος * χα\ δ{χαιος ων, άχου- 
σβήσ^β, τοιαύτην Ιχων « συνήγορον. *Εν ΟΛΙψΒΐ έπΛά" 
τυτάς μοι. Ούχ είπε, Παρήγαγες τάς θλίψεις, ουδέ, 
Άνεϊλες του; πειρασμούς, άλλ', Άφήχας έστάναι, χα\ 
*ΚπΛάτν^άς μα. Τδ γάρ εύμήχανον του θεού χα\ τΑ 
εδπορον χάντεΟΟεν μάλιστα δείχνυται,ούχέντψ παρ- 
«νεγχείν τάς θλίψεις μόνον, άλλα χα\ έν τψ μενουσών 
αυτών πολλήν παρέχειν τήν ^^στώνην. Τούτο χα\ 
τοΰ Θεού δείχνυσι τήν Ισχύν, χα\ τους έμπίτττοντας 
[10] φιλοσοφωτέρους εργάζεται, δταν χα\ ευρυχωρία 
ί παραμυθουμένη τήν θλιβομένην ψυχήν, χα\ ή θλ£- 
ψις μή χαταλύηται σφίγγουσα ταύτην (^^θυμούσαν, 
χα\ τεάσης άτταλλάττουσα ολιγωρίας. Κα\ πώς, φησ\ν, 
έν θλίψει γένοιτ' άν πλατυσμός ; 'ύς έν τ^Ι χαμίνψ 
τών τριών παίδων, ώς έν τφ λάχχφ τών λεόντων. Ού 
γάρ Εσβεσε τήν φλόγα, χα\ τότε έποίησεν αυτούς έν 
εύρυχο>ρί^ είναι * ουδέ άπέχτεινε τους λέοντας, χα\ 
τ6 τηνιχαύτα αύτ6ν χατέστησεν έν άδεί^ * άλλα χά3(ε7 
της χαμίνου σφοδρώς άναπτομένης, χα\ ενταύθα τών 
θηρίων παραμενόντων, οΐ δίχαιοι πολλής άπέλαυον 
της {^^στώνης. Έστι δέ χα\ έτέρως εύρυχωρίαν εί- 
τςείν* οΤον δταν ύπ6 τον πειρασμών ή ψυχή θλιβο- 
μένη τών παθών άπαλλάττηται, χα\ τών νοσημάτων 
τών πολλών * τότε γάρ μάλιστα της εύρυχωρίοις απο- 
λαύει. Πολλο\ γάρ έν εύημερί^ μένοντες Ιρωτας 
ίχουσιν άτοπωτάτο**ς, θλίβοντας αυτών τήν ψυχήν, 
χα\ χρημάτων , χαΐ σωμάτων, χα\ έτερων τοιούτοιν 
άτοπων * είς θλίψιν δέ έμπεσόντες πάντων έλευΟε- 
ρούνται έχ<(νων, χχ\ γίνονται έν εύρυχωρί^. Κα\ 
χχθάπερ οΐ έν πυριτοΙ; δντες , Ιως μέν άπολαύουαι 
τών επιθυμιών τών άχαίρων, τρατιέζης λέγω πλη- 
θούσης, χα\ άχ;νάτου, χαΥ τοιούτων έτερων, μειζόνως 
ετενοχωροΰνται* ι\ δΐ ρουληθεί:ν Ιαυτού; ολίγον θλί- ψαντες χαρτερησαι, πολλής άπολαύουσι της εύρυχω• 
ρίας, χα\ τ6 πνίγον αποθεμένοι χαθαρ^ λοιπδν έντρυ- 
φώσιν ύγεί^ * ούτω χα\ έπ\ τών πραγμάτων 
συμβαίνει. Ουδέν γάρ ούτω ποιείν άνεσιν εΓωθεν, ώς 
θλίψις τών βιωτιχών άπάγουσα πάντων. Πώς οΓει τους 
Ιουδαίους γεγενήσθαι έν θλίψει, χαΐ δτε ήσαν έν ευ- 
ημερία ; Ή ούχ\ πυρεττούσης ταύτα ψυχής κα\ άλυού- 
σης χα\ ^ιπταζομένης, τ^ λέγειν • Ποίησοτ ήμ7ν 
θ€θϋς^ οΐ αροΛο^εύσοτται ήμώτ * ό γάρ ΜωΟσή[ς 
οίτος^ Ις έζ'/(γαγετ ημάς έκ της ΑΙγύχτου^ ούχ 
οίδαμετ τΐ γέγονετ αύτφ ; "Η ούχ\ έχείνα φιλοσο- 
φούσης ψυχής χα\ άναπνεούσης έχ τών βιωτιχών πα< 
θών τά {&ήματα, δτε τοσαύτην έπεδείξαντο τήν εύχήν 
θλιβόμενοι, ώς αυτήν έπισπάσασθαι του βεου τήν 
^πήν ; Αύτδς δέ ό προφήτης ο^τος, δτε ήν έν άνέσει, 
πώς έθλίβη ύπδ της πονηράς επιθυμίας στενοχω- 
ρούμενος χα\ σπαρασσόμενος; δτε δέ έν θλίψει γέ• 
γονεν, Γστε πώς γέγονεν έν άνέσει. Ούτε γάρ ήτετετο 
αυτού τ6 πυρ, άλλα χα\ ή φλ'4 άπασα χατεσβέσθη. 
Ουδέν γάρ ούτω ποιεί θλίψιν, ώς τδ 7η>λιορχ£ΐσθαι 
τήν ψυχήν ύπδ τών παθών. ΑΙ μέν γάρ άλλαι Εξωθεν 
προσπίπτουσιν, αΐ δέ Ενδοθεν φύονται, χα\ αύτη μά•* 
λιστά έστιν ή πολλή θλίψις. Κ&ν 6 χόσμος ημάς 
λυπ||,ήμε?ς δέ εαυτούς μή λυπώμεν, ουδέν Εσται 
ήμίν δεινόν. "Αρα έν ήμίν τδ θλίβεσθαι, χαλ μή θλΙ- 
βεσθαι. 

δ'. "Ινα δέ μάθης χα\ άπδ της άποστολιχής φωνής, 
τυόσηάπδτής θλίψεως ευρυχωρία γίνεται, άκουσον αα- 
τού του Παύλου τ6ν χαρπδν λέγοντος της θλίψεως * 
Ή δέ ΘΛΙψις ύΐίομοτ^ν κατεργάζεται • ή δέ ϋχο- 
μοΗΐ [11 1 δοκιμών ^ ή δέ δοκιμή έ^x^δα•^{ δέ έΛ• 
πίς ού καταισχύνει. Είδες εύρυχωρίαν άφατον , είδε; 
λιμένα ευφροσύνης; •)Γ.το/ιοτί>>',φησ\ν, ή ΘΛίψις 
κατεργάζεται, Τί γάρ άνδρδς χαρτεριχωτάτου , χαΐ 
πάντα δυναμένου ^ίως φέρειν, άνεχτότερον ; τί δέ 
δοχίμου γένοιτ' άν Ισχυρότερον ; τί δέ της εντεύθεν 
τρυφής Γσον ; ΤρεΓς γάρ ήμιν ήδονάς εντεύθεν λέγει 
τιχτομένας, τήν ύπομονήν, τήν δοχιμήν, χα\ τήν ελ- 
πίδα τών μελλόντων αγαθών. Περ\' τούτων νύν φιλο- 
σόφων ό Προφήτης Ελεγεν* Έν ΘΛΙφει έχΛάτννάς 
μοι.Έπειδή γάρ είπεν, ΕΙίτήκονσέ μου ό Θεός, λέγει 
έν ποίφ τρόπψ είσήχουσεν. Ούχ έν χρήμασιν ' ουδέν 
γάρ έζήτει τοιούτον* ούχ Γνα έχθρων χρατήση* ουδέ 
γάρ ταύτα ^τε% - άλλ* έν άνέσει τ}) έν μέσφ τής θλί- 
ψεο>ς γενομένη. ΟίχτεΙρησότμε, καϊ είσάκονσοτ 
τής Λροσενχήςμον. Τί λέγεις ; "Ανω δ'.χαιοσύνης μέ- 
μνησαι, ενταύθα οίχτιρμού χα\ έλέου * χα\ τυού ταύτα 
άχολουθίαν σχοίη ; Πολλήν μέν ουν, χα\ σφόδρα τοί; 
προτέροις συνημμένην. Κάν γάρ μυρία χατορθώσω- 
μεν, άπδ οίχτιρμών άχουόμεΟα χα\ φιλανθρωπίας. 
Κάν πρ^ς αυτήν άνέλΟωμεν τής αρετής τήν χορυ^ρήν, 
άπδ ελέους σωζόμεΟα. Εντεύθεν μανθάνομεν , δτι 
μετά τής διχαιοσύνης χρεία χα\ γνώμης συντετριμ• 
μένης. Κάν γάρ αμαρτωλός τις ών μετά ταπεινο- 
φροσύνης εύξηται, δπερ έστ\ μέρος αρετής, μεγάλα 
άνύσαι δυνήσεται• χ&ν δίχιιος ών μετά αλαζονείας 
προσίη, πάντων έχπεσείται τών αγαθών. ^Αμφ'^τερα 
τά υποδείγματα ό τελώνης χα\ ό Φαρισα!ο; έδίδαξαν. 45 δ. αΟΑΝΝΙβ €ΗΗ¥δ05Τ0ΙΙΙ ΛΗΟΗΤΕΙΡ. €0Ν8ΤΑΝΤΙΝ0Ρ. 16 Α&( το^νυν χοι\ τρ<$ΐΕον ευχής είβε-^^ Τ(ς 61 ό τρόίΓος 
«ή( ευχής ; ΜάΟί Ακλ τοΰ τελώνου, χα\ μή αί^υν^Ι^ς 
τούτον λαβείν διβά<ιχαλον, τ6ν ούτω τοΟτο χατορθώ- 
οαντα , ώς έίΐώ ψιλών (βημάτων τ6 πάίν άνύσαι. 
Έπεϋδή γάρ ή βιάνοια αύτφ χαλώς παρεσχευασμένη 
^ν , ήρχεσε κα\ ί^ήμα εν άνοϊξαι αύτφ τ6ν ούρανόν. 
Πώς δέ ήν παρεσκευασμένη ; Έταλάνιίεν εαυτόν, τ6 
στήθο; Ιτυτττεν, ουδέ άναβλέψαι εΣς τ6ν ούρανδν ήνεί- 
χετο. "Αν οΟτω χαΐ βί) μίλλτ^ς εϋχεσθαι, πτεροΰ κου- 
φοτέραν έργάση τήν ευχή ν. Ε Ι γάρ ό αμαρτωλές δί- 
καιος γέγονεν άτώ τής ευχής, έννόησον ό δίκαιος 
ήλ(χος Ισται , ει τοιαύτην προσάγειν μάθοι δέησιν. 
Λιά δή τούτο ούβέ ενταύθα Απλώς εαυτόν τίθηαιν , 
Αλλά τήν προσευχί)ν αύτοΰ • Ανω τήν δικαιοσύνη ν, 
(νταΰθα τήν προ5ευχήν λέγων * 01κτεΙρτ\σότ με^ χαΐ 
είσάπουσσν τ τις Λροσενχης μον• ΟΟτω χα\ ό Κορ- 
νήλιος ήκούσΟη, επειδή ταύτην είχε συνήγορον. ΑΙ 
ΛροσενχαΙ σον, καΐ αΐ έΛετιμοσύναι σον, φησίν, 
άνέβησαν έη!)αιοτ τον θεον, Είκίτως * τά γαρ ?ργα 
έστ\ τΑ Ακου($μενα, κα\ τα κατορθώματα * ούχ Απλώς 
δέ αί εύχαΐ, Αλλ' αΐ κατά νόμον του θεοΰ γινόμεναι 
εύχα(. Κα\ τίνες είσΐν ανϋται ; ΑΙ ταΟτα αΐτουσαι, & 
τώ θεψ πρέπει διδόναι , αΐ μή τΑναντία τοΖς αύτοΟ 
νόμοις αυτόν παρακαλούμαι. Κα\ τίς ούτω τολμηρός, 
φηαιν, ώς τόν Θεόν ΑςιοΟν τΑναντία τοΙς αύτοΰ νόμοις 
ποιείν • ; Ό χατΑ τών έχθρων αυτόν παραχαλών * 
[ϋ] τούτο γΑρ παρΑ τόν νόμον τόν ύπ' αύτοΟ κείμε- 
νον. Αυτός γΑρ φησιν, Άρετε τοις όφεΜταις υμών. 
ϊυ δέ αυτόν τόν κελεύοντΑ σοι συγχωρήσαι κατά τών 
έχθρων χαλεΓς ; ΚαΙ τΐ γένοιτ' αν τής Ανοίας ταύτης 
χείρον ; Ίκέτου σχήμα καΐ γνώμη ν κα\ φρόνημα τόν 
εύχόμενον Ιχειν δε? • χί τοίνυν έτερον προσοίπεΤον 
σεαυτψ ττεριτίθης, τό τής κατηγορίας ; Πώς γΑρ 6υ- 
νήστ^ τών οίχείων ΑμαρτημΑτων λαβείν συγγνώμην, 
δταντών τοίς έτέροις ττεπλημμελη μένων τιμωρόν τ'^ν 
Θεόν ΑξιοΓς είναι ; "Εστω τοίνυν ή ευχή ήμερος , γα- 
ληνή, χαρίεν δχουσα πρόσωπον, κα\ Απαλόν. Τοιαύτη 
γΑρ ή μετΑ πραότητος, χα\ μή κατ* έχθρων »> γινο- 
μένη • ώς ή γε εναντία μβθυούση τιν\ κα\ παραπαιού- 
9τ^ Ιοικε γυναικ\, συώδει τιν\ κα\ Αγρί^. Διό κα\ 
Αβατος αυτή ό ουρανός. Άλλ' ούχ ή μετΑ πραότητος 
τοιαύτη • Αλλ' Ιχει τι λιγυρόν, κα\ προσηνές, κα\ βα- 
σιλικών άξιον Αίίϊοών, ήδΰ καΐ παναρμόνιον κα\ εμ- 
μελές. Διόδή ούχ έκβΑλλεται τοΰ θεάτρου, Αλλ' έστε- 
νανωμένη άπεισι • χα\ γΑρ χρυσήν Εχει χιθΑραν, 
χρυσήν τήν στολήν. Διό χα\ τέρπει τόν διχαστήν, κβ\ 
%ίγ σχήματι, χα\ τφ βλέμματι, κα\ τ^) φωνί). ΔιΑ 
^αΰτα οόδβΐς αυτήν Απ&λαύνει τών ουρανίων Αψίδων. 
'Άπαν γΑρ εκείνο τό θέατρον Ανίστησι τ^ ευφροσύνη]. 
Αΰτη τών ουρανών Αξία ή ευχή • αΰτη τών Αγγέλων 
ή γλώττα, δταν μηδέν πιχρόν, πΑν δέ προσηνές φθέγ- 
γηταΐ' δταν υπέρ τών Αδικούντων κα\ έπηρεαζόντων 
προσέρχηται τήν ίκετηρίαν ποιούμενη, τότε κα\ οΐ 
Αγγελο* παρεστήχασι μετΑ πολλής Αχούοντες τής 
σιγής » χα\ μετΑ τό παύσασθαι , κροτουντες αυτήν, 
έπα:νοΰντες, θαυμΑζοντες ού διαλιμπΑνουσι. Τοιαύ- 
την κα\ ήμεις «ροααγάγωμεν εύχήν, καΙ πΑντως 
Ακουσθησόμεθα. Κα\ δταν προσίωμεν τφ θεφ, μή 
νομίσωμεν εΐναι θέατρον τοιοΰτβν, Αλλ' έχ τής οίκου- 
μίνης ΑπΑσης, μΑλλον δέ κα\ έκ τών Ανω δήμων τών 
ουρανίων συνειλδτγμένον. κα\ έν μέσφ τόν Βατιλέα χα^σθαι, βουλόμενον ημών έπαχουβαι τής ευχής. 
Κα\ έπίδειξιν τό πρίγμα ποιήσωμεν. Μηδε\ς « έστω 
κιθαριστής , μηδέ λυρ({}δός οΟτϋ>ς εναγώνιος, μέλλων 
έν σχηναις είσιέναι,καΐ δεδοικώς μή τι Απηχές Ανα- 
χρούσηται, ώς ήμεις μέλλοντες είσιέναι εΙς τό τών 
Αγγέλων θέατρον. Πλτ^κτρον δέ ήμϊν Ιστο) ή γλώττα, 
μηδέν Αηδές φθεγγομένη , Αλλ' εμμελές και παναρ- 
μόνιον μετά διανοίας τής προσηκούσης* καΐ πρβσιόν- 
τες τψ θεώ, κα\ παρακαλουντες κα\ δεόμενοι, υπέρ 
τών έχθρων Ανακρουώμεθα τήν νευρΑν • ούτω γΑρ 
χα\ υπέρ ημών αυτών Ακουσθησόμεθα. 

%*, Αδτη ή φωνή καταισχύνει δαίμονας, αΰτη ΐΐα^- 
^σίαν ήμϊν δίδωσιν* αυτή καταισχύνει τόν διΑβολσν 
χα\ ΑναχωρεΙν ποιεί. Ού γΑρ οΰτως ΑνΟρωπον φρίτ- 
τει ό δαίμων τόν έκβΑλλοντα αυτόν κα\ έλαύνοντα έξ 
έτερου Ανθρώιτου, ώς Ανθρωπον οργής κρατούντα, κα\ 
θυμοΰ περιγενόμενον • έπεί κα\ τούτο δαίμων έστ\ 
χαλεπός, κα\ τούτους μΑλλον ή τους δαιμονώντας τα- 
λανίζειν χρή. Τό μέν γάρ δαιμονΑν εΙς γέενναν ούχ 
έμβΑλλει • τό δέ όργίζεσθαι κα\ μνησικακεΤν, αυτής 
έκβΑλλει τής βασιλείας τών ουρανών. "Αν οΟτω ^υθμί- 
σωμεν [15] τήν εύχήν, βυνησόμεθα μετΑ πα^^σίας 
λέγειν χα\ ήμεΓς τψ Θεψ, ΕΙσάκουσοτ ^ή^ χροσευ- 
χής μου. "βστε ούχ εαυτόν ωφελήσεις μόνον , χ*\ 
προοδοποιήσεις σου τή (κετηρί^, ΑλλΑ κα\ τόν Ακούον- 
τα Θεόν εύφρανεΙς, Αξιον τι τών αύτοΰ έπιταγμΑτων 
αϊτών * διό χαΐ (&αδίως έπινεύσει. Τούτο Αξιον τής 
υίοθεσίας εκείνης • τούτο μΑλιστα τόν χαρακτήρα 
εκείνον δείκνυσι. ΓΙνεσθε^ φησ\ν, οίκτίρμονες , ώς 
ό Πατί\ρ υμών ό έκ το7ς ούρανοΤς , κα\ πΑλιν, Εΰ- 
χεσθε ύαέρ τών έπηρεαζόντωτ ϋμάς^ δχως . γέττΐ - 
σβε δμοίοι τον Πατρός ύμώτ τον έτ οϋρανοΊς. Τ£ 
τοίνυν ταύτης τής ευχής Γσον ; Αΰτη ούκ Αγγέλοις, 
οΰτε Αρχαγγέλοις, Αλλ' αύτψ τψ Βασιλεΐ δμοιον ποιεί. 
*0 δέ τψ ΒασιλεΓ δμοιος γενόμενος κατΑ τό έγ^ω- 
ροΰν, έννόησον δσης Απολαύσεται της πα|^^ησίας έν 
ταΓς εύχαΤς. ΥΙο\ άτθρώΛωτ, §ως τίότε βαρνκάρδιοι; 
Ίνα τίάγιΧΛατε ματαιότητα, καΙ ζητείτε ψενδος; 
Πρδς τίνας Αττοτείνει τόν λόγον, χα\ ποιεΤται τήν 
έπιτίμησιν, χαΐ έπΑγει τήν συμβουλήν ; τίνας υίους 
Ανθρώπων χαλεϊ ; Τους έν πονηρίςι ζώντας, τους ιίρός 
χαχίαν * έπι^^επείς. Τί δή «οτε ; ήμεϊς γΑρ ούχ υΙο\ 
ΑνΟρώττων; τ^ φύσει μέν Ανθρώπων υΙο\, τ^Ι χΑριτι 
δέούχ (τι,Αλλ' υΙο>. Θεού. ΕΙ γοΰν κα\ τήν εικόνα 
τήν κατ'Αρετήν τήν προς αυτόν διατηρήσαιμεν, Ακέ- 
ραιον ήμΤν έσται τ^ δώρον • τους γάρ γενομένους 
υίους Θεού διά τής χάριτος, κα\ διΑ τή5 πολιτι^ίας 
ταύτην δεΓ χαραχτηρίζειν τήν ε1κόνα# "Οτι δέ τους 
βιωτιχωτέρους , κα\ προς κακίαν ^έποντ/ις, υΙους 
Ανθρίΰτιων καλεί, Ακουσον • Ιδόττες δέ οΐ νΐοϊ τον 
θεον τάς βνγατέρας τών άνΟρά\πων. ΚαΙ μην τό 
. εναντίον, φησ\ν, εΓρηκας. Ουδαμώς • υΙους γάρ Θεοΰ 
ενταύθα έκάλεσε τους πρό τούτου εξ ενάρετων δντας 
Ανδρών, κα\ τής τοΰ Θεού τιμής Απολελαυκότας, είτα 
μεταβαλλόμενους, κα\ γεγονότας χείρους, κα\ προδε- 
δωκότας αυτών τήν τιμήν. "Ωστε γΑρ αύξήσαι αυτών 
τήν κατηγορίαν, Ανεμνήσθη αυτών τής τιμής, μέγι- 
στον είς εγκλήματος ύπόθεσιν δεικνυς 8ν, τό τοιούτους 
βντας, κα\ έκ τοιούτων, προς τοιαύτην χατενεχθήναι 
χαχίαν. Κα\ πΑλιν ό Θεός • ^γίό είπα. Θεοί έστε^ * Πβίί. Νόαοις διδόναι. 
^ Ββ^. χοα ύκίρ έχθ^. ' Κ(>(;τ. τιρ&γμα νομίσωμβν μηδείς^ που ΐηβΐΰ. 45 εχΐΌδίτιο ΙΝ 

βείΓο 6ΐίαιη Βίοίΐαηι ΟΓαικϋ. ΟιιΊ$ Αΐιΐβιη οπιη(ϋ ιη<Μΐιιβ? 
0ί&€6 α ριιϋΐίοοπο : ηβο 16 ρυϋβ^ιΐ βο ϋϋ 9Ι9Ι(|;»1γο, 
ςυί ΙΐΑΟ ίη Γβ α(ΐ6ο $6 ρπΐΐοΙαΓβ ^οδϋίΐ , υΐ βοϋβ νβΓϋίβ 
υιιίνβηαιη βΟοΰβΓίι. Οιιία βηίη» 6πιΐ (ηβη-^ ίη βο γ6 . 
€(6 |)2ηΐ2, 5υ£Γ6αΐ νβΐ νβΓίΜΐιη υηυιη 3ϋ ΰχΐυιη θί 
•ρβΓίβηϋυχη. Ουοηΐιχίο βυΐθΐιι 6ηΐ ρ&Γηΐ3? δοίρ»ιιπι 
πιί$6Γϋΐη ΰΙαιπΑίιαΙ, ρ€0ΐιΐ8 ΐυικΙβίΜΐ, ιι« οχΐυιη φύτ 
ϋβιη 88ρίΰ6Γ6 3υ(ΐ652Κ. 8ι ια ςιιοςυο ί(α ΟΓανβπδ, τβΐ 
Ρ6Ι1ΙΙ& ΙβνίοΓβιη τοάάβΒ οπιΐίοιιβηι. δί βηίαι ρβοεΜΟΓ 
ίυ5ΐυ$ ιι5 οταΓιοηβ ίαείυ^ 6&1 , εοηδκΐθτα €α]υ8ηιο«Κ 
6ΠΙ]ιι$Ιιΐ8, 81 ΙαΙβΗΐ οπΜίοηβηι οίΓ^ΓΓύ (ϋϋίεβηΐ. Εΐ 
ίϋβο ηβ Ιιίο ςυίϋύΐη ββίρβυιη 8ΐ)8οΙιι(β ροβυίΐ , 8β(Ι 
ΟΓαϋοοΑίη &ιι2ιμ : βυρβΓίιΐδ ]ι•δΐίϋ»ιη, Ιιίο οτΑΐίο- 
ηοιη (]ί€64ΐ8 : Μαχητέ Μΐβί, α €χαΗάί ύταίίοηβΜ 
υιεαηι. Ιΐη οΐίβιιι βχβικίίΐυβ 681 £θΓη6ΐίυ8, (]ΐιοηί&πι 
6]α8 ριίΓοΰίιιίο υ8ϋ3 β»Ι. Οταύοηα Ιαα , €ί ίΐ^έ- 
ηιοίίβΐια Ιικε, ίίκιυίΐ, α$€ίηίΐ<ί€τηηΙ ϋοταιη Βεο (ΛγΙ. 10. 
4). ει ιηοπίο : οροπι βηίιη δυηι ςικκ 6Χ9υ(ϋυη(υΓ, Η 
Γβοιβ Γ.ΐ€ΐ» ; ΐΜΜΐ ^I)8οIυ^6 .Ήΐίβηι ΟΓαΐίοηβ», δ6<1 οτ»- 
1101168 ηιι»! ϋυιιΐ οχ Ιβ^β Ι)6ί. Εΐ ςΗχηαιη 8οηΐ 63! ? 
ΟυοΒ βα ρ6ΐιιιι1ςϋ;υ Οβιηη άατ€ €0ην6ηΙΙ, ςϋ» 95 ίρΜ 
ηοιι ρο>ιιιΐ8ΐιΐ ςιΚΊβ 8ΐιηΙ β]»» Ι^^ςίΙιυβ Γοριι^ηαηΐκι. 
Ε€ηιιί8 681, ίηςυίΐ» ιιϋβο ΛηάΛχ, υΐ βλ νβΐίΐ Οβυιη Γα- 
Γ6Γβ*, ί|ΐιαί Γβρυβηβηΐ 6)ιΐ8 Ιβ^ίΙκιβ! Ουί 9()ν6Γ8Η8 
ίιιίίΐιίοοδ βϋίη Γθ£[:ιΐ : Ιιοο βηίιη «81 ρρ.νίβΓ Ι«^8β»" <!"« 
2ΐ> 6θ ΙηίΑ 681 Ιρ86 6ΐΓιιη ά'ιχ'ύ : ΙΜϋίΗιίΐβ άώΐίοτίΰηΒ 
ν€${η$ {ΜΛίΐΗ, Ο. ϋ) Τιι βυΐβιη βιιιη ίρβυηι, ηιή 16 
}ΐιΙ>6ΐ 60ΐΐ(]«>ΜΓ6, 3(1τ6Γ»ιΐ3 ί•Ηηιί603 ίπνοοαβ ? Εοηπίά 
Ιΐ36 αιηβηΐί» ίιιοπΐ (!οΐβΓΝΐ8 ? ΟροΗβΐ βυιη ηΐΗ οηΐ 

Ιΐ3ΐΐ6Γ0 Ιΐίΐ1)ίΙΐΙΠΙ, ηΐ6η(6ΐη 61 86ΙΙ8υΗΙ 8ΐΐ|νρΙίοί8 : 6νΐΓ 

•ιϋηιιι οΓ^ό ρβΓ8ηιι.')ΐη ίηάιπβ, ηβπιρβ αε6η8»Ιίοηί8? 
ΟποημμΙο 6ΐιίιη ροΐ6τ)8 τ6η{Ληίΐ 1ιιο?ιιιη ρ66€»ΙΟΓυΐ1Ι 
:)38(ν|Νί, (|ΐηη(Ιο γο^»8 υΙ 06η8 ρυηί»! ρ6663ΐ3 αΠο- 
ηιηι? δίι ΊΐΛ(\ηβ «»πιΐίο πκιηβιιβΜ, ρΗΐ6ίϋα, Ιικιιηϋίι 61 
ιηοΠί τηϋα ρΓ»()}ΐ3. Τ&Γΐ8 68ΐ <\ηχ 6ΐιιη Ιοιιίΐ:ι(6 βΐ,^ 
1160 »(ί%'6Γ8ΐΐ8 ίπίιηίοοβ ; «ιιιβιηηϋιΐΗκΙηηι οοηΙιιΐΓί», 
υΙ)Γί.τ, 61 <ΐ6ΐΐπιηΐί οιΓιρίαιη ιηυΙΙβη, βΐ ίη^ΐηρ αρπ β^ 
ίβΨΛΐχ^ 68ΐ δίιηίΐί». Ουο€ίΓ63 3(1 6Φΐυιη 6ί ηοη ιΗιΙογ 
3ϋίΐα8. ΝοΑ βηίιη 681 6^ι16ιηο<}^ 6» ςηχ Οι 6ΐιπι η&Ιι- 
8ΐΐ€ΐΗ(Ιίιΐ6 : 66(1 Ιι»Ι)6ΐ βΐίςιιίά 6&ι»0Γυιη βΐ Ιβηβ, ϋί* 
|[ηιιιη<|ΐιβ Γ6^ϋ8 3υΓίί>ιΐ8, 8ΐιαν6, εοηοίηηυιη, ηνητίβΐΌ- 
8ΐιη). ΟιΐΑπιοΙ)Γβηι ηοη βχροΙΙίΙιιτ 6 ΐΙιβηίΓο, ββι^βΟΓΟίΐΑ 
Γ6(Ιίπ)ίΐ3 κεβίΐίΐ ; βίβηίπι Ιι.ι^( λϋΓ6:ιηι οΙΐ1ΐ3Γ3?η, νβ* 
8ΐ6ΐη 3ηΓ63ηη. Ουα ά^ 63083 ιίβΙβΰΐΑΐ βΐίαιη ]υ<ϋ6βιιι 

ΙΐΐΐΙήϋΐ, 38ρ66ΐυ 61 νθ€β. ΡΓ0ρΐ6Ρ63 ΠυΙΙυβ 63ΠΙ 6ΧΙ1ΙΓ- 

ΙκιΙ 3 €9Βΐ6$Γώπ8 ηιιΐπ. υηίνβρβυπι βηίπι ίΙΚκ! ΐΚβα- 
ΐΓΝΐηίηεΓ6(ϋΙ>ΙΝ Ιχ^ίΐία 3Γβ6Η. ΙΙχο 68ΐ(1Ι^η3 ο^ίβ ρτβ- 
βαΐίο ; Ιι»6 681 Ιίιι^η:ι ηη^Ιοπιτη, (ΐα3η<1ο ηίΗί! 3€6Γ- 
ΙιΐΜπ, ]ιΐ6Ηη<ΐ3 3ΙΗ6Π1 οΒίηί.Ί ΙοηυίΙυΓ : ςηβηιΐο ρτο ίΐ8 
^υί ίιι]«ιήΑΐη βΐ ^αιηπηνπ ΙηίοηιηΙ , νβηϋ ΒκρρΚβ^ηβ, 
ΙΐΗΐο 34$ΐ3ΐιΙ βίκιηι 3η|;6Γι ηι:^ηο βιιάίβηΐββ θϋηι 8ΐ- 
Ι6ΐ»ΐί»>, 61 ροϋΚΐηπιη Ι(Η|ΐιί ιΚ^βίβηΐ, «ρρΗιυιίβΐΥ, Ι3ΐι- 
Η.ΊΓΟ, 3(1ηηΓ3η ηοη €β88αη1. ΤαΙβηι ηο8 ςηοςπβ 306- 
πιηιηβ ΟΓηΙίοηβηι, βΚ οπιηίηο 6\3ΐκΙΐ6Πΐ(ΐτ. Ει «ιυβηιΐο 
34 Οουηι 3οε6ΐϋ«ιιιβ, ηβ ββββ βχίδΐίινβαιυ» νυΙ^Ρβ 
ΐΥιοηίΓηπ), 86(1 βχ «ηίνβρ$σ 0Γΐ)β ΙβΓΓίίπιηϊ, νβΐ ροΐίαβ 
6χ 84φβρηίΐ( ρορυΓι» 6ΐ»ΐ68ΐίΙ)υβ εοΙΚχΊυη : 61 Ιΐ6§<Μΐι Ι^λΙ,ΝυΜ ΙΤ. ^(5 

Μ ιηβάίο 8β(ΐ6Ρ6, ρι*6β2Γκ)ηΪ5 ηθ8¥τχ 3Π(Ιί6η(!α6 οαρί- 
ϋϋηι. Αι ΓΑ€ί3ΐηιΐ8 υΐ Γβδ δίΐ βοηιρ9Γηΐ3 3(1 (ΐ6ηιοη5ΐΓ3• 
Ιίοηβιη. Νιιΐ^ βΚ 6}ΐ1ηΓΧ(Ιπ$, ηιιΙΙα» Ιγηοβη, ςπί 
ΊίΛ 86 βχβτοβαΐ 8€6ΐί»ιτϊ ίη^Γβδδηπίδ, Γπηοηδ ηβ ςηίιΙ 
ίπδυβνβ 61 ίη6(Ηΐ€ίηηηιη οαηαΐ , υΐ ηοδ ίη^ΓΟδδηιί 
ΙΙιββίπηη 3η«»βΙθΓηιιι. Ρ1ι•οΐπιηι «ηΐβιη δΐΐ ηοΙ)ί•ί Πη• 
($υ3, ςη:η ηίΙιίΙ ίη)υοηη(Ιαπ), δβ(1 ηηιηβποδηηι βΐ ηιο- 
(!α1»ΐυιη (Ιίβαΐ, βιιπι βα (]υα ρηΓ βδΐ ΰο^ζίίαιίοηο ; βΐ 3(1 
ΒβΜπι αβ€6<}6ηΐβ8, ρο^ηΐβδ, βΐ οηηΐεδ, ρΓΟ Ιηίπιίαδ 
ίιάβΒ ρ<Η86ΐηα8 : ί!& βηίιη ρΓΟ ηο5)8 (]υο(]υβ ίρδίβ 
6Χ3η<Ιί6πιυΓ. 

δ. ]η]ΐίηα τβϋΰτΛαίΙο ηηαηι ηοχϊα, — Η.ιό νοχ (ϊ;6- 
ιηοιιβδ ρυ(1ατβ αίΤιοίΐ, Ιιχβ (ΙβΙ ποϋίδ Ι'ώβΓοηι Ιο(ΐυεη(!ί 
ροΙΰδίΑίβηι; ίκτο ρχιάοτβ αίϋοίΐ ρΓοΠί^αΐίΐηβ ίϋ3ΐ)<»- 
Ιηηι. Νβςοβ βηίιη (Ιοΐπιοη ίΐ3 βηηι ηιβίυίΐ , (]ηί βιιιη 
βχρβΙΙίΙ 61 (»]ίοίΙ βχ 3ΐίο Ηοηιίηβ, υΐ Ιιοηιίηβιιι ίΐηί ίηιη 
νίη€ίΐ, βί αηίηκ) ίιηρβηΐ : ηαηι Ιιυβ ίρβυιη ςυο(|ϋ(ΐ βδΙ 
βηκναδ ιΚκπιοη , βΐ ίΓ3ΐί ροΐίιΐδ (]υ3ηι ςηί 3 (ΙιΐΜποιιβ 
ν6Χ3ηΐυΓ, ηιίδβΗ (Ιίεβηίΐί δυηΐ. Α (Ιχηιοηβ οη'ιηι νβχηιί» 
ηοη ίηιπιίΐΐίΐ ίη ^βΗβηηαπι : ίΓηδβί αυΐβιη, βΐ ηεεορία: 
Ιη]ιιηχ ιηβηιίιπδδβ, βχρβΙΙίΙ 35 ίρ^ο τβ^ηο β:ι•ΙθΓηηι• 
8ί θΓ3(ίοη(*πι ίΙ:ι ΙβηιρβΓανεπηιυδ, ροίοπιηιΐδ ηο$ (]υο• 
ςυβ Ε>βο ^(ΙβηΙβΓ (ϋεβπβ : Εχαηάί οταΐίοηβηι ηιβα/ιι. 
ΟυηΓβ ηοη δοΐιιηι Ιβίρδίιηι ]αν3ΐιΙδ 6( ρΓοπιονεΙιίδ Ιηα 
δαρρϋβλΗοηβ, 86(1 Οβυηι εΐΐηηι ;<υ(ΙίοηΙβιη (ΙοΙβεΐΑΐφίδ, 
υΐ (\\ύ 6]ιΐδ ρΓ.τεβρίίπ βίπιηίϋ (ίίς^πυιη ρείαβ : «ριοοίΓεα 
βιίηηι ^είΐβ «ηηυβί. ΙΙοε ΙΙΙα η(1θ|)Ιίοπ6 (ίί^ηηιη βδΐ : 
Ηοβ ϋΐαηι ηκιχίπιβ βΙιβΓηείεΓοπι 0ϊ)ΐ6η(1ίι. Ειΐοΐ€ , ίη- 
φΐΐΐ, 7ηί$€Η€θτάβί, άαη βί Ραΐβτ νβϋϋτ φά ηΐ ιιι οιεία 
{ί,ν€, 6. 50) ; βΐ ηίΓδυδ : Οταιβ ρτο ιϊι ^κί νο6» ίιιιιι/- 
Γαπί, ηί $ίύ$ ίΐιηίΐα Ραίτη ναΐή, φιί αί ίη €σΙη (ϋ^αηΗ, 
5. 44 ). 0(ΐί(! ατ^ο ροΐβί^Ι ευηι Ιιηε οηιίοι β εοπΓβΓ^ ? 
Ηχο ηοη βη^βΐίδ ηββ 3Γε!ΐ3ηςβΙί5» δβ(1 ίρδΙ Πβ^ Γ3εΊ( 
9ΐηιίΙβπι. Ουί 3υ(βηι Κβ^ί, (ρΐ3ηΐυηι Ιίεεί, ΓυβΓίΐ δίπιί•- 
Ιίδ, εοηδί(ΐ6Γ3 (ριαηία υΐεΐιΐΓ Γϋΐοείπ εΐ 1οςυεη(ϋ 15βΓ- 
Ι3ΐβ Ίη θΓ3ΐίοηίΙ)υ«•.3. ΚίΙϋ Ηοηάηηηι^ ηιιο»$ηΗ€ ^τανί 
ΟΌτάέΤ VI ψίΐά (ίϊΐίρΐί» ναηίίίΐίβιη , ύΐ ηιιωτίϋί ηιβηάα" 
άηη ? Α(1 (|υο$η3ηι (ϋΓίςΊΐ ΟΓΟίίοηβηι βΙ ΙηοΓερ:ιΙ, δυίι- 
]αη([ίΙςυ6 εοηδίΚηιηΤ (|ΐιο$ηηιη νοβ:ιΐ ΠΓκίδ Ιιοιηίηυηι? 
Εοδ ςη! τίνυηΐ ίη ίιορΓο1)ίΐ3ΐβ , (}ΐιί ί^υιιΐ ρροεΓινεδ 3(1 
ηεηυίΐί3πι. 0ιΐ3ηηοΙ)Γβηι? ηοδ εηίηι 3ηιιοη ΓιΓιί Ιιηπαί-» 
ηηπι? Ν3ΐυΓ3 «ιυΐιΐβπι Ηοιηίηυπι ϋΐίί, ςΓπΐία 3υΐ6ΐπ ηοη 
αηιρίίυδ, 8β(1 Οβί ΠΓιί. 8ί 6γ§ο εΓιηηι βρίδ ίηιηςίηβιη 
ςη:β βδΐ $6ευη(1υηι νίπαΐεπι εοηδεΓν;ινεΓίηιιΐ!» , εηΙ 
ηο1)ί8 (Ιοηυηι ίηΙε£[Γυπι : βοδ εηίηι φΓι ί)βί ίίΐϋ ΓαεΙί 
8υη( ρβΓ £;Γ3ΐί3ΐη , 6ΐί3πι ρβΓ νΐΐχ δυχ* ίηϋΐίΐυΐίιιηβπκ 
β3ΐη οροΠβΙ Ιιηαςίηβηι εχρηιηβΓε. Ουο(1 3ηΐ6ΐη εο8 
(]ΐΓι νΐΐχ ουπδ ρίπδ (Ιεϋίΐί διιιιΐ, εΐ 3(1 νίΐίιιιη ρρορρη^ί, 
νοο3ΐ ϋΐίοδ Ιιοη)1ηυιη , 3Η(ϋ : Υίίίύηία αηίαη /ί/η ΰά 
ρΐίαί Ηοηιίηηηι ((/«η. 6. 2). ΛΚιηί εοηΐΓ3πυιη, ίηί]ΐι1ε8, 
(ΙΊχίδΙί. Νε(ΐυ3(]η;ιιη : Οεί βηίιη (ϋίοδ Ιιίε νοεηνίΐ βο8 
ςηί 31116.1 εχ νίπδ Ι)οη!δ ηαΐΐ ίυ6Γ3ΐιΙ, βί 3 Οεο Ιιοηο- 
Γ(;ηι ρ(τεερ6Γ3πΐ , (Ιβίη(1ε Π]ηΐ3ΐί εΓ3ηΙ , βΐ 6?386ηιηΐ 
(ΙβΙβΓίοΓβδ , 8ΐιιιιη(]υβ ΗοηοΓβηι ρ6^(1^(1β^3η1. υΐ βηίπι 
ηΐ3^ίδ 3πιρϋΓιεηΓοΐ βοπιπι Γ6ρΓβΙ)6η8ίοιιβιη , βοηιιη 
ΙιοηοΓβηι ηιεπηοΓΑνίΙ , πιηχίιηαπι 6886 οηηιβη ΟδΙεη• 
ιΐ6ΐΐ5, (ΐηο(1 εηιη Ιαΐεδ βδδεηΐ , βΐ οπί εχ ΐ3Η1)υδ , 3ιΙ 
Ι3η1;ιπι δϋ ρΓχείρίΐ3δ8ειιΙ ίιηρΓοΙ)ίΐ3ΐ6ΐιι. Ει πίΓδίΐδ 
Οβιΐδ : Εοο άίχί, Ο'ύ Λ/«, €ΐ βΐη ΑΙιμωμ οιηηα. 1 04 47 $. αθΑΝΝΙδ ί:ΗΚΥ50δΤΟ»Ι1 ΑΠαΠΙΕΡ. €0Ν8ΤΑΝΤΙΝΌΡ. 4Κ Μΐ€ηί «ι Ηοηάηα Μοηηήηί ( Ρ$αΙ. 81. 67 ). Ει εοιΐ5ί- 
(Ιβη ρΓορΙΐ6ΐΦρΓυ(!βηϋ3ΐη.^»ια ρτίυβ 0<>ΐ6η(1ί5$6ΐ Οεί 
ρο(6ηΐΐ0ηι, ΓβουΙΐβίβιη, 8θΐ6ηΐ3ΐη, 1)6ηί£ηί(9ΐ6ΐη βΐ οΐβ- 
ιυβηϋλΐη , ςυοίΙ ίη βιίΌίεΓιοηβ «ΙίΙ&ίβΙ , ςιιο(1 ιηίδβπιιιβ 
•ηιιιιαΐ : (Ιβίικίβ οο((Ίΐ2ΐη$ 6ΐΓυ<υπι ίη Ιιοιιιίηί1)υ$ νίΓιυητ 
•1 ι^πιιιιΓκΙβιη ίαιρίβΐ^ιΐίβ : Ιαιιιςιι&ιη αηίιηί ιηοΒΓΟΓβ 
5ΐιΐΓθ(»Ιιΐ8 , €0ην6ΓΐίΙ 86Γΐηοη6ΐη 8(1 β03 ςυί ίη νίϋί8 
νίΐ2πι (Ιΰκαηΐ, ρΓορβπιοϋηπι άί€οη8:€υπι Ιβίβιη 1ιαΙ)63- 
Γΐ8 1>6ΐιιη , 2(Ι60 1)6ηί|$ηαηι , 3<ΐ60 εΐβιηβηΐβιη , 2(ΐ64ΐ 
ρο(6ΐιΐ6ΐη, ςυοηκκίο (Ιβεϋη&δϋβ 3(1 Ιπιρί6ΐ8ΐ6ΐη? Τιάβ 
3υΐ6πι ςυ»ηΙ& ίη βίιηυΙ βΐ Ι6πίΐ3ΐ6, ςυαηία ρΙιί1θ8ρρΙιί3 
3(1π)θηίΐίο ρίβηα βίΐ. Ουίϋ βηίιη (ΙίοίΙ Τ ΡΗΗ Λοηιίηιιηι, 
φίθΜ$φί€ §Γανί οοτάβ ? Ηοο 681 ο]υ8 ηαί (^.ινίΐΰΓ ίηνβ- 
ΐιίΙιΐΓ εΐίηπι 6χ (β(ηροΓί& (Ιίαίπηιίΐαΐβ. 5ί βπίηι 0οί 1>6- 
ΜίΙοεηΐίαιη 3ΐ> ίπίιίο ηοη €οηδίϋβη$8β $€ΐΙυ$ €8( : 
ηυηηι γοπί3πι οηη^βςυοίυΓ , <ΐϋί οίΓοα νβπίΑΐοηι ιαηι- 
οία €3Τουΐί3ΐ 7 Ουίό ββΐ 3υΐ6πι, £886 (^γαυι οηπίβ ? Ογο- 

νββ ΟΟΠίβ βυΐΙΙ , (|1ΐί &ΠΙΐΙ εΓ38$0 ΟΟΓάβ , 63Γη3ΐ68, 3ί- 

Ωχί ΐ6Γπε, νίΐίυπι 86ςυβη(68, ίπιρΓθΙ)ίΐβΐ6Πΐ βχ6Γε6ηΐ68, 
ΙίΙιίίΙίηβ 61 νοίυρίΐΐΐ^ϊ οοΓπιρίί : Ι3ΐί8 ϋηίιη Ιΐ(»ιηο ο3Γ- 
ηηΐίβ. Ει νίΐ3πι βηηιπι ΓορΓ6ΐιοη€ΐ6η8, 08(6η(ΙίΙ Γοη'βπι 
ίιηρίβΐ3ΐί8 , 8ίςηίΟε3ΐΐ8 Ηοο είβ β886 ιη3χΊηιο ίπιρβιϋ- 
ηιβηΐο , ςιιοιηΊηιΐ8 3(1 3ΐΐ3 (1οκπΐ'.α3 ρβΓνβηίβηΙ. ΝίΙιίΙ 
βηίιη οοΓ 3(Ιβο 3$[(ζΓ3ΐνΑΐ » ιΗ Ιίΐιίιΐο πιαΙη , αο 8Χ€υΐ3- 
ήυηι ΐοΓΓβηαΓυιηηυβ γθγππι' ουπα 8(ιΐ(1ίυηιςυ(*• 0>γ 
Ιιη3ΐΐ8πκκ1ί ηιιη επανοηΐ ηιΓι Ιυΐουιη 3ρρβΙΐ3ν6Πΐ ; εΐ 
ίιίεο ίϋ %Γ.\Ύ& νοεηνίΐ ; εΐ Ίά (ϋχΙΙ ε8$6 ε3υ83ηίΐ ηιαίο- 
ΠΙΠΙ, ςυο(1 ουπι ηυήζχ Ιοευηι ΐθπεβι , ιιοη 8θ1υιη 
βςααιη Ιΐ3ΐ)εηί8 ηοη οοΐιίύβαΐ , 8θϋ ειίαπι ουπι βο Ιγ2- 
Ιιεηΐβ (Ιεότ8υιη ρηεοίρίΐεΐυΓ ; εηπιηιιβ οροπεβΐ ε3Γ- 
ηεπι 31*18 ίη&Ιηΐ6Γ6, βυϋΠηιεπι 3(||εΓβ• ει ίη εχίαπι δΐιβ- 
ΙοΙΙβΓβ, 63 εαπι 8εβΓίΐιΐ(1ίηυπι (ρΓανίββίπιο οπεπε (ΙεοΓ- 
βιιιη υη3 ϋερπιηλΙυΓ. Ου3η(1ο ειγο νεί 3υη|;3 , νεί 
βη1)επΐ3ΐθΓ Ι3ΐί8 ίϋεηΙ, (]ΐι«η3ΐη 681 8ρ68 83ΐυΐΐ8? 1]1 
ιΐυβηιΐο (Ιίοίί, &Ί' Ιιιχ ψΜ ίη Ιβ μΙ, Ιβηώτα Μΐιί, ην^ηία 
%ηηΐ ΐ€η€ΐίγα {ΜαίΐΗ. β. 23) ? Ουηικί» 681 Βυ1>6Γη3ΐθΓ 
εΙ>πιΐ8 , 61 Πηείυύπι βε τεηίοπιηι ίηιίΙβΙυΓ ίηεοηϋΐ3η- 
Ιίηπι, (|υο<η(κ]ο ηβνίβ 8εΓν35ίιυΓ? 

6. Οιιίιΐ ειγο ρ<ιΐ68ΐ Ιενειη 3ΐιίπι.Ίπι εΙϋεεΓεΤ Υίΐ3 
ηιίΓ3ΐ)ίΙί$, 81 3(1 ηυΙΙιιπι ΓεΓυπι Iιιι^α8 νίΙ:6 38ρ1τειηυ&., 
ηεε ρειίίΐιαδ ςυί(ΐ4|α3ΐη 3ΐΙί;επιυ8 εοΓυηι ({υ,-ε (Ιεοηιιιη 
61 ΓεηιηΙοΓ, εΐ ΓεΓϋπΙ. Εχ εοΓρηήϋυβ εηίηι 3ΐί3 (ΙεοΓ- 
8υηι ΓεΓπ 8θΐ6ηΐ, υΐ Ι3ρί(1ε8, Γΐ|ρΐ3, εΐ ({οφ 8αηΐ ε]υ8- 
ηιθ(1ί; 3ΐί3 νείΌ βΟΓίΟΐη, υΐ ί{;ηί8« 8ρίΓΐΐ08, εΙ ρ1υηΐ3 
η3ΐυπι 803 1ενί8. 8ί ςυί(1 ειγο εοηιπι ςυ^ε (1εοΓ8υηι 
ΓοηιπΙϋΓ, εί ςυο(1 Ιενβ εβί 3ΐ1ί|[3νεΓί8, ηυΙΙβ 681 3ΐ3ηιηι 
ηεε βρίΓίΐα» ΐΗί1ίΐΑ8, ευιη 6χεε(ΐ3ΐ, βυρεΓεί ει νίηεβΐ 
Ι;πιν1ΐ38. 1ΐ3 εϋ3ηι βί ({υίδ ρε(1ε8 Ιΐ35αεπΐ 3^^ν3ΐ08, 
νεί ρτορίετ ιηβίοβ 3ηΐυεηΐε8 ΙιυηιοΓεβ , νεί ρΐΌρίεΓ 
3ΐί3ηι αΐ|(ΐ*ίΐυ(1ιη6πι, ηίΐιίΐ ευπι ]ιιγεπΐ, 8ί 8ίΐ Γε1ί({υυιη 
εοΓρυβ Ιενε. 8ί 3υΐεπι Ιιοε ε8ΐ ίη εοΓροηΙ)»^ , ιηυΐΐο 
ιηη|[ί8 ίη εοΓ(1ε. Νε ί^ιΐυΓ ί11υ(1 3Κ£;Γ3νεηιιΐ8, ηε 8ίευΐ 
η3?ί|[ί3 , (]ΐιχ ηίιηίιιπι ΙιηΙ)εηΙ 83ΐ)υιτ36 , (1εηιεΓΚ3(υΓ. 
Ιη ηο8ΐΓ3 εηίιη Ιιοε ροΐε8ΐ3ΐε δίΐυιη ε$ΐ. Νοη εηίηι 13- 
ΙΐΗ 681 οηΐυη, 8ε(1 Ιενε εΐ 8υπ«(ΐπ) 1εη(]ειΐ8 Γ3θΙυιη εβί : 
ηο8 Αΐκεπι ίρ8υπι ρπτΙοΓ η3ΐυΓ3πι |;Γ3νε Γ3είπιυ8, εΐ 
ίϋεο ρΓορΙιοί» πφΓεΗεπιΓιΙ : 8ί 3ΐι(επι ηαίπΓ:) Ιαίε εβ- 
8εΐ, ηε(|(ΐ3ςϋ3πι ΓερΓ6ΐιοηϋΊ$>6ΐ. 131 ογ^ο ^εευηιΐυπι 
η3ΐυΓ3πι ίποοιίίιηυ», 80(1 ί»ί 3${;Γ3ν€πιυδ £[επυ.ι, Γεβ ΙίΙ ρπαΐεΓ ιι;ιΙιιγ:ιιιι, ουπι ηο8 8ίπιυ8 {ιηρε(1ίιί : ίΐ3 Μΐηπι 
ίη ρε(1ί1>υ8 ίπεηΐί8, ηοηιρε ίη εο§ίΐ:^ΐΙοιιί1)Π8, υδυτειιΐΓβ 
βοΙοΐ. Ό ι φΐίύ άΙΓψΙ'α νηηίΐαΐαη, βί ηη(Εήή$ ηιεηάα' 
άΗ»Η? ΙΓιε 8ίπιηΐ3εΓ3, 61 νίΐΑοι ίπιρτοϋαιη νκΙεΙιΐΓ 
ιυίΐιί (ΙίεεΓε. νβηιιιη εηίιη ίΐΐυϋ (ΙίείΐΗΓ ςιιο(1 ε8ΐ ν»- 
ειιυπι, ηιιβηιΐο ηοηιεπ (|ηί(1επα ΓιιεπΙ, Γε8 η6(|υιςυηηι• 
Ιΐ;ι 3ρϋ(1 6Γ»εο8 ιιοηΓιη» (ΐυί(1ειη (Ιεοηιπι ιηυΙΐ3 , γ6« 
τεπ) παίηίηιε; εΐ ίη 3ΐίί8 8ίηιίΙίΐεΓ : ηοπιεη. (1ίγίιί3- 
ηιηι, Γβ3 3υΐεηι πιίηίηιε ; εΐ ηοπιεη ^ΙογΙο! , Γεβ νεΓ(ΐ 
ηοιιιίπιε; ηοηιεη ροΙειιΐΙ;ε, εΐ Γεηΐ3ηεΐ βοΐυπι ηοηιεπ. 
0ηί8 εβι ειγο αάϋΟ εχεοΓβ» υΐ ςυ%Γ3ΐ ιΐϋΐηΙη3 ςυ» τε- 
1)08 (ΙεβίίΐυυιιΐιΐΓ , εΐ ρεΓβεςυβίυΓ ίη3ηί3 , ςιΐ2ε οροΠεί 
Γιΐ|[εΓβ? Αιιποπ νίΐφ νο1ιιρΐ3ΐε8 εΐ Γε1ίείΐιιΐε8 Ι3ΐε8 8αηΐ! 
ηοηηε οπιηίλ πιεηιίπηίιΐΓ, ει (Ιεείρίυηΐ ? Ειίβπίδί (Ιί\ε* 
πβ^ίοπαηι, ε1ί3πΐ8ΐ ιΐίνίΐίαβ, εΙί3Πΐ<(ί ροΐεηΐίηιη, οπιιιί^ 
8υπΐ ν3ηίΐα8. ΕΙ ί(Ιεο (ΙϊχίΙ Εεοΐεδίηβΐΐ'β : Υαηίΐηί νι- 
ηιίαΐνηι^ βί οΜηία ναηΗαί (ΕΰΰΙϋί, 1.2). ΡΓορΐεΓε;ι ώι- 
ΙοΓθ .ηίΠείΙυΓ ρΐΌρΙιείη , (Ιππι ίη νίΐα νί(ΐ6ΐ Ι3ΐιΐαιιι 
3ηιεηΙί3πι : ρεΓίη(1ε εηίπι ε8ΐ 3ε 8ί ςυί8 ουπι νίιίεαΐ 
ςυεηιρί3ηι Ιυειιη Γυ|[ίεηΐειη , ΐεηε1>Γ38 λυίειη ρεηε- 
ςαεηΐεπι , εί (1ίε3ΐ : ϋιΐΓ Ιιοε Γ3( ίβ 3(1εο βΐιβυηΐιιιη ε( 
ρΓοτίεΓ Γαιί(ΐηεπι? ίΐ» εΐ ίρδβ : €νΓ ίίΗψίη ναηΐΐαΐέΜ,* 
€ί ηαϋΒτίΐή Μ€ηάα€ίΗ9η ? 4. Εΐ ΜίοΙβ ςαοιιίαηι ηιΜβαινίί 
Βοηύηια $αΗ€ίαηι «ιινιν. Α1ίυ8 ιιιΙεΓρΓεβ (Ιίείΐ : 5€?(ί <ι> 
Ιοίβ φίοηίαΐΗ ιηίΗβεανίΙ. 

ΟηοΜοάο ρτορΙίβί$ Ηοηηηα αά ΰοςηίΐίοηβηι ϋιή ίη* 
άα€α(. Υία Οοηιίηί αά άί$»βηαηαηάαηι άοαηηαηι μηομ. 
— νί(1ίδ1ί ρΐΌρΙιείΦ 8;φί6ηΐί3Π) ? υη(ΐ6ΐΐ8ΐη εο8 3(]ίΙυ- 
οίΐ 3(1 Οεί €θ£;ηίΐίοηεηι ? Α (]ΐΐ3(ΐ3πι ρ:ιηε ιηβπίΓϋδΐίϋ- 
8ίπΐ3 ει πΐ0ΓίΙ>Μ8 ηίΐ3κί8 εο([ηίΙί8 , ηεπιρε βείρβιιηι ίιι 
πιε(1ί(ΐηι 3(Ι(1υ€εη8. Ε^ο, ίηηυίΐ, 8εΓνυ8 βυπι Οεί νεΓΐ : 
3 ιηε εΓβο ε]ιΐ8 (Ιί^είΐε ροΐ6ηΓΐ3Πΐ, νίπιιίεηι, ρΓονίϋεη- 
Ιί3πι. Νοη ε8ΐ εηίηι Ιιοε ρηΓνηπι, (]ΐιο(1 (ΙυείΙ ίη εο^ηί- 
Ιίοηειη Οεί. Οηο(1 ςυί(1εηι εχ ΟΓεβίυπβ ρνίβηι ί»€ίΐ 
ρΓθρΙιεΐ3 , (ΐιι.'ΐη(1ο (Ιε ε]υ» ρΓονί(1εηΐί3 (1ί$8ΐ*ηΐ , ευπι 
3(1 8θΙεηι, εφίυηι, ΙοΓΓβηι, εί 3εΓεπι εΐ3ΐυ8, εχ οηΐίηβ 
εοπιηι (]»£ νί(1εηΐιΐΓ ΟρίΑεεπι ρΓ.κ(1ίεαΐ : 8ΐτη)οοειιι 
ςποςυε (ΙυείΙ 3|) ε]υ8 δερνίβ, εΙ 3ΐ) ίίβ (]ΐιχ ίρβο βιιείΟΓβ 
οοηΙί£;εΓυηΙ : ςικχΐ (]υί(1ειιι ειίΑπι ίη ΑΙ)Γα1ΐ3ηι ενειιίΐ• 
Εί εηίηι (]ίεεΙ)3ηΐ , 8άηια$ ηηοά α Οβο νεηίί ηοδίί ηχ 
(6^11.23. 6). Ιΐηιΐε 8είΐί8? Εχ νίείοπ», εχ ΐΓορα^ίδ, εχ 
1>ε11ΐ8. Ηοε εΐίβηι ίη ^ι1(1xί8 3ΡείιΓιΐ. ΜΐΓη€ϋΐ3 εηίιη ηπα: 
ρτο εί8 Γ3οΐ3 8(1111, οπίτεΓβΦ ΐ6Γπε ΙίιιιοΓειη 3ΐΐυ1ϋ• 
ηιηΐ, (]ΐιθ(1 εΐίαπι ΐιιηε (ΙίχίΙ ηιεΓείΓΐχ ίΙΙ» ΙΓειίεΐΜίη- 
Ιίη3 : Οβάάϋ ίη ηο» ύηιοτ ν€%ΐτηη\ βί ίτβηιοτ {Ιο$. 2 0). 
υη3 β8ΐ εΓ|;ο νία εβ ({υχ εί.ΐ ρεΓ οΓεηΐιιηδ : ηΙία νε• 
ΓΟ, ε3ί|ΐιε πΐ3ηίΓε8ΐίοΓ, ιρι» ε8ΐ ρεΓ δεπτοβ : εΐ 1ΐ3ηε 
0ειΐ8 3 ηιυΐιίβ Γείτο 8χευ1ί8 (1οεΐπη3ΐη (Ιίβ^επιΙηανίι ίη 
αιΐ3φΐ3(ΐυε βεηεπιΐίοηε. ^εχ)'ρ1^0δ ίΐαςιιε (Ιοευιΐ ε χ 
ΑΙ)Γ.ιΙΐ3ΐη, ΡεΓ838 {α) ηίΓδίΐδ εχ εοϋεηι , Ιδπΐ3εΙίΐ38 «χ 
είπδ ηεριΗίΙιυβ , εΙ Ηΐίοπ ίηηυηιεΓ3ΐ)ίΙε8, εΐ ρεΓ ^9^ο(ι 
εοδ ςυί Ι)3ΐ)ί(3ΐ)3ΐιΙ ίη Μο8οροΐ3ΐηί3. νί(ΐ6^ υηίνοΓδυηι 

(α)83ν11ία8• Π4«Μ«. δίο ει 3ΐί38 εΐιηίβοδίοπιυδ βϋοοίαβ 

Αΐ>Γ3ίΐ«, <ΜΠ1 (;εΓ3Γί3 Ιϊ3ΐ)ίΐ3ΓβΙ, ΡεΓδ38 3ρρ6ΐΐ3ΐ ; 3ΐ Οϋ» Γ3- 

Ιίοηε ίρδβ νίίΙβΓίΙ. ϊ<3ΐη αιβπιίηί (1β ϋδ βϋιιη, ςυί (Ιίίιινίαιη 
ρΓβΒοβδδεΓυηΙ, Ιθ(ΐυυΐιιιη πΐΜ7<5θδΐοΐϊΐι2ΐη, ΐΠοδ βθ(1βηι Ρ^- 
εατνη ηοοιίιιβ εοπιρβϋίΐίββ. ΝίΙιίΙ ωΐΓϋΐη ί?ίΐΜΓ δΐ δοηπί- 
οΙιβΓίΙ)υιιι «ϋςυ^ικίο Γεββπι Ρβπίοηιιη νιχ»νβΓΐΐ. Ιηίϊρη οΐιβιη 

ΡβΓΜδ νΟΟίΐΓΐ 3 Γ.ΙΐΓν80&Ιϋΐηθ (1β| ΓΡίίΟΠίΙβδ Αδϋ^ΓΪΟδ «Ι ί^Π^- 

Ιοηΐοδ ; ({ΐιω εΐ Αΐ)Γ2ΐ1αηι Γβι δ3ΐιι νοΰ3ΐ ΐα(ι-;ι. 47 ΕΧΡΟδΙΤΙΟ ΙΝ ΡΒΛίΜϋΜ IV. 48 χαΐ νΙοΙ Ύψιστου αάντες. ΎμεΤς ίέώ^άνβρωΛοι 
άχοΟτήσχίΐβ. Κα\ θέα του Προφήτου τήν σΰν£σιν. 
Λε(ξας πρότερον του ΘεοΟ τήν Ισχυν, χα\ τ6 εΟηορον, 
χα\ τ6 ευμήχανον, χα\ τδ χρηστά, χα\ τ6 φιλάνθρω- 
ηον, 2τι Ιν θλίψει πλατύνει, δτι Ιλεών Ιπινευει * είτα 
έννοών τ^ χεχυμένην έν Ανθρώποις χαχίαν, χα\ της 
άαεβείας τήν τυραννίδα, χαθάπερ άτιοπνιγόμενος άιώ 
της άΟυμίας, τρέιεει τ6ν λόγον πρ&ς τοΟςέν πονηρί^ 
ζώντας, μονονουχ\ λέγων, δτι Τοιούτον έχοντες Θε6ν, 
οΟτω χρηστδν , οδτω φιλάνθροιπον , οΟτω δυνατόν, 
πώς εΙς άσέβειαν έξεχλίνατε ; ΚαΙ δρα τήν παραίνε^ 
σιν, πδαης μετ^^ του θυμού γέμει χα\ της προβηνείας, 
«^ς ^ς φιλοσοφίας. Τί γάρ φηαιν; ΤΙοϊ άνθρώ• 
^ωτ, ΙωςχότΒ βίφνκόρδιοι; Ενταύθα σφδδραέβτΐ 
χαθαιτΓομένου χαι άπ6 του χρδνου. ΕΙ [ί 4] γάρ τ6 έξ 
άρχης μή συνιδεΤν του Θεού τήν εύεργεσίαν Εγχλημα, 
ποίαν έξει συγγνώμην τδ μέχρι τοσούτου προς τήν 
άλήθειαν τυφλώττειν; Τί δέ Ιστι, ΒαρυχΔρδιοι ; Πα• 
χυχίρδιοι , σαρχιχο\ , τ^ γ{ προσηλωμένοι , χαχίαν 
διώχοντες, πονηρίαν μετιδντες, ταΐς ήδυπαθείαις 
χατασηπδμενοι * τοιούτος γάρ ό σαρχιχδς Ανθρωπος. 
Κα\ διαβάλλων αυτών τδν βίον, δείχνυσι τήν πηγήν 
τής Ασεβείας, δηλών δτι τούτο μάλιστα έστι τδ πρδς 
τά ^χματα αύτο?ς έμποδίζον τά υψηλά• Ουδέν γάρ 
ούτω βαρείαν χαρδίαν ποιεί, ώς επιθυμία πονηρά, χα\ 
ή πρδς τά βιωηχά συμπάθεια, χα\ τδ προσηλώσθαι τ^ 
γ!). Τήν τοιαύτην ούχ άν τις άμάρτοι πηλίνην χαρ- 
δίαν προσειτιών - διδ χα\ βαρείαν αυτήν έχάλεΑε * χα\ 
των χαχών αΓτιον τούτο Ιφησεν είναι , δτι ήνιδχου 
τάξιν επέχουσα, ού μόνον ου χατέχει τδν ?ππον τα?ς 
ήνίαις , άλλα χα\ αυτή χαταφέρεται συρομένη * χα\ 
δέον πτεροΟν τήν σάρχα, χα\ μετάρσιον έργάζεσθαι, 
χα\ πρδς τδν ούρανδν άνάγειν, ή δέ συγχαθέλχεται 
τψ βαρυτάτφ τών νοσημάτων φορτίφ. "Οταν ούν ό 
ηνίοχος τοιούτος ή, ή ό χυβερνήτης, ποία σωτηρίας 
Ιλπίς ; "Οσπερ δταν λέγη , ΕΙ τό φώς τδ έτ σοϊ 
σκότος έστϊ^ τύ σκότος χόσοτ; "Οταν ό χυβερνή- 
τη; μεθύη χαΐ τών χι#μά«ων χαΙ τών πνευμάτων τδ 
άταχτον μιμήται, πώς σωθήσεται ή ναύς; 

ς*. Τίουν δύναται χούφην τήν ψυχήν ποιείν; Βίος 
θαυμαστδς , τδ πρδς μηδέν τών ενταύθα χεχηνέναι , 
μηδέ τοΙς ποσ\ν αυτού προσδεσμε?ν τά χάτω φερό- 
μενα τε χα\ φέροντα. Τών γαρ σωμάτων τά μέν χάτω 
φέρεσθαι εΓωθεν, οΤον λίθοι, χα\ ξύλα, χα\ πάντα τά 
τοιαύτα * τά δέ άνω, οΤον πύρ, χα\ πνεύμα, χα\ πτε- 
ρών φύσις χούφων. "Αν ούν τι τών χάτω φερόντων 
τψ χούφφ προσδήσης, ουδέν τών ττρερών δφελος, ουδέ 
τού πνεύματος, τοϋ βάρους υπερβαίνοντος τήν συμ- 
μετρίαν, χα\ νιχώντος χα\ περιγινομένου. Ούτω χα\ 
ΐ60δας &ν Εχη τις βεβαρημένους , ή χυμού πο*/ηρου 
έπεισρέοντος, ή έτερου τι*/δς νοσήματος, ουδέν δφελος 
αύτφ τού λοιπού σώματος δντος χούφου. ΕΙ δέ έπ\ 
σωμάτων τούτο, πολλφ μάλλον έπ\ χαρδίας. Μή τοί- 
νυν ποιώμεν αυτήν βαρε?αν, Γνα μή χατά τά πλοΓα 
τά πολλήν έχοντα τήν ψάμμον χαταποντίζηται. Έν 
%μίν γάρ τούτο. Ού γάρ τ|| φύσει τοιαύτη έστ\ν, άλλα τ5 φύσει γέγονε χούφη χα\ άνωφερής, ήμεΙς δέ αυτήν 
παρά φύσιν βαρείαν ποιούμεν • διδ χα\ ό Προφήτης 
έγχα)εΙ • εί δέ φυσιχδν ήν, ούχ άν ένεχά)Λσίν. "Οσπερ 
ουν χατά φύσιν ήμΤν τδ βαδίζειν, άν δέ βαρώμεν τά 
γόνατα, παρά φύσιν γίνεται τδ πράγμα, πεπεδημέ• 
νων ημών ούτω [15] χα\ έπ\ τών ποδών τής 4ιανοίας» 
λέγω δή τών λογισμών , συμβαίνειν εϋωθεν. 7κβ τί 
άγαχάτΒ ματαίόττιτα; καϊ ζητείτε ^τενδος; Εν- 
ταύθα χα\ τά είδωλιχά μοι δοχεί λέγειν, χα\ τδν Ιν 
πονηρί^ βίον. Μάταιον γάρ έχείνο λέγεται τδ χενδν, 
δταν δνομα μέν §, πράγμα δέ μή §. Ούτω παρά τοΙς 
*£λλησιν ονόματα μέν θεών πολλά « πράγματα δέ 
ούδαμού- χα\ έπ\ τών άλλων ομοίως* δνομα πλού- 
του, πράγμα δέ ούδαμού* χα\ δνομα δόξης, πράγμα 
δέ ούδαμού * δνομα δυναστείας , χαΙ μένει ψιλδν τδ 
δνομα. Τίς ούν ούτως ανόητος, ώς ονόματα ζητείν 
πραγμάτων Ερημα, χα\ τάδιάχενα διώχειν, & φεύ- 
γειν δε?; "Π ού τοιαύται χα\ αΐ ήδονα\ τού βίου, χα\ 
αΕ εύπραγίαι ; ού πάντα ψεύδεται χα\ άπατ^ ; Κάν 
δόξαν είττης , χάν πλούτον , χάν δυναστείαν, πάντα 
ματαιότης. Διδ χα\ ό Έχχλησιαστής Ελεγε * Ματαιό• 
της ματ€Μ}τήτων, τά χάττα ματα/όττις, Διά δή 
ταύτα όδυνάται ό Προφήτης, τοσαύτην άλογίαν ορών 
έν τψ βίψ. *ύσπερ γάρ άν εΓτις ίδών τίνα φεύγοντα 
φώ;, διώχοντα δέ σχότος, λέγη* Ίνα τί τούτο ποιείς 
τδ παράλογον ; ούτω χα\ αυτός• */κα τί άγαχάτε 
μαζοίότητα , καϊ ζητείτε ψευδός ; Κοά γτωτε δτι 
έθανμάστωσε Κύριος τότ δσιοτ αϋτοϋ. "Ετερος 
ερμηνευτής φησιν, '^4X1ά γιτώτε δτι έβαυμάστω* 
σετ. 

Είδες βοφίαν Προφήτου ; Πόθεν αυτούς ανάγει πρδς 
τήν θεογνωσίαν; *Απδ σαφέστατου μέρους τινδς χα\ 
τρόπου γνωριμωτέρου , έαυτδν είς μέσον παρατιθέίς. 
Έγώ δούλος είμι, φησ\ , τού θεού τού αληθούς * άπ* 
εμού τοίνυν μάθετε αυτού τήν δύναμιν, τήν Ισχύν, 
τήν χηδεμονίαν. Ού μιχρδν γάρ τούτο τδ χεφάλαιον 
είς θεογνωσίαν άγον. ΠοιεΖ μέν γάρ τούτο φανερδν 
χα\ άπδ τών χτισμάτων ό Προφήτης, δταν πιρ\ της 
προνοίας αυτού διαλέγηται , έπ\ τδν ήλιον , χα\ τδν 
ούρανδν, χα\ τήν γήν, χα\ τδν αέρα φερόμενος, χα\ 
άπδ της έν τοΙς όρωμένοις ευταξίας τδν Δημιουργδν 
άναχηρύττων * χινεΐ δέ χα\ τδν άπδ τών δούλων 
αυτού λόγον, χα\ τών άπ* αυτού συμβαινόντων * δ δή 
χα\ έπ\ τού ^Αβραάμ γέγονεν. Έλεγον γάρ αύτψ, 
ΟΙδεψετ^ φησ\ν, δτι άχό τον Θεού ήμϊτ ήκειςβα» 
σιΛεύς. Πόθεν οΓδατε; ΆτΛ της νίχης, άπδ τών 
τροπαίων, άπδ τών πολέμων. Τούτο χα\ έπ\ τών 
Ιουδαίων συνέβη. Τά γάρ θαύματα τά υπέρ αυτών 
γινόμενα, πάσαν τήν γήν ε Ι; φόβον ένέβαλεν* δπερ 
χα\ ή πόρνη τότε ή Ίεριχουντία Ελεγεν , δτι Έχέ• 
χεσετ ίφ" ήμας ό φόδος ύμώτ χαΙ ό τρόμος. Μία 
τοίνυν δδδς ή βιά τών χτισμάτων * έτερα χα\ σαφε- 
στέρα ή διά τών δούλων - χα\ ταύτην άνωθεν ό βεδς 
χατέσπειρ• χαθ* έχάστην γενεάν τήν διδασχαλίαν• 
Τους γούν ΑΙγυττρίους έπαίδευσεν άπδ τού *Αβραάμ, 
τους Πέρσας άπδ τού αυτού πάλιν, τους Ίσραηλίτας 
άττδ τών έχγόνων , χα\ έτερους μυρίους, χα\ διά τού 
Ίαχωβ έτερους, τους έν τ!) Μέση τών ποταμών. 49 δ. ^ΟΑΝΝIδ εΗΚΥ805ΤΟΜΙ ΑΚεΗΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. «> Είδες άπασαν τήν οΕχο\>μένην παιδευομένην, εΓγε 
ήθελον , άιΛ των άγ(ων; Κα\ πρ6 τούτων δ^ ό κατα- 
κλυσμός, ή των γλωσσών διάχυσις, Ικανά βιανα- 
στήσαι αυτών τήν διάνοιαν. "Ιν» γάρ μή βιά τ6ν 
χρόνον εΙς λήθην έμτιέσ^ τό συμβάν, ό τόπος λαμ- 
βάνει τίιν προσηγορίαν , καΐ Βαβυλων εντεύθεν λέ- 
γεται, άτϋό της συγχύσεως τών γλωττών, Γνα ό ακροα- 
τής άπ6 της προσηγορίας όδτ^ού μένος, έπ\ τήν αρ- 
χήν έλθη τών συμβάντων , κα\ μάθη του θεοΰ τήν 
Ισχύν. Ούτω καΐ οί τήν δύσιν οίκοϋντες πάντες πάντα 
Ιμάνθανον, [16] κατ' έμπορ(αν Α!γυπτίοις συγγινό^^ε- 
νο(. Άλλως δέ έν άρχαΤς κα\ έν προοιμίοις ούδΐ πολλά 
£θνη κατά τδ μέρος της ο!κουμένης έκε?νο ήν • άλλ' ή 
πολυανθρωπία κα\ ή πολυοχλία έν τοΙς μέρεσι το?ς 
κατά τήν άνατολήν συνειστήκει. Κα\ γάρ κα\ ό Αδάμ 
εκείθεν 1ξήλθ(, κα\ τά γένη του Νώε έκεΓ διέτριβε , 
κα\ μετά τ6ν πύργον έκεΐ ήσαν, κα\ άνεστρέφοντο 
(πΐ τςλείον κατά ανατολάς. 'Αλλ' δμως καθ" έκαστη ν 
γβνεάν διδασκάλους «ύτοίς κατέστησ&ν δ Θεδς , τδν 
Νώε, τδν *Αβραάμ, τδν Ισαάκ, τδν *Ιακωβ, τδν 
Μελχισεδ^κ. Διό κα\ ά προφήτης ο]>τος άπδ τών^&Ες 
τους αγίους γενομένων ανάγει τους έν 7ΐονηρί(]ί ζών- 
τας , λέγων ' Γτωτε δτι έθανμάστωσε Κύριος τόν 
δσιοτ αυτού. Τί έστιν, ^Εϋανμάστωσβ ; Θαυμα- 
στών έποίησεν, έπίσημον, λαμπρών, περιφανή τδν 
άνακείμβνον αύτψ. Άπ6 του δούλου τοίνυν κα\ τών 
βίς αύτδν συμβαινόντων μάθετε του Δεσπδτου τήν 
δύναμιν. ΟΟκ είπε, Δέδωκεν άγαθδν, μόνον, άλλ', 
Έθαυμάστωσε, δηλών δτι δέδωκε μετά ττολλου του 
θαύμα'ίος, μετά πολλής της^ παραδοξοποιίας.ΟΟτω 
κα\ έπ\ του ' Αβραάμ γέγονεν. (Ιυ γάρ μόνον τήν 
γυναίκα ίδωκεν άνέπαφον , άλλα κα\ θαυμαστδν σύ- 
τ^ν παρεσκεύασεν * ώς μή μόνον έν τψ μή παθείν τι 
(ειν^^ν ε*ναι αύτψ τήν δωρεάν, άλλα καί έν τφ λαμ^ 
πρδν γενέσθαι κατά τήν ΑΓγυπτον. Τ6 μέν γάρ διά 
την αυτού δικαιοσύνην έγένετο, τδ μηδέν αηδές ποι- 
Οεϊν • τδ δέ διά τήν εκείνων ώφέλειαν, τδ μετά πα- 
ραδοξοποιίας εκείθεν έπανελθε?ν. Τούτο έπ\ τών τριών 
παίδων, τούτο έτΗ τών λεόντων συνέβη, τούτο έπ\ τοΰ 
κήτοι^ κα\ τού ΊωνοΙ, καΐ πανταχού μετά θαύματος 
σώζει, ο'^χ απλώς πάντας, άλλα τδν δσιον. 

ζ'.Είδες τκώς μετά της θεογνωσίας, καΐ βίου ακριβούς 
%αφαΙ^Ζ7ΐν • ποιείται, παιδεύων μή μόνον έν τ|) χρη- 
στότητι τού θεού, άλλα κα\ έν τ^ τών οΙκείων έργων 
άρετ5 τάς ελπίδας έχειν της σωτηρίας ; Κύριος είσ- 
αχούσεταΐ μου έν τφ κεκραγέται με προς αυτόν ^ 
ΕΙπώνδτι έθσυμάστωσεν, ούχ Γσταται μέχρι τούτων, 
άλλα κα\ Ιτερον ευημερίας είδος λέγει. ΠοΤον δή 
τούτο; Τδ διηνεκώς εχειν τδν θεδν σύμμαχον κα\ 
βοηθδν, κα\ πανταχού παριστάμενον. Ού γάρ άπαξ 
τούτο ποιεί κα\ δΙς κα\ τρΙς, άλλα διηνεκώς, φησ\ν, 
εάν αύτδν καλώμεν * κα\ δρα πάλιν κάνταύθα τδ τά- 
χος. "Ωσπερ γάρ άνω έλεγεν, *Ετ τφ έΛίχειΛεΊσΘαΙ 
με, είσήκονσέ μου ό Θεός της δικαιοσύνης μου • 
ούτω κα\ ενταύθα, ^Εν τφ κεχραγένω με χρός 
9ύτόν, 

Πώς ουν ούκ ακούονται πολλο\, ^σί; Διά τδ 
ασύμφορα αΐτεΐν. Ενταύθα γάρ τδ μή άκουσθήναι 
τού άκουσθήναι βέλτιον. *Οστβ κάν άκουώμεθα, μή 
διά τούτο χαίρωμεν* άλλα κα\ δταν μή άκουώμεθα, 
κα\ διά τούτο δοξάζωμεν. Έ γάρ ασύμφορα αιτούν- 
τες ούκ άκουόμεθα , κα\ τφ μή λαβεΤν χερδαίνομεν 

» Ηβ^. χαΐ βίον προνοίας τταραίνβσιν. ή ^θύμως αΐτούμεν, καΐ τ^ μελλήσει τϊ^ς δό^ιως 
τήν προσεδρίαν ήμίν ό Θεδς σοφίζεται • κα\ τ•Οτο 8έ 
ού μικρδν' κέρδος. ΕΙ γάρ ύμεΐς, φηβ\ν, οίδατε δό* 
ματα αγαθά διδόναι τοις τέκνοις ΰ/ιώτ, πολλφ 
μάλλον ό θεδς ημών, επισταμένος τδ δούναι , κα\ τ^ 
πότε δούναι, καί τδ τί δούναι. [17] Έπε\ κα\ Παύλος 
ήτησε, κα\ ούκ έλαβεν* άσύμφορον ^ γάρ {τει• καί 
Μωύσης, κα\ ουδέ έκείνφ έπένευσεν 6 θεός. Μή το{- 
νυν άποστώμεν, δταν μή άκουώμεθα, μηδέ άλύωμεν 
κα\ ναρκώμεν', άλλ' έπιμένωμεν τ^ προσεδρί^ κα\ 
τ?) αίτήσει. Πάντα γάρ συμφερόντως ό θεδς εργά- 
ζεται. Όργίζεσθε^ καΐ μ}\ άμαρτάνετε' ά Λέγετβ 
έν ταΐς χαρδίαις ύμων^ έπϊ τοις ηοίταις ύμώκ 
κατανύγητε, ''{}τηρ έμπροσθεν εΐπον, τούτο κα\ 
νύν λέγω. Επειδή γάρ πρδς θεογνωσίαν αΟτούς μέλ- 
λει χειραγωγείν, άπαλλάττει τήν ψυχήν -ρών νοσημά- 
των. Οίδε γάρ, δτι βίος διεφθαρμένος κώλυμα της 
τών ύ'Ιηλών δογμάτων ακριβείας γίνεται. "Οπερ οδν . 
κα\ Παύλος αίνιττόμενος έλεγεν « • Ούκ ή^νη}Λΐ^ 
ύμΤν ΛαΛήσαι ώς ΛνενματΡίοΤς , άΧΧ ώς σαρκι^ 
κο7ς. ΚαΙ πάλιν • Ώς νηπίοις έν Χριστφ^ γάλα 
υμάς έπότισα, ού βρώμα, Κα\ πάλιν • Ηερϊ οϋ Λο- 
Λϋς Ϋ^μΤν ό Λόγος καϊ δυσερμήνευτος, έχεΙ νω- 
θροί έστε Γή>• άκοήν. Κα> δ Ησαΐας πάλιν • Ζη«2 
με ό Μίός οίτος, καϊ γνώναί μου τάς όδοϋς έχΐτ 
θυμούσιν^ ώς Λαός δικαιοσύνην χεχοιηκώς, χαΧ 
κρίσιν Θεού /ιή έγκαταΛεΛοιχώς, ΚαΙ Όσηέ • Σχεί- 
ρατε έαυτοΊςεΙς δικαιοσύνην, φωτίσατε φώς γνώ» 
σεως. Κα\ ό Χ ριστδ^ διδάσκων έλεγε• Πάς ό φαύΛα 
χράσσων^' μισεί τό φώς, καϊ ούκ έρχεται χρός τό 
φώς. Κα\ πάλιν Πώς δύνασθε χιστεύειν, δόξαν 
χαρ' άΛΛήΛων Λαμβάνοντες, καϊ τ^ιν δόζαν τ^ιν 
χαρά τοΰ μόνου θεοϋ ού ζητοΰντες; ΚαΙ πάλιν* 
Ταύτα εΤχον οΐ γονείς αυτού, δτι έφοδουντο τους 
Ιουδαίους, ίνα /ιή άχοσυνάγωγοι γένωνται. Κβ\ 
πάλιν • ΠοΛΛοϊ δέ έχίστευσαν εΙς αυτόν, καϊ διά 
τους ΦαρισαΙους ούχ ώμοΛόγουν, Κα\ πανταχού 
Γδοι τις &ν τδν διεφθαρμένον βίον πρδς δογμάτων 
άκρίβειαν έμπόδιον γινόμενον. "Ωσπερ γάρ λήμη τ^ 
τών οφθαλμών διειδεί κόρη προσιζάνουσα έπισκοτεΖ 
κα\ θολοί τδ φωτίζον, ούτω δή κα\ λογισμδ; ύπδ πο- 
νηρίας κατειλημμένος σκοτοΤ κα\ πηροί τήν διάνοιαν. 
Διδ κα\ δ Προφήτης τούτο είδώς λέγει • *Οργί' 
ζεσθε, καϊ /ιή άμαρτάνετε. Ού γάρ τήν όργήν αναι- 
ρεί, χρησίμη γάρ * ουδέ τδν Ουμδν έχκόπτει, κα\ γάρ 
ωφέλιμος κατά τών άδικούντων γινόμενος κα\ κατά τών 
^θύμων • άλλα τήν άδικον όργήν, τδν άλογον θυμόν. 
Κα\καθάπερό Μωύσής είςτδν ήθικδν έμπεσών λόγον, 
άπδ τούτου πρώτον της νομοθεσίας τήν αρχήν ποιείται, 
λέγων, Ού φονεύσεις, ούτω δή κα\οΙ»τος• άλλα κχ\ 
πλείον οϋτος, δσφ κα\ μάλλον τά της εύσεβείας γνω- 
ριμώτβρα ήν. Ό μέν γάρ τδν φόνον έκκόπτει • οδτος 
δέ και τήν μητέρα τού φόνου, τήν όργήν, κα\ τή[Τ 
^ίζαν;, κα\ τήν πηγήν ουσαν τού κακού αναστέλλει. 
Διδ κα\ ό Χριστδς καταστέλλων τήν όργήν, ίλεγεν 
Ό όργιζόμενος τφ άδεΛφφ αυτού εΙκή, ένοχος 
έσται εΙς τίιν γέενναν τού χυρός. Εΐδ:ς πανταχού 
μέτρα. ΌργΙζεσθε, καϊ /ιή άμαρτάνετε. *0 όργί• 

)> Ββ|(. β1 Γο!Ι>. ά«υμφόρω<, βΐ Μ« 5&νϋ. δβά ιηαβ • 
δβνϋ. παβιηοΓΑΐοβ άσύμφορον )ΐ8ΐ>€ΐ. 

^ Κ«β. οιδβ γαρ, δχερ χαΐ ίμπροοθεν εΙπον, δη βίος.*.•* 
)ΐώλυμα τ^... άχριβείφ... Παύλος έ).εγεν. 49 ΕΧΡΟδίΤΙΟ 1Ν 

ΟΓΐιβιη ΐΗΓΓ8πιιη ίυί$$6 :ι $βΑ0ΐί9 (ΙοοοίΗΐυηι , βί ιηοϋο 
ίρ»Ί νοίυίκβοηι 7 ΟυΊηοΐίΑηι 0ΐ>(β β08 (Ιίΐυτίυιη 6Κ Νη- 
^ικιπιιη οοηΑΐδίο 8(1 βχυίΐβιιϋβιη βοπιηι ιηβηΐβπι δ^ιίβ 
Γυιταηΐ. Ν« βηίιη ςυοό βτβηβπιΐ Ιβηιροπδ (ΙίυΙυΓηίΐΑΐβ 
οΜΐν'κΜίί (ηκΙβίΗΗυΓ , Ιθ€υ5 ^ρρβΙίΑΐίοηβπι αοοίρίΐ : 61 
βχίικίβ Ι{ηΙ>7ΐοιι βχ Ιίη^υαΓυιη «οηΓιΐδίοηβ (ίίΰίΙηΓ, ιιΐ 
9ΐΜΐΐ(0Γ αΙ) ίρ$η βρρβΙΙ^ιΐίοηβ ιΐ6(1ιΐ€ΐ!ΐ8 , 3(1 Γοί ^ββιηκ 
ρπιΐ€ίρίιιιη (ΙβνϋηΙαΙ βΐ 06ΐ νίΓΐυΙβηι ίη(6ΐ1ί(^»1. Ιΐ8 
βιίηπι (]υΊ 1)»ϋίΐ9ΐΐ9ηΙ ίη Οοα(ΐ6ηΐ6 οιηπββ οιηιιίΑ (Ιίδοβ- 
Ι)οηΙ , οιιιη ηι«Γ€»ΐοτίΙ)ΐΐ9 ΛΙ^τγρίϋβ νβΓβαηΙβ^. Οιηιη- 
ςυ.Ίΐη ηΙί(Ν|ΐιί ί« ριίηοίρίο η«ιι ιυυΙΙΟΒ ^<^ηΐ6& βηιιιΐ ίη 
ΗΙα Γ(^ίοη6 : δβ(1 πΐΑχίιηϊ Ιιοτηίηιιιη ΓΓΟφίβηΐία 30 
ΙιιγΙι» ηιυΐΐίίικίο βηΐ Ιη ραη'ώυδ Οπβηΐίβ. Εκ^ηίιη βΙ 
Αϋηιη ίΙΙίηο οί^Γββδυβ ββΐ , α ι^βιιυδ Νοβ ίΠίο Τ6Γ$31)3- 
ΐιΐΓ, οι ροδΙ ΙιΐΓτίιη ίΙΙίο βκιηΐ, βΐ υΐ ρΙϋΓΐιηαηι νβΓδα- 
5αη(ιιΐ' ίη ΟτίεηΙβ. $6ϋ Ι3πι<ηι ίη ιιηαςυοίΐυϋ ςβηοΓη- 
Ιίοηβ Π€υ5 ίΙΠβ (Ιθ€ΚοΓ69 εοη§ΐίΙυίι, Νοβ, Α1)ΓαΙιαπι, 
Ι5ηηβ, ^^^οί), Μ6ΐεΙιί$6(ΐ6θΙι. Οιιαπιο^Γύΐη ΙιΙο ρΓορΙιβία 
βχ ϋβ, ςυ» βαηείίβ βνβπίαηΐ, β08 (]ΐιί ίη ίηιρΓθ5ίΐ3ΐ6 
νϊγυηΐ βχοίΐβΐ, (Ιίββηβ : 8άΐοί€ ηηοηΐαηι Μίη/ίΓαοίλ Οο- 
ηίηκΜ ίαηαντη ιιιιιηι. Οιιίϋ βδΐ, ΜΊήβοαήίΤΓ^άΐ 3(1- 
ιηίΓ35ίΙβη], ίη^ί^^ηβπι, €ΐ3Γαπι , βοη$ρί€υυηί) , βυτη (]ηΙ 

ΐρβί 3(1ΐ1ί€ΐΐΙ5 βδΐ. ΕΧ δβΓΥΟ βΓ^Ο βΐ ίί8 (^005 ίρδί 30θί- 

(]ιιπ( Οοιηίηί (ίί^βίΐβ ροίβηΐίβιη. Νοη (ΙίχίΙ βοίαιη, Βο- 
ηυπι (Ιβ()ίΙ , 86(] , ΑώηήαΗΐΜΐ [ύάί , 5ί{;ηί6θ3η8 βυω 
(1ο(1ί8$β οιιπι πΐ3^ηο πιίπιευΐο, ρπβιβΓ Οϋβπι βίορίιιίο- 
ηοηι. Ιΐ3 β1ί3πι ίη ΑΙ)Γ3ΐΐ3ηι ΓαβΙυπ) β8(. Νοή δοΐυιη 
βηίηι άνά'ιί ιιχοΓβηι ίηΐηβϋπι, 86(1 βυιη βϋβπ) Γ6(1(1ίϋί( 
3(]ηήΓ3ΐ)ίΐ6ΐη : υ( ηοη 8θ1ππι (Ιοηυπι ίη βο οοηβίδίβΓβΙ, 
ςιιθ(1 ηίΙΓιΙ %η\β ρ38δη$ 8ίΐ, 8β(Ι βΐί3ΐη ίη βο (]υο(1 βίβ- 
Γυ8 ίη ^ε^3^ρ(ο βν386ηΐ. ΡΐΌρίβΓ 6]ιΐ8 βηίηι ]υ8ΐΗί3ηι 
ίηοίηπι βδΐ, ϋΐ ηίΗίΙ πιοΐβδίιιπι ίΙΙί ίΙβΓβΙ ; ρΓορίβΓ βΐίο- 
ηπη 3υΐβηι υΙίΓι(3(βηι, υΐ 3(ΙιηίΓ3ΐ)ί1ίΐ6Γ βΐ ρΓΧίβΓ ορί- 
ηίοπβπι ΐΙΙίπο Γβ(ΙίΓβΙ. Ποο ίη ΙηΊ)υ8 ρυβπδ , Ηοο ίη 
1ι:οηίΚ>υ5 3β€ΐ(1ί( , Ιιυβ ίη ββίο βΐ ίη ^οπ3 , βΐ υη(1ί(ΐυβ 
80Γν3ΐ βΗπι πιίπιευΐο , ηοη ςυβιηΐίΐιβΐ 3))8θ1υΐβ , 8β(1 
Βηηεπιπ). 

7. ΥίίΙίδΐί (|οοπιθ(1ο ουηι Οβί €θ£^ίΐίοηβ 3ί! ν!ΐ3πι 
ςυθ(ΐυβ ρΓθ53πι * βχΙιοπβΙυΓ, (Ιοοβπδ ηοη 8ο1υηι ίη 
Οβί 1ιβηί£[ηίΐ3ΐβ , 80(Ι ίη ρΓορΗοΓυηι βΐΐ3πι Γ3βΐ0Γυιη 
νίΠυΙβ δρβπι ΒαΙυιίδ ροη6Γ6? Οοηιίήία βχαηάίεί ηιε 
αηη οίωηανβτο αά βα^η. Ρθ8ΐΓ]Π3η) άϊχ'α 56 βυιη Γβοί^^β 
3(ίηηΓηΙ)ί1βΗΐ , ηοη ίη 1ιί«» «ιιίΐδίδΐίΐ, ββιΙ (ϋοίΐ βΐίβηι 
αΗιι(] {[βηυ$ ΓβΙίβΙίαΐίδ. 0υο(1ιΐ3ηι 3υΐ6πι Ιιοο β8ΐ ? Οβυηι 
ΙιαΙ)ϋΓβ ρβΓρβίυο 3^^ιιιϋΓβη1 , αϋχίΠαΐΟΓβπι , βΙ υ^ίηιιβ 
ρρα'δβηΐβπι. Νοη βπίιη Ιιοο 86ΐηβΙ , 3υΐ Ιίδ , &υΐ Ιογ 
ΐάάί , 56(1 ρβτρβίυο , ίη(]υίΐ , 5ί ίρβυηι ίηνοοβιηυδ. Εΐ 
νϊίΐβ ηίΓδυδ Ιιίο βΐίαπι ββίβπίαίβηι. Ουϋΐη3(1ηιθ4ΐηηι 
βιΓπη (ΙΙχίι βυρβΓίυ•} : €ιιιπ ΐηνοεαταη , Βχααάίνίί ηιβ 
ϋ€¥$ ίνΜ'Ηία ηιεω : ίία βΐίϋΐη Ιιίο , Ο'κλι οίαηιανβτο αά 
ϋηηι. 

ϋνν ηιιι/ίί ρτύ€αηΐ€8 ηοη ωιϋαηΐητ, — Ουοιηο• 
(1«)6Γςο, ίηςυίΐ, ηοη3υ(1ίυηΐυΓ ηιυΐΐί ? Ουοηί3πι ρβΐυηΐ 
ίηιιΐΐΐία. ϋίβ €^ίηίΐ ιηβϋυβ βδΐ ηοη Γυΐ5$6 βχβυώΐυιη, 
ςυαιη βχ3υ(1ίΐιιπι Γυί8$β. ΟυβΓβ βΐίαηίδί οχ3υ(1ί3ΐηυΓ, 
ηοιι ρΓ(>ρΐ6ΐ63 Ια.ΗβπΐϋΓ : 5β^ 61 ςυ3η(1ο ηοη 6χ•ιυ(1ί• 
ιιιυρ» ί(Ιϋθ ϋυυιη β'οΓίΓίΓβπιυδ. ΥϋΙ βιιίιιι ίηιΗίΙάι ρβ- 

* Ββ£[., αά νίίίΡ νί^ΗαηϋωΗ. Ρ8Α1.ΜϋΜ IV. 80 Ιβηΐβδ ηοηβχ3η(1ίιιιπΓ, βίοοίη ηοηαοοβρίηιηβΗΜϊΓαιίίΐΐΓ ; 
¥βΙ πο^Ιί^βιιΐβΓ ρβΐίηιιΐδ, βΐ ίη (Ιοηο (ΙίίΓβΓκηιΙο Οβιΐδ, 
πι ηο8 ίΙΙί 38$ί(ΐ63Π)υ8 , 8ο1βΓΐ(;ηι ίηΐΐ πιΐίοηβηι : βΐ 
Ιιοβ 6ΐί3ΐη ηοη βδΐ βχι^^ιηηί Ιιιοπιηι. 8ί€ηίηι νο$, ίη- 
()υίΙ , ηοα'ι» ύατβ ^οηα άαΐα βίίη νηίήί (ΜαΙΙΙι, 7. 1 1)» 
ηΐϋΐΐο ηΐ3}?ί8 Ββυ» ηοδίβΓ (μιί 8βίΐ (13Γ6 βΐ ςυ3η(1ο 
(!3Γβ, 61 (ΐ(ΐί(1 (ΐ3Γβ οροΓΐβ3ΐ. Νπιη Ρ3ϋΙιΐ8 βΓιαηι ρβΐί- 
νίΐ, 61 ηοη 3βοβρίΐ ; Ρ6ΐβ1)3ΐ βηίηι βΐίίΐϋκΐ ίηυΐίΐβ: ίΐβπι 
Μο$68, ηβο ίΙΙί ΐ|υίϋοιη 0βυ8 3ΐιΐΗΐί(. Νβ βΓ^ (ΙββίβΙη- 
Βΐ«8 , <|ΐΐ3η€Κ) ηοη βχβυϋΙτηοΓ, ηββ ΐπδΐίιία ιιίΠβΊΑπιπν 
βΚ ΙθΓροηηιιΐ8 , 8β(1 ^$8^(1(^ηι68 βκ ρβίβηΐβδ ρβΓηΐ3ηβ;ι- 
ηιιΐδ. Α^ίΐ βηίιη Οβϋδ οηιηίβ «ΐίΙίΐβΓ. δ. ΙνακυηΜ, Η 
ηοίί(€ ρρΰοατβ : ηηω άίαί'η ίη €οτάΜ$ νβίΐτύ , ίη ομΗ* 
ΐα>ν$ ν€αΗ$ εοΜρηηρίηιίηί. ί}[ΐού αιιΐβ (Ιίχί , ί(| ϋΐίαπί 
ηυηο (Ιίοο. Ν.ηη ίΐιιία -άά 0οί βη^ιιίιίηηοιη βοδ βδΚΐβ- 
(1ιΐ€ΐιΐΓυδ, 1ί()βΓ3ΐ3ηΙ(ηιιηι 35 ίΓ^ίΐυ(1ίπί5ϋ5. δβίΐ βηίπι 
▼ίιοπι βοιτπρΐ3ΐη 6886 ίηιρ6(]ίιηβηΐο , (|«ιοηιίιιυδ δπΙ>- 
Ιίηιί3 (10^0)313 36δ*ί(]παπιιΐΓ. ΟυοιΙ ()ΐιίιΐ6ηι Ρηοΐοδ ί]ϋθ- 
ςιιβ ίηηηοιιβ (1ίεβ1ΐ3ΐ : Νοη ροίηι Ιοφιι νοΜί Ιηιηφιαίη 
8ρηΗηα(ίΰ«8 , $βά Ιαηιςηαη εατηοϋδαί (Ι. 6Όγ. δ. 1). 
Ει ΓϋΓδαβ : Ταηιφιαηι ίηίαηί'ώη$ ίη ϋιΗϋο , Ιαα νοΜ$ 
ροίαηι άβάΐ , ηοη «6ιιιη (ΙΗά. ν. 2). Ει ΓΟΓδίΐδ : Οβ 
ψΛΟ €»1 ηο^Η ηιηΐΐια $ηηιο βχρίίεαίη άί[βάΙ'η ; ηηοηίαηί 
βίΐίί Η€ΰι>ΐ€$ ανάίΐη {Ηβΰτ. 5. Η). Εΐ Ι.<3ί3δ πίΓδΟδ ; 
ΰιιατί/ Ώΐβ ρορηίηε ηίβ^ βί $αη υια$ ηιβα$ Γΐιρίιιη/, κΐ 
ρορίΐΐηε φίί]ηα\ΐ\αηι (βοεήΐ , α ΌΗ ίηάκίηηι ηοη τείι• 
ηηβτΊΐ ( /ιβί. 58. 2). Εΐ Οδββ : ϋβηιίηαΐβ τοΜ$ ίρ$ί$ 
ίη μϋίΐίαιη , ί11αηΐίηαΐ€ Ιηοβιη εορηίΐίοηίί {0»β€. 10. 
12). Ει εΗπδίΗδ (Ιοοβηδ (1ίοβΙ)3ΐ : Οηιηίι ςιη ηιαία /α- 
€11, οάίΐ Ια€€ηι, βΙ ηοη νβηίΐ αά Ιαοεηι {^οαη, 5. 20). 
Ει πίΓδυδ : Οηοηιοάο ροΐ€$ύ$ εηάηβ , ///οπαηι α νυ- 
6/< ίηιή€€ηι αεάρίβιιΐβΜ , €ί ρίοηαιη φιω αΐ α ιοίο Οεο 
ηοη ην(βΓ€ηΐ€» (^οαη,$. 44) ? Εΐ τυρδηδ : Ποιο άί€€• 
ΙίΛηί ρατίίηΐβ» €]ν$ , (/πια Ιίηιεί^αηί Ληάαο$ , η€ έχρείίβ' 
Γΰηΐητ α »^ηα^ορα (Ιοαη, 9. 22). Εΐ ΓυΓδίιβ : Ιίιιίΐί 
αηίβηι ΰτύάίάύτηηί ίη ίρ<ιιηι , βί ρτορίη Ρ/ιαήαρο$ ηοη 
€οηβίέόαηΐητ {Ιοαη, 42. 42). Εΐ υΙ)ί(]υ6 νίιΐοή ροΐβδί 
νί(3 60Γηιρΐ3 3(1 ρβΓΓοειίοιιβηι (Ιο^ιηβΙοηι 3ίΓβΓΓβ ίηι- 
ρ6(1ίπ)6ηΐιιηι. 0ιΐ6Πΐατ(1η)θ(1υηι βηίηι Ιβηιβ ρβΓδρίβυίΡ 
οβαΙοΓυηι ρυρίΙΙχ ίη5ί(ΐ6ηδ ί(1 ςυο(1 ίΙΙυδΐΓ3ΐ ο^Νβυπιΐ 
61 ο5ΐβη65Γ3ΐ , ίΐΑ 6ΐί3πι οο^ΐΐαΓιο , (]η3ηι ο5δβ(1ίι βΐ 
0(χυρ3νΊΐ γίΐίππι » οΙ)ΐ6η6ΐ)Γ3ΐ ηιβηΐβιη βΐ βχοχο;ιΐ. 

Ιγο ηη<Β ΙίάΙα ; ίνα αά ηηίά κ(ι7/<. Ιιηροαώίϋα ηεηιο 
ρτ(Β€\ρ\ί• Εχαηιεη €θΐα€κηΐία• — ΟυοοίΓΓ3 ουηι 1(1 
6ΐί3ΐη δίΐΓβΙ ρΓορΗβΐη , (Ιίοίΐ : Ινα$ΰϊηιϊηί, α ηοΙΊΐβ ρ€€^ 
€ατ6, Νοη βιιίπι Ιοίίίΐ ίπιιη ; βδΐ ηβηιηιιβ υΐίΐίδ : ηβο 
βχδαικίίΐ ίη(Ιί|$ιΐ3ΐίοιιβιη ; ρΓ0(ΐ6δΙ βιιίπι 3(]νβΓδυ5 βοβ 
ςυί ίη]υπ3η[ΐ ίηΓϋΓυιιΙ , βΐ 3(Ιν6Γ5υδ ηβςΐί^οηΐβδ ; 5β(Ι 
ίΓ3Π) ςυ» ίιι]υδΐ6 πιονβιυΓ , βι ΓυΓΟΓοη) , ςυί ηιιΙΐ3 Γα« 
Ιίοηβ ΓβξίΐοΓ. Ει ςυβιιΐ3(1ηΐ0(1υη) Ηοδβδ βυηι ίη ββΓ- 
ηιοηοηι ιΐο ιιιοπΙ>υδ ίηοί(1ίί;δοΙ « Ηίιιβ ρππιο Ι6|;ίδ (ΙαβίΙ 
ίηίΐίιιιη, (ΙΊεβιΐδ : ^οη 0€€ίά€$ {Εχοά. 20. 15) : 1(3 Ηίο 
οΐΐαηι ; ίπιο βο 3ΐηρΓιυδ , ςιιο ηΐ39ίδ βί βηΐ ηοΐλ νβη 
ρΙβΐ:ΐ8. ΙΙΙΰ βηίιη βνβΐΐίΐ βχ(1βπι : Ιιίο νβΐΌ ίΓ3Π! , ςιι,ΐ! 
βαΐίΐίδ ηιαΚϊΓ, Γ3(1ίχ 61 Γοηδ βδΐ πιαίί, Γβρηπαΐΐ. Οιιο- 

0ίΓ€3 ϋΙίΓΙδΙηδ βΐί3Π1 ίΓ3Π1 ΟΟΠίρΗπίβϋδ Πβ Ι*βίΓβη:ΐΙΙ9 

(1ίθ€ΐ)3ΐ : Οιιί ίτακΗην (ταΐή $ηο Ιεηιεη , €τΗ οΙ^ηοχαα 
ίη ρβ/ιβηηαηι ίρηΐί {ΜαΐΐΗ. 5. 22). ΥίίΙίδΐΙ ιώί<ιηβ πΐι>- 
(Ιυηι *. /ΓΜίτίηιίηί , €1 ηοΙΊΐβ ρ€€€ατξ, Ομί ΐτακΙΐΛΤ Ι#• 51 δ. ^ΟΛΝΝIδ €ΙΙΚΥδΟδΤΟΜΙ 

αιετε: ΓΐΰβΙ οηίιη οΐίαιη ]ιι«ΐ6 ίι*3δ€ί. Ν:ιιη 6ΐ Ραιιΐιι» 

Ε1>ιηχ 5υ€ΰ6η$υίΐ {Αα. 13), ΰΐ ΡβίΓϋδ δαρρίΗΓΟ^ (Λγγ. 

5). Αι ίϋ ηοη ΐΓαιη (Ιίχβηηι αΙ>8<>1υΙβ , $6<1 ρΙιί1θ8θ- 

Ι'ΙΓιηιη , οιίΓαηι βΐ ΟΰίΌΐιοιηίαιη• ΙπίδοίΐυΓ βιίαιη ρβιΐΟΓ 

ΐΠΊο , 86(1 6]ιι$ €υπιιη ^[βΓβηβ. ΙΙΙβ ΙβηιβΓβ ίπΐ8€ίΐυΓ, 

ηιΓι 56ίρβιιιη υΙαβαΙυΓ ; ςυί βυΐβιη &1ί<η& ΰΟΓη^ίΐ, 18 

«"^βΐ οηπιίυιη ιη2ΐιΐ5υ6ΐί88Ίιηιΐ5. Νβιη Οβυ& 6ΐί&ηι (|ΐΐ3ΐΐ(Ιο 

(ΙΊΰίιυΓ ίπι$€ί, ηοη 86ίρ5υπι νίπ(ϋο»η8 'ίΓαδείΐυΓ, 86(1 

003 €θΓΓΊ|[οη3• Ευιο β^^^ο ηο8 ηυοςϋβ ίηιίΐ6ηιυΓ. Ιΐ» 

€ηιπι υΐοίδΰί , ϋίνίηυπι 681 ; 9Γϋ6Γ νβΓο , Ιιυπιαηυπι. 

56(1 06υ8 ηοη 60 8ο1υπι α ηοϋίβ (ΙίίίβΓΐ , ςυο(1 ^ιι^ιβ 

ΊΓα86αΙυΓ, 86(1 (|υοϋ ίη 1)60 ίη ηοη 8ίΙ ^ηίηιί ρ6ΓΐυΓ- 

ΙιαίΙο. Ν66 ηο8 βΓ^ο ΐ6η)6Γ6 ίπΐ8€&η)υΓ. 1πι 6ηίιη ίη 

ηοΙ)Ί8 ί(ΐ60 ίη8Ίαι 68ΐ, ηοη υΐ ρβ(Χβιπη8 , 86(1 υΐ &Γιο8 

ρ6€6αη(68 ρΓθΙιί1>6&πια8; ηοη ιιΐ 8ίΐ 8ηίηιί ρβΠυΓ- 

Ι>;ιΐίο 61 χ*((Γίιυ(1ο, 86(1 υΐ 811 90{πΐϋ(1ίηυιη Γ6ΐη6(1ίηπι. 

8. ϋο^ίΐβ 8ρυ(1 Ι6^(]ΐι&υι 8ίΙ 1η8ίβηβ νίΐίυηι • (^οαηιΐο 

ιη6(1Ί€αηΐ6»Ιιιηι νβηβηυηι 6ίηοίΙυΓ , ςιΐ3η(1ο ρβτ ςπθ(1 

αΠοΓυπι νυΙη6π1)ϋ8 Πίΐ6(ΐ6η(1υηι 681 , ρ6Γ Μ ναΐηοη 

ίιιΟίβίπΐΗ8 : (]υ6ηΐ3(1η)0(1απι 81 (]υί8 ;ΐ606ρΙο Γ6γγο, υΐ 

(|ΐιαί ίη 9]ϋ8 ρυΐΓβΓαοΐα δυηΐ 6Χ8θίη(ΐ2ΐ , 86ίρ8υηι 16- 

ΙΙΙ6Γ6 οοηοί(ΐ2ΐ , 86 ροΓ Ιοίυοι 60Γρυ8 88υοί3η8 : νοΙ 

ΐ;η1)6Γη3ΐοΓ ρ6Γ οίανυπι €γπι1)3ΐη 8υ1>η)6ηι;3ΐ , ροΓ 

ςυ6Π) νβηίοηιπι ίηη|>6ΐ(ΐιη ορθΓΐ6ΐ>&1 €θΙιίΙ)6Γ6. Ηιι](ΐ8- 

ηιο«1ί 681 6ΐί:ιηι ίΓ3 , υΐίΐ6 ίηϊ>ΐΓυπΐ6ηΙυηι , υΙ ηο8ΐΓ3ηι 

6ΐ6ίΐ6ΐ 8θΐηηοΐ6ηΙίηηι , υΐ &πίιηο νί^ΟΓβηη ΊηύΆΐ , υΙ 

ηο8 36Π0Γ68 6Γ0α3ΐ, ϋΙ ρΓΟ Ιιί8 ίη(1ί{[ΐΐ6πιοΓ ςυί 8υηΙ 

ββοοίί ίη]ιΐΓί3 , υΐ αιΐ ρθΒη28 (1β ίηδίιΙάιΐοΓίϋυδ 8υηΐ6η- 

<1α8,ηο8 ηιον62ΐι. Ελ άβ 63υ8.'ΐ (Ιίοίΐ: /Γαχπ'ιηίιιί, α ηοΙίΐ€ 

ρ€0€ατ€, Ουθ(1 &Ί Ιιοο ΩβΓί ηοη ρο8:»6ΐ , ηΓιηίπιβ ρπ»• 

66ρί8δ6ΐ. Οαχ 6ΐΓηη ΟβΗ ηοη ρο88υηΐ, η6ηιο ρΓαχίρίΙ. 

1.6($6πι ίΐ3ςιΐ6 &ΐΓ6Γοη8 3ρθ8ΐο1Ιθ3ΐιη , 61 ρΗίΙοΜφΙιίαπι 

βν^πμοΐίοαπι, οαπι 68(ΐ6ηι (ΙίιΊ&κοί ςα;β 01ιπ8ΐυ8, ϋ1ί:ιπι 

ιΐ(1]ίοΊΐ 3(1ιηοηΙΐίοη6ΐιι , (ΐυφ 816 (ΙΙεΗ : ^νίω άιάίη %η 

€ΟγΜμ Ό€αΗ$, ίη Γΐι6ίίί6ιι« ναΐΓΐΒ €οηιρηηρίίηίηί. Οαί(1 

Ρ8ΐ(|ΐιθ(1 (Ιίοΐυιη 68ΐ? ΥίϋοΐυΓ βηίιη 6{>86 ο1)86ΐΐΓϋπι. 

Ρο$ΐ οοβηαπι, ίηςαίΐ, (]υαη(1ο ίΐ)8 (ΙοΓπηίΐηηι, ςιιαηϋο 

68118 (ΙοοηϋίΐυΓί , 6ΐ ηυΐΐο ρίΦ86ηΐ6 πιυ1ΐ3 ςυΐ6:$, 61 

η6ηιίη6 ίη(6ηυΓΚι&ηΐβ ρΓθΓύη(1β 1πιη(|ΐιϋ1ίΐ38 , 6χει1λ 

]υ(1ί€ίυπι ΐηχ €0η8€ί6ηΓΐΦ , αϊ) ιρ8& Γ&Ιίυηβηι 6x1)^6, 61 

(|ΐιχ ίηΐ6Γ(1ίΗ πιβία 66ρί&Γι 6οη8ίΠ3 , ν6ΐ (1ο1ο8 (Η)η* 

8ΐΓυοη8 , νβΙ ρΐΌρίη(]υυπι οΪΓουπινβηΙβηβ , ν6ΐ ρΓ3ν& 

(1θ8ί(ΐ6Γί& 8υ8€Ίρί6η8, 6:1 ουπι Ίη ϋΐίυδ (ΐαίβΐίβ ΐ6ΠΐροΓ6 

Ίη πΐ6(1Ίυπι &(1ϋυχ6η8, 61 ΊπιρΓθΙ)Ί8 ΙΙΙίβ οοβΊΐαΐίοηΊΙ)υ8 

.00η8εΐ6ηΐΊ3Π1 ]ΐΙ(1ί66Π1 (1<!(16ΓΊ8, 688 ίοά'κΆ 61 (1ίΙ»ηΊ8, 61 

ά6 6Ί8 ροΒηΑΐη 8υη[ΐ6 , Ιογ(](Ι6 εο§ίΐ3ΐΊοη6ηι (]πφ ρ6603- 
νίΐ. 1(1 611101 8ίΙ)Ί νυΐΐ ΊΙΙυ(1 : Οοηιραηρίηύηί , ρΓΟ 60 
ΐ|ΐιο(1 681 , Ρυη^ίΐο , 8(Ίηιυΐ3ΐ6 ςυχ ίη οοΓ(1ΊΙ)α8 Υ68ΐΓί8 
(11x18118 ίη16Γ(1ίυ : Ηοο 681, πιαία (]»» 60^ίΐ38ΐί$ εοη- 
8ΊΙί3 , 63 Ίη €θΐΝΐί5Η8 ν6$ΐΓίδ, ίη 16πιρθΓ6 ίΠΊυ8 ςυ'ΐϋ- 
Γΐ8 ριιηίΐ6, Ίη 63 3ηΊη)3(1ν6ηΊΐ6 : ςη3η(1ο ηοςιιο βηοΊουβ 
ίηΐ6ΓΐυΓΐκιΙ, η6€ Γ3Π)υ1ϋ8 ίιτΊΐ3ΐ, ηβο ΙυΓΐ>3 η6(;ο(ΊθΓυπι 
υι-ςΰΐ , 1υη€ τΊΐ» Ιηΐ6π1ιυ 3εΐ£ Γ3ΐιοη6ηι 6χΊ|[Ίΐ6. Ει 
€ϋΓ ηοη (ΙΊχΊΐ , ν6Γΐκ>ηιηι 61 ίαοΐΟΓυπι , 86(1 πιβίαηιιη 
€θ($ίΐ3ϋοηηιη? Ηο6 (1οο6ΐΐ8 6Χ 3ΐ)ϋη(ΐ3η1ί. δΙ 6ηΊηι 
ηΐ3ΐ3 8υηΐ 038ϋ{[9η(ΐ3 (χ)η8ίΙΊ3, υΐ ηοη Ιη ορη8 6Χ63ηΙ : 
πιυΐΐο πι.ιςΊ8 ρΓΟ Γ3εΐΊ8 61 (ΙΊοΐΊδ οροΓΐ6ΐ 3η|;ί 3ηΊπιο. 
ΙΙχο Γΐ3ηΙ 8Ίη{[υΓΐ8 (ΙίβΒυδ , η60 ρπυ8 (ΙοΓπιίβηβ , ο 
Ιΐοίηο, ςηαπί ηΐ6ηΐ6 ν6Γ53ν6Γί5 φιχ 3 Ιο ίηίοπΙΊυ ρ6Γ- ΑΚαηίΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 52 

ρβΓηηι 3013 8υηΐ : 61 άιβ Β&\\ΐ6ηύ 6γΊ8 οηιηΊιιο ΐ3η1ίοτ 
3(1 63 ίρ<%3 ηΐΓ8υ8 3β9Γ6(1ί6ΐΐ(1α. Κ( (ΐυθ(1 ϋοΊδ ίη ρβ- 
οηηΊα , η6€ δΊηΊβ υΐ (Ιυο (Ιίοδ ρΓ;νΐ6Γ63ΐιΐ, ςηίη ουπι 
ίηπιυΐο ηΐΊοηβηι ίη638 , η6 6οηΓα!»ίοη6ΐη ίη(ΐΗ€3ΐ οΙη 
ϋνίο ι Ιιοο 6ΐΊ3ηι ίη 30ΐΊοηίΙ>υ8 ί:)6 8Ίη|;ηΓΐ8 (1ί6ΐιυ8 : 
ν68ρ6η 3ΐ) 3ηΊηΐ3 ταΐΊοηοιη 6χί|;6 , 61 €θ((ί(3ΐΊοη6η) 
ηοφ ρ6€03?Ίΐ οοη(ΐ6ηηη3 ; 63Πΐ ν6ΐυΐί Ιί^ηο 8υ8ρ6η(ΐ6, 
3€ (0Γςυ6 , 61 ]υΙ)6 ηβ 3ΐηρΙΊυ8 63 3{[^Γ6(1Ί3ΐυΓ. νί(1ί8ΐί 
ορϋηιαπι η)6(ΐ6η(1ί Γ3ΐίοη6ΐη, ςυοπιθ(1θ6ΐ ρΓ»86Γν•η- 
(Ί1)υ8 61 60ΐτί({6ηΙίΙ>ιΐ8 ιη6(1Ίθ3πΐ6ηιΊ8 0808 6$1 ? Ρηο- 
οΊρ6Γ6 6ηΊπι η6 ίη ρ6603(3 ίηοΐϋ^ΐδ , ρΓ9Β86Γν3ηΓΐ8 ιηΟ' 
άΊθ3Π)6ηΐί Ιθ6υηι οΙ)ΐΊη6ΐ, η6πιρ6, /Γαιτίιηίιιί, €ί ηοΙίΐ€ 
ρ€€€αΓ€ : 'ύΐηά αιιΐβαι , Οαα άίϋίΐη ίη Γοηίί^ιιι 퀕(ηβ, 
ίιι 6ΐι6ίίί6ιΐ8 ν«ιΐηι Γοηιρκιι^ίιηίηί , €0ΓΓΊ(|;6ηΐί8. ΡοβΙ« 
ςυαηι 6ηΙιη ρ6063νΊΐ , 3(1ΙιΊΙ)6ΐ ηΐΓ8η8 πΐ6(1ί63πΐ6ηια, 
3ΐ) ίρ80 ψύ ρ6003νίΐ ίη(1υ€ΐ3 πΐ6(ΙΊοΊη3. Η36 6η;ο 
υΐ3ηηυΓ ιη6(1Ί€Ίη3 , ςυχ ηΙΙιΊΙ 1)3ΐ)6ΐ οηιηιιιο (1ίΠΐ6υ1- 
13118. δίη 8υΐ6ηι ηοη 8υ8ΐίη6ΐ 3ηίηΐ3 η)6Π)ίηί886 ροοοβ- 
ΐΟΓαηι , 6Γυ1)6866η8 6ΐ ρυ(1θΓ6 8υ(Γυ$Α ; (ΙΊο ΊΠΊ : ΝίΙιίΙ 
1υ6ΓΐΓ3€Ί8 , 81 ηοη π)6πιιη6Γί8 : 86(1 ιιιβ^ηυηι ροΐία» 
(ΐ3ΐηηϋπι 806Ίρΐ8. δί 6ηίηι ηοη ηυηο αρυιΐ 16 ηιβιηΊ- 
ηοπ» « Ιυηο 3ηΐ6 οπιηΊαπι οου1θ8 103 8ΐ3ΐα6ηΐυΓ ρ6θ 
€313 ^ δί 3αΐ6ΐη ηυηο 63 8υρρυΐ3ν6η8, οΐ 3ΐ) ΊΙΙΊβ οίιο 
1Ί1>βηι1)6ΓΊ8, 61 ίη 3ΙΊ3 ηοη ΓαοΊΙο ίιΐ€ί(ΐ68. ΑηΊιη3 βηΊηι 
ν6δρβΓΐΊηυπι ν6Πΐ3 ]υ(1ΙοΊ(ΐπι, η6 63ηΐ(ΐ6ηι ηίΓδΟδ δυ1>- 

631 86ηΐ6ηΙί3Π1, 8ί Ιθη|υ63ΐυΓ 61 ΟΒ^βίΙβΙυΓ, Γ6(1(ΐ6• 

Ι^Γ 3(1 ρ6€€3ΐ(ΐηι ΙαΓ(ΙΊθΓ : 61 6Χ 63 Γ6 Ι3ΐι1υπι 6ΓΊΙ 
6πιο1υιη6ΐιΐ(ΐιη , υΐ δΊ ίιΐ υηο δοΐο ηιοιίδο Γ600ΓίιιΐΜ8, 
ίη Ρ6γΓ6€Ιο νίηυΐΊδ Ιΐ3ΐ>ί1α ηοδ ΙρδΟ» οοιίδΐίϋιοηιυβ. 
Ν6 Ι3η1υιη ίΐ3(|υ6 1)οηυιη ηβ^^Ιβχβήιηυδ. Οαί 6ΐιΊηι 1ιη6 
]υ(1Ί€ίυηι Ιιίο 8ΐ3ΐυ6ΓΊΐ , 306γΙ)38 ίΙΠο ροβη3Η ηοη (13- 
Ι)ΊΙ. 8ί €Μΐη ηο$ ίρίθ$ ]ΜάίϋαηηΐΗ$ , ηοη ηΐΊηΜ ;ιΐ(/ινα• 
Γ^ηΐΗΓ : α Οοηιίηο αηίαη ίηάίΰαύ εηίάίηιητ , ΊηςιιΊΐ, μ 
ΓΜΠί ηιαηάο ΰοηάεηιηεηιντ (1. 6ογ. Η. 51. 52). Νβ 
6Γ{[οε()η(ΐ6ηηη6πιυΓ, Ιιοο Γ3€Ί3ηιιΐ8. 6. Ξαεήβοαϋία» 
€ήβ€ΐαηι )Η»ΙίΙί(Β ϋ $ρ€ταί€ ίη ϋοηύηο, νΊ(1ίδΐί οοηδβ- 
ςυ6ΐιΓΐ3πι ορίίιηΊ οοηδίΙίΊ ? νίιΙΙδίί ροΓΓβοίβηι 3(1ηιοηΊ- 
Ιίοη6πι ? Ρο8(ςυ3πι οηίηι ρΓορίβΓ ρ6003ΐ3 οοηιρυηχΊΐ, 

61 3ά 63(ΐ6Π1 ΓΟΓ^αδ 3|[8[Γ6(1ΐ6η(ΐ3 ΐ3Γ(1ΊθΓ68 6060119 

]α(1ιοίαιη(ΐυβ (ΐυθ(1 ηοη ροίοδί οοιτυπιρΊ οοηδίίΐυΊΐ , 61 
νΊΐ» πιΐΊυη6πι 6Χ6|;ίΐ , Ίΐ3 3(1 νΊΠιιΐΊδ 6Χ6Γ6ίΐΊ(ΐιη (Ιο- 
(ΙαοίΙ. Ν6ςα6 6ηΊπι βοΙΏοΙΙ δΊ 3 πιαίίδ 3ΐ)δ1ίη63ηιυ6, 86(1 

ΟρΟΓίβΙ 6ϋ3ηΐ Ι)θηθδ 301ΙΙ8 3006(ΐ6Γ6. ΟυθΟΪΓ03 61Ί3ΙΙΙ 

ρΓ0|[Γ6(1ί6ηδ 3(1πιοηβΙ , (1Ι06Π8 : ΟεοΙιηα α ηιαίο^ βί [αο 
Ι^οηαηι {Ρ$αΙ. 55. 15). Νυη δοΐυπι 6ηίηι ΊπιρΓθΙ)Ίΐ3Κΐ8 
3θΐΊο , 86(1 6ϋ3πι 3 νίΓΐυΐ6 €6883110 , υΐ ρυηΊ3πιαΓ, 6Ρ- 
ίίοίΐ. Ναπι 61 ίΐΐί (ΐυί 6δ(ΐΠ(^'ηΐ6ηι ηοη ρ3ν6Γυιιΐ , 30 
δίΐΊβιιΐί ροΐυπι ηοη (ΐ6(ΐ6Γαηΐ , 61 (]υί ηυ(1υηι ηοη ν6- 
8ΐΊ6Γυηΐ (ΜαΐΐΗ. 25. 42. εβηη.) , ηοη ίυπιΓι δαηΐ , η60 
3ν3η Γυ6ΓαηΙ , ηβο Ικ>η3 3ΐί6η3 Γ3ρυ6ΓυηΙ : 86ά ςηί3 
ηοη ίβοοΓυηΐ 6ΐ66ηιοδγη3ηι , ρΓορΐ6Γ63 ροΒηχ ίιηηιΟΓ- 
Ι3ΐί ΐΓ3(1υηΐυΓ, 6ΐ δυρρίίοίο ου]υδ ηιιΠυδ 68ΐ ΗηΊδ. Εχ 
ςηο 1ηΐ6ΐΓΐ£;ίηιιΐ8 , 3ΐ)8ϋη6Γ6 3 πΐ3ΐίδ ηοη 6886 ηο1)ί8 
ρΓΪηοΊρίυιη δ3ΐοιί8 * , ηίδί 3(1δΊΐ οΐΊαηι ϋοηοΓυπι ρο&- 

86δ8Ίθ , 6ΐ ΥίΠυΐίδ 3θϋθ. 

> Β62., αηΐέ οηοώαη Ο€η1ο$ ΟαΙήί <ί6ί ΐΦνηαί ΐυύ αχΛ- 

• Ιη 6γ»(», ούχ αρχή σωτηρίας ήμΤν. ΙηΙβΓρΓβδ, (ΙΟΙ 
τβΓϋΐ, η(»ι ΗΛ\$ €$ί ηοΰί• αά Μ/κ/αη, ηοη αρχή σωτηρίας, 51 ΕΧΡ05ΙΤ10 ΙΝ Ρ$Α1.&ΐυΜ IV. ΰμετος ^Ικ^' ίτζι γάρ χαΐ δ.χα^ως όργίζεσθαι • 
1«(\ χα\ ΠαΟλος ώ(&γ{σΟη τφ Έλύμα, χα\ Πέτρος τ% 
Σαπφείρϊ. Άλλ' ούκ 5 ν εΓποιμι τοΰτο όργήν απλώς, 
άλΑάφιλοτοφ£αν,[48]καΙ >^ηδδμονίαν, και οίκονομίαν. 
Όργί^ετα[ι κα\ τβατήρ υΐφ, άλλα κηδόμενος. ΈκεΤνός 
έτΓΐν δ όργίζδμενος εΙκή, 6 έαυτ?*ν έκδικών ' ό δΐ τά 
Ιτέρων διορΟών, οϊΐτο; πάντων έστΙν ήμερώτερος• 
Επειδή χα\ 6 Θε6ς , έπίίν λέγηται όργί^εσθαι , ούχ 
Ιαυτφ άμύνων οργίζεται, άλλ* ήμβς διορθούμενος. 
Τούτον το(νυν χα\ ήμεϊς μιμώμεθα. Τ6 μέν γάρ 
οΟτως Ιπεξιέναι, θείον * τ6 δλ έτέρως , άνθρώπινον. 
'Αλλ' ό Θεδς ού ταύτη ημών διέαττηχε μ^ον, ήδι- 
χαίως όργ(ζετα(, άλλ* δτι ουδέ πάθος περί Θεόν Ιστιν 
ή οργή. Μή τοίνυν μηδέ ήμε?ς όργιζώμεθα εική. 
Κα\ γάρ διά τούτο ένετέθη ήμ?ν ή δργή, ούχ Γνα 
άμαρτάνωμεν , άλλ' Γνα έτερους άμαρτάνοντας χω- 
λύωμεν* ούχ ?νχ πάΟο; κα\ νόσημα γένηται, άλλ* 7να 
παθών φάρμακον. 

η'. Έννόησον τοίνυν κακίας υπερβολών , δταν τδ 
φάρμακον δηλητήριον γίνηται, δταν δι' οδ τά έτερων 
τραύματα διορΟοΟν χρ4], διά τούτου τραύματα έργα- 
ζώμεΟα- ώσττερ άν εΓ τις σ(δηρον λαβών, Γνα τάς 
έτερων σηπεδόνας έκκ-ίττίΤ), έαυτ?>ν ε1κ?) κατακότττη, 
πανταχζ του σώματος Ελκη ποιών • ή κυβερνήτης ών 
διά τών οΐάχων καταδύη τ^ σκά'^ος, δΓ ών των άτα- 
κτων πνευμάτων τήν [&ύμην έκκότττειν έδει. Τοιούτον 
τι κβ\ ή οργή έστιν, δργανον χρήίΐμον, Γνα τ6 ύπνη- 
λδν ημών διεγείρη, Γνα τόνον έντι65 "^ Ψ^Χί• ^''* 
σφοδρότερους έργάζηται πρδς τάς υπέρ τών αδικού- 
μενων αγανακτήσεις, Γνα τιμο)ρους ποι} τοις έπιβού- 
λοις. Διά δ*; τοΰτό φησιν, ΌργίζεσΟβ, καΐ μη άμαρ- 
τάνετβ. ΕΙ δέ μή ήν δυνατδν τούτο, ούκ άν Ιπέταξε. 
Τά γάρ αδύνατα ούδε\ς έπιτάττει. Είσάγων τοίνυν 
ν5μον αποστολικών, κα\ φιλοσοφ(αν εύαγγελικήν, κα\ 
«ά αυτά ε1τ:ών άπερ χαΐ δ Χριστδς, έτέραν προστί- 
θησι ι^αραίνεσιν ούτω λέγων • "Α Λέγετε έτ τοις χαρ- 
δίΜς υμών, έπϊ ταΐς κοίταις ύμων καζανύγητε. 
Ίί έστι τδ είρημένον ; ΔοχεΓ γάρ ασαφές είναι. Έν 
τφ καιρψ τψ μετά τά δείπνα, φησ\ν, ήνίκα άν πρδς 
Οπνον άπίητε, ήνίκα άν μέλλητε κατακλίνεσθαι, κα\ 
μηδενδς παρόντος πολλή ή ησυχία, βαθεΓα ή γαλήνη 
μηδενδς διενοχλούντος, τδ διχαστήριον Ιγειρον του 
συνειδότος, εύθύνας άπαίτησον αύτδ, και & μεθ* ήμέ- 
ρα^Φ έβουλεύσω πονηρά, ή δόλους ^άτττων, ή τδν πλη- 
σίον ύποσκελίζων, ή επιθυμίας δεχόμενος διεφθαρμέ- 
νας, ταύτα έν τψ καιρφ της ησυχία; εκείνης βίς μέ- 
σον άγαγών, χα\ τδ συνειδδς έπιστήσας τοΓς άτόποις 
τούτοις λογισμοΓς, χατάξαινε αυτούς, καΐ δίκην άπαί- 
«ει, κατάτεινε τήν άμαρτούσαν διάνοιαν. Τούτο γάρ 
έστι, τδ, Καζατύγτιτε άντΙτού,Νύξατε, κεντήσατε 
&π<ρ εΓπατε έν ταΓς καρδία ι ς υμών μεθ* ήμέραν * 
τουτέστιν,*ΛέλογίσασθΕ πονηρά βουλεύματα, ταύτα έν 
ταΐς κοίταις υμών, έν τψ καιρώ της ησυχίας εκείνης 
χολάζετε, τιμωρήσασθε* δταν μήτε φίλος ένοχλζ, 
μήτε οΐκέτης παροξύνη, μήτε πραγμάτων δχλος 
'^^^ΥΪΙ» "^^'ε '5**^ν Ι^^^' ήμέραν βεβιωμένων ποιείσθε 
λόγον. Κα\ διά τί μή είπε (βημάτων κα\ Ιργων, άλλ* 
έ'/θυμημάτων πονηρών ; *Εκ περιουσίας τούτο παι- 
δεύο>ν. [19] £ί γάρ τά πονηρά βουλεύματα δεΙ κολά- 
ζειν, ώστε μή εΙς έργον έξιέναι * πολλώ μάλλον υπέρ 
τι'ϋν έργων κα\ τών (&Γ,μάτων έπιστύφειν δεΓ τήν ψυ- 
χήν. Τούτο χαθ* έκάστην γενέαθω τήν ^^^μίρα^, κχΐ 
μή πρότερον καθυπνώσης, άνθρωπε, Ιως άν άναλο- ια γίση τά μεθ* ήμέραν σοι πεπλημμελημένα • χα\ πάν- 
τως οκνηρότερος έση τ?ί'έπιούη] πρδς τδ τοΓς αύτοίς 
έπιχειρήσαι. Κα\ δπερ έπ\ τών αργυρίων ποιεΓς, και 
ούχ άνέχη δύο παρελθείν ημέρας, κα\ μή θείναι π^ς 
τδν οίκέτην λόγον, ώστε μή σύγχυσιν γενέσθαι τί} λήθη, 
τούτο κα\ έπ\ τών πράξεων ποίει καθ* έχάστην ήμέ- 
ραν • έν εσπέρα λογοθέσιον άπαίτει τήν ψυχήν, χα\ 
καταδίκαζε τδν ήμαρτηχότα λογισμών, άνάρτησον ως 
έπ\ ξύλου, κα\ βασάνισον, καΐ παράγγελλε μηκέτι 
τοΓς αύτοΓς έπιχειρεΓν. Είδες Ιατρείαν άρίστην, πώς 
κα\ προφυλακτικοΓς κα\ διορθωτικοΓς κέχρηται φαρ- 
μάκοις; Τδ μέν γάρ παραγγέλλειν μή περιπίπτειν εις 
αμαρτήματα, προφυλακτικού φαρμάκου χώραν επ- 
έχει• οΤον, Όργίζεσθε, καϊ μ^ άμαρτάτετε- τδ δ^, 
"Α Λέγετε έν ταΊς καρδίαις υμών, έπϊ τα7ς κυίταις 
υμών κατανύγητε, διορθωτικού. Μετά γάρ τ>) άμαρ- 
τεΓν, πάλιν επάγει φάρμακα, τζαρ' αυτού τού άμαρ- 
τόντος τήν Ιατρίίαν είσάγων. Ποιώμεθα τοίνυν τήν 
ίατρείαν ταύτην, ούδεμίαν δυσκολίαν έχουσαν. Ει δέ 
ούκ ανέχεται ή ψυχή μεμνησθαι τών πλημμελημά- 
των, αίσχυνομένη κα\ έρυθριώσα, εΙπέ πρδς αυτήν 
Ουδέν σοι χέρ^ άπδ τού μή μνημονεύειν, άλλα κα\ 
πολλή ή βλάβη. *Εάν γάρ μή μνημόνευση κατά σαυ- 
τήν νύν, τότε πρδ τών απάντων οφθαλμών κείσεταί 
σοι τά αμαρτήματα «. "Αν δέ νυν άναλογίση ταύτα, 
χάκείνων απαλλαγή ση ταχέοις, κα\ έτέροις ού περί- 
πεσε) ^αδίως. Ή γάρ ψυχή δεδοικυΓα τήν έσπερινήν 
δίκην, μή πάλιν ύττδ τήν αυτήν άλψ ψηφον, χα\ κα- 
τατείνηται καΐ μαστιχθί), οκνηρότερα γίνεται ^ϊερί 
τήν άμσρτίαν • κα\ τοσούτον τδ κέρδος τού πράγμα- 
τος έστιν, δτι μήνα μό•Λ)ν άν συνεχώς αύτδ ποιήσω- 
μεν, έν έξει λοιπδν αρετής εαυτούς καταστήσομεν. 
Μή δή περιίδωμεν τοσούτον καλόν. Ό γάρ τούτο 
ενταύθα καθίσας τδ δικαστήριον, ού δώσει πικράς 
εύθύνας έκεΓ. ΕΙ γίιρ έαχποϋς έχρίνο^ιετ, ού» &τ 
έκρινόμεθα' κρινόμενα δέ ύαό Κυρίου ποίδευό' 
μεθα^ φησ\ν, ίνα //ή σϋν τφ κόσμφ κατακριβω^ 
μεν. "Ιν* ούν μή κατακριθώμεν, τούτο έργαζώμεθα. 
^σατε θυσίαν δίκαιοσύνης, καϊ έΛχίσατβ έχΐ 
Κύριον. ΕΤδες άκολουθίαν συμβουλής αρίστης ; είδις 
παραίνεσιν άιεηρτισμένην ; Κατανύξας γάρ έπ\ το€ς 
άμαρτήμασι, χα\ ποιήσας οκνηρότερους πρδς τδ τοΓ; 
αύτοΓς έπιχειρήσαι πάλιν, καΐ τδ διχαστήριον άνα- 
στήσας τδ άδέκαστον, χα\ τών βεβιωμένων ^ εύθύνας 
άπαιτήσας. ούτως έπ\ τήν της αρετής έργασίαν άγει. 
Ουδέ γάρ άρχεΓ μόνον ή αποχή τών κακών, άλλα δεΓ 
προσεϊναι κα\ τήν έργασίαν τών αγαθών. Διδ κα\ 
προΐών παραινεΓ λέγων • "ΕκχΛίνον άχό κακού, καϊ 
ποίησον αγαθόν. Κα\ γάρ ή αργία της αρετής κό- 
λασιν οίδε προξενεΓν, ούχ ή εργασία της πονηρίας 
μόνον. *Επε\ κάκεΐνοι οί πεινώντα μή θρέψαντις, 
μηδέ διψώντα ποτίσαντες, μηδέ γυμνδν περιβαλόντες, 
ούχ ήρπασαν, ούχ έπλεονέκτησαν, ού τά αλλότρια 
έλαβον * άλλ* επειδή έλεημοσύνην ούκ είργάσαντο, 
[20] διά τούτο τ^ άθανάτψ παραδίδονται κολάσει, χα'ι 
τιμωρί^ πέρας ούκ έχούση. "Οθεν μανθάνομεν, δτι 
ού τδ άπέχεσθαι κακών αρχή σωτηρίας ήμΓν, έάν μή 
προσή κα\ τών αγαθών ή κτήσις, κα\ της αρετής ή 
εργασία. 

• Πρ^• Κιίσίτβί σοι ί•.χασττΙ|ριον κεριέχον βύτ^. 
^ Κ€|^. ιηκ>ηαμ«)τ|ΐ<ννν. Β. ]ϋΑΝΝΙ$ €ΗΚΥ8(ίδΤθΙ11 ΑΚεπΙΕΡ. ϋΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 51 Ο'. Αιά τοι τοΰτ• χβ\ 6 ΙΙροφήτης άτΜίγαγών της πο- 
νηρίας διά της χατανύξεως, χα\ ι^ιήσας έπιτηββιότε- 
ρον π(Λς τήν της άριτης έργασίαν, χαΐ τ6 βχληρ6ν 
της διανοίας χαταμαλάξας, άπαλήν τε αυτήν άτΛ της 
χατανύξεως έργανάμενος» τδν πβρ\ βιχαιοσόνης εισ- 
άγει λόγον, κα( φησι • βι)σαΓβ ΘυσΙατ 6ικαιοσύιη\ς^ 
χαΧ έΛπΙσατΒ έπϊ Κύριοτ. ΎΙ έβτι, θύσατβ θνσίατ 
δικαιοσύτης; Διχαιοσύνην μετέρχβσθβ, βιχαιοσυνην 
«ρο7φέρετε* τοΰτο μέγιστον τψ βεψ δώρον, αδτη 
θυσία δεχτή, αυτή προσφορά πολλήν Ιχουσα τήν άρέ- 
σχειαν, ού τ6 πρόβατα Ούειν χα\ μίσχους, &λλά τ6 
δίχαια πράττε IV. Όρ|ς της Έχχλησίας τήν ιτολιτείαν 
Ανωθεν προδιαγραφομένην, χα\ άντ\ των αΙσθητών 
(χείνων τά νοητά ζητούμενα. Διχαιοσύνην δέ εν- 
ταύθα, χαθάπερ ίμπροσθεν εΤπον, ού τήν μεριχήν 
άρετήν φησιν, άλλα τήν χαθόλου • καθ6 κα\ δίχαιον 
6νθρωπον χαλουμεν τ6ν άπασαν έν Ιαυτφ ίχοντα τήν 
άρετήν. ΑΟτη ή θυσία ού χρημάτων δε?ται, ού μα- 
χαίρας, ού θυσιαστηρίου, ού πυρός* ούχ εις χαπνδν 
διαλύεται χα\ τέφρχν χα\ χνίσσαν, άλλ* άρχεΓται τ|) 
γνώμη του προσάγοντος αυτήν. Ταύτη οΟτε τανία 
κώλυμα γίνεται, ούτε πτωχεία έμπόδιον, ού τόπος, 
ούχ άλλο των τοιούτων ουδέν* άλλ* δπου περ άν ης, 
θύειν αυτήν δυνήση, αύτ2>ς κα\ Ιερεύς, χα\ θυσιαστή- 
ρ'.ον, χα\ μάχαιρα, χα\ ίερειον γινόμενος. Τοιαύτα 
γάρ τά νοερά χα\ πνευματικά * πλείονα !χει τήν εύχο- 
λίαν, ουδεμιάς δεόμενα της £ξωθεν έργωδίας. ΚαΙ 
έΛχίσατβ βλϊ Κύριοτ, "Ετερος φησι • Καϊ πεχοΐΟετβ 
τφ Κνρίφ. Ό γάρ διά της διχαίας πολιτείας ιλέων 
αυτόν χτησάμενος χ»\ εύμςνή, μεγίστην δχει συμμα- 
χίαν, άχείρωτον τήν βοήθειαν, πολλήν έχεϊθεν τήν 
ροτυήν. Είδες της θυσίας τ6ν χαρπ6ν παρά θύραις 
δντα; είδες ευθέως βλαστάνοντα άθρόον των αγαθών 
τδν θησαυρόν; Ό γάρ τ6ν βε6ν Ιχων σύμμαχον, τίνα 
φοβηθήσεται λοιπόν; Ούδένα. Κα\ του-ο δέ ού μιχρά 
αρετή, τ6 Ιπ' αύτψ θα^,όεϊν, χαΐ έπ' αύτψ πεποιθέ- 
ναι. Μετά δέ της δικαιοσύνης κα\ ταύτην ημάς απαι- 
τεί τήν άρετήν, τ6 έπ* αύτψ πεποιθέναι, τδ έπ' αύτψ 
έλπίζειν, τδ μηδενΐ των βιωτικών θα^/5ειν, άλλα πάν- 
των έαυτδν άποστήσαντα, έχεΓ προσηλούν τήν διά• 
νοιαν. Τά μίν γάρ του παρόντος βίου πράγματα όνεί- 
ρασιν Ιοικε κα\ σχιαΤς, χα\ τούτων έβτ\ν άδρανέστερα, 
όμοΟ τε φαινόμενα και άφιπτάμενα, χα\ έν αύτψ τψ 
παρείναι πολλούς έμποιοΟντα τους θυρύβους τοΤς 
Ιχουσιν ή δέ έπ\ θεόν έλπίς αθάνατος, άτρεπτος, 
ακίνητος, μεταβολήν ού δεχόμενη, έν άσφαλείί^ι πάση 
καθιστώσα, χα\ άμαχον ποιούσα τδν αύτ!) μετά άκρι- 
6είας [21] χα\τής προσηκούσης διαθέσεως χριόμενον. 
ΠοΧΧοί Λέγονσι, Τίς δείξει ή^ιΐν τά αγαθά; Έση- 
§Λείώβη έφ' ημάς τύ φως τον Χροσώχον σον^ Κύ- 
ριε. Άπαρτίσας τήν περ\ των ήΟών παραίνεσιν, χα\ 
τϋ θεογνωσίςι προσαγαγών, κα\ πάντα χινήσας τρό- 
πον τ6ν δυνάμενον διαναστησαι των πεπλανημένων 
τήν διάνοιαν, χα\ μάλιστα άπδ των άναχειμένων αύτψ 
χα\ τής εΙς αυτούς προνοίας δείξας αυτού τήν κηδε- 
μονίαν, άντίθεσίν τίνα παρά των ασθενέστερων κα\ 
παχύτερων είσαγομένην τίθησι κα\ λέγει• ΠοΛΛοϊΛέ- 
γουσι, ΤΙς δείξει ήμΐν τά αγαθά; Ούχ οΕ ολίγοι, οί 
γνήσιοι κα\ δόκιμοι κα\ φιλοσοφεΓν είδότες ταύτα λέ- 
γο,σιν. άλ)ά τδ κεχυμένον πλήθος, τδ άδιάκριτον, τδ άνοί^ προσηλωμένον. Τί δέ έστιν δ φησι; ΤΙς δεΐζη, 
^7γ τά αγαθά; ΕΙσί τίνες οΐ λέγοντες, οΕ μίν τοΰ 
βεοΰ διαβάλλοντες τήν πρόνοιαν, οΕ δΐ ήδονης βντβς 
Ιραστα\, άνέσεως χα\ πλούτου, δόξης χα\ δυναστείας• 
οΐ κα\ έρώντες αυτών τοιαϋτά φασι * Πού τά αγαθόν 
του βεοΰ ; Έγώ έν πτωχεί(2ΐ, κα\ νόσψ, κα\ ταλαιικιπ• 
ρί^, χα\ το?ς έσχάτοις δεινο?ς, χα\ έπηρείαις, χα\ συ» 
χοφαντίαις• Ιτερος δέ έν εύημερί^, χα\ τρυφζ, χαλ 
δυναστεί^, χα\ δόξη, χα\ πλούτψ. Κα\ οΕ μέν ταυτ« 
μόνον ζητοΰσι • τά αγαθά, τά δντως αγαθά παρατρέ* 
χοντες, άρετήν λέγω χα\ φιλοσοφίαν* οΐ δέ, ΐΜρ 
έφθην ε Επών, χα\ τήν του Θεού πρόνοιαν έντεύθιν 
διαβάλλουσι, λέγοντες• Πού ή του Θεού πρόνοια, 
τοσαύτης συγχύσεως έν τψ βίψ γινομένης, χαΐ τω» 
πλειόνων έν τττωχεία χαΐ πενίςι χαΐ τοΓς έσχάτοις βν- 
των χαχοΤς ; τί τεχμήριον αύτου της κηδεμονίας ; 
Ταύτδν γάρ ποιουσιν οΕ ταύτα λέγοντες, ώσπερ άν •ί 
τις έν σταθερή μεσημβρίςι^καΐ καθαρή τδν ήλιον ίδείν 
έτηζητοίη, κα\ άμφιβάλλοι περ\ τού φωτός. Όπερ 
δεικνύς ό Προφήτης, κα\ ταχίστην έπάγων τήν λύσιν, 
Ιλεγεν • 'Κσημειώθη έφ ημάς τό φως του χροσ• 
ώχον σον^ Κύριε, Ούκ εΤπβν, έφάνη • ούκ εΤπεν, ΰΐαμ- 
ψεν, άλλ*, Έσημειώθη, δηλών δτι ώσπερ τδέν μετ- 
ώπψ σεσημειωμένον πάσι κατάδηλόν έστι, κα\ ούχ 
Εστιν ούδένα αύτδ λαθε?ν, ουδέ βψιν φωτδς γέμουσαν 
κα\ άφιεΤσαν ΐ> ακτίνας δύναταί τις άγνοήσαι • ούτω, 
φησ\ν, ουδέ τήν πρόντκαν τήν σήν. "Όσπερ γάρ φως 
σεσημειωμένον, τουτέστιν, έντετυπωμένον κα\ έγχε- 
χαραγμένον έν προσώπψ, πάσίν έστι κατάδηλόν • ούτω 
κα\ ή πρόνοια της φιλανθρωπίας της σής. Φως γάρ 
ενταύθα τήν άντίληψίν φησι, τήν κηδεμονίαν, τήν 
συμμαχίαν. τήν πρόνοιαν. ΕΤτα άποφηνάμενος τούτο, 
χα\ άπόδειξιν επάγει. Ποίαν δή ταύτην; Έδωχας 
εί)φροσνΥ7\γ Β}ς τήν καρδίαν μου. Διαβολών τ6 
άλόγιστον πλήθος, άπδ τών νουν εχόντων χα\ ύγιαι- 
νόντων τήν άπόδειξιν ποιείται της τού Θεού προνοίας, 
χαί φησιν, "Εδωκας εϋφροσύνην εΙς τ^τ χαρδίακ 
μου* τουτέστι, Φιλοσοφείν με έπαίδευσας, ύπερορ^ 
τών βιωτιχών πραγμάτων, είδέναι τά αληθή κα\ μ4• 
νοντα• χρησταίς έμετεώρησας « έλπίσι, πρδς τήν 
μέλλουσαν ζωήν έχειραγο>γησας • πρδ της άπολαό- 
σεως τών αγαθών τ!) προσδοκί^ τών αγαθών άνεπτ^ 
ρωσας. Καλώς ούτως εΐπεν. 

ι'. ΕΕ γάρ κληρονομείν τις μέλλων χρήματα, ή χα\ 
[22] εΕς αρχήν Εέναι μεγίστην, ού κατά τδν καιρδν 
τής άπολαύσεως μόνον, άλλα κα\ πρ6 της πείρας 
όρθούται τή προσδοκίςι, πάντα τδν χρόνον τρυφών ύπ6 
της ελπίδος • έννόησον οΓον είκδς είναι τδν τήν βασι- 
λείαν προσδοκώντα ζώσαν κα\ άθάνατον, χα\ τά άγαΟά 
έχεϊνα, & σ6τε όφθαλμδς είδεν, ούτε ους ήκουσεν, ούτε 
έπ\ καρδίαν άνθρωπου άνέβη. Διά τούτο φησιν* "Εδω- 
κας εϋφροσύγτ\γ εΙς Γή>• καρδίαν μου. Όπερ με- 
γίστης προνοία; ήν, τότε έτοιμάσαι έκεΐνα και εύτρί- 
πίσαι. ΕΕ δέ οΕ παχύτεροι. κα\ σαρξ δντες, κα\ τξ γ^ 
προσηλωμένοι, τούτοις ού προσέχουσιν, ού παρά τ'-^ν 
ύιτοσχόμενον, άλλα τΜίρά τήν εκείνων άγνωμοσύνην 
ή ταραχή κα\ ό θόρυβος γίνεται. Κα\ ούκ εΤπεν απλώς, 
Έδωχας εύφροσύ^-ην, άλλ', ΕΙς τήκ καρδίαν μου, 

• Πο^^. και συχοφαντίαις- χαΐ οΐ μεν ταύτα ^^όνα ζητουαι. 
^ Πβ^. ; εμούσαν χαι έχλάμπουσαν, χαΐ άφιεισαν. 

* βρ^. χρη*ηα•ς ήμ^ άνιτττέρωσβς 53 9. ΟΜ «ι ««αή/Ιαιιηι ^ιιΚί<ι> ; ίπαί^α ηοηηη€ νι>- 
Ιν$ οίΝΐιίι; $ρ€ί ίη ϋοΛίη ίηιηιοηαΐ». — Ρτορΐ€Γ6& βΐΐβιΐι 
ρΓορΙκΐΐ», ουηι βΐ &1) ίιηρΓοϋίΐΑΐβ ρβΓ οοαιρυηοΓιοηβιη 
8ΐΜΐυιΊ&86ΐ; 9 βΙ&<1 νίηυΐί8 αοΐίοηβιη αρίίοΓβιη Γβοί&δβΐ , 
βΙ(1ιιηΐί9Πΐ Πΐ6ηΐί8 6ΐηο11ίνί5δοΐ,6ΐ 62ΐη ρβΓΰΟπιρυη- 
€ΐίοη6ίη (εηβπιπι ΓβάιϋϋίβββΙ, ίιιοίρΊΐ ν6Γΐ)3 Γ;)06Γβ όβ 
]α&ΐίΙί• , 61 (ΙίοίΙ : 8α€ήβ€αί€ »α€τίβάηηι ]Η$ΐϊΐ9α , €1 
$ρηαί€ ίη Οομμο. Ομϊά 6βΙ , Βαοήβοαίβ ίαετίβάηη 
ίη$ίίίια!? Ρβηβςαίιηίηί ]υ9ΐί(ί3ΐη , οίΤβΓίβ ]ιι$1ίΐί&πι : 
Ιιοο 651 ιη&χίπΓιυιη Οβο (Ιοηυιη, Ιιοο 68ΐ &0€6ρΐυιη &&- 
οτίηοίυιη , Η^ρο οΙ)ΐ3ΐίο ν2ΐ(1β |[Γαΐ» 651 , ηοη ονββ 61 

Τ'ΚΙιΙμ ΜΙ6ΠβθΑΓ6 , 86(1 ςυ» 801)1 ]υ8ΐ3 Γα66Γ6. Υί(1β8 

▼ίΐ9Β ίη £6616813 ίη5(ίΙυ6η(ΐ9Β ΓαΐίοηβΓΠ ιηυΙκΊ8 γ61γο 

8.'60ΙΐΓΐ8 Γυί856 βπΐβ (Ι6$6πρΐ3ΐη , 61 ρΓΟ ίΐΐίβ 86η$ίί)ίΠ- 

ί>α5 69ςυχΗ, ςυ.'6 6α(1ιιηΙ&υ5ίηΐ6ΐΙί{;6η(ί3Πΐ. ^υ5ιίιί^π1 
9ΐυΐ6ΐη ΙΓΐ6 , 8ί6υΐ αηΐ6 (Ιίχί , ηοη 8ίη(;υ1&Γ6ηι Αΐίςυαπι 
«ϋϋίΐ νίηυΐ6ηι , 86(1 υΐ)ίν6Γ8&πι : ςαεηιηϋπιοιίυπι «Γιαιη 
τίΓυπι ]υ8ΐυπ) νο6αιηυ8 ςυί οπ)Π6πι ίη 86 νίηυΐ6ηι 
οοηΐίηβΐ. Ηθ6 &3υΗ1ιοίυηι ιιοη β%βί ρβίυιιία , ηοη |[13- 
<ϋο, ηοη &1ΐαη, ηοη ί|;η6 : ηοη ΐ'683ΐνίΐϋΓ ίη Γυπιυπι , 
€ίη6Γ60ΐ, 61 ηίϋθΓ6πι , 86<1 αηίηιο 6]υ8 ςυι οίΤΰΠ οοη- 
Ι6η(απ) 681. Εί η66 681 ραυρβηββ οΙ)8ΐ36υΙυπι , η66 
ηη6η(1ί€ίΐΐ8 ίη)ρ6<1ίπΐ6πΐυπ), ηοιι Ιθ6υ8, η66 2Μ\ιά 6]υ8« 
ιηοόί ; 86(1 υ1>ίϋυη)ςυ6 Γιΐ6Π8 » ιά οίΓ6ΐτ6 ροΐβπβ , 6υηι 

ίρββ 818 61 &306Γ(!θ8 , 6ΐ 8ΐϋ1Γ6 , 61 £ΐ3(1ίυ8 , 6ΐ Ιΐ08ΐί8. 

ΤαΙίΑ 6ηιπ) 8υηΐ ςιι» Λά πιβηΐβπι ροηίη6ηΐ 6ΐ 8ρίΓίΐυα• 
\ά; ρίυηπιυηι 1ΐ3ΐ)6ηΐ ΓαείΙίίαιΊβ, υΐ ({υ» ηηΙΙα 6χΐ6Γ• 
112 ορ6πιΐΊοη6 6{6ηηΐ. Εί $ρβΓαΐ€ ίη ϋοιηίηο. ΑΙΊυβ 
άίοίΐ : Εί ϋοηβάίίβ ϋοηίΐηο. Οαί 6ηίπι ρ6Γ ]ϋί^ΐ2ηι νίΐ» 
Ηΐ8ΐΙΙυΓιοη6ηι Οβυπι β'ώί ρΓορίιίυπι 6( οΐ6Π)6ηΐ6πι Γ6(Ι- 
(Ιί(ΐ6Π( , πιβχίηιαιη Ιΐ3ΐΐ6( ορίΐυΙ:ιΐΊοη6ΐη , ηυχΊΙίυπι 
ίηβχρο^ηαϋΙΙβ , 61 ρΐυπηιυπι ίΠίηΰ ρΓΰΒδί(1ίυίη. Υί(11ϋ(ί 
ΐΓυ6ΐυπι βηεήβΰϋ, ςυί 681 ίη ΓθΓί1)ΐι$ ?τίϋί>1ί 66ΐβΓππΐ6 
|[6πηί»2ηΐβπι Ιιοποπιηι ιΙΐ683υΓυπι ? Ουί 6ηίηι Οβυπι 
^3|>61 8υχί1ί3ΐοΓ6πι , ςιΐ6πιη3ΐη ϋπΐ6ΐ)ίΙ 3ΐηρΙίιΐ8 7 Νβ- 
ιηΊιΐ6ΐη. Λλόλ ν6Γ0 Ιιοο ςιιοςυ6 681 ηοη ρ3Γνα νίηυ8 , 
Ιρβο ίΓ6ΐυπ) 1κ)ηο αηίηιο 68»6 , 61 Ιη ίμβο 6υηβ(ΐ6Γ6• 
8(μ1 ουηι ]α5ΐί(ί3 3 ηο1)Ί8 1ΐ3η6 (|ηο<|η6 νίηυΐ6Πΐ 6χί|[ίΙ, 
υΐ ίη 60 6οηΟ(]3ηιυ8, υΐ ίη 60 8ρ6Γ6ηιυ8 , ηΐ ηυΙΙί Ηα• 
ηιαηχ Γ6ί Α(1αιηυ8 , 86(1 ηο8 •1) οη)ηί1)υ8 86]υη|[6Μΐ68 , 
οο|[Ι(3ΐίοη6ηι οπ)η6ηι ίΙ1ί6 (Ι6β93πιυ8. Κ68 6ηίιη τίΐ» 
ρπΒ86ηΙί8 8υηΙ ηπ)1)ή8 61 8οηιιιίί8 8ίπιΊΐ68 , 3ΐςυ6 ΙΙβ 
θϋαηι Μη1)ϋ€ΐ11ίοΓΜ, ϋΚΐυχ 8ίαιυΐ3ρρ3Γ62ηΐ 61 ατοίβηΐ; 
61 ίιιΐ6η'3 (Ιυπ) 3(!8υηΐ , ίί8 ςπί ίΐΐαδ Ιΐ3ΐ)6ηΐ πιυΐΐυπι 

ΙηΓΐ)» 30 Π)θΙβ8Γΐ9Β 306Γ3ηΙ ; 8ρ68 3υΐ6Π) ίη 0611Π1 68( 

ίιηπΐ0Γΐ3ΐί$, ίπιπιυΐ3ΐ)Πί8, ίπιπ)θ5ΊΙί8, ηηΐΐί νΙοί88ΐ(υ(Ιίηί 
οΙ>ηοχί3, φΐχ οιηηί 6Χ ρ3Γ(6 ΙυΙυπι τβύάΐΐ , 61 ίη6χρυ• 

|[Ρ.8ί)ϋ6ηΐ 6υΠΙ βΙΤΙοΐΐ, (|υί 63, (|ΙΙ3 ραΓ 681 , €υΓ3 61 3Γ- 

ί66Γιοη6 υιΊΐιΐΓ. 7. ΜηΙίί άίαιηί , (}ΐ(ίι ΟΒίβηάβί ηοΜ» 
^οηα ? 5ψιαΙαηιβ$1 $υρ€Γ ηο$ Ιαηιεη ναίίια Ιαι, Οοηΐίη€, 
Γθ8ΐςιι»ηι (!β ηΐθπ1ιυ8 ρΰΓίβοΙΙ ηϋηιοηίιίοπεηι , 61 3(1 
06ί 3(Ι(1ιιχίΐ 6οςηΊΐίοηβηι , οπ)η6πΐ(]υ6 ν6Γ83νί( Μΐίο- 

ηβηΐ , (]Ι13Β |)01681 βη^βΓβ ΠΙβΗίΟΠ) 60Γυηί) ςπί 3ΐ)6ΙΤ3- 

Γπηΐ ; €χ«πιρΙο ιηβχίηιβ βοΓυπι (]υί ίΐϋ 8υηΙ Α(1ϋίΰ(ί, βΙ 
β]ο3 6Γς3 ί1>08 ρΓΟνίιΙβηΐΐΦ , ρο8ΐςυ3ηι 8υ3ηι 08ΐ6η(1ίΐ 
8θ1Ιί€ίΐυ()ίηβηι , ςυαηιϋβηι οΙ)]6€ΐίοη6ηι 3ΐ) ίηιΙ)66Π1ίο- 
η1)ΐΐ8 30 οπΐ88ίοη1)υ8 ίπ<Ιυοΐ3ηι 3ίΓΰΓ( , 61 3ίΐ : ϋκ/ΐΙ ΕΧΡ031Τ10 ΙΝ ΡδΑϋΜϋΜ ΙΤ. 54 

άίΟΜί^ Ονη ο$αηά€ΐ ηο^ί$ ίίοηα? Νοη ίΙΙί ραυοί ρΓοΚιί^ 30 δίποβή , 61 ί|πί ιιοηιηΐ ρΙιίΙο8ορ1ΐ3Η , Ηχο (ΚουηΙ « 
86(1 οοηΓυ$3 6Κ ρΓθΐηί8ου3 ηιυΐΐίΐυιΐο, ςη» ίβ;ηοΓ3ΐίοηί 
6ΐ8(οΙ(ίΐίχ 3ΓΩχ3 6<>1. ΟηΙ(1 651 3υΐ6πι ςιΐ0(1 (1ΊοίΙ?0ιιί< 
ΟίίβηάΗ ηοΰί$ Ι^οηα ? $υηΙ ηιιίιίαηι ςυί (ΙιουηΙ , 3(ϋ 
ςη'κΐβπι Οβί ρΓονίϋοηΐίβπι 3€ου$3ηΐ65, ηΐϋ τ6γο νοία- 
ρΐαΐΊδ 3πιαΐ0Γ05, 8οοοΓ(Ιί», ορυπι, ςΐοηχ οΐ ροΐοηΐίχ , 
ςιιί βΐίαπ) ΙΐΓπο αηιαηίοδ, (ΙΊουηΐ ΐη1)3 : υΐ)ί 5υηΙ Ικιηα 
Οοί ! Ε(;ο5υηι ίη η)6η(1ΊοίΙ.'>.ΐ6, εΙιηοΓίκ), 6ΐ03ΐηηιί(3(6| 
61 6χΐΓ6ΐηί8 ηιαίίδ , ρΓο1)Γί5 61 οοηίππιβίϋδ : 3Γιυ5 3υ- 
16Π) ίη Γ6ΐΙοίΙαΐ6, νοίυρίαίο, (]6ΐίοίί5 , ροΐοηΐΐα, £;1οπ3, 
6ΐ (Ιίνίΐϋδ. Ει 3ΐϋ ςυί(ΐ6Π) Ιιχο 1)οπ3 Ιηηίαπι ΓοςυΙηηιΐ, 
63 ςυ» ν6Γ6 8υηΐ 1)οη3 ρΓΧ(6πηίΐΐ6ηΐ68 , τίΓΐηΐ6ηι , 
ίη(ΐυ3πι, 61 8ΐιΐ(11υπι 53ρί6ΗΐίαΒ : αΐίί ν6Γ0, υΐ 3ηΐ6 ()ίχί, 
06ί 6ΐί3ηι ρΓονί(ΐ6ηΙίαπι 6Χ 60 οηπιίη3η(υΓ, ϋίοβηίοβ: 
υΐ>ί 651 06ί ρΓο?ίά6πΙί3 , ουπι Ι3ηΐ3 8ΐΙ ίη νίΐ3 οοηΓιι- 
8ΐο, ουπ) ρ1ιΐΓ68 ίη πΐ6η(1Ιοίΐηΐ6, ίηορίβ 61 ίη οχΐΓβπιίβ 
Π)3ΐί8 (Ι6β3ΐιΐ? (]ϋο(1 651 δίβηυηι 6]υ5 ρΓονί(ΐ6ηΐίαϊ 7 ϋυί 
3υΐοηι Ιιχο (ϋοππΐ ρβπικίβ Γβοίυηΐ 30 5ί ςηίδ οΐ3Γί85ί- 

ΠΙΟ ΠΙ6Γί(ϋ6 (|αΧΓ3ΐ 8θΐ6Π1 νί(ΐ6Γ6, 6ΐ (1υ5ίΐ6ΐ (16 1η66• 

Ουθ(1 οδίοηιΐοηδ ρΓθρΙΐ6ΐ3 , 61 ςυβηιρππιυηι 306Γ6η8 
5θ1υΐίοη6πι , (Ιίχιΐ : 7. ϋίρηαίαιη αί νιρβτ ηο$ ΐΗΠίΰη 
νηΐίαί <ιιί, Οοηΐίηύ. Νοη (ίίχίΙ , ΑρραΓυίΙ; ηοη (Ιΐχίΐ , 
Κ68ρΐ6η(ΐΜίΙ , 86(1 , 8ί§ηαίΗηι αί : Ιιοο 8ί((ηίΩθ3η8 , 
(]υ6πιη(Ιηΐ0(1υπι (]υο(1 681 ίη ΓΓοηΐ6 8ί^η3ΐυηι, 681 οιη- 
ηί5υ8 ηΐ3ηίΓ65ΐυηι , η60 ΑβΓί ροΐ6$1 υΐ ιά 3ΐίςηβηι Ι3- 

1631 , η66 Γαθί6Π) Ιυ06 ρΐ6η3ηΐ 61 Γ3(1ίθ8 6Πΐίΐΐ6Πΐ6ηΐ 

ροΐ681 ({υίδ ί|[ηοΓαΓ6 : ίΐ3, ίηςυίΐ, ηβο 1υ3Πΐ ρΓονίϋοη- 
Ιί3πι. δίουΐ 6ΐιίπι Ιυχ 8ί|$η3ΐ3 , Ιιοο β8ΐ , ίη νυΐΐυ ίιη- 
ΡΓ6883 61 ίη8ου1ρΐ3, 65ΐ πΐ3ηίΓ68ΐ3 οπιηί1>υ8 : ίΐ;) 6ΐΊ3ηι 
ρΓονί(ΐ6η1ΐ3 Ιυ» 1>6ηί|;ηίΐ3ΐίδ. 1.υο6ηι 6ηίπ) ΙΓιο ιΐίοίΐ , 
(ΐ6Γ6ηδίοη6ηι , ρΓΧδίϋίυπ*• , 3υχί1ίιιηι , ρΓθνί(ΐ6η1ΐ3σι. 
06ίη(ΐ6 ουπι Ιιοο ρΓθηυηΓΐ3586ΐ , 8υ1)]ιιη^ίΙ 6ΐί3πι ρΓΟ- 
1)3ΐίοη6ηι. 0υ3ηιη3ηι 3υΐ6πι 7 ΌύάΐΒίί ΙΰΡΐΗίαηι ίη ΰοτάό 
ηιβο, Ρθ5Κΐα3ηι ίηοοη5ί(ΐ6Γ3ΐαπι Γ6ρΓ6ΐΐ6η(1ίι πιυΐΐίΐα- 
(1ίη6πι , 6χ ίίδ (ΐυί δβρίυηΐ 61 53ηί δαηΐ Οβί ρΓθΙ)3ΐ 
ρΐΌ¥ί(ΐ6ηΐί3πι, 61 (Ιίοίΐ : Οβάιϋί ΙαΐΗιαηι ίη οοτάβ ιιιβο ; 
Ιιοο 681 , Οοουίδΐί π)6 ρ1ιίΙο8ορΙΐ3Γί , Γ68 ςπχ 3(1 Η3η6 
νίΐ3πι ρ6ηίη6η1 38ρ6Πΐ3η , 63 8θίΓ6 ςυ.-ϋ δυηΐ ν6Γ3 36 
ρ6ΓΠ)3η6ηΐί3, υΐ 1>οη3 8ρ6 (ΙυοοΓβΓ 6ίΓ6οί5ΐί , 3(1 Γυιη- 
Γ3ηι νίΐ3Π) πιαηυ (ΙυχίδΙί; 3ηΐ6 ϋοηοΓυηι ρ6Γθοριίοη6Πΐ 
106 ίη δρβηι 1>οηοΓυπι οΓβχίδΐί. δίο Γ60ΐ6 Ιοςυοίυδ 681• 
40. 8ί ςυίδ 6ηίηι ρ6ουηί36, νβΙ 6ΐί3ηι 3ΐίου]υ8 ηΐ3- 
χίπιί ρπηοίραΐυδ Ιι6Γ68 ΓυΐηΓυδ » ηοη δοΐυπι (6πιροΓ6 

ρ6Γ06ρΐίθηί8, 86(1 6ΐί3ηΐ 3η(6(|Π3ηΐ 63 0Χρ6Γί3ΐυΓ , ΟΠ- 

^ίΙΠΓ 6Χ8ρ66ΐ3ΐίοη6, 6χ 8ρ6 ηιβ^ηβιη νοΙυρΐ3ΐ6ηι ρ6Τ- 
ρ6ΐιιο 03ρί6η8, 00^113 ςπ3ΐ6η) 6υηι 6856 οοη86η(3η6ηιη 
681, φΐί 6Χ8Ρ60131 Γ6^ηυηι νίν6ΐΐ8 61 Ιηιηΐ0Γΐ3ΐ6 , οι 
1)ηη3 ί1ΐ3 , ςηαβ ηοο οοιιΐυδ νίιΐίΐ , ηβο 3ηπ8 3υ(1ίνΙι, 
η60 ίη ΟΟΓ Ιιοηιίηίδ 38ε6η(ΐ6Γυη1 ( 4. Οοτ. 2. 9 )• Ι(ΐ60 
ΙηςυίΙ , ΒΜ$ίί ΙαΗίήαηί ίη ΰοτάβ ιιι«ο, ςιιθ(ΐ4η3χίη)3ΐ 
6Γ31 ρΓθνί(ΐ6ηΐί:Β, ίΙΐ3 η6ηιρ6 Ιυηο ρΐΌνί(1ί886 61 ρΓ»!- 

Ρ3Γ3856. Ουθ(1 81 ίί (]υί δΟηΙ ΓΓ385ίθΓ68 « ΟβΓΗΟί , 61 

ΙοΓΠΒ ηΠΙχί , Ιιχο ηοη 3ΐΐ6η(1υηΐ , ηοη βχ 60 ςοί 6ϋ 
ροΐΐίοΐΐυδ, 86(1 6Χ ίΙΙοηιπ) ν600Γ(1ί3 1ιιγΙ>3 6ΐ Ιηηιυΐΐα• 
ΟΓίΐΗΓ. Ει ηοη (ΙίχίΙ 8ίιηρΙίοίΐ6Γ 6ΐ 3Κ>8ο1υΐ6, Οάϋίέϋφ» 
ΐίίίαίΗ^ 8(.•(1, ι η ζοτάε ψμο , οβίβηιίβηδ ηοη «μ Ιη Γ•• Ιο^βΓίΙ, •€ϋ &ρχιΤ προς σωτηρίων. 86(1 οοιη ΐ6€ΐίο ηοδίη δίΐ 63(ΐ6η Ιη οηηϋ>ιΐ9 1188., ιιϋιϋ ηιιΙιΐΜίαη 6€η•υ1αια§. 6^ 5. ^ϋΛΝ^Ίδ ΟΗΚΪ.^δΓΟΜΙ ΑΙΙΟΙΙΙΕΙ*. α)Ν8ΤΑΝΤΙΝ0Ι\ Κβ Ιΐιΐ9 <!χΐΰΓηί:»•1ηίιί3ΐη, ιιοε ίπ ηιηηίΊμίίβ , ηβε ίπ αϋΓΟ , 
ΐΗΜ' ίη 3η;6ηΙο. ηοη ίιι νβ$ίί1)ΐι$,ηοηίιι1&υ1.ι ιηβιιβα, ποο 
•Ι) ροίβηΐίφ ιηβι^ηίΐιιϋίηβ, ηβο ίη χιΙΊυιη ιη3(|;ηίβε6ηΐίη. 
11x0 611101 ΙχΐΚία ηοη 05ΐ εοΓίΙίδ, 86(1 8θ1υπι οοηΙοΓυη). 
ΜυΙΐΊ 6Γ£[ο 6θπιηι, ηυ! Ηχο ρο88ΐ(ΐ6ηΙ, νίΐηπι ηοη 68$ο 
, ν1ΐηΐ6πι 6χί8ΐίηΐ3ΐιΐ, 6ΐ αιι^οΓίδ Γοπιηο6ΐη ίη Αηίηιο εΐΓ- 
εαηιΓβΓαηΙ. α οϋΓΑΓυπι ηιυΙΐίΙυ(ϋη6 6χΙ)αη8ΐί, 61 οοηΐί* 
ηυΐ8 ϋπιοπΙ)η8 ορρΓ688ί. Υβπιη) ηιίΐιί, ίη()ΐιΐ1, ηοη 68ΐ 
Ιη Ιιΐ8 ΙχΓιΐία , 86(1 ίη €0γ^6 ίπΐ6ΐΙί26ηΐ6, ίη ηαβηΐο 1η- 
€0Γρ0Γ6α, οΐ 63 ςυφ &υηΐ ίηοοΓροΓβ» εο^ΐίαπίβ. Οαα- 
Γ6 51 16 (Ιβίβεΐαηΐ ρΓα:56ηΓΐ3 , 61 6Χ ίΙ$ 0οί ρΓονίιΙβη- 
Ιίαηι €0κη086ΐ5 : 60 ηιαςίδ 69ηι (1ί806 6χ Γυΐηπ8 , (|ΐιο 
βηπΐ ίΐΐη ρΓΧ8ΐ3η:ΐθΓα, 61 (1ίυΐυΓηίθΓ3, 61 ({υ.Έ αυΓΰπή 
ηοη ροδβυηΐ. 8ί ςυοιΐ (Ιίνίΐίίβ 3Γ0ιια3 61 ρΓ08ρ6Γ6 3^38, 
Ί(] ΐΊ1>ί ρ('Γ8Η3(ΐ6ΐ 6586 Οβί ρΓονί(ΐ6ηι1:ιπ), ηιυΐΐο ηΐ3|[ί8 
ίι](ίΙ>ί ρ6Γ8υ3(ΐ63ηΙ (ΐϋχ 8υη( ίη οφΙο (Ιίνίΐίφ. $ί 3ΐι(οιη 
(ΓΐΓ38 : Οιΐ3Γ6 «^ππΐ Ιιτο ίο 5ρ6 5ί1η , 6ΐ ηοη ορρΑΓοηι ? 
Ιΐ0€ (Ιίχ6ηπι , ηθ8 ηηίϋβηι Γιιΐ6ΐ65 63 (\ηχ ίη 8ρ>ΐ ^ίΐη 

8ΐΐη( , 118 ψΙΧ 8<ΙΠΐ Π)3ηΊΓ68ΐ3 , ηΐ3ηίΓ6δΐίθΓ3 (1υ€6Γ6 : 

Ι3ΐί8 οηίπ) 081 Π(]6ί εοΓίίΐηιίο. Οηοιΐ 8ί ΓυΓ8υ8 (1Ιθ38 : 
'Οιιη (1ο οηιΐδη Ιιίο Γείηΐιπίίοηεβ ηοη 366ίρίπιιΐδ? ΙΠικΙ 
(Ιίοηιη: Ή-ο οδΐ φΐίίΐοηι Ιηηιριΐδ δΙη<Γι πιπί βΐ ΓβΓίη- 
ηοΊηιιηι, ίΐίικί νοΓΟ οοΓοηηπιπι 61 ρΓαΐπηΙοπιπι. Εΐ Ηοε 
φΐπ()υο Πϋί οδΐ ρΓονίϋοπΓκΓ. ο(ίΐ:0ΐυδ , Ι»1>0Γ6δ ηιΓκΙοηι 

6ΐ5υ(1θΓ65 1)Γ0νί ΙίΠΟΟΐ ΟηΧΗ νί(3 ΟίΓΟΜΠΙδίΤΐ^ΓΓΟ» ρΡίΟ • 

ιηί3 3ηΐ6ηι 6( εΟΓΟίίΠϋ ίη χνυπι ίιηπ)0Γΐ3ΐ6 30 δί ηοιίιι- 
Γΐ8 6χρ6Γ8 6Χΐ6η(]6Γ6 ( 2. Τίΐη, 4. 8). ΑΙίο(]υί 6ΐ(3ηι 
φΐπη(Ιο ηιιιΐΐί οι*3η(ίιη56θί11ίοπδ ίιηίπιί, 56η8ίΙ)ίΙίη ηπο- 
(]ΐΐ6 >ι.τ€ 6ί8 1>οη3 (1θ(1ί(. Ρορυΐυπι ίΐ3(]υ6 ^11(]3Ϊ^α(η 
ρρΓ 6.ΊΠίΐ νίΐίο ης6η(]χ τηΐίοηεηι (Ι6^υχί1. Εΐοηίπι 6ίδ 
3ίηη*:1>3η( ίϋνίΐί»ΐ , η(1 δοηίπηι ιΐ8(^6 ν1ΐ3 ρΓθ(1ιιο6ΐ)3- 
ιι:τ, οηιηΐδ ηηοι 1)»$ ρηιειί! 3ΐ)εΓ3ΐ ; 3εε6(]6ΐ)3ΐ ΙιοδΙίυηι 
ΙηίΓΓηΓείο, ρ3Χ 3ΐΐ3, ΐπιιιηρΙΓι , ν'ιείοηχ , Γοΐίχ Ι)οηο- 
Γυιη 111>6Γθπιπι π)υΙΐΊΐυ(1ο , 6( 3ΐί3 6]υ5π^.ο<1ΐ 3ΐΐ6Γ3ΐιΙ 
118 πηί Οοο ρ3Γ(^5 ιηΐ. Ρθ5Κιιΐ3ΐη βυίβηι 3εε6δδίΐ Οοπι:- 
ηπ8 ηθ5ΐ6Γ ^^5ιι8 εΐιπδΐυ» , ίη οχΐυπι ηοδ ?οε3η8 , βΐ 
η»?β Ιιίο δαηΐ (ΙοδρίεβΓε ρ6Γ8υ3(ΐ6η8, ίΙΙοΓυπιςιιε 3πιο- 
Γοηι ίιητηίαοηδ , 61 31» ίίδ (|υφ 3(1 Ιιηηο νίΐ3πι ρβηί- 
ηεηΐ ηοδ 3ΐΗΐπεοη3 : Η.το ηιβπίο ίη 3η^υδΐυηι οοηΐη* 
ΓΙ3 5ΙΠΙΙ, ίη ίΙΠδ 3υΙοηίΐ ηπίνοΓδη; 5υηΐ8ί1.τ (Ιίνίΐίχ, υΐ 
ί|πί ]3πι ρ6ΓΓεοΐΙ 6ν3δ6ηηί)υ8. Ναηι 6ΐί3ΐη ίη ρυβπδ, ίίδ 
η(ΐί(ΐ6ΐη (|υί δΐ:ηΙ 3(11ιυε ρ3υΙο ηιίηοΓβδ , ραίΓΟ:; ρΓΧ- 
Ιιεηΐ 6]ιιδπΐ04ΐί, ε3ΐε605, νοδίεδ, 3αΓ63 οηΐ3η)6η(3 , 61 
9ΓΠΐίΙΐ3δ : ρο5ΐηιΐ3ηι 3υΐ6πι ΟΓενεπηΙ , ίΙΠδ 3ΐ)ΐ3ΐί<» , 
χΐίΐηι 3ΐία ιη3]θΓ3, 1)6η6 ιΠε6η(1ί ίη δυ^^εδίυ ςΙοΓίβιη , 
ίη οίνίΐ3ΐ6 δρ1εη(1θΓ6Πΐ , ίπ 3υΙη ίπιρ6Γ3ΐ0Γί3 Ιο(|ΐΐ6η^ί 
1ίΙ)6η3ΐ6Πΐ , π)η^ί5ΐΓ3ΐηδ 6( ρηηείρ3ΐυδ , οοδ 3ΐ) οιηηί 
ρυεηΐί 3ηιΙ)ίΐίοη^ 3ΐ)ϋυε6ηΐ65. Ιΐ3 6ΐί3ΐη ΓεείΙ Οευδ : 
ηοδ 3 ρ3Γνί8 ίΠίδ 61 ριιοηΓώυδ 3ΐ)(]υο6η8, 63 φιχ βυηΐ 
ίη €»Ί1δ ροΗίείΐιΐδ 65(. Νΰ Ιιχο 6γ^ο (]υ96 ίΐυυηΐ 6ΐ 
ρη6(6Γ6ηιηιηΐ ΑΐΙηιίΓΟΓίδ, νεί 3ρρ6ΐ3δ , ηεε δίδ ραδίΠί 
•ηίηιί. Οη3πΐ(|η3πι ηεο ίί$ ηυί^βπ) 16 οπιηΐηο ν3εηυπι 
ΓβΚςυίΙ. Οηία οηίπι εοδ (ΐιιΐ 03πΐ6 Ιβεΐί 6Γ3ηΐ , 61 ίη 
€θΓροΓ6 'ν6Γ${<1)3ηΙηΓ , 116 Τΐδ ςπίϋοηι ρ6ΐιί(υδ ρπν3ΐ08 
β856'^ορθΓΐ6ΐ)3ΐ, Ιιοίο ({ΐιοηιΐϋ ηοΐιίδ 3ίΓ3ΐίπι δαρρ6(ίίΙηΙ. 
Ει ί(Ιεο ρΓορΗΓία ειιω 3ΐΐ3ηι ίΙΐ3ηίΐ 61 ρΙιίΙοδορΗίεβπι 
ρτογίιΐοηΐίχ δροείεπι η|[ίΐ3δδ6ΐ , 6ΐ (ΙίχίδδΰΙ : ΰεάί$ύ 
ΗτβΐίύΜ ίη €θτάβ ίΐιβο^ 5:ώ]υη{;ί( : 8. ΑΙ^τναη (τηηιεηΐΊ 
^ΜΜί, α οΐ€ί $ηΊ ηΐΗΐίρΙί€αή ϋίηΐ. Ηθ€ Βΐϋβαΐ €ΐιιη άί- 6ΐ(, ηοη ρ3ηΓ3ηι Ι3π^ί1 ρβΓίεηι 6]ηδ ρΓονίιΙβηΐία*, φκτ; 
οβΓοίΐυΓ ίη ϋδ ηυ« δΐιΐι αδρβοΐαηι εικίυιιΐ. 0ιΐ3η(1ο 
βηίπι (ϋοίΐ Γηιηΐ6ηΐυηι , νίηηπι , 61 οίβυπι , βοπιπιςαο 
6ορ':9ΐηι , (Ιίοίι 6( ρΙιινί.Ίπι , ΙβιηρβδίΜαηι 1»οηυιη οηΙΙ- 
η6ΐη, 16ΓΓΧ εοη€6ρΐαηη, ρ3Γΐυηι 61 ΓβΙΐΗΠ , 36Γ6Π1 «Ιί^ 
ίυδαηι , δοΐίβ 6υΓδυπι, Ιυη» 3Πΐ1)ίΐυ8 , δίβΐΐβιπιιιι οΐιο- 
Γ6ηπι,2Β8(3ΐ6ηι, Η3τ6ηο6ηι,9ΐα(απιηηιη,τ6Γ, 9ί%ΐ\ οοΐβικϋ 
3Γ16Π1 , 61 ίηδΙπιηιοηίΟΓϋπι 60ΐηπίΐ0(1ιιπι , βΐίβηιιηηιιο 
3Γΐίυπι 6Χ3πΐ6η. Νίδί Ιιχο βηίπι οπιηί;ι οοηουιτβπηΐ , 
βοΓΐ ηοη ροΐβδί ηΐ ΓΓυείηδ ρβΓϋοίΑπίυΓ , 61 3(1 ιηλίηη- 
Ιαΐβιη ρ6Γν(!ΐιί3ηΙ. Ου•η(1ο 6γ{;ο (Ιίοίι ΓΓοηιεηΙιιηι , τί- 
πιιηι 61 οίοαπι, όαΐ δ;ιρί6ηΐί οεοαδίοηβιη 6χ ρβΓίβίοΐυιη 
ίηΐ6ΐΙί£;βιΐ(ϋ , 3ρ6ηο πΐ3π 06ί ρΓονί(ΐ6ηΐί26 ςυ« 3ρρ&- 
Γ6ΐ ίη 8οη5ίΙ)ίΙί5ιΐδ *. 

ϋ. ΟυοοίκΑ β(ί3ΐη Ρβυΐηδ 3ΐίϋη1)ί €θη6ίοη•η8, 61 
(16 6]αδ ρΓθτί(ΐ6ηΙία ϋίβδεΓεηδ, Ιιίηο υ6γΙ)3 Γ366Γ6 α|;- 
£;Γ6(1ίΙαΓ, (Ιίοβηδ : βκί άαί ρ/ιιη'α<, βΙ ϋηιρ&τα (ηιαί- 
[ετα, φιί ΐηρίεΐ ηηΐήίη&Μο €ΐ /«/ίίία €ονάα ηοϋη {Αα. 
14. 17). 0υοηί3ηι βυΐβιη ρΓορΙιοΙπ ίη((ίΐ ςιιχ βιιηΐ 
δΐιρ6Γν3ε3η63, ρΓ2εΐ6ΓΠΐΐ88ίδ βΐίίδ οιηηίΙ>υδ, ίπιοιίΐΗΐβ , 
Ικιεείδ, ^[οηοΓίΙ^υδ ρΐ3ηΐ3ηιιη, βιοηεηϋυδ δ6ΐηίηυιη , 
(;6η6ηΙ)υ8 Ιι6γΙιαι υπι, ρΓ3ΐθΓϋηι, Ωαπιηι, ΗοΓίοηιηι, βΐ 
(]ΐιη£εηηιςυ6 δΐηιΐ 3ΐί3 : 63 ροηίΐ ςυχ δυηΐ οοη^ηιβη- 

113, 6ΐ 3(1 νίΐ3Χη η08ΐΓ3Π1 Ρ6ε685»Γί3, 6Χ Ηΐ8 ίΠ3 (]ΙΙΟ• 

(|υ6 ηΐ3ηίΓεδΐ3 Γ3εί6ηδ. ^\ϊx ηοη Ι3ΐι1υηι (Ι3ΐ ηοΙ)ί8, 86(1 
οαηι ηΐ3^η3 οορίβ, βΐ δίηβϋΐίδ 3ηηί8. Οιιθ(1 δί 63 6Γΐ3ηι 
(](ΐ3η(1θ(ΐ(ΐβ εοηΐΓ3ΐ)ίΙ, 6ΐ <1.ιΙ ραΓοίυδ» ίη 60 ({υοςοο 
08ΐ6Π(1ίΙ δΐιηπι ρΓονίϋβιιΐίβπ) , πιυΙΐοΓυηι δοοοΓίΙίβιη 
6χείΐ3η8, 61 605 6η|;6η5 3(1 Ιιχο 1)0ΐΐ3 3ΐ) ίρδο ρ6ΐ6η(1«. 
δίη 3υΐ6Π) (ϋε3ηΐ 3ϋ(]αί, ηοη 6886 06ί (ΐ3Γβ ρ1ηνί3πι « 
8ε(1 ί(1ο1θΓυπ] : 608 ίηΐ6ΓΓ0|;6ΐιιυ8 υη(ΐ6η3ηίΐ Ιιοο 6θη- 
8ΐ3ΐ)'1 ? 0ιΓΐ3 ροείχ, ίηηυίπηΐ, (ΙίχβΓυηΙ ^()Υ6ηι 6«8β 
ςπι ρΐιιίΐ'. δ6ϋ ίΠί ίρδί (1ίχ6ΓυηΙ ί•υιη 6:^ 3(1ιι1ΐ6Γυιη, 
ρχίΐίοοηοπι , ρ3ΓΓίοί(ΐ3ηι , 3ΐί3 πυο()ΐΐ6 ηοη ηιίιιΟΓ» Ιιίβ 
€Γίηιίιΐ3 ίΐΐί 3(ΐ8θπ1)6ΐιΐ68. Αι ηοη δυηΐ, ίπςυίιιηΐ, υογα. 
Εγ^ο ηοο ςυοϋ ρΙιΐ3ΐ. δί Ιιοο οιιίιη η(1ηιιΐ1ί8, ί1ΐ3 ςυο- 
ςυβ 3(1ιηία6Γ6 ηε€6886 65ΐ : δίη ί1ΐ3 Γε]ί6ί8, 61 Ιιοο 
φίοςυβ ουιη ίίΐίδ. Νοδ 6ηίπ] (|ΐιο1ί6δουηΐι4αβ ΙοδΙβ» 
ρΓα:1)6ΐηυδ Οβί ροίβηΐίχ, (]ηχευπίΐ(ΐιΐ6 ηΐ) είδ ίΐ6 ίΙΙο 
(ΙίευιιΙυΓ, 8υ8€ίρίηιυδ« Νεεβδδβ εδί 6Γ{;ο Ιβ 3(1ηιί1ΐ6ΐβ 
ϋΐυπι (ΐυοςυβ 6880 Α(1υΚ6Γυηι, οΐ Γ6ΐίςυ3 οηιηίβ ςα» 
άβ ίρδο 3ΐ) ίΙΙίδ (ΙίουηΙπΓ, 61 ίη(ΐ6 (ΙίδεεΓβ 6]ιΐ8ΐηο(ϋ 
€Γίηιίη3 6886 1οη(;ο 3 (1ίνίη3 ροΐ65ΐ3ΐβ Γ6Π1013, οι (ΐαΐ 
Ιαΐίδ 681 ηοςυ&ηυβηι 6δ56 ιΐεπηι. $6(1 Γ3ΐ)υΐ3 ίρ53 δίΐΜ 
Γοριι^η3ΐ, βΐ π)6η(ΐ3είυπι 3 βείρδο εοηνίηείιαΓ, ειίηιη&ί 

ηοΠίίδ Ιιοο 3(1πΐίΐΐ6Γ6, 61 ρ00ΐ3ϋ ρΓΟΓδΙΙδ Οίίοίΐ. 0«Ο(] 

3υΐ6Πΐ ίΙΙίδ 6^6^ιίδ οηιηί3 ν6ϊ)ΐΓ3 δίιιΐ ρβπΙϋΓ3, οίΑΠίηι 
681. Ιρ50Γυπι οηίπι ηοηιίη3 ίηνεηοπιηΐ ίΙΙί 6ΐ ίπιρο• 
δΐιοηιπί, (ΐϋθ(1 6ΐί3πι εχ νεδίπίδ ςυίίΐίηι (ΙίχίΙ ρΐιίΐοβο• 

» Κββ., βχ ρατίβ ΚΗίοηαιΙηηίβΙΙίςαΐίΙί, ροπαηι ηοΜ» πρβ- 
Ηεη$, φια ρο$ιίηιη$ Ώά ρτούάαύίοηιαάΐη^ ίη Γΰΰα$ ί^ηΛ- 
(η/ϋη» αρρατ&ιίβηι, 

• Ιο Ιιιιηε Ιθ(ηιιη δ3νί1ίυιη βικΚ^πιοδ : ι ιιοιηβπΐδόϊ«»•.,ι: 
1% «•*?• ζι^ «άν*βχ«ς , ρβΓ ποϋίβηι ίιιάβίίηαιίετ ρίιιν.αηι ηηαΐ 
^^η^ίιβ^, τΐίθοεηΐ. ΜγΙΙ. 4 : ζΛς 1λλ«β μίν «λιι «'ίριβς, Λλβ.• 
^^^^,^υρ^ί€^ ηιοάο κετεηηί, ηιοάο ρΐανίο^ια <'«!. ΤΙιβαβη. : 

Ζώς ιΛην έ^Λοά^ Λη'υ^ ά4*ηι, οδτ* «ν4;ρ«, ΜρίΐβΓίΚΰ ρ(«Μαΐη 

ηήϋβΜ Μ€ Γ^/ίηβΐΜ, οηνήΙ>Μ /ίθΐιιιιιίί«« ρΙα€βί. α»™ ιΙ1μ»ι, 
αάηίίβηιηι, ΙηΐεΠί^επιΙυηι εδί (ϊβ Αίοιηβη», ΐ.(ϊ(ΐ3, εΐε. ; ρ(Ρ• 
άίεοηεηι, άβ Οίΐιγηιβιΐβ ύ\α\ϊΜ; ραττίΜατη, όύ ^αυητηο 
Γβ^ηο δ|Κ)Ιί3ΐο : ςυ(χ1 Ι3πιεη ρΑΓΠΟίίΙίαιη ρΓορΓίβ (Ιιει ιιβ- 
(|υ63ΐ ; ςυχ οηιηιβ Αΐίειιο ηοδίτο ηοΐλΐι (Ιοΰΐίβδίιηε. » Γ>5 ΕΧΡϋδίτιο 1Ν Ρ8αι.μι;μ IV. λ« Ιβιχνΰς ^ίι ούχ (ν χοΐ; Εξωθβν ή ιύφροβύνη, ο&τβ έν 
άνβρατ^^ις, ο&τβ έν χρυσφ χα\ άργύρΐϋ, ούχ έν 
(ματίοις, ούχ έν τραπέζη πληΟούστ|, οΟτε έν δυνα- 
στείας μεγέθει, ούτε έν οΙχ{ας μέτρφ. Αυτή γάρ ή 
ευφροσύνη ου χαρβίας, άλλ' οφθαλμών μόνων. ΏολλοΙ 
γοΰν των ταύτα κεκτημένων άβίωτον τ6ν β£ον είναι 
νομίζουσι, χα\ κάμινον άΟυμίας έν τξ ψυχ?) περιφέ- 
ρουσιν, ύτΛ του πλήθους των φροντίδων περιαντλού- 
μενοι, χα\ το?ς συνεχέσι πιεζόμενοι φόβοις. "Αλλ* 
έμο\, φησίν, ούχ έν τούτοις ή ευφροσύνη, άλλ' έν τ|) 
χαρ^ί^ τ|) νοβρ^, έν τ!{ διανοί^ τΙ) άσωμάτίυ, χα\τά 
ασώματα φανταζομέντ). ^'Οστε ε Ι τά παρόντα σε ευ- 
φραίνει, χα\ &ιΑ τούτων τήν πρόνοιαν μανθάνεις τού 
θεού •* πολλφ μάϋιλον άπ6 των μελλόντων χατα- 
μάνΟανε, δσφ χαΐ άμείνω έκε?να, χα\ μονιμώτερα, 
χα\ αναφαίρετα. ΕΙ γάρ τό έν πλούτφ σε είναι χα\ 
εύημερί^ πείθει είναι του Θεού τήν πρόνοιαν * πολλω 
μδλλον τΐ έν ούρανψ πλουτε?ν εις ταύτην σε έναγέτω 
τήν πειθώ. ¥Λ δέ λέγοις, Κα\ τίνος ξνεχεν έν έλπίσι 
ταύτα απόκειται ^ κα\ Ιστιν αφανή ; έκε?νο &ν εΓ- 
ποιμι, δτι μάλιστα μέν ήμεΤς ο( πιστο\ των φανΣρών 
τούτων φανεριΐιτερα είναι νομίζομεν τά έν έλπίσι * 
τοιαύτη γάρ της πίστεως ή πληροφορία. ΕΙ δέ λέγοις 
πάλιν. Τίνος ίνεκεν ενταύθα ουκ άπολαμβάνομεν τάς 
άμοιβάς; έχϊΐνο άν ειτεοιμι, ότι οΖΙτος μέν ό των 
σκαμμάτων καιρδς κα\ τών αγώνων, εκείνος δέ των 
στεφάνων καΐ τών βραβείων. Κα\ τούτο δέ τής τού 
Θεού κηδεμονίας ίργον έγένετο, τ^ τους μέν τυόνους 
χα\ τους Ιδρώτα; τφ βραχεί τούτψ και έπικήρφ συγ- 
χληρώσαι βίφ, τά δέ βραβεία καΐ τού^ στεφάνους τφ 
άθανάτφ κα\ άγήρφ παρεκτε?ναι αίώνι. "Αλλως δ^ 
χαΐ ήνίκα μέν άσθενέστερον οΐ ΐΓολλοΙ διΙκειντο, κα\ 
τά αισθητά ταΟτα έβωκεν αύτοίς αγαθά. Τών γούν 
*1ουδα£ων τ6ν δήμον διά τοιαύτης ήγε πολιτείας. Κα\ 
γάρ πλούτος αύτοΙ; έπέ^^ει, κα\ πρ^ς 'χτ^ρας έξετεί- 
νετο ή ζθ)ή, κα\ πάν νόσημα εκποδών ήν κα\ πολε- 
μίων άναίρεαις, και ειρήνη βαθεΐα, κα\ τρόπαια κα\ 
νΤκαι, κα\ εύπαιδία χα\ πολυπαιοία π:ιΟομένοις τώ 
βεω, κα\ πάντα τά τοιαύτα προσην. Επειδή δέ παρ- 
εγένετο ό Κύριος ημών Ιησούς Χριστές, ε!ς τ6ν ού- 
^ν^ν ήμοίς καλών, κα\ τών ενταύθα πείΟΐϋν καταφρο- 
νείν, κα\ τ6ν εκείνων Ερωτα έναποτ ιθέ μένος , κα\ 
άποσχίζων ημάς τών βιωτικών [23] εΐκότως ταύτα 
συνέσταλται, έν δέ έκείνοις άπας ό πλούτος, άτε τε- 
λείων ημών γενομένων. Έπε\ κα\ έπι τών παιδιών, 
τοΙς μέν μικροτέροις Ετι τοιαύτα οΐ πατέρες παρέχου- 
σιν, υποδήματα και ίμάτια, και χρυσία, κα\ ψέλλια* 
έπειδάν δ^ αύξηθώσι, ταύτα άφελόντες αυτών, Ετερα 
μείζονα διδόασι, τήν έπ\ τού βήματος ^ εύδοκίμησιν, 
τήν έν ηΐί πόλει λαμπρότητα, τήν έν ταΐς βασιλικαίς 
αύλαΐς ?:α(^^ησίαν, αρχάς κα\ δυναστείας, πάσης αυ- 
τούς άπάγοντες της παιδικής φιλοτιμίας. Ούτωδή κα\ 
ό βεδς έποίησε * τών μικρών εκείνων χα\ παιδικών 
ήμ^ς άπάγων, τά άπ^^ τών ουρανών έπηγγείλατο. 
ϋύκοΰν μή πρ6ς ταύτα έπτόησο τά (δέοντα καΐ παρα- 
τρέχοντα, μηδέ μικροψύχει. Ουδέ τούτων άμοιρόν σι 
άφήκεν. Επειδή γάρ τους σάρκα περικειμένους, κα\ 
σώματι συστρεφο μένους, ^ ού^ τούτων έκτδς είναι 
Εδχι, κα\ ταύτα πλουσίως ήμίν χορηγεί. Διά δή τούτο 
κα\ ό Προφήτης κινήσας τής προνοίας εκείνο τδ είδος 

• Κι»{^. τήν πρόνοιοο είνβι β^λει τού ββού. 
^ Βί»ί5. χαΐ τίνος Σνεκεν ιίναι άπα«τι ταύτα άπόχιιται, ϋΗΙ 
ε{νϊΐ &πα'}ΐ3ςιιθ(1;ιιηΙίΙ)Γ;ΐΓίορΓθ έν έ>π{9ΐ δεπρίυιη νί(1ρΐυΓ. 
•^ ΚΡβ• έπι σο\» 9ο>ματο<. 
' Η«ο αΗο οΓϋΐηβ, 5€(1 €<χ]οηι δΰοεα ^ΐΐαΐ Βββία5. τδ ύψηλδν κα\ φιλόσοφον, καΐ εΙπων, "Κδωχας βύ~ 
^ροσύνην εΙς τήν καρδίαν μου, επάγει κα\ τούτο, 
λέγων • Άλο χαρΛου σίτου ^ χαϊ οϊνον^ χαΐ έΛαίου 
αυτών έΛΛϊΐθύνΟησαν. Τούτο δέ εΙπών ού μικρόν 
μέρος αυτού της προνοίας εντεύθεν κινεί, της κα\ έν. 
τοις όρωμένοις • φαινόμενης. "Οταν γάρ εΓπτ^, σίτον, 
κα\ οίνον, κα\ Ελαιον, και τήν έν τούτοις άφθονίαν, 
κα\ ύετούς λέγει, κα\ ωρών εύκρασίαν, κα\ γής λα- 
γόνας, κα\ ώδϊνας, καΐ τόκον, κα\ αέρος χύσιν, και 
ηλίου δρόμον, χα\ σελήνης περιόδους, κα\ άστρων χο- 
ρείαν, κα\ θέρος, κα\ χειμώνα, και μετότιωρον, καΐ 
έαρ, κα\ γεοιργικήν τέχνην. καΥόργάνων έπιτηδειότητχ, 
κα\ έτερων τεχνών έσμόν. *Άν μή γάρ ταύτα διτταντα- 
συνδράμη, ούχ οΤόν τε τους καρπούς τελεσφορηθήναι, 
ούτε εις άκμήν έλΟείν. "Οταν ούν είπη σίτον, χαλ 
οινον, κα\ Ελαιον, δίδωσι τψ σοφφ άφορμήν χα\ άπδ 
μέρους τδ πάν νοείν, πέλαγος άναπετάσας τής έν 
τοις ^ αίσθητοϊς φαινόμενης τού θεού προνοίας 

ια'. Διά δή τούτο καΐ ό Παύλος δημηγορών που, κ3ΐ\ 
περ\ τής προνοίας αυτού διαλεγόμενος, εντεύθεν έκί- 
νει τδν λόγον, λέγων • Αιδοϋς νκτονς καϊ χαιροϋς 
χαρΛορόρονς, έμ^ίΛΛώτ τροπής χαϊ ευφροσύνης, 
τάς καρδίας ή/έώ>•. Επειδή β δ* απέριττος έστιν ό 
Προφήτης, πάρεις άπαντα τά άλλα ειπείν, όπώρας, 
άκρόδρυα, γένη φυτών, γέ*/η σπΐρμάτων, γένη βο- 
τάνων, λειμώνων, ανθών, παραδείσων, κα\ δσα άλλα 
έστ\, τά συνεκτικά τίθησι, τά κα\ πρ^-»ς τήν ζωήν 
ήμίν αναγκαία, άπδ τούτων χάκείνα ποιών κατάδηλα. 
"Απερ ουδέ απλώς ήμίν δίδωσιν, ά)λά μετά πλήθους, 
κα\ χαθ' Εκαστον ένιαυτόν. Εί δέ ποτέ κα\ συστέλλει, 
κα\ έν τούτφ πάλιν τήν πρόνοιαν έουτίιύ δείκνυσιν, 
άφυπνίζων τήν ^^θυμίαν τών πολλών, κα\ διεγείρων 
αυτούς πρδ; τδ έπιζητήσαι παρ' αυτού ταύτα τά αγαθά. 
ΕΙ δέ τίνες λέγοιεν, δτι ού τού θεού τδ διδόναι ΰετδν, 
[24! άλλα τών είδιυλων έρώμεθα αυτούς, πόθεν τούτο 
δήλον ; "Οϊΐ οΐ ποιητα\, φησίν, είρήκασιν, δτι Ζευς 
έστιν 6 ύιον. Άλλ' ούτοι αύτο\ είρήκασιν, δτι κα\ μοι- 
χός έβτι, κα\ παίδων φθορεύς, κα\ πατραλοίας, κα\ 
Ετερα τούτων ούκ έλάττονα εγκλήματα. Άλλ' ούκ 
Εστί, φησΙν, αληθή, ϋύκούν ουδέ τ6 ύειν. ΕΙ γάρ 
τούτο δέχη, κάκείνά σε ανάγκη δέςασΟαι • εΐ δέ εκείνα 
έκβάλλεις, κα\ τούτο μετ' εκείνων. ΉμεΤί γάρ, επει- 
δάν παρεχώμεθα μάρτυρας τής τού θεού δυνάμεως» 
πάντα τά ύπ' αυτών λεγόμενα περί αυτού δεχόμεθα. 
Ούκούν ανάγκη σε κα\ μοιχδν αύτδν καταδέξασθαι ^» 
κα\ τ^ άλλα πάντα ύπ' αυτών λεγόμενα περ\ αυ- 
τού, κα\ έκ τούτου μανθάνειν, δτι πό/^^ω θείας δυνά- 
μεως τά τοιαύτα εγκλήματα, χα\ ούκ άν εΓη θεδς ό 
τοιούτος. *Αλλ* ό μύθος αύτδς έαοτψ περιπίπτει, κα\ 
τ6 ψεύδος ύφ* εαυτού ελέγχεται, κα\ μή βουλομένων 
υμών τούτο χαταδέξασθαι, κα\ καθόλου τους ποιητάς 
έχβάλλει. "Οτι δέ έκβληθέντων εκείνων, πάντα οΐχή- 
σεται τά υμέτερα, δήλον. Κα^ γάρ τά ονόματα 
αυτών έκεί«;ο« εύρήκασι, κα\ έπέΟηκαν * δ καί τις 
τών παρ* ύμίν φιλοσόφων εΓρηχεν. ΕΙ δέ άφε\ς έχεί- 

• Τήςπρονοία; άνικίνησε,τω βρφω πολλήνάρορμήν διδου;, 
άνοΐξαι τδ κέ>.αγος τής τού υεού π'^οίας τής εν τοίς όρω• 
μένοις Κβ^. 

ί Τδ κ&ν αΐνίξααθαι, τάς ^ρας ήμΤν άνοίγων τής <ν 
τοϊ; Κβ|?. 

β Καρποφόρον;• χαϊ άλλος* Ού γάρ έστιν Ιν τοΤς τών εθνών 
Οετίζων. >".π€ΐδή Κβ^• 

^ Μοιχόν αΟιόν χαΐ παίδων γ^ορία χαταδέξασθαι Α«§. 57 $. αΟΑΝΜδ ΟΗϋΥΒΟδΤΟΜΙ 

νους, έπ\ τάς αλληγορίας δράμοις, έκεινό σε Ιρή- 
σομαι • τ{ ττοτέ έστιν ό Ζευς ; Ή ζέουσα, φησ\ν, ού^ 
σία χαΐ τ6 ύτυέρ τδν αέρα μέρο;, κα\ δ αιθέρα χα- 
λοΰσι, παρά τ^ ζέον χαι χαϊον. ϋύχουν ούχ ίστι 
λο^χή Χις ουσία χαΐ διακριτική, άλλ' άλογος. "Οτι 
Τάρ ή του αέρος φύσις οΟτε λόγον Ιχει, οδτε λογι- 
σμών, ϊταντί που δήλόν έστι. χα\ πϊς τοΰτο οΓδε, κάν 
λίθων άναισθητότερ<5; τις ζ. "Ωστε άνήρηται τέως ό 
Ζευς, κα\ ή ουσία αύτοΰ ήφάνισται.ΕΙ γάρ άήρ έστιν 
^ Ζευς, ό δέ ά^ρ τοΰτό έστιν; δττερ είρήκαμεν, χάν- 
τευθεν ό μΰΟος οΐχήσεται. ΕΙ δε άί)ρ, οδτε πατήρ έγέ- 
νετδ τίνος, οΟτε Ιτεχέ τίνα ούσίαν, ο?αν άναπλάττουσι 
τδν ήλιον, δν χαΐ Απόλλωνα χαλοΰσι, κα\ υίδν αύτοΰ 
λέγουσιν εΤναι• οδτε γάρ ήλιος λογισμών τίνα Ιχει, 
οδτε διάνοιαν χαΐ νουν, άλλα χα\ αύτ6 φυσιχόν έστιν 
ίργον, ιΪΕγδμενον και περιφερδμδνον τφ νδμψ, ζ) παρΑ 
την αρχήν αύτψ ίταξεν ό Θεδς. "Αλλως δ^ ουδέ τδ 
Οειν του αίθέρος έστΙν, άλλα των νεφελών δεχόμενων 
τ^ Οδωρ ή άπδ τής θαλάσσης, ή των υδάτων των ύπίρ 
τδν ούρανδν άνωθεν φερομένων, χαθάπερ οίπροφζταί 
φασιν. ΕΙ δέ άπιστεΤς το?ς προφήταις, σημεία φανερά 
χα\ δήλα παρεχβμεθα, & μάλιστα δείκνυσιν αύτους 
θεοπνεύστου; γενομένους, καΐ ουδέν οΓκοθεν διαλε- 
χθέντας ήμ?ν, άλλ' άπδ της θείας εκείνης κα\ ΰπερ- 
ουρανίου χάριτος έμπνευσθέντας. Πάντα γάρ τά ύπ' 
αυτών είρημένα τέλος £χει, καΐ πάντα πρδς τήν των 
πραγμάτων άλήθειαν έξέβη, άν τε τά παλαιά, άν τε 
τά καινά βούλει μεταχειρίζειν. Τά τε γάρ περ\ Ιου- 
δαίων είρημένα τοΓς προφήταις άπαντα τέλος έλαβεν. 
ών χαΐ ή βχβασις άπασι * δήλη γέγονε• τά τε περ\ 
του Χρίστου [25] έν τ^ Καινοί , ά μάλιστα δείκνυσι 
θείαν έκατέραν ουσαν τήν Γραφήν. ΕΙ δέ θεία, κα\ 
τά έν αυτή περί θεού είρημένα αληθή πάντα. Μή 
τοίνυν άμφίβαλλε περί της του Θεον προνοίας, άλλα 
θαύμαζε αύτου τήν χηδεμονίαν, δτι καίτοι πονηρών 
5ντων-κα\ αγαθών, τήν οίκουμένην κα\ τ^^ν ήλιον πά- 
σιν άνηκε, καΐ τοΟς θετούς δίδωσιν. Ει δέ τινας άφίη- 
σιν είναι έν πτωχείςι καΐ πενία, διορθών αυτών τήν 
ψυχήν άφίησι, φιλοσοφωτέραν τήν γνώμην εργαζό- 
μενος. "Ιστέ γάρ, Γστε σαφώς, δτι ό μέν πλούτος τοΤς 
μή προσέχουσι πονηρίας έστ\ν υπηρέτης • ή δέ πενία 
φιλοσοφίας έστ\ μήτηρ• χα\ ταΰτα δείκνυσι καθ* έκά- 
στην ήμέραν τά πράγματα. Πόσοι τών πενήτων τών 
πλουτούντων είσΐ συνετώτεροί τε κα\ φιλοσοφώτεροι, 
χα\ τά σώματα υγιεινότεροι, πενίας αύτοΓς κα\ τήν 
, σάρκα καΐ τήν ψυχήν διορθουμένης ; Έν ειρή^χί έπΙ 
τύ αυτό χοψηθήσομΜ, καϊ υπνώσω, "Οτι σι;, Κύ- 
ριε, κατά μάνας έπ' έΛπίδι χατφχισάς με, Ίδοϊ) 
καΐ άλλο προνοίας είδος ού μικρδν, τδ ειρήνης άπο- 
λαύειν τους άνακειμένους Θεφ. ΕΙρήνη γάρ τοις 
άγαπώσι τόν γόμοτ σου, καΐ ουκ ίστιτ αύτοΐς 
σχάνδοΛοτ, Ουδέν γάρ οδτως είρήνην ποιεϊν εΕωθεν, 
ώς ή του Θεοΰ γνώσις, κα\ ή της αρετής κτησις, τδν 
Ινδοθεν τών παθών έξοικίζουσα πόλεμον , κα\ ούκ 
άφιείσα αύτδν πρδς έαυτδν διαστασιάζειν τδν άνθρω• 
ι»ν. 'Ος «Γγβ μή ταύτης άπολαύοι της εΙρήνης, κάν 
έν βαθύτατη εΙρήνη ζ έξωθεν , χάν μηδεις πολέμιος ΑκεπίΕΡ. α)Ν8τΑΝτΐΝ0Ρ. η 

αύτ6ν βάλλη. τών ύπδ της οίκουμένης πολεμουμένων 
πάντων έστ\ν άθλιώτερος ^, 

ιβ'. Ού γάρ ούτω Σκύθαι, ουδέ θράκες, ού Σαυρομά• 
ται, κα\ Ίνδο\, κα\ Μαύροι, κα\ δσα άγρια ίθνη πολε- 
μεΓν εΐώθασιν, ώς λογισμός άτοπώτατος ενδόμυχων τή 
ψυχ?|, κα\ επιθυμία ακόλαστος, κα\ χρημάτων έρως, 
κα\ δυναστείας πόθος, και τών βιωτικών πραγμάτων 
ή προσπάθεια. Κα\ είκότω; * εκείνος μέν γάρ έξωθεν 
ό πόλεμος, αύτη δέ ένδον έστ\ν ή μάχη. "Οτι δέ τά 
Κνδοθεν τικτόμενα τών Εξωθεν προσβαλλόντων έστΙ 
χαλεπώτερα , κα\ μάλλον διαφθείρειν εΓωθε , τούτο 
έπ\ πάντων Εστιν ΙδεΙν. Κα\ γάρ κα\ ξύλου φύσιν 
σκώληξ ένδον τικτόμενος μάλλον διαφθείρει, κα\ σώ- 
ματος δύναμιν καΐ ύγείαν τών έξωθεν φυομένων τά 
Ενδοθεν βλαστάνοντα νοσήματα μειζόνως λυμαίνεται * 
χα\ τΓόλεις ούχ οΟτως οί Εξωθεν πολέμιοι, ώς οΐ εμ- 
φύλιοι καταλύουσιν ' ούτω δή κα\ ψυχήν ούχ ο&τκ» τά 
Εξωθεν προσιόντα μηχανήματα, ώς τά Ενδοθεν τικτό- 
μενα νοσήματα λυμαίνεσθαι πέφυκεν. *Αλλ* έάν τις 
τδν φόβον τοΟ Θεοΰ Εχων , μετά ακριβείας τοΟτον 
κατάλυση τδν πόλεμον, κα\ κοιμήστ) τά πάθη, κα\ τά 
θηρία τά ποικίλα έκεΐνα τών άτοπων λογισμών άπο- 
πνίξας, μή έμφωλεύειν παρασκευαστή, ο^τος καθαρτϋ- 
τάτης κα\ βαθύτατης άτυολαύσεται εΙρήνης. Ταύτην 
τήν ύρί^νψ έλθών ό Χριστδς έχαρίσατο* ταύτην χαΐ 
ό Παύλος τοΙς πιστοίς έπηύχετο, καθ* έκάστην έπι• 
στολήν λέγων • Χάρις ύμϊν καΙ εΙρήνη άπό θεοΰ 
Πατρός ιίψώτ • ό γάρ τήν είρήνην ταύτην Εχων, ο6 
μόνον βάρβαρον καΙ πολέμιον, άλλ* ουδέ αύτδν τ^ν 
[26] διάβολον δέδοικεν • άλλα πάσης της τών δαιμό- 
νων φάλαγγος καταγελά, καΐ πάντων ανθρώπων έστΙν 
εύθυμότερος, ού πενίςι π.εζόμενος, ού νόσω κα\ άρρω- 
στίι^ βαρούμενος, ούκ άλλψ τινι τών ανθρωπίνων τών 
άδοκήτως προσπιτιτόντων θο^.υβού μένος, διά τδ τήν 
ψυχήν, τήν δυναμένην ταύτα μετά ακριβείας διαθεΐ- 
ναι καΐ ευκολίας άπάσης, έ^,όωμένην κα\ ύγιαίνουααν 
Εχε IV. Κα\ ?να μάθητε δτι τούτο έστιν αληθές * Εστω 
τις βάσκανος, κα\ μηδΐ\ς αύτψ πολεμείτω• τΐ τ6 
δφελος; Αύτδς γάρ έαυτψ πολεμεϊ, παντός ξίφους 
οξύτερους καθ* εαυτού θήγων λογισμούς , πάσι τοις 
όρωμένοις προσπταίων, κα\ καθ* Εκαστον τών έντυγ- 
χανόντων ανθρώπων τιτρώσχων έαυτδν, κα\ πρδς 
ούδένα ήδέως Εχων, άλλα κοινούς πολεμίους πάντας 
ορών. Τί ουν δφελος της Εξωθεν εΙρήνης τούτψ, δταν 
αύτδς λυσσών καΐ μαινόμενος, κα\ κοινδς της φύσεως 
ων έχθρδς, περιέρχηται τοσούτον Ενδοθεν φέρων ττό- 
λεμον, κα\ μυρία τόξα κα\ βέλη, μάλλον δέ μυρίους 
θανάτους ευχόμενος, ή ίδείν τίνα τών ομογενών ευδό- 
κιμου ντα κσΐ ευημερίας απολαύοντα ; Πάλιν Ετερος 
ύπδ χρημάτων επιθυμίας κατεχόμενος, μυρίους πο- 
λέμους καΐ μάχας κα\ στάσεις είς τήν εαυτού συν- 
άγει ψυχήν, και έν θορύβψ κα\ ταραχί) ών , ουδέ 
μικρδν άναπνεύσαι δύναται. Άλλ' ούχ ό τούτων 
άπηλλαγμένος τών παθών ούτω διάκειται, άλλ* έν 
γαληνψ κάθηται λιμένι, έντρυφών τί) φιλοσοφί^, κα\ 

1» 8ί€ Ηθβ• ιη<*•1»"» <1<>»ϊη Ρ^ίϋ» Ε<ϋΐί τών ύπδ τ.> οίχου- 
(Μνην πάντων έστιν άί. Η εχροδίτιρ ΐΝ 

ρΐιίβ (α). Ουο(Ι $ί ΗΙβ ΓβΓΐΰΐί5 αϋ ΑΐΙ(Ί;οηη& οοηίιιββΓίβ• 
16 ίΠυιί ίιιΐ6ΓΓ0(ζαΙ>0« Ου'κΙ 6$1 ^υρ^16Γ (Ι) ? £&1 ΓβΓ- 
ί νβηβ, ίηςαίΙ, ΜΐΚ)8ΐαηΐΊ3, 61 ραΓ& ηπ» βυρβΓαΙ οΰΓϋΐη , 
6ΐ ςυαιη αρρ6ΐΙ;)ΐιΐ χ11ΐ€Γβιη, 6Χ οο ςυοά ΓβΓνβαΙ βΐ 
ΟΓ&Ι. Νοη 6&ι 6Γ^ο Γ&Γιοαιΐ8ΐΐ(1ί 1160 ιΙί8€6Γη6η(1ί ρο- 
Ιο&ΐαΐ6 ρΓ9Βϋίΐα, 86(1 6χρ6Γ5 Γ2ΐίοηΊ9 8υ1)βΐ3η1ί3. Ουοά 
•ιιίιη η3ΐιΐΓ2ΐ α6Π8 ιΐ6€ Γ3ΐίοηοιη 1ια1)63ΐ, ηβο ηΐίοΰί• 
ιΐ9ΐίοιΐ6ΐη, ουίνίβ 681 3ρ6Γΐυιη, 61 11611)0 6δΙ (|υί Ιιοα 
η68€ίλΙ, 6ϋ&ιη8ί ιηίηυ8, ςυλίη Ιαρίβ, β6ηδυ8 1ΐ2ΐΐ6Αΐ. 
ΟιΐίΐΓβ ]αιη άβ ιη64ϋο 8υΙ>1αΐυ8 681 ^υρίΐ6Γ, 61 6]υ8 ά6• 

1618 8υΙ>8(9Ιΐηί3. ΒΊ Οηίΐη &6Γ 681 ^Ιΐρίΐ6Γ , Α6Γ 301601 

6»1 'ιά ςυοά ]αιη <1ίχίιηαβ, 6Χ 60 ςυοςυ6 ίηΐ6ΓίΙ>ίΙ Γ«- 

υυΐ3• 8ί 3<ΐΐ6ΐη 681 36Γ, η66 Γυ'ιΙ 3Γΐ€υ]υ8 ρ3ΐ6Γ, 060 

^ΙΊηυΑίη ρ6ρ«ηΐ 8υΚ>8ΐιιηϋηιη, οη]υ8ΐηθ(1Ι οοηΩηβυηΙ. 
βοίθΐη, ςυβιη 6ΐί9ΐη νοοαηΐ ΑρυΙΙίηβηι (γ), 61 (ϋοικιΙ 
6$8β 6]ιΐ8 ΓιΓιυιη : ορο 6ηΊιη κοί !ΐ3ΐ)6ΐ πιΙίοηΓίιι, η66 
ν>6ηΐ6ΐη» 1160 €θ((ί(ηΐίοη6ΐη, 86(1 ίρ$υιιι 6Γΐ3ΐη 6&1 ορυβ 
ιιαΙυπιΐ6, (]υο<1 α^ίΐυΓ 6ΐοίΓθυιηί6ΓΐιΐΓ Ι6β6»ςιΐ8ΐη βί 06ΐΐ8 
Ιιι ρπποίρίο ρο8ΐιίΙ. ΑΓιοςυΙ ηβο ρΐυβι 6 6$1 »ΐΚλ6Γ)8 » 
•6(1 ηιώίιιιη, ({ικε αςιιηιη 8υ8οίρίυηΙ ν6ΐ 6Χ ιηΑπ» ν6ΐ 6Χ 
Α(|υί8 ςυ» &5 3ΐΐο 8υρ6Γ ο»1υιη ΓβΓυηΐυΓ, υΐ (ΙίουηΙ 
ρΓορΙ)6ΐα2. Βίΐι 3υΐ6ΐη Ω(ΐ6ΐη ηοη 1)31)68 ρΓορΙΐ6ΐί8, βί^ιίΑ 
8ρ6Γΐα 61 ηΐ3ηίΓ6>ΐ3 ρΓ:ι•1)6πιυ8, ({υ»} ιη3χΊη)6 08(6η- 
(Ιυπί 605 ΓιΓΐ886 3 060 Ίη8ρίΓ3ΐ08, 61 ηίΐιίΐ ηο1)Ί8 (1»δ6- 

ηΐί886, ηΐΙο(1 βΧ 56 301>ΓΓ6ηΙ, 86(1 (1ίνίΐ)3 ίΙΐ3 βΓ3ΐί3 6ΐ 

8υρ6Γθχΐ65Γι 3 1 θα 108. Ου;6ευιηςυ6 6ηίΐ)) αΙ) 6*18 (ΙίοΊ 
5υιιΐ, 111)6111 &υΐ)ΐ 3556(]υυΐ3, 61 οιηπία 3(1 τβΓυιη τοπ• 
Ι3ΐ6ΐη (ΙονοηεΓυπΙ, &6υ \6ΐ6Γ3, 86υ ηον3 ν6Γΐ5 ηοοί- 
ρ6Γ6. Νβιη 61 ςιιχ (16 ϋυίΙοΊδ α ρΓθρ1)6Γΐ8 ίϋοΐ3 8υΐ)ΐ 
οπιηΊα βη6ΐη οορ6Γυη1 , ςυοΓυιη ϋΐί3ΐη 6χΊΐυ8 Γυίΐ 
0πιΐ)ί1>υ8 ιηβιιίΓβ^Ιυβ : 61 (|ΐΐ£(ΐ6 €1ιπ8ΐο ίη Νονό, ςυ^ 
Η)3χίπ)6 08ΐ6η(1υηΙ (1ίνίη3ΐη 6856 υΐΓ9ΐη(|ΐΐ6 δοπρίυ- 
ηιΐ). δί Δυΐοιη βυηΐ (Ιίνίηη, ςαχ άβ 060 ιη 6« (ΙίοΙα 
8υΐ)1, 63 ν6Γ3 8υιιΙ οπιπΊ». Ν6 (1υΙ)Ίΐ3 ίβίΙυΓ (1β Πς-ί 
ρΓονί(ΐ6ηΓΐ3« 86(1 6ίυ9 ουπιιη, ςυ:)ΐη %^ήί, 3(1π)ίπΐΓ6 , 
(|υο(1 οιιη) μπι 1><»ηί 61 ηΐ3ΐί, 0Γΐ)6ΐη ΐ6ΓΓ8Γυπι 61 8θΐ6πι 
0ΐηηί1>ϋ8 ρβηηίΐΐίΐ, 61 οιηη'ώαβ (ΐ3ΐ ρ1υνί38. Ουοά 81 
βίηίΐ 3ΐί(]υο5 (16^6Γ0 ίρ ιη6η(1ίοίΐ3ΐ6 61 ίιιορΊ3, 1(1 Γ3θίΙ 
υΐ αιιίηι.ιηι ίΐΐοηιηι οοπτφΐ, 8:ιρί6ηΓιχ 8ΐυ(1Ίθ8ίοΓ6πι 
3ηΐιιιαιη 6ΓηοΊ6η8. δοίιίβ οιιίιη, 5θί1ί8 3ρ6η6, (ΙΊνίΙίαβ 
(|υί(ΐ6ΐιι 118 ςΐ)ί ηοη 3ΐΐ6η(1υηΙ 6586 νίΙίοΓυηι ηί)ίηί>ΐΓ38 ; 
ρ3υρ6Γΐ3ΐ6ΐη 3υ(6ηι ιη3ΐΓ6ΐη | Ι)Ί1ο5ορΙΓιχ : 03([υβ Γ68 
Ίρ59Β ίιΐ(1ίθ3ηΙ (|αοΐ 1(1)0. Οιι<»ι ρηιιρ6Γ65 5υηΙ (ϋνίΐ15υ8 

ρΓυ(ΐ6ΙΐΐίθΓ65, 53ρί6ΙΐΓΐΧ 3ηί13ηΙΙ0Γ68, €ΐ ΟΟΓρΟΓΟ 82* 
|Γ|0Γ68, Ουίη ρ3υρ6η38 6*15 Οΐ 03ΓΙΙ6Π1 6ΐ 3πΊη)3ΐη 

οοΓΓί^3ΐ ? 9. 1η ραεβ ίη ίάίρ$Ηίη Ηοηιύωη βΐ Γΰηηίβκαηί» 
10. Οηοηιαηι (ιι, Βοιπίηβ, ίίηρνίαήίϋτ ίη$ρ€ Γθΐιι/ίΐΜί<ίί 
ηΐ€, Κοο6 3ΐί8ΐη ηοη ρ3Γν3ΐη 8ροοΊ6Π) ρΐΌνί(ΐ6ΐιΓΐ9Β , 
(\ηοά ραο6 ΓΓυαηΙυΓ ςπί 8υπΙ Οοο 3(](1ίοΐί : Ραχ 681 
οη'ιιη άίΙίρβιιίίόΗ» Ιϋ^βηι (ιιαηι, εΐ ηοη β$ί ίρβίβ οβ'βηάί- 
€ηΐΗΜ (Ρμ/. 118. 165). ΝΊΙιίΙ 6ηΊπι 9Ρφΐ6 8θΐ6ΐ ραοβιιι 
Ρ3Γ6Γ6, 3ΐςυ6 Οοί οο^ιιίΐΊο, 61 νίΓΐυΙίδ ρο85658Ίο, ςυ» 
Αηίιηί ρ6ΓΐιΐΓ53ΐίοηυπι ίΐ)ΐ6ΓηΗπι 1)6ΐ1απι (Ιοιηο ρΓοουΙ 

(α) \\άβ Γΐ3ΐο.ιΐ8 (ϊ3ΐ^αιη, ρ. 401 5ΐνΐ. 

{ΰ) ΟιπΆ ΛοΗι η3ΐϋΓ3Π) τΜΐβ (]1ΚΕ (1ίχιηιυ5 Οΐ5ςηΐ5ΐΐ. ρη»- 

▼13 3(1 ΑΐΙΙ)(ΐυ)ΐ3ΐ6ΐη, ρ3Γ3β:Γ. Ι> ; ηΐ3!ΐ1ΐη6 νβΓΟ ({ΟΧ 6Χ (^- 

66Γ0ΐιβ 3ΐ(υΐΐιΐ)υ« ίΙ)ϊ(1. 

{€) Γΐβήςυβ 6Γ;ΐΌοηιπα ϋί(:6ΐ)9ηΙ Αροΐΐΐηβπ) ϋοτί5 βΗαπ) 
6886 δοΐοω. Αι ϋΟϋ 510 Ηοπιοηΐ5 (?1 |)θβΐ3Β, (ταί ^)1«ϋΐι Οίάΐία- 
(ΐυοηΐ 35 Α()ο111η6. Ιο αιΐΐυ 3ΐιΐ€ΐ)ΐ ιηώΐίοο Ιιοΐο ηιιη)ίιΐ3 ϋίβ• 

ϋΒρΐ6ΐ)311111Γ. ΡδΑυκυΜ IV. 8^ 

€|Π6ΐΐ, Μ60 ροηηίιΐίι υΐ Ιιοπμ) οηιη βοίρι^ο κοιίΐΐίόηι» 
3^Ί161. δηη6 81 1ΐ30 μ306 ηοη ΓηιαίΟΓ, 6ΐί3ΐυ8Ί βίΐ 6Χ- 
Ιηη86θυ8 8υη)Π)3 ρβιχ , 6ΐί3Π)5ί ιιυΐΐαβ 6υπι 1ΐ08ΐι§ 
ίπν&ιίαΐ, 051 οηιηίιιηι ι^υί ίη 16γγ& ίπιρυ§ηαιιΙυΓ πιΐ86Γ-'. ; 
Γίηιιΐ5. 

12. 8(ενίΐΜίΐΐύ Ιιοίία αηνηω ιηιηιοάίίταΐϊ, α/^βαΗΜ «ο* 
/ιιιι/α/Μ. Ιηνίίϋα! ΰοηά'ιίιο, — Νοςιιο 6πΊιη δο^ι1ιφ, η6€ . 
ΤΙ)Γ3Γ65, ηοο δαπηαΐφ, ηοο Ιη(1ί, ηοο Μ3ΐΐΓί, ηβοφιτα- 
ουη)ςιΐ6 8ΐιηΐ Γ6γφ |$6ΐ)ΐ68, 130) αίΓοχ ύβΐΐυηι §?γ6γο 
8θΐ6ΐιΙ, ({υαηι η6Γ3η3 οο|;ίΐ3Γιο, ςυχ ν6Γ83(ιΐΓ ίη ρ6η6- 
ΐΓαΙΐύυβ 3ηίπ)ί, οΐ ίηΐ6ηορ6Γ3η8 1ί1)ί(1ο, 3η)0Γ ρ6ουηίαϊ, 
ροΐοηΐίφ ν6ΐ)6η)6η5 (ΐ68ΐ(ΐ6Γίυιη , 3Κιιΐ6 βΐ%9ί γ68 Ιιη- 

0)Αη33 3060110. £ΐ Π)6ΠΐΟ : ίΐΐΐκΐ 6ΐϋπΐ 081 5611(10) 

6Χΐ6Γπυσ), Ιιοο ν6Γ0 681 ίΐ)ΐ6Γηυιη ρΓχΓιηη). ΟιμμΙ 
301601 ςυ.'ΰ Ιοΐυ8 ηαδουηίοΓ, 8Ίηΐ ϋβ ψιχ 6χΐηιι&60θ8 
ίηνα(1υη1, ςΓ3νίθΓ3, 6ΐίοΐ6Γίΐυο) οΐ3£ί5 8£Γογγ6 8οΐ63ηΙ, 
1)00 Πθ6ΐ νί(ΐ6Γ6 111 οηιηί5θ4. Εΐ6ΐ)ίοι 61 1ί|;ηί ηβίοΓαοι 

Υ0Γη))8, (|υ1 03108 65ΐ ίΐΐΙΟδ, 0)3^18 ΟΟΓΓΟΟτρΙΐ ; νίΓ68 

61 8ηηίΐ3ΐ6ηι οοΓροπδ, οιογ^ι, ί]ΐιί ίηΐ05 ργοογοβοιογ , 
ρ1υ8 1χ(1υο1, ςυ30ΐ ςυί 6Χΐπΐ)56ου8 3(1ν6θίυιιΐ; 61 
οίνίΐ3ΐ68 ηοη 1301 οχΐ6Γθί 1)08168, (|υαοι οίνΙΙο8 ρ68• 
80111(131)1 : ίΐα 6ΐί3η) 3ηΊπ)3Β ηοο Ι30ΐ 6ΧΙ6γοφ (|οη: ίο 
63111 ίον3(1υΐ)1 ο)ηο1)η)3ΐί(>ΐ)65, (|ΐ)3πι ηο9Β ίο1θ8 οΐ'ίοη- 
ΐυΓ χ^πΐυ(1ίη65, ρ6Γΐιίοί6ηι 3ίΓ6ΓΜη(• 56(1 8ί ςοΊβ Ιί- 
ιηοΓ6θΐ Οοί 1)αΙ)6η8, Ιιοο ^οΐΐιιοι ρορΓβΟΐβ ί6(ΐ3ν6πΙ, 6( 

ρ0ΓΐυΓΐ)3ΓΐΟΟ68 3θίηΐί 0ΟΟΐρθ5υ6ΓΐΙ, 61 ν3Γί38 ί1ΐΑ8 

1η)ρΓθ53Γυιη οο§ίΐ3ΐίοηοοι 1)6ΐ1υ38 δυ1Τοθ3θ8, οοο 

ρ6Γηΐί86Πΐ οι ίο 30ΐΗ:» (Ι6ΐίΐ68030ΐ, 18 ρυΠ85ίΐη3 6ΐ 

3ΐΓΐ58ίοΐ3 ρ306 ΓγοοΙογ. Η300 ρ306ΐη €1ΐΓί5ΐθ8 ν6ηίοιΐ8 
ΐ3Γ((ΙΙυ8 651 ; Ιιαηο 61130) Ρ3ΐιΙυ8 ρΓ003ΐυ8 6$»1 Γκίοΐί* 
5υ8, (1ίθ6Π8 ίο 8)0|;ιι1ί8 6ρί8ΐο1ί5 : ϋταίία νοΰί» «Ι ραχ 
α ϋ€θ Ραΐτ€ ηοατο, 0οί Ιΐ3ηο οηίηι 1)3ΐ>οΙ ρ306θΐ, ουο 

8(ΐ1υθ) Ι)3γΙ)3Γ0Ο) 61 1)051601 , 86(1 06 ίρ51ΙΠ1 ςιιίιΐΰο) 
(1ί3ΐ)θΙΐ101 6Χΐίπ168θίΐ ; 86(1 ΙΙ0ΐν6Γ8301 Π(ΐ6ΐ (ΙφΙΟΟΙΙΙΙΠ) 
ρΙΐ3ΐηΠ^6Π1, 61 681 001011)08 Ι)Οΐηίΐ)ί5θ8 3ΐ30ΓίθΓ, Οΐ 
(]|Γ| ηοη ρ3()ρ6η3ΐ6 ρΓ60)3(0Γ, 000 ΟΙΟγΙο 61 3(1ν6Γ8« 

\3ΐ6ΐυ(]ίη6 ΚΓ3νβΙιΐΓ, 000 3ΐ1ηυο βΟΓΟΟΐ ςιιχ Ι)υοΐ3ηί• 
108 ίηορίΐ)3ΐο 8θθΊ(1υηΐ ροΓίοΓ^οΙΟΓ, 60 (]ΐιο<1 ναΐ6η1εηι 

61 8:ιη3η) 1)35631 3010)301, ςΟΦ ΙίΧΟ ρθ108ΐ ρΠΓθΐ3Γ6 
61 ΓαθίΠΙθ16 3(1ΐθίθί8ΐΓ3Γ6 30 160)Ϊ)6Γ3Γ6. Εΐ Οΐ 80*13118 
Ηοο 6586 ν6Γ1)ΙΙ) : 811 3)Ίςθΐ8 ίΐΐνί(1υ$, 61 116010 0010 60 

5β11ιιηι ^6Γ3ΐ; (]υί(1 ]υν3ΐ? Ιρ56 6θίοι οοηι 86ίρ80 56ΐ- 

ΙΐΙΟΙ 06111, (|υθνί8 61)86 ρ606ΐΓ35ί1ίθΓ65 ίΐ) 56 Οοςίΐ:ι11θ- 
068 3011608, ίο 00ΐπί5υ8 ςΟΧ νίΐΙβΟΐΟΓ θθ6Ι)(]608, 61 ίο 
δίΐΙ^ΙΐΙίδ (]υί ΟΟΟΟΓΓΟΟΙ 5θΟ)ίΐΐί5θ8 56ίρ5001 53υθί308, 

ίο ηυΐΐοο) 56θ6νοΙο 6( ι^ηΐο 3θίο)θ ρΓΧ(ΙΙΐυ8 , 86^ 

00)1168 ί1Ιθ8 1;)10(|υ301 1)0:»168 ίθΙθ6Ιΐ8. ΟΐΙΧ (Τ81 6ΓβΟ 
ίΐΐί ρ3θί8 6Χ16Γ0» οΓιΓιΐ38, ηο3η(1ο ί!ΐ6 ΓυΓ6η8 61 Γ&5ίθ 
ρ6Γ0ίΙΟ8, 61 0001010018 ΟΑ^ΟΓΧ ΙίΟδίΙβ θίΓ000100Γ83| , 
130100) ίοΙΟΓΟΠΟΙ 56ΐ1υ01 β68ΐ3η8, 61 ηΐί1ΐ6 161)9 30 

83([ίΙϋ5 οοοΓθ(1ί, 3ΐςυ6 3(ΐ60 ροΐίυ8 οιί1Η68 ηιΟΓίειο 
ρ3Γι ορΐ3η8, ηο3οι νί(ΐ6Γβ ςυβοιρίβηι 6Χ ίίβ, ςοί βοοΙ 

6]ΐΙ5(1θ01 β606Π8, ίο 5θ1)3 6856 6Χί5ΐ1ΐ03ΐίθ06 « 3θ( 
Γβΐίοίΐΐδ 3Κ6Γ6? Τ6Π63ΐυΓ ΓΟΓβΟδ 3Γΐ08 ρ600η1χ ΟΟρ'κΙί- 
1316, ίοΐΙΟΟΙΟΠ) 56ΐΐ3, ρΟ^ΙΙΙδ , 61 86(1ίΐίθ068 ίο 80» 

οοηΟϋΐ 3111013 : οΐΐοοιοΐΐυ 30 ρ6ηοΓ5αΓιοο6 6Χ3((ίΐ3ΐα8, 

116 ρθΐ65ΐ ςυί(ΐ601 ρλΟίοΙοΟΙ Γ68ρίΓ3Γ6•Αΐ 000 Ιβ ()Ι|1 
65ΐ Γΐ5θΓ 35 6]θ5Ι1)0(1Ι |)ΟΓΐυΓ53ΐίθθί5θ8, 5θ€ ηιθ(1ο 
3(Γ60105 651 .* 86(1 ίΟ ΐΓ3θςθ)1Ιθ ρΟΠΟ 9^9ΐ^ •€ 8ΐθ(Ιϋ 5» 8. αΟΑΝΝΙδ εΗΚΙδΟδΤΟ»! 

&3ρίβιιΙΙ» νοΙαρίΑΐίΐΜΐβ βχρίβπδ , βΐ ι.α11»ηι 6]α5ΐηο<ϋ 
ιηοΐοβίίαιιι &υ$ΐίη€ρ5. Ουθ€ίΓ€3 Ιιαο ςιιοςυβ ρΐΌΥί<ΐ6η• 
Ιχι ίΓυοηβ ρΓορΙΐ6(& ϋίοοίιαΐ : /η ραϋβ ίη ίάΊρ$ηιη άοτ• 
ιηίαηί εΐ πηκΐεκαηχ ; ίηηυβηβ, 6ί ςυί Ιι.ιηο ιιοη Ι)αΙ>6ΐ 
ραοοηι, 116 οοιηηουηβηι ςυ'κΐβιη οιηηίυιη ροηυιη ο$86 
αρβΓίηιπ, 80(1 ϋΐυιη <]ηοςυ6 οϋδίπιοΐυιη βδ$ο, ηβππρβ 
ΐ|ηί(•1ί8 6( ηο€ΐί$. 11ιι]υ5ΐηο(1ί βπίηι ρβΓίυΓίχηΐίοηββ 
«<ίηιη οαηι ι]»» α ηιιΐυπι ιΙαΙαΓ &6ε(ΐπΐ9ΐΐ6ΐη ρΓοηί|[»ηί, 
3ϋ3 ^Γ:ινίοπ (γτΑηηΙ<ΐ6 &οιηηί ΐγΓοηη'κΙβπι οιηηίηο 
(Ιί'ΙυΓϋαηΙοβ. ΙηνΙϋί βηίπ), ατ&η 61 ΓφΐθΓ€8« 1ΐ06 1)βΙΙυιη 
ιιΐΗΐί(]ΐΐ6 €ίΓ6αιηίβΓ6ηΐ63 , 61 ίηΐηβ ροδίΐοβ ίηΐηιίεοβ 
Ιι:ιΙ)6ΐι(6β, ηηοευποφίβ Γ666886πηΐ, ρυ^ιιαιη ηοη ροβ- 
ΜΐηΙ βίΤυ^Γβ : 86(1 61$ί (Ιοιηί ηιαηοαηΐ , 6(&ί ίη Ι6€10 
]Λ66&ηΐ, Ιοίοτυπ] ηυ1)β8 , 61 1αηιυ11ιΐ8 υη(1ί$ νίοίβηΐΐο- 
Γ68, εχ(]6δ, €ΐηιηοΓ68, ηυ6Γ6ΐ28 6ΐ 6]υ1α(!οπ68, 61 ηΐία 
ιιιυΙΙο ϋ8 (]ΗΦ ίηΐ6Γ Ι)08168 3€6ί(1υηΐ |^3νίοΓ& 8υ8ΐι• 
η6ηΙ. Αι ηοη δίο ]ιΐ81ΐ)8 : 86(! 61 νί^ΊΙ&ηβ άΰΐβιίαΐίοηβ 
ΩταίΐιΐΓ, 61 ηοείυηηο ΐ6σιροΓ6 ειιηι ιηα^ιι νοίυρίβΐβ 
80ΐηηυηι οαρίΙ. Ουίϋ 681 ηυΐ6ΐη, /;ι ί(1ΐρ$ηηι Τ Ιη ιη6- 
ίρ8υω, ίηςυίΙ, Ιοίυδ €0ην6Γ8αδ, ηοη ίη €ιιγ2Ι8 Ιηηυπιο• 
Γ:ιΙ>ίΐ68(1ΙνΊδυ8, ηοη ςιιχ δΐιπί Ι)ΐι]υδ νβΐϋΐίιΐδ οο£[Ίΐ&η8, 
η66 ίη 0Γΐ>6ΐη (ειταηιιη δοΙΗοίακΙΊποδ (ϋδρεΠίβηδ ; 86(1 
ιμΐφ ηΐ6α δυηΐ εο^ίΐαηδ, 61 ({οχ πιϋιί ιιΙίΓια, 6ΐ ςυφ 
δΐιηΐ ΙιοηαΙηί ηιαχίπιβ εοην6ηΙοηΓια : βζ/ία /», Οοτηίη€, 
ηηρηίαήίβτ ίη $ρβ εοηϋίΐΜίΐί ηιβ, Οαο(1 3υΐ6πι άίοίΐ , 
681 β]«Ι8Π10(1ί : ΡΓορΙβΓ δρβπι ΓυΙϋΓΟΠΙΐη, βΐ οχδρβοίΗ- 

ιίθ].6ΐη <|ΐΐΓβ βδΐ ίπ Ιο, οηιηεδαηίΐΗί ηΐϋί ρβηυΓίβΐίοηεδ 
6οηιρΓ6δ8ί. 8ί6υΙ 6ΐί3Πΐ (]ίο11 Ρηπίυδ : Οαοά €$ί αιίιη 
ί/ι ρτ(ν$βηίΊα αάηιοάνιη ίβνβ α[βίαίοηί$ , νι%\φύί€Τ ί/ι 
ίΐώΙΊηύΐαΐΡ. (νίεηιηιη ροηάη» ρΙοτ'κΒ ηο6ί« ορεταΐητ, ηοη 
€οη$Ί(ΐ6Γαηΐίΰιι$ ηοΰ'ι» ηηαε νΐίΐβίΐΐυτ, ζβά ηνω ηοη νίάβη• 
/ιΐΓ (2 Οοτ. 4. 17. 18). ΝυΙΙα βηίπ) γ68 681 &(]60 <11ίβ- 
ΰΙΙίδ, (]Η.η ιιοη ΓιαΙ ΓαείΙΙΙηια δρο ΓυΙυΓΧ α Οβο ^Ιοπχ. 
ΡΓΟρίοΓοα (Ιίοίΐ : Ιη 8ρβ Γοη^(ι7ιιί«/ί ιηο. Εΐ ί11υ<1, 5ίη- 
ρηΙαήΐβΓ, ηοη 681 ραπα ιΐοείπηηκ νίιΐιΐδ. 

13. Οιιί ϋ 0δ( αυΐοηι, 8ίηρηΙαη(βΓ ? δβΟΓβυηο αϋ ίιη- 
ρΓθ1)ί8. Ηηηο ϋηίιη ραοεπι, ΙηςυίΙ, ίίρικί 16 ρρχεΙαΓβ 
1)&1>ιιί, 61 δοραΓαΐίιη Ιια1)ίΐο, Γα^ίβηδ Ιιοπιίηοδ ίηψΓοϋοδ 
ηε εοιτυρίοδ. Εΐ ]υΓ6 ρΓυΓβείο. Οιιβπι.'κΐηιοϋυηι εηίπι 
€θΓροΓ.Ί δίβρβ 3 εοηυρίί αει-ίδ Ιυ6 ίπΓεεία ρεΓευηΙ : 
ίΐη εΐίαπι αηίπια δ.Χ| 6 ϋαιηηυηι αεεερίΐ 6χ ιηαίοπυιη 
εοη£;Γ65δ1οη6 : οι δίευΐ δαιιιΐδ οευΐυδ ηπΑπάο ΙαΙ)0Γαη- 
Ιεηο ΠΗροιεπί, οΓΓιείΐυΓ, 61 (]υί 68ΐ βε&ϋίε τεΓεΓίυδ, ίίδ 
εΐίαηι ςιιί 5αηί δυιιΐ βαηι ίπιρβιΐίΐ: ίΐ3 εΐίαπι δχρβ 
εοηΐίη^ίΐ ίη εοη^υβίυιΙΙηβ ίιηρΓθΙ>θΓυηι Ηοηιίηαηι. Ει 
ί«ΐ6ο 6ΐίαιη δΐιαδίΐ ΟΙιπδΙυδ ηοη δοΐυιη 608 ςυί δυηΐ 
Ιηΐ68 Γυς6Γ6, ϋ6(1 εΐίαηι 6Χ8είιΐ(ΐ6Γ6, δΙο (ϋεβηδ : 5ί 
0€η1α$ («114 άβχίεί ίβ ίοαηάαΐίζαί, βτηε εηηι^ εΐ ε]'€ε α Ιε 
(ΜαίιΙί, 5. 29), ηοη <1ίεεη^ ϋο οεηΐο : ςηίϋ οηίηι πΐ3ΐί 
Γι.χοηΐ οευΐυδ, δί δίΐ δαποδ αηΐηιυδ ? §6(1 (Ιβ απιίεΐδ 
ΐιβεεδδΠΓϋί, εΐ ςηί δυηΐ ηο1)ίδ Ιοεο ΙιΟΓϋπι ηιβίηΙ>ΓΓ• 
ΠΙΠΙ, 61 ηοδ ΙχίΙυηΙ, Ιιχε εοπδΐίΐυίΐ, ίιώεηδ βοΓυηι 
6Γΐ3Π) αηιίείΐίαπι εοιιΙεπιιιεΓο, υΐ ηοδίια κ:ι]υ$ είΠείηΐιΐΓ 
ΙιιΐΙοΓ. Οιΐ3ΐηυΙ)Γ6ΐη Ιρδο οΐΐαιη ΓϋΡδίΐδ ίιι δε(]υ6η1ί1)υ8 
ϋίείΐ : Νοη $εάΐ ααη €οη$ίίίο νωήΐαΐίε , εΐ εηηι ίηνιηε 
α^βηΐώίϋ ηοη ιη^τεάΊατ (Ρί>αΙ, 25. 4). Οηίπβΐίαιη ^6^6- 
ηιΐηδ ουιη (ΙιείΙ 1>63ΐυπ), ςπί δεϋοΐ δβραΓαΐίηι , εΐ ΙοΙΙίΙ 
|ιΐ{:ιηιι ;ι1> αάοίοδεεηΐία (Τ/ι^^;η. 5. 27. 28). ^απ1 ν6Γ0 
€ΐΙ:ιοι ΡΐΌν€ΓΐΗ3 πιαίΐ» (16 63 Γ6 νβίΐκι Γιιείυηΐ, (Ιίοεη• ΛΚ0Ι11ΕΡ. ΟϋΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 60 

Ιία 61 8υ3<1βη1ί3 οιηηί1)αδ , ηοη βοίοπι ϋβεϋη^ΐΓβ , κ*ά 
βΐίαπ] ΓβδίΙίΓβ 3ΐ> ΙϊΒ ςυί π)3ΐ3 οοηβιιΐυηΐ , εΙ ηοη αιηι 
ίΐΐίβ Υ6Γ8ηΓί. 5ί εηίπι (|υχ δυηΐ ηαίιίΓηϋΤι δχρβ ηιυϋηΐ 
η3ΐυπΐΗΐ εχ ηΐ3ΐα εοηδΐιβΙη(ϋη6 : ηυβηΐο ηιη^δ φΐ» 
βυηΐ ηοδΙΠΒ νο1υη(3ΐίδ ? ΟοΙογ «ηίπι ει 83ηίΐ3δ ίηβδί 
ηοΙ>ί8 ηα(υΓ3 : 86<] ε3 ηοηηυιηςοαπ] οοιτυιηραηΐηΓ 6χ 
3ΐίο 1ΐ3ΐ)ίΐυ εοηΐΓ3Γίο; ει τυΓδηδ βρρβίίΐιΐδ είΙ)0Γυπι, βΙ 
βαπι 8Φρ6 ρ6Γ(1ίπ)Η8 νίΐίο Φ^πΐυ(ϋηυηι ; ηιυΐΐβ εΐίΑπι 
3ΐί3 β]υ5Πΐ()(ϋ 3εεί(1εΓε νίιίβηιυδ. Οαοά δί εα ςυ» δυηΐ 
η3ΐπΓ3ΐί3, ηηυίβηΐυΓ, ηιυΐΐο ηΐ3£;ί$ 63 ςυηβ δΐιηΐ νοίυη• 
Ι3ΐί8 , ίβείΐίαβ ιηυΐ3ηίηΓ 3(1 αίπιπιΗϋεΐ. Νε ρΐίΓαηι 
«Ιβπιηί 30Γ6ΙΤ6 6χΙ<ιΐίπΓΐβηια8 ίιηρΓοΙ)θΓυπι εοηδυείιΐιΐί- 
ηβπι : 86(1 ιιηΐβ οη^ηί» 60δ (]υί Ι3)ε8 δυηΐ νίΐεηιυ^ , 
6ΐί:ΐηΐ8ί δίηΐ υχοΓβδ, εΐίηπίϋί 3Π)ίεί , εΐίαηίδΙ (ΐιιίΙίΙ>6ΐ. 
Νιιη Ιιοε εΐίηιη ηΐ3^ηο8 ίΙΙοδ ρεηΐίιϋΐ , δ3ΐοιηοη6πι , 
ίη()ΐΐ3Π) , 6ΐ δ^ηίδοηοιη : ({υίηείίηπι ΐοΐυπι ι^εηιΐδ ^IΗ 
άπΙευπι δίε ρβΓίίΐ. Νεςαε εηίηι ΓεΓ» ί(3 Ι^βΐΐαηΐ, υΐ 
ΙιοπιΙηαπι ίπ)ρΓθ1)ίΐ3δ. ΠΙ» εηίηι νεηεηυπι 3ρωΐ6 ρπΒ 
86 Γεηιηΐ : Ηί βυΐεπι δεηδίηι ει 8ΐ)>^(ΐιΐ6 υΙΙ(> βίΓβρΙία 
ΙιιΙ)6πι <}υοΐί(1ί6 ίπιηιίΐΐηηΙ, (Ιβ νιτίιιΐΐδ ιό5ογ6 ςνοΐίιΙΙβ 
ρουΐΕΐίηι (ΙείΓβΗεηΐεδ. ΟιιοοίΓ€3 ειί3ηι ίηί)ρΜ()ί€ΐ!Πΐ 
Αδρεειυη) Οευδ 3ηηοΗΐιΐΓ , (Ιίεεηδ : βκι τε^ρεχεηΐ μη- 
Ιΐετεηι αά εοηεν^ύΒεεηάηη, )αιη ηιοεεΗαίηζ ε$( εαηι ίη 
εοτάε βνο (ΜαΐίΗ, 5. 28) : εο ςιιθ(Ι δίΐ ίϊαοϋε 36 ρΓΟ- 
εΙΙνε εχίΐίυπι. Τα 3υΙοηι, 8ί ίη είνίίαιε 3ΐίςιΐ3 δίβ 
Η3ΐ)!ΐΑ(υΓΐΐδ, (Ιε 3εΓε ευποδο ίπςιιίΓί$, 3η δίΐ {ί3ΐυΙ)Γί8 » 
3η ΐεηιρεΓ3ΐιΐδ , 3η δίεεαδ : <1ο 3ηίη)3 3ηΐεηίΐ ηΐίοηεπι 
ίηίΙϋΓυδ, ηοη οδ δοΙΙΙείΙυδ άβ εοπυη εοηδυείυίΐίηε, ςυΙ 
ευηι εη δυηΐ εοη^Γεδδππ ; 8ε(1 (επΐ6Γ6 εΐ ίηεοηδΙ(1(*Γ3ΐβ 
β3ηι οιηηίΙ)υδ ρεπυίΐΐίδ ? Οααηι, ηη;65θ, νεηί3Π) 3886- 
ηυεηδ , ςιιί 03πι δίο η6{;1ί^ίδ? 1)η(ΐ6η3σι εχίδΐ1πΐ38 60β 
ςαί (1εδβΓ(3 ίηεοΐυηΐ , 3(1πιίΓ3ΐιί]6δ εΐ εΙίΓΟδ 6ν3()6Γ6? 
ηοηηβ ί]υο(1 δΐιερίΐηδ εΐ Γοη Γιι^ίβηΐΤ ηοηηβ ςηο(1 
Ιοηςβ 3 Γιιπιο ηε^οΐίοηιπι, ηιι.Έ δαηΐ ίη ηιε(ϋο , ββ εο!• 
1οθ3Γίηΐ ? Εοδ ίρδε (]ΐιοςυ6 ίπ)Ιΐ3Γ6, ίη ηΐ6<Γΐ3 οίνίΐ3ΐβ 
δοΐίΐυίϋηεπι ρεΓ8εΓ]υεηδ. 0(ΐοπιο(1ο αιιιεπι Ιιοε επΙ ? δι 
ΐύ'^ϊΛΒ ίιΐφΓοϋοδ , ει δί 1)θΐιοδ δοηυ.ΊΓίδ. Ιΐ3 εηίηι ηΐ3- 
]θΓ6ΐη ρβπείρίεδ δ6εαηΐ3ΐ6ηι, ςιΐ3ΐη ςιιί ίη (!εδεΓΐί8 
Ιι&Ι)ϊΙηηΙ, ηοπδοΐαηι ίη ίίδ Γη^ίβικίίδ (ΐαί Ιιε(]υιιΙ, 86(1 
61ί3ΐη ίη εοηιηιυηίε»η(1ο ευηι ϋδ ηιιί ρΓΟδπηΙ. δί εηίηι 
π)3!θ8 ςυί(1ειη Γυκί3δ, 1>οηοδ 3υ(ειη δεςυ3ηδ, υιπιιςηβ 
εΐ νίηαδ 3υ};65ε6ΐ, ει (ΙεεπβδεοΙ νίιίηιη. υΐ Ηοε εΓςο 
ϋαΐ, Ιΐϋοε Γ30ί.ιπιυδ, ρ3Γειιΐε8 ρδ3ΐηιο^ι^ρΙιο, ςυί (ΙΙείΐ : 
ΟνοηΊαηι ία, Οοηηηε, $ϊηραΙαήΐετ ίη αρε €οη$ΐί'.Ηί»ΐί 
ίηε ». Ηίο νεπο Οηεηι (ΙίεβηιΙί Γαείβιη, ευηι 3ΐ)ηιΐ(1ο, 
ορίηοΓ, ρΓοροδ1ΐ3δ ςιιχδΐίοηβδ δοΐνεπιηυδ, ίη Οΐιπ^ΐο 
^εδϋ Οοπιίηο ηοδίΓΟ, ειιί ^Ιοηβ εΐ Ίιηρεπϋηι, ηυηο εΐ 
δεηιροΓ, εΐ ίη δαβουΐ3 δχεηίοηιηι. Αηιεη. 

ΕΧΡΟδΙΤΙΟ ΙΝ ΡδΑΙΜυΜ Υ. 
Ιη βηειη ρτο εα (ξηω Ιιετεάιίαΐεηι αεαρΗ, Ρια/ιμιι< 
ϋαυΐάί (ο. 1) (α). 
1 . Ηετεάίΐα» ηηαι πο6ί» τεϋοία <ίΙ. — νί(1β3ηιυβ ρΓΐ- 

* Ββ^. ροδί Ιιοϊο νβΓίΜ, ίη χρε εοηαίΐια3ΐί ηιε, 3(5ίίοίΐ, 
φκηήαιη ίρή ^Ιοτία εΐ νηρειίαηι, εΐο. Οοΐΐ). ίιι Ιιχο νι?Γΐκι, 
εοη3ίίΙηί>Η ηιβ, ιίβί>ίηίΙ, υΐ βΐ δανίΐ.,ίΐϋί δοίΐϋβηΐία ίη ηι3Γ- 
^106 3()δεΓίΙ)ί(. 

(β) ΡΟδί Ιΐ3Β0 νεΓΐ)3 ρΓΐιηϋδ ΡίϊϊΙπιί νβΡδίΐδ ρβρρθΡ3ηι Ιιίαιι 
ιηοΓΟ ροϋίΐυτ ίη ΜοΓϋΙ., ηοη «υΐϋηι ίη ί^βνίΐ. είΓοϋχίΠ., 
ιιΙ>ί ροϋΐ Γιΐυΐηαι Γδαίιηί δίαΐΐηι ροηΐΐυΓ ρήηιυηι. Ββείο, ηπι» 
ίηίΐΐο ίηδΟΓίρΙίοηβιη δευ Ιίΐιιΐιιιη ΐΑπίατη ίηιεΓρΓεΐ3ΐαΓ οΙιγ^- 

δΟδΙΟΟΜΙδ. 59 εΧΡΟΙ^ΓΓΙΟ 1Ν Γ5ΑΙ.ΜΙ)Μ Υ. 60 ούβιμ(αν ύΐϊομέναιν άηβίαν τοιαύτην. Δι% ^ χα\ ταύ- 
ϊη? Αιεολαύων της προνοίας 6 Προφήτης Ιλβγβν •^ϊ^ 
'^Φΐ} ^^^ τ^ ούτό κοψηθήσομαί, καΐ ύχνώσω * 
δηλών, δτι τψ μή ταύτη ν ίχοντι τήν βίρήνην ουδέ ό 
χοιν^ς λιμήν &πας άνέφχται•, &λλά χα\ ο^τος προσ- 
χέχωσται, ό του δπνου χα\ τής νυχτ^. Τά γάρ πάθη 
ταΟτα χα\ τήν άπδ της φύσεως &β£ΐαν διβομένην δια- 
φΟε{ρ€^, ίτέρ^ τυραννίδι χαλεπωτέρ^ του Οπνου τήν 
τυραννίδα παντελώς παρωθούμενα. 01 γάρ φθονερο\, 
χαΐ βάσχανοι, χαΐ πλεονέχται, χαΐ άρπαγες τούτον 
τ6ν π^λεμον πανταχού περίφέροντες, χα\ τοΟς πολε- 
μίους Ινδον Ιχοντις Ιγχαθη μένους, δττουπερ άν άπΙλ- 
θωσι, φυγεΖν ού δύνανται τήν μάχην * αλλά χ&ν οΓχοκ 
μένωσι, χ&ν Ιπ\ χλίνης χέωνται , νέφη βελών , χα\ 
θορύβους χυμάτων βιαιοτέρους, χα\ αφαγάς, χαΐ 
xρα\^^ό^ς, χαΐ οίμωγάς, χα\ 2τερα πολλφ τών έν το?ς 
κολεμίοις συμβαινόντων χαλεπώτερα ύπομένουσιν. 
Άλλ* ούχ ό δίχαιος οΟτως * άλλα χαΐ έγρηγορως τρυ- 
φ^ί, χα\ έν χαίρω της νύχτας μετά πολ>.ής τ^ΐς ηδο- 
νής τδν Οπνον δίχεται. Τ( δέ έστιν, ΈχΙ τό αυτό; 
Συνηγμένος πρ6ς έμαυτδν, φησ\, συνεστ ραμμένος, ού 
σχιζόμενος εΙς μυρίας φροντίδας, ουδέ τά του δε?νος 
χαΐ του δεΙνος μςριμνών, ουδέ είς τήν οίχουμένην δια- 
τεμνδμενος τα?ς φροντίσιν • άλλα τά έμαυτοΟ λογιζό- 
μενος, χα\ τά Ιμο\ διαφέροντα, χα\ & μάλιστα Ιστιν 
Ανθρώπφ προσήχοντα. Ότι συ, Κύριε, χατά μύνας 
έπ* Ιλπίδι χατψχισάς με. *0 δέ λέγει τοιούτον Ιστι* 
Τήτών μελλόντων έλπίδι χαΐ τ^ προσδοχί^ τζ εΕς 
σέ πάντα μου τά πάθη χατέστειλα. ΚαΟάπερ χα\ β7] 
Παύλος φησι• Τύ γάρ παραντίχα έΛα^^ύτ τϊ\ς ΟΛΙ- 
ψεως^ χίΐΘ* ύΛερβοΛί\ν εΙς ϋΛερ6οΛ7\ν αίώτιοτ βά- 
ρος δόξης κατεργάζεται ή/ι7>•, /ι ή σκοπούντωτ 
ή^ιώτ τά βΛεπόμενα^ άΛΛά τά μ^ι βΛεΛόμενα, Ού 
γάρ έστιν ουδέν φορτιχδν πρ&γμα, δ μή γίνεται (&&- 
στον τ^ έλπίδι της εύδοχιμήσεως της χατά Θεδν. Διά 
τοΰτδ φησιν* Έχ* έΛπΙδι κατφκισάς με, ΚαΙ τ6 
Κατά μότας δέ ού μιχρά διδασκαλίας αρετή. 

ιγ*. Ίί δέ έστι, Κατάμότας; Τών πονηρών χωρίς. 
Τήν γάρ είρήνην ταύτην χατώρΟωσα, φησ\, πρδς σέ, 
χα\ χατά μόνας οΐχώ φεύγων τοΟς διεφθαρμένους. Κα\ 
μάλα εΙχότως. Καθάιιερ γάρ σώ(Λτα πολλάχις άπ6 
της τών αέρων τών διεφθαρμένων λύμης άπόλλυνται* 
ούτω δή χα\ ψυχή πολλάχις έδέξατο βλάβην άιΑ της 
νών πονηρών συνουσίας- χαΐ χαΟάπερ όφθαλμδς 
ύγιαίνων, δταν νοσούντα Γδη, πλήττεται, χαΐ ό ψώρας 
ΙμτΓεπλησμένος , μεταδίδωσι χαΐ το?ς ύγιαίνουσιν * 
ούτω δή συμβαίνει πολλάχις χαΙ έπ\ της συνουσίας 
τών πονηρών ανθρώπων. Διά τούτο χαΐ ό Χριστδς 
ι παρήνει ού μόνον φεύγειν τους τοιούτους, άλλα χα\ 
' έχτέμνειν, οΟτω λέγων ' ΕΙ δέ ό όφθοΛμός σον ό 
δεξιός σκατδοΛίζει σβ, ίξεΛε αυτόν ^ καϋ βάΧε άχό 
σον * ού δή 7»ρΙ οφθαλμού λέγων * τί γάρ άν άδιχή• 
σειεν όφθαλμδς, διανοίας ύγιαινούσης; άλλα περί 
φίλω> άναγχαίων χαΐ έν τάξει τών μελών τούτοιν 
ήμ?ν όντων, χαΐ βλαπτόντων ήμ&ς, ταύτα ένομοθέ- 
τησε, χελεύων χαΙ τήν φίλίαν τών τοιούτων άτιμά- 
ζειν, ώστε τήν σωτηρίαν τήν εαυτών άσφαλεστέραν 
ποιειν. Διδ χα\ αύτ6ς πάλιν προΐών λέγει* Οϋκ έκάθ- 
ίσα ιιετά συνεδρίου ματαιότιχτος^ καϊ μετά πάρα» 
νομούντωτ οϋ μί\ εΙσέΛΟω, Κα\ ό Ιερεμίας δέ μα- 
χαρί^'.ι τ6ν χατά μόνας χαθεζόμενον, χαΐ αΓροντα 
τν*/ ζυγ^ν ίκ νεότητος. Κα\ αΐ Παροιμίαι πολύν ύτΛρ 

• Γ.οΙΙι. λιμήν ό πίσιν άνέφχταιι. τούτου ποιούνται λόγον, ίτ3σι παραινουσαι χα\ λΙ- 
γουσαι μή μόνον έχχλίνειν, άλλα ^ χα\ άποπηδ^ν άπ6 
τών πονηρά συμβουλευόντων, κα\ μηδέ έγχρονίζειν 
αύτοΐς. ΕΙ γάρ τά φυσιχά μεταβάλλεται πολλάχις 
ήμίν άπό καχής ομιλίας • πόσψ μάλλον τά της προ- 
αιρέσεως ; Τό τε γάρ χρώμα ^ χατά φύσιν ήμίν πρόσ- 
εστι, χα\ τό ύγιαίνειν • άλλ' έστιν δτε διαφθείρεται 
ταύτα έξ ετέρας έξεως εναντίας * χαΐ τό όρέγεσθαι 
πάλιν σιτί(ι^ν * χα\ τούτο πολλάχις άπωλέσαμεν άοΛ 
χαχίας νοσημάτων * χα\ άλλα πολλά τοιαύτα έστιν 
ίδε?ν συμβαίνοντα. ΕΙ δέ τά της φύσεως χινείται , 
πολλφ μάλλον τά της προαιρέσεως , βσψ χαΙ εύχο- 
λωτέραν Ιχει τήν έπ\ θάτερα μεταβολήν. Μή δή μι- 
χρδν είναι νομίζωμεν τήν τών χαχών συνουσίαν είς 
βλάβην, άλλα πρ6 τών άλλων απάντων φεύγωμεν τους 
τοιούτους, χάν γυναίκες ώσι, χάν φίλοι, χάν όστισούν. 
ΈπεΙ χαΐ τους μεγάλους εκείνους τούτο απώλεσε, 
Σολομώντα λέγω χα\ Σαμψών * κα\ έθνος δέ όλόκλη- 
ρον τό Τουδζΐκδν ούτω διέφθαρτο. Ού γάρ οΟτω θη- 
ρία πλήττειν εΓωθεν, ώς πονηρία ανθρώπων. Εκείνα 
μέν γάρ φανερόν έχει τδν Ιόν * ο^τοι δέ ανεπαισθήτως 
χαΐ άψοφητί χαΟ' έκάστην ήμέραν ένιΛσι τήν λύμην <», 
χατά μιχρδν ύποσύροντες τό εΟτονον της αρετής. Δ(ά 
τούτο καΙ τήν άκόλαστον δψιν ό θεός άποτειχίζει [48], 
λέγων Ό έμβΛέψας γνταικϊ Λρός τό έπίΟνμησαί^ 
ήδη έμοίχευσεν αύτίιν έτ τρ καρδίφ αυτού ' διά τό 
εύκολον κα\ εύπερίστατον της άπωλείας Συ δέ, εΐ 
μέν πόλιν μέλλεις οίκείν , πολλά περί αέρων πολυ- 
πραγμονείς, εί μή νοσώδεις, εί μή δύσχρατοι, εί μή 
αυχμηροί * ψυχής δέ μέλ).ων ποιεΙσΟαι λόγον, ού περι- 
εργάζη τήν συνουσίαν τών μελλόντων όμιλεϊν αύτ|ί ' 
άλλ' απλώς κα\ ώς έτυχε πάσιν αυτήν επιτρέπεις ; 
ΚαΙ ποίας τεύξη συγγνώμης, εΙπέ μοι, ούτως αυτής 
ύπερορών; Πόθεν γάρ οΓει τους τάς έρημους κατει- 
ληφότας θαυμαστούς τινας καΐ )Λμπρούς γίνεσθαι ; 
ούχ επειδή θορύβους καΐ αγοράς φεύγουσι, κα\ του 
καπνού τών έν τψ μέσφ πραγμάτων μαχράν εαυτούς 
έσκήνωσαν ; Τούτους καΐ αυτός ζήλωσον, έπ\ μέσης 
πόλεως έρημίας διώκων. Πώς δέ έσται τούτο ; Έάν 
τους πονηρούς φεύγης, έάν τους αγαθούς διώκης. 
Ούτω γάρ πλείονα κάρπωση τών έν ταΤς έρήμοις 
άσφάλειαν, ούκ έν τζ τών βλαπτόντων φυγ|| μόντ^ν, 
άλλα κα\ έν τ!) τών ώφελούντων κοινωνί^. *Αν γάρ 
φεύγης μέν τους πονηρούς, διώκης δέ τους αγαθούς, 
εκατέρωθεν σοι τά της άρετης αυξηθήσεται, κα\ τά 
της κακίας οΐχήσεται. "Ιν' ουν τούτο γένηται, ταύτα 
ποιώμεν, πειθόμενοιτψ ψαλμψδψ λέγοντι• Ότι σϋ. 
Κύριε, χατά μόνας έπ' έΛχίδι κατφχισάς με «. 
Ενταύθα δέ καταπαύσω τόν λόγον, Ικανώς , οΤμαι , 
τήν λύ σιν άποδούς τών ζητουμένων, έν Χριστψ 'ϊησοΰ 
τφΚυρίφ ημών, φ ή δόξα κα\ τό κράτος, νύν κα\ άε\, 
κα\ είς τους αΙώνας τών αΙώνων. Αμήν. 
ΕΙΣ ΤΟΝ Ε' ΨΑΑΜΟΝ. ^ 

ΕΙς τό τέΛος, υπέρ χΛηρονομούσης* }^μύς τφ 
Ααυΐδ. 

α'. Πρότερον Ιίωμεν τίς ή κληρονομία, κα\ εΐ αύτη 

1» Κ6Κ. μή μόνον άποχωρεΐν* άλλα. 

« Ιιι ΜυΓ6ΐ. χρώμα (ΐ668ΐ. 

ί Κββ• ""ΐν ΤΓΟνηρίαν. ^ ^ 

β Κββ. ροβΐ ίν ίλιιίδι χατωχισά; \μ, βθιΜί δη αντφ ή[ 
δόξα χαι τό χράτο;, οΙο. ΟΙΙ). Ιη 1ι«€ Τ€γΙ)3, χ«τφχιβά^ 
μι (1(?5ΐηΊ(. €1 8. αΟΑΝΝΙδ €ΗλΤδ08Τ0ΜΙ ΑΗΟΗΙΕΡ. ΟΟΝΒΤλΤ^ΤΙΝΟΡ. Μ «αΙ ήμΤν 1«ι6άλλδ(' ίπβιτατδν χρ($νον χαθ* 8ν δέε- 
ται. Κα\ δή Ατοτην, διαθήκης μ^ν χρημάτων ύμίν 
άπαγγελθεκσης, ώς προσήκοντος ήμίν τοΟ κλήρου, 
περιεργάζεσθαι κα\ πολυπραγμονείν , κα\ τά γράμ- 
ματα ΙπιζητεΙν, καΐ άργύριον χαταβάλλειν, καΐ χαρ- 
%ίο\ς προαιέναι, χα\ αντιγράφε ιν τά εγγεγραμμένα, 
χα\ πδσαν έπιδεέκνυαθαι σπουδήν * ένταΰθα δέ των 
διαθηκών ΐΰνευματικών * εΙς μέσον προκειμένων, καΙ 
των β(6λων πασών άνεφγ μένων, (ϊ^θυμείν καΐ άνα- 
πεπτωκέναι, κα\ ταύτα της κληρονομιάς ούκ οδσης 
αΙσθητής. Προσίωμεν τοίνυν, κα\ άνο(γωμεν τά γραμ- 
ματεία , κα\ έγκύΐΓΐωμεν τοϊς έγγεγραμμένοις , κα\ 
Γδωμεν έπλ τίσιν ήμΙν ό κλήρος οϋΐτος καταλέλειπται, 
χα\ τ(ς ή του κλήρου φύσις, ϋύ γάρ απλώς κατέλι* 
πεν ήμΙν τδν κλήρον, άλλ' έφ' αίρέσει ϊ» τιν£. ΏοΙ^ 
δή ταύτη ; *0 αγαπών /ιβ, φησί, τάς έττοΛάς μον[ί^9] 
τηρήσει, Κα\ πάλιν, "Ος οϋκ Λρϋ τόν σταυρόν αϋ* 
τον, καΧ άκοΛουθ^ όπΙσω μου * κα\ Ετερα πλείονα, 
ίπερ τί| Διαθήκη έγγέγραπται. Μάθωμεν δέ καΐ τ6ν 
χρόνον, καθ* 8ν μέλλομεν ταΟτα άτεολαμβάνειν. Ού 
γ5(ρ ό παρών έστιν, άλλ* ό μέλλων* μίλλον δ^ κα\ δ πα- 
ρών κα\ ό μέλλων. Ζητείτε γάρ τ^τ βασιΛεΙαν τον 
Θεού, χαΐ ταύτα πάντα προστεθήσεται ϋμΧγ • τ6 δ^ 
όλύκληρον τύτε. Επειδή γάρ 6 παρών ρίος έπίκηρος, 
κα\ άτελέστερον Ετι διακείμεθα, δπερ ποιοΰσιν οΐ έξω- 
θεν νομοθέται, κα\ τελείοις γενομένοις έγχειρίζουσι 
τήν πατρφαν ούσίαν, τούτο καΐ ό θε^ς εργάζεται. 
ΈτΓειδάν εΕς άνδρα τέλειον χα\ μέτρον ηλικίας καταν- 
τήσωμεν, κα\ πρδς τδν άκήρατον μεταστώμεν βίον, 
τδτε ήμϊν εγχειρίζει τ6ν κλήρον εκείνον. Τέως δέ δι- 
έθετο, κα\ τά γράμματα ήμΤν κατέλιπε, κα\ τίνα πράτ- 
τοντες Ιπιτευςόμεθα τής κληρονομίας είπεν, ώστε μή 
έκπεσεΤν, μηδέ άποκληρονύμους γενέσθαι. ΕΙ δέ τίνα 
θορυβείτε μηδέτηο τελείους ημάς είναι, κα\ ύτιοπτεύει 
τά είρημένα, άκουέτωσαν Παύλου λέγοντος* "Οτε 
ί^μην ν•7}Λ^έο^, ώς νήχίος έΛάΛονν, ώς νήπως έφρό- 
νονν, ώς νήπως έΛογιζόμψ" δτε δέ γέγονα άτίιρ^ 
χατήργηκα τά τού νηπίου • ττερί του παρόντος κα\ 
του μέλλοντος αΙώνος διαλεγομένου. Κα\ πάλιν * Μέ^ 
χρίς οΰ καταντήσωμεν οΐ πάντες εΙς άνδρα τέ* 
Λειον^ εΙς μέτρον ι^Λικίας, Έν μέν γάρ τψ παρ^ντι 
βίφ, φησ\, καθάιτερ τζαρΛ τροφφ τινι, τ|) χτίσει 
ταύτη άνατρεφόμεθα * έπειδάν δΐ μέλλωμεν εΙς τήν 
δεσποτικήν άγεσθαι οΐκίαν, τά Ιμάτια άπαμφιεννύμε• 
νοι τής φθοράς, κα\ άφθαρσίαν άναλαμβάνοντες , 
πρδς έτέραν μεθιστάμεθζ λήξιν. Α&τη ή διαθήκη 
κα\ αποκλήρους « πολλούς ήπείλησε ποιειν, έάν αν- 
άξιοι γένωνται τών αΙρέσεων τών εγγεγραμμένων. 
Άλλ' ίδωμεν τίς έστιν ό κλήρος λοιπόν. 'Α μήτε 
όρθ(ίΛμός είδε, μήτε ο$ς ήχονσβ, /ιτ/τβ έπϊ καρ- 
δίαν άνθρωπου άνέβη. Πώς τοίνΟν έμέλλομεν τήν 
χρήσιν τούτων λαμβάνειν έν τφ παρ'5ντι βίω, ών καΐ 
ή γνώσις ύτυερβαίνει τήν διάνοιαν τήν ήμετέραν ; Διά 
τούτο ήμ?ν έκεΐ τεταμίευται. Κα\ δρα τήν κηδεμονίαν 
τήν πολλήν. Τους μέν πόνους τ^ παρούση συνεχλή- 
ρωσε ζω||, ώστε τ^ βραχύτητι τοΰ χρόνου συγχατβλυ- 

* Πνκυματιχών (]β6δΙ {η δανΠ. βΐ ίη Ηβ^. ΙοΙ^α ϋάβηι, 
άνοίγωμχν τά γράμμοττα. 

^ Ιΐϋηο νοο6πι ]3ΐη βΐίςοοίΐββνίϋιηιοβ ρτοραΓίο οοηύίΐίο^ 
ηαϋ. 

^ Κ«β. άποχληρονόμονς, 60<ΐ6ηΐ $€ΙΙβυ. θήναι τ6 Ιπίμοχθον* τά δέ αγαθά Ιν τφ μέλλοννι 
Ιταμιεύσατο αΐώνι , ώστε τφ άγήρφ συμπαρεχτ•(νβ• 
σθαι τάς άμοιβάς. Έχείνην τήν λήξιν χαΐ βασιλείαν 
καλεί. Εί γάρ κα\ υπερβαίνει λόγον, άλλ* δμως χ«τά 
τδ 1 ^χωρούν ήμ?ν άχουσαι, παρηνίξατο τά ΐλέλλοντα, 
νυν μέν. δπερ έφθην εΙπών, βασιλείαν καλών, νυν δέ γά- 
μον, νυν αρχήν, άπ6 τών φαιδρών τών παρ' ήμίν ονο- 
μάτων παρανοίγωνήμίν τήν περ\ εκείνων έννοιαν, τήν 
αΐώνιον δόξαν, τήν άκήρατον μακαριότητα, τήν μετά 
Χρίστου διαγωγήν, ής ουδέν άν γένοιτο Γσον. Τίνες δλ 
χαΐ αί αίρέσεις τής Εκκλησίας, μάλλον δέ τής κλ\- 
ρονομίας; ϋύδέν φορτικδν έχουσαι. "Α θέΛετε Ινα^ 
φησ\, ποιώσιν ύμΤτ οΐ άνθρωποι, ταύτα κάί ύμβΐς 
ποιείτε αύτοις. [30] Όρ^ς πώς ουδέν ξένον έπεισήγοΗ 
γεν, άλλ' & προλαβούσα ή φύσις ένομοθέτησεν ; "Απβρ 
αύτδς, φησί, γενέσθαι θέλεις τΛρά τών πλησίον εΙς βά^ 
ταύτα καΐ αύτδς Ιργασαι. βέλεις έπαινεΤσθαι ; Έπαί* 
νει. θέλεις μή άρπάζεσθαι ; Μή άρπαζε. Θέλεις τ§- 
μάσθαι ; Τίμα. θέλεις έλεείσθαι ; Έλέει. θέλεις φι- 
λε?σθαι ; Φίλει• Θέλεις μή άκούειν κακώς ; Μηδέ αΐ» 
εΓπτ^ς. Κα\ δρα τήν άκρίβειαν. Ούκ εΐπεν,'Οσαού 
θέλετε ?να ποιώσι , μηδέ ύμείς ποιείτε, άλλ\ *Α ΘΑ* 
Λέτε, Επειδή γάρ δύο ε1σ\ν όδο\ πρδς άρετήν άγου- 
σαι, μία μεν ή απαλλαγή τής κακίας, έτερα δέ ^^ 
εργασία τών αρετών, ταύτην προτίθη<η, διά ταύτης 
κάκείνην δήλην ποιών • κα\ τήν μέν ήνίξατο τψ )έ- 
γειν, Ό μισείς, άλλψ μή 7Κ)ΐήσης • τήν δέ σαφώς έδή- 
λωσεν εΙπών, "Οσα ΘέΛετε Ινα ποιώσιν ϋμίν οΐ &κ^ 
θρωποι,καΐ ύμεΤς ποιείτε αύτοΐς, 

β'. Έστι κα\ άλλη αίρεσις. Ποία δέ αύτη; Τδ αγα- 
πάν τδν πλησίον, ώς εαυτόν. Τί τούτου γένοιτ' άν εύ- 
κολώτερον ; Τδ γάρ μισεΖν επαχθές κα\ θορύβους έμ- 
ποιούν * τδ δέ φΐλε7ν εΟκολον καΐ ((^ιον. Κα\ γάρ βΙ 
μέν ειπεν,ΆνθρωΐΜΐδντεςφιλε?τε θηρία, δύσκολον Ι^ν 
τδ έπίταγμα * εΐ δέ άνθρώττους δντας ανθρώπους φι• 
λεϊν Ικέλευσεν, ένθα κα\ τδ όμοιου σιον κα\ συγγενή 
ΤΕολλήν εΙσφέρει (^πήν, κα\ παρά τής φύσεως ή παρ- 
αίνεσις, ποίαν άν έχοι δυσκολίαν; "Οπερ καΙ έπΙ 
λεόντων καΐ λύκων γίνεται • κα\ γάρ κα\ έκε?τδ συγ- 
γενές τής φύσεως άγωγδν είς φιλίαν εστί. Ποίαν ουν 
σχοίημεν άττολογίαν , λέοντας μέν ήμερούντες χΐι\ 
έαυτοίς συνοικίζοντες, τδ δέ ομογενές μή έπισπώμε- 
νοι ; Ούχ οράτε, δτι πολλο\ διά κληρονομίαν γέροντας 
περιίασιν άγρεύοντες, κα\ πάντων τών τοΰ γήρως 
ανέχονται κακών, νέοι δντες κα\ σφριγώντες, ποδαλ- 
γίας καΐ τών άλλων τών έν τφ γήρ^ί νοσημάτων, καΐ 
χορύζης, διά τοΰ προσεδρεύειν διηνεκώς ; Καίτοι χρή- 
ματα έστιν έκεΐ , κα\ άδηλος έλπίς • ενταύθα δέ ού- 
ρανδς, χα\ πρδ τοΰ ουρανού τό εύαρεστήσαι Θεφ. Τίς 
δέ ή κληρονομούσα; Υπέρ τής κΛηρονομούσης 
γάρ φησιν ή προγραφή. Ή Εκκλησία, κα\ τδ πλή- 
ρωμα αυτής * περ\ ής λέγει ό Παύλος • Ήρμοσάμην 
υμάς ένϊ άνδρϊ^ παρθένον άγτην παραστήσαι τψ 
Τίριστφ. Κα\ ό Ιωάννης • Ό έχων τήκ νηύμφψ', 
ννμφίος εστίν. Άλλ* ό μέν νυμφίος μετά τάς πρώ- 
τας ημέρας καταλύει τδ σφοδρδν τοΰ Ιρωτος • ό δέ 
ημέτερος νυμφίος μένει διηνεκώς ημάς αγαπών, καΐ 
έπιτείνων τδν πόβον* δπερ δηλών ό Ιωάννης νυμφίον 
κα).ει, δτε ακμάζοντες οί πόθοί. Ού διά τούτο δέ μό- 64 ΕΧΡΟδΙΤΙΟ 1Ν ΡδΑΙΜϋΗ V. 

ηιαιη φΐΦ β'Κ 1ιβΓ6ά!&&8, 6ΐ 51 63 ιά ηοβ ςυοςϋβ ρβΓ* 
ϋηβΐ: ϋβίηάβ Ιβοηραι» ςυο (ΐ2ΐυΓ. Ε»1 βιΓιιη αΙ>8αΓ(Ιυιιι,8ί 
(ΙβΓβΓαΐαΓ ηυί(ΐ6ΐη ηοΐιίβ βχ 1θ8ΐ&ιη6η1ο ΙιβΓθάίΐηβ, Ι&ηι- 
ιΐιιαιη ςυ» ζά ηο8 ρΰΓΐ'ιηβλΙ, ά% 62 6&86 8θ11ίείΙθ8, εα- 
ηθ56 ίηιΐ2|;αΓ6, 80Γίρΐ2 ίηςυίΓ€Γ6, ρβευπίαιη 8θ1ν6Γ6, 

9(1 ΙϋΙ)Ιΐ1.ΐ8 &(Χθϋ6Γ6, 61 ςΠΧ ίΐΙ 118 8επρΐ3 80111 6Χ- 

8θπΙ)θΓ6, αηιη6ΐηηιΐ6 3<11ιί56Γ6 (ϋΙί^ρηίΐΑηι : ΙιΊο ^υίοιη 
ρτοϋαϋΐΐΗ ήι ηαβιϋυιη βρίπΐυαίίύυβ* 1(:8ΐ3ΐη6ηΐί8, βΐ 
ΐΗηιιίϋυ8 1ίΙ>ΐ'ί8 2ρ6ηί8, 6886 βοΰΟΓάϋΠΐ 80 η6^1ί|;6ηΐ6πι, 
ίϋςιιβ ουιη ηοη 8ίΙ 86η8ίΙ)ί1ί8 1ΐ6Τ6(ϋΙ&8. Α6€6(]αιηυ8 
61-^0, 2ρ6ήιιιηΜ ΙιιΙ>ιι1&3 βΙ ίί8 ςυφ 86ΓίρΙα 8υηΙ ίη- 
6ΐιηιΙ);ιιηυ8, τΊ(ΐ68ηιΐ8ηυ6 (ΐιιί5υ8η&πι Λβ οβυβίβ Ιιφο 
ηο1)ί8 Γϋΐίοΐα βίΐ ΙΐΦΓβάΐΐΜ, 6( ςυ» 8ί( παΐοη ΙιχΓΰάί- 
19118. Νοη 6ΐιίιη κϋςιπί οοΚιίβ 1ΐ6Γ6<1ίΐ»ΐ6ΐη ρυη 61 
ιιϋ8οΙυΐ6, 86<Ι 8υΙ> ςυβόαπι εοηάίϋοηβ. Ουβη^πι 8α- 
Ι6ΐη 63 681 ? (2ιιί ηΐ€ άΙΙψΐ, ίηςυίΙ, ρτ<Β€€ρΐα μμ μγ- 
μ6ιΙ {Ιοαη. 14. 23). Εΐ ηΐΓ8υ8, (}ιιί ηοη Ιοίΐίΐ οτηοαη 
§Η(ηη, €ί Βίφάίητ ηιβ (ΜαίΐΗ. 10. 55) ; 6ΐ ρΙυΓα &1ί3, 
(|ΐΐ3: ίη ΐο8ΐλπΐ6ηΐο 8€ΓίρΐΑ βυηΙ. 0ί8€3ΐηυ8 οΐίβιη Ι6ΐη- 
ρυ8 (|υο βαιιι 8υιηυ8 96€6ρΙ(ΐΓί. Νοιι 681 οηίηι ρΓΧ'δβηβ, 
86(1 ΓαΐυΓβ ; Υβΐ ροΓιυ8 6ΐ ρτ;686η8 61 Γυΐυη. Οαα^ΐβ 
6111111 τβ^ηνηι Ούί, βί Ηωο οηιηχα αά)'ίάβηΐΗτ 0θ6ί< (ί,ηϋ. 
12. 51) : Ιυιιο 2υΐ6ΐη ρ6Γίθ6ΐΑ €ΐ ίηΐ6{[πι (Ια1>ίΐυΓ ΙιβΓβ- 
(]ίΐα8. ΟυοιΓΐ2ΐη βηίηι ρΓ9Β86η8 νίο 68ΐ ίη66Γΐ» 6ΐ Ίηδΐ9• 
Ιιί1ί8, 61 8υιηιΐ8 α(ϋιυο ίηιρ6Γί6€ΐίθΓ68 : (|ΐιθ(1 6χΐ6Γηί 
ίαείιιηΐ ΐ6|;ί8ΐ»ΙθΡ68, ιιΐ ϋ8 ςυί &(1 ρΐ6ηαιη αο |»6ΓΓο€ΐΛΐη 
χίαΐοηι ρ6Γν6η6πηΙ ρ8ΐ6Γη& 1)0ΐΐ3 ΐΓ9(ΐ3ΐιΐ^ Ικκ; οΓιαηι 
£3θίΙ 06118. Ρο8Κιυ9ΐη Ίη νίΓυιη ρβρΓβιΙυπι, ίη ιη6η8υ- 
πιιη αΊ;αί8 0€0ϋΓΡ6ηιηϋ8, 61 αιΐ νίίαιη 3ΐ> οιηηί ίηΐ6- 
ηΐυ αΙΊβιιηιιι ιηπδΊοΗιηυδ, Ιαη6 ίΠαιη ηοΙ>ί8 ΙπκΙίΙ 
Ιΐ6Γ6(1ίΐ3ΐ6ΐιι. Ιη!6Γ63 8υΐ6ΐη Ι6δΐ»1υ8 681, 6ΐ δοπρίοη» 
ηο1)ί8 ΓβΠςυίΙ, ηο (ϋχΊΐ (ΐιιχηαιη ΓαεΊοιιΐ68 3886(ΐυ6Πΐυρ 
ΙιοΡ6<Γιΐ:ιΐΐΜΐι, υΐ »1) 6α ιιοη εχείίΙίΐιηυΝ, η6ςυ6 6χ1ι6Γ6- 
(168 ϋΓα<•ίαιηυΓ. Ουο(1 8ί ρ6ΓΐυΓΐ>6ηΙυΓ 3ΐίφΓι, (](ΐθ(1 
ηοικίιιιιι 8Ίιηυ8 Ρ6γΓ«*6Π, 61 8υ8ρ66ΐ3 618 8ίηΙ ςυχ ιΐίεΐα 
811111, .ιιΐ(]ί.Ίΐιΐ ΡαυΙυιη (ϋοβηιειη : Ομαηάο ηαηι ρατ- 
νιι/ιι<, ΙυίίΜνΰατ «Ι ματνηΐηί, Μΐρι>6αιιι νί ραητκ/ΐΜ, γο- 
ρ'ιίαίιαηι μ/ ρατνπΐΜ : ηηαηάο ακΙ^ηι (α€ίΗ$ $νηί νι>, 
Φνααιανί ηηα εταηΐ ρατναΐί (1. €θΓ. 15. 11); 1οςυ6η(Ιο 
(]ο ρΓΛ*86ηΐΊ 6ΐ (16 ΑιΙυΓΟ 8Χ€υΙο. Ει ΓυΓ8υ8 : Βοηβζ οο» 
εηηβήηΐΜ οηιηα ίη νίτΜίη ρ€τ(βαΗΜ, ίη νΜηζηταηι 
τΐαΐί$ (ΕρΗίί. 4. 15). Ιη νιία εηίιη ρπ686πΓι, ίιιςυίΐ, 
γβΙυΓι »ρυ(1 ηυΐπ(!6ΐιι ()ΐιαιη(ΐΑΐη, εΓ62ΐΐυΓ& Ηαο αΓιπιιιγ : 
()ιι3ιηΙο &υΐ6ΐη Ίη (Ιοπιυιη Οοηιίηί (]6(1αο6ΐηυΓ,6Χ»6η- 

11% ν68ΐ68 €ΟΓηΐρΐίθηί8, 61 &58υηΐ61ΐΐ€8 ίιιοοΓηιρίΊΜΙί- 

Ι9ΐ6ΐη, 3(1 3ΐί3ΐη νΊΐφ (τοη(1Ίιίοη6ΐη Ιυηο ΐπΐ(1υ66ΐηυΓ• 
Η(κϊ Ι68ΐ8πΐ6ηΐυηι πιυ1ΐο8 βΐΊαιη 6τΙΐ6Γε(ΐ68 ΓυΐυΓΟβ 
ιπΊηβΙυιη 68(, 8Ί οοη(1ΊΐΊοηί1)υ8 Ίη 60 86ΓΊρΙί8 ίη(1Ίρι 
ίτιοπιιΐ. 86(1 νΊ(ΐ62πιυδ (ΐ6Ίη€6ρ8 ςυχηαηι 811 1ι6Γ6(1Ί- 
;«ΐ8. Οιιιτ η€€ οοηΐηε νίάίΙ, η€€ αηη$ αηάινιί^ ηβ€ ίη £0Γ 
Ηοπιίηη αΜοηά&τΗηί (1. €ογ, 2. 9). Ουοπ)θ(]ο 6Γ|;ο Ιη 
ρπ£86ΐιΙί νίΐΑ οοηιηι &υιπυ8 (ΐ:»υιη ρ6Γ€6ρΐιΐΓΊ, ςυοηιπι 
ΥϋΙ Γο^πΊΐίο ηηβίΓΑΐη 6<>|;ίΐηΙίοιιβιη δΐιρβΓαΐ ? υ60 6α 
ίΠΊ€ ηυΙ)ί8 8υιιΙ ΓβροδΊΐα. Υίιΐϋ αιιΐβπι ιηυΙίΑΠί οιιπιπί 
6]ΐϋ» ηε ρΓονί(ΐ6ΐιΓιαιη. 1.2ΐ)0Γ68 ηυί(ΐ6Π) νίΐχ ρΓΧδεηΐΊ 
8ΐΐπΙ)υίΐ, υΐ 6]ιΐ8 1)Γ6νίΐ2ΐ6 υη2 €Γι:ιιη 8ο1\6Γ6ΐιΐΓ πιη- 
ΙεδΙΙα : 1)θηα αυΙ(•ηι Ιη ΓυΙυΓυιη δχχυΐιιπι Γ68€Γν2νί1, 

^ νοκ, ΒρίιΐϋιαΓώια, άοίοΑ, ία ^ϋνιΙ. εΐ ίη κομ. 91 
ο( κιηαΐ)βπιΐίοπβ8 6χΐ6η^6Γ6η(υρ 6ΐιηι 9Βΐ6ηιΗ3ΐ6 ςιιβ 
681 6χρ6Γ8 86ηϋ. ΙΙΙλπι 8οη6ηι νο€2ΐ 6ΐί3πι Γ6||;ηυιη. 
Εΐ8ί εηίιη οηΐΊοηειη 8ορ6Ρ2ηΐ, ςυβηίοηι Ι2πΐ6η ηοΜ» 
Π661 2ΐΗΐίΓ6, »ηίβ[Π)2ΐίε6 Γυΐυη δίβηΙβεανίΙ, ηιιη6 (ΐυί- 
(Ιβηο, υΐ μηι ά'η'ι, Γε^ηυπι τοοηηβ, ηυηο αυΐεπ) ου- 
ρΐί28, ηυιιε ΊηιρβΓΊυηι, βχ 8ρΐ6η(1ί(1ί8 ςυ» 8υηΙ 3ρυ(1 
ηθ8 ηοπιΊηΊΙ)υ8, αά ϋΐα οοξίΐ2η(ΐ2 ηοϋΐδ νΊ2πι ηρβ- 

1*1608, Φ(6Γη2ΠΙ ^ΙΟΓίοΠΙ/ 2ΐ) ΙηΙβΓίΙα 8ΐί6η0ΐη 1)62(ίΐϋ- 

(1Ίη6Πΐ, ουπι εΗπδίο νΊΐ8πι 3$6η(ΐ2ηι, ευί ηίΙιΊΙ ροΐ68ΐ 
οοηΓβΓη. Ουχηβπι βυηΐ 3υΐ6πι εοη(ϋιίοιΐ68 εεεΐ6&Ί.τ, 
νβΙ ροΐίυδ 1ΐ0Γ6(1Ίΐ3ΐί8 ? Ουφ ηίΐιίΐ 1ΐ256ηΐ (1ΊΠ1ευ1ΐ2ΐΊ8• 
Οπω νηΙή$, Ιη(|υΊΐ, ηί [αααηΐ νοΙ>ί$ ΗθΜΪη€$^ εα «ο< 
€ΐίαηι ίρ$ί« (αάίβ {ΜαΐΐΗ. 7. 12). ΥΙ(ΐ68 ({υοπΜΜίο ηίΙιΊΙ 
3ΐίβιιυιη 3ΐΐυΐ6η(, 86(1 63 ({ϋφ η3ΐυΓ3 ρηυδ εοηδίί- 
ΙιιεηΙ ? 0π8Β ?ί8, ίηςηίι, υΙ ρΓορ!η(|υί (υί ίη 16 ΓβοΊ^ηΙ, 
62 ίρδ6 (ΐιιοςιΐ6 ί26. ΥΊδ ΐ3(ΐ(ΐ3Γΐ ? Ι4ΐυ(ΐ3. Νοη νίβ 3|{- 
(\\ι\ά ίίίή ΓιΐΓΐο βυΓΓίρί ? Ν6 ΓυπίΓβ. Υίδ 1ιοηοΓ3Γί? Ηο• 
ηοη.Υίδ πιί86ηεθΓ(ϋ3ηι 38δ6(|υί7 ΜίδβΓΟΓβ. ΥΊδ 3πΐ3η? 
Αηίΐ3. Υίδ ηοη ηΐ2Ί6 3υ(1ίΓ6? Ν6€ Ιυ πιαίβ (Ιίχεπδ. Υί(ΐ6 
3υ(6πι ηυ3ηι βεευπβιε Ιοςιιυΐυδ 6δΙ. Νοη (Ιίχίΐ : Ουχ- 
ευηκ^οβ ηοη τυΐιίδ υ( ίαείβηΐ, ηεε γοδ Γ3είΐ6, 86(1, 
Οη(Β νηΐιίε, Ουοηίαπι (Ιυχ 8υη( νίφ ςυχ (Ιυεπηΐ 3(1 
νίπηίβηι, ηη3 ςυί(ΐ6πι, ΙΊΙ)6Γ3ΐίο 3 νίΐΊο : 3Η3 ν6Γ0, 
▼ΊιΙυΐΊδ 36110 : Ιιαηε ρΓοροηίΙ, ροΓ 1ΐ3η6 ίΙΙαπι 6ΐί3ΐιι 
(Ι6εΐ2πιη8 ; 61 ί1ΐ3πι ςυΊ(ΐ6ηι ο1>δευΓ6 8Ί^ί0ε2νί( εαηι 
(ϋχίΐ : Οηο(1 0(1ί8ΐΊ, ιΐϋ η6 Γεεεπδ : 1ΐ2ηε νεΓΟ ηιβ- 
ηίΓ68ΐ6 (ΐ6εΐ8Γ2ν11 ιΙΊεεηίί : ΟπίΒοηηιφιβ νηίίίΒ ηΐ [αάαηί 
νο6ί< Ηοηΐίηα^ βΐ νο» ίρ<ί< ίαάίβ (7ο6. 4. 16). 

2. Εδί 6ΐί2πι 3Γΐ3 εοη(1ίΓιο. Ουχη3η) 63 ε8ΐ? ΟΊΙί- 
|;6Γ6 ρΓοχίπιυηι, δίευΐ δείρδυιη. ^Μ 6886 ροβδίι Ηοο 
ΓβείΙΙοδ ? 0(1ίδδ6 εηίπι |;πιν6 681, 61 ΙιΐΓίκΐδ 3ε Ιυιηιιΐ• 
Ιυδ 6χεΊΐ3η8 : 3Π)3Γβ 3υΐ6ηίΐ Γ3εΊΐ6 681 61 εχρβιΐίΐυηι. 
δί εηίπι (Ιίχίδδεί, Υοδ ευπι Ιιοπιίηεδ δί1ί8,(1ϋΐ£;ίΐυ 1ι6- 
81128, ρΓχεβρίυηι ΓυίδδεΙ (ΙΊΠίείΙε : δί 3υΐ6Π) ςυί Ιιοπιί- 
ηεδ δυηι, Ιιοηιίηεδ 3ηι»Γ6 ίυδδίΐ, υΐιί 8υΙ)δΐ3πΐΙχ δΊηοί- 
1ίΐυ(1ο,εο{[ΐιαΐίο,εΐ ίρδίυδ η2ΐαπ6 2(1π)οηίΐίορΙυηηιυηι 
ηιοπιεηΐί βΠΓϋΓπιιΐ 3(1 (1ί1Ί{;βιΐ(1ιιπι, ςιιί(1η3πι Ιι:ι1ΐ6η( 
(1ίΓβευ1ΐ3ΐΙδ? Ουο(1 Πι εΐΊαηι ίη Ι60ηί1)υ8 61 Ιυρίβ : ηαηι 
3ρυ(Ι ίΙΙοδ 6ΐΐ3πι ιΐ3ΐπΓ9β εο{;η3ΐΊο εοηείΙΊ3ΐ 3ΐηίείιί3ηι. 
0ιΐ2πιη3πι 61^0 ροΐεηπιηδ 3η6ΐΤ6 6χευδ2ΐίοι;6ηι, ςηί 
ΐ6οη68 (|ΐ]ί(ίεηι ιη2η8ΐΐ6ί3είη)α3 , 61 ίη ΊίδίΙεπι ηοΙιΊδ- 
εαπΐ9Β(1ίΙ)υ8 εοΐΐοεβηιυδ ; ςυο(1βδΐ 3υΐ6πι 6]ιΐδ(1βιη ηοΙιΊ»• 
ουπι |;6η6Γί8, ηοη 8ΐΐπιΗίηιυδ? Νοη νίίίειίδ πιαίΐο» 

68δ6 ςυί ρΓ0ρΐ6Γ Ιΐ6Γ6(1ίΐ2ΐ6Π1 δ6η68 ε3ρΐ2ηι 61 είΓ• 

€υπιευΓ83ηΐ, 36 δεηεείυΐΊβ οηιηί3 πΐ3ΐ3 ιοίβπιηΐ, εική 
βίηΐ ]υν6η68, ν6£6ΐ0(|06 36 Ιυχυπαηΐί εοΓροΓε, ρο(ΐ3•^ 
2Γ8Π1 ηεπιρβ ει 3ΐΊθδ δβηεείυΐΊδ ιηθΓΐ)θδ, ιηυεηηι, 3ε 
8εΓ63ΐΗΠΐ, ςυο(1 ΊΙΙΊδ ρεΓρεΙιιο 3δδΊ(ΐ63!ΐΙ ? Ακ^ιΓι ΊΙΓιε 
8ΐιηΐ ρεευηίχ, εΐ δρεδ ίηεεΓίβ ; ϋίε βυΐεπι εχΐυιη, βΐ 
3ηΐ6 εχΐυπι Οεί |;πιΐί:ι. ΟυοΒ 681 ί1ΐ3 (^αχ Ιΐ6Γ6(]ίΐ3ΐοιη 
3εείρΊΐ? Ίηδεπρίίο εηΐπ) (ΙΊεΊΐ, Ρτο €αφΜ ΗηεάΗαϋΨΛ 
αδάρίΐ, Εεεΐ68Ί3, 61 6]ιιδ ρΙεηίΐυ(1ο ; άβ ςιΐ3 (ΙίεΊΐ Γαο- 
1418 : θ€$ραηάί νο$ ηηί νι>ο, νήρίηβιη €α$1αηι €χΙάΙ>€Τ€ 
ΟίΓΐβίο (2. 6ν. 11.2). Ει ^03ηη68 : ΟνΙ Ηαόα εροη- 
<αΐΝ, $ροη$α* ηΐ (Λοαη. 5. 39). δροηδυδ (]ΐιΊ(1ϋΐιι ρ(»81 
ρηηιοδ (Ιίεδ ΓεηοΊιιίΐ 3πιοΓί8 νεΗεπιεηΐΊ^ιπι : δροηδίιι 
3αΐ6ηι ηθδΐ6Γ ηθ8 3ηΐ3ΐ ρεΓρείυο, 61 3υ((6ΐ 3ηΐ0Γ6ΐη : 
ηυο(1 Ίηηο6118^03ηη68 νοε3ΐ δροηδοπι, ςιΐ3η(1ο ιηαχίηι• 
νί^Γηι 3ηιοΓε$. Νοη δοΐαιη ααίειη ί(1εο 8ροη83ΐιι νυΐ'3- 5. ^ΟΑΝΝIί^ ΟΗϋΥϊ^^ΤΟΜΙ ΑΚΟΗΙΕΡ. €ΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. ^ΤΙ νίι : 9βΑ οΐίιιη ςυοά νβΐίΐ οιηιιββ υιιυιιι β&ββ €0Γρυ8 
€1 υοαιη Αηίιηαιη ηΐίοηβ νίΠϋϋβ 61 0ΐιιοπ8 : «κ ςαοά 
ιΐυβιηαϋιηοϋυπι 5^Η>η53 οπιιιί2 ΓαοίΙ υΐ νίΐΌ ρΐ^οβαΐ : 

\ίΛ ηΟβ 611301 Ι2ΐ68 6556 0ρ0Γΐ6Κ ρ6Γ ΙΟίαίΙΙ νίΐαΐη. 

^υ&Ιί5 5ροη&ι «ιυ» ίη ΠΙο ά\β 86<)6ΐ ιη οιιϋίΐί, ί<1 υιιυιη 
αηΐιπηιηοϋο €0ξίΐ3η8, ςυοοιοϋο νίΓΟ ρΐβοβαΐ : ίΐϋ 
(ΐίαιη ηο:} Ίη 1ΐϋ6 νίΐβ 56<ΐ6ηΐ68, υηυηι 5θ1αιιι δροοιβ* 
ηιυδ, υΐ βροηβο ρI&^6&ηιυ8^ 61 8ροη89Β ηιο<ΐ63ΐίαπι 36 
(ΐ660Γ6ΐη οοη86Γν6ΐηυ8. Ηϋίυ8 8ροη82Β ΟανίιΙ ςυοηοβ 
ιηοπιίηίΐ, (]ί66η& : Αά$ιΗΐΙ ί€^ηααά€Χίτη ίπύ ΰι ναΐίιη 
άξαηταίο^ άτοΐίηιάαΐα νατίείαΐβ ίη βηώηί$ αητΜ (Ρ$αΙ. 
44. 1 1). Υί8 νί4ΐ6Γ6 6]α8 0ΐΐ0608 ? Αυϋί Ρϋυίαιη ρ^η- 
ιιγιηρίιυιη (α), ςυί ιϋοίΐ : €αΐ€€αίί ρεά€$ ίη ρνοίρατα• 
ϋοηε ευαη^βίη ρααε (ΕρΙί. 6. 15). Υΐβ 6ϋαιη νίϋβΓβ 
€]υ5 ζοπαιη» 61 ((αοπκκίο 6υιηρο&Ίΐα•68ΐ 6Χ \6ΐ1ΐ3ΐ6? 
Ι1Ι6 Ίΐ)86 Ιβ (1η66ΐ)ίΐ. Α€άη€ίι /ιι•η6ο< ν€$Ιτο9 ίη νεήΐαΐβ 
(ΙΰΊά. ϋ. 14). νί8 6ΐίαπι νί(ΐ6Γ6 6]υ8 ρυ1ο1ιπιυιϋη6ΐα Τ 
](1 αϋ 60(ΐ6ΐη ς(ΐθ(]υ6 <1ί8068. Νοη ΗαύβΜ ιηααώίίη νεί 
τΐΛΐ^αιη (Ιύίά. 5. 27). Αυιΐί 6ΐίαηι ςυίά ύ% 6α (1ίθ3ΐ 
Εΰςΐ6$ία5ΐ68 (^)• Τοία ρηίοΐιτα α, ρίορΐη^αα Μύα, €ί »ια- 
€ηΙα ηοη αΐ ίη ί€ [Οαηί, 4. 7). Υί$ 6ΐίαΗΐ νί(ΐ6Γ6 ρ6<ΐ68? 
^ηα^η ιρεάού ρβά^ε €να秀αΛαηΐίαηι ραθ€ηι, ηαηρύ^ 
Γιζαηΐίίΐηι 6οηα (Αοιη. 10. 15)1 Εΐ (|υο<1 6ΐίιηΊαπι 681, 
6ΐ αιΐιιάραιίοηβ (1Ί|;ηΊ55Ίιηυιη, ουιη οαιη 816 6Χ0Γαα8- 
861, ηοη νβηίΐ |$1οπ&ιη βυαηι 08ΐ6η5υΓυ8 , Π6 ίο^ίβοί 
&υα ριιΙοΙίΓΐΙυάίηβ 63ηι ο1)&ΐιιρ6Γ3ΐ'6Γ6(, 61 αηιεηίβηι 
Γ6(1ϋ6Γ6ΐ ; 86(1 ν6ηίι 6θϋ6ΐη ίη(1υ1υ8 ίιΐ(1ιιηΐ6θΐο (\\ιο 
Β|Η)η8α : ραηίοβμδ βυίιη 681 χςυβ αο ίρ^α €3Γηί8 61 
&:ιη)$υίηί8 ; η66 ίρ&6 6Λΐη 8ϋΓ8υιη νοοαΐ, 86(1 ηά 63ηι 
2£06(1ί(» 86Γν;ιη5 Ιιίο ςυοςυ6 βροηδί 16|;6Π), ί\ιΐΛ βροη- 
βιιιη α(1 8ροη$&ιιι 3(1(1υ6ίΐ. Οαθ(1 6ΐίαιη (ΙίχίΙ Μθ868 : 
Ργο €0 ηΐίηηαα Ηοιηο ραΐταη εί ηιαίηηι »ιιαηι^ εΐ 
4ί(αί4>!τεδίί ιιχοπ $Ηα! {Οεη. 2. 24). Εΐ Ρ&ιιΐυϋ ; βαοτα• 
ΐΗΰηίΜΐι Ιίοο τηαρηηιη είΐ : ε^ο αηΐεηι άίοο ίη Οιήίίο 
είίη ΕοοΙεύα (ΕρΙιει. 5. 3^). Ουηι 6Γ|;ο ν6ηί886ΐ ίη 
6]α8 Ιιαϋίΐαουΐιιηι, <;ΐ 69ΐη ίην6ηί886ΐ 8υΓ(1ί(ΐ3η), 8ςυα- 
1ί(1;ιπι, ηυ(1αιη, 83ΐΐ£;αίιΐ6 ίικιιιίηαΐαηι , 1;ινί( , υηχίΐ, 
3ΐυίΙ, ν65ΐ6 ίηιΐϋίΐ, €αί ραΓϋΐη ίην6ηίΓβ ηοη 1Ιθ6ΐ. Οιιιη 
ΐρ86 ίρ8Ί Γυί8561 ίη(1υηΐ6ΐι1υπι, 63ΐη 8υ1>ΐ2(απι 8υΓ8υιη 
816 (ΙυοίΙ. Εί ραΓΑϋι 6^1 1ΐ6Γ6(1ίΐα3. Ουί(1 6ΐ|;ο (16 ίρ8α 
(ΙΙοίι ρπφΐιοΐα ? Μυ11:ι : 68ΐ 6ΐάιη ο]ιι& ρΐΓοηα8, 61 
ηιυΐΐα 60Γυηι ςιιχ 6ί 8υηΐ ονοηΐπΓα ρΓχϋίχίι 61 ρΓΟ- 
εΐαηιανίΐ : ςυ6ΐη3(1πιο(1υηι (16 δροηδο, (Ιο 8ροη8&1ί1)υ8 
61 (ΐ6(1υ€ΐίοη6 α(1 8ροιΐ8υιιι, (16 1κ>ηί8 ςυ» 8υηΙ 6ί 
6Υ6ηΙυΓ3. ΡΓθρΐ6Γ63 Ιιίο 6ΐίαηι ρπι ίρ83 1θ(|αίιυΓ, 61 
ίη€ίρί6η8, 8ίουΐ ί&ΐί ραίΓοηί 61 ϋΓ3ΐϋΓ68 ίη ]υ(1ί€ίί$, 
ιϋείι ςυ6Πΐη&ιη βυα οπιϋοηο (16Γ(Ί1(1αΙ, η6η)ρ6 8β ν6Γΐ>α 
Γ806Γ6 Ρτο εα ηιΐΰΒ Ηετεάιίαίεηι αεάμίί. Ουί(1 2υΐ6ηι 
|)61»1 Ι)6Γ68 ί1ΐ3, 8υ(11&πια5. 2. Υείύα ηιεα αηήΰια 
ρεηίρε, Ώοηύηε, δροηδυω νοοαΐ ΟοιηΙηυπι ; Ιιοο 68ΐ 
βηίηι δροηδχ ΓΓυ^ί οίβοίιιπι. 81 η3ηΐ(]ΐιβ 1ΐ06 Αι ίη ίίδ 
ςυί 8υηΙ 6]υ8(1βη) 8ΐιΙ>8ΐαηΐίχ , 61 υχοΓ πΐΑηΐυηι νο63ΐ 
(Ιοηιίηυιη : ηιυΐΐο ηΐ3(;Ί8 ίη €ΙΐΓΐ8ΐο 6ΐ ίη ΕοοΙβδία, 
υϋί 651 6ΐί3ηι η2ΐϋΓ3 Οοωίηυδ. Ιΐα οι^ο 6υιη νοοαΙ 

• κββ•, «ι ιροη<ί νχτίηΐεηι. 

{η) 86ί1ίβϋΐ ηυί αηίιηηδ ιΙιΗηΙο ()β5ΐκ)α53ΐ : υΐ ίη$ο 2ίΙ, 
ΡΛΌοαύι ϋίΐνη ηα* ηηΐ ι•ίτο, βίο. 

(ρ) ΐ•Λχ1«58ΐ3ί»ΐ(.'η \ι\^ νοοβΐ 53ΐοο)θΐιβηι : ΙοοηβιυΙβη) 68( 
Ιο 0011(1018. 11006 νοΓΟ Ιοοιοι ποί) βΟοη Α6|ριι&. Ουηιίιιυπι, ιιυη Ιηηΐιιηι υΐ 8|Μ>η8α(η» δίπΐ β1ί»ηι υΐ ▼^•^β 
0οπιίπηηι,6ΐ6υπι 8(1 ρΓ6068 9υ(1ί6η(ΐ98 αΐΐηΐιΐΐ. Οΐιο- 
ηίαηι 6ΐιίηι 681 61 ρΓοροδΙία Ιΐ6Γ6<Ιίΐ38, Ιιχ6 ηυίβηι Ιιβ- 

Γ6(1ίΐα8 Ο06€ΐυΐη 80ΓΐίΐυΓ, 8ί (|ΙΙ» 8ΐ1)ί 8υΗΙ ρΓ9Ρ€ΐφΐα 
Γ66ΐβ Γ606ΓΙ, ΟΓ&Ι 6ΐ θΙ>8β€Γαΐ Πΐ (^ί ΟρβΠΙ Γ6Γ8Ι , υΙ 

(|υ£ 8υη( ρΓοροδίΙα ρ6ΓΑΓίη1, 61 ηηη 6Χ6ί(1ηΐ 85 1ι6Γ€- 
(1ίΐ8ΐ6. Οίοίΐ ίΐ&ςυ6 : Υ^τύα ηιεα απή^ηΒ ρετάρε^ θα- 
ΐΝΐ'η^, 61 Ιιοο (1ί6ίΐ ουιη ίί(1υ6ί8, ςυοΒίβπ] 6α ρ6ΐίΐ ιρι» 
ίρ86 6ΐί8πι (13Γ6 6υρίΙ : ηηοηια(1πιο<1υηι 8Ί ςυί8 βα ρβ- 
Ι&Ι ςυ» 60 ςυί 8ίΙ (1ιΐυΓΐΐ8 ίη(1ί|;η3 δοπΐ, ηοη ροΐβ•ι 
οαηι ρ6ΐ6Γβ |;πι1ίαπι. Ουαη(1ο ΟΜΙ 8(1ν6Γ8υ8 ιηίηιίοιιβ, 
ςυ8η(1ο 8(1ν6Τ8υ8 608 (|υί ιηοΐ68ΐία αΐίςυα αββοβπΗΚ, 
68 ηοη 8υηΙ ?6τ1κι ΗοπιΙηίβ, 86(1 (ΙίαΙκ)!]. δί ]υπΐΓ• 
«ηίπι 681 8 (1ί8ΐκ>Ιο ( ^Ηοά οηίηι εεΐ ίά$ αηιραΜ9^ λ 
ΜοΙο ΜΙ) (ΑΤα/ιΑ. 5. 57), ΰΐαηιηι 681 ςυθ(1 6ΐίΜΐι ρτο* 
οαη 8(1ν6£8υ8 ίηίηιί608. δί 6Γ{[ο (Ιίοα», Υετβα ηιεα α»- 
ήΙίΗε ρ€Τ€Ίρε,ά\α6α νβτίΛφι» βυηΐ Ιιοηιίηί8 αιαοβιιβίί 
αο 1ιυηΐ8ηΙ, 61 ({οΙ ιιίΐιίΐ ΙιαΜ «Ιίαίιοΐίουπι. 

3. Οϋαϋε ήί νετα οταύο^ α φίοΙΗατ βέ οπνκ^ιινι 
ηο» εοιηραταή οροτίεαί. — « ΐΗίεΙΙίρε είΛΜοναη 
ηιεηΜ. % ΟΙαπιοΓβπι Ιιίο (Ιίοίι, ηοη νοοί8 ίη(6ηΙίο•ΐ6ΐιι « 
8β«1 ηΐΰηΐίβ αββοΐίοηβπι. Ναπι Μοδί 6ΐίλπι Ιαοοιιΐί 
άΙχΜ : Οπίά οΙαηια$ αά ηιε (Εχοά. 1 4 Ι Η) ? Νοη (Ιίχίΐ, 
Οιιί(1 0Γ88 8(1 016 ? 86(1 , Οπίά €ΐα>ιια$ αά ηιε ? ςιιοηί:ιιιι 

6υηΐ ν6ΐΐ6Π16ηΐί 306610 8(1 6υπΐ 306•:8>«6Γ&1. υΐ 6Γ^Ο 

8€ίΓ6δ Ιιίο ςαοηυβ ηοη ϋίοί 6ΐ:ιηΐ0Γ6ηι , 86(1 η)6ΐιΐί8 αΓ- 
Γ60ΐίοη6ΐη, 61 ίηΐ6ηδυπι 8(υ(11ηηι, ηοιι (Ιίχίΐ : Αυηΐιΐ» 

Ρ6Γ6ίρ6 6ΐ3Π10Γ6ηΐ 01600) : 86(1 (|ΐΐίΐ1 ? 1ηΐ€ΐΙί§ε^ ΙλΟΟ 

681, Πί866. Ε(ί«ί 6ηΙηι Ιιοηιαηίδ ν6Γΐ>ί8 0808 681, Ια 
ίρδίδ ΐηηιβη ν6Γΐ)ίδ Ιιοοιαοίδ ηυοϋ Γβοΐ6 Γ6ρΓχ*8βοΙ»ΐηΓ 
8ί£;οΙίίθ8ΐ. Ιηίεηάε νοά $ιιρρΙί€αίίυηί$ιηβ4Β. ΟίοίίΓΟΓβυ^ 
Υ00601 ίοΐβΓοαοι. Ιΐα 6Γι:ιιη οίαοιαϋαΐ Αοοα Εΐ ηοιι 

(ΙίχΙΐ 8ΐθΐρΙίθΙΐ6Γ 61 3ΐ)δθΙθΐ6, ΙοΙβΠίΙΰ νίΙΓ.ί ΟΓ3ΐίθηίΒ 

0163», 86(1, 8ηρρΙί€αΐίοηίΐ ιηβω ( 1. Εβζ. Ι. 13 ). Ευαι 
6ηίηι ()ΐιί 0Γ31, οροΓΐ6ΐ 61 Ιι<ι1)ίΐυηι 61 ηΐ6ηΐ60) δΐιρρίί. 
618 ίηίΐυβ! 6. 0οί βηίπι δορρίοχ Γδ(, ηοη 3(1ΙιίΙ)6ΐ νυΓϋα 
866θ5ηΐοπδ : φΐί 80(601 ίηίηιίεύ ιηαΐ6 ρΓ663ΐθΓ,β88 
86605αΐ0Γ ροΐίοδ, ΐ{03Π) δυρρίβχ. Υίίΐί^ΐί (|πο(οο<1ο 
θΓ8ΐίοη6οι αΐΐοΐίΐ, (|θ8η(1ο 63ηι Γοείΐ ά\%\\ζ\\\ ςοα» αα- 
(ΙίΓΟίΟΓ ? Ιΐα 6ΐίηο) ηο8 (]θ3η(Ιο 0Γ3η)υ8 , 61 νοίοούΐ* 
οχαυϋίπ, οαιη ρηίοιοιη ίΐα εοοιραΓϋπηίδ , πι δΙί οπαίιο, 
61 ηοη 366053 Γιο, 61 ΙαΙίβ 35 60 Ι6βί1)ϋ8 6οηνοηΐ6ηΐ6ΐη 
68ΐη ίοΐΓοι1ο€3οιο$. ΠεχηιεΗΒ εΐΒεα$νιβα$, Οοοϋ ΓΓβ- 
ςϋ6οΐ6Γ (Ιίείΐ ρρορΗϋΐα, νβΙ ροΐΐπδ ({οοιΙ βΓΛΐ Α5γ3Η» 
βχίιηίοιο αΐΐπ5οΐοη), οΐ (ΙΙοίι Ρααΐοδ : Οαα άβ ταιαα 
ηοη €ΤΗΐ»β$άΐ θ€η$ Οεη» εοτηηι νοοατι {Ηεΰτ. 1 1. 1ϋ) ; 
1ιο6 ίρί>8 5ί5ί 35>οοιρ5ίΐ , (ΐ65ί(]6Γίο ίοιμιιΐδα ρΓα.*θΐ3ΓΟ 
α^οΓρανίι. Νοη 6οίοι (ΙίχΙΙ , Κεχ, β^δοΐυΐο , 56(1, Πεχ 
ΜεΜ ει Βεα$ ηιενί, αηιΟΓΟιη δοοοι ίη(]ί63ΐΐ5. Ρ6ίο(1ο 

αθ6Γΐ 030885, ρΓ(φΐ6Γ ({0:18 ΥΟΐΐ 6301 ΓΧ30(1ΪΓί. Οο.Χ*- 

0301 30ΐ6Π) 8001 6Φ ? 4. Οηοηίαηι αά ίε οταί)θ, Οοηιίηε, 
0,ιι1% ίοςοί68, Οϋοο) οοη θΓ3ΐ?ΜοΙΙί νΙιΙοιιΐθΓ<]ΐιίιΐ6ηι 
0600) 0Γ3Γ6 : 86(1 \ά ΓαοίοοΙ, οι 56 ΟΗίοοίεηΙ Ιιοπιίηί- 
5ιΐ5. Αι ηοο 5x6 : 86(1 3(1 Οεοπι ίρ8θο) Γ6Γ653ΐυΓ, 
5υο)3ηί3 Γ65υ8 οο)οί5θ8 (ΙίηιΙδδίδ. Μαηβ βχαηάίβ^ νο* 
εεηι ηιεαηι. Υίίΐοδ ν656η)6οδ δίοϋίοι», *?1 εοηΐπίοηι 
3010100) ? Α ρηοοίρίο (Ιίεί, ίπςιΓιΙ, 5οε 3^0. Λοϋίαοκ 
(^οί ροδΙ ίοιιυη)(;Γ3 ορεΓ3 ΐΗοιΙεπ) νεοίοιιΐ 3(1 οΓ3ΐΐο- 
ηεηι. Αΐ ηοο Ιρδ3 : 8ει1 35 ίοίΐίο (Ιϊεΐ €ΐ35;α Οοο ριίιηί- Γ»5 £ΧΡ0^1ΤΙ0 1Ν ΡδΛίΜυΐΙ Τ. ΚΙ νο*/ νύμφην έχάλεσεν, άλλ* οτι χα\ πάντας Ιν σώμα 
βιναι βούλιται χβι\ μ(αν ψυχήν, κατά τδν της αρετής 
Χ3Λ τδν της αγάπης λόγον • χα\ δτι χαθάπερ ή νύμφη 
ηάντα ποιεί πρ6ς άρέσχειαν του άνβρ6ς, ούτω χα\ 
ήμδς βιά τβαντδς του βίου τοιούτους είναι χρή. Οία ή 
νύμφη χατά τήν ήμέραν &χε£νην ίτΧ των παστάβων 
χαθέζεται, &ν μβριμνώσα μόνον δπως άρέση τφ νυμ- 
φ£φ* ουτωδή χα\ ήμεις έπ\ του βίου τούτου προχαθ- 
ήμενοι 2ν σχοπωμεν, του νυμφίου τήν άρέσχειαν, χαΐ 
τήν • τής νύμφης ε(»ταξίΛ^ διατηρώμεν. [31] Ταύτης 
της νύμφης χα\ ό Δαυίδ μέμνηται λέγων • Παρέστη 
ή βασίΛισσα εκ δεξίώτ σου, έν Ιιιατισμφ ^ίαχρύ" 
σφ Λε^ιδεβΛημένη^ ΛεποιχιΛμένη έν κροσσωτοΐς 
ΙρυσοΊς, θέλεις αυτής χαΐ τά υποδήματα ΙδεΙν; 
'Αχουσον Παύλου του νυμφαγωγοΰ λέγοντος • Ύλο^ 
^ησάμετοι τους Λόδας έτ έταμασίφ τον Εύαγγβ^ 
Χίου της είρήκτ^ς, θέλεις αυτής ΙδεΤν χα\ τήν ζώνην, 
^α\ ώς ύΐΐδ αληθείας σύγχειται ; Ό αύτδς σε διδάξει. 
Περιζωσάμετοί τί^τ όσ^τύμώτέτ άΛηββίφ. θέλεις 
ΙδεΙν αυτής χα\ τδ χάλλος ; ΚαΙ τοδτο μαθήση παρ* 
αύτοΰ. Μή έχουσα σΛίΧοτ ή /υτ/^α. "Αχουε χαΐ ό 
Έχχλησιαστής τ£ π8ρ\ ταύτης λέγει• ΌΧη χαΛή εΐ, 
ή χΛησίοτ μον^ χαϊμώμος ούχ έστιν έτ σοι, θέλεις 
ΙδεΙν χα\ τους πόδας ; Ως ώραϊοι οΐ πόδες τώτ εύ' 
αγγεΛιζομέτωτ τϊ]γ εΙρ'ί{γηγ, κάί εϋαγγεΛίζομέτωτ 
τά αγαθά. Κα\ τδ δή θαυμαστδν χα\ έχπλήξεως γέ- 
μον, δτι χα\ χοσμήσας τούτον τδν τρδτυον αυτήν, ούχ 
ήλθε τήν δόξαν αυτού έπιδειχνύμενος, ίνα μή τ^ ύπερ- 
€ολ9| του χάλλους έχπλήξη αυτήν , χαΐ παράφρονα 
έργάσηται, άλλ* άρχεται (μάτιον περιβεβλημένος, 
οίον ή νύμφη * μετέχεται γάρ αίματος χαΐ σαρχλς 
παραπλησίω; αύτΙ) * χα\ ούχ αυτήν &νω χαλεΤ, άλλ* 
αύτδς πρδς αυτήν τεαραγίνεται • τηρών χάνταΰθα του 
νυμφίου τδν νδμον τδν πρδς τήν νύμφην αύτδν άγοντα. 
Όπερ χα\ ΜωΟσης ίλεγεν • Άττϊ τούτου^ κατά- 
Χείψει άτβρωχος τότ Λατέρα αύτοϋ χαϊ τήν μητέρα^ 
χαΐ προσκοΛΛηβήσεται αρός τήν γυταίχα αντον. 
Κα\ ό Παύλος* Τό μνσττίριοτ τούτο μέγα εστίν* 
έγώ δέ Λέγω εΙς Χριστύτ καϊ εΙς τήτ ΈκχΛησΙαν, 
Έλθών τοίνυν εΙς τδ χαταγώγιον αυτής, χα\ εύρων 
^υπώσαν, αύχμώσαν , γυμνήν, πεφυρμένην αϊματι , 
Ιλουσεν, ήλειψεν, έθρεψεν , ένέδυσεν Ιμάτιον, οΓον 
εύρεθήναι Ιτερον ούχ £νι. Αύτδς αύτ^ γενόμενος 
περιβολή, χα\ λαβών αυτήν, οΟτως ανάγει. Ταύτη 
ή χληρονομία ήτοίμασται. Ύί ούν υπέρ αυτής φησιν 
6 Προφήτης ; Πολλά* συνήγοροςγάρ έστιν αύτης, χα\ τά 
πλείονα των αύτξ συμβησομένων προε?πε χαΐ προαν- 
εφώνησεν οίον περ\ του νυμφίου, περ\ τής νυμφαγω- 
γΐας, περί τών αγαθών τών δΐΐδεξομένων αυτήν. Διά δή 
τοΰτο χα\ ενταύθα υπέρ αυτής ποιείται τδν λόγον, χαϊ 
αρχόμενος, χαθάπερ οΐ συνήγοροι οίκτοι οΐ Ρήτορες, οΐ 
έν τοίς διχαστηρίοις, λέγει υπέρ τίνος ποιείται τήν δι- 
χαιολογίαν , δτι Υπέρ της χΛηροτομούσης, ΚαΙ τί 
αΐτεί ή κληρονομούσα, άχούσωμεν. Τά ί^ήματά μου 
έτώτισαί^ ΚύρίΒ. Τδν νυμφίον Κύριον χαλεί* χαΙ 
γάρ τούτο νύμφης ευγνώμονος ίργον. ΕΙ γάρ έπΙ 
τών ομοουσίων τούτο συμβαίνει , χα\ χύριον τδν άν- 
δρα καλεί ή γυνή • πολλψ μάλλον έπ\ τής Εκκλη- 
σίας χαΐ του Χριστού, δπου χα\ φύσει Κύριος έστιν. 
Ούτω γούν αύτδν ούχ ώς νυμφίον χαλεί Κύριον μό- 
νον , άλλα κ»\ ώς Δεσπότην , κα\ έπισπάται αύτδν 
πρδ; τήνδέηοιν. Επειδή γάρ κληρονομία αύτζ πρό- 

* Σχοκώμεν, του νυμφίου τήν άρετήν, χαΙ τήν Κβ|;. ΟΟΐη 
ΓοΙ6. 61 Β^ινίΙ. ; ΜοΓβΙ. βΐ ΜοηΙί. σχοπωμεν πού νυμφίου. Κο. 
ι> Ιιι €ιΙϋ. Κοιηληα ϋΙ5Ποηιιη ΐ6^;ΙΐαΓ Ινζχίν τούτου. χβιται, ή χληρονοριία δέ αύτη, εΐ κατορθωτέ» τά 
έπιταχθέντα, εΙς ίργον έκβαίνει • παρακαλεί χα\ 
δείται σύμμαχον αύτ^) γενέσθαι, ώστε άνύσαι τά 
προκείμενα, κα\ μή έκπεσειν τού κλήρου. Διδ χαί 
φησι • Τά φήματά μου έτώτισαι^ Κύριε* κα\ μετά 
ΤΜί^^σίας λέγει τοΰτο, επειδή τοιαύτα αΐτεί « , άπερ 
χα\ αύτδς διδόναι βούλεται • [12] ώς έάν τις τοιαύτα 
αΙτ|ί ανάξια του παρέχοντος, ού δύναται ταύτην αΐτείν 
τήν χάριν. "Οταν κατ' έχθρων εύχηται.δταν κατά τών 
λελυπηκότων, ταύτα ούχ Ιστιν άνθρωπου, άλλα δια- 
βόλου τά ί^ήματα. ΚΙ γάρ τδ όμνύναι έκ τού διαβόλου 
έστ\ ( καΙ γάρ Τύ χεριττότ τούτων έχ τον πονηρού 
έστιν), εύδηλον δτι κα\ τδ κατ' έχθρων εύχεσθαι. 
Έάν τοίνυν λέγης, Τά βήματα ^ίου ένώτισαι, εκείνα 
φθέγγου, & άνθριυπου βήματα έστιν ή(λέρου κα^ 
φιλάνθρωπου, χα\ ουδέν έχοντος διαβολιχόν. 

γ*• Σύνες τη κραυγή μου, Κραυγήν ενταύθα ού τδν 
τόνον φησΙ τής φ(ονής, άλλα τής διανοίας τήν διάθε• 
σιν. Έπει κα\ τω ΜωΟσεί σιγώντι έλεγε • Τί βοξίς 
προς με; Ούκ είπε, Τί εΟχη προς με; άλλα, ΤΙ 
βοξίς προς με ; επειδή μετά σφοδρδς διαθέσεως αύτψ 
προσήει. "Ινα γοΰν μάΟης δτι καΐ ενταύθα ού τήν 
κραυγήν λέγει , άλλα τήν διάΟεσιν τής διανοίας , κα\ 
τήν σπουδήν τήν συντεταμένην , ούκ είπεν ,*Λχουσον 
της κραυγής μου, άλλα τί; Σύνες, τουτέστι, κατά- 
μαθε. ΕΙ γάρ κα\ άνθρωπίνοις κέχ^ρηται ^ήμασιν, 
άλλα κα\ έν αύτοίς τοίς άνθρωπίνοις τδ ευ παριστά- 
μενον ^ δηλοί. Πρόσχες τη ρωνη τής δβήσεώς μου» 
Πάλιν τήν ένδον λέγει φωνή ν. Ούτω καΐ "Αννα έβόα. 
Κα\ ούχ απλώς είπε, Πρόσχες τή φο^νή τής ευχής 
μου, άλλα , Τής δεήσεώς μου, Τ6ν γάρ εύχόμενον 
Εκέτου δεί περικείσθαι σχήμα κα\ γνώμην. Ό γάρ 
Ικέτης ού κατηγόρου (βήματα αναλαμβάνει• ό δέ 
εχθρού κατευχόμενος , κατήγορος μάλλον έστιν, ή 
Ικέτης. Είδες πώς παρέστη σε τήν εύχήν, έττειδή άξίαν 
αυτήν έποιείτο του άκουσθήναι; Ούτω κ«\ ημείς, 
δταν εύχώμεθα χα\ βουλώμεθα άκούεσθαι, πρώτον 
αυτήν καθιστώμεν •, ίνα ή ευχή , κα\ μή κατηγορία 
γένηται , κο\ κατά τους νόμους τους εκείνου, ούτως 
αυτήν είσάγωμεν. Ό βίΐσίΛενς μου καϊ ό θεός 
μου. "Οπερ ό Προφήτης συνεχώς λέγει, μάλλον δέ 
δπερ έξαίρετον τψ Αβραάμ ήν, καθώς 6 Παύλος 
φησι • Αι* {^ν αΐτίαν ούκ έπαισχύνεται ό Θεός Βει'^ς 
χοΛεϊσθαι αύτόίν- τούτο αύτη διείληφε, κα\ τψ πόθψ 
κατώρθωσεν. Ού γάρ είπεν απλώς, 'Ο βασιλεύς, άλλ', 
Ό βασίΛεύς μου καϊ ό θεός μου, τδν έρωτα έν- 
δεικνυμένη τδν αυτής. Είτα καΐ τάς αΙτίας τίθησι, 
δι' άς άξιοί αυτήν άκουσθήναι. Ποίαι δέ είσιν αύται; 
•Οτί πρύς σέ προσεύξομαι. Κύριε, Τίς, φησΙν, ούχ\ 
τψ θεώ προσεύχεται ; Πολλο\ δοκούσι μέν τψ θεψ 
προσεύχεσθαι * πρδς δέ άνθρώιοϋν έπίδειξιν τούτο 
ποιούσίν. Άλλ' ούχ αύτη• άλλα πρδς θεδν αύτδν 
άνετε ίνετο, τά ανθρώπινα πάντα άφείσα. Τό πρωί 
είσαχούση τής ^ωνής μου, Όρ^ς σπουδήν , κα\ 
κατανενυγμένην ψυχήν ; Έκ προοιμίων τής ημέρας, 
φησ\, τούτο Ιργον ποιούμαι. 'Ακουέτωσαν οΐ μετλ 
μυρία ίργα τότε έπ\ τήν εύχήν ερχόμενοι. Άλλ' ούχ • Βθ^. φβέγγεται. 

Α Βε^. τό ποφιστάμενον. ΓοίΗ. 6ΐ ^βνΙΙ. τδ αύτφ «9^ΐ97ά• 
μενον. ΜοκΙ. τό εύκβφιστάμινβν, «Ι εΗ: 1«|^1 1ηΐ€Ι|)Τ68. 

* Ββ^. στειλωμεν. 8. αΟΑΝΝΙ» €ΗΚΥδ()§ΤΟΜ! ΑΒ€Η1Ε:Ρ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. β5 

βΟτη • άλλ' Ιχ ι^ροοιμίων της ήμε^ς τάς άπαρχάς 
Ιδίδου τψ θεφ. Α«ΐ γάρ, φησί, φθάτβιγ τί)Υ ί{Λιοτ 
έίκ'" εϋχαριστίατ σου , «αΐ Λρό άτατοΛτις ρωτός 
έττνγχάγβίΥ σοι. Συ δ^ έπΙ μέν βασιλέως ουκ &ν 
άνάσχοίο τ6ν έλάττονα πρί) σου προλαβόντα προσκυνή- 
οαι• νυν\ βέ ηλίου προσχυνοΰντος χαθεύδεις αύτ6ς, 
χβΐ αναχωρείς τ!) χτίσει της προεδρίας •, χα\ ού φθά- 
νεις άπασαν [55]τήν χτίσιν τήν διά σέ γενομένην, ούδ^ 
άποδίδως αύτφ τά ευχαριστήρια, άλλ' άνιστάμενος 
χα\ δψιν περικλύζεις χα\ χείρας, τήν δΐ ψυχήν ττε- 
ριορςίς άκάθαρτον; Ούκ οΐσΟα, ^ι καθάπερ Οδατι 
σώμα, ούτω δι' ευχής ή ψυχή καθαίρεται ; Νίψον τοί- 
νυν πρδ του σώματος τήν ψυχήν. Πολλαι λήμαι προσ• 
{στανται αυτή κακίας* ταύτας άποΟώμεθα διά της 
δεήσεως. "Αν γάρ οΟτω τό στ4μα τειχίσωμεν , καλ^ν 
θεμέλιον τής καθημερινής πράξεως καταβαλοίΐμεν• 
Τδ Λρωί ΛοραστήσομαΙ σα,,καΐ έχό'ίτομαι, Παρα^ 
στήσομαΐ σο/, ού τόπφ, φησ\ν, άλλ' Εργοις. Ό γάρ 
τοιούτος εγγύς γενέσθαι δύναται του Θεού. Τδ γάρ 
εγγύς κα\ τδ μΛχρίί>ί εντεύθεν συμβαίνει • ό γάρ Θεδς 
πανταχού έστι. ήεφαστήσομαΐ σοι, καϊ έηόψομΜ, 
δτι οϋχϊ Θ6ός θέΛωτ άνομίατ συ βΐ, "Ετερος ερμη- 
νευτής φησι • ΚαΙ σκοχήσω, δτί οϋχϊ θεός θέΛωτ 
άνομίατ σϋ εϊ. Ουδέ παροικήσει σοι Λοτχ\ρευό' 
μετος. Ενταύθα τά είδωλα αΐνίττεται * δτι τούτοις 
Κχαιρον, κα\ παρανομί^ ινάση, καΐ τοίς άλλοις τοίς 
Ιν πονηρίςι πράγμασιν. Ουδέ παροικήσει σοι πο" 
τγίρενόμετος, Ούκ ίσται σοι, φησΙ, φίλος, ούκ Εσται 
σοι πλησίον. Ουδέ διαμετουσι παράτομοικατέταττι 
τώγ όφθαΛμΐύΤ σου. Τδ μισοτϊόνηρον τού Θεού Ιν- 
ταύθα δείχνυσι, διδάσκων τους Ιγγύς αυτού γινόμε- 
νους τοιούτους εαυτούς κατά σκεύαζε ι ν, ώς ούκ ένδν 
Αλλως γενέσθαι εγγύς. ΕΙ γάρ άνθρώπφ χρηστψ ούκ 
&ν τις δύναιτο γενέσθαι πλησίον, τοίς τρόποις διεστη- 
χώς αυτού, ιηλλφ μάλλον τούτφ. "Οτι γάρ δύνανται 
ενάρετων ανδρών εγγύς γενέσθαι οΐ πονηροί, άκουσον 
τί φασι περί τού δικαίου* Βαρύς έστιγ ήμΐγ καϊ 
βΛεπόμενος. Ούτω κα\ Τωάνννης τδ δεσμωτήριον 
οΙκών καΙ μή δρώμενος έλύπει τήν Όρωδιάδα * καί- 
τοι τοσούτον αυτού άφειστήκει τδ γύναιον* μετά δέ 
τήν τελευτήν, κα\ τού τυράννου τδτε εκείνου τδ συν- 
ειδδς κατέσειε. ΜηδεΙς τοίνυν τών έν άρετ]] ζώντων 
ήγείσθω τι πάσχειν δεινδν, κάν έπιβουλεύηται παρά 
τών πονηρών. 01 γάρ πάσχοντας κακώς οΐ ποιούντές 
είσιν. Έμίσησας πάντας τους έργαζομέτους τ^τ 
άνομίατ, άποΛεΙς πάντας τους ΛοΛοϋττας τδ 
ψεύδος. "Ανδρα αΙμάτων καϊ δόΛιογ βδεΛύσσεται 
Κύριος. Ταύτα λέγεται, ούχ ίνα άκούσωμεν μ^νον, 
άλλ* ίνα κα\ παιδευώμεθα ^ ταύτα συνεχώς άκούοντες, 
κα\ τφ τρδπψ τοΟ νυμφίου άρμ(5ζεσθα( , κα\ πλησίον 
αυτού γίνεσθοι, Ός αν μή ταύτα ή, έρημου μέθα τής 
&νωθεν ^οπης, ου ουδέν άν γένοιτο χείρον. 

δ', Έμίσησας αάντας τους εργαζομένους τί^ν 
άνομίαν κάν δούλος 9), φησΙ, κάν ελεύθερος, κάν βα- 
σιλεύς, κάν όστισοΰν. Ού γάρ άπδ τών αξιωμάτων, 
άλλ* άπδ τής αρετής τους φίλους έγκρίνειν ό θεδς 
είωθεν. *Αλλ' επειδή πολλο\ τών παχύτερων ούδΐν 
ηγούνται τδ μίσος είναι, άκουσον πώς έπήγαγε κα\ 
κολάσεως φδβον, εΙπών* ^ΑποΛεϊς πάντας τους 
.ίοΛούντας τό φεϋδος' έπ\ τδ παχύτερον τών άμαρ- 
«ινομένων τδν λδγον μετατιθείς. Ού γάρ μέχρι Ιι ΚβΣ. κβΐ ^ :ωρ•Τς τ^ προεδρί^^ τής κτίσεως, 
μεν. 6« 

τού μίσους στήσεται τά τής τιμωρ(ας, καίτοι χαΐ 
τούτο άφα^ο.- κ^λασις • άλλα κα\ πάντας άπολεί τοΙ>ς 
λαλοΰντας τδ ψεύδος. Καίτοι κα\ τδ πρδτερον χαλεπ6ν, 
καΐ γεέννης χείρον, τδ μισηθήναι παρά Θεού• [δ4] άλλλ 
πρδς μέντούς συνιέναι δυναμένους εκείνο Ιθηκε• πρ6ς 
δέ τους παχύτερους καΙ τούτο προσέθηκβ. Μή τοίνΐΛ 
θορυβηθής, άνθρωπε, μηδέ ταράττου, έπειδάν Εδης 
τινάς ψευδόμενους, αρπάζοντας, πλεονεκτούντας, κα\ 
μηδέν πάσχοντας δεινδν έσται γάρ πάντως τοΰτο. 
Τοιαύτη γάρ ή τού θεού φύσις• αποστρέφεται πο- 
νηρίαν, μισείτε αυτήν άε\, κα\ απεχθάνεται. Τους Λ 
λαλούντας τδ ψεύδος ενταύθα λέγει τους Ιν πονηρί^ 
βιοΰντας, τους τά ψευδή πράγματα διώκοντας, τους 
περ\ ήδονάς , τους περ\ γαστριμαργίαν , τους «β^Α 
πλεονεξίαν έπτοημένους. Οίδε γάρ πάντα ταύτα ψεύδη 
χαλείν. Άνδρα αΙμάτων καϊ δόΛιον βδεΛύσσεηα 
Κύριος. Τδν φονιχδν ενταύθα φησι, τόν Ιπιβουλεύοντβ, 
τδν ύπουλον, τδν άλλα μέν έπΙ στόματος φέροντα, Ιτερα 
δέ έπΙ τής διανοίας, τδν περικείμενον προσωπείον επι- 
εικείας, τά δέ λύκων έπιδεικνύμενον, οΐ χείρον ούχ Λν 
γένοιτο ουδέν. Όμένγάρδήλοςέχθρδς κα\εύφύλβχ«ς 
γένοιτ' άν ό δέ συγκαλύπτων τήν πονηρίαν κα\ χρώ- 
μενος τή κακί^ , δυσφώρατος ών, πολλά έργάζβτβΜ 
τά δεινά. Διά τούτο καΙ δ Χριστδς, ήνίκα άν παρα- 
γίνοιντο, νήφειν έκέλευσεν. "Ερχονται γάρ xρό^ 
υμάς έν ένδύμασι προβάτων, ίσωθετ δέ είσι Λύκοι 
άρπαγες. Έγω δέ έν τφ πΛήθει του έΛέους σον 
εΙσεΛεύσομαι εΙς τόν οΊκόν σου. Επειδή γάρ άιΛ 
τοιούτων ή Εκκλησία συνείλεκτο, Ελλήνων, μάγων, 
άνδροφδνων, γοήτων, ψευστών, ύπουλων, είπε δέ« δτι 
μισείς χα\ άποστρέφη, δεικνΰσα, δτι ούχ αύτη κατά 
δικαιοσύνην καΐ κατορθώματα, άλλα κατά φιλαν- 
θρωπίαν άπαλλαγείσα εκείνων εΙς τά ένδδτατα εΐβ- 
ήγετο,έπήγαγεν Έγύ} δέ έν τφ πΛήθει τού έΛέους 
σου εΙσεΛεύσομαι εΙς τόν οΙκόν σου. "Ινα γάρ μή 
τις λέγη • Πώς ούν σύ ή τά κα\ τά έργασαμένη έσώ- 
θης; είπε τδν τρδπον της σωτηρίας, δτι Διά τήν 
πολλήν φιλανθ ρωπίαν, διά τήν άφατον άγαθδτητα 
έσώθην. Άλλ' είσί τίνες, οϊ ουδέ Ιλεον προσίεντοιι, 
ανίατα νοσούντες, οΤοι ήσαν οΐ Ιουδαίοι • ή γάρ χάρκ 
χα\ ό έλεος, κάν χάρις \ κα\ έλεος, άλλα τους βουλο- 
μένους καΐ χάριν Εχοντας σώζει , ού τους άφηΜίϋΐ^ 
τας κα\ μή βουλομένους δέξασθαι τήν δωρεάν, οΐοι 
γεγδνασιν οΐ Ιουδαίοι, περ\ ών κα\ Παύλος έλεγεν, 
δτι Άγνοονντες τ^ν τού θεού δίκαιοσύνην , «αΐ 
Γ^ Ιδίαν δικαιοσύντιν ζτιτούντες στήσαι, τχΐ 5*- 
καιοσύνχί τού Θεού ούχ ύπετάγησαν. Είτα επειδή 
είπε τά τού θεού, λέγει κα\ τά παρ' εαυτής * Προσ^ 
κυνήσω προς ναόν άγιόν σου έν φό6φ σον., 
*Όταν γάρ χάριτος απολαύσω, καΐ τά 'καρ" έμαυτής 
είσενέγκω, ταύτην είσοίσω σοι τήν θυσίαν, φησί• 
Προσκυνήσω προς ναόν άγιόν σου έν φό6φ σον. 
Ού καθάπερ οΐ πολλο\ τών ευχόμενων , κνώμενοι, 
χασμώμενοι, ναρκώντες, άλλα μετά φόβου κα\ τρό- 
μου, φησίν. Ό γάρ ούτως ευχόμενος, πάσαν κακίαν 
άποτίθεται , πρδ; πάσαν άρετήν χειραγωγείται, τδν 
θεδν ίλεων καθίστησιν έαυτφ. Κύριε, όδήγϊ\σόν με 
έν τ^ δικαιοσύνη σου ένεκα τών έχθρων μου. Εΐπε 
τους ύμνους τού θεού, τδ μισοπόνηρον , [ό5] τδ φιλ- 
άνθρωπον, τδ κηδεμονικδν, είπε τήν εαυτής σωτηρίαν, 
είπε τδν τρόπον καθ' δν έσώθη , είττε τίνα μετά τλ 05 ΕΧΡΟδΙΤΚ) ΙΝ 

Ιιη•. ΟροτΙβέ βπίιΐι, ΙΐΜ|υίΙ, αά §ταΐία$ ΐίΗ αραιάια 
§οΐ€Μ ρταανέΜΓ^^ €ί αηίε οτίπη ίηά» Ιβ αΙΙοφίί {8αρ, 16• 
28). Τυ λυΐβιη ηοιι |ΜΐΙί9η9 ιιΐ ι$, ςιιί 16 ιηΓϋπΟΓ 5ϋ, 
ΙπιρβπιΙοΓβιη 8ηΐ6 Ιβ 9ίάοηί : ηαηο λυΐβιη βοΐΰ ζάΟ' 
ηιιΐβ ίρ56 (ΙοΓίηίδ, βΐ οβϋίδ ρπιηο Ιοοο εΓΟίυΓ», ηοο 
οιηιιβιιι ΟΓβαΐυηιιιι ρπϋνβιιίδ, ςυφ ρΓορίβτ Ιβ ίιοΐΑ 
681, η(*ο 61 αςίβ βπιΓΐ9$, $60 οιιηι 8υι*|;ίδ, ηιαηυ» 6ΐ 
ίηΰίβιη Ι2ΐν3$, αιιίιηαιη αυΐβιη ίιηιηυικΙ&ιη ιΐ6βΠβ»? 
Μβδΰίβ $ί6υΐ εοΓρυβ 8(|υ2, ίΐ3 οκιΐίοηβ ιηυη(1&π &ηί- 
ιπΑΐη ? Ιι^να ^τ%ο Αηΐ6 οοΓριιβ αοίπιαιη. Μυΐΐχ ίΙΗ ίη• 
λίάεηΐ νίϋοΓίιιη ηιααιΐ» ; 628 6χρ6ΐΙ&ιηυ8 ρ6Γ οπιΐίο- 
ηβπι. 5ί 6ηίιη 08 ηοβίηιιη ίΐα ηιοηίβηπιυ^, άίιίΓΟ» 
2€ΐίοιΓΐ8 ρυΙΰΙίΓυηι ]666πιηυ$ Γυηάβιηβηΐυιη. 5. ϋβΐΜ 
Λά$ίαΙ>ο Ιί^ί, έΐ νίάβδΰ. Αάϋαδο Ιί6ί, ηοη Ιοοο , ίηςυίΙ, 
•641 Πιοιίδ. Ουι 6ηΊπι Ιβΐίβ 681, ίβ ρΓορβ Οεοπτ 6856 ρο- 
1681. υ ι 6ηΊη) ρΓορβ 8Ίπιυ$, ν6ΐ ρΓΟ€ΙΐΙ, 6Χ 60 6Τ6υίΐ : 
Ι)6υ8 6ηίιη 681 υύίςυβ. Αά$ίαΒο Ιί6ί, «Ι Ρ9ά£ΰο , ηνο» 
Μαηι ηοη θ€Η$ τοίεηζ ίΜςΜίΛϋηι Ιιι €$. Α1ίιΐ8 ίηΐ6Γ• 
ρΓβ& ϋίοίΐ : Εί ϋοη$ίά€Τίώο ηαοά ηοηθ6Η»υοΐ€η$ ίηιφά' 
ΐαΐ^ΐΗ ίη ε$ (α). 6. Νοιμ Ηίώίίαίήί ^κχια ΐε ηίοϋ^ηΜΜ. 
8ίιηιιΙλ6Γα Ιιίο ίηιιυίΐ, ςυοά Ηίβ (]6ΐ66ΐ2ΐΓ6ηΙυΓ, υΐ 6Ι 
οιηηί ίηίςυϋ2ΐ6, Γ6(>υ8(|υβ ίπιρΓθ1)ί8. Ν^ηπε ΗαΗΜΗ 
;ιιχΐα 16 ΜοΙίρηΗΜ. Νοη 6ηΙ ΙίΙ>ί, ίηςυίΐ, αιηίοοβ, ηοη 
6η( Ιί5ί νίΓ.ίηιΐ8. ΐνβ^Μ ρβηηωαύΜηί ίη)Μΐ%αηΐ€θ€ηΙο% 
ίηο$. 08(6ηιϋΐ Ιιίο 06υιη 0(1Ί!»86 ιηΑΐθ8, άσο^Μ 608()υΙ 
ίΙΙί ρΓορίιιηυί 6886 νοΙοηΐ, ΙΙΙ 86ίρβ08 1&Ι68 ^βάάίίΏί^ 
ςυοϋ ηοη ηΙία ηΐίοπβ ρΓορβ 6απι 6886 Ιί€6αΙ• δί 6ηίηι 
νίΓΟ 1)0110 ηοη ρο68Ίΐ 6886 ρΓορίηςυυ8, ςιιί αΙ) 60 
(1Ί86Γ6Ρ61 πιοήϋυβ : οί πιυΐΐο ιρΒ^ίβ. Οιιοά οηίπι ίιη- 
ρΓθ1)Ί ηοη ρο&δίηΐ 6836 ρΓθ1)ί8 ρτορίηςυί. Αΐκΐί ςυίιΐ 
ϋί69ηΐ <16 ]υ8ΐο : 6>ονί< €$ί ηΜ» ν€ΐ «ί ΐαηΐΗΜ νί<(«α- 
ίΗΤ { 8αρ. 2. 15 ). Ιΐ2 ^οαηη68 ν6ΐ 886η3 ίη 08γο6Γ6, 
€υιη 116 νί(ΐ6Γ6ΐυΓ ςΗ'κΙβπι , ηιοΐ68ΐΜ8 6ηΐ ΗβηΜίί&ιΙί, 
Γΐ€6ΐ ΐβηΐυπι 35 60 ηιυ1ί6Γ 8ΐ)68!»6λ : ρο8ΐ ιηοΠοιη &υ- 
Ιβηι, βΐίαπι ίΙΙίαβ ςαί Ιαηο βταΐ ΐγΓ»ηηί τ6Χ2ΐ58ΐ οοη- 
8€Ίοηΐίαηι. Νβπιο 6π$ο οοΓυπι ςυί Ιη νίπαΐβ νί?υηΙ, 
86 βΓ3ν6 ^Γιςυκί ριιΐί 6χίδΐίπΐ6ΐ, 6ΐίαηΐ5ΐ ΙπιρτοΐΗ 6ΐ 
ίιΐ8ί(1Ί6ηΙυΓ. Οαί οη'ιηι ηι&Ιο ΓααυιιΙ , ϋ ραίΙυιιΚίΓ• 
7. Οάίίΐί οηΜα (μά ^ρηαηίΗΤ ίηηρίΟαίεηί, ρηάβΜ οηοια 
^ί ΙοφίηηΐΗΤ ηΐύηέαάηη, Υίηαη ίοηβηίηηΜ βί άοΙοΒΚΜ 
α^ΟΜίηαΜίίτ Βοηιίηη». Ι1ΐ6€ <1ί€οηΐυΓ, ηοη υΐ βοΐυπι 
ιυ<1ίαιηιΐ8, 86(1 βΐΊληι υΐ ϋθ66ΜηυΓ Ιιχο 98§ί<1ιΐ6:ιικΙί6η- 
168, 6ΐ8ροη!>ι πιοηΙ)υ8 6οη^υ6Γ6, 61 6ΐ 6866 ^τορίη• 
ηιιί. 51 6ηίιη 1ΐ£6 ηοη Ο&ηΐ, βυροπιο ααχιΗο (ΐ68ϋΐυί- 
ιηηΓ, ςου ηίΙΓιΙ ροΐ68(6886 (Ι6(6πυ8. 

4. 0<α$ίι οΜηβί ^ιιί ορβτΛηΐΜΤ ίηίηΜίίααηί : 8ΐΥ6 86Γ«• 
?α8, ίηςυιΐ, ίη6πΐ, 8Ίν6 1ί1ΐ6Γ, 8ίν6 γ6ζ , 8ίν6 ςυίοιιηι• 
ηυ6 Γυ6ηΙ. Νοη 6ηίπι βχ <)1^ηίΐ9ΐ6, 86<1 6Χ νίηυΐ6 
§οΐ6ΐ 06υ8 8πι1ϋ08 6ΐί|;6Γ6. §6(1 ηυοηίαπι ηοπηαΐϋ 
€η88ίθΓ6• ο(ϋυηι ηίΙΓιΙ 6886 6χί8Γιΐ03ηΐ, 3ΐΗΐί (ΐυοπιο<Ιο 
ηΐαηι 8υρρΓιοΊ1 ΐΊηιθΓ6πι ίηιΐυχβήΐ : Ρ€τά€$ οιηηβ• (ξπί 
Ιύ(ΐ9ίΗηηίτηΐ€ηάα€ίηηί : αϋ 1(1 ςικχΐ ο^ίΐ 1η ρ66(ϊ2ΐΐ0Γΐ1>ιΐ8 
€η$8ία8 θΓ2ΐΐίοη6αι (ηη8ί6Γ6η8. Νοο ουίιη ιιβπιιο &(1 
οάιυηι δυΐΜΐβΐΙΙ 8υρρΓιοίαπι, 6ΐ8ΐ Ιιοο ςιιοφίο 8ίΙ ραηΐ- 
ϋο ίη6ίΓ3ΐ)ΊΙί•, §6(1 6ΐ1&ιη ρ6Γ(ΐ6ΐ οπιη68 ({υΐ Ιο<]υυηΐυΓ 

(α) Ηΐο 10608 1Β Η6Χλρ1ΐ8 ηο8(Η8 ποα ΙηΙθΟβΓ &11&1ιΐ8 68(. 
ΙΙβν>Γ3Μ8ΐοΐΜΐΙ)βηΐ:Γ^Η ν«1 γδΠ ^Λ ^3 ΠδΧΚΙ: 

ΙΐΙϊί ΙηΙ«;ΓΙ>Γβ8, μ •μ«^ *η «ΑχΙ •••; •Τμρι **β|ΐίβ» •« «Ί : ΕΙ Γβ»• 

ίία€Γίώυ ηηαηΐαηι ηοη οα» 9θί€η$ ίηίφΛΜηη Μ μ. ΓΒΑΙ,ΜυΜ Υ. β« 

ηΐ6η<)20ΐυιη• 0«Μηΐ(|ααηι ρτίαβ (|υο(|ΐΐ6 ^νο 6•!, 61 
Ι^βΐιοηηα (Ι6ΐ6ηυ8, θ(Ιίο Ι)3ΐ)οη « Οοο: 86(1 ΐ(1 6(ΐ8 
(ΐυ1(ΐ6Πΐ (]ηί ρο88(ΐηΙ 1ηΐ6ΐ1ίβ6Γ6 , ίΙ1υ(1 ρο8αίΙ : •(! 

εηΐβ8ίθΓ68 ν6Γ0 Ιιοο (|υθςυ6 8(1]6€ίΙ. Ν6 βτ^ο ροΓίιΐΡ- , 

1)6Γΐ8, ο Ηοπηο , η6ςη6 οΙ>$ΐΓ6ρ38, (|η&η(Ιο νί(ΐ6Πδ &*'- 
(|υθ8 πΐ6ηΓΐ6ηΐ68, Γαρΐ6ηΐ6δ, Ιη 1)οη3 «Ποπιπι ίην3(ΐ6ΐι* 
Ι6δ, ςυί Ι3η)βπ ηίΐιΐΐ πιαΙΙ ρ3ΐίυηΐαΓ : Ιιοο οπίπι 6πΙ 
οηιπίηο. ΤβΓίδ βδΙ ςιιιρρβ Οβί ηαΐυηι : ανβΓδαΐυρ Ιηι- 

ρΓθΙ)ίΐ3ΐ6ηΐ. 68ΐη 8€Πΐρ6Γ Οίΐίΐ 6ΐ 3ΐ>ΗθΙΤ6ΐ. ΙιΟ(]α6ηΐ6• 

9υΐ6πι πΐ6η(1αααηι ΗΙο (ϋ€Ίΐ 608 ςυί ηιαίο νίνυιιΐ, βο< 
(|υι Γ68 ί&11αΰ68 ρ6Γ86(|υυηΙυΓ, 608 ςυΐ 1ίΙ)ί(1ίηί, ^ηΐχ» 
61 3ν»Γίΐίφ δυηΙ(1οάίΐι. Ηχο 6ηίπι οπιηίβ δοΐβΐ βρρβί• 
1»Γ6 Π)6ΐΐ(1»€ί3. Υίηιηι ίαηρηίηκΜ βΐ άοΙοΒπηι α6οΐΝΐ• 
ηαδίΐην Ώοηύηη$. Ηοηηΐηβηι Ιιίο (1ί€ίΐ ηιιί €«(16 ά^\^ 
€ΐ3ΐυΓ, (|υί ίη8ί(1ί2ΐυΓ, ({υί 68ΐ ίΓουίΙυΙβηΐυδ 61 Υ6Τ8ΐ- 
ρβΙΙΙδ, ςυί »ϋυ(1 Ιΐ2ΐ>6ΐ ίη οτο, ΛΪιηά ίη ρβεΙοΓβ, ({«Ι 
ιη3η8υ6ΐυ(1ίιιί8 ςΐ]ί(ΐ6πι 36 οοπιΐΐβΐίδ ρβΓδοηβπι ίη(1υΐΙ, 
86(1 86 Γ30ΐΐ8 Ιυρυηι 0δΐ6η(1ίΙ, (|υο ηΙΗίΙ ροδδίΐ 68δβ 
(1«ΐ6Γίυ8. Αρβπυδ βηίιη ίηΙπιΐ6υ3 ροΐ6$ΐ Γβοίΐβ οβνβή : 
ςιιΐ 3υΐ6ηι ηΐ3ΐίΐΐ3πι ςιιί(1οπι €6ΐ3ΐ, βΐ υΐίΐυρ ηιη1ίΐί3, 
€ηπι ηοη ροδδΐΐ ΓβεΙΙο (ΐ6ρΓ6>ΐ6ΐΐ(1Ι, ρΙιιηαΐ3 πΐ3ΐ3 Γβοίΐ• 
ΟυοαΓ€3 εΐιπϋΐαδ 6ΐί3ηι , ηπ3η(1ο ίΙΓι 36€6886πηΐ » 
δοϋποδ 61 3ΐΐ6πΐ08 ηο8 6886 ]υΙ)6ΐ. ΫεηίΗηΙ 6ΐιίηι α(ί 
νο$, Ιιΐ(|υίΙ, ίη νηΐίηιβηίΐΒ οοίιιι» : ίηΐΗί ΟΗίβηι «ιιηΙ Ιηγιί 
ταραοη {ΜαίιΗ. 7. 15). 8. ΕροαΗίαη ίηηηίΐίίίηίΐίηβ ιηί- 
$ηκονά%ω ίηω ίηίτοίδο ίη άοηιηηι Ιηομ. 0υοιιΐ3ΐη οιιίηι 
6χ 6]υ$π)0(1ί ΙιοηιίηίΙ)υ8 οο)ΐ6€ΐ3 6Γ31 Εεοίοδίβ, {[βηΓιΙΙ- 
Κ>υδ, η)3^ίδ, Ιιοηιίοίϋίβ, ρΓΧ8Γΐ£;ί3ΐοπΙ)ΐΐ8, ηΐ6η(ΐ3θί5υ8, 
(ΐ6€6ρΐοηΙ)(ΐ8 : (ΙίχβΓαΙ 3υΐ6Π), 0(]ί8ΐ1 61 3ν6Γ83η8 : 
0^ΐ6η(ΐ6η8 86 ηοη βχ ]υ8ΐίΐΐ3 6ΐ Γβοΐβ Γβεΐίβ, 86(1 6χ 
ίΙΙίϋδ 6ΐ6Π)6ηΙΐ3 3ΐ)ίΙΙίδ Ιί1>βΓαΐ3ηι Ιη ρβηβΙηιΙίΑ ΙηίΓΟ- 
<)υ€ΐ3ηι 6856 , 8υΙι]υηχίΙ : Ερο αηΐεηι ίη ηιηΐίίΐηάίηβ 
ηά%€Γί€θτά%ω ίκα, ίιι/Γοί6ο ίη άοηιηηί ίηαηι. Ν6 ςιΓίΒ 
6ηΊηι<)ί(»ΐ : Οιιοπιο(1ο 6γκο Ιυ, ςυΦ 1ιχ€6ΐί1ΐ3 Γ(ΐ6ί$(ί, 
80Γ?3(& 68 ? (ΙίχΊΐ πκο(]υιη 83ΐυΐΐ8 : ΡΓορΙβΓ ηΐ3^η3πι » 
ίηςυΐΐ, είβηιβηΐίηηι , ρΓορΙοτ Ιηβΐ&ϋίΐβιη 1>οηίΐ3ΐ6ηι 
86Γν3ΐ3 8υπι. δΰ(1 δπηΐ ηοηηυΐΐί, ςηΐ ηοο ηιίδβΓί- 
€0Γ<1ί3ηι ςϋί(ΐ6Π) 3(1πιίιΐυη(, ίιηηΐ6ϋί€3Κ>ϋί ποογΙμ) 306^ 
οΐί, ευ]αδπιο(1ί δυηΐ ^υ(1φ| : |;Γ3ΐί3 οηίπι 61 ιηΐ^βη- 

0ΟΠΐΐ3, 6ΐ8ί δΙί %ηίΐΛ 61 Π)1δ6η0ΟΓ(Ιΐ3, νθΐ6Ιΐΐ68 Ι3ηΐ6η 
61 ^ΓΑΐίαΠ) 1ΐ3ΐ>βηΐ6δ δ6Γν3ΐ, ηοη 608 ηυί 6ΐΓΓ6η3ΐ3 311- 

(13613 Γ6ριιβη3η(, 61 (Ιοιιυπι ηοΐυηΐ 8ΐΐδ€ίρ€Γ6, ({υβίοβ 
ί(ΐ6ηιηΙ ^υ(1α;^, άβ (]υί1)υ8 6ΐίαιη άΐοίΐ Ρ3ΐι1ιΐ8 ({υοιΙ 
ίβηοταηΐ€$ Ώεί ;ιι</ίΙίαηι , €ί μτορηαηι ]η$ιίΐίωη ψΜ- 
ηηί€$ ααΐΗ€τβ, ^ηϋιίίω Οά ηοη «ιιηΙ «ιι6;>Γ/ί ( Ηοη. 
10. 5). 06ίη(ΐ6 (|υοηί3ΐη άβ Οβο <1ίχίΙ, (Ιο δβίρδίι (|ΐιο- 
ςυ6 1ο(|υίΐυΓ : ΑάοταΙ>ο αά ίβηιρίαηι $αη€ΐΗηι ίπηηι ίη 

ίίηίΟΤβ ΙΚΟ. υΐ)1 βΙΐίΠΙ βΓ3ΐί»ΠΙ 3066ρβΓ0 , 10116 » 

ΙηςοΗ , ηΐ63 οΟοΓβηι , Ιιοο Ιίΐιί 83€ηΓΐ€ίοπι οΙΓο• 
ηηι. Αάοταΐίο αά ίβηιρίαηι ίοηααη Ιαηη ίη /ί- 
ηυτβ ίηο. Νοη δίουΐ, ίηςυίΐ, ηιυΐΐί (|υί ΟΓΑηΐ, 868β 
863ΐρ6ηΐ68, 1Γΐ3ηΐ68, ΐΟΓροδΟβηΙβδ, 86(1 ευπ) ΙίηιοΓο, ίη- 
ςυΐΐ, 61 ΙΓ6Π10Γ6. Ουί βηίιη δίο οταΐ, οπιηο νΐΐίοπι (Ιβ- 
ροηίΐ, 3(1 οηιηβπι νίπυΐβπ) (ΐ6<1υείΐαΓ, Οβυπι δίΜ γ6(1• 
(II ι ρΓορίΐίυιη. 9. ΏοηιΙηβ^ άβάηΰ ηιβ ίη )Η$βΗα (ηα 
ψΐορίβτ ίηίηη£θ$ ηΐ€θ$. ΟΙχίΙ Ι3υ(ΐ6δ Οβί,ιΙΙχίΙ Ιη ηιχίοι 
θ(1Ιοπι» 1)6ηΙ|;ηϋ3ΐβπι , 6ΐ6ητ6ηΓΐ3ηι, 8θ1Γιε11ο(1Ιη6πι, 
(ΙΙχΙΙ 80301 83ΐοΐ6Πΐ, (ΙίχίΙ ςυοπιθ(1ο 86Γν3ΐ• δΙΙ, (ΙίχίΙ 
ροδΐςο3Π) 86Γν3ΐ3 ΓοΙΐ ςοβοιπ) 3ΐ(θΐ6Γϋ ; γΐΐΐι ΐν€Γ• 67 δ. ΙΟΛΝΝΊδ €ΙΐηΥδΟδΤΟΜΙ 

ΜΙβύΒΙ, 9ίά νίΓΐιιΐ6Πΐ (ΐ6(1υχίι : ϋ& βΐίαπι ςαίπκιΐβ νί- 
ιτυηΐ, 1κ)η&ιη {;ρ€ΐη άαά'ϋ, δί νοΙυ^ΓίιιΙ €θιιν6Γΐί, υΐ 
(|υίρο5$ίηΐ ηαΐΒοποοηΙίβιη €θη&6ςιιί; €θΐινοηίΙ $βΓ- 
ηιοηοπι 3<1 ρβΐίΐίοηβιη, ςυχ (Ιβίηεβρδ ϋίοΊΐ : ϋοηιίηβ^ 
ά€άη€ Μβ ίπ ίνΛΐίΐία ίνα : ρβΓ Ιιχο (1θ€6Π8 αικϋΐΟΓοιη 
ρΗιΐ5 1ιγπί)ηο8 06Ο οίΚβΓΓβ, 61 ρπ> ύβηϋΟοϋβ 3€06ρ 18 
((ΓΑΐία» λ[;6Γβ ; 61 Ιππο ςυ» νυΐΐ ρβΙβΓβ, 61 ρΓΟ ίίβ ςιι» 
90Γβρ€Πΐ τυκυδ «86Γ6βηΙί38• δβά νΙ(ΐ62ΐηιΐ5 ςικρηαιη 
€α 8υη( ςαφ ρβΐίΐ. Ναιη ηΓιςαίά οοηιηι ςα» &ι1 Ιι^ηο 
νΊΐ2ΐη ρβΓίίηβηΐ ? ηυιηςαίά Ιβιηροπιΐβ «ο ιηοιηβοΐΑ- 
ιιβαιη? ηυιη<|αΊ<Ι €0Γυηι ηυχ ρη£ΐ6ΓΑυιιηΙ? Νυαι άβ 
ύηΜίΜ 1ο(ΐυιΐιΐΓ? ηυιη <)ββΙθΓΊιι? ηυηι άβ |)0ΐ6ΐ.ΐία7 
ηυαι ϋβ υ1ΰΐ5ε6η<1ί8 ίηΊιηίοί8? ΝίΙιίΙ ΙιΟΓαιη. 5β(Ι ηυί(1? 
Οοηηηβ, άεάοϋ ίΜ \η)ν$ΐίύα Ιιια ρτορίβτ νιϊηικοί ιηβα. 
νί(ΐ68 ςιιοιιιο<1ο ηίΐιίΐ ρβΓιΐ ίΐυχυιη 61 ολίΐυουιη, βΐ ςαο- 
ηοάο βυρβΓπυπι Γ0|;31 8υχί1ίυιη? Ου'ι οηίιη β» νίβ ίη- 
^ΓθίΙίυιαιίΓ, 60 πι&χίηίΐ6 αυχίϋο ίηϋί([6ΐιΐ. ^η&ΐίΐίαιη 
αυΐβιη \ύ^ ά'ιάΐ αηίν6Γ83ΐη νίΓΐυΐ6ΐιι (α). £ΐ Γ60ΐβ ιΐί- 
€Ίΐ, Ι η Ινα )ΐι$ιίΐΊα. ΕδΙ 6ΐιΊηι ΰΐίαιη ΙιοηοΊουιη ]υ*^ιί1ία, 
ςυ» 6Χ 6χΐ6Γηί$ Ιβ^'ώυβ ρΓθ1ίοί$α(αΓ, §6(1 νίΐίδ, 61 
ςιΐΦ ηίΐιίΐ 1ΐ3ΐ)6( ρ6ΓΓ60(υπι 61 βϋδοΙιιΚιπι, 61 οοη$1&1 
6χ Ιιυιηαηίδ εο|;Ίΐ2ΐΊοηΊΙ)υ8. Εςο αυΐ6ΐη 1ιΐ3ηι ρ6ΐο ]α- 
8ΐΊΐί2ΐη, ςυχ & 16 (Ιβΐ&ΐα 6&1, ηυχ (Ιυοίΐ ίη οχΐυιη; οΙ 
ιιιιχΊΓιυιη, υΐ 1)2ΐηο ]υ8ΓιΐΊ3ΐη ιηίΐιί €οη6ΠΊ6ΐη ^ 

5 ΐνο€ΐ6 &υ1ϋΐη (ϋχίΐ ΊΙΙυϋ, Ώ€άνο ιμ, ΡΓΧ86η8 6ηιιη 
νίΐα νια 651 ςυ» υΐ 8 ιπαπυ 8υρ6Γη3 (ΐ6(1υ€2ΐαΓ ορυ8 
Ιΐ3ΐ)6ΐ. δί 6ηΊιη υΓϋβιη ίη{[Γ685υπ ορυ$ 1)&1)6ΐηα8 »Γιςιιο, 
ςυί νί3ΐη ηοϋίδ ίπάίοβΐ, ιηυΚο ιηο{[ί8 ίη Οφΐυηι ρ6Γ6- 
£;Γίη»ΙυΓί υρυβ []3ΐ)6η)υ$ 5υρ6Γηο αυχιΐίο, υΐ ίη(1Ί€6ΐ, 
6οηΙΐΓΐη6( 61 <)6άιΐ€3ΐ : ηιυΐΐχ 6ηΙηι βιιιιΐ δϋΠΐΊΐΦ (|υ3Β 
()ίν6Γΐυηΐ. ΡΓ0ρΐ6Γ63 άϋχίοΓηιη 06ί Ι6η63ίηυ8. Ρτορίατ 
ίηΙηιίΓΟβ ίη€0». ΜυΙΐΊ, ίη(|αΊΐ, οοηβρίΓαηιηΐ ΊηΙιηίοΙ, νο• 

Ι6ηΐ65 βΓ6$5υ5 10605 (1ΊνεΓΐ6Γ0, οι ίη 6ΓΓ0Γ6ΐη 8ΐΜΐυ6βΓ6, 

ίη 3Γΐ3πιςα6 νίβηλ (]ιι66Γ6. Ουία 6γκο Ι3ΐ65 5υηΙ ίηβί- 
(Ιία!, Ι3ΐ68 ίηνα5ίοη68, ίρ56 ιηβ (Ι6<1υε. Τυο οηίαι 8υχί- 
Ιίο 6£60. Ναιη υΐ ία νί8 ςυίίΐεη) (ΙβϋυοαπιυΓ, 6]α5 65ΐ : 
υΐ 3υΐ6πι όί^ηί 8ίπιυ8 ιιΙ ί1ΐ3 πιαηυ ΙβιιβαπιυΓ , ηοβίπβ 
811 (1ϋί|;6ηΐί2β. δί Γυ6Π8 6ηΐΗ) ίπιπιηπ<1υ5, ηοη 16 Ι6η6ΐ 
ί1ΐ3 ηΐ3ηυ8 : 81 Γαεπδ αν3Γυ8 , 8ί 3ΐΙ(]υαπ) 8ΐί3πι ]]3ΐ)€η8 
ηΐ3θυΐ3η). ϋΐή§β ίη €οηιψ€θΙη ΐηο νιαπι ηι«αιη ; Ηοο 681, 
Ραο ιηίΐιί 63ΐη εΐ3Γ3ηι, 3ρ6Γΐ3ηι, ηοΐ3πι : Γαο οΐ 63 8Ίκ 

3ρΐΙ(1 ΠΙ6 06Γ13 6ΐ Γ60ΐ3. ΑΓίΟδ 311ΐ6ΐη ίΐΐΐ6ΓρΓ68 (ΙίχΙΐ : 

ϋοηφίαηα αηίβ ηιβ νιαηι ίναηι ; Ιιοο 681, Κ6(1(ΐ6 ρΐ3ηαιη 
30 Γ3θίΐ6Πΐ• 10. Οηοηιαηι ηοη €$1 ιη ίοτνιη νεήΐία, ΰοτ 
€θτνηι ναηηηι €»ί. Μίΐιί νίϋεΙαΓ 1ΐ£0 (Ιίε6Γ6 61 ά^ ίί8 ςοί 

ίη 6ΓΓ0Γ6 ν6Γ83ηΙυΓ , 6ΐ 05 6ΐ Π]6ηΐ6αΐ 3ε€Ι183η8 , υΙ 

οιηηί Ι>οηο (]68ΐίΐηΐ3πι ; 61 <Ι6 ίίδ ςυί νίνυηΐ ίη 806ΐ6Γ6. 

ϋ. 8€ρνΐ€τνηί ραΐαη» ηΐ §ηίΐΗΓ ίοηίΜ. Υβΐ ΗοπιίηΜΠί 

6«(1β ()6ΐ6€ΐ3η, νβΐ πιοηυ3 6ΐ πΐ3ΐ6 ο1εη(ί3 ϋοςαΐ3ΐ3 

ρΓοΓ6ΓΓ6 ΙιΊο <1ΊοΊΐ. Νοη 3ΐ)6ΓΓ3ν6ΓίΙ ςυί$ρί3ηι, 8ί ύ\(Άί 

€ΐΐ3πι 6οηιηι, ςιιί οΚ>8εοΒη3 ν6Γΐ)3 ΙοςυυηΙυρ , ογ3 ρ3- 

Ι6η5 86ρυΙθΓαηι 3ρρ6Π3886. 1116 6η1ηι ΓοβίΟΓ 68ΐ 86η8ί- 

ΙιΓι ιηυΐιο ^ηνίοΓ, ςυί (ΐυί<ΐ6Π) 6χ βηίηιχ ρυίΓεϋίπβ 

ηπΐιΐΓ : 8ηηΙ 6ΐί3ηι 3ν3Γθτυηι ογ3 Ι3ΐί3, ςυπηϋο ηίΐιίΐ 

3ΐία(1 ρΓοίΟΓϋηΐ ςυ3ΐη 6Χ<168 6ΐ Γ3ρίη35. Νβ 8ΐΐ 6γ^ο 

08 ΐυυηι ίν6ρυΐ€Γυηι , 8«(1 ΐ1ΐ683υΓυ8. ΤΗ683υΓί 6ΐιίπι 

* Βββ•« *<^ ^^ΐ'*^ )υί(ίΙίΩηι ηύΗι ωη€ίΙί6ηί ίη ρταάάήαη, 
(α) ^ιι8ι^ι^9Iη Ιιίο ^0031, νηη€η(ηη ΦίνΛβη, νβΐβΓ68 ιριο- 
φΐβ 80Γψ(0Τ65 ρτοϋΜύ ώυ ιηΐβ εΐΐΓί5ΐααι>ΚίΙί(ΐιιι οιηηβιη 
(2886 νίποΐβιη (!ΐοβΙ)3η(, ΠΙΙ9 (1ϋ Γβ ν6Γ8ΐιηι Ειηρβ(]οο1ί9]3ΐη 
»υρΓ4 ρ. 40» ηοΐ. (α), 3ΐιυΐίιιιιΐ8. ΑΠΟΠίεΡ. εΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. β8 

πιιιΐΐηη) 3 8βρυΙεπ8 ϋίίΤϋΓυηΙ, ςιιοά ίΙΙλ ηιιίιΐϋηι 
εοΓΓυπιρ3ηΙ ηικκΙ 3006ρ6πηΙ , ί8ΐί νβΓΟ οοηββΓ* 
νβηΐ. Μ8ΐ>6 βΓ^ο Ιιι ηυο(ΐα6 <1ίνίΐΊ35 δΐυιΐϋ 83ρΐ6ηΐΐΰΐ; . 
ηυχ ρ6Γρ6ΐυο ρεπηαηειιΐ, 86<1 ηοη ί(ΕΐθΓ6ΐη 3ΐίςιιβιιι 
61 ρυΐΓ6(1ίη6ηι. Ει ηοη (Ιίχίΐ 8ίηιρ1Ιο1ΐ6Γ 61 3ΐ>^1α1β 
86ρυ1επιηι, 86(1 ρ3(οη8, ιιΙ €ΐί3η) 8ΐ{;ηίΟθ6ΐ πιβΐοΓβιίι 
6886 3ΐΜ)ηιίη3ΐίοη6ΐη. €υπι εηίηι οροΓΐ6Γ6ΐ 608 1ιυ]υ8- 
ηιο(1ί ν6Γΐ)3 06ΐ3Γ6, ίΙΙί 611301 ρΓοΓβΓυηΐ υΐ 8αυη) ηιιιβί§ 
πιογΙιοπι 08ΐ6η(ΐ3ηΐ. Ει ίη πιοπιιίδ φΐίϋοπι οοΓροηΐΝΜ 
οοηΐηηυπι ίαοί6ηΐ68, Χ^ττλ ΐηκίίπηιΐδ : 1ιί αυΐοηι ίη ΙιΙβ 
ν6Γΐ)ί8 ΓΗοίοηΙ οοηίπιηυπι, 6ΐ ςοοά ίη ίιηο οοηΐο 66|:ιγ• 
οροη6Γ6ΐ 61 8υ0()63Γβ. ρΓθΓ6Γβηΐ68 , 6ΐ ηιυ1ΐα8 οϋβιι• 
<)6ηΐ68, 6ΐ οιηηίΙ)υ8 νί(ΐ6η(ΐ3 ρΐΌροη6ηΐ68. δ6(1 εθ8 φΐί 
Ι3ΐ68 8υηΙ, (]υΦβο, 3ΐ)ί^απ)υ8. δί 6ηίηι ηΐ0Γΐυ3 οοΓροτ» 
6ΧΙΓ3 υΓΐ)6Πΐ 56ρ6ΐίηιυ8 (α), ηιυΐιο ηΐ3ξί5 608 (]υί ν6Γΐ4ΐ 
π)0Γΐυ.ι, 61 ςυί Ι3ΐί3 ρΓοΓοΓυηΙ, 61 ηε ΐ6β6Τ6 3υΙ οΐιυιη• 
1)Γ3Γ6 ςυίϋεαι νοίυηΐ, 1οη£;6 3ηΐ3η<ΐ3Γ6 οροΓίβΐ : Ιιυ]ϋ&- 
ιηο(1ί 6ηίπι ογ3 8υηΐ εοηιηουηίβ οίνίΐαΐΐβ ρ^πιίείι^Β• 
Ιίιι^ιΐΜ «ν» άοΙο$€ αρεΰαηΐ. \\άϊ&ύ 3ΐίυ<1 {;6ΐιυ8 ίηιρΓΟ* 
1>ίΐ3ΐί8. Ηί (ΐυί(ΐ6πι (Ιοίυιη ίη ηιεηΐβ 8α3 εεΐαηΐ, 5ΐ3ΐιϋί9 
?6Γΐ>ί8 ιι(6ηΐ68 : 3ΐϋ 3υΐ6ΐη 3(ΐ60 8υηΙ ναΓΓί εΐ αβίυΐί, ιΗ 
ίη ίρβί8 ν6Γΐ>ί$ ίπ)ρΓοΙ>ίΐ3(6Πΐ οΙ)ΐ6(;3ηΐ , ΓΓ3υ(1β5(]υ6 οΐ 
Ιιΐ8ΐ<1ί38 6οη8ΐΓυαηΙ. Λνώϋα ΗΙο$^ Οαα , €Χ€ΐάαηΐ α το^ί- 
ίαίΙοίύύΗ$ «II». Υίϋο ΙιΊο 6ΐί3πι ςυαιη βίΐ ηιίΓΐ8 0Γ»ιί(ΐ. 
Νοη 6πίπι (ΙίχίΙ : Ρυηί, 86(1, Ληάιοα €0%, 61 Γ3ε υΐ 06β- 
§6ηΙι νίΐίο; Γαο υΐ 5ίηΐ ίιτίΐ3 60Γυη) εοηδϋία , (ΐιιοϋ 

6ΐί8ΐη ρΐΌ ίρ5ΐ8 681 ΟΓΠΓβ, υΐ ηΟΠ υΐΐτα ρΓ0ςΓϋ(1ί»1«1Γ 

60τυηι ίηιρΓθ5ίΐ35• Βιοηηάηηι ηιηίύΐνάιηεηι ίΜρΜίαίΗτη 
€ύηαη €χρβ11β €0% , ηηοηϊαηι ίτήίανηηηΐ /«, ΟοΜΪ瀕 
Ηοο 681, Νοη 5υηΐ ηιίΙιίευΓΦ 63 ςο£ ηοίΐιί Γαοΐ3 8υιιΐ : 
86(1 (ΙοΙβο ρΓορΐ6Γ 63 (|υ3! ΐίΐιί ΓεεβΓϋπΐ. Ηοε 681 βηίιη 
ίη ρηηιίβ ρίί 61 83ρί6η1ί8 αηίηιί , 8υ35 ςυί(ΐ6ηι ηοΙΙβ 
υΙεί8€ί, 86(1 1)61 ίπίιΐΓί38 νεΙιεπιεηΐβΓ ρεΓ&εηυί. Μαίιί 
ί3θίυηΙ 1ιί8 6οηΐηιπ3, ({υχ ίη Οουιη (|υΙ(ΐ6Π) Γαεί» 8υιιΐ 
(Χ)ηΐ6πιη6ηΐ68, ςαχ ίη 86 3υ1επι ρ6ε63ΐ3 36ειτίπΐ6 γιη- 
(1ίθ3ηΐ6$. Αι ηοη βίο 83ηεΐί, 56(1 6οηιηι ςυί(1επι ςιι;ΐ2 ίη 
Οοαηι Αείκιηΐ, επίιιΐ 3€6Γηηιί νίιΐ(1ίε65; ςυχ ίη 86 3ΐι- 
16ΠΙ, ηε([1ί([6ΐ)3η(. 

ΐΑΒίίίία €Χ Ώ€θ βηηα• — 12. ι £| ΐΛΐ^ηΐητ υηιηη 
φά $ρ€ταηΙ ίη ί€, ι Υιά& ΙυεΓυπι οπιΙίοηί8. Εΐ ίΙΓι ηιβ• 

1ίθΓ68 6Υ3(ΐ6ηΙ, 6ΐ (ΐ6Νί5ΐ6ηΙ 8 νίΐίίδ; 6ΐ 3ΐϋ ΐη3((1ΐ3ΙΟ« 

1ιιρΐ3ΐβ βΠίοίεηΙυΓ, νίϋ6ηΐ68 ίΐΐοηιαι ηιυΐαΐίοηειπ» 6ΐ κΙ 
\ά (|ηο(1 681 πΐ6ΐίη3 εοηνβΓΒίοηειη , 61 3ΐίθ8 63 ηιιίοιιβ 
Α6Γί πΐ6ΐίθΓ68• Ιη ωΐατίΐΗηι βχίηίΐαΐ^νηΐ , £< ΗαΙ^ίίαΙ^η ίη 
€ί$. Ηθ€ 651 εηίηι ηΐ3χίπΐ6 ^3υ(11υπι ρεΓρεΙυυιη ; :ιΙί;ι 
6ηίιη |;3υ(1ί3 ηίίιίΐο βυηΐ 8ΐ3ΐ)ί1ίθΓ3 (|η3ηι ΟυνΊοιυιη 
Ου6ηΐ3, ςαββ 8ίπιυ1 36 νί(ΐ6ηΙυΓ ρπ^ΐεπηυοπΐ ; ()υ:6 681 
3υΐ6πι 6Χ Οεο Ιχΐίΐίβ, ηιαηεΐ , βπηίδςυο ΙιΧΓεί Γηϋίοί. 
1)08, 61 651 8υ(ΐαεί6η5 , ρ6Γρ6ΐυ3 36 8ΐ3ΐ)ίΙί5, ςυχ ηυΠί8 

ίηθρίη3ΐί5 36 ίΐ16Χ5ρ6εΐ3ΐί5 635ί5υ8 ΪΙΐΙεΓΠΙΠίρίΙυΓ, 56(1 

ρ6Γ 6Α ςυχ ρΓ0ΐιίΙ)6ηΙ ιη3]0Γ 6ΐ 8υ51ίηιίθΓ ι*6(1(1ίΙυΓ. 

Ν3Π1 61 3ρθ8ΐθΙί 03^6ΐΙί8 6Χ(ΐ6ΐ>3ηΙΙ1Γ, 6ΐ £[30(16^3111; 

6ΐΡ3υ1υ8 3Π1ίβ6ΐ)3ΐυΓ, 61 6Χ8υ1ΐ3ΐ}3ΐ : ιηοπΙυΓαδ 6Γ31, 
61 %Λ\ιύ\\ ρ3ηίεί|)68 3ρρεΠ3ΐ)3ΐ, (Ιίοεηδ : 8€ά βΙ$ί άβϋ- 
^ ρτορίετ εαοήβάαηι €ΐ ιηίηίβΐ^κηι βάά ναΐτα, βοϋ- 
ά€0 €ί οοΙΙαίον ονηι νοΙ>η οηιηίΰηε. Ιΐίάεηι νοΒ ρααιίβΐβ^ 
€ί ηΐ€€ηηΐ€θΙΙίΒίαηαηί (Ρλί/ίρρ. 2. 17. 18). €υηι ίί5(]αι 
(α) Ιΐ0886ρ6ΐΐ6η(1ΐ οοΓροΓ3 (Ιείυηοίοπιπι βχΐη υΓΐ)β5, ηυη 
ιρυ(ί Ιΐοιη3ηοβπιθ(1ο, 56(1 εΐϊβπι 3ρυ(1 Αΐ1ΐ6ΐιΐ6ΐΜ68 8ΐίο«ιιιο 
ίηιΐ8υ6ηΐ• 67 ΕΧΡΟϋΙΤΚ) ΙΝ Γ5Λ1.ΜΙ;Μ V. 09 σωΟηναι αδτη βίσήγαγεν • ά::£ντ<&εψΕ χαχία;, έχει- 
ρβγώγησε πρ^ς άρετήν • χρηστάς ύ-έφηνεν έλπίβαις 
χο\ τοΙς εν πονηρία ζιοσιν, εΓ γβ βουληθωσι μετα- 
6ληθήναι, ως έλΐου δυναμέ^/οις τυχεϊν • τρέπει τον 
λίγον εΙς αΓτησιν λοιπ6ν λέγουσαν • Κύριε, όδήγησόν 
με έν τη δικαιοσύνη σον • διά τούτων παιδεύουτα 
τ*-»ν άχροατήν πρότερον ύμνους αναφέρε ιν εΙς τ6ν 
Θε6ν, χα\ εύχαριστείν έφ' οΤς βύ «έτί^νθε • κα\ τότε 
&7εερ βούλεται α2τε1ν, χα\ πάλιν βύχαριατεΐν, έφ* οΓς 
άν λάβοι. Άλλ' Γδωμεν χαΐ τίνα έστιν & αΙτεΤ. Μή 
γάρ τι βιωτιχόν; μή τι έπίχηρον ; μή τι των παραπ- 
λεόντων ; Μί| περί πλούτου διαλέγεται ; μή περ\ 
^ξ^? ; μή «ερί δυναστείας ; μή περί τιμωρίας 
έχθρων; Ούδ^ν τούτων. 'Λλλά τί; Κύριε, όδήγησόν 
με έτ τη δικαιοσύνχι σον Ενεκα των εχθρών μον, 
Όρ2ς πως ουδέν έπίχηρον αΐτεϊ, χα\ πώς δβίται της 
Ανωθεν συμμαχίας; 01 γάρ ταύτην ό^ύοντες τήν 
έδ^ν, έχείνης μάλιστα δέονται της (δοπης. Διχαιοσύνην 
δέ ένταΟθα τήν χαθολιχήν φησιν άρετήν. Κα\ χαλως 
είπεν, "Εν τη δικαιοσύνη σον. "Εστί γάρ χα\ αν- 
θρώπων διχαιοσύνη, ή άπΐ τών νόμων των έξωθεν, 
άλλ* ευτελής, κα\ ούκ εχουΐια τ6 -ίέλειον χα\ άπηρ- 
τισμένον, χα\ έξ ά'^θρωπίνων συγχειμένη λογισμών. 
Έγώ δΐ τήν σήν αίτώ διχαιοσύνην , τήν άπδ σου 
χατενηνεγμίνην τήν εΙς τ^ν ουρανών χειραγωγούσαν, 
κα\ τήν συμμαχιαν, ώττί ταύτην έπισπίσθαι τήν 
διΧ7.ιο:ύνην •. 

ε'. Καλώς δέ βΤπε χα\ τδ, ^Οδι\γϊ\σϋν, ΌδΙς γάρ ό 
παρών βίος, δεόμενος της &νωθεν χειραγωγίαις. ΕΙ 
γάρ εΙς πόλιν μέλλοντες είσιέναι, δεόμεθα τοΟ γνωρί• 
ζοντος ήμΙν τήν όδόν - πολλφ μάλλον εις τον ούρανδν 
άποδημείν μέλλοντες , χρείαν 'χομεν τήί άνωθεν ^ο- 
πης, ίνα χα\ δείξτ^ χα\ στηρίξη χα\ χειραγωγήστ^ • 
ΊΤ/λλαι γάρ άτραπο\ αΐ έχτμέπουσαι. Διά τοΟτο έχώ• 
μέθα της δίξι3ς του Θεοΰ. "Ενεκα τών έχΟρώί^ μου. 
ΠολλοΊ έπανέττησαν^, φησ\, πολέμιοι βουλδμενοί μου 
παρεχχλΤναι τά διαβήματα, κα\ πλάνη σαι, χα\ πρ*^ 
έτέραν όδ^ν άγαγεΤν. Έπε\ ου ν τοιαΰται αΐ Ιπι6ουλα\, 
τοιαΰται αΐ Ιφοδοι, όδήγησόν με αυτός. Της γάρ παρά 
σου χρείαν Ιχω συμμιαχίας. *Αλλά τ^ μέν όδηγηθήναι, 
αύτοΰ γίνεται * τ6 δέ άξιον είναι του κρατηθηναι ύπδ 
της χειρ^ εκείνης, της ημετέρας γενέσθω σπουδής. 
"Αν γάρ ής ακάθαρτος, ού κατέχει σε ή χε\ρ εκείνη • 
&ν §ς πλεονέχτης, άν έτέραν τινά κηλίδα έχων. Κα- 
ταύΟννον ένώχίόν σον τ}\ν όδόν μου* τουτέστι, 
δήλην μοι ποίησον, σαφή , γνωρίμην • όρθοτόμηιον 
ού.ήν παρ' έμοί. "Ετερος δέ ερμηνευτής είπΐν • 
ΌμάΛισον Ιμπροσθέ^' μον την όδόν σον ' του- 
τέττι, ρΜαν ποίησον, εΟκολον. "Οη ούκ ίστιν έτ 
τφ στόμαη αιντώκ άΛήΟβια, ή καρδία αυτών μα* 
χαία, Έμο\ δοκεΐ κα\ περί τών έν πλάνη διαγόντων 
ταύτα λέγειν, τό τε στόμα διαβάλλουσα, [56] καΐ τήν 
διάνοιαν ώς ερήμην ιιαντδς άγαθου ' κα\ περί τών 
έν τΕονηρίςι ζώντων. Τάρος άνεφγμένος ό ^ίάρνγξ 
αυτών. "Ητοι τδ φονικδν ενταύθα λέγει, ή τ6 νεχρά 
προσφέρειν ^ δόγματα , χα\ δυσώδη. Ούκ Αν τι^ 
άμάρτοι , κα\ τών αίσχρά φβεγγομένων βήματα τά 
στόματα οΟτω καλέ σας, τάφον άνεφγμένον. Πολύ γάρ * η«Ί;. ταύτην έπιοιιάσαβθ» τήν φνλαχήν. Και) χα- 
λώς. ο«ΐ6Γΐ VI ίη ηιιιη. 8€ς. 

. ^ δίο Ηβ^. ιιΐΗΐίυ» ςυβη συνέστησαν, υ( Ιη ρι1υ5 Ε^ΗΐΙι 
1β|τβΙ)χΐυΓ. 

^ Κβ^ζ. προφέρειν. λΙΙΙ τεροσφέριιν. 

Ρ4ΤΙΙ0Ι.. Γιϋ. !Τ. της αισθητής ουιωδίας έκεί^Λ^ χαλεπωτέρα, άπλ 
σηπεδόνο; τικτομένη ψυχής* κα\ τών πλεονεκτών τά 
στόματα τοιαύτα, δταν μηδέν υγιές προφέρωσιν, άλλα 
φόνους κα\ άρπαγας. Μή τοίνυν έστο» τάφος τδ στό- 
μα σου, άλλα θησαυρός. Πολύ γάρ οΐ θησαυρο\ διενη- 
νόχασι τών τάφων, δτι εκείνοι μέν φθείρουσιν Οπερ 
&ν >.άβωσιν, ο^τ^η δέ διατηρουσιν. "Εχε τοίνυν καΐ συ 
πλοΟτον φιλοσοφίας άε\ μένοντα , άλλα μή δυσωδίαν 
τινά κα\ σηπεδόνα. Κα\ ούχ απλώς εΙπε« τάφον, άλλ\ 
άνειργμένον, ώστε κα\ πλείονα δτ,λώσαι τήν βδελυ- 
γμίαν γίνεσθαι. Δέον γάρ κρύπτειν τά τοιαύτα βή- 
ματα, οΐ δέ και έκφέρουσιν, ώστε μοίλλον αυτών τήν 
νόσον ένδείκνυσθαι. Και έπ\ μέν τών νεκρών σωμά- 
τιον τ^ εναντίον ποιούντες, τ?) γί) παραδίδομεν ούτοι 
δέ επ\ τών (βημάτων τούτων τδ εναντίον εργάζονται, 
κα\ δ δέον χατακρύπτειν κάτω έν τω βάθει της καρ- 
δίας και άποπνίγειν, έκφέροντες, κα\ πολλούς παρα- 
βλάπτοντας, κα\ προτιΟέντες πάσιν όρςίν. Άλλ' έλαύ« 
νωμεν τους τοιούτους, παρακαλώ. £1 γάρ τά νεκρά 
σώματα ίξω της πόλεΐι>ς καταθάπτομεν, τιολλψ μάλ- 
λον τους τά νεκρά (βήματα, κα\ τους τά τοιαύτα εκ- 
φέροντας , καΐ ουδέ συσκιάσαι βουλομένους πό^^ 
που κατοικίζειν χρή• επειδή κοινή της πόλεως λύμη 
τά τοιαύτα στόματα έττιν. ΤαΤς γΛώσσαις αυτών 
έδοΛιονσαν, Είδες έτερον κακίας είδος. 01 μέν έν τ|| 
^ιανοί^ κατακρύπτουσι τ6ν δόλον, βήματα προσηνή 
προσφέροντες • οΐ δέ τοσαύτη κέχρηνται τ!) δεινότητι, 
ώς έν αύτοϊς το5ς [ϊήμασι συσκιάζειν τήν πονηρίαν, καΐ 
^άπτειν δόλους χα\ έπιβουλάς. Κρίνον αυτούς^ ό 
Θεός ' άποπεσάτωσαν άπύ τών διαδονΛιώτ αυτών. 
"Ορα κάνταΟθα τήν ήμερότητα της ευχής. Ου γάρ είπε, 
Κόλασον, άλλα, Κρίνον αύτονς, κα\ παΰσον της πονη- 
ρίας • άνήνυτα αυτών ποίησον τά μηχανήματα* δπερ 
κα\ ύπ^ρ αυτών εΰχεσθαί έστι, του μηκέτι προΐέναι τά 
της κακίας αύτοΤς. Κατά τό χΛηΘος τών άσεδειών 
αυτών έξωσον αυτούς, δτι χαρεπίκρανάν Γβ, 
Κύριε, Τουτέστιν, Ο^έν μοι μέλει τών εΙς έμέ γενο- 
μένων, άλλ' υπέρ τών σών άλγώ. Τούτο γάρ μάλιβ^ 
φιλοσόφου ψυχής , 6πέρ μέν τών οίκείων μή άμυνε- 
οθαι , υπέρ δέ τών εις βεδν γΐ'Λ>μένο3ν σφόδρα 
έπεζιέναι. Τούτων τάναντία 7:ολλο\ ποιοΰσι, τά μέν 
του ΙΗοΰ παρορώντες , τά δέ. εαυτών μετά πολλής 
έκδικουντες της σφοδρότητος, άλλ* ούχ οΐ άγιοι ου• 
τως, άλλα σφοδροί τιμωροί τών είς Θεδν γινομένων 
ήσαν, τά δέ εαυτών παρεώρων. 

ΚαΙ εϋρρανθήτωσαν .ιάντες οΐ έλχίζοντες Ιλϊ 
σέ. "Ορα της εύχης τδ κέρδος. ΚάχεΓνοι βελτίους 
έσονται, χα\ στήσονται της πονηρίας• κα\ Ιτεροι 
πολλής άτϊολαύσονται της ήδονήί,τήν τε εκείνων μετα- 
βολήν όρώνχες, [37] κα\ τήν εις τδ βέλτιον μετάθεσιν, 
κα\ έτερους σπουδαιότερους ταύτη γι*/ομένο\>ς. ΕΙς 
αίώνα άγαΛΛιάσοντα(, καΐ κατασκιτ\νώσεις έν αύ- 
χοίς, ΛΟτη γάρ μάλιστα ή χαρά διηνεκής • ώς αΤ γε 
άλλαι τ^ιν «οταμίων (Γευμάτων ουδέν άμεινον διάχειν• 
ται, όμοΟ τε φαινόμεναι κα\ παρα^έου«αι * ή £1 
κατά Θεδν ευφροσύνη μένει χαι πέπηγι, διαρκής τ4 
Ητι καΐ μόνιμος, ούδεμι^ τών άβοχήτΐϋν περιστά- 
σεων διακοπτόμενη, άλλ' υψηλότερα γινομ4νη δι* αυ- 
τών τών κωλυόντων. Έπε\ καΙ οΐ άπόστ€^θί έμαστι- 
γοΟντο, χα\ Ιχα'.ρον* κα\ ό Παύλος έθλίβετο, χα\ 
έσκίρτα * τελευτ^ν έμελλε, χα\ κοινωνούς έκάλει της 
ή^νης, λέγων* *ΑΧ1* εΐ %α\ σχένδομαι έχΐ τ^ 
ΘνσΙψ ψΛ ΛειτονργΙ<ί, της Λίστεως ύμώτ, χαίρ^ 
χαΐ συγχαίρω ηάσιν ύμΐν. Τό δέ αύτύ καϊ ύμεί^ « δ. ϋΟΑΝΜδ ϋπκγδΟδτοΜΐ Αηαηΐϊΐρ. αοΝδΤΑΝΤίΝΟΡ. χαίξ)ετε καΐ σνγγ^αιίρετέ μοι. Τοις οΟτως ήδομένοις 
6 <ννς συνβΐ)(£ί. Δι6 κα\ αυτή β ούτω φησίν • ΕΙς 
ηίοϊτα άγ(ΐΛΛιάσΌ^ται, καϊ κατίΐσκτινώσεις έν αύ- 
^ο7^. Τοΰτο αύτ^ χαΐ ό Χριστδς βηλών 2λεγε , τδ 
άχατάλυτον της ηδονής &μφα{νων * ΠάΛιτ δψομΜ 
νμσς^ χαΐ τίιν γαράν υμών ούδ6\ς Λαμβάνει, ΚαΙ 
ΙΙαΟλος ίτάλιν • Πάντοτε χαίρετε , ά^ιαΛεΙχτως 
ΛροσενγεσΟε. Καϊ κανχήσοτταί έν σοΙ οΐ άγα- 
ηωντες τό δνομά σον. Τούτοι; γάρ μάλιστα Ιστι 
•/.χυ/3σΟαι μόνοις, τούτοις χαίρειν, τούτοις εύφραίνε- 
σΟαι • ώς ογε έζι τοΤς βιωτιχοΓς χαλλωπιζ^μενος, 
ού^^ν διενήνοχε των έν όνειρα) τρυφώντων. 

ς^. Τ{ γάρ, εΙπέ μοι,τών ανθρωπίνων τοιούτον έστιν, 
ο^ον παρέχειν χαυχασθαι ; Τώμη σώματος ; Άλλ* ούχ 
2στι προαιρέσεως τ^ κατόρθωμα, δι6 χα\ του καυχ5- 
σΟαι έστέρηται * &λλως βέ χα\ μαραίνεται χα\ βια- 
πίπτει ταχέως, πολλάκις δέ χα\ τ6ν 2χοντα Εβλαψε ν, 
όΟχ ε!ς δέον ταύτη χρησάμενον. Τούτο και έπ\ ώρας 
χα\ ίπΐ εύμορφίας Ιστιν εΙπειν. χαΐ έπ\ πλούτου, και 
ίτλ δυναστείας, κα\ έπι τρυφής, κα\ ίπί πάντο»ν των 
βιοκικών. Τ6 δ^ έπ\ τφ θεψ καυχίσθαι, κα\ τζ 
αγάπη τη εΙς αυτ^ν , κόσμος απάντων μείζων , κα\ 
λαμπρότης υπερβαίνουσα μυρία διαδήματα, κ31ν δε- 
σμώτης ό χαυχώμενος ξ. Οΐίτος ό κόσμος ού νόσιο, 
ου γήρ^, ού φραγμάτων ιρεριστάσει, ούχ άνωμαλί^ 
χαιριΰν, ούχ αύτφ διατέμνεται τφ θανάτφ, άλλα καΐ 
τ'^τβ διαλάμπίΕΐ μβιζόνως. "Οτι σϋ ενΛογήσεις δί- 
καιον, Έττειδί) ιιολλοί των ούτω διακειμένων παρά 
ανθρώπων καχίζονται χα\ καταγελώνται, κα\ μάλιστα 
ο ι άρετήν μετιόντες • Γνα μηδείς των παχύτερων έκ 
τούτο^ν καταπίπτη, δρα πώς άνέχει τήν διάνοιαν αύ- 
τοΰ λέγων • "Οτι συ εϋΛογήσεις δίχαιον. Ίί γάρ 
ρλάβος ανθρώπων καταφρονούντων χαΐ της οίχου- 
μένης άπάσης, δταν 6 τών αγγέλων Δεσπότης έπαινζ 
χαΐ άνακηρύττη ; 'ύβπερ οδν αύτου μή εΰλογούντος, 
χ&ν άπαντες έπαινωσιν ο( γην οίχούντβς χα\ θάλασ- 
σαν, ουδέν (φελος. Τούτο τοίνυν πανταχού σκοπωμβν, 
^πως αύτ?)ς ήμδς ανακήρυξη, ί^7α^^ς βύτ6ς στεφάνωση. 
Κάν τούτο η, πάντων έσμέν ύψηλότεροι,Γ58] κάν Ιν πε- 
νία, κϊν έν νόσψ, κάν έν τοΤς Ισχάτοις δμεν χακοΤς. 
Έπε\ κα\ ό μακάριος* Τώβ κα\ έν κοπρίςι καθήμενος 
χτΧ τφ ίχώρι τών τραυμάτων ήλκωμένος, κα\ μυρίας 
|Ιρύων πηγάς σκωλήχων, κα\ τά ανήκεστα πάσχων 
εκείνα, κα\ παρά οίκετών έμπτυόμενος, καΐ παρά 
^ίλων, καΐ παρά έχθρων, κα\ παρά γυναικάς έπιβου- 
λευόμενος, χα\ είς πενίαν, κα\ εΙς λιμδν, κα\ εΙς ίρ- 
Ρφστίαν την άνήκεστον έκείνην χατενεχθε\ς, πάντων 
μακαριστότερος ήν. Πώς; Επειδή ό Θεός αύτ^ ηύλό- 
γει λέγων "Ανθρωπος άμεμπτος, δίκαιος, άληΟινδς, 
Οεοσεβής,άπεχόμενος από παντός πονηρού πράγμα- 
^τος. Κύριε^ ώς δχΛφ ευδοκίας έστεφάπασας ημάς . 
ϋάλιν εΙς εύχαριστίαν κατέληξεν , ευχαριστήριους 
αναφερών ύμνους τφ θεώ. Τί δέ έστιν δπλον ευδο- 
κίας; "Οπλον άριστον, δπλον κατά γνώμην Θεού, 
2πλον κάλλιστον. "Ό δέ λέγει, τοιούτον έστι • Συμ- 

* Αύτη €ηΙ ΓβΓβτΑΐυτ ηοη Ιΐ8 ρβηρίουοπι 68ΐ« βη τοϋΙ 
γβοά |>Γ»06(ΐ6ΐιΙί, 3α προ^τεία, βο ή θβί^ Γραφ^. ςυ» 
3ΐΐΐ)λιι<Η2ηίυΓ. Ε^^ο ΓβΙνΙβΚηι «<] τήν χληρονομούσαν. Εοοίβ- μαχία καλλίστη ήμ3ς έτείχισας. "Ετερος δέ λέγΐιΐν 
ερμηνευτής. Στεφανώσεις αύτνν, περ\ τού δικαίου 
είρήσθαι τούτο διδάσκει • δτι Στεφανώσεις αυτόν τόν 
δίκαιον, τουτέστιν, ή σή εύαρέστησις άντΙ δπλου γί- 
νεται, χα\ δπλου καλλίστου • ή έκεϊνο • δτι Συμμαχί^ 
καλλίστη τειχίζεις τόν δίκαιον, χα\ ούτε τό κάλλος 
ούτοΰ ασφαλείας έστέρηται, ούτε ή ασφάλεια «ύτού 
5όξης έστ\ν Ιρημος. Τί γάρ Ισχυρότερον ανδρός, Ή 
δέ ώραιότερον τού Οπό της άνω δεξιάς τειχιζομένου ; 
Οδτος 6 στέφανος κα\ άπό ελέους πλέκεται, καθάπερ 
ό αυτός Δαυίδ άλλαχού φησι * Τόν στε^ανονντά ση 
έν έΛέει καϊ οΙκτιρμοΤς. ϋυτος κο\ άπό δικαιοσύνης* 
καΟάπερό Παύλος• ΑοΐΛύν ά,-ιόκειταί μοι ό ^^ϊ^ 
δικα/οσύί'ης στέφανος, Έστι χα\ χάριτος στέφα- 
νος, ώσπερίτερος λέγει- Στε^ώ^ψ δέ γ,αρίτων ϋχ&ρ- 
(ΐσ.τ σει σον. "Εστι δέ και στέφανος δόςης, καθάπερ 
Ήσαίίας. "Εσται, λέγων, ό στέφανος τηςέΛχίϋο^^ 
ό πΛακε)ς τΐ\ς δόζης. Πάντα γάρ ταύτα ό στέφανος 
ίχει, φιλανΟρωπίαν, δικαιοσύνην, χάριν, δόξαν, βδ- 
πρ^πειαν. θεού γάρ έστι τό δώρον, ποικίλην προφέ- 
ροντήν χάριν. "Εστι κα\ αφθαρσίας στέφανος, καΟά^εε^ 
φτ,σ\ Παύλος- *Εκέινοι μέν ίνα ρΟαρτύν στέφατοτ 
Λάβωσιν, 'ίιμεΤς δέ άφθαρτον. Ό τοίνυν ενταύθα λέγει, 
τούτο έστιν • Άσ:^αλείςι καΐ δόξη ημάς περιέβαλες. 
Τοιαύτα γ3ιρ τά τού θεού δώρα, Ισχυρά, κα\ εύπρζ- 
πείας γέμοντα• τοιούτοι οΐ στέφανοι. Έπ\ μέν γάρ 
τών ανθρώπων ούκ Ινι τούτο- άλλ' ό μέν έν δόξη, ούχ 
ασφαλής πάντως- ό δέ έν ά σφάλε ίςι , ούκ έν βόξη 
πάντως, ουδέ ^αδίως &ν συμβαίη ταύτα • εΐ δέ χΛ 
συμβαίη, ταχέως αποσύρεται. ϋΤόν τι λέγω• οΕ έν 
δυναστείαις δντες, λαμπροί μέν καΐ περιφανείς, ούχ 
έν ασφαλείς δέ • άλλα δι' αυτό μέν ούν τούτο μά- 
λιστα έν έπισφαλεΤ χωρίψ χαθεστήκασι, δ:ά τό μέγβ 
θος της δόξης. 01 άπε^^ιμένοι κα\ ευκαταφρόνητοι, 
έν άσφαλείςι μέν διά τό μή γνωρίζεσθαι, ούκ έν τιμ^ 
δέ • άλλα δι' αυτό μέν ουν τούτο μάλιστα έν άτιμί^ι, 
διά τόέν ασφαλείς εΤναι. [39] Έπ\ δετού θ*ού ούκΙστι 
τούτο- άλλ' αμφότερα μετά πολλής συντρέχει τ^ 
υπερβολής, χα\ δόξα καΐ ασφάλεια. Έννοήσαντες τοί- 
νυν τών αγαθών τό μέγεθος, κα\ πρό γε πάντων δβον 
έστ\ν αγαθόν άρέσκειν θεψ, δπερ κα\ δπλον, και δ6ξ^, 
κα\ άσφά).εια, κα\ τά μυρία αγαθά, μεθ' ύπομονί^^ς 
τρέχωμεντόν προκείμενον ήμίν αγώνα, κα\ μή άναπέ- 
σωμέν ποτέ, μηδέ γυμνο\τών δπλων φανώμεν. Τούτο 
γάρ τού τιολέμου τούτου τό είδος ούκ ανέχεται άοπλον 
στρατιώτην ίδεΐν άλλα τότε λύεται ή παρασκευί^, 
δταν λυθζ τό θέατρον • λύεται δέ τό θέατρον. δταν 
άπολύηται τού σώματος ή ψυχή. "Ωστε Ιως άν ενταύθα 
ώμεν, -ιτυκτεύειν ανάγκη κα\ οΓκοι καθημέ'Λ^ς, κα\ 
εί; άγοράν εμβάλλοντας, κα\ άριστοποιου μένους, κα\ 
νοσούντας , κα\ υγιαίνοντας. Κα\ γάρ έν τφ καιρφ 
της νόσου μάλιστα τής μάχης ταύτης ό καιρός, δταν 
όδύναι πάντοθεν θορυβώσι τήν ψυχή ν, δταν άλγηδό- 
νες πολιορκώσιν, δταν ό διάβολος έφεστήκη παροξύ- 
νων ειπείν τι (5ήμα πικρόν. Τότε δή μάλιστα άσφαλί- 
ζεσθαι δΐΐ, φράττεσΟαι τψ θώρακι, ττ^ άσπίδι, τφ 
χράνει, τοις άλλοις δπλοις, καΐ διηνεκώς εύχαριστεΤν 
τψ θίώ. Ταύτα χαλεπ3ι κατά τού διαβόλου βέλη, αΟτη 
χαιρία κατά τού δαίμονος πληγή, τότε μάλιστα λαμ. 09 ίι» ΙχΙαιιΐΟΓ 1>€υ5 ΙίθΙηΙΑί. 0«ι»ιιιο1)ΐ'θΐη ΊρνΑ ςιιοιίυβ 
ϋκ'ίΐ : Ιη ωίβτηηηι €Χ4Ηίΐαΰ»ηΙ, Η ΗΜίΜι ιμ βίβ. ΙΙοο 
ίμ^ιιιη ϋΐΓίδία:» οΐίαιη &ί^ηΊ&€αη$ ϋΐοβίαΐ, οβίβιιιΐβιιβ 
0ΑΙ1Ι νο1υρ!Αΐ6ΐη ιιΓιηίιηβ ροδί^β οεβ^ηΓΰ : Αιιγβμ «ιΜο 
ι«οβ, €1 (^οΜάΊαιη νβείΓΗηι ηβηιο ίοΐϋΐ (^ύαη, 16. 22). £ΐ 
ηΐΓ3υ3 Ρϋυΐπβ : 8€ηιρ£τ ραηά€ί€9 αηίάΜ οτΛίβ (1. 
ΤΗ($ί. 5. 16. 17). Ει ρίοΗίώΗηΙιιτ ίη β€ ηηι άίΙίρηη( 
ηοΜΘη υίΗΐιι. \\\% βιηπι «οΗβ Ηεβΐ ιηαχίηιβ %\οτιλτ\, ΙιΊδ 
(ζ&ιΐ(ΐ6Γ6 , ΙιΊ$ ΙχίΑπ : αΐ ηυί ϋβ Π^ ηυ.χ αι1 Ιιαηο νί- 
1»ηι ρΐ'ΗίικϊηΙ ^ΙοπαίιΐΓ, αο 5ί1>ί ρΐαοοΐ, ι^ ηίΐιίΐ ά'ιϋβτΐ 
αΙ» ϋ5 ςυί Ίη δοηιηο ?ο1υρΐ8ΐ6 ΓΓυυηΐυΓ. 
6. Ουί«1 οιηπ) ιηίΙιΊ , ύΐο, ςυχ50, 6Χ Γοϋαβ Ιιυπι&ηίβ 

€81 6]υ$11)<)(ϋ , ΙΙΙ 06 60 (|ΐΓΐ9 ρ055ίΐ ν6Γ6 ΛΟ 6θΗϋ6 {1θ• 

^ΪΛτιΙ \\νο$ οοΓροη$? 86ΐ1 υΐ 62β Τ3ΐί(1α8 1ιαΙ)62ΐηυ8, 
ιιοη 681 ΙΙ081Π 3Γΐ>ίΙπί, 6ΐ ϊάβο ηοη ββίςυοά (^ΙοπβιηυΓ, 
6ΐ αΙίο<|ϋί α20€08£υιιΙ ΰΐ €ΧϋΊϋυηΙ οεΙοπίοΓ , 6Ι βφρβ 
οΐΊ.ιπι Ιχϋυιιΐ βυιη ηυ'ι β8ΐ ϋβ ρΓχϋίΐυδ, 8ί ΰβ ηοη υΐ 
οροΓίοΙ υΙαίυΓ. Ι1θ€ οΓιαπι όιά ροΙβΝΐ άο ριιίεΐιηΐυ- 
«Ιίηΰ. άο (1ίνί(ϋ8, «Ιο ροίβηΙίΑ, (Ιβ νυΐιιρϋΐβ, βΐ άβ οη- 
ΗίΙιυ8 ({ΐκυ 3(1 Ιιαιιο νίίαιη |Κϊηίηβηΐ. Ιη Οοο 2υΐ6ηι 
ίΐ \ι\ 0}ύά 3ΐηο<β|;ΙοπΑΠ, β^Ι οηίΑΐυβ υιηπίιιιη π)αχΊ- 
ηιΐ!8, 6ΐ 8|>1οηι1οΓ ςιιί ίηηαιπεπι1)ί1ία 8υροΓαΙ ϋίαϋοπιαΐ», 
Ο! 1311181 811 ε3ρΐίνιΐ8 18 ςυί §1οη3ΐ(ΐΓ. Ιΐιο οπΐ3ΐυ8 ηου 
ιιιοι Ικ), ηοΐι 86ΐιίο, ηοο Γοηιηι νί€ί88ί ΐυίΐίηο, ηοη Κ6ΐη- 
ρυηιιη ν3Γίο(.ηΐ6, ηοη Ίρ83 (Ιβηίςαβ ηιππβ ίηΐ6ΓΓυπιρί• 
ΙυΓ : 8β(1 Ιυιιο ΰΐΊ3ΐη ηΐ39Ί8 ΓοβρΙοηιΙβΙ. 13. ΟαοΜαηι ίη 
^6η€(ΙάΜΐ ίηιίο. ΟιωιΓιαπι ηιαίϋ βχ ϋβ ηυ! ιΐ3 306€ΐ1 
8αηΐ, ρΓοΙ>ή8 3£ υΐ3ΐ6<1ίαΊ8 3ΐ> ΙιοηιΊη'ώυδ ^ρροΐιιηΐυΓ, 
«ο ίΓΓίϋβιιΐϋΓ, οι πΐΑχΊακΰ ςαι ν'ΐΓΐυΐϋΐη |)6Γ86(ΐυυηΐυΓ : 
πβ ςυ'ϋ οχ εΓ38•ίοηΙ)υ6 ρΓορίοΓΟλ 3ηίηιυιη 3ΐ)]ί€ΐ3ΐ, 
νίϋο ςυοιηοϋο β]υ8 ηΐύηίοηι ίυΐοίΐ 61 βυβίοηίΑΐ, <1ίοοη8 : 
ΟκοΝίαι»! /Η Ι)βηαα€£$ίΗ$Ιο, ΟαΙά βηΐηι ϋαιηηί «οάρίΐ, 
81 Ιιοηιίη68 €οηΐ6Πΐη3Μΐ, οΐ υΜίν6Γ5υ8 ΟΓΐιίβ ΐΟΓΠίΓυπι» 
ςιΐ3αι1ο ΟοπιΊιιυ^ 3ΐΐ){6ΐθΓυιη 6οηι ΙαικΙϋΙ βΐ ρΓΦ(ϋ€3ΐ? 
^ιΐ6ΐη3(1ιιιθ(1υιΐι 8ί ί|»86 ηοη 1)6ΐΐ6(ϋ€3ΐ , 6ΐ8ί οηιη68 
1;ιυ(1ϋΐιΐ» ηιιί ΙβΓΓηηι 61 ηιπΓΟ Ιΐ3ΐ>ίΐ3ηΙ, βί ηίΙιΊΙ ρτοϋβδί. 
Ι1(>€ 6Γ|;ο οιιιηί ηΐιοιίΰ οιΐΓ6η)ϋ8, υΐ ίρβο ηθ8 ρηΐϊΐ1ί€6ΐ, 
Ίρ^ ηθ8 ϋοΓοηοΙ. Ουοϋ ^ί 03ΐ, 8υη)υ8 οιηηϋ>υ8 οχοοΙ- 

8ίθΓ08 , ϋ1ί.ΐηΐ8ί ίη Ρ3υρ6η3ΐ6 , 6ΐί3Π18ί ίπ ΠΙΟΓϋΟ, 

6ΐί3ηΐ8ί ίιι 6χ1ΐ6ηιί8 η):ι1ί8 8ίιηυδ. Ν3ηι 6(ί3η) 1)03ΐιϋ 
^()ιι ίιι &ΐ6η|ΐιίΙΙιιίθ8θ(ΐ€ηί:, νυΙηοΓυιη 83ΐιί6 6χυΐ66Γ3- 
Ιυ8, ίιιηιιηιοπι1)ίΙίΙ>υ8 8€3ΐ6ΐΐ8 νβπΐιίαιη Γοηΐιϋυβ, 61 ίΠα 
ηΐ(1ί(;ιιί88ίιη3 ρΑΐίοηβ, υΐ ςυί 3 80Γνί8 εοη8ριιβΓ6ΐι:τ, βί- 
ςιιβ 3ΐ) 3ΠΐΊα8 61 ΊπίυΓιεί^, 6( βΙ) υχοπβ ίιιι^ίίΐίφ ΐ6η<Ιο• 
Γ•ιιΐυΓ, 613(1 ίιιορί3ηι, Γ3ηΐ€ηι, γΙ ίηιιιιβίΙίεαϋΠβιη χ^τΙ- 
1υ(ϋιΐ6ΐη ί1Ι;ιηι 68861 Γ6(ΐ3€ΐη8 , 6Γ3Ι υηιιιίυηι 1>63ΐί88ΐ- 
ΠΙΙΙ8. Οιιοπιοάο? Ουοηί3η Οβυδβί 1>6Π6<1ίθ6ΐ>3ΐ<Ιί6θηΒ : 
Ηοηιο 3 Γ6ρΓ6ΐΐ6η8Ίοη6 3ϋ6ηυ8, ]ιΐ8ΐ(ΐ8, ν6ηΐ8, ρίυβ, 3ΐι 
οηιιιί Γβ ηι;ιΐ3 3ΐ)5ΐίη6η8. Οοηύηβ^ ηί κπίο^βίνοΐΜη- 
ίαΐΗ ΙΜΛ οοτοηΛ$ΐί 910$ {Μ \. ι ). ΙΙυηαβ ϋββίίΐ ίη 
βΐ-3ΐί3Γυηι 3εΐί()ηυιη, ($Γ3Γΐ3Γυπι 36ΐίοιιίΒ Ιιγηιηοβ Ι)60 
ι»1Τ(:γ6ιι8. Οιιοϋ 681 30160) 8€υΙυπι Ιιοη» τοΙυηϋΐΜΤ 
^ιιΐιιιη ορίίπιιηη, βοιιΐυιη βοουηάηηι Ι)6ΐ 'πι•ηΐβηι , 
3ΓΙ1Ι3 ρυ1ί-Ι)6ΐτίιη3 (α). Ουο<1 3υΐ6ηι ιΙΊοΚ, ϋιΐβ ββΐ : 
Νο8 ΐφΓιιιιο 3υχίΗο πιυηϋδΓι. ΑΗιΐ8 &υΐ6ΐη ΙηΐβτρτΦΐ, 
ςιά (Ιίείι, Οοτοηαδ'α ίρββηι, <1β ]ιΐ8ΐο (ΙίχΗ, αΙ (ΙοββτβΙ, 
^0Γοη;ι1>ί8 ίρ8υπι }υ8ΐ(Μη, Ιιοο 681 , Ι>οη3 Ια» νοΙαηΙΐΒ 
681 ίΙΚ ρτο 3πηί8, Γ)8φΐ6 ρηΒ8ΐ«ηϋΜίηι1• : ¥6ΐ ΠΜ» 

(α) ΗΜ 60(1601 86080, 86(1 ΐΐίίδ ν6ΓΐΝ8 6Αν1 Κ6|Ηΐ8. ΕΧΡΟδΙΤΙΟ 1Ν ΡδΑΙΜϋΜ V. 70 

ΟρΙίιηο 3ΐι\ί1ίο ]ιΐ8ΐιιιη ηιυιιίδ, 61 η6ςα6 6]ιι• ραΐ€ΐιη- 
Ιαϋο ρπν3ΐ3 681 86θυΗΐβΙο, η6ςιΐ6 6]υ8 860ΐΐΓίΐ38 |;Ιοηα 
(ΐ68ΐίΐυίΐυΓ. ΟαΊ(1 6ηίηι ΓθΓΐίιΐ8, ςυί(1 Γ0Γδ08 ίΟΓηιοβίοι 

60 νίΐΌ, ςυί 3 βυροΓηα (Ιοχίπι η)οΐΗΐυΓ? ΙΙ.το οοπιηχ 
6ΐάηι 6χ η)ί86η€0Γ(1ί3 6θπΐ6χιΙυΓ, ηθ6ηΐ3(1ηιοϋοη) ίρββ 
03νί(Ι «Ιίοίΐ 3ϋΚ>ί : (2κί ΐ€ €θΓοηαΐ ίη ηιίκηνοη^ία €ί μιι- 
$βΓηΐιοηί^{ΡίαΙ. 102. 4). 1Ι«ο 6Γΐ3ηι 6Χ ](ΐη{ΐί3 , 
ςιιοπΐ3(1πιο<1υιιι άιάί ΡβυΙιΐδ : Ββ ϋβίίηο ηύΜ ηί ηρο- 
ί'ιία )νΛίιί\Λ οοτοηα (2. Τίηι. 4. 8). Ε81 6ϋ3Π) οογομι 
^Γ3ΐίφ , 8ί€υΙ άχύχ 3ΐίυ8 : €οτοηα αηίηη ραιιατ^ηι ' 
ά€[ίηάύίΙβ (Ρτου.Α,ϋ), Ι^η ν6Γ0 68ΐ 6ΐί3ΐη 6(ιγοιι3 
((ΙοΓίχ, 8ίυυΙ (ΙΙοΙΙ 183138 : Εηί ύονοηα $ρ^ , €χ ^/^Ηιι 
€οηί€χΐα (/«αί.28. 5). €θΓυη3 6ηίΐϋ Ιΐ3ΐ)6ΐ Ηχΰοπιοίβ, 
1)6ηΐ£;ηϊΐ3ΐ6Π) , ]α5ΐ1Π3Πΐ. |;Γ3ΐίαπι, ((Ιοηβηι, (ΐ€6ΑΓ6ηι. 
Ε81 οηίπι Οβί (Ιοηυπ), (|υο(1 ν3Π3πι ριχχΐυοίΐ (;τ3ΐί3ηι. 
Ε81 6ΐί3Π) ίιΐ6θΓΓορΐίοΐΜ$ ΓΟΓΟίΐΑ» (|ΐιβιηο<Ιρι•(Ιυιη (Ιίοίι 
Ρ3θΙα8 : ΙΙΙίίΐΗίά$ηι Μ ζοηηρίϋήίβηί οοτοημμ αΰάρίαηΐ^ 
ηοί αηίαη ίηΰοτΓπρίαηι (1. Οογ. 9. 25). Ηοο 681 οι^ο 
ηοοιΐ Ιιίο (Ιίοίι. δοοαρίΐΑΐβ οΐ |;1θΓί3 ηο8 0θΓοη38ΐί. 73- 
Η3 8οηΙ βηίπι Οεί (1οη3 ν3ΐί(]3, 61 (ΙβοοΓΟ ρΐ6η3 : ϋΐο• 
βυηΐ οοΓοηχ• Αΐ ίη Ιιοπιίηίίυδ ηοη ίΐ3 6$1 : 86(1 φΐΐ 
681 ςυί(ΐ6ηι ίη £[1θΓί3, ηοη 681 οηιηΐιιο βοοοπίδ; φΐί 681 
8υ(6πι Ιη 86€ϋΓίΐ3(6, ποπ 681 οιηοίηο Ιη ^οτλ, ηοο 
1ιχ€ ί3θί1β 8ίηιυΙ 6ν6η6ΓίηΙ : (\ηοά 8ΐ 6ΐί3Π) 6Τ6ΐΐ6ηηΐ, 
66ΐ6Γϋ6Γ βυΓοΓυηΙοΓ. Υ6Γΐ>ί ^Γ3ΐΐ3 : Ουί 8υηΙ ροΐ6ηΐθ8, 

61 80010108 ((οηιηΐ πΐ3§ί8ΐΓ3ΐυ8, 8υηΐ <|υί(ΐ6ΐη 8ρΐ6η(1ίιΙΙ 
61 ΙΙΙο8ΐΓ68, 86(1 ποη 86θυΗ, 1Π10 νοί 60 ιη3ΧΗη6 ηο- 
ηιίηβ Ιιι ΙυΚίΓίοο 61 ρ6ηουΙθ5θ 1θ€θ ν6Γ83ηΐυΓ, ρΓ0|)ΐ6Γ 
%\οτ\3β ηΐ98ηίΐθ(1ίη6ηι. Ουί 3ΐιΐ6ηι 8υηΙ 3ΐ)]66ΐΙ 6Ι νΙΐ68, 
8υοΙ ςοί(ΐ6ηι 86€αΓΐ , 60 ςυο<1 ηοη οο^ηθ863ηΐυΓ , 86<Ι 
60 ίρ80 8001 νοί ηΐ3χίη)6 ίπ^οηι , ςυοιΐ ίη βοοαηΐβίο• 
Ιη Οοο 30Ι6Π1 ηοη ίΐ3 65ΐ : %οά ιιΐη(]υ6 ίη8ίβηίΐ6Τ 

ΟΟηΟυΓΠΐηΙ, 61 (Ιθη3 6ΐ8600Γίΐ38. €θη8ί(ΐ6Γ3η(β8ίΐ3(|1Ι0 

ΙιοηοΓοαι ηΐ3|;ηίΐυ(1Ιη6Πΐ , 6Ι 3ηΐβ οηιιιί3 ςολοι βίΙ Ικη 

ηυΠΙ 060 6886 ){Γ310Π1, ς00(] 68( 61 3ηη3, 61 ^0Γί3, 61 

8660Γίΐ38 , 61 1)οηι ΙπηοοιοηΐΝΐίΑ , 3(1 66η3οΐ6η ηοΐΜβ 
ρΓοροβΙΐοοι €υιτ3Π)08 60ΐη ΐοΐ6ΠΐηΙί3, η6€ οπΐ(]θΐιηιι 
ιηίηιο (Ι6&6ί3ηΐ08, 066 οοιςοαηι νΙ(Ιβ3οιυΓ ΐη6πη68. Ηο6 
6θίιη ΜΗ ((6008 ηοο ραίΙΐοΓ , υΐ οιίΐοβ τί(Ιΰ3ΐοΓ 8ίηο 
αηηίβ : 86<1 ΐαοοιίβοΐοηι άΙηιΙΐΐΙΐοΓ 3ρροΓ3ΐο8» ςο3η(1(ΐ 
Γο6ΓίΙ ΐΙΐ6ΑΐΓοηι ά1•8θΙα(οηι : 8θ1νίΐύΓ ιοΐ6θΐ Ιΐΐ63(ηιηι, 
ςο3η(1ο 301013 8ο1νίΐϋΓ 3 οοΓροΓΟ. 0θ3Γβ ςο3πΐ(Ιίυ Ιιίο 

800108 , ρθ§η3Γ6 0606886 68ΐ 6ΐ (ΙοΠίΙ 86<ΐ6ηΐ68, 6ΐ ίη 
ίΟΓΟΟΙ 600168 6ΐ ρΓ30(ΐ6ηΐ68, 6ΐ .Τ^ιΐ08, 6ΐ 8»η08. 

ΙΙογΙ)! οηίοι ΐ6η)ροΓ6, ΙιΐήοΒ ηιαχίηιο ρα^ηπΐ ΐ6πιρο8 
68ΐ, ςαβηάο (1ο1ογ68 οιι(1ί(]ΐΐ6 οοηίοΗιαηΐ 3ηίπΐ3πι , 
ςαιη^ο Ιη8ΐί(Ι:β οΐιβ'κίοηΐ, ςο3ΐΐ(1ο 3(1θβΐ (ΙίτιΜοβ ίηοί• 
Ι•η8, οι 306ΓΚ>οηι 3ϋ<ΐ(ΐο(Ι νοΗχιπι <1ί63ΐηο8. Τοηβ 
013X1016 ηοβ ηιοηίπ οροΓΐ6ΐ, ΙοχΙ ΙοΗοβ, 6ΐ7ρ60, §3• 

|63, 61 3Πηί8 0;6ΐ6Γΐ8, 6ΐ ρ6Γρ6ΐ0Ο ΟοΟ |;Γ3ΐί«β &96Γ6. 

Η9»: 8ΐιηΙ |[Γ3?Ί•8ΐηΐ3 ςοφ ίο ιΐίιΐιοΐοαι Ιι>Γφΐ•ηΙυΓ 

Ι6ΐ3, Ιΐί6 681 ίΟΐΟΒ ΙΟ (ΙχΟΙΟΟβΟΙ 66ΓΓΐ88ΐΒΐα8, ΙΟΜ 8001 

« £(111. Κοοι. Ργοτ. 4. 9 : ΰοτΌηα 9Λύφηβϋίηίΐ9 (<•• Α(|θΙΐ3βϊ, όΛ ΰΟΤΟΜ (βίοτηιίιοηίί (βύχή(Λΐ*ς) «βΙ»ϋΠ •Μ 
8^πηηιιο&οα), (Ιβ οοτομ ι^λ (δ6Ϊη«); «ρο<1 ΤΙιβοόο• 1100601, θβ εϋτσηα ριύΛηϋιΛηΜ (ώ^αφητος) ; 3ρο4 
ηβηιΙο•πι, ^ €θτωια {ρταίίαηαΛ, 86(ί β&Ιιυηιο Οιτίβο. 
Βίοηιαηι οχ ()υοΙ)ϋ8 Ιοα» υηοοι ΓβΓίκβ : οβπι ΡγουοτοΙο• 
ΓΟΟΙ 1, 9, ΙβκΙίαΓ» €θτοηαΜ €ΐάΜ ρταί^ηοΛ Φί^ΜΜ ή 

0»ϋ6 ΙΜ. ΡγΙΟΤ• 301601 ΥοΗμ Ιΐΐφΐδ νΟΓβ&ΟΐΙΐ 6ΜΙ 
Ρ0•Ι6Η0Ι11ΗΙ8 ρΗθΗ8 00^1λ5(«^1^ 71 8. ^ϋΑ^ΝIδ οιικϊδΟδτυΜί Αΐιαιπι:ρ. αοΝδΤΑΝΤίΝΟΡ. 7* οοΓΟίιχ $ρΐ£π(ί{(ϋ&8ίιηΛ\ Ν^ιπ Πίαιη 1)6;\ΐπιη ^ο1) (πΊΙιΊΙ 
«ηίιιι νβίαΐ ςιιο ιηίηυ$ α^ οιπη ΓαΓ$υ3 οοηΓιι^Ίηιηπδ) 
Ιιυο ιηαχίιηο €ΐ&Γυηι Γ6(1ίΙ1(1ίΐ , Ιιοΰ ιη&χίηιίδ 1αυ(]ίΙ)ΐι$ 
ϋΟβοίΙ, Ιιοο ΰΟΓοηην'ιΐ, ςιιοά (βηιρορβ ΙβηΙαΙίοηίβ, 
ιιΐ0Γΐ>ί οΐ μαυρϋΠιιΓιδ, ίιιιιηιιίαΙ/ιΠ ο]υ5ηιθι1ί ηπίιηο ηρ• 
ρ^πυοπΐ, 61 ιηβηΐο ίιιιιηυ1)ί1ί5, ςιιΐΐΜΐ$ §Γαΐί3δ η^βΓΟί 
1)60 ν€τϋ3 οΙ)ΐυΐ6η1, 61 βρίηΐυλίβ ίΠαιΙ Βα€Γίύϋίυιη. 
ΕΓ3Ι4 6ΐιίιη $Α6πΟοίιηη ν6Γΐ)& 6]υ8, ςιιχ (ΙίχίΙ : ΰοιηΐ- 
ιΐΜΐ ά^άίι, ΒοηιίΗΐΐί αΙ^$ΙηΙίΙ : Μηί Οοιηιηο ρΙαΰΜί, Ηα 
(αΰΐηηι ίϋ : ίίΐ ηοηιβη ϋοηύηι Ιί&ιβάκΐηηι %η ΜοηΙα 
(^ό^ 1. 21). Οιιο(1 ςυ'ιϋβιη ηο8 ςυοηαο 8βπιρ6Γ Γαεί.ι- 
ιηα&» 4η ΐϋΐιΙα(ίοιιί5ΐ|8• ίη ε3ΐαιηίΐαΙίΚ>08, !η ίη8ί(1ϋ8 
η64ΐιη £ΐοπα 61 ΙιοιιοΓβ αίηεΊβηίοδ , εΐ ρβΓρβίυο 1)6η6- 
ι1ΐ4:οηΐ68 : ςυοιΓίΑΐη 6ί %ϊοτ\^ ίη δχουΐα δχοαίοιυιη. 
Αηΐϋη. 

ΕΧΡ08ΙΤΙ0 ΙΝ ΡδΑΚΜΟΜ VI. 

•Όοηώα » ηβ Ιη [ητοτε Ιηο ατ^ηοί ηιβ , ηεηηβ ίη 

Ιτα ίνα οοτήρίαζ η€. 
Α. 0υ3ηόο ΤαΓΟΓΟίΒ 61 Ίπαη άβ 060 &υ(ϋν6η5, ηίΙιΠ 
Ιιαηι&ιιτιιη 8υ8ρί6οΓΪ8 : δΐιηΐ 6ηΊιη νβτΐ)» ςιι'ώυβ 86 Λά 
€»ρΙιιιη ηοδίΓυιη άβπιίιΓιΙ. 0608 6ηΐιη αΐ) 1ιί3 οηιηίΐχΐδ 

Γΐ))6Γ. 081• Ιΐ3 301610 ΙοςοΊΐΟΓ Οΐ ίη ΟΓαδδίΟΓΟΠ) 69(1αΙ 

1πΐ6ΐ1Ίβοηΐΐ3ηι. Ναπα ηο8 ςαοςαβ ςυ»η^ο 1οΐ|υίπιοΓ ευπι 
))3^1>α^ΐ8 , ιΙΙοΓυιη 1ίη{[υ3 υΐίπΗίΓ : οΐ δ! ευη) ρυβΓΟ 1ο- 
ΓϋίπιιΐΓ , υιιη ειιπι εο ϋαΐΐιυΐίπιυδ , εΐ υΐ δηρίβηΐί^δίηιΐ 
δίηιπδ^ 0(1 1ιιιηιίΊι.Ί(εηι ϋΐίυδ ποδ (Ιεπάΐίιιιυ». Εΐ ςυΙ(1 
ηιΐΓπΐΗ 8ί ):οε ίιι νεΓίίβ Γαοίπ'.ιΐδ, ηπηι άα η\ οΐίοιη ίη 
Γοΐΐϋδ ίιΐ η ηοΙΓίί^, υΐ ηυί 61 ιη3ηηδ ηιοηΐεηπιυδ, 61 Ιπ^ηι 
•^ίιηιιΙοηνΐ4$^ ιιΐ ϊηΓαηΐεπ) εοητΙ^&ηιυδΤΙίΑ βΐίαιη ϋοο^ 
ΓΓη^ίδΊοΓεδ ηΙΤιεοι ε νοίεπδ, Ι3ΐΐ1)ΐΐδ νεΓίάδ υδοδ 6δΐ. Νοη 
ΓπΊιη ρΓΟ δυη (ΙίςπίίαΙβ 1θ(|ηί 8ΐυ(1ιήΙ, 864 ρΓΟ αυάίΐο- 
ηιπ) υΙί1ίΐΑΐ6. Νηιη δο ποη εδδβ Ιγ.τ ο1)ηοχίηπι ηΙίειιΐΜ 
4>8ΐ6ΐΐ(1<.'Π3 , (ϋειΊ)αΙ : Νιιηιηιι^ά ηΐ€ αά Ίταηι ρτοΌοεαηΐ , 
ΗΟίΐηβ ΐιηρΒΟί { Ιβτ, 7. 19 ) ? Τυ ηοΐεηϊ ίΐιιοηιοίΐο νβΐΐοδ 
ίρδίιηι 4ΐί>^δ6ΓεΓ6 ουηι ^υ(^;I'^8 , εηηι ηοςοβ ΐΓΑδεηίοΓ , 
ιιεο οι]ίο• 1ιαΙ)63ΐ η)αΙοδ? οϋίο εηίιη 68( αιιίηηί ρεπίΟΓ- 
Ι»α!ίο ; ηεο Ιωιηαηα Γ6δρίείαΙ? νίϋεΓβ βηίπι 6χ οοΓροΓβ 
«πηορίυτη βδΐ; ηεςηε ^οάΐβΐ Τ ηαιη Ιιοε ηυοςοβ εχ 
(;3Γΐΐ6. ?6(] εχ Ηοο ηοαίοιη αΐίαϋ ϋο^πια ίη^οοίυπι εδδϋΙ, 
η6ΐΐφι) η(»η Γ6£;ί οιηηία α Οβί ρΓονίιΙβηΐίλ : 61 θυπ) Ιαΐία 
4ΐβ Πευ αυιΙίΓβ^ΓΰουδΟΓβηΙ, αιοΐΐί 6Χ Ιίδ, ςοί ΙυηεεΓΑηΐ, 
οπιιιίηο Οειιιη 68»6 ί^ηοΓΗδδβηΐ : βο ουίεπι ί^ηοΓ^ΐο , 
οηιηίΑ ρ6ηί(>86ηΙ : ϋΐο οοηίΓα ίηίΓοάαείο <]θ([πι&ΐ6 , 
ΓοΙεΓίΐβΓ Γιεή ροΐ6Γ3ΐ οοΓρεείΙο. €υί εηίιη ρεΓδοαδοπι 
»'8ΐ Οΐ'οηι 0856 , 6181 ποη Ιΐ9ΐ)6αΙ εαπ) ςοαπι ρ3Γ 681 €ΐ6 
Ι>60 δεηίοηΐίαηη , 86(1 ςηί ^ (Ι6 εο 6Γη8δΙθ8 8ΐΐ8ρΙε6(0Γ ; 
ΐ6ΐη|Κ)Γ6 (|ΐΓκΐ6η) εεΠο εί ρεΓδπηιΙεΙιίΙυΓ , ηίΙΓιΙ Ι3ΐ6 Ιη 
Ι>(Ηΐπι εα(ΐ6τ6. Οπί ^ΐεηι 1ι:ι1)6ΐ ροΓδθ38υητΐ6]ιΐδηυ1ΐ3ηι 
68^6 ρΓθτί<)6ηΓΐ3ΐη, η^ε υ1ΐ3πι ευπι γ6γππ) εοπιηι §[<:- 
Γ«τ6, πεΓίηε >ί εχδίδίηηΐ , £αΓ;ΐΓ6 , (ΐοίιΐ ευπι ]ονεΓίΙ δί 
ΐΓ.'ΐείείΟΓ ϋε Οεί ίπιραΐίΙ)ί1ίΐαΐ6? ΙΙΙα ίρ83 <1β εαπδπ , 
Μηη ρηιΐ5ευιη ίΠίδ (ϋδδ(ΐΓυίδδ«ίΐ, ρο8ι^υ8η1 6ίβ ροΓ'ϋ.ιη. 
ντί« ιιΐ οηπι 6886 ορίη3Γ6ηΐΊΓ, ραυΐ3ΐίπι εοδ ηΐΓδΠ«( εχ • 
^ιΐΓΚαΙ, 3(1 1)06 (ΐΑβπΐ3 6Υ6ΐΐ6η8 , άβ 60 !Αφΐβηδ«υΙ)ΙΙ- 
-ηιίηβ , α εοιη 6Η«^β 3ΐ) 80(ϊΓΐΙοη6 Γβηιοίπηι οηΐΐοηο 
ρ«τΐΓαοΐ.ιιΐ8. Πίείΐ ειιίηι αϋπ^ ρΓορΙιείη : Λοη ($Ηηβί, 
^>νφίβ ΙαΒοηι^ίΐ ( /μη. 40. ^ ) : οΙ (]ηΙ εοηι ίηδεί «Ιί- 
χ€Γ3(', ί(ΐ6ΐη ΠΙΓ8Η5 οδίοπίΐεηδ Ρ^ηι 0886 ίη)ρ;ιΐί1)ίΐ6ΐη, δπΙ)]ηη^ίΐ : ΝίΐίηηΗΐά ηιβ ίρ$Ί αά ιναηι ρνονοεαηί , ηοιπΜ 
ιε\ρ$ο% ( Λύτ, 7. 19 ) ? Ει ςιιί ϋίχεΓ»! ειηη 6886 ίη Ιοιη • 
ρΙο , ΓΟΓδΟδ (Ιίείΐ : Νοη βεΐ Ίιοιιιο ίη ίβ ίοηοια^ βί ηση 
νιρηάίαΓ ίη άνϊίαίβ/^ {0$€€ 11. 9): Ιιοε 681 , 1•θ6θ 
ηοη εοπΙίηεοΓ. ΟυοιΙ δί ηοη οιηηεδ οΐΐυδ 6δΙ , 31 ρπι- 
ιΐοηΐίοπ εεΓίο Γε1ί(|υΊΐ ε()£;^ι3η^οπ1 εχ (Ιίοΐίδ, ηιιοιΐ ςηί3 
ΙγΓβηπίείδ 11Ι)εΓ ε^ΐ βίΓβειίοηΙύοδ , εΐ δΙηβ ηυίΙ>ιΐ8 ηοη 
\•χ^^ νίνεΓ6, 3ΐ) ηΐϋδ ιηπίΐο ηΐ3£ΐ8 1ίΙ)6Γ 6^1. ΟΙείΐ ίΐΛί|υβ: 
Ναιη €η$ Ηί Ιιοηιο άοτνη^Μ {Ιβτ, 1Ι• 9 ) ? Εΐ οϋίςυβ 
Ιηιείηΐ 3ε ΙοςοΚπΓ (1ε ίηρβ'ΙίϋίΙίΚαΐε. ΟιίΑπε Ιιίε ςοοςαβ 
ςοηιιιΐο ΠίΓοποη) αυιΐίεηδ , ηε ρυΐεδ 6δδ6 3ίΓεεΐίοηοΜ. 
5ί εηίυι Ιιοηιίηβδ (]υί ρίΐιίίοδορίιίχ δ1η(1εηΐ, ηΜ03(1 6]ιΐ8 
βεη ροΐεδί , &1) ίΓ3 3ΐί6ηι ρεΓπιηηεηΙ ; ηκιΐΐο πια|^ί8 
ίΙΐ3 δϋΙ)8ΐ3ηΐί3 , φΐφ 681 3ΐι ίη(6ΓΐΙο 6ΐ εοΓπιρΙίοηβ Ιί- 
1)6Γ3 , 61 ςηχ ηεε ά\^\ , ηοε εοηιρΓ6ΐιοη(Ιί ροίεβΐ• Νοη 
νί(ΐ68 6ΐί3ηι πιε(1ίεο8, άιχαι δεεαηΐ, νεί ΟΓυηΐ, ηοη ίη 
3£ΐ(1αεΙο8 ί(1 Γαεεπε, 86(1 (|ΐιθ(1 ηιηΐε αΟβοίαπι 6δΐ εοΓπ• 
£[6Γβ 3ηίπιο 8ί5ί ρΓοροηε.Λεδ , ηοη ίπηδεεηΐεδ α^^ΓοΓιι, 
86(1 608 ιηΐ86Γηη(6$, εΐ η ηηοΓίήδ Ιί1)6Γ3ΐι(βδ? Οιι.'ΐη<1ο 
ΓΓβΟ (Ιΐοίΐ : Λ> ίη [ηγοτι* Ιηο ατρηαί ηιβ : Ιιοο (1ί(•ίΙ, Νβ 
ροοηαδ δΐιιηπδ (Ιε ηιείδ ρεεεαίί•;, ηεε ιη(•3 (1εΙίε(3 ιιΐοί- 
δεαιίδ. 5. Μί$ίΎύνβ ΐΜί»ί, Οοηιίηβ, ηηοηϊωη ίη/7η>ιιι< 9ηιη, 
Ιΐηε νοεε οιηηβδ (^ειηοδ, εΐίαηίδί ίηηυηΐ6Γ3ΐ)ίϋ3 Γ6€ΐβ 
6Χ εχ νίποίε Γοεεηπιυδ , ε( νεΙ 3(1 δηηιηιαιη ρ6γυ€ιι6- 
ήηπιΐδ ]ιΐ8ΐίΐί:ιπ), ΟυοείΓεβ ίρδ6 εΐίβιη ρθδΐ63 ΓυΓ5υ8 
ύΐοίΐ: Νοη^ηαίβε(ώΙ(ητνΐ€οη$ρβ€ία ίνο οηΜί$νίναι§ 
( Ρεαί, 142.2) : 61 ίΐίικί : 5ί ίηίηηΗαΐβί οδεβτνανβΗ» , 
ηηίϋΗΒΐίηβίίΊΐ ( Ρ$αΙ, 129. 5) ? εΐ Ρβπΐυδ : ΝίΗΗ ηιιΗί 
ΰοηΜίΐΒ $υηι, ηά ηοη ίη Ηοΰ )ΐί$ίίβ€Λΐίΐ$ <ιι»ι (1• €ογ• 
Α, Ι): οϊ 3Ηϋ8 : βκί* ρίοηαΰίίητ ρίίΓαηι Ηαδατβ εοτ Τ νΗ 
ηηΐί α$$βτ€ί $β €$$€ ηιαηάνιη α ίοτάβ * ( Ργο*. 20• 9 } Τ 
Οπιηεδ εΓ^ο ε^^εηιυδ ηηί8εηεοΓ(]ί3 : δ6ϋ ηοη οηιπθΐ 
(1ί|;ηί δυηΐϋδ πιίδ6ΓίεοΓ(1ί:ιηι αδδείΐοί. Ναπι εΐβί δΙί ηιί- 
&6ΓΐευΓ(1ί3, (1ί}ΐ;ηυηι Ι3ΐπ6η Γε(](ΐίη(, ςυ6ηΐ3(1η)0(]αιιι ίρββ 
«1ίε6ΐ)3ΐ Μθ3Γ>ί : ΜΐΒβτώοτ €ν)υ$ ηΛατβΙίΟΓ : α ηΐί$εταΒοτ 
ηνβηι ηή$€ταίίθΓ ( Εχοά, 35. 19 ). Ουί οτ^ο Γεείΐ 3ΐίςιΐΗΐ 
ύΐ£[ηΐ]η) ηιίδ6Γίεοΐ'(1ία, ϋίεοί : Μηονβη ηια ; ςπί &υΐ6ΐη 
3ΐ) ίΐΐίπδ νεηία δε δεηιονίΐ , ΓπΐδίΓα (Ιίοεί : Μί$ετ€τ^. 
51 «ηΐαι εδδεί ροΓν6ηΐυΓ3 3(1 οπιηεδ ηιί86ΐίεϋΓ(1ί3, Ββ- 
ιηο δορρϋείο 3ΓηεεΓ6ΐυΓ. Ουαιικιυαηι Ι)3ΐ)υΐ :ρδ3 ({ΐΗΜ^αο 
3Π(|θθϋ ]ιιάίοίηηο,, εΐ ειηη ςηί ϋίςηοδ εΐ ηρίοδ 681 οι 
63 ΓΓυ3ΐυΓ, Γ6(]υίηΙ. 

2. Οητ φΑΐ εαάεηι ρβϋοαία αώηΐίΐηηΐ ^ ηοη Γα^άαηί 
ρίΒηα$ Ιαηηί, — Μυΐΐί ει^ο βχρε ε3(1ϋηι ροεοαία 3«1ιιιμ 
βετυηΐ , εΐ ηοη εαδίίειη Ιαηιεη ροκηαδ (Ιείίειυηΐ , αΐ 
ςοί 3ΐί38 1ΐ3ΐ>6ΓεηΙ εαυδ38 ψιχ 63 ρΓΓοεδδεηηΐ : 61 βί 
τιιΐΐίδ , ίη Ιαε ηυηε ΙιηπιοΓεπιυΓ ΟΓαΐίυηε. Ρεεε;ΐΓυιιΐ 
^οα^β^ οηαηεδ , εΐ ΓαεΓυηΐ {(ΙοΙαΙαίΓΧ , 86(1 ηοη οηιιΐί*ι 
638(1601 ροκηηδ άβάβνβ ; 86(1 αΐϋ ςα'ιϋεηι Γ.6εί(1εΓυηΐ\ 
:ι1ϋ νείΌ ν6η]3ηι δυηΐ 3δδε(|ηυ1Ι. Ιη ρεεοαίίδ εηίηι ποιι 
ςο;Ρ|'ίΙυΓ δοΐαη ηβΐυπι ο]υδ (|υο(1 Γηείυιη ε^ίΐ : δβ(1 
εΐίαοι^ηίπιοδ, 61 Ιβηιροδ, εΐοαυδ» , εΐ ρΐϊ&ί ρεοεβίηιη, 
δί 1)ί ςυίίΐεπι ρ6Γ$6ν6Γ3πιηΐ, ίΙΙοδ υογο ροΒηίΐυίΐ, ει δί 
€380, δί οχ ίΓ30(ΐ6, 6ΐ δί (Ιεί1ίΐ3 οροΓα. Εΐ ηιυ1ΐ3 δπηΐ 
φΐοΒ ()ηχη»ηΙοΓ, ΐεπιροπδ (1ίίΓεΓεηΙί3, εΐ δίπΐιΐδ Γείριι- 
1)Ηο«. ΙΙΐ εχεηιρίί %τζί\Λ : ρεεεοΓοηΐ ςοΙ επιηΐ δυΙ» 
Υείεπ, ρεοελοί 6ΐί3ηι ςυί δϋπΐ δοϋ Νονό ΤεδΙαηιβηΐο ; 

> Ια 6<1ίϋοο6 ΚοπίΑηα Ιβ^ΚυΓ, α ρεοοαϋ» ( άπό ά|λοφ 
τι«γ), δ6ευη<1(πη Ηε^Γαιοβη νεΓίΙβίειη. 71 ΕΙΡ05ΓΠ0 1Μ ΡδΑΙΜΟΜ ΤΙ. προ\ οΐ στέφανοι. Έι:(\ χα\ τίν μαχάριον Ίώ6 (ού- 
βέν γάρ χωλύ£( τ:άλ£ν ιΐς α^λν χαταφυγείν ) τοΰτο 
μάΧιΤζΛ λαμπρών άπέ'^ηνε, τοΰτο άνεχήρυξβ, τοΰτο 
έστεφάνοσε , τ6 έν καιρφ πειρασμού και νόσου κα\ 
πενίας άπερίτρεπτον φανήναι την γνώμην, άσειστον 
τήν διάνυιαν, τ6 ευχαριστήρια τω θεφ άνενεγχείν 
βήματα, χαΐ την πνευματιχήν έχβίνην θυσΕαν. θυσ(α 
γάρ ην τά βήματα αύτοΰ, άττερ Ιλεγεν • Ό Κύριος 
ίδωηετ^ ό Κύριος άρεΙΛετο* ώς τφ ΚνρΙφ §^οζΒ>\ 
οντω καϊ ίγένετο * εϊι\ τό δτο/ία Κυρίου εϋΛογη- 
^ιίνοτ 8ΐς τους αίώτας, "Ο δή κα\ ήμεί; άε\ ποιώ• 
μεν, έν τ,ειρασμοΤς, έν περιστάσεσιν, έν έπιβσ«>Λα?ς 
δοξάΐοντες τ^ν Θε^ν, χα\ εύλογοΰντες διηνεχώς • δτι 
αύτώ ή ^ςα εΙς τους αιώνας τών αιώνων. *Αμήν. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ς' ΨΑΑΜΟΝ. 

ΗύρΐΒ^ /ιή τφ θυμφ σου έΛέγξχις /ίβ, μηδέ τϋ 
^ΡΤϋ ^ου ^ίφδεύσχις με. 

α*. Όταν άκουσας θυ μ6 ν χα\όργήν έπ^ θεού, μηδέν 
άνΟρώπινον ύποπτεύσ^ς • συγχαταβάσεως γάρ έστι 
τά (βήματα. Κα\ γάρ τ^ Θείον απάντων τούτων άπ- 
ήλλαχται. Διαλέγεται δΙ οΟτως , ώστε χαθάψασθαι 
της τών παχύτερων διανοίας. Έπε\ χα\ ημείς δταν 
{^ρ6άροις δι«λεγώμ*βα, τξ εκείνων χρώμεθα γλ^ότ- 
ττ)• χ&ν πρδς παιδίον φθεγγώμεθα» συμψελλίζομεν, 
κδν μυριάκις ώμεν σοφο\ , πρ6ς τήν έχε(νου συγ- 
χατα^αίνομεν ταπεινότητα. Κα\ τ( θαυμαστών ει (5ή- 
μασι τούτο 7α)ΐουμεν , δπου γε χαΐ έν πράγμασι» 
χα\ χείρας δάκνοντες , χα\ Θυμ6ν ύποκρινόμενοι , 
ώστε διορθώσαι τ6 παιδίον ; Ούτω δή χα\ ό Θε6ς 
χαΟάψασθαι τών παχύτερων βουλόμενος , τοιούτοις 
χέχρηται ^ήμασιν. [40] Ού γλρ πρ6ς τήν άξίαν τήν 
ΙαυτοΟ φΟέγγεσΟαι έσπούδα•^εν•, άλλα πρ^ τήν ώφέ• 
λειαν τών άχουόντων. *£πε\ χα\ τ6 άόργητον αύτοΰ 
άλλαχοΰ πάλιν δειχνυς^ έλεγε * Λ^ ίμέ αϋτοϊ Λαρ- 
οργίζουσι , οϋχϊ δέ εαυτούς ; Συ δέ πώς έβούλου 
αυτδν διαλέγεσθαι τοΓ; Ίουδαίόις , δτι ούχ οργίζε- 
ται , οΰδΙ μισεί τους πονηρούς ; χα\ γάρ τ^ μΓσος 
πάθο; εστίν • ουδέ έφορ^ τά άνΟριυπινα; καΐ γάρ τδ 
όρ3ν άπδ τών σωμάτων είληπται* ουδέ ακούει; κα\ 
γάρ και τοΰτο άπ6 της σαρκός. *Αλλ' άιΛ τούτου πο• 
νηρ^ν άν δόγ;Αα έ•τήχθη έτερον^ τ6 άπρονόητα είναι 
τά πάντα• κα\ φεύγοντες τά τοιαύτα άκούειν περ\ 
Ηεοΰ , κ2\ τδ δλως εΤναι Θεδν πολλο\ &ν τών τότε 
Ι,γνότ,σαν * τούτου δέ άγνοηΟέντος , πάντβ άν άπο- 
λώλει• εκείνου δέ του δόγματος είσαχΟέντος, ταχέως 
κα\ ή διόρΟωσις έπεγίνετο. Ό μέν γάρ πεισθείς δτι 
Ιιτι θε^>ς, κάν μή τ);ν άςίαν Εχη π2ρ\ αύτοΰ ύπό- 
νοιαν, άλλα παχύτερόν τι ύποπτεύη, τφ χρ.όνι^ι πει- 
σΟήσεται , δτι ουδέ*/ τοιούτον περ\ θεόν ό δε πει- 
σθε\ς δτι ού προ'/οεί , ουδέ μέλει αύτφ τών δντων , 
ούδ' δτι έστ\, τί χερδανεϊ άπδ τοΰ της άπαθείας 
λόγου ; Διά δη τοΰτο εκείνο αύτοίς διαλεχΟε\ς πρό- 
τερον , έπειδη έναπέΟετο αύτοίς τή'^ πΑρ\ τοΰ είναι 
αύτ^^ν δόξαν, διαχαΟαίρει πάλιν κιτά μ^κρ^/ αύτοΰ ;, 
ανάγουν έπΙ τοΰτο τδ δόγμα, τά ύψηλότε^^α τΐί^λ αύ- 
τοΰ φθχγγόμενος, καΐ τ^/ π:ρ\ της άπαΟεία: αύτοΰ 
χινών >^γον. Κα\ γάρ φητιν ?τ:ρ•)ς ποοφήχης• Οϋ 

• Β:045. οΙδανίΙ.2•χΓ»ού'"ακ:ν. χεινάσει , ουδέ κοΛίάσει, Κα\ δ εΙπών ου ν , δτι 
οργίζεται , 6 αύτδς πάλιν δεικνΰς , δτι απαθές τδ 
θείον, επάγει• Μ^ έμέ αύτοΙ ΛαροργΙζονσιτ^ οΐ^γϊ 
δέ εαυτούς; Κα\ ό είπών, δτι έν τώ ναψ έστιν, ό 
αύτδς ττάλιν φησ\ν, δτι Οΰκ άνΟρω:τ€ς έν σοΙ άγιο<,^ 
καϊ ούχ εΙσεΛεύσομαι ε\ς πόΛιν τουτέ;τ'.ν , Ού 
περιέχομαι τόπφ. ΕΙ δέ μή π5σιν έπεξήλΟε, τ:ο συν- 
βτωτέρφ έδωκε νοήσαι άπδ τών είρημένων , δτι ό 
τών τυρα^/νικών παθών άπηλλαγμένος κα\ ών άνευ 
ζ||ν ούκ έστι, πολλφ μάλλον τών άλλων ήλευΟέρω* 
ται. Διδ καί φησι* Μί\ ίσ^ ώς άνθρωπος ν.τι*ώ>•; 
Κα\ πανταχού τδν περ\ άτΜίθείας ανακινεί λόγου. 
"βστε κάνταΰθα , δταν ακούσης Ουμδν , μή πάθος 
νόμιζε. ΕΙ γάρ άνθρωποι φιλοσο'^είν μελετώντες , 
κατά τδ έγχωροΰν άόργητοι διαμένουσι, πολλώ μϋλ- 
λον ή άνώλεθρος ουσία έχείνη κα\ άφθαρτος υ.Λ 
ά/«^ητος καΐ άκατάλητττος. Ούχ δρ^ς, δτι κλ\ Ιι-ριλ 
τέμνοντες , ή καίοντες , ού θυμφ τοΰτο ποιοΰσιν , 
άλλα σκοπφ της διορθώσεως , ούκ οργιζόμενοι τοίς 
χάμνουσιν, άλλ' έλεοΰντες αυτούς, κα\ τών νοσημά- 
των άπαλλάττοντες ; "Οταν οΰν εΓπη • Μη τφ Ονμφ 
σου έΛέγζχ^ς με, τοΰτο λέγει •Μή απαίτησης μβ 
δίκην τών ήμαρτημένων , μηδέ έπεξέλΟης τοίς πβ- 
πλημμελημένοις. Έ^^ησ•<ίΓ με. Κύριε, δη άσΟ^η'ις 
εΙμι» Ταύτης πάντες δεόμεΟα της φο)νή;, κάν μυ- 
ριάκις ώμεν μυρία κατωρθωκότες, κάν πρ^>ς άκροτ; 
[41] ήκοντες δικαιοσύνην. Διδ κα\ αύτδς προΐών πάλιν 
φησίν Ού δικαιωθήσεται ένώχιόν σου Λας ζϋη" 
χαΐ τδ, ^Εάν ανομίας παραττιρήση, τις νΛοστι\Γΐ.' 
Γαι;χα\δ Παΰλος• ΟύΜ^ έμαντφ σύνοιδα, άΛΧ 
ούχ έ^' τούτφ δεδιχαίωμαι ' κα\ έτερος • Τις καυ- 
χήσεται άγτιιν ίχειν τήκ καρδίαν ; ί) τΙς πα^- 
^ησιά&εται καθαρός είναι άχδ ί>ύΛου ; Πάντες 
τοίνυν ελέους δεόμεθα , άλλ' ού -ττάντ^ς άςιοί έσμεν 
τοΰ έλεείσθαι. Κα\ γάρ εΐ κΛ\ έλεος, έστιν , δμως 
τδν άξιον επιζητεί• καθάπερ αύχδς πρδς Μωΰσήν 
ένη• ΈΛ&\σω Ιν άκ έ.Ιίώ, καϊ οίκτειρήσω δτ 
Αν οίχτείρω. Ό μέν οίν άξιον τι τοΰ έλεηθήναι 
ποιήσας, έρεί• 'ΕΛέ^σόν //«• ό δέ εκβολών έαυτδν 
τοΰ ταύτης τυχείν της συγγνώμης, μάτην έρεί τό • 
Έ.Ιέησοτ. ΕΙ γλρ έφ' απαντάς έμελλε ν ό έλεος έρ- 
χεσθαι . ούδι\ς άν έκολάσθη. Άλλα καΐ ούτος έχει 
τινά κρίσιν, κα\ τδν άξιον επιζητεί καΐ τδν έπιτή- 
δΐΐον, ώστε αύτοΰ άτιολαΰσαι. 

β'. Πολλο\ γοΰν τυολλάκις τοίς αύτοίς άμαρτήμασιν 
ύπεύθυ^Λ)ΐ γεγόνασι , κα\ ού τήν αυτήν έδοσαν δί- 
κην , Μρας έχοντες αίτίας προΐσταμένας αυτών • 
κα\, ε ι βούλεσθε, τούτω νΰν ένδιατρίψωμεν τψ λό* 
γω/Ημαρτον Ιουδαίοι πάντες, καΐ εΙδωλολάτρη σαν 
άλλ' ού πάντες τήν αυτήν έδοσαν δίχην • άλλ' οΐ μέν 
έπεσον , ο( δέ συγγνώμης άπέλαυσβν. Έν γάρ τοίς 
άμαρτήμασκν ούχ ή φύσις ζητείται μόνον τοΰ γ€γε- 
νημένου, άλλα καΐ ή γνώμη, κα\ ό καιρδς, χα\ ή 
«ίτ/α, κα\ τά μετά τήν άμαρτίαν εί οί μλν έν• 
έμειναν, οΐ δέ μετενόησαν, χα\ εί έχ περιστάσεως, 
χα\ εΐ κατά άπάτην, κα\ κατά μελέτην. Κα\ πολλά 
έστι τά ζητούμενα, χα\ χαιροΰ διαφορά, χαλ «θλι• 
τείας χατάστασις. ΟΓόν τι λέγω• ήμαρτον οΙ »ν τΐΐ 
Παλαιά, άμα^.τάνουσι κα\ οΐ έν τί[ Καινί)• ού τήν 7δ $. 10ΑΝΝΙ8 εΗΒΥ50$Τ0ΜΙ /»ύτί^ν δέ δι^ασίν άμ^^ότεροι δίχην, άλλ' ούτοι χα» 
λετηοτίραν. Κα\ τοΰτο δηλών ό Παύλος δλεγεν • Ά^- 
τήσας τις τόμοτ ΜωΌκτέως, Χ<*φ^ζ οίχτφμών έαϊ 
^νσΐτ ή τοισΐ μάρτυσιτ άποΘη^σκει. Πόσφ, δο^ 
ηείτε , γείρονος άξιωθήσ'Βταί τιμωρίας ό τΙίΥ Ύ\^ν 
τόϋ Θεον χαταπατήσας, καΐ τύ αίμα της διαθη* 
χης χυινόν ή^ησάμετος ; "Οταν δ^ βί^^ , Π(?σφ • 
ύοκεΤτε^ χείροτος άξιωθήσεται τιμωρίας^ έ^ιτε- 
ταμ^νην δ^ίχνυ^ τήν χόλα^ιν.'Ήμα(ηον οί 7:ρ6 τοΰ 
ν^μου, χα\ οΐ έν τψ νόμω. Πάλιν οΐ πρότβροι ήμε- 
ρωτέραν διδόασι δίχην •. Κα\ τοί/το δηλών δλεγεν • 
"Οσοι γάρ άνόμως ήμαρτον, άνόμ(*Η: κα\ άΛοΛοΰτ- 
τοί. Τ5, Άνόμως, ούχι χαλετυώτερον, άλλ* ήμερώτβ- 
ρον. ΚαΙ δσοι έν νόμφ ήμαρτον^^ διά γόμου κρι- 
βήσοτται» ΎΙ δή ποτέ; "Οτι οι μέν τήν φύιιν Ιχουσι 
χατήγορον • οΐ δΐ μετά της φύσεως χαΐ τδν νδμον • 
χα\ δσφ πλείονος απόλαυσαν της διδατχαλίας, το• 
σουτφ μείζονα ύπουτήτονται χόλασιν. Πάλ&ν χα\ άτώ 
τώ^; &ζιωμάτ(ι>ν τδ αύτδ ίστ^ν 1δε?ν ουμβαινον, χα\ 
δ^λον άπδ της θ\>9(ας. Τπέρ παντδς γοΟν του λαοΰ^ 
Ίοσαύτη ^ροσεφέρετο θυσία άμαρτδντος» δτη υπέρ 
του Ιερέως αένου' δηλούντος τοΰ λδγου, δτι δσφ 
μείζον τδ Αξίοιμα, τοσούτω χαλεπωτέρα χαΐ ή χό- 
λασις έν οΓς άμαρτάνουσι. Διά δή τούτο [42] ή μέν 
απλώς πορνεύσασα άν^ρεΤτο* ή δέ του Ιερέως Ου- 
γάτηρ χατεχαίετο/Εστι χα\ έτέρωθεν Ιδδϊν συγγνώ- 
μην χα\ έπίτασιν τιμωρίας γινομένην οΤον, δταν 
τις άμαρτών, Ινταυθα δω δίχην, Ετερος δΙ τρυφης 
ΑίΜλαύση. *0 μέν γάρ μ£{ζονα έχεΤ, ό δΐ έλάττονα 
ύιηστήσεται τιμωρίαν, Ιάν μή ενταύθα πάντα άπο- 
λύαηται. Κα\ τούτο δηλών ό Χριστδς είαάγει τδν 
*Α6ραάμ λέγοντα τφ πλουσίφ• ΆχέΜβες τα αγαθά 
σον, οδτος δέ τά κακά * καΐ τνν ούτος Λαρακα- 
^Ιεϊταί, σϋ δέ όδντάσαι,'ΑΙΧ'οΧ^τος μίν όλίχληρον 
άπέθετο τήν τιμωρίαν, δι' & δπαθε χαχώς• Ετεροι 
δλ ο&χ δλδχληρον, άλλ* έχ μέρους - διδ χαΐ ή με ρω- 
τερον κολάζονται. Ίδοι δ* άν τις χα\ άπδ συνέσεως 
έπιτεταμένης χαΐ άπδ άφελείας διαψοράν γινομένην 
χολάσεως, δταν λέγη- Ό δονΛος ό εΐδέ^ς τό ΘέΛημα 
τον κυρίον αντον , καϊ /ιή ΛΟίτ^σα^ , δαρΑ^^^^α^ 
ΛοΧΧάς' ό δέ /ιή βί^ώς, μηδέ Λοιήσας ^ δαρή^ 
σεται όΛίγας, Κα\ πολλά Ιτερα εΟροι τι^ άν τά 
9η>ιοΰντα διαφοράν χολάσεως , χα\ διαφοράν ελέους 
χα\ φιλανθρωπίας. Σχδπει δέ χα\ έπ\ τοΰ πρωτο- 
πλάστου/Ημαρτεν ή Ε&α, ήμαρτε χα\ δ *Αδάμ, χα\ 
τδ αμάρτημα 2ν. "Αμφότεροι γάρ Εφαγον άττδ του 
ξύλου, ούχ άμφδτεροι δέ τήν αυτήν Εδοσαν δίχην. 
Έσφαξεν ό Κάιν, χα\ Εσφαξεν δ Αάμεχ' χα\ 6 μέν 
ήλεεΐτο , ό δέ Εχολάζετο. Συνέλεξε τις Εν σαββάτφ 
ξύλα, χα\ ούδεμιδ^ Ετυχε συγγνώμης * δ Δαυΐδ Εφ- 
^υσ• χα\ Εμοίχβυσε, χαΐ άπέλαυσε φιλανθρωπίας >^• 
Ένδιατρί€ωμεν τοίνυν τφ ζητήματι ' πολλφ γάρ 
ρέλτιον ταΰτα άναζητε?ν, ή φλυαρ(αις χαΐ συλλδγοις 
τοΙς Εν άγοραΐς προσηλώσθαι. Ου γάρ τδ ε5ρε?ν μδ- 
'^ν τά τοιαύτα , άλλα χα\ τδ ζητείν μέγα χέρδος 
ίσΔ , χΐν μή εΟρωμεν. Άναγχασθησδμεθα γάρ Εν 
τούτοις άπασχολείσθαι , « χα\ τδν χαιρδν πάντα Εν 
αύτοΤς δαπανών. Τίνος ούν Ενεχεν (δεΙ γάρ ΕπΙ τδν 
πρδτίρβν άναδραμείν λδγον), μοσχοποιησάντων απάν- 
των των Ιουδαίων , οΙ μΙν Εχολάζοντο, οΐ δΕ ούχ 

* ΟΙΙ). δ«δό«9ΐ χόλασιγ. 

^ ΜοΓβΙ. κα2 άπέλ9η>σ• σ&)τηρίας. 

* Ηι ΙΙβ^. :ι1Ιςν«η()ο τθΗμι ουι» β^ηοο^ηΐϊ πιυΙαηΙυΓ, 
»ΙΙ<1ιιιιι<)ο 9€Γί«3 ιιΐλΜ0ΐιΐ6 96η5υ ΙηνβιϋΙοΓ; %()ά ίπρονδιο- 
ννΜΗ. Αϋ€Η1ΕΡ. α)ΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 74 

Εχολάζσντο; "Οτι ο( μΕν μετενδησαν, χα\ τήν φύ- 
σιν αυτήν ήγν5ησαν, διά τήν εύλάβειαν τοΟς οΐχβ^ς 
χατασφάξαντες• οΐ δέ ένέμβνον."Ωστδ τδ μΕν άμάρ- 
ιημα Γσον τά δΕ μετά ταΰτα ούχ Γσα. Τίνος δϋ'^ 
εχεν χα\ ΕπΙ τοΰ Αδάμ χα\ της Εύας ούχ ή αυτή 
τιμωρία, εΐ χαι αυτή ή αμαρτία ; "Οτι ούχ ήν Γβον 
τδ ύπδ γυναιχδς άπατηθήναι, καΐ ύπδ δφεως. Δι4- 
περ έχεϊνο άπάτην δ Παύλος Εχάλεσι , λέγων • Ό 
Αδάμ ούκ ή.-ίοττ^Θη, ή δέ ^ι;κή άπατηβεΐσα έτ 
Λαραβάσει γέγο^ε. Τίνος δΕ Ενεχεν χι\ ό τά ξύλα 
συλλέξας ούκ Ετ•>χε φιλανθρωπίας ; "Οτι πολλής πα- 
ρανομίας ήν , τδ Εχ προοιμίων ευθέως παραβήναι 
τδ πρόσταγμα , χα\ Εδει χα\ τοις &λ).οις φδβον &ν- 
τεθήναι πολύν. Τοΰτο χαΐ ΕπΙ της Σαπφείρας χα\ 
Άνανίου γέγονε.Κα\ ήμεΙς τοίνυν δταν άμαρτάνι•»- 
μεν, [43] σχοπώμεν εΙ άξιοι Ελέους ΕσμΕν, εΐ Εποιή(τα- 
μέν τι ώστε Ελεηθήναι , εί μετενοήσαμεν , εΐ ^Λ* 
τίους Εγενδμεθα, εΐ άπέστημεν. Κα\ γάρ τδ τ6ν 
μετανοήσαντα σωθήναι, Εξ ελέους Εστ\ σωθήναι. Ο0τ«ι> 
γοΰν χα\ οζτος άξιοι Εντεύθεν σωθήναι , άπδ των 
δαχρύων, άπδ τών θρήνων, λούσω γάρ, φηΛ, «α^ 
έκάστηγ νύκτα τ^ν κΛίνην μου • έτ δάκρνσΐ μον 
τί^ν στρωμνήν μου βρέξω. Τουτέστιν, άτΑ της 
χατανύξεως. ΈταράχΘη τά οστά μον, καϊ ή ^^νχή 
μου έταράχ&ι\ σφόδρα, Ούχ ευθέως αυτά λέγκι , 
άλλ* Επ\ τδ εύδλισθον της φύσεως χαταφεύγιι, λέ- 
γων • ^ΕΜϊ\σότ με. Κύριε, δτι άσθεντ\ς εΙμι. Οδ- 
τως εΤπε, δειχνυς δτι ούχ άρχει μόνον τοΰτο • εΐ γάρ 
ήρχει , πάντες άν εντεύθεν έσώθημεν • πάντες γά|Τ 
Εσμεν άνθρωποι. 

γ'. Έμοι δέ, εί δεΤ άχριβέστερόν τι περ\ τούτου εΙ- 
πεΓν, τάχα ουδέ τοΰτο λέγειν δοχε!. Άλλα τήν άσ6£• 
νειαν τήν Εχ τών πειρασμών έγγινομένην αίνίττε- 
ται, ού μιχρδν χα\ τοΰτο διχαίωμα είς τδ τυχεΤν 
Ελέους χαΐ φιλανθρωπίας προβαλλόμενος. Τοΰτο γονν 
χα\ προΐών ήνίξατο, λέγων ^ΕχαΛαιώθην έτ χάσι 
τοΊς έχθροΐς μον. Οίδε γάρ χα\ θλίψις μετ* ευχα- 
ριστίας φερομένη , πολλής φιλανθρ(()πίας ύττόθβσιν 
παρέχειν, χα\ ?λεω τδν θεδν ιςοιειν. Ταύτη ν τοίνυν 
μοι δοχεί χα\ Ενταύθα αίνίττεσθαι» λέγων* Ίασ€»έ 
με. Κύριε, δτι έταράχ&η τά οστά μον, καΐ ή ΐΡ*ι^χι} 
μον έταράχβη σφόδρα. Ούχ είπεν» 'Ανες μοι, ο6^, 
Ένδοςμοι,άλλ' Ίασαι, Τά γάρ πρότερα άξιο? τραύ- 
ματα άφανισθήναι. Όστά δέ Ενταύθα τήν Ισχΰν άπα- 
σαν λέγει• ταραχήν δέ, τήν πληγήν, τήν κόλασιν, τήν 
τιμωρίαν. ΊασαΙ με. Κύριε, δτι έταράχΟη τά άστα, 
μον, καΐ ή ψνχή μον έταράχβη σφόδρα, "ϋ^ιζερ 
ούν Επ\ τών Ιατρών τρία ταΰτά Εστί, μάλλον δέ τέσ- 
σαρα, ή χα\ πέντε, δ ίατρδς, ή τέχνη, δ χάμνων, τ^ 
νόσημα, τών φαρμάκων ή δύναμις, χα\ παράταξες 
τις γίνεται χα\ μάχη • άν μέν γάρ μετά τοΰ Ιατρού," 
κα\ τής τέχνης, χα\ τών φαρμάκων, κα\ ή προαί- 
ρεσις ή τοΰ χάμνοντος, εχράτησαν τοΰ νοσήματος • 
&ν δέ άφΐ) τδ μετ* εκείνων παρατάξασθαι 6 χάμνων« 
πρδς τήν ά.ό(^στίαν έαυτδν εξάγει• ή καν μετ' εκεί- 
νης παρατάξητα», πρδς τδν Ιατρών κα\ τά φάρμακα 
καΐ πρδς τήν τέχ'/ην, άτιήν^γκεν Εαυτόν * οΰτω δή 
χαΐ Εφ' ημών συμβαίνει* μάλλον δέ ούχ ούτως, άλλα 
πολλώ τταραδοξότερον, ΈπΙ μέν γάρ τών Ιατρών 
πολλάχις κχΐ μίτά τοΰ νοσήματος, κα\ μετά τής 
τέχνης, χαΐ μετά τών φαρμάκων ό κάμνων ?σταται, 
χαΐ ουδέν ώνησε, της φύσΐω; άσθενησάσης, χαΐ τής 
τέχνης άπορησάσης, κα\ της δυνάμεως δραπετευ- 
σάσης !χ τίνος επήρειας * έπ\ δέ τοΰ θεού ούχ Ινι 75 ΕΧΡϋδΙΤΙΟ ΙΓί 

•«ϋ ηοη (ΙβϋβηιηΙ υίηςιιβ (ϊΔδΐΙβιη ρ<£ΐΐ33 , Ιιηο 1ιι 
ΚΓηνί<»Γ6β. Ει Ηοο ΡαιιΙυβ βΙ^ιΓιΩοαηβ , (!ί6ο1)αΐ : (}κΙ 
/^9«»ι Μ<ηι$\9 (ϋάΐ ίτήΐαηι , ^η€ ηΙΙα ηιΐ$βΓαΐίοηβ »η^ 
άαοΙ}Λ» ν€ΐ ΙήΙίΜ ίαίιΐ^ια ιποπ/ιιγ. ΰηαηίο ρηίαίί» άβίΰ- 
Γΐοη ΜηρρΙΙάο ά\φΐΗ% ΗαΜχΙητ^ ηαί ΓΊΓΐΗΐη Ώβι ϋοηοαί- 
€αυ€ήΙ^ €1 »αη§ηίηβηι ίβείαπίβηίί ΰοιηηιηηβηι €3α$ίίιηαν€' 
ηΐ { ΙΙώΓ, 10. <8. 29 ) ? Ουίΐηάο αυΐβιη (ΙίείΙ , ^ίΜηιο 
ά^ίβτίοή ίηρρίίΰίο άίρηια /ια6έ^ί/ΚΓ, ίιιίβηδυιη ο$ΐ6η(1ίΐ 
5ΐιρ|ΐΙί€ίυιη. ΡβΰοαηιηΙ ςυί Ιβ^^βιη ρηϋΰ68$(^Γυηΐ, βΐ ςυί 
6ΓΑΙΙΙ Ιη Ιβ^β. Ηιικυβ ρποΓΟβ ϋΐί ρο6ηα$ ΙβνίοΓββ 
Ιπΐ'πιιιΙ. ΙΙοο &υΐ6πι δίςηΊΩοαηδ, (Ιίοβϋ&Ι : Οαίΰπηιηαέ 
ηήηι »ίΜ ΐ€ρβ ρβ€€αΗηίηί^ $ίη( Ιβρβ βΐ ρβΗΙ^αηί ( Ηοη. 
^. 12 ) : ΙΙΙυιΙ, νηείβ^β^ βί^^ηίΟεαΐ Ιβνίυδ» ηοη §Γανίυ5. 
Ει ηηίοίηιφιβ ίη Ιβρβ ρβϋΰαηιηΐ, ρβτ ί^ρβηι ]Ηάί€αύαηΙηΓ 
( Ιΰιά, ). 0ιΐ3Γβ.? Ουοηίαπι ίΙΓι (]υί(ΐ6Π) 1ιαΙ)οη( ΐ|υχ 
60!$ 8€ευ$3( , ηαΐυΓαπ) : Ιιί νβΓο ουπι ηαΐυπα εΐίαιπ 
Ιο^βπι , 61 ςιιο ρΙυ$ (]θ€ΐπηηβ 2€€6ροΓυηΙ , 60 ιη3]υ$ 
κιιΙ)ί))υΐ)1 $ιιρρ1ί€ΐιιιη. Πυκυδ 6ΐί3πι 6χ αιΐ6ΐοπί3ΐ6 
Ιιιι]ιΐ9 1*61 Ιί€(*ΐ 6ν6ΐιΐιιιη νί(ΐ6Γ6 ; ίϋςυο ροι*5ρί€Ί ροΐο&ΐ 
οχ ί>:ιεΓίηείο. Ργο ιιηίνβΓδο 66η6 ςυί ροοεαπΑΐ ρορυΐο 
ϋιιιΐιιιιι οίΓ6Γ6ΐ)»(υΓ δαοΗΩείυηι , (]υ2ΐη(υπ) ρΐΌ βοΐο 53- 
οιτϋοΐβ. Ιϋ Αυΐοηι κίςιιίΩεαΙ , ηυο ιηφΓ 651 (1ί|[ηίΟδ , 
οο ι^ηνίιιβ 6556 οοηιιη ςιιί ρεοοαηΐ 5ΐιρρΠ€ίυηι. ΙιΙεο 
({ΐΐ;ε 5ΐιηρΙίείΐ6Γ ςπίϋοπι ΓοΓηίοηι» 6Γη( , ά& ηιβάιο Ιοί- 
ΐ6!).ΊΐυΓ : 5α66Τ(Ιοΐί5 3ΐιΐ6ηι ΩΙία οοηιϋυΓβΙιαΙυπ. Ρθ85υ• 
111(15 οΐίηπι αΐίυηιΐο τίϋοΓβ οΐ νβηίαηι , οΐ §Γ3νΙΐ3ΐ6πι 
:ιιι^(τί δπρρίϊείί , ιιΐ €ΐιπ) 15 ςυί ρβεοανίι , Ιιίο ρο^ηαβ 
(ΙυϋίΙ , «ϋυβ αυΐ6Π) 56 νοΙυρΐαΐ6 6χρ1ονί(. Ι1Ι6 6ηίηι 
ίΙΙίο ηι:ι]0Γ65 , Ιιίο νβΐΌ ιηίηθΓ68 ρ€βη38 <ΐ3ΐ)ίΐ » 5ΐ ηοη 
Ιιίε ΓυβήΙ οπιηίηο 3ΐ)5θ1ϋΙυ5. Εΐ ί(1 5ί{;ηίΩο&ιΐ5 €1ιη5ΐυ5, 
ίιιϋυΐ'ίΐ ΑΙ)Γ3Η•π) (1Ίε6ΐιΙοπι ά\\\ύ : Η€€^ρί$ίί Ιίοηα Ιαα^ 
Μύ να-ο τηαΐα ; €ΐ ηηηο Μο ΰΟΜοΙαίίοηεηι αεαρΗ , ίη 
νβτοΰΓκααή» (ί,Ηΰ. Ιϋ. 25). δ6<1 Ιιίο ςιιίϋβπι βίΐιί ίη- 
Ιεςηιιη Γ656Γν3τίΙ 5υρρΠείυπ) , 6( ίίίοο ([πινίιεΓ ίυίΐ 
ρυιιίΐϋΒ : 3Γιί 3πΐ6πι ηοη ίηΐ6|;Γαηι « 56(1 οχ ρ3Γ(6 » 61 
Ίιίβο !6νΐιΐ5 ριιηίαηΙιΐΓ. Υίϋιτίΐ 6ΐί3Π) φΐίδρίβπι βυρρΠ- 
οϋ ()Ίθ6Γ6ΐιΓι»ηι 6Χ πΐ3||;η3 Ίηΐ6ΐΙί(;6ηΙί3 εΐ 6Χ κίιηρίί• 
ι ίΐηΐε, ηΐ ςυηηάο (ΙΊε'Κ : 8«τνιιι^ιιθ0<ΐΜ>/β>ιΙσΐ^(Ιοιιιί- 
^ι^^η^,^^ι ηοηβάι^ναρΗΜϋ/ηηΙίη: ςνί αυΐ€ηι ηοη ηονϋ, 
η(€ [βάΐ « ναρηίαϋΐ ραηοη ( Ιά. 12. 47. 48 ). ΜυΙΙΑ 
Γΐίαιη 31*13 ίηνεηΟΓίΙ ςιιί5ρί3πι ηυφ (ϋίΓ6Γ6ηΙί3ηι 8υρ- 
ρΓιεϋ ρπυηΐ , ίίοπι (Ιι(ί(^Γ6ηΓΐ3Πΐ ηιΊβεηεοπΙίχ 61 
1>6ΐΓ:ςηίΐ3ΐί5. ΟοπίϊίιΙεΓα αυΐοηι \ά 6(ί3ΐη ίη ρτίιηο (ιο• 
ιηίηε. Ρ6063νιΙ Ενη , ρεεεανίΐ 61ί3πι Αϋβηι : υηυπι 
3υΐ6πι 6Γ3ΐ ρ6εε3ΐυπ). Αιη1)0 εηίπι (Ιε Γρυεία οοηΐ6<Ιβ- . 
ηιηΐ : 3ΐηΙ>ο ηυΐεπι ηοη βοδϋβιη ροβΠ35 (!ε(ΐ6Γυη(. Οο- 
είϋΐΐ θ3'πι , ει οεείιΐίΐ 1•3ΐη6ε1ι ; εΐ Ιιίε ηηίίίειη πιίβεπ- 
ΐΌΓ(Ιΐ3ΐη 051 3550ί|ΐιυΐυ5, ΙΙΙο τεΓΟ ρυηΊΐη5 651, εοΠε^ίι 
ΐ|υί5ρί3πι Γΐ([π& 8351>3(ο , 6ΐ ηηΙΙηιη ν6ηί3ΐη ε5ΐ 3556- 
ςυηΐυβ ( ΐΐηιη. 15. 52. %(ΐη, ). 03νί(1 οεεί(Ιίΐ, 61 3(ΙυΙ- 
ΙεΗυιη εοπιηιΊ5Η « εΐ 53ΐιιΙεπι εβί εοηβεηυυΐιιβ. Ιη ΙιΙβ 
6Γ{;ο ςυχΓεηάίβ ΙπιπηοΓεπιυΓ : ηαυίΐο 65ΐ εηίηι πιείίυβ 
Ιιχε {ηηυΐΓ6Γ6 , ^υβηι ιιυκΐ8 εΐ εοηνοηΐν^ιυβ ςαί ΑυηΙ 
ίη ΓθΓί8 (Ιεϋίΐαη εββε. Νοη 5οΙυιη εηιπι Ιια^ ίονεηίΓε » 
56(1 6ΐί3ηι ({ηχΓετβ , ιη3βηυηι 65ΐ Ιυεηιηι » 6(3ί ηοη 
!ι»ν6ΐΓΐ9ΐΐΗΐ8• €ο|[6ΠίΐιΐΓ επίπι ίη Ιιί5 ίπιπ)0Γ3η\ 6^ πηίνερ- 
Επιη ιεπιραβ Ιη Ιιίβ οοηΜίΐΜΓε. €<ιτ 6Γ|[0 («φοΗοΐ εηίπι 
3(1 ρπία» ίη5ΐΊΐυΐ3πι Γ6(1ίΓ6 οπιΐίοιιοηι), ειιηι οηιιΐ65 ^υ- 
(Ικί νίΐυΐυπι 60ΐ)Ω355εηΐ, 3ΐϋ (ΐυΐΐεπι ραιΓαί 5υιιΐ, βΐϋ ΡδΑΙΜϋΜ νΐ. 7^ νεΓο ιηίηίπιε ? Οαο(1 ίΙΙί (|υί(]6πι ροεηι(6ηΐ!3 ύυείΙ , ει 
{ρ53Π) η3ΐυΓ3ΐη οϋΐίΐί βίηΐ, ευηι ρίεΐηΐΐδ ε3υ53 ρΓορίη- 
Πΐιοδ ηεε3ΓυηΙ : ίΐΐί νεΓΟ ρεΓ5ονεΓαπιηΙ. Ιΐ3(ΐυε ΓυίΙ 
(ί:πι1εηι ροεο3ΐυιη χςηβίε : 8ε(1 (|υ3β εοη5εςυαΐ3.5υηΐ 
ηεη Γαεπε .χ»ςυ«Ιί3. ίία3Γ6 3υ1ειη εΐ ίη Α(ΐ3πι, ε^ ίη Εν* 
ηοη Γυίΐ ί(]εηι 5υρρΙιείυπ) εΐ5ί Γυεηΐ ί(ΐ6ηι ρεεε3ΐυηι ? 
Ουί3 ηοη ί(]ειη εΓ3ΐ 3 ηιυΙίεΓβ άεεερίαηι ε55ε , εΐ ι^ 
^βΓρεηΐε. Ιΐ3ςηε Ρ3υΙϋ8 1Ι1υ(1 3ρρεΙΐ3νίΐ άεεερίίοηεπι, 
(Ιίοεηδ : Αάαηι ηοη /ϊιίΐ ά€€€ρΐη$, ηιηΐίβτ αηίβηι άοζβρία 
(ύΐΐ ίη ίΓωαρΓβαίοηβ (Ι. Τίηι. 2. 44). €ϋΓ3ΐιΙειη Ι^ 
(Ιιπ' Π§ιΐ3 εοϋε{[εΓ3ΐ, ηοη εβί 355εςυυ1υ5 νεηίβπι ? Οου- 
ηΐοηι εΓ3ΐ ιηαχίιηχ* ίιΓκ|ΐιί(3ΐί5 ριτχεερίυπι 5ΐα1ίιη .ηΙ> 
ίπίΐίο ΐΓ3η5$Γε(]ί, εΐ οροΓΐεΙ).ιΐ 3ΐϋ5 ιη3^ηιιπι ΐίιηοπΜ» 
Ιπιιηίιιί. ϋοεείίβιη Ιη 53ρρ1ιίΓ3 εΐ Αηβηίβ 3εεί(1ίι(.4οΓ. 5). 
Εΐη05ίΐ3(ΐ(ΐε(ΐυ3ΐκ1ορ6003ΐιιυ5,€θπ5ί(ΐ6Γειιιυ8,3η.•'Ηηπ5 
(Ιίςηί ιηίδοπεοΓϋία , 5ί ςη'κΐ Γεείιηυδ υΐ ιηί5εη('θηΙί:ιιιι 
3δ56(ΐυ3πιυΓ, 51 ροβπίΐεπίία «Ιυειί 5υπιυ5, 51 ηιαίίοιεβ 
ενίδίπΐϋ!;, 5ί (Ιεδίίΐίπΐϋδ. Ν3ΐιη ροεηίΐεηΐΐα 53ΐυΐ6ηι 3ϋ« 
56ςυί , ί11υ(1 651 3 Οεί ιηίδεΓίοοηΙίβ βεΓνηπ. 1ΐ3 εη^ο 
Ιιίε εΐί;ιπι ρορί ίικΙε δεπναΓί, οχ ΙίεΓγηιί», εχ ΐ3ηιεη- 
ΐ3(ίοηίΙ>υ5. 7. Ιανα/^ο εηίπι, ίιΐ(|υί1, ρη »νι^Ηΐα$ ηοαα 
ΙβΰΙηΐΗ ηιεηηι; Ιαανί^ηΐί» ηιβίί βΙγοΙηπι ηΐ€ηιη ιΊραΰυ. 
Ιά 651, εχ οοηιρυπείίοηε. 5. ϋοηΐηίύαΐα $ΗΗί ο^$α ηιαι, 
4. βΐ αηίιηα ηιβα Ιητίιαία αΐ ναΐύβ» Νοιι Ιιοε 5ΐ3Γιιη (Ιίείΐ, 
8ε(1 3(1 ιΐ3ΐυΓΦ ϋΐΩΓη)ίΐ3ΐεπι ουηΓιΐ£;Ιΐ, (Ιίοοπδ. 5. Μία- 
τβηηΐΒί, Οοιηίηέ^ί/ηοηίαηΐίηβτηΐΗαηηι, Ιια (ΙίοίΙ, 051«μι- 
(Ιεηδ Ιιοε ηοη 5θ1υιη δυΓΩοεΓε : 51 εηίηι 5ϋΓ(ΊοοΓοΐ, οιιιιΐ65 
εχ εο 5εΓν3ΐί εβδεηΐ; οιηηεβ εηίιη &υιιιυ<» Ιιοιηίικ'ϋ. 
3. Μίΐιί Αυίειη, 5ί άο εο 3ΐί(|ΐιΙ(1 εχηοΐίυδ (Ιίεοιιτίυΐιι 
651, Γοη3550 ηε Ιιοε ςηί(1οη[ΐ νί(ΙεΐυΓ (Ιίοοί'ο : 5ε(1 5ίς;ιιί- 
βθ3ΐ ίηώεοίΙΙίΐ3ΐειης(ΐχρΓθΩεΐ5ε1ΐυΓ οχ ΐοηΐ3ΐίοιΓι1)υϋ, 
3(1 η)ί5εΓίθθΓ(1ί3πι 61 νεη'ΐΑΐη η550(ΐι:εη(]3ΐη, Ιΐ3ηε (|ΐΐ(>- 
(|υε ηοη ραΓν3ηί) Γ3Γιοηειπ αΩΌΓεηδ. ΕΙοε εϋαιη ίιι ρΓο- 
βΓ655υ 5ί([ηϊΩθ3νΙΐ, (ΙίοείΗ : 8. ΙηνΗατανί ίΐιΐίτ οιηηα 
ϊηΐηΐίϋοί ηΐ€ο$. ΑΓΩίεΙίο ειΓιηι «ιυα! ευπα ^Γαΐίαηιηι 
3εΙίοηβΐοΙεΓ3ΐυΓ, 5θΙεΐ ιη3{;η3πι ρΓαΊ>εΐ'β 3ΐΐ53ΐη ηιί$6• 
ΓίεθΓ(]ί36, εΐ Οευπι Γε(1(ΙεΓερΓορίΙίυιη. 1ΐ3ηε ΟΓβοπιίΙιί 
Ιιίο τίίΙβΙιΐΓ 5ί{;πίΩε3Γ0, (Ιίοεπδ : 8αηα ηιε^ ϋοηΐίηύ , 
φίοηίαηι ΰοηίητϊίαΐα $νηί ο$ία ηΐ€α, 4. βΐ αηίηια ιπμ 
ΙιΐΓ^α/α €ίΙ ναΐάε. Νυη άιχ\{ : Κεπιίΐΐο πιίΐιί , ηεςυε , 
€οιΐ(1οιΐ3 ιηίΐιί, 56(1, 8αηα, ΙΙο{;3ΐ εηίιη υΐ ρΓίθΓ3 (ΙεΙο• 
3ηΙυΓ ΤΜίοβι^. 0:>8η ΙιΙε ά'ιάί υηίνεΓββηι ^ίπηίεηι : 
ΙϋΓΐί3ΐίοηεηι 3υΐειη, ρηβη3Π), βυρρίίεΐυιη. 8αηα ιιμ» 
ϋοηύηβ, ηηοηίαηι ΰοπίκΐδαία ίίΐηΐ 09»α ηΐΜ, ϋ αηΙιηα ηι^α 
ΐΗτύαία αίναΐάί. ϋυεπ)3(1πΐ0(1υπ) εΓ£;ο Ιη πιε(ΙΙεί5 ΐπα 
8υηΙ, νεΙ ροΐίπδ ςυβΙυοΓ, νεί εΓΐ3πι ςηίπςυε : ηιοίΐίαΐδ, 
3Γ8, χ|[Γ0ΐυ8, πΐ0Γ5υ8, τί5 πιε(1ίε3ηΐ6ηΐθΓυπι, εΐ 3(Ι651 
ςϋφ(ΐ3ηι ρυ^3 βε εοπΩίοΐυδ : 5ί εηίηι ευια πΐ6(1ίεο , 
ΑΓίε, 6ΐ Πΐ6(1ίε3πΐ6ηΐί8, 3εε6(1ίΐεΓΐ3πι νοΙιιηΐ.Ί5 π^^Γοίί, 
πΐ0Γΐ)υίη τίηευηΐ; βί 3υΐεπι ειιηι ίΠί8 5ΐ3Τ6 ίη 3είο 
ϋεβίεπί Φβ^ΐυβ» μ1 ίηθΓπιίΐ3ΐ6ΐιι δείρδυηι Γε(1ϋεΐΙ : 
νεί εΐίαπι βείρβυπι ΐ3!>6Γ3εΐ3ΐ , 5ί εοιη ίΙΐ3 3(1νει^υ8 
πΐ6(1ίευιιι« πιε(1ίε3πιεηΐ3, εΐ απεπι ίη 3εΐ6 βίείεπί : 
ίΐ3 εϋβπι ίο ηο5ί8 3ε6ί(1ίΐ, ίπιο ροΐίυδ ηοη 8ίε , 5ε(1 
ιηυΐιο 3(1πιίηώί1ίιΐ8. δυ5 ηΐ6(11εί3 εηίιη $9Ρρ6 ευηι 
πιογΙη), εΐ ευηι βπε, 61 ευιη πιε(1Ιε3ΐηοηΐί5 5131 ιγ^γο- 
Ιυ8, 61 ΐ^Μΐιεη ηίίιίΐ ρΓ0<ΐ65ΐ, ειιιη εΐ ιΐ3ΐιΐΓ3 ίιηΐιοειίΐα 
811» 61 ΑΓ• ηοη 8υεε688επ(, ηεο οχίΐιιπι ίηνεηεηΐ , εΐ 
νΐ5 ιηε(1ίε3ΐηεηΐ0Γΐιπι βΐϊςίΐο 03:>υ εν3ηυε?ίΙ ; ίη Ουη β ^ΟΛ^Μδ ΟΠΙΙΥδΟδΤΟΜΙ ΑΒΟΙΠΕΡ. €ΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 76 ηιΗΟπι 1|0€ ηοη β&Ι , $0(Ι 5ί ειιπι ιηβιΐίΰο $Ιοΐ6π$, οπι- 
ιιίηο 53η.ιπ υΐουδ οροΓίοΐ. Νοη 6)^1 βηίπ) αΓβ Ι]υιη3η& , 
ιη €ίί<ΐ€ΐϋ ΟΑΓβαΙ : $0(1 άινίηα Γηου1ΐα5,ςηχ βΐ η:\1υπιιιι, 
κι ιηοΓΐ>ο3, 6ΐ !ιηρΓθΙιίΙηΐ6πι, οΐ οιηηβ άβηιηηβ τίΐίυιη 
Βηρ€Γ2(. Ει ίϋβο Κιίε ςυοςυο ευιη 3(1 Οβυιη Ιαηαςιιαικ 
3(1 ιη6(1ίουιη 3εεο8$Ί$5θΙ, (ΙίεβΙιαΙ : 8αηα ηι«, ΟοίοΐΜ , 
φιοηίαηι ΰοηίατί^αία $ηηΙ ο$9α νΜα. ΝοηηυΙΠ 3υΐ6ΐη (ϋ- 
Γ.υηΙ εαιη Ιιίο (ΙίοοΓβ οοηΐυΓϋαΙίοηβιη Πΐ3ΐη^ςιι.« Ωΐ 6Χ 
ρεοταΐο. Ουβιηα(1πιθ(]υιη οπίπι ςιΐ3ΐΐ(]ο νβηΐί νυΐιβ• 
ιιιβηΐο ιη3π ϊηευϋυβΓίηΙ, οχηπία ΙαΓΐ>αη(, 61 ςοχ (ϊ$1 
Ια ρτοΓυηάο αΓ(:ηα δυΓ^υιη ΓβΓίυρ, βΐ (ΐηί ηανΐ([3η(, ίη 
ιηηςιιο τοΓ&αιιΙιΐΓ ρβΓίουΙο : ίΐ3 βΐίηπι ίη ηοΙ)ί& Ιυπία- 
ΐυΓ ηηΐιηα, ιηονεΙυΓ εοηρη» : οιηηίβ οοιηρΙεηΙυΓ Ιοηα- 
|.6.>ιαΐ6 : 6ΐ ρΐ6η3 ο$1 ηο1)ί& (ΙοΙποερδ εγηώα (αηιαίΐυβ 
3ε Ι εΠυΓϋαΙίοηίδ, (Ιβη^ΐβ βυηΐ 16π61)γφ » εΐ ρεΓεηηΙ 
(ΐιηπΊ;ι ρΓορηίδ Ιοείδ ΓεΙίεΐΊ», εβΚιυο ιηηχΐιηα εοηΓιΐ3ΐο. 
Ιΐοε ιηηχίιηε οΐ ίη Ιί1)ί(1ίηο&ί$ βοΐεΐ ειιρί(]ί1αΐϋ)υ& ενβ«. 
ΐπΓε, Ιιοεείιαιη ίη ιγο» ε(ίηεαΐ3Π)ίΐαΐΐΙ)υ8. ΙΙχ^ε εηίηι 
οιηηιη εοηΙυΓίιαηΙ εΐ ο$53 εΐ3ηίπ)3ηι, εΐ ρυρΙΙΙχ ίη- 
τεΠιιηΙιΐΓ, εΐ ηεε οευϋ ςιι•(1εηι τίΐβ ίπΐηεηίαΓ : 50(1 
ί]ηεηΐ3<]ιηθ(1υπι ρεηυΓΐ)3ΐο αυπ^», εςπΐ ίηβοΙεπίεΓ 
ίεηιηΙΟΓ : ίΐ3 εΐίαπι εοηΐυΓΐ)3ΐα ταΓιοπε οοιηία εοιι- 
ίυηιΙυηΙαΓ, 0ίηηΐ3 ίπνεΠυηΐυΓ , εΐ ρΓθρΓί3ΐη νίηιη 
3πιί(ΐυη(. Οιιοηιθ(1ο αυΐεπι Ιιχε ΓυχΙ ροΠυΓΚιιίο» (1ί- 
εεΓβ βΐίαηι ηεεε55β ε&Ι. Νοη εηίηι υΐ ίη ΐ)ΐ3Γί εχ 
νεηίΟΓυπι ιπιρΰΐυ, ίΐα εΐίαηι ίη 3ΐιίηΐ3 εχ ίηορίηαΐο. 
€.ΐ5υ, 56(1 εχ ηο&ΐΓ3 5οεοΓ(}ία ενεηίΐ. Νβπι αΐ νεί Γιαΐ, 
τεί ηοη 031, ΐρβί ίη ε»ιΐ5α βυπιπδ. ΙΙΐ » νεΓΐ)ί ([Γοιία , 
εχοΓία ευρί(1ί(3ΐε, ηΙδί Ιαΐΐηηιηιιιπιεχείίανεπβ, ΓοΓηηχ 
ηοη 3εοεη(1ίΐιΐΓ» ηίδί α)3(εΓί33 άείΐεηβ αΐίπιεηΐυπι. Νοη 
9εεεη(1ίΐαΓ αυΐεπι ΓθΓη3χ, ηίδί άε 8ρεείο$ί$ τα1ΐίΙ)αδ 
ευπο5β ίηνε5Γΐ£3Π3 , ηίδί (1ε 3ΐίεη3 ριι1ε1ιπ(υ(1ίιιε * 
Γαεπδ ηίηιίυηι 8θ1ΓιείΙιΐ5» ηίδί ίη ΐΗεα(Γ3 ίηίςυΙΐ3ΐί$ 
»$εεη(1εηδ. Νίί»ί εηίηι ε3Γηεηι (Ιοϋοίίβ ρίη^υεΓεΓβι ί5 , 
ηί5ί νίηο Γ3ΐίοηεπι οϋηιειίδ , ίίαπυηα ηοη εχοίϋιΙιΐΓ , 
ΓοΓηηχ ηοη 3εεεη(1ί(ιιτ, ηοη εν3(ϋΐ Ιιείΐυα ΓεΓυείοπ , 
ηυη Ιηπκιυαπι 3 τεηΐίδ ίηιηΐ3ηίΙ)υ5 εχ$είη(ΙίΐυΓ εοςίΐα- 
ιίοηί$ ριιπΐ38. ΙΙχε ει^ο, !η(ΐυίΐ, 3(1 ενίΐαη(1αηι ρεε- 
εαΐί 03πιηΐ3ηι δυΓβείυηΐΤ Νοη βυίΥίείυηΙ Ιιχεδοΐβ, δε(1 
οροΓίεΐ εΐί3ηι ηΐία βεεειΙβΓε^ ΟΓΠΐίοηεδ 3$8ί(1ιΐ33, βαη- 
εΐθΓαπ)εοη$υβ1υ(]ίη6ηι,}είυηίυιη πιοάεΓ3ΐϋΐη^ τίεΐυπι 
ιεηυειη, ηεε658«ιη3 εχεΓείΐίβ, 3η(β &Η3 3υΐειη οιηπίβ 
ϋεί ιίπιΟΓειη, ΓυΙυΓυπι ]θ(1ίείιιιη, 3υρρΙίοΐ3 Ι^(ο1εΓ3- 
1)ίΙί3, 1)οιιθΓυιιι ρΓοηιίβδίοηεβ. ΡεΓ Ιιχε οπ)ΐιί3 τεΓρε- 
η3Γε ρο(03 ευρί(1ίΐ3ΐειη Γ3ΐ)ίο εχ3ξ1ιαΐ3ΐη, εΐ 8ε(ΐ3Γε 
ηκΊΓο εοιηπιοΐυπι ΟϋεΐίΙιυδ. ΞΒάίΗ^ϋοηύηβ^ υ$ίμΐ€ηηο ? 
5. ϋοηνηίο'β» Ώοηύηε^ εηρβ αηίίηαηί ηι^αηι, $αΙυηιη ιιι# 
[αϋ ρτορ(ετ ηιίί€τί€θτώαηι ίναιη• ΡοηίΙ 08$ίίΙυε ίΐίικί , 
ΟοΜίΜ^ νείυΐί ςυ3πΐ(ΐ3πι Γ3ΐίοηεηι 3(1άυεεη9 {|;Γ3(ίχ ε( 
εοη^οο3ΐίοηί8 : ββΐ εηίηι Κιχε ηο5ΐΓ3 βρεβ πΐ3χίιη% , 
ε]υ> ίη6ίΓ3ϋίΙί5 ε1(:ΐηεηΐί3 3ε 5εηί^ηίΐ39, εΐ ςυοϋ 8ΐΐ3- 
ρΐβ η3ΐιΐΓ3 ΕΪΙ ρΓορεηδΗδ 3(1 εοη(1οη3η(]υπι. ]11α(1 3ΐι- 
ιβπι, ϋίηηίφίο^ ηοη ε5( ςΓ3τιΐεΓ 30 ιηο1ε$ΐε ΓεΓεηΐίβ , 
&ε(] (1ο1εη(ί8 3ε ηιοβΓεηΙίβ, 61 ηοη ΓεΓεηΐΙ^ ηιοΐεπι 
ΐεηίΑΐίοηυπι. 

ι κη(Γ•• '^^" ''' ^^ /^^ ^'^' ^^ /^* βχοτία οηρίίΐϊΐαΐ^^ 
Μηβι ίίο» €ίίί .' η ακί^ιη Ραηοηαηι ηοη οεαηάβτύ^ ηοη αι- 
Ιοίύΐητ ίοηΐΐίοΐϋ ί{ρή$; ηί» ΜΜ€ήα! ά€ά€τύ αϋηαηίαηί; 
ηηι Ηί. αϋηια γΜινϋπάΛηβ, 4. €οηνεη€τ€^ ΰοηΐίηβ^ €ήρ$ αηίΜαηξ ηέαηι. Οιιο 
1ιί£ ρ(>ηίι, ε( !ρ<^υπι εοητεπί, εΐ εηροΓε 3ηίπΐλΐη. Ιΐοο 
οηίπι η ]υ$ιί$ π)3χίηιο &(υ(1ίο εοηΐεηίΙίΐυΓ, ηΐ ίμββ Γβ- 
οοηειΙίοΐιΐΓ, &ίι Ι)εηί^πυ3 3ε ρΓορίΐίυ<, εΐ ηοη λνβηο- 
(υπ. Ηοε εηίηι εΐίαπι 3!ίΗ(1 εοηδεςυίΐυΓ, ηεηιρο ιιΐ 80γ- 
νεΙυΓ αηίη)3 ; ηοη ςυεη)3(1πιο<1ιιπ) ηιαίϋ Ιιοηιίηεβ, 6ΐ 
πιοχίποε €Γ.)$&ίθΓε8, υηηηι 5ο1υπι Γε(]ΐιίηΜα, υΐ ρΓοο 
κεηΐί ΓΓαβηΐπΓ ρΓο$ρεπΐ3ΐ6. Αΐ ηοη ϋϋ βίε ; $&ί αΐ 5η- 
Γυΐεηι βηίηι.'ε οοηδεηυαηΐυΓ, ςυ3 ηίΐιίΐ 651 3ίβ &ηΐί- 
(|ΐιίυδ. 6. Οαοίήαηι ηοη β$ΐ Ίη ηιογίβηηι ηιβηιοτ$ίι ίηί « 
ίη ίη[βΓαο αηίϋοι έ/»» οοη[ίΐώ'ίΐητ Ι'ώί? ΥΙ(]εςποΐ «Ωεπ 
03υ538 $3ΐυ1ί8. Οηοηίαηι ίιι/ίηηκχ <η;ιι, ίηηυίΙ, Οαο^ 
ηιαιη €0^ι1ητ1>αΐα ίΐιηΐ ο$$α ηιβα, (]υοηί3ηι 1ι:€ε ροΐο « 
Οοπιίηο, Οηοηίαίη ηοη β&1 ίη ηιοΠϋ ηπί ηκηιοτ ήί Μ : 
ηοη Ιιοε (Ιίοεηδ, γ6η ηο82Γ38 658ε ρΓ.πεδεηΐί» νίΐ<πβ Ιίιιιΐ- 
Ιί1)α3 είΓευιη!^ΓΓίρΐ:ΐ5, 3ΐ)8ίΐ : ηονίΐ εηίηι Γε^υΓΓεΰΙίο^ 
ηεπι ; 8ε(1 ροείφΐηιη Ιιίπε εχεε^βεππιιιβ, ηοη άαή 1ο^ 
ευηι ροβπίΐοηΐίιε. Οίν(^$ οηίπι εοηηΐ6ΐ)»ΙηΓ , ει ροΒηΙ- 
Ιοηΐί3 ίΙιιοοΙ):ιΙιΐΓ, $0(1 ηίΐιίΐ εί ρΓ0(1εΓαΙ, ςηοηίαπιΐβιη-- 
ρυ5 ρΓ£ΐεπεΓ3( ( Ι^ΐέτ. 16). \1φηε5 εΐίηηι οίοηηι ηο- 
εί] εΓβ νοΙυοΓυηΐ, 80(1 ηεηιο εί8 (ΙεϋίΙ {Μαΐϋι. ^), Ηοο 
οτ%ο ΓοςηΙ Ιιίε εΐίαηι , υΐ Ι:ίο ρο€€ηΐ3 εΐιΐϋΐ : 
υΐ ροδδίΐ ΐθΓπΙ>ί1ί ΐΓίΙ)υη:ιΙί ΙίίΙεηΐεΓ 3(ΐ8ΐαΓε. Οο- 
ίπίΐΰ (1οοεη$ 3αιΙίΐθΓοηι , ευιιι Οεί οίεπιεηΐία οροΓ* 
ΙΟΓΟ εΙί3Π) ηοδίΓα εοη<>οίΐυι (ηαιιι εΐ 8ί ίιηΙ)εοίΙΙί1.ιΐ6ΐιι• 
ρΓχΙεηιΙαπιυδ, $ί ιυΓϋηΐίοηοηι, ^ί Οεί Ιιοπίΐαΐεηι , «ί 
Ιιοε εΐί3ηι ίρδυιη, ςιιο(1(1ίοεΙ)αΐ, ηο5ΐΓ3 3υΙϋηι 1ιί8 ηοιι 
3εεε(ΐ3ηΐ, ηοΙ)ί8 ηϋιίΐ ρΓ0(1ε8$ε ) , νί(1ε ςηΐϋηβηι 8υ5- 
]μη2ίΙ. 7. ί,αΐίοΐ'αυί ίη ρβηΐίΐη ηιβο , Ιαναύο ρβτ ίίηρηίΜ^ 
ηο€ί£$ ΐ€αηηι ηιβαηι ; Ιαοηβηιη ιηβί< ϋταΐίυη ίη* ηηι π- ΗοΠαΐΗΓ α4 ρχηΐίεηΓιαηι, — Λυ<1ί3ηΐ ψιί βπαΐ Ιιυ- 
πιίΐεδεί 3ΐ)ίεειί, (μιηΐεπι τεχεί ρυΓριίΓα ίικίαΐυδ θ5- 
Ιοη(]θΓεΐ ροεηίίοιιΐίηπι : 3υάίαιηϋ8, οοηιριιη|;3η)υΓ. Μοιν 
δοΐππι Ια1)θπιΙ)3ΐ, 80(1 1αΙ)θΓ3ΐ)αΐ||^6ηίΐοη8; ηοη (οιιΐιιιη 
1αοΓγπΐ3ΐ>3ΐαΓ, 80(1 ε1ί3ηι ΐ30Γγπιί8 Ιεείυιη ΙανάΙ^αΙ» ηοη 
υηο 3ΐιΙ (1ιιοΙ)ΐΐ8 3(ΐΙ ΐΓΐΙ)υ$ (1ίε1)υ8, $ε(1 οΐίαηι δΊιικιιΙΐί& 
ηοοιίϋυδ; εΐηοη δοΐυηι (Ιίοίΐ ρΓχίεηΐυιη , δοά οΓιαηι 
ΓυΙαΓυηι. Νε ρυΐεΐίδ εηίηι ευιη, ουηι Ιι.τε δειιιεί Γοοί:»-- 
861, (Ιείηεορδ 50 <)υΊοΙί ΐΓα(]κ1ί8$ε, εΐ ΙηχαηιοηΙο ικιιαι 
6556 : 86(1 1)00 »5δί(1υ6 ΓοειΙ ρεΓ ΐο(3ΐη νίΐ3ΐη, ηοϋλίο- 
υΐ ηθ8, ιΐαί υπο ιΙίε υΐ ρΐυηηιυπι ί(1 β^οπίε^, ίπιο ηβ 
υηο (ΐυ'κίοηι, ηπδ ίρ$05 τΐδυί % νοίιιρίαΐί, ει οΐίο Ικ3-. 
(ΙΙηΐΗδ. Αι ηοη ίίΐε : δοίΐ ίη ΙβΟΓγιηίδ ρεπροίηο αςεΐιαί. 
Ηαηο 1105 εΐί.ηιι ίηιίΙεπιυΓ εοηΓοβδίοηοιη. δί οηίπι ηο- 
Ιηοηηιιΐδ Ηίο ίΐοί-ε, ίΙΙίε οηιηίηο ηοοεδδε οπί ΠοΓβ οΐ 
ε]ιιΐ3Γε : ίΐΐίο ({υίίίειη ίιιυΐίΙίΙοΓ ; Ιιίε αυΐεηι ευηι εηιο. 
Ιυπιεηΐο : ίΙΙίε ευηι ί{|;ηοιηίηί3 30 ϋ6(ΙοοοΓ6 ; Ηίο ϋβ- 
^ΟΓΟ η(1ιηο(1υηι εΐ ίιοηεδίε. Ουί(1 ειιίιη ηεοοδδο δίι Ιιοο 
ίίι•Γί,.αυ(1ί ί\ιύά (1ίθ3ΐ εΐιΓίδΙιΐδ : ΙΙΙΐϋίήΐ ββΐιΐί ΰϋΐήάον 
άαηίιιιηι ( 3ΙαΙΐΙι. 8. ϋ). Αΐ ηοη ί>3 ({υί Ηίο ΟειιΙ : δβιΐ 
ηιβςηαηι οοηδεςυεηΐυΓ εοηδοΐαΐίοηεηι. βααΐία\'ηη ςαί 
1η00»ΐ, (^ΐίοηίαιη ϋΟΜοΙαίιοηΰηι αϋΗριεηΐ {ΜαΐίΙι, 5. 5 ). 
Υορ υοϋ'η άίν'Μν$ ', ςΗοηίαηι αοάρΊΐη €οη$οΙαΐίοηωη 
ν€$ΐΓαηι (ΐΛΐΰ.6, 24). Αυ(11αηΐ ςυί Ιεοΐοδ Η3ΐ)6ΐιΐ * ηο^., ηοη $ί€ΐίί ηοΛφή νηο άκ αιιΙ υηα ηθ€ί€ ίά α0ΐ• 

Ι?{1<)$, €1 ηθ$ ίρ50$ ΙΤ5ΙΠ. 75 ΕΧΡΟδΙΤίΟ ΙΝ Ρ3ΛΙ.ΜϋΑ1 VI. του το, άλλ' έλν στ^ς μετά του ίατροΰ, πάντως διί 
6ιρα::ευΟήναι τ6 ίλχο;. ϋύ γάρ έστιν άνθρωττίνη 
τέχνη, Γνα άττορήση, άλλα θεία δύναμις, ή και φΰ- 
σ•ων γ,τΧ νοσημάτων, κα\ πονηρίας, κα\ πάσης [ϋ] 
περιγινομέ'/η κακίας Λιά δή τοΰτο καΐ ούτος ώσιίίρ 
!ατρω τωθεω προσελΟών καΐ αποσυρόμενος, Ιλεγεν 
ΊασαΙ με^ Κύριε ^ δη έταράχθη τα οστά μου. Τι- 
νές δέ φα^ν ενταύθα ταραχήν εκείνη ν λέγειν, τήν εκ 
της αμαρτίας γινομένην. Καθάττερ γλρ δταν τ";εύ- 
ματα ^αγδαΐα εΙς πέλαγος έμπέση, πάντα ταράττει, 
κα\ ή βυθία 4νω φέρεται ψάμμος, κα\ οί πλέοντες έν 
χινδύνιρ γίνονται• οΰτω δΙ) χα\ έφ' ημών ταράττεται 
ή ψυχή, χινεΓται τ6 σώμα, πάντα πληρούται τοΰ χει- 
μώνος. χαΐ μεστών ήμΤν τ6 σκάφος λοιπ^; ταραχής, 
καΐ σχίτος πολύ χαΐ πάντα οΓχεται άπολιμπάνοντα 
•ϊ6ν οΙκεΓον τ^πον, καΐ πολλή ή σύγχυσις. ΤοΟτο μά- 
λιστα κα\ έν έπιθυμίαις άσελγείας συμβαίνειν εΓωθε• 
τοΰτο χα\ ένΟυμί]> και Ιν συμφοραϊς. ΙΙάντα γάρ ταΟτα 
ταράττει κα\ ψυχή ν κα\ οστά, κα\ αΐ κ-^ραι διαστρέ- 
φονται, κα\ ουδέ οί οφθαλμοί κατά τάξιν βλέπουσιν 
άλλ' ώσπερ ηνιόχου θορυβηΟέντος, ατάκτως οί ίπποι 
φέρονται• ούτω του λογισμού διαταρα/Οέντος, πάντα 
συγχεϊται , πάντα διαστρέφεται κα\ την ιδίαν όδ^>ν 
άπ'ίλλυσι. Πώς δέ αυτή γίνεται ή ταραχή , άναγκαϊον 
κα\ τοΰτο είπείν. Ού γάρ ώσπερ έν θαλάττη παρά την 
τΰν π^/ευμάτων έμβολήν, οΰτω κα\ έν τ?5 ψυχ!) παρά 
τίνα άδίκητον πίρίστασιν . άλλα παρά τήν ήμετίραν 
ραθυμίαν συμβαίνει. Κα\ γάρ τοΰ γενέσθαι κα\ τοΰ μή 
γενέσθαι ήμεΓς αΓτιοι. ΟΤδν τι λέγω• τής επιθυμίας 
έγειρομένης , άν μή συ τήν φλ4γα άνάψης, ού καίεται 
ή κάμινος. άν μή τροφήν παράσχης τ^ ΰλη. Ούκ 
άνάπτεται δέ ή κάμινος, άν μή τά; εύμ<5ρφους δψ'ΐς 
περιεργάστ), άν μή τά άλλα κάλλη • πολυπραγμονή- 
σης, άν μή είς θέατρα παρανομίας άναΟαίνης. "Αν 
γάρ μή πιάνης τρυφΙ) »> τήν σάρκα , άν μή καταπόν- 
τισης οΓνψ τόν λογισμδν , ούκ αίρεται ή φλ'4 , ούχ 
άνάπτεται ή κάμινο; , ού γίνεται χαλίπώτερον τδ θη- 
ρίον, ού διατέμνεται χαθάπερ ύτ:!^ πνευμάτων αγρίων 
της διανοίας τ6 χαθαρόν. *ΑρκεΓ οΰν ταΰτα, φησ\, 
πρ^ τδ διαφυγίΤν τήν φλόγα της αμαρτίας ; Ούκ αρ- 
κεί ταΰτα χα\ μδνα, άλλα χα\ Ιτερα δ£ί προστεθήναι, 
εύχάς διηνεκείς , αγίων συνουσίαν, νηστείαν σΰμμε- 
τρον , δίαιταν λιτήν , ασχολία; αναγκαίας, πρδ τών 
άλλων άπά^ηων τοΰ θεοΰ τδν φόβον , τήν μέλλουσαν 
κρίσιν, τάς αφόρητους κολάσεις, τάς έπαγγελίίΐς τών 
αγαθών. Διά τούτων άπά^/των δύνασαι χαλινώσα». τήν 
λυττώσαν έπιθυμίαν , καΐ σττ;σαι τήν κυμαινομένην 
θάλατταν. Κα\ σί», Κνριε, εω/; χότε ; 'ΈΛίστρεψον^ 
Κνριε^Ρνσαί τ^ ψνχήν μον^ σόισόκ με 5>'εκε^ του 
^Μονς σον. Συνεχώς τδ, Κύριε, τίθησιν , ώσπερ τι 
δικαίωμα προβαλλόμενος τ^γχωρήσεως κα\ χάριτος • 
χα\ γάρ ή μεγίστη ημών έλπ\ς αύτη, ή άφατος αυ- 
τού φιλανθρωπία, κα\ τδ τοιούτον είναι αύτδν πρ^χε•.- 
ρον εΙς συγχώρησιν. Τδ δέ, "Εως χότε , ούχ άποδ^- 
σπετοΰντος , ουδέ δυσχεραίνοντος , άλλ' όδυνο»μένου 
καΐ άλγουντος, κα\ ού φέροντος τδν άπδτών πειρα- 
σμών δγκον. 

' • Κβ^. ήμ»ϊς κύ{>ιοι τής επιθυμίας άνβίΓΤομίνης• άλλ' βν 
μή σύ τήν φλόγβ άνάψϊς, ούχ αίρεται ή χάμινος* &ν μή τήν 
τρο©ήν πβράίτχγι; τί| ύλτι• άν μή τά αλλότρια κάλλη. Ουΐύ. 
€Ι Ν»Μ|.ι;ΐί;ιιιι Κ ΙχΜΐ! ή|ΐΐ£•ς ν.ύρ'.οι, οΐ οΟχ αφ:τχ;. 
ί» (^οΐΐ). τρο;ρή δι [45] Έ.τ/σι/εί^ο^, Κύρίε,βνσαι τ^ιν ^'υχ,ψ'μϋυ. 
Δύύ ενταύθα τίΟησι , τό τε Ιπιοτρέψαι αύτδν , κ3ΐ\ τδ 
(^ύσασΟαι τήν ψυχήν μου. Τοΰτο γάρ μάλιστα τοις δι- 
καίοις περισπούδαστο ν , τδ κατηλλάχθαι αύτδν , κα\ 
Γλεων είναι κα\ ευμενή, κα\ μή άποστςέφεσΟαι. Του-• 
τψ γάρ κα\ Ιτερον ϊπεται , τδ σωθήναι τήν ψυχήν • 
ούχ ως πολλο\ τών ανθρώπων , κα\ μάλιστα τών πα- 
χυτέρο^ν, δν μόνον έπιζητοΰσιν , δπως τής παρούσης 
άπολαύο:εν ευημερίας. Άλλ' ούκ εκείνοι ούτως* άλλ' 
δπως τής σωτηρίας τής κατά ψυχήν άπολαύσαιεν, ής 
ουδέν προτιμότερον αύτοίς ήν. "Οτι ούχ έστιν έν τφ 
Οανάτφ ό μντ\μονεύων σον • έν ^έ τφ ςίδη τΙς έξο* 
μοΛογήσεταΙ σοι ; "Ορα πόσας τίθησιν αιτίας σωτη- 
ρίας. "Οτι ασθενής εΙμι , φησ\ν, "Οτι έταράχθη τά 
οστά μον , οτι παρά τοΰ Κυρί',υ ταΰτα αιτώ , "Οτι 
ούχ εστίν έν τφ Οανάτφ ό μ^τιιιονεύων σον ού 
τοΰτο λέγων , δτι μέχρι τοΰ παρόντος τά ^χί-ζιρχ • 
άιταγε* οίδ* γάρ τδν περ\ τής άναστάσεο^ς λόγον • άλλ' 
δτι μετά τήν εντεύθεν άπ^δημίαν ή μετάνοια καιρδν 
ούκ άν έχοι. 'ΚπεΊ κα\ ό πλούσιος έξωμολογείτο κα\ 
μετενόει , άλλ' ουδέν ώφελεΐτο οιά τήν άκαιρίαν. Κα\ 
αΐ παρθένοι δέ ήβουλήθησαν λαβείν ^λαιον, άλλ' ούδ5\ς 
αύταΤς έδωκε. Τοΰτο τοίνυν άξιοι και οΰτος , ενταύθα 
άπονίψασΟαι τά αμαρτήματα , ώστε έπ\ τού φοβερού 
βήματος πα^δ^δησίας άπολαΰσαι. Είτα παιδεύων τδν 
άκροατήν , δτι μετά τής τοΰ θεοΰ φιλανθρωπίας δεί 
καΐ τά ημέτερα έπεσθαι ( άν τε γάρ τήν άιθένειαν 
προβάλλω μέθα , άν τε τήν ταρα/ήν , άν τε τοΰ θεοΰ 
τήν αγαθότητα , άν τε αύτδ δή τοΰτο , δ Ιλεγε , τά δέ 
ΤΛρ ημών μή προσκέηται, ουδέν ήμΐν δφελος ) , δρα 
τί έττ/^γαγεν • ^ΕχοπΙασα έν τφ στεναγμφ μον, 
Λούσω καθ* έχάστην νύχτα τΐ(ν κΛή^ν μον • έν 
δάχρνσί μον τίιν στρωμνήν μον βρέξω. 

Άκουέτωσαν οΐ έν εύτελεία ζώντες, οιαν ό βασι- 
λεύς κα\ πορφυρίδα τκρικείμβνος μετά^Λίαν έπεδεί- 
κνυτο • άκούσωμεν , κατανυγώμεν. ϋύχ απλώς έκα- 
μεν , άλλα κα\ έκοπίασε στενάί(ον • ούχ απλώς έδά- 
κρυσεν. άλλα κα\ έλουσε τήν κλίνην, ού μίαν και δευ• 
τέραν κα\ τρίτην ή;ιέραν , άλλα κα\ καθ' έχάστην 
νύκτα • και ού τδ παρελθδν μόνον λέγει, άλλα κα\ τδ 
μέλλον. Μή γάρ δή νομίσητε, δτι ταΰτα ποίησα; άπαξ, 
πρδς άνεσιν Ιαυτδν λοιπδν άφήκεν, άλλα διηνεκώ; 
τοϋτο πράττων διετ*λει οιά πάσης τή; ίο)ής. Ού 
χάΟαπερ ημείς , οί μίαν εργαζόμενοι τούτο πολ- 
λάκις ήμέραν, ή ουδέ μίαν, είς γέλιυτα « κα\ τρυφήν 
χα\ άνεσιν εαυτού; εκδίδομε ν. *Αλλ' ούκ εκείνος • άλλ' 
έν δάκρυσι διηνεκεσι διετέλει. Ταύτην δή και ημείς 
μιμώμεθα τήν έξομολόγησιν. Κι γάρ μή βουληθείημεν 
κλαΰσαι ενταύθα, ανάγκη πάντως έκεΐ όδύρεσΟαι κα\ 
κλαίειν εκεί μίν άνόνητα, ενταύθα δέ μετά κέρδους• 
κα\ έχεί μεν μετ' αίσχύ'/ης , ενταύθα δέ μετ' εύκο- 
σμίας πολλής. "Οτι γάρ ανάγκη τοΰτο γενέαθαι , 
άκουσον τί φησιν δ Χριστός* Έκε7 έσται ό χΛ'ίυΟμός 
καϊ ό βρνγμίς τών οδόντων, *Λλλ' ούχ οΐ ενταύθα 
κλαίοντες ούτως* αλλά πολλής άπολαύαονται τή; πα- 
ρικλησεω; Μηχά^ιοι γάρ οΐ ΛενΟονντΕς , δτι αυτοί 
:ϊίΐΙ)αχΛ7ΐΟήσονται, Οναϊ νμΊν τοις ,ΊΛονσίοις <•, 

• Π<»^. ήμίΐ; ουδέ μίαν τούτο έργαζόμί^ ήI'«?3^ν ή νλιια, 

•» Κΐ'4$. οναι Ομ;ν ν. χαί^Όντες. 77 8. ^ΟΑ^^Ίδ οιιπΥδΟδΤϋΜΐ ΟΓί άηέχετε τηι^ [46] πηράχ^ησιν ύ;ΐ(7η', 'Λχουέ- 
τω^αν οΐ τας άργυρίς χλίνα^ ^/οντες , οια του βασ:- 
λέϋ)ς ήν ή χλίνη • ού λιθ«κ«5Αλητος , ου χρυσόπ^στος, 
άλλα βάχρυσί λελουμένη. Τούτίο αί ννχτες ουκ άνα- 
ιηιύσεως. άλλα θρήνων κα\ όβυρμών νύκτες ήσα^. 
Έΐίβιί); έν ήμέρ^ πολλα\ περιέσπων β αύτ-^ν φροντί- 
δες, δν ϊπα'/τες άνέσεως ποιοΰντας καιρδν, τοΰτον 
έκε?νος έξομολογήσεως έποι^ίτο , θερμίτερον θρήνων 
τίτε. Καλδν μίν γαρ άε\ τδ κλαίειν , μάλιστα δέ έν 
χαίρω της νυκτδς , δτε ούδε\ς έκκρούων της θαυματ- 
στη; ταύτης ηδονής , άλλ' Ινεστιν έμφορηθήναι τφ 
βουλομένω μιτά πάσης αδείας. "Ισασιν οΕ ττείραν λα- 
βδντες δ λέγω, δσην εύφροσύνην ίχουσιν αυτάι των 
δακρύων αΐ πηγα(. ΤαΟτα τλ δάκρυα τδ άσβεττον 
«ΰρ σ€έ?α( δύνανται , τδν ποταμδν εκείνον τδν πρ^ 
του βήματος έλκδμενον. Δ'ά τοΰτο κα\ ό Παύλος έδά- 
χρυε τριετίαν νύκτα και ήμέραν,τά άλλδτρια διορΟού- 
μενος πάθη • ήμεις δέ ούδ* τα οίχεΓα , άλλ3ι γέλωτι 
κα\ τρυ-^ϊ} εαυτούς εκδίδοντες , την νύκτα κάρ:ι> βα- 
ΟεΙ καταχωννύμεθα. Κα\ οί μίν ύτινφ Οανάτφ προσ- 
εοικδτι προσήλωνται • ο! δ^ άγρυπνίαν θανάτου χα- 
λεπωτέρχν άγρυπνοΰσι , τόκους και δανΐίιματα κα\ 
τά; έτερων αναλογιζόμενοι κατ* εκείνον τ^^ καιρόν 
έπιβουλάς. Άλλ' ούχ οΐ νήφοντες , άλλα τάς εαυτών 
γεωργοΰσι ψυχάς , ώσπερ ύετφ τοϊς δάκρυσι κεχρη- 
μένοι τΟ'Ίτοις , κα\ τά σπέρματα της αρετής αύξοντες. 
Πάστ; κακία κα\ ασελγεί» άβατος έστιν εύνή τοιαύτα 
δάκρυα δεχόμενη. Ό τά τοιαύτα δάκρυα σταλάζων *>, 
ουδέν ηγείται τά έπ\ της γής, άλλα πάσης πολιορκίο»ς 
άπαλλάττει τήν ψυχήν, τού ηλίου λαμπρότερα ν καθί- 
στησι τήν διάνοιαν. Κα\ μή με νομίσητε πρδς μονά- 
χους ταύτα λέγειν μόνον • κα\ γάρ πρδς βιωτικους ή 
παραίνεσις , χα\ πρδς τούτους μάλλον , ή εκείνους • 
ούτοι γάρ μάλιστα οΐ δεόμενοι των της μετανοίας φαρ- 
μάκων. Ό τοιαύτα θρήνων, άναστήσεται λιμένος γα- 
ληνού τήν ψυχήν άμεινον έχων , πά^/τα έκβάλλων τά 
πάθη • πολλής πεπληρωμένος τής ευφροσύνης εΙς οί- 
κον θεού μετά παό(5ησίας άπαντήσεται ό τοιούτος • 
%ψ πλησίον μεΟ' ηδονής διαλέξεται * ού θυμδς γάρ 
ένδομυχεί, ουκ επιθυμία φλέγει, ουκ έρως χρημά- 
των, οϋ φθόνος, ουκ άλλο των τοιούτων ουδέν. Πά'/τα 
γάρ ταύτα, καθάπερ θηρία έμφωλεύοντα , καταδύναι 
διά τής νυκτδς ό στεναγμδς εκείνος κα\ τά δάκρυα 
παρεσκεύασεν. 'Έχαράγβτι άπδ Θνμον ό όφβαΛμός 
μου. Είδες ψυχήν συντετριμμένην; ΕΙπων τήν μετά- 
νοιαν, λέγει πάλιν τά πάθη, τδν θόρυβον τδν έν τβ 
διανοία , τδν φόβον τδν άπδ τής δργής τού Θεού Γγ- 
γινόμενον. 

• ε'. 'ΟφΟαλμδν γάρ ενταύθα τδν τής ψυχής φησι, τδ 
βιορατικδν εκείνο κα\ λογικδν, δπερ ή έννοια των οί- 
χείων αμαρτημάτων ταράττειν εΓωθεν. Επειδή γάρ 
διά παντδς πρδ των οφθαλμών εΐχε τά πλημμελή- 
ματα, κα\ τού θεού τήν δργήν άνελογίζετο, έν φόβίϋ 
ων , ουκ άναλγήτιος ^ίον , καθάπερ οΐ πολλοί , άλλα 
αγωνιών κα\ τρέμων. Ή τοιαύτη ταραχή γοιλήνης 
[47] μήτηρ εστίν 6 τοιούτος φόβος αδείας ύπόΟεσις. 
Ό ούτω τεταραγμένος πάντα χείμώνα έκβάλλει • * 
τοιαύτην ούχ έχων τήν ψυχήν χαλεπδν κλυδώνιον ύπο- 
βτήσεται. Κα\ ώσπερ πλοϊον άνερμάτιστον τή των 
αγρίων πνευμάτων έχδοθέν ^ύμη, τα•/εί«>ί καταπον- 
τίζεται • ούτω κχ\ ψυχή άναλγήτως ζ?'»ί2 . μυρίοις 

• Ηγ«. διίσπων.^ 

^ ΙΙί'Ιί. ό τά τοιχύτα στενάξων. ΑΠαΠίΕΓ. αΟΝδΤΑΜΙΝΟΡ. 78 

πρόκειται πάθεσι. Διδ καΐ ό μακάριος Παύλος τούτο 
τδ πάθος ένδεικνύ μένος , έλεγε ν • ΟΊτινες ά,ιηΛγη- 
κότες έαντοϋς παρέδωκα^ τζ άσε.Ιγείφ εΙς έρ-^-α- 
σίαγ ακαθαρσίας χώτης ^*• πΛεονεζίςι. ΚαΙ καθά- 
περ κυβερνήτης, έως αν ταίς φροντίσιταίς υπέρ των 
π)εόντων ταράττηται, πάντας έν γαλήνη χαθίστησιν, 
άν όέ ταύτης απαλλαγείς χαθεύδη , ταραχήν έπάγ<& 
μεγάλην ούτω δή και ό άνθρωπος • ό μέν ' αγωνιών 
κα\ τρέμων καΐ ταραττόμενος , έν ήσυχί^ι τήν έαυτοΰ 
καθίστησι διάνοιαν • ό δέ ΰπνψ τής (δ^θυμίας έαυτδν 
παραδούς, ύποβρύχιον τδ σκάφος εργάζεται. Έχα^ 
ΛαιώΟψ• έτ πασι ζοΤς έχθροΤς μου» Τί έστιν, Έχα^ 
ΛαιώΟην; ΉσΟενησα, φησ\ν , ύπδ τών έχθρων μου. 
Και γάρ εναγώνιος ημών ό βίος , χα\ μυρίων έχθρων 
ή ζωή ήμίν έμπέπλησται, οιτινις κα\ Ισχυρότεροι γί- 
νονται, έπειδάν άμαρτήμασι περιπέσωμεν. Διδ πάντα 
χρή ποιείν , ώστε διαφυγείν αυτών τάς λαβάς , καΙ 
μηδέποτε πρδς αυτούς καταλλάττεσθαι • αύτη γάρ 
ήμίν μεγίστης ασφαλείας ύπόθεσις. Τούτων τών 
έχθρων τήν φάλαγγα δηλών ό Παύλος , έλεγεν • Οόλ 
έστιν 'ΐ\μΧγ ή πάΛϊ\ προς αΐμα καΐ σάρκα , άΧΙά 
Λρδς τάς αρχάς , :τρός τάς έΙ;ονσίας , προς τους 
κοσμοκράτορας τού σκότους τού αΐώννς τούτου• 
Έπε\ ουν τοιαύτη ή τών πολεμίων φάλαγξ, άε\ χα\ 
διηνεκώς όπλίζεσθαι χρή, κα\ φεύγειν τών αμαρτη- 
μάτων τάς εφόδους. Ουδέν γάρ ούτω παλαίουν εΓωθεν, 
ώς αμαρτίας φύσις. Διόπερ κα\ ό Παύλος τήν έντεύ- 
θεν παλαίωσιν γινομένην άποτρίβεσΟαι κελεύων, 
έλεγε • Μι\ συσχηματίζεσθε τφ αΐωη τούτφ, άΧΛά 
μεταμορφούσθε τ^ ^νακαιτώσει τού νοός υμών. 
Όταν ουν ύπδ τής αμαρτίας παλαιωθ|\ς , ύπδ τής με- 
τανοίας άναχαίνισον σαυτόν. ^Απόστητε άα^ έμον^ 
πάντες οΐ εργαζόμενοι, την άνομίαν^ ότι είσήκουσ» 
Κύριος της ρωνης τού κΛαυθμού μου. Ήκουσβ 
Κύριος της δεήσεώς μου , Κύριος τήκ προσευχήν 
μου προσεδέζατο, Ού μικρά κα\ αύτη όδδς εΙς άρε• 
τήν άγουσα , τδ φεύγειν τους ττονηρούς. "Οπερ μετά 
τοσαύτης υπερβολής χαΐ δ Χριστδς απαιτεί παρ' 
ημών, ώς τους έν τάξει μελών ήμίν αναγκαιοτάτων « 
δντας φίλους κελεύειν έκκόπτειν , δταν ημάς σκανδα- 
λίζωσι. και βλάβην τινά ήμίν αυτών ή συνουσία φέρη. 
*Εάν γάρ , φησ\ν, ό οφθαλμός σου σκανδοΛΙζη σε; 
έζεΛε αυτόν- καϊ έάν ή χειρ σου σκανδοΛΙζη σε^ 
βκκο^ον αύτί}ν^ καϊ βάΛεάπό σού ' ού περ\ μελών 
λέγων, άπαγε * άλλα περ\ φίλων γνησίων, ων δεί τάς 
φιλίας άτιμάζειν , δταν μήτε αύτοίς κέρδος , μήτε 
ήμίν γίνεται, αλλά βλάβη. Ταύτην δή τήν άρετήν κα- 
τορθώσας κα\ ούτος ού μόνον ούκ έδίωκε τάς τοιαύτας 
συνουσίας , ά)»λά κα\ παρεκελεύετο τούτοι; άποπηδάν 
εαυτού. 

ι ς'Μτος τής μετανοίας δ καρπδς, τούτο τών δακρύων 
[48] τδ χέρ6ος. Ή γάρ ούτω συντριβείσα διάνοια, 
ούδεμι^λοιπδν προσπαθείς κατέχεται. Τούτο δή κα\ 
ημείς ποιώμεν • καν αύ-.δ διάδημα ή τις περικείμβ- 
νος, βλάπτη δ^ ημάς, άτιμάζωμεν αυτού τήν φιλίαν. 
ΟύδΙν γάρ ευτελέστερον άνδρδς , και βασιλεύοντος, 
δταν κακίςι συζή * ώσπερ ουδέν βασιλικιυτερον καΐ 
δεσμώτου, δταν άρετήν ή κεκτημένος. "Οτι είσή' 

^ 8ίυ Πομ.βΙςιιο ϋβ ΙρμίΙ ίηϋτρΓΟί». Α'ϋ άνανχαιοτάτν^ς• 
ιϋι1^«^ ϊ>ανϋίϋ ηιειηοΓαΙϋ:» άναγχαιοτάτην. 77 Ι,ΙΡΟ&ΙΤΙΟ 1Ν &η;6ηΙθ(>8, (|ΐΐ3ΐί5 6πι( Ιΰ€ΐυ3 Γ^τκ'ΐδ ; ηοη €χ ($6ΐηηΓι$ 
€οηθ2ΐυ<, ηοιι αυΓΟ ΰοηΐβχία^, 8θ() αΙ)1ιιΙυ5 ΙαοΓγηιΊ». 
Ει ηοειο& ΚιπΊε €ΠΐηΙ ηοη ηιιίοΐιβ, 86(1 ηοοΐ6$ Οοΐυυηι 
β( Ιηηιοηίαΐίοηυηι. ΟιιοηίΛΠΐ ίηΙεΓϋίη ουηι ηιπίχ ουρά; 
€Ίκιιπ)ϋί5!οΙ)3ηΙ : ί|ΐιο(1 ηΐϋ ςυίβΐί^ αο Ιαχαιηβηΐί Ιοηι- 
^ριΐ8 &ηπ)υη% Ίϋ ί1Ιοϋπ€6ΐ)αΐ Ιοιηριΐδ οοϋΓϋδ8ίοπί8, (ιιηύ 
λεπιΐϋ Ι&ιηβηίαιίδ. Βοηηηι 65ΐ οηίηι δβηιρβΓ Οογ6« οι»- 
χίπ)6 αιιίβηι ΙοιηροΓΟ ηοο(1$, ςιίΑίιιΙο ηιιΐΐιιβ ο&Ι ηυί 
)ι:ιηο ηιΙπιίπιϋΊΙϋΠ) νοΙιιρ(:ηβηι βχοηΐ'ι»!, 86(1 ΙίεβΙ νη< 
ΙοηΙΐ 09 ΙίΙ)βΓΠΐη6 οχρίοπ. 5€ίυηΙ φΓι γ]ιι8 (]υο(1 ιΙΊοο 
Γ600Γ6 ροπουΐηηι, ηηηηίαηι Ιχιίιίαπι ΗαϋοαηΙ Ιιί Γοπ- 
ΙΓ8 ΙαοΓγπιηηιιη. Η:ό Ιηεργιηχ ρο$$ιιηΙ 6χ$ΐίηςιΐ6ιι$ 
Ί^ηϋΐη ίη6Χ8ΐίη(;πΊΐΜΐ6ηι , Οιινίυπι ίΙΙιιιη (]ηί ΙιαΙιίΙυΓ 
ηηίοίΓΐΙηιηαΙ. ΡΓορίβΓοα ΡαυΙυβΙποηηίοίΙϋνΊίποοίυ 6ΐ 
ύ\^{.\€ΐ, 20. 31), :ιΙί6ηη8 βίαίπΊοπβδ €0ΐη([6η8; ηο8 
:ιιιΐο:ιι ηβ ηθ8ΐΓ3$ ςιιίιίοπι, 8β(1 Π08ίρ8<ΐ8 πδυί αο 
VI ΙιιρηιΓι (1ο(ΐ6η(β8, Ιοΐαηο€(6 |;Γανί δοηιποβΐ επιρπίλ 
οΐΓΐιίιηπΓ. Ει Ιιί (]ηΊ(1ϋηι 5θιηηο ιηηπί δίηιΊΙί 8ηηΙ αΓ- 
Πχί : ηΐϋ νοΓοηςιιηΙ ηιοηο(|^ΓΑνίθΓ68νίςίΙίη9, ΓοβηοΓΑ, 
(Η ιι^Μπι^;, 6ΐ ίη ηΐίοκ ίπ8ί(1ίη$ οο ΐοπιροΓΟ αηίηιο Λ^Ι• 
Ι:ιιιΐθ!(. ΛΙ ηοη ϋ ηιιί $ιιπΐ8:ιιιί6ΐ 5οΙ>πΊ, 86ΐΙ 8ΐιη8 οο- 
ΙηιιΙ :ιηί!ΐι:ϋ%, ΙΓΐϋ ΐΑ0Γ)'ηΓΐ8 ΐηπΐΓ|ΐιηιη ίιηΙΐΓϋ υΐοηΐο», 61 
.«θ|ΐιίη.Ί νίΓίπΙΐ!» :ιιι^6ΐιΐ68. ΝπΙΙί ν'ιΐίο οΐ ϋΐιίιϋηί οηΐ 
3(1ΐΐιΐ;ί 3(1 Ιοίΐυιη ο]π<;, ηιιί ΙαοΓγιηη8 Γ]ιι^π)0(1ί ?ιΐ80ΐ- 
ρΊΐ. Οίΐί ΐηΙθ8 Γιιηιΐίι Ι^οιγπιηβ, ηΐΐιϋί ϋιιοίΐ ί|ΐιχ 8πηΙ 
ίιι ΙοΓΠΐ, 50(1 ΙίΙίοΜίαηίπιπιηηΙ) ()ηηιί ΐ)Ιι&ίιΓΐι»ηο, ηιοη- 
Ιοηι Γ6(1(1ίΐ νοί 8•>1ϋ οΙαηοΓοπι. Ν(ίθ πιο οχί8ΐίηηνοπΐί8 
6ο1ΐ8 1ι:υο ιΐΐοεί'β η)οη36ΐιΙ& ; εΐΐΑΐη αϋ 608 ηαί τεϋϋβ 
3(1 Ιΐ3πο νίΐ απ ρβΓΐίη6ηΐίΙ)ΐΐ8 3ΐΐ6ηΐί 5ΐιηΙ, 1ΐ3ΐ)6ΐιΐΓ Ιι:ι ο 
ο\ΙιοΓΐ:ιΐί(ΐ, (ΐΐ 3(1 1ιθ5 ρ(>Γιυ8« ηυ3Π) 3(1 ί11θ8 : 1ιί 6ηίηι 
8ΐιηΐ (]ΐιί ιιι:ΐλίιηο ίιΐ(1ΐ^6ηΙ ρίΒηΊΐοηΙίχ ρΙΐ3Γηΐ3θί8. Ουί 
Ιιοο πκίΙο ΐ3ΐιιβιιΐ3ΐυΓ, 8ΗΓ|[6ΐ αηίηιο ηΐ6ΐίιΐ8 3ίΓ<;οΐο , 
ςιΐ3ΐη 811 ροπηβ ΐΓ3η(|ηί11ιΐ8, οιηη653ηίιιιί ρβΠυΐ'ϋηΙίο- 
ιιβ<« οχροΐΐοηβ ; οηπιί ΓοΓθΓΐα8 ΙακΙίΙίΑ ίη ϋοπιυπί) Οοί 
ΙϊΙητο ϋΐ 860.υΓ0 ίη(ρ'6(1ί6ΐυΐ' ; ουηι ρΓορίπ(|ϋθ ]ιιοηη(ΐ6 
€οΙ1«Μ|ΐΐ6ΐ(ΐΓ ; ηοη βιιιιι ν^χ»! Ιγ3 ίη ίηΐβπΓΐ8 ρ6Π6ΐΓ3ΐί- 
1)118, ηοη ίιιη;ιηιηΐ3ΐ (*υρί(1.ΐ38, ηοη 3ΐηοΓ ρ6θπηία>, η(»η 
ίιι\1(1ί3, η«»η ΑΐίιρΓκΙ αΙϊικΙ ο]η8ηιθ(1ί. 11366 οηίηι οηιηία 
υΐ Ι:ιηιηιΐ3ΐη ΙνΙΙιι.ρ ίη 03ν6Γηί8 3ϋ8ΐηΐ8(6 (Ι(;1ίΐο86θ- 
ιοηΐ, ηο< Ιιιπιυ^ ίΙΙβ ββιηΐΐυβ θΐ ΙαοΓγηΐΦ τίΓοοβΓυηΐ. 8. 
Τιαΰαίια β$Ι α [ηγοπ 0€α1η$ ίποα, Υί(11&1ί οοηΐΓΐΐηηι 
3ΐιίηΐ3ηι?Ρ(>8Κ](ΐ:Νη (Ιίχίΐ ροβπίιοηΐίιιη , (Ιίείΐ τυΓΜΐ» 
ροΓΐιΐΓΐΐ3Γιο:ΐ68 3ΐιίηιί, οοη(υΓΐ>3ΐίοη6ηι ηιιχ 081 ίη 
ηιοηΐο, ΓπηοΓοηι (|ΐιί οχ ίΓ3 1Κ*ί ρΓθ06(1ΐΙ. 

5. ΟΐΊίΙιααιώηα! ψά$; θ€Ηΐΐί»€ηί£Ηάνί, φίοηιοάο,Ρα^ 
αίΐΰηΐία! €ί Ιααη/ιηατΗίη (ηέ€ίΗ$. — ΟοηΙηιη οηίηι Ιιίο 
ϋίείΐ οουΐηπι αιιΐιηα*, ρ6Γ8ρΐ63θίΐ3ΐ6ηι ίΙΙβηι 61 Γ3ΐίο- 
οΐΜΐη(1ί Γ;ΐ6ηΙΐ3ΐ6ηίΐ , «ιααιη 8θ1βΙ ρ6Γηι1ΐ3Γ6 βυοΓυηι 
ροοοαίοηιηι οο^ίΐαΐίο. Οιιία 6ηίηι 8υ3 (ΙοΙίοΐα αηΐβ 
06ηΐ08 ροΓρ(*ΐΗ(ΐ Ιι:ιΙ>6ΐ>3ΐ, Οβί ΰΐίαηι ΐΓαυι 3ρΗ(1 βο 
οο^ίΐβίκιΐ* ΙίπΜίΓΟ :ι1ΓΓθΐη<, ηοη (>ιηιιί8 «Ιοίοπδ οχ• 
ρ6Γ8, βίοιιΐ πιηΐιί : 86(1 Ιΐ(>ΓΓ6»8 οΐ οοηίΓΟηιίβοοη^. 
Τ;ι1ί8 θ(»ηΐυΓΐΜΐ1ΐο 08ΐ ηι ϋτ ΐΓ3η<|ΐιϋΙίΐ3ΐίΗ : Ι;ι1ί5 ηιο- 
ΙΠΗ 681 Γυη(ΐ3ηΐ6..(υπίΐ (Οί-υιίϋιΐίϋ. ΰιιί ίΐη υ!»( οοηΙιΐΓ- 
ΙΐΗΐιΐΗ, οηιηοηι (6ΐηρ(•8ΐ3ΐϋηι οχρ«'1 ίΐ : «μι! ΐαΙΙ ηοη 
68ΐ «ηίιηα ρΓΐ^(1•ΐυ8, ^Γαν^ϋ Πυι-Ιυ8 8π1) 1>ίΐ : οΐ (|ηθΗΐ• 
3ι1π)0(1ηιη η3τίκίΗΗΐ ηοιι βαϋιΐΓπιΙηιιι , νίοΙοπίοΓπηι 
αιιΐΟΓϋΐη ίπ)ρ6ΐιιί Γΰΐίοΐυηι» οοΙϋπίοΓ ^ιώηιοΓ^ίΐΜΓ : ΓδΛ1.λίΙΜ VI. 78 

ίΐα οΐίαηι 8ηίηΐ3 (Ιοίοπβ ροηί((ΐ8 6χρ6Γ8 οχρο8ΐ13 681 
ίηπυιη6Γ3ΐ)ϋίΙ)υ8 ροηηΓΐ)3ΐίοηίΙ)υ8. ΟηοοίΓθ3 οιίαηι 
1)6:ιΐυ8 Γαιιΐιΐδ (1ιοο1)3ΐ ρ8ΐ6η(1βη8 Ιιαηο 3(ί60ΐίοη6ηι : 
(2Μί οιηιΐί άοΙθΓί$ ίβηεη ρΗναΐΐ $€ίρίθί ίηιά'ιΛ^νηηΙ 
ίηιραίΙίάβα* , ίη ορβταίΐοηαη οηιη'α ίηιηη^ηάΗ^ι^, ίη 
α9ατίΐία{ΕρΗβ$.Α, 19). Εΐ φΐ6ηΐ3(1αιθ(1ϋΠ) βπ1)0Γη;ιΙ(ΐΓ, 
ςηαηκίίη ρπο η3νίς3ηΐίΙ>η8 βοΠΙοίΙικΙίηο νοχαΙιΐΓ, οηι- 
ηοΗ Γοϋιΐίΐ (]ηΙοΙθ8 36 ΐηηίΐυίΠοδ, 8γ(Ι $ί ηΙ» (3 ΙίΙκ.•Γη- 
ίυβ (1οΓηιί3ΐ, πΐ32η3η) 3ίΓοη |)6ΓΐυΓΐ)3Γκ>ηοπι : ίΐ.! 
6ΐί3Πίΐ Ηοηιο; ςηί ΙιογγοΙ ηπίιΐοηι, ΐΓοπιίΐ οΐ ροΠηΓ* 
ϋαΐυΓ, (]ηί6ΐ3πι ΐοάάϋ $υ:ιπι οοςίΐαΐ οηοηι : ςυί 3υΐ6ηι 
8θ6οπ1ίφ 8θΠ)ηο ί:6ίρ8υηι ΐΓα(1ί(1ίΐ, οΓΓιοίι υΐ ογηιΐι» 
ο5Γυ3ΐυΓ. Ιηνείβηινί νιΐβτ οιηηα νιΜοοί ηαοί, ^αη\ 
681» ΙπΌβΙατανί ? Ι)6ϋί1ίΐ3ΐιΐ8 εηηι, ίιΐ(|Ηίΐ, »!) ίηίιηίοίβ 

10618. Υίΐ3 βηίπΐ η()8ΐΓ81 ν0Γ8>(ηΓ ίιι 061'Ι.ΊηΐΙΐΐ6, 61 ίΐ!- 

ιιυηΐ6Γ3ΐ>ί1ί1)υ8 ίηίπιίοί8 ρίοη^ 64, ηπί ( Γιηηι οΓΠοίυη- 
ΙϋΓ ρ(>ΐ6ηΙίθΓ68 , ςιΐ3η(1ο ίιι ρ6003ΐ3 ίποΙ(ΐ6πηιυ8• 
Οιιηηιο1)Γ6Πΐ οηιηία δπηΐ Γ:ιοί('η(Ια ιιΐ οοηιηι ιηαιιιι^ 
6ίΓυ([ίαιηη8, 61 η6 6ί8 ηπίφίαηι ηοηηοίΙΙΐ'ΐηιΐΓ : Ιιοο 
681 6ηίηι ηοΙ)ί8 86ουπΐηΓις πΐ3χίιη:ΐΐ Γιιηιΐ3ΐη6ΐιΐΜηι• 
ΙΙοηιηι ίηίηιΙοοΓυηι ρ1ΐ3ΐηη£;οιη Ρηιιΐιΐί; 8Ίξΐιί(ΐΓ3!ΐ!), 
(1ίθ6ΐ)3( : Νοη £$1 ηοΰ'α €θΙΙιΐ€ΐηΓιο αηη νηηιβ οί εηη• 
ςηίηΰ^ Λβά εηηι ρπιΐΓ/ρα/ί6ι/ι, αιηι ροίηίαίώιη, ααη 
ηηηιάι Γ€€ΐοτ'ών$ Ιαινόιαπαη Ιηφι$ $α*€ΐιΙί ( Ιΰί(1, β. 
12 ). Οιιηι 6Γ(;ο Ι3ΐί<( μΙ ρΙιβΙ.ιπχ ίηίιιιίοοηιπ, 86ηι• 
Ρ6Γ οΐ ρ6Γροΐυο ίη αΓηιί8 οϋδο οροηοΐ , 6ΐ Γιι(;γγ6 
ρ6663ΐ0Γυηι ίη8ΐιΙΐ(ΐ8. ΝίΙΓιΙ 6ηίηι ΓιοΊΐ αιίβο ίηνο• 
ΙΟΓαΓΟ, υΐ η3ΐυΓ3 ροοοηΐί. ΟιιαηιοΙιιοιη Ρ3υΙη8 ςιιη- 
(1116 νοΐ6η8 ίην6ΐ6Γ3(ίοηοηι ιγΐΜ; 6Χ 60 Πι ηηιοΐίιί^ 
άΊ^^^^ίϊ^ : Νβ €οη[οη»ιβηιίηί ίαικ $α•α(Ιο, αΗ (ταη$* 
(οΓηαηΐίΜ Γβηοναΐίοηβ »ι<Ίΐίί< ι»(»*ίπι? ( Κοηι, 1 1. 2 ), 
Οιιαικίο οτ%ο α {ΐοοοαίο ίιιτ Ιοπιυογιη, Γοιιηνβ ΐοΊ|>!«πηι 
ροΓ ρ(£ΐι11οηΙίΑΐη. 9. Ώ'ηϋ^άαβ α ηιβ οώιη $ ί,ιιί 
ορ€ταηώύ ίηίηΜίαΐαη, φιοη'κιιη €χαιιά\νΊΐ ϋοηιηιη% 
νο€€ΐη /Ιο/μι *Ν^ί. 10. ΕχαΐίύίνίΙ ϋοιηίηη$ ί/^ρητη/ίι* 
ηβίΗ ηΐϋοιη, Οοηιίηια οναύοηβηι ηι^αι» $ιη€ορΗ, Ν(»η 
6^1 1ιτ6 ίμιοιριβ ρ3ΓΝα νία 3(1 νίΠιιίοιη (1θ(Ιιιο«•η«« 
ηΐ3ΐο$ Γυ^^οΓΟ, (|ΐιθ(1 (ΐιιί«ΐ6ΐη €1ΐΓί8ΐιΐ8 (|ΐιθι;ιιο ;ι ηπΐιίβ 
6υπι Ιαηία κίικίίο οχίκίΙ» ηΐ 6ΐί:ιιη αηΓκΌπ <|(Γι ιπηχίηιβ 
η60(!88αΓΐοπιιη ιιουίβ ηιοηιΙίΓΟΓυιιι Ιικό βιπιΐ , ]ιιΙκ•:ι| 
6Χ8θίιΐ(ΐ6Γ6, (]ΐΐ3ηιΙο ηθ8 803η(Ι»Ιΐ2:υι(, οι ι.ο1η8 αΐί- 
φΐί(1 (1:ιιηηί 3(]Όη 6οηιιη οοηβη^ίικίο. ^ί οηιΐια, ίη- 
ηυίΙ, Ι€ ΗαηάαΙίχαί, €τη$ ίρ$Η9Η ; α <ί ηιαιίΗΒ Ιβ ^^αη'' 
ΦιΙίζαί^ ΒΧ$άηά€ ι'μιαπι, €ΐ ηί€β α Ιβ \1ίαΐώ. 5. ^0. 30), 
Γθ:ι €ΐίΓ6η8 ϋο ιη<'ηι1)η8» 3ΐΐ8ίΙ : 80(Ι (16 νειί;» 61 1>6008<• 
8απί8 αηιίοίβ, ηηοπιπι βπηΐ 38ρθΓΐΐ3ΐΐ(1;υ αιιιίίΊΐί;6» 
ςυβικίο ιιοο ηο1)ί8, ηοο ίρ8ΐ8 8ΐιηΙ ηΐΗ68, 80(1 (Ι•« 
ιηιιθ8.τ« 1ΐ3ηο 6Χ6ΐ'06ηδ νίΓΐυΐ6ηι Ιιίο ηιιοςποηοπδοΐιιιιι 
ηοη ροΓ86(ΐυ6ΐ>3ΐιΐΓ 1αΐ68 Γ3η)ίΙίαη(αΐοϋ οΐ οοιι^ΓΟδϋΙο• 
η68, 86(1 6ΐίαιη γ^8 ]υ1ΐ6ΐ»8ΐ α 8β ΓοδίΙΙπβ. 

β. Ιΐίο 681 ίΓυοΙ(ΐ8 |κΐϊηΙ((•ηιί:υ , 1ιι>ο 081 ΙιιΟΓυη» 
ΙαθΓ3ΤΐηαΓυπι. Μοηδ 6ΐιίιη (|υ:6 ίΐα 681 οοηΐπία, ηυΓα 
ϋ6ίη66ρ8 Ιί1ιί(1ίιΐ6 ΐ6ηοΙ<ΐΓ. Ηοο ίρ8υιη ιιθ8 ςυο<|ΐι<ι 
Γαοί3ηιυ8 : οι 8ί βίΐ (γηίδρίαπι νοί ίρ^ο (1ίϋ(Ιοηιηΐ6 Γ6ϋ• 
ίηιΐΐπ8, ηο8 3υΐ6ΐη 1α;(1αΐ, α8ρθΓηρπιιΐΓ 6]ιΐ8 αηιίοίϋ.ιηι• 
Νιίιίΐ 081 οηίηι νίηι νΙΓπΐ8, οΐ8ί 811 γοχ, ςυιακίο οϋ 
νΐΐίο (Ι6(1ίΐυ8 : (|υ6ηΐ3(1ηιο<Ιϋαι ηίΐιίΐ 081 νοί οαρίίτο 
υι.ΐ2>)ί(}€€ηΐίυ9, ηυαοκίίυ νίπυΐοοι ροί>86(ΐ6Πΐ• Ομο^ 79 8. Ι0ΑΝΜ5 ΟΠΚΥδϋδΤΟΜΙ 

ιιΪΛ./ί ϋχαΗίΓινίί ί^οίΐώιικ νοϋαη βΰΐηα ηκΊ Νί>η (ΙίχίΙ, 
ΚχιιιιιΙίνίί νοοίΐιι ιηοαιη, δίιΐφϋοΊΐβΓ, ί»(Ηΐ, ν'οα'ηι 
βίΊη$ ίΗΰ'ι, V^»I^^* ί]ποηιθ(!ο 8!ΐη Ιαίβο (Ι οορίοδο 
ρΓοΓοηΙ, νοοοηι οι ΠοΙιίΓη, νοοοιη Ιιίο ιΐίοίίπδ, ιιυη 
ιηίουΓιπηοπι οΙηιηοπ.>, δβ•Ι «ίΓβηίοηοιη ηΐίίηιί, οΐ 
ΙΚ.Μιηι. ιιοη οηηι δοΐπηι (ρΓι ρροΠυίΙ <!Χ οοιιΐί», δθ(Ι 
οΐΙ;ιιη υιιπι φΐί βχ ηηίη»Λ? Ο»! βπίηι ίηίίποίΐ ροεπί- 
ΙοιιΙίηίη, ιΐ 9 Όοο οχαιιιϋΐιΐΓ, Ιιοο οΐί-.ιΐη 1)θπαιη ρο- 
Ιοδί ρΓ.ΓΐΙαΓβ οοηεοίρίί» »ι οοίΐδΐΐβΐιιιϋίκπι ΊηιρΓα1)ο- 
Γϋπι ηηιονβηΐ. 11. Ει•ηΙ)α6αηΙ Γ^ ϋοηηινΙ^ρηίιΐΓ οηιη€$ 
ίιιίηήή υίά; ϋοηνβτίαηΐΜ' τ€(τοη«ιη ^ €ΐ €ηιΰ€$€ωιί 
ναΐάβ Ό€ΐοαί€Γ, ΙΙΐΌ <>γ«ππ ιη:ιχίιη»ιη ΙκιΙ^οίιιΓιΙίΙαΙΟΓη, 
ρηϋοΓθΠΐ, Ίηί|ίΜπι, οΐ ΓιΊΓΟοβδδίοηοηι. ΟπΓοηίίη ιη^ο 
ουιτηιιΐ, δί ΓηιΙχ'δοηπΐ οΐ ΓϋΐΓθ<;β<Ι:ιηΙ , η ηο(|«ιίιί.ι 
άοδίδίοιιΐ. ΟπβιηαιΙηνΜΐιΐίη ΰηίηι δί ν'κίβηπιιΐδ Ιιοηι!• 
ηβπη Ίη ρηοίρΙΐίοΓΐ ρπιτπρίίΗ ΙοΓίδ Ίη^ΓβιϋοιΚοηι, 
ηο ιιΐΐοηπδ ρποοοιίαΐ ΓθΐίηοΙ>ίΜΐιΐ!?, ϋΊοοηΐβδ : Ηοοιο, 
ηιιο ΓθΓηδ? οοηίΓΓβΙ ΙίΙιί ρπνοίρίΐΊιιιη ηποιΙ ηηΙ«; οδΐ : 
Κ» οΐΊ:ιιιι Ιΐίϋ νιιΐΐ ηια'.οδ ιοίΓΟΓΟίΙοΓΟ. Ιΐη ϋΐίηιιι ίιιιχ•η- 
ΐ€ΐη βίΐϋΐιιη ιΓιχί φΐίδ οίιο ΓρρΓΟδδΟπΙ, ΐΜΐο ροΓ'ώίΙ. 
Ιΐ;ι ί'Ιίηπι ιικμΙΙοΊ, δΟΓρβηΐίί αΙίο"]ιΐ5 νοιιρηηπι ηίίπο- 
ροιίδ 61 ίπ ΐοΐιιιιι εοιρπδ 6ΐηηΐ!ηη5 ηκιχ1ιη:ι €6ΐ6π- 
Ι:ιΐ6« 116 ιιΙΙΟΓίΐΐδ ρΓοςί'βιΓιηΙιΐΓ, δ'δ1ιιη(, 6]«ΐδ ν'ϋίιιιη 
Ίικ'ίιΙϋΐιΙοδ. Ποε αηίοιη ιιοδ ίριοιμιο Γ:ιαηιιιιΐ8 , οΐ 
ηηοιΐ ίη ηοΙιΊδ οδΐ νίΐίιιιπ ιηηχΊιη:) εβί^πίπίο Γ6ρη- 
ιηαηιπδ, \\ο ιιΙΐΟΓίπδ ρΐΌ^Γοϋίοπ.ς ιηοΓΐ)αη) ηιι^οηΐ. 
Κβχ^οβΐ•*^ <ί""" ρροοαίοπιηι νυΐηοη δ,τρβ ηι:ιίπΓ!ΐ 
6ν»ϋ<ιηΐ , 6ΐ 1166 υ8ί|ΐιβ 3(1 νιιΙποΓα δοΐιιιιι δίδΐίΐ 
ιιιογΙιιι» 61 ίηβπυίΐαδ» δβϋ 5ιΤρ6 οΐίαιη ιυοΓ(6Πΐ ρπΓίΐ 
ίιηιηοΓίΑίοιη , ςιΐ6ΐη.ιϋιηο(1υιη βιίαπι $ί αΙ) ίιιίιίο 
ραΓνα 8ΐΐδΐυΐ6Πΐηυδ, ιΐ66 ηι^^ιια 60Πδ6Γ]υϋηΐιΐΓ. €(ΐη- 
ί'ίιΙοΓα αυΐ6ΐη. Ουί ιιΐ6(1ίΐ3ΐυ8 6$1 ηοη Γηο6Γ6 ίιι]υ- 
Γί:ιιη, η66 86*161 ρκ^ηαΓ6 ; «ρΓι ριιβη2ΐΓ6 ηβϋ6ί6ΐ, δβ 
ί'ΐίηιη Γ6616 ([6Γ61 111 3111161(13 ; ςιιί 86 ίη αιηΊοίιία 
Γοοίο ββΐΌΐ, ηοη 1ΐ2ΐΙ»6ΐ)ίΐ ίιιίιηί6υιη ; ςυί βυΐβπ) ηοη 
Ιι:ιΙ)6ΐ ίηίπιίειιπι, 86<Ι (ΐλ()6ΐ 6απΐα(6πι, 1ΐ9ΐ>6ΐ)ίΙ οηι- 
ι;(>ηι νίΓΐυ(6ΐη. Νβ ρηοΓα 6γ§ο ηο^^ΐί^πιηδ, η6 πι.ιία 
ΐιι ιη:ι]ιΐ8 6Γ68€αιιΙ. ^υ(1;)8, 8ί ρβουηίφ ΑΐηοΓβιη 606γ- 
6υΊ<»86(, ηοιι Υ6ΐΓΐ3δ6ΐ αά 8α6ηΐ6;ίΐ]ηι : δί ΊΜαά 6οπι- 
ρΓ0δδίδδ6(, ηοη ηά εοίορίιοηοηι» ηΐ αίυηΙ, ηΐϋΙοΓυηι 
ΡΓ0δίΙιΓΐδδ6(. Ει ί(ΐ60 €ΙΐΓΐδΙυ» (|ΐιοφΐ6 ηοη δοΐυηι Γογ- 
ηίΓαΐ 101)6111 6( 3(ΙυΙ(6ηιιιη , £6(1 ίιηρπάίευηι 6ΐΐ3ηι 
«ίΐιΐπΐιιιη ΓορρίιηίΙ ( ΜαίΐΗ. 5. 28 ), Γ3(ϋ66ΐη »1> Ιηιο 
βνϋΙΙί-ηί , πΙ Γιείϋιΐδ ροβδίΐ δυρ6πΐΓί νΐΐίυπι. Πο6 
€ΐϊ:ιιιι Γ:ΐ6ΐοΙ)αΐ ^ιιϋ.'1;^δ, 6Γα<;δίυ8 ί|υί(ΐ6η) 61 Ιαιηηιιαηι 
ρ<τ :ηιί^ηιηΐα; 1οηιιβΙ)»ΙαΓ βηίπι πιιη 62Γηα11οη1)υδ, 
δ<*(1 Ιηπιοη Γ.ιοΊοΙ)3ΐ. ϋυοπιοιίο ? Νοη ρ6Γηιίΐΐ6ΐ)α( ιιΐ 
ίιι ΐΜ'ί^ιίί.^ υΙΙη 6δδ6ΐ 6(Μΐ]υ!»6ΐίο 6Χ (ϊίνοΓδίδ ^6η6ηΙ)υ8 
{ΙΚηίΐ. 22. 10), ηοη δίη6ΐ>3ΐ 60πΐ6δδ6 8ηη{;υίη6ΐη Ι)πι- 
Ιοπιπι (ΐ^βνίί. 17. 10), ηοη ρ6Γηί)ία6ΐ).ιΐ ΐ6ηοΓ6 ρί(;ηοΓΛ 
ροί»ΐ ν6δΐ»6Γυπι (Ο^ιι.'. 24. 13), ηιηςπα ρ6Γ Ιιχ6 ηι;ιΐ3 
ΓορππκΜίδ, ρρΓ ρηηιυηι ηιιίιίαη εοίΐηπι ηιαδϋυΙοΓυιη, 
ροΓ Ν66πη(1ιιηι »ιάοηι 6.('(]68, ρβΓ ΙβΠΐυηι νοΓΟ ^Γιιά^^' 
1ίΐα(6Μΐ 61 ίιι1ι«ιιυΑΐΓιΐα(6ηι. 5ι (! ηυπο οιηηία ρΑ-.δΙηι βΐ 
ίηιριΐ(Ιοιι(6Γ 3(Ιιηο(]ιιιπ ΠιιιιΙ, οΐ ΙίΙ^Ό οπιηί3 βπδςυβ 
ιΐ6ηιΐ6 »^ιιη(ιΐΓ οΐ ΓυΐΊΐηΐπΓ. Οιιαπιΐο βΓ£[0 ι^ηηΜίη 

» .<»('. «ι•.χ. 111 9ΐΗΪ!> νοχ, ν€(Γοηηηι, ϋββ^Ι; λ6(1 δίο 1ο^6η- 
ι3ι:ι;ι (-5>>υ ϋυ< Ιαΐ'^ιιΙ υ» «μια; δο^^αηΐηΓ. ΑΠαίΙΕΡ. αΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. (>0 

αηΊιηί ρ€!ηηΙ)ηΓιοη6πι δΐΐ56βρ6Γΐ3, ηβ 6αΐίΐ ικζΓοχοΓίί 
(]ηο(1 ρηινη δίΐ, δοϋ οοηδίιίοπα Ιϋ ςαοϋ 6χ 6;ΐ ;ιΙ1(ιιγ, 
ηιηχπηα πιαία ροΓΟΓβ. Είβηίπι ροδίςυιιη ίη (Ιοηιο ηΐι- 
ρΐδΐιίαηι δΐηρρ» ηεεβπδυηι νί()βπιηιΐ8, 6οιιΐιΐΓ5α- 
ιηπΓ, 61 ΙππίΜΐΙυπ) πιονοηιυδ : ηοη 6η1πι 3ΐ(6ΐΗΐίιηιι$ 
ίηίΐίυηι ; 86(1 6Χ ίηίΐίο Πηοπι 60ΐ!δίϋ6ΓαπΙβ.% ιηονειπιιρ 
61 6οηΓυπΓίηϊΐΐδ υΐ Ιοίαιη Γαιιιΐηηιη βχ-^Ιίη^πηηιιΐδ. Ποο 
1^116 νοΙΐ6Πΐ6ηΗυδ βηΐιηηπι οχβϋίΐ νίΐίιιιη. Οροπη ΐΐα- 
ίριβ ρΓαβνοηΙΡ6. Νηιη δί Γιιβτίηιιΐδ ηβ{?Ιί^οηΙβδ, ί(1 €ογ- 
Ρ661« 6τ:ϊ<ΐ6ΐ ίίΓ:1ιΜία«. Ιΐϋβ νίιΐβτίΐ ςιιίδρίηΐίν βνβΐίίιο 
61ί3ΐιπ ίη ηανί^ίο, 6ΐ6θηΐυΓΐ}αΓί ηαηίοδ, ιιοπ (ριηικίο 
ηΐ:ϊΓη]ηπι δΐιροηΐΓβ , 86(1 (ΐ«αη(1ο ί(1 ίηεΙιίΓυηι 6Νδβ νί- 
(Ηϊηηΐ. Ν6 δίιηιΐδ 6Γ50 ίη ραιτίδ ρ606αΐί5 δθ6θΓ(!ο8, 
86.1 63 Γ6ρπηι.ΊηΐΜδ 6ΐιηι ηια^η» Τ6ΐιο!ηρηΐί3, πΐ ϋΙ)β• 
Γ6ΐηιΐΓ 3 ιηη]οΓίΙ}(ΐ5, 6ΐ 1>οη3 ΑιΙπη εοπδΟίριηιππΓ, 
ςΓ:ι|ΐ3 Γ( Ι)6ηίξη1ΐηΐ6 ΠοηιίηΚηθδ(π 46δυ ΟΙιπδΐί, οιηιι 
ηηο ΓαΐΓΪ ηηη ειπη δβηοΐο $ρίη(υ $;1οπ:), Ιιοπογ, Ήπ• 
ρ6Γίϋηι, ηυηε 6ΐ δοιυρ6Γ, 6ΐ ίη δτουΐα δίΓοπΙηηιιπ. 
Απΐ6η. 

ΕΧΡΟδΙΤΙΟ ΙΝ ΡδΛΜίυΜ ΜΙ. 

Ι. Ρ»αΙηΐία Οαο'κϋ, ιιηβηι €αη(ηΐΊΐ ϋυιηΐηο ριο ναΰί^ 
αΐΗδΐ [ιΐ'ύ ^^ηι^}ι^. 

2 ϋυΐΗίηβ θ€ΐι$ ιηαιε^ ίιι Ια ερβΓανί .'&αΐνηηι »ιγ [α• ηΐτ 
οιηη'ώαη ρβΓεοηκαιίώία ηΐ€, α Ι'ώαα ι/ι.•. 

1.0ρθΓ(6Γ6ΐ φΜ(ΐ61Ι) 8θΓίρΙΠΓ3Π)1ΙΙ ('Ι Ιΐί^ΙιΤίπΐ (ΙΠΙ 
αϋΰΟ 3Γ6υΓ3ΐ3ΠΙ 1)3ΐ)0Γ6 ΟΟ^πΙΐίΟΠΟηΐ , πι ΙοΙΐι;;ιΐ)ΐ ί η(^ 

βαρυπι (1θ( (ηη3ηι 0Γ3ΐίϋΐΐ6 ποπ οςοιβιηπΗ ; βιμΙ (ρ•.ο- 
ηί:ιηι ηΐϋ ςπίϋΰΐη ίη Γ6ΐ)ΐΐδ δπηειιΐβπΐ^ιΐδ οο(ΐιρ:ι(ι, :ι1ϋ 
τβΐΌ δ6ίρδ08 δοοοιχίίακ €ΐ6(ΐ6ηΙοδ , 6η ηοη ηικίινοπιηΐ , 
η6668δ6 6δ( ρ3υΙυ Ιοηςίοη ηΐί θΓ3ΐΙοηο, 1*δ:ιΙιπί 3Γξη- 
ιηβηΐυπι 6χρί3ηηπΐ68. 86(! αΚΰΐκΙΙΐβ (ΙΙΙίξβιιΐοΓ. ()(!0ι1- 
ηηπι ί^ίΙιΐΓ 6δΙ 0Γξ;ιιηΐ6ηΐυπ)? Ρ»αΙηηι$ ϋανΉΙί ηνπΛ 
€βάηίΐ Οοηήηο. ΑΙίυδ: ΡίαΙιηια ρΓΟ ίβποηιηΐία Οαν'κΙί, 
Αΐίυδ : ΙρηοΓαίίο Ώανίά'ι : αί ρηο ϋΐηιεί, ^ΕίΙΐίορΊ» [α). 
ιηίριίΐ. §6(1 δί6 6(ί3Π) ο!)δ6υπι δυηΐ, (]υα: (]ί6ΐ3 δπηι, 
φισά νοδ ΙΓΐδίοπβηι ί^ηοΓβΐίδ. 56(1 ί|(ΐοηί3πι ηοη (•ροιΊ6ΐ 
δΟΐυΐη Γ6ρΓ6ΐΐ6η(ΐ6Γ6 , 86(1 (1θ66Γ6, οροΓΧ ρΓοΓιυπ) 6δΙ 
η3ΓΓ3Γιοιΐ6Πί) 3(^^Γ6ϋί. Ουίδ 6Γ^ο δίΐ Ιιίο ΟΙιυδί ΠΙΙΐΙ8 
ΐ6ηιίιιί, 6( (μΐΗ:η3πι δίηΐ ν6Γΐ)3, ρΓΟ ςυ'ώιΐδ Οβο 666ίηίΐ 
Ιΐ06 οοηΐίουηι Ι)3νί(1 , ΙΓιη6 (Ι6ίη66ρ8 (Ιίοοηιΐυηι 681, β1» 

ίιΓιιίο <]ΐ16{3 (ΐΓ3ΐίθη6. 

νίβ αηώίΐίοηη βχβηψΐ» Α^$αΙοηίί ρνοΐίαία. — ΑΙ^δΑ• 
Ιοη Γιιίι ΓιΓιυ» Οανίιΐ , ]υν6ηίδ ίηοοηΐίιΐΗηδ 61 ρβΓ(1ί(υ3 
(2. Η€§. 15). Ιδ »Ι»ςυ3η(1ο ίηδυΓΓβχίΐ 3(1ν6Γδΐΐ8 ρηίΓοιη, 
βοί|ΐιβ Γ68ηο, βΐ όοηιο, 6ΐ ρηΐπβ 6]60ΐο, ρτο ϋΐο ίρβο 
(οικΊιβΙοπιηία , 6( ηοηηβ π»1υι*3ηι, η66 6(1ιΐ6ηΙίοη6ΐη , 
ηοε !6ΐ3!6ηι, η60 (]υχ ρρχρβδδΟΓβηΐ ΓβδρίοίβΐΜ, 
ΑΐιΙ Γ6νβΓ6ΐ)3ΐΗΓ ; δ6(1 61*31 »(160 , υΐ δοιπβΙ (Ιίοβηι , 
6ηΐ(ΐ6ΐίδ, ίηιηιΐΐίδ, 6ΐ ΜΙιιβ ροΐΐυδηπηηι Ιιοηιο, η(ΙιΙ$ 
οηιηίΙ)υδ |.6ΓΓυρΐίδ ο1)ίοίΙ)ΐΐ8, ίρδίδ η3ΐιιρ:6 ίιΐδϋΐΐηρβί 
Ι6£;ί1)υ8 , 6( ΐηΓΐ)ίδ οηιηί3 36 Ιιιηιυΐιυ εοηιρίβΓεΙ : Ιιιηο 
6ηίπ) οηιηί» 6ν6Γ(6ί)3ηΐυΓ (Ι66Γ613 ηαΐυΓΧ, Ηοιηίηηηι 
Γβν6Γ6ηΙί3 , ίη Οουηι ρί6ΐ3δ 36 Γβΐίςίο , Ηυπΐ3ηί(3δ 61 
ηιίδΟΓίεοΓϋΙα , 3ΐίπΐ6ηΙθΓυσι Γ6ηιυη6Γ3ΐίο , 61 ίη 86Π6- 
0ΐυΐ6πι Γ6ν6Γ6ΐιΙί3. Νβπι 6ΐδί ηοΐ6ΐ>3ΐ 6υηι Γ6ν6Γ6η υΐ 

{α) ΙΙΙπϋ , ίφιοταΓίο Ρ«υίί/ί ( άγνόη(Αα τώ Δαυίο), ΟϋΙ 
δ^ΊπηιαυΙιί; ϊΊΐυ(1 ϋΐιΐ^ιη , Λ!ΐΙίίορΐ& { Χΐ^ήοπο; )> ^ <;9| 
ΑφΐΙ1«. 73 ΕΧΓΟδΙΤΙΟ ΙΝ ΡδΑΙΜυΜ νΐϊ. 80 χ€υσε Κ^ί^ιος τΓ]ς ^ω%'Γ\ς του κΛανθμον μον, ϋύκ 
•ΐπΐν/ΌτιεΙσήκουσε τη-; φωνής μου, απλώς , άλλα. 
Της ζρωτής του κΛηυθμον μου. Όρ5ς τηυς χα\ τά 
ϊταρ' έαντου μ«τά ττολλής είσάγειτής δαψιλείας, κα\ 
φωνήν , κα\ κλαυθμ^ν , φίονήν ενταύθα ου τ6ν τόνον 
λέγων της κραυγής , άλλΐ τήν διάθεσιν της διανοίας, 
καΐ κλαυΟμδν ου τ^ν άπ^ των οφθαλμών μόνον , άλλα 
καΐ τ6ν άπό τής ψυχή;; Ό γάρ μετάνοιαν είσάγων, 
κα\ παρλ του Θεοΰ άχ:υ<5μενος, ευκόλως κα\ τούτο 
δύναται κατορΟώσαι τ6 άγαθ6ν , τ6 διακρούεσθαι τών 
πονηρών τλς συνουσίας. Α1σγντθ^{τωσαν καϊ έττρα• 
χήτί*^αν Λάϊ'τες οΐ έχΟροΙμον. *Αχοστραφι/{τωσαν 
εΙς τά οπίσω », κάί χαταισγντΘήχωσαν σφόδρα ίίά 
τάχους. Αύτη ή ευχή μεγίστην Ιχει ώφέλειαν, τό τε 
αίσχυνθήναι λέγω , κα\ τ6 ε!ς τούπίσω άπελθεΐν. (Κ 
γάρ κακώς τρ^χοντες , ε Ι καταισχυνθείεν , χαΐ εΙς τά 
οπίσω άπέλβο'.εν , σ:ήσονται της πονηρίας. "Οσπερ 
γάρ εΐ άνθρω«ο\ Γδωμεν κατά κρημνού φερόμενον, 
άναχαιτίζομεν αύτίν της προσωτέρο» φοραίς, λέγον- 
τες •'ΆνΟρο^πε,ποΰ φέρη; κρημνός έμπροσθεν άπαν- 
τήσεται * οΟτω δή χα\ ούτος άξιοΙ τους κακούς πάλιν 
εις τούπίσω άναδραμε?ν. ΟΟτω κα\ Γππον μαινόμενον 
άν μη ταχέως τις άναχρούσηται , ταχέως άπολεΖται. 
ϋυτω κα\ Ιατροί Ι^ν έρπΐτοΰ τίνος πολλάκις έπινεμό- 
μενον άπαν τό σώμα μετά ττολλοΟ του τάχους της 
προσωτέ,οω φοράς Ιστώσιν , έγκόπτοντες αύτοΰ τήν 
κ»κίαν. ΤοΟτο δή κι\ ήμίίς ποιώμεν, και τήν έν ήμϊν 
κακίαν άναστέλλωμ•ν μετά πολλού τοΟ τάχους, ?να 
μή προϊούσα αΟξη τήν νόσον. ΚαΙ γάρ άμελούμενα, 
μ:{ζονα γίνεται τών αμαρτημάτων τά τραύματα, κα\ 
ου μέχρι τραυμάτοίν ισταται τά της νόσου και τής 
ά,όόωιτίας , άλ/ά κα\ θάνατον τίκτει τ?>ν άΟάνατον, 
ώσπερ άν έξ αρχής κα\ τά μικρά άνέλωμεν, οΰδ* 
τά μεγάλα ξψεται. Σκόπει δέ. Ό μελέτησα; μή ύβρί- 
ζειν. ούδ^ μάχ•σΟαι εΓσεται • ό μή είδώς μά/εσΟαι, 
κχ\ τδ φιλεϊν κατορθώσει • ό κατορθώσας τό φιλειν, 
έχθρ>>ν ούχ Ιξει • ό δ^ έχθρων ούκ Ιχων, άλλα τήν άγά• 
πην έπιδ:ικνύμενο; , άπασαν κατορθώσει τήν άρετήν. 
Μή δή τών προτέρων άμελώμεν, Γνα μή προς τό μϊί- 
ζον αΐρηται τά κακά. Ό "Ιούδας, εΐ τ6 χρημάτων 
έραν έκόλασεν, ούκ άν εΙς ίεροσυλίαν ήλθε* ταύτην 
ει κατέσχεν , ούκ άν εΙς τ^^ν κολοφώνα τών κακών 
έξεπήδησε. Διά τούτο κα\ ό Χριστός ου τήν πορνείαν 
μόνον , ούδ^ τήν μοιχέ ία ν , άλλα κα\ τήν άκόλαστον 
ί^ψιν αναστέλλει , τήν (ϋζαν κάτωθεν άνασπών , ώστί 
κα\ εύκολώτερον είναι περιγενέσθαι της πονηρίας. 
Τούτο χα\ έπΙ τών Ίουδαί(ι)ν έποίει, παχύτερον μίν 
κα\ ώς δι' αΙνιγμάτων , Ιπειδή πρ6ς σαρκωδεστέρους 
ό λόγο;ήν, ί-ηοίζι γούν δμως.[49] Πώς, καΐ τίνι τρόπψ; 
Ούκ ήφίει έν κτήνεσι γίνεσθαί *> τίνα μίξιν έχ διαφό- 
ρίον γενεών, ούκ ήφίει αΤμα έσΟίειν άλογων, ούκ ήφίει 
ενέχυρα κατέχειν μετά τήν έσπέραν, μεγάλα έκ τού- 
των άναστέλλων κακά* διά μ^ν του προτέρου τήν 
άρ(^ενομιξίαν , διά δέ του δευτέρου τους φόνους, διά 
δέ του τρίτου τήν ωμότητα κα\ τήν άπανθρωπίαν. 
*Αλλά νυν πάντα άνέδην καΐ μετά πολλής πράττεται 
της άναισχυντίας • διά τούτο πάντα άνω κα\ κάτω 
γέγονεν. "Οταν τοίνυν μικρόν καταδέξη πάθος, μή 
Ι τούτο Γδτ^; δτι μικρόν, άλλ' Ιννόησον, δτι τό έξ αυτού 
τρλφόμενον τά μέγιστα τίκτει δεινά. Κα\ γάρ έπειδάν 
Γδωμεν έν οΐχί^ στυππίον άναφΟέν μικρόν , θορυβού- 
μεθα κα\ ταραττόμεΟα • ού γλρ τώ προοιμίψ πρ^σ- 

I 

• 5*Ιΰ Ηρκ ίη ί»'<•* «•? "^ά οπίσω ΗρμΙ. 

1» Βι»8. έν οπίιιμίΊΐ γίνεσ^αι, βοιίβιιι ηοιηρο χοΐι^υ. έχομεν, άλλ' άπό του προοιμίου τό τελο; λογιζόμενοι 
θορύβου μέθα κα\ περιτρέχομεν, ώστε όλόκληρον σβέ- 
σατ τήν χάμινον. Τούτου του τυυρός σφοδρότερβν Ιπι- 
νέμεται ψυχήν ή κακία. Διό δε? προκαταλαβειν. Έάν 
γάρ ^αθυμήσωμεν, δυσκολωτέρα γίνεται ή διόρΟωσις. 
Τούτο κα\ έπΙ πλοίου συμβαίνον Γδοι τις &ν, και τους 
ναύτας θορύβου μένους, ούχ δταν Γδωσι τήν θάλατταν 
ύπερέχουσαν, άλλα κα\ δταν μέλλουσαν τούτο ποιε?ν« 
Μή τοίνυν ώμεν (5φθυμοι το?ς μιχροίς άμαρτή μασιν, 
άλλα μετά πολλής αυτά άναστέλλωμεν της σφοδρά- 
τητος, ι να τών μειζόνων απαλλαγώ με ν, κα\ τών 
μελλόντο^ν έπιτύχωμεν , χάριτι κα\ φιλανθρωπία του 
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθ' ου τω ΠατρΙ άμα 
τώ άγίο) Πνεύματι δόξα, κράτος, τιμή , νύν κα\ άε\, 
κα\ εις τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν. 

ΕΙΣ ΤΟΝ Ζ' ΨΑΛΜΟΝ. 

ψαΛμός τφ Ααυΐδ, 1)ν {}σε τφ Κνρίφ υπέρ τώτ 
Λόγωτ Χουσϊ ν Ιού Ίεμε>'εΐ. 

Κνρΐ€ ό Θεός μον^ έπϊ σοΙ {(ΛΛίσα • σώσόν με ίη 
πάντων τώκ δ^ωκό^τω^ /ιβ, καϊ {>νσα! με. 

α'. "Εδει μέν ούτως ακριβώς τών Γραφών κα\ τών 
Ιστοριών εΐδέναι τήν γνώσιν, ώς μή δείσθαι ημάς 
μακροτέρου λόγου πρό; τήν τούτο^ν διδασκαλίαν * 
επειδή δέ οΐ μέν υπέρ βιωτικών πραγμάτων άσχολού• 
μενοι, οΐ δέ ^^θυμίςι εαυτούς εκδίδοντες, άνήκοοι 
τούτων είσΐν, ανάγκη προς τό μήκος τόν λόγον έξαγα- 
γειν, τήν ύπόθεσιν του ψαλμού λέγοντας. *Αλλά 
προσέχετε μετά ακριβείας. Τίς ούν έστιν ή ύπόθεσις ; 
ΨαΛμός τφ Ααχ^ΐδ^ Ιν ])σ•β τφ ΚυρΙφ. "Αλλος • 
ΨαΛμός υπέρ άγιτοίας τ φ Ααυΐδ, "Αλλος • ^Αγτότιμα 
τφ Αανΐδ* καΐ άντΙ του ι Χουσ\, > ΑΙΘΙοπός φησιν «. 
Άλλα κα\ ούτως ασαφή 'τάείρημένα, τψτήν ίστορίαν 
Ομάς αγνοεί Λ Επειδή δέ ούκ έγκαλείν δεί μόνον, 
άλλα κα\ διδάσκειν (50], άναγκαίον διψασΟαι τού 
διηγήματος. Τίς ουν ό Χουσ\ οιίτος ό υΙός Ίεμενεί, 
κα\ τίνες ο! λόγοι αυτού, υπέρ ών ησε τφ Θεώ τήν 
ψδήν ταύτην ό Δαυ^δ» εντεύθεν ήδη λεκτέον, εΙς αρχήν 
άνάγοντα τόν λόγον. 

Άβεσσαλώμ υΙός έγένετο τφ Δαυίδ, νέος ακόλαστος 
κα\ διεφθαρμένος • ούτος έπανέστη ποτέ τφ πατρί • 
χα\ τής βασιλείας αυτόν, κα\ τής οίκίας, καΐ τής πα- 
τρίδος έκβαλών, αυτός άντ* εκείνου κατέσχεν άπαντα, 
χα\ οΟτε τήν φύσιν, ούτε τήν άνατροφήν , ού τήν 
ήλιχίαν, ού τά προλαβόντα ήδείτο* άλλ* ούτως ήν 
χαθάπαξ ώμόςκα\ απηνής, κα\ θηρίον μάλλον ή άν- 
θρωπος, ώς άπαντα ταύτα δια|!>(!>ήξας τά κωλύματα, 
αύτοϊς έτΛπηδήσαι τοις τής φύσεως νόμοις, χαΐ 
ταραχής έμπλήσαι άπαντα κα\ θορύβου. ΚαΙ γάρ 
πάντα άνβτρέπετο τότε, φύσεως οροί, άνθρώποιν 
αιδώς, ή προς θεόν ευλάβεια, φιλανθρωπία και !λεος, 
τροφείων άμοιβα\, χα\ ή προς τό γήρας αΙδώς. Ε( 
γάρ κα\ μή ώς πατέρα αίδεσθήναι ήβούλετο , (ος ^ Κβ^. τφ Κυρίω ^«τίν* άντΙ τού, ψα).μός υπέρ &ρ^α< τφ 
Δοιυίδ. Άλλος δέ,βγνοημάτων ΔχνΙδ^ χβιΐ β,ντί τλ^ι VΛΜΛ^ δ. ^0ΑΝΝ1δ €ΙΙίΙΥ80δΤ0ΜΙ ΑίΙϋΙΙΙΕΡ. €ΟΝ^ΤΑΝΤΙΝΟΡ. 81 

Υ-Υ^ιΡ^^'^'* έχρτίν • ιΐ ίϊ και τή^ τιολιας ήμέλει, ώς 
εθΞργ*την αίσχΰνισΟαί • ε! δέ μηδ' ούτως, ώς μτ,δΐν 
+,δικτ|κ<5τα • άλλ' ό της φΓΛα;&/(ας !ρ{υς πατάν ταύτην 
έξέβαλε την αιδώ. κα\ Οηρίον τ^νν ανΟρωπον έποίησε, 
Κα\ ό μίν μακάριος ούτος, και γεννησάμενος, καΐ 
άναΟρεψάμενος, αλήτης και φυγάς κατά την δρημον 
έπλβνδτο, χαΟάπερ μετανάστης, Ιν ύπ-ρορία, κα\ 
τοις έντεΟθβν πιε^^μενος κακοΤς * • έχεΤνος δ^ 
ένετρύφα τοΙς τοΟ πατρίς άγαΟοις. Των το{»Λ>ν 
πραγμάτων εν τούτοις 6ντων, κα\ των στρατοπέ- 
δίι>ν μβτ' έχεΣνου τεταγμένων, κα\ των 7;όλεων ύτΛ 
τ6ν τύραννον ούσών, Χουσί τις &νΟρωπος επιεικής, 
φίλος ων του Δαυίδ, ίμενε την πρ6ς αυτόν φιλίαν 
διατηρών έν τζ των καιρών τούτων μετα6ολ|\• χα\ 
!δών αύτ^^ν άΟρίον κατά τήν Ιρημον πλανώμενον, 
δίέ|ί»{^ηξε τ^Ί χιτωνίσχον , κατεπά^ατο τέφραν , 
άνφμ#ι)ξ2 1» πικρών κα\ έλειινόν • χαΐ επειδή μηδίν 
ήδύνατο, τήν άπ6 των δακρύων εισφέρει παραμυΟίαν. 
Ου γάρ ήν των καιρών φίλος, ουδέ της δυναστείας, 
άλλα της αρετής • διά τούτο, της αρχής μεταπεσού- 
σης. τήν φιλίαν ου μετέ^αλεν. Ίδών τοίνυ/ αύτ^^ν ό 
Δαυίδ ταύτα ποιούντα, φησ\ πρ6ς αυτόν • φίλου μίν 
και ταύτα. κα\ γνησίως πρ^ς ήμδς διακειμένου • 
όνήσει δέ ουδέν ήμδς, άλλα δεΙ τι βουλεύσασθαι κα\ 
σκοπήσαι, δπω; αν λυΟ^ τά καταλαβ(5ντα δεινά, και 
άπαλλβγήν τίνα εύροιμεν των συμφορών. Ταύτα « 
εΙπών, εισηγείται γνώμην έχείνψ τοιαύτην Άπιλθών 
?:ρδς τ^ν υ•Λν τ^ν έμ^ν, καΙ φίλου προσωπεϊον ύττοδύς, 
διασκέδασ<5ν μοι τάς εκείνου βουλάς, κα\ τού Άχι- 
τ-ίφελ τήν βουλήν Ικυρον ποίησον. Ό δέ Άχιτόφελ 
ούτος τού τυράννου τδτε έκράτει, δεινί^ς μέν ων τά 
πολεμικά, δεινές δέ κα\ στρατηγήσαι έν πολέμω κα\ 
μάχη * δώ κα\ τού τυράννου μάλλον αύτ^ν Ι Δαυίδ έδε- 
δοίχει • ουτίος ην δεινδς έν τα!ς γνώμαις ό άνήρ. 
Ταύτα άκουσας έκεΤνος έπείσβη, κα\ ούβ^ν μικρ^υ/ον 
έλογίσατο. ουδέ άναν^ν, ουδέ [51] εΤπβ• Τί δέ &ν 
άλώ ; τί δέ άν άποχαλυφβ^ μο« τ^ προσωπιΐον ; τί δβ 
αν φωραΟζ τδ δρίμα της 47:οκρίσεως ; δεινές δ Άχι- 
τόφελ ' Γσως χα\ τούτο ελέγξει, χα\ ποιήσει κατάφΐι^ 
ρον, χα\ άπολ'>ύμαι εΙκή χα\ μάτην. Ουδέν των 
τοιούτων έννοήσας, εΙς τ6 στρα^ίίπίδον έπεπήδησβ 
τού τυράννου, τί> π3ν έπ\ τδν βεδν Λίψας, χα\ εις 
μέσους εαυτόν άφήχε τοΟς κινδύνους. Ταύτα μοι 
εΓρηται, ούχ ?να επαινέσω μεν μδνον, άλλ' ϊνα χα\ τά 
αλγεινά, κα\ οία πέπονΟεν ό Δαυίδ χαταμάίθωμτ; , 
χα\ δσα Ιτερα άπατης Ιστορίας δυ';α:6νχαρπώσασθα ι 
κέρδη. κα\ ταύτα εις μέτον άγάγωμεν. Ιδού γάρ, δ 
«υνεχώς επιζητείται παρά των πολλών, διά τί δίκαιοι 
θλίβονται, πονηροί δέ ε:σιν έν άνέσει, τούτο ενταύθα 
δστιν εύρίϊν. Ό μέν γάρ δίχαιος έν συμφοραϊς ήν • 
ό δέ μιαρδς, χαΐ πατραλοίας, χα\ της φύσεως αύτη : 
έχΟο^ς καΐ πολέμιος, έν εύπραγί^ι καΐ βασιλικαΐ; 
αύλαίς • άλλ' ούτε εκείνος εντεύθεν έκέρδαινέ τι, ούτε 
ό ϊγιος οίτος έβλάπτετο • άλλ' ό μέν έγίνετο μεί^οσι 
θλίψισιν υπεύθυνος • ό δέ λαμπρό:ερον διέλαμπε, 
χαθάπερ χρυσές έν καμίντ^ί, τ!| θλίψει χαθαρώτερ<(*ς 
γινί μένος. 

Ρ'. Τούτο δή πρώτον εντεύθεν μάνθανε,μήταράττε* 
σθαι έν τα!ς τοιαύταις δυσημερίαις, δταν Εδτ^ς έπ\ 

* ΙΊηιβ οοίΐβχ μετοινάστης τ^ Οπερορία χαΐ τοΤς έντκΰ6ε\ 
χοΙαΧ,όμίΦο; χαχοις. 

1» ϋ'ιιυβ άνεκράζετο. 

β Κβ^. διινά, »αΙ διέξοδόν τίνα εύροιιν των συμφορών χαι 
ταύτα. . 82 των δικαίων συμβαίνουσας • έτερον μιτά τούτο, μή 
μεΟίστασΟαι πρ^ τους καιρούς, άλλ' είδέναι φιλίας 
ν<5μους • τρίτον, τ?» κα\ κινδύνων χατατολμάν (ίΠΪρτΨις 
αρετής• τέταρτον, τδ χα\ έν τοΙς άπόροις εΟελπιν 
είνα», τήν παρά τού θεού συμμαχίαν άνα μένοντα. 
Έπα χα\ ό Χουσ\ τότε εκείνος ού τδ στρατόπίδον 
είδεν, ού τού τυράννου τδν φόβον, ού τών ίππων τ^ 
πλήθος, ού τάς φάλαγγας τών οπλιτών, ού τ6 προκα - 
τειλήφθαι τάς πόλεις, ούτήν έρημίαν τού Δαυίδ, ού 
τήν μόνωσιν κα\ τήν άσθένειαν • άλλ' εΙς Ιν μ/^νον 
Ιδών, τήν Λμαχον τού Θεού συμμαχίαν. χαι τήν εύ- 
νοιαν τήν εκείνου, ούτω τά μέρη έχάτερα έκρινε, κα\ 
εύρε τδ μέν σαθρδν, τδ δέΐσχυρόν. Ό μέν γάρ αδίκως 
βποίει, ό δέ μετά τού δικαίου έαυτδν έφύλαττε. Στάς 
τ&ίνυν, ούχ ένθα πλήθος ανθρώπων, άλλ' ένθα αρετής 
συμμαχία, ούτως έπεσπάσατο τδν θεόν. Ταύτα λέγω, 
ίνα χα\ ημείς, χάν ασθενείς ώσιν οΐ τά 4ίχαια έχοντες, 
τά εκείνων θεραπεύωμεν • καν Ισχυρο\ οΐ άδιχούντες, 
φύγωμεν αυτών τήν συμμαχίαν. Ή μέν γάρ κακία , 
χάν τήν οίκουμένην Ιχη μεθ* εαυτής, πάντ•»^ έστ\ν 
ασθενεστέρα• ή δέ άρεΐή, κχν μεμονωμένη τύχη. 
πάντων έστ\ δυνατωτέρα' τδν γ<άρ θ>>-»ν Εχει μεθ' 
εαυτής Ιστάμενον. Τίς ούν οώσαι δύναται τ> ύπ>> 
θεού πολ8μούμ*νον;τΙςδέ άπολέσαι τ^ν ύπ' εκείνου 
βοηθούμενον; Ταύτα δή πά^/τ* φιλοσόφων ό Χουσ\, 
χα\ γε^Λ^μενο; εΟελπις, άπήλθεν ΙνΟα έπέμπετο • χαΙ 
ως επέστη, Ιδων είσελαύνοντα τδν τύραννον, προσήλ- 
θεν. Όδέ Ιδών αύτδν άθρόον, κα\ τξ φιλαρχία με- 
θύων, ούχ έξήτασεν ακριβώς, άλλ' έπισχώπτων αύτδν 
ίχα\όνειδ•:ζων,•Άπιθι,φησΙ, μετά τού εταίρου σου, 
[52] ουδέ τό δνομα ύπομείνας ειπείν, ύπδ μίσους κα\ 
άπεχθείας πολλής. Προς δν ό ΧουσΙ ουδέν διαταραχθείς, 
ουδέ διαθορυβηθε\ς, φησί• "Οτε ήν ό θε?>ς μετ* αυτού, 
τά εκείνου έφρόνουν • επειδή δέ μιτά σού νύν έατιν, 
άκόλουΟον Οεραπεύειν τά σά. Επήρε τούτο τδν τύ- 
ραννον, κα\ έφύσησε, κα\ ουδέν έξετάσας ακριβές 
(κούφος γάρ άνήρ πιστεύ-ι παντ\ λόγω• δ δήχάκεϊ- 
νος έπαθε), καΐ τοίς έναντίοις έκτραχηλιοΟεΙς, ευ- 
θέως αύτδν είς τους γνησίους εΙσάγει, κα\ εΙς τους 
πρώτους εγγράφει τών φίλων. Τδ δέ πάν ό θεδς 
φκονόμει, παρών χαΐ στρατηγών τοί,- γινομένοις. Κα\ 
λοιπ^^ν βουλής προκειμένης περ\ πολέμου. χα\ έτε- 
ρων έτερα είσηγουμένων περ\ τού , πότ^ρον ευθέως 
Ιπιθέσθαι χρή, ή μικρ^^' άναβα).λομέ^Λυς • παρελθών 
δ Άχιτόφελ, ό δεινδς εκείνος συμβουλεύσαι, χα\ 
γνώμην είσενεγκών, ταύτην εΙσηγείται τήν συμβουλήν 
λέγων Τεταλαιπωρημένίο νύν κα\ τεταριγμέν({> έπι- 
θώμεθα τψ πατρ\ τω σώ. Κα\ γάρ μή συγχωρή- 
σαντες μηδέ μικ^Λν αύτδν στήναι, ούτ(ος άν Ιλωμεν *• 
άν γάρ άπαρασκευάστφ δντι νύν έπιθώμεθα, ουδέ εΤς 
ήμίν έσται πόνος. Ταύτα άκουσας ό τύραννος, καλεί 
χα\ τδν Χουσ\, τδν αύτομολήσαντα έν ύποκρίσει πρδς 
αύτδν, κα\ μεταδίδωσι κα\ αύτφ τού τής βουλής λό- 
γου• δπερ ούχ ήν κατά άχολουθίαν άνθρωπίνην, τδν 
άθρόον έλΟόντα, τούτον ούτω τιμήσαι, χα\ νομίσαι 
άξιόπιστον είναι, ώς χα\ συμβουλής άξιούν πραγμάτ 
των ένεκεν τοιούτων • άλλ', δπερ ίφθην εΙπών, δταν ό 
θεδς στρατηγή, κα\ τά δύσκολα εύκολα γίνεται. Κβ\ 
εΙσάγεται ό χόυσ\, κα\ με-αδίδωσιν αύτφ πα^όησίας, 
χα\ άξιοί λέγειν τδ παριστάμενον. Τί ούν ό Χουσί ; ί υπϋδ αύτώ, ποη ϊΏ.Λ^. 

' Κβ^. χαΊ μή <Γ>γχωρήσ«ντες μήτε μιχρδν, ούτως άνί- 
λωμεν. 8! ΕΧΡΟδΙΤΙΟ ΙΝ 

ραίΓοηι, χηΙιΛιυ Γονβροη οροΓίοΙ^ηΐ υΐ δοηριη; $ί οηηοδ 
ιΐΓ(;Ιίς6ΐ)α( , ΰοπβ ιιΐ Ιιοι βΓαιΙοΓοηι ; ηποιΙ $ί η(Κ! κίο 
ςιιήΐβιη , ιιΐ βιιιπ <;ιιί(1οιη €ογ16 ηιΓι ηυΙΙαίη ΓβοβΓαΙ ίη- 
ίυίίηιιι : δβ(Ι ηηϊΟΓ ίιηροΓΐί Ιιηηο οιηηοιη β]β€ίΙ γουογοπ- 
Ιίαιη, 6ΐ ΙιοιηΙϋβηι ίιι Γϋίαιη €οηνοΓΐίι. Ει )ιίο ({υίϋοηι 
1)β»1ιΐ8, ςυί οιιιη ^βηιιοΓοΙ οΐ αίαοπηΐ, (αιηηιιαηι 6Γγο 61 
ρΓοΓυ^ζα^ λιγαΙ)»! ίη (1•'86Γΐο, 61 (ΐπηα 6χ Ιιί& δΟφίυηΙυΓ 
ιηηΙί$ ορρπΙιηβΙιαίυΓ: ίΙΙο υογο ίη Ι>πιΓι$ ρηίοπηίδ νοίυ* 
ρΐΑΐβιη εχρΙβΙιαί. Ουιη γο8 01*^0 ίΐα $6 1)ηΙ)θΓοη1, 90 
ουιη ίΙΙο ο$86ηΙ βχοΓΰίΙυβ, ΐ^ηΐίποΓίπβ ιιγΙ}68 ρπΓβΓοηΐ, 
ηυίόαπι ΟΙιπδί, τΊγ ρΓυΙ)υ$, 0Ανί(1ί 3ηπευ$, δΐιαιη ίη 
βιιπι ηηιίείιίαπι ρβΓροΐιιο οοηδΟΓνηνίι Ίη Ιιηο πΗΐΐηΐΊοηο 
ΙοηιροΓυιη; βΐ οιιιη δ,τρο ειιηι νίιΓίίΐΧϋΐ (ΤΓπιιΙΰΐη ίιι 
βοΐ'κυϋίηβ, (ϋηιρίΐ Ιιιιιίοηηι. ηδροΓ"»!! δο €ίιιβΓ«\ ηεοπίιο 
ΠονίΙ 61 η)ί$6ΐ-3ΐ)ί1ίΐιτ, οαιικριο ηίΙΓιΙ βΐίυϋ ριδβΐ, 
ΙβιοητπιηΓυηι «Λβη οοπδοΙηΐΊοιίιΊη. Νυιι ϋπΐ βιιίιη 
ΑΐΒίουδ ΐ6ΐηροηιηι , ιβο ροΐοηΓι», δοϋ νίπιαίδ; ίϋ ο 
Ιίθ6ΐ ίΙΙβ Γ6^ηο 6]6€ΐυ5 68δ(>(, ηοιι ιπυΐηηιΐ ηηιίοίΐίηιη. 
€οιη βΓ^ο νί(!6Γ6ΐ ΠηνίίΙ ου π Ιι.το ίΐη Γιοίοηΐι^πι , (Ιίι ίΐ 
€1 : δυηΐ Ηχο ςυίιίοιη βηιίοί. 61 ο]ιι^ ηιΓι ίη ηο8 δίηοοΓβ 
•066(118 6!>1 : 8οΗ ηίΙΓιΙ ηηβ ΙπναΙιιιιιΐ : ίιΐοο 0(>η!>ιι!ΐηη- 
ϋηιη 681 , 6( &1ίηηί(1 6ΐ( ο{;ίΐαιΐ(Ιπιη , υΐ 6α ί]πΙΙϋΐ8 Ιπ)- 
ρΐίοίΐί βυιηιΐδ, ηιηία δί)ΙνηηΙιΐΓ, οΐ Ίην6ηίαηηι> ηΐίοικ πι 
ηο8 ΙΗ>6ηη()ί αΙ) Ηίβ ο::1:)πιί{ηΐί1)ΐΐδ. ΙΙλ*ο γιιιιι (1ίχίδ86(, 
ΙηΙοιη ίΙΙί .'ΐρ6ηΙ δβηίοπίίϋΐη : Υηιΐΰ »(1 Πϋυπι ηΐ6υηι , 
6( Ηΐιποί 8ΐι<»06ρί3 ροΓδππο ϋίδΙυΠ)» ιηίΙΓι ΊΙΓιυδ εοπδίΠη, 
βι Γηο υΐ δ'Κ ΐΓπΐιιιη ΑοΙ)Ί(ορ(ΐ(;Ιί8οοη<ιί:ίυη).Ηίο»υΐοιη 
ΑιΊιίΙορΙιυΙ 8ρυ(1 ΐγηιηηυιη Ιιιηο οπιηία ροΐβπαΐ , γοΙ 
ςπίϋόιτι ηιίΐίίαπδ νηΜο ροηΐπδ , ςιΓι Ίη ΙμϊΙΙο οΐ ρπν^ϋο 
Ίηιροηίππδ ρηη6$ ρηκοίαπο η};6Γβ ροΙΟΓαΐ, οΐ ίϋοο * 
Ι)ΛνίιΙ οππι ρ!ϋ8 ΐίηιιΊιαΙ ί|ΐΐΛΐη ΙγΓαηιιηπι : (ηηΐυπι 
ηι^οιηο νηΙϋ1)3( ο( ρΓυ(ΐ6ΐιΐί3. Πί8 ηη(1ίιΊ8 ίΐΐβ ρηΓυίΙ , 
ηοο πΊαπι ρηδίΊί ηΐι( :ι1ι]6οΐΊ ηιιίηιί οο^ίΐηΐΐοηοηι δαβ- 
ΓορίΙ, ηοο ΙιυηιΙΙβ ηηΐ ί^ηανυίη ςπΊ(1 οο^ίΐατίΐ, η6ςιΐ6 
<ΙίχΙΐ:0υί(1 δί ΓυοΓθΐΐ6ρΓθΙ)οη8Π8?ςπί(ΐ8ΐ ΙβΓτα (ΙοίοοίΑ 
Γιΐ6ηΐ? ηυίιΙ βί Γιιοηΐ ίΐ6ρΓ6ΐΐ6ΐΐ8υδ 20ΐυδ 8ίπιυΐΑΓιοηί8? 
οηΙΙΊιΙυδ ΑοΙιίίορΙιοΙ : Ιιοο ΓοΠαδδβ (ΙορΓολβπιΙοί, ϋοΐ6- 
ρ6ΐ(ριο, 61 ΐοηΐ6Γβ 90 Γπι<%ΐΓη ϋΐίο ροηΐΜ). ΙΙοπιπι 
ηίΙιΊΙ Γ6ρηΐηη8, 86 Ίη οαδίπι Ι^τπιηηΐ ρΓοΗρυίΚ, υιιΙ- 
Λ0Γδ:υ πΊ 0ΙΙΓ9 ίη Πουπι οοηίοοία, 61 86ίρ8Ηηι ίη 
ιη6(Ιία ίιππιΊ<;ίΐ ρ6ποηΙη. ΙΙγο οπιηία α ηιβ ϋίοιπ δΐιηΙ, 
ηηη 8θ!ιιηι ηΐ ίαικίοπιιΐδ , δοϋ υΐ 61 ί]υ.τουηΐί|ΐΐ6 Οανί(ϋ 
ΙιίδΙία οτοηοηιηΐ, ηιι.ΤΓΟπκιιιο ραδδυδ θδ(, «Ιίδοαιηυδ, 
οι (]ΐι.τουηι<]ΐΐ6 9ΐί2ΐ οοηιπ)θ(];ι ροπδΐιηΐ 6χ Ιιίδίοηα ροΓ- 
οΊρΙ , οα οΓιαηι Ίη ιηοιΙΙυπι η(Ι(]υοηη)υ8. Εοοΰοηίηι, 
ηηοίΐ 3δ8:()ιΐ6 3 ηιυΐΐίϋ ίιΐφΐΙπίιΐΓ. ^ιι^ ]π8ΐί ηίαΐ^ηη- 
ΐιΐΓ, ίηιρΓΟί)! ηηΐ6ΐη ίη ί|ηί6ΐ6 6ΐ οϋο ν6Γ8ηηΐυΓ? ί(1 Ηίο 
ίιιν6ηΊΓ6 ρο88υιιιιΐ8. Ιυδίυδ 6ηίιη νοΓδβΙϊηΐπΓ Ιη οαΙα- 
ιιΓιΐ3ΐΐΙ>ιΐ8, δοβίοπιΐυδ 3υ(6ηι , 6( ρ&(η6Ί(ΐ9 , 61 ίρδίυβ 
ηηΐιΐΓ.ΐ! ίηίηιίοοδ βΐ Ιιο^ΙΙε, ίπ ΓοΙίοΙίΑίο α|[6ΐι»1, 6( 
ρϋ1«1ϋ8 Γ6|;Ίί8 : δοϋ ιΐ66 Πΐβ ςηίάςπαπη 6Χ 60 ΙιιοτηΙκι- 
ΐιΐΓ, ιΐ6φΐβ βηηοΐυδ ΙιΙο Ι:Γ(ΐ6ΐ)8ΐυΓ , 86(1 ίΐΐβ ςυί<!6ΐη 
ιηη]οπ1ιιΐ8 ο1>ιιοχ1υ8 ΓυίΙ ΧΓυηιηίβ ; Ιιίο αυίοιη οΙαηοΓ 
61 !^ρΙϋπ()ίϋίθΓ Γλοΐοδ 681» υΐ αυηιπι ίιι Γογιι&06 Γ6ϋ4ϋ- 
ΙιΐΓ ηΓΠίο(ίοιΐ6 ριιηοΓ. 

2. ΒοϋΗίηεηΙα φιαΙηοΓ ίη <τηιιηηί•. — Ηίη6 6Γςο ρΗ- 
ηιυπι Ιιοο <1ί506 , Π6 6οη(υΓΐ)6Γί& ίη Ι)η]υ8Πΐ(κΙί Γ6ΐ)υ» 
2()ν6Γ8ί8 , ουιη νί(ΐ6η8 6ΐί9πι }α8(ί8 ίά 6ν6ηίΓβ ; αΙίυιΙ 

αΐΙΙΟΠΙ ρ05ΐ6», 116 ηΐΙΙΐ6Γί8 ρΓΟ(6ΠΐρθΓ6, 86(1 ΠΟΠδ Ι6{68 ΡΒΑΙΛίυΜνίΙ. 81 

αιηίοίΐίχ ; (οηίυιη, υΐ οΐίαηι ροπουΐα ηυϋοαδ 84]ίΓϋ ρΓο 

νίπυΐο; (|υ3Γΐυπ) , ηΐ 6Γι.ιη) ίη Γ6ΐ)υδ ϋιιϋϋδ οι αδίιοπβ 

1)0113 !:ρ6 δίδ ρΓ.τίΙίΐϋδ , Ώοί 3υχί1ίυιη 6Χδροοιαηδ. Ιϋβ 

οηίιη ΟΙιυδί ηοη οαδίη ΓΟδρίοίοΙκιΐ, ηοη Ι^πιιιιιί ιίηιη- 

Γ0Π1 , ηοη οηυοΓυιη η)ΐιΙΐίΐυϋΙη6ηι, ηοη 3ΓηιαλοΓϋηι 

ρίΐ3!3ηξ68, ηοη «^ποϋ υΗϊΟδ ]3ΐη 3ΐιΐ6 03ρΐ;β Γη6Γηηΐ» 

ηοη ΟανΙϋΙδ δοΙΚυιΙίηβπι 61 ίιηΙ)6θί1Γιΐ3ΐ6πι ; δ6«1 οιιηπι 

δοΐηηι Γ6δρ!οίοηδ ίη6χριΐ2η3ΐ3ίΐ6 06ί αηχίΐίαηι, 6ΐ ίΙΙίιιβ 

1)ρη6νοΐ6!ΐΙΐ3ΐη, ί(3 ιι1π»δ(]υ6 ρ:)Γΐ6δ (1ί]υϋίθ3νίΙ : οι ΊΙΙλ8 

ςυίιίοπι ίπνβηίΐ ίηιροΐ6ΐι(68 61 ίηναΓκΐ3δ , 1ΐ3δ ν6Γ0 8γ- 

πίΛδ 61 ροΐοηΐεδ. ΙΙΙο οηίηι ίη]ηδ(β ΓαοίοΙκιΐ, ΙΓιο νβΓΟ 

ουιη ]ϋδΙο δΐΊρΜίιη δθΓν3ΐ)Λ(. Ουηι 6Γρ[0 8ΐ3Γ0ΐ , ηοη 

υΙ>ί ηιυΐΐίΐϋϋι» ΙιοιιΓιηηηι , δοιΐ υΙ)ί ογαΙ νίΓΐυΐίϋ ρπΓδί- 

ιΙΙιιιη, οροιη 06ί 3(1 86 αΐΐηχΐΐ. ΙΙ»>ο (Ιίοο, ιιΐ ηο8 

ηιιοιριο, οΐ.Ηΐ δίιιΙ ίπιΐιΐ'οίΐΐί 3 ηη πιιη ρηιΐβ δΐηΐ ]ιΐδ, 

ίΙΙΟΓυπ) ρηιΐοδ ΐιιεηιηπΓ : ΙίοβΙ δίιιΐ ρ<)ΐ6ΐιΐ6δ ηυί ίιι]υ- 

ηηιιι ίηΓοπιηΐ , δοοί6ΐ:ι(οπι ΙΙΙοπιιη Γη^ίαπηίδ. Υίΐίιιηι 

οηίηι, υΐδί δοοιιιη ίΐ3ΐ36αΙ υηίνοΓ ιιιη ογΙιοιπ Ιοηαηιιη » 

6δΙ οηιηίυηι ηιαχίιηβ ίηιΙ)6θίΠιηη ; νίι Ιιΐδ ηυιοιιι , οΐπί 

8θί3 δί(, 6δΙ οηιηίηηι ροΐοηΐί^δίπιη : ΙιπΙιοΚ Γηίηι Ποιιηι 

86θυηι δΐ3ΐ)(οπ). Οιιίϋ ογ£;ο δοΓν.'το ρο'εβΐ οιιιη ηηΙ 3 

ΟϋΟ ορριΐ([η3(υΓ? ςυίδ ηυΐοηι ρο((*<>1 ροΓίΙβπ' βηιη, 

ουί ίρδβ ΓοΠ ηυχί11ηηι? ΙΙχο οηιηΐβ δπρίοηΙΟΓ οοιιδί(ΐ6- 

Γηη$ ΟΙιιΐδί, 1>οιιη ί^ρο οοποορί:», νο)•Ι( ιριο ηιίΐΙο1)3ΐυΓ : 

6( ροδΐΓ]ΐιηιη 3(]δΐίιίΙ, οπηι νΐϋίδδοι ΐγηιηΐιϋΐη 3ρρΐΌ- 

ρίιΐ(|ΐιαηΐ6πι, ηοοοδδΐΐ. 111ο 3ΐι(οηι ουιη ΓΓ6(ρΐ6ΐιΐ6Γ ουηι 

νίιΐΐδδυΐ, οΐ οδΝΟί ίιηρ6Γ3ΐΐ(1ί ουρί(1ίΙϋΐ6 οΐιπιΐδ, ηοιι 

(ΙίΙίςοηΙΟΓ οχηηιίιιηνίΐ : «οά ίΠυηι ίρπίίβηδ, οι ρΓθΙ)Γΐ9 

ίιηρο(οιι<( , Αΐιί , ίιΐ(|ΐηΙ , ουιη ηηιίοο ΐυο , ηο ιΐίςηηΐιΐδ 

ςυί(]6Π) ιιοιηοιι ϋΐοοιο, Ιαηΐιιηι ογ31 οιΐίυηι, (αιιΐν Ιιιί• 

ηΗθίΐί:6 (2. Πί'ς. 16. 17). €υί ΟΙιιΐδί ηίΐιίΐ οηηιιηοΐιιι 

ηβο οοηΐυιΐιηΐιΐδ άίοίΐ : Ου:ιη(1ο Οουδ 6Γ31 ουιη ίρδο, 

ίΙΙί 1)6116 νοΙβΙ)3ηι : ςυοηίβπι 3υ:οιη ηυηο (οουιη 68( , 

οοη86ηυ6ΐιδ 6δΙ ιιΐ Ιυπδ ρ3Γ(68 δοςυαπ (ίύΐά. ν. 18. 19). 

Ποο (]ΤΓηηιιο ηιη^ηο» $ρίη(υδ ΙΙίοίΐ, (υιιΓκΙιιιηςηο ϋΐηιη 

Γ6(](1ίϋίΐ,6ΐ Γ6 ηοη (1ί1ί^6ηΙθΓ 6χ»ηΉη.')ΐ3 (ηπηι τιγ 1ονί<( 

ΟΓοάίΙ δοηηοιιΙ ουΙΓώοΐ : <|υο(Ι ί II οΓι.ηπι 3οοί(Γιΐ),6ΐ 

ίηΐπιΐοίδ (ΐ6<1ίΐιΐδ, Ίρδυπι 8ΐ»(ίπι ίη(6Γ ίιιΐίηιοδ ηϋιηίΐΐΊ, 

61 ίη ρτίπιΟΓυηι 3πιίοθΓαιη τοΓΰΠ ηυηιΟΓυιη. Οουδ 3υ- 

(6ηι ρπκδοηδ, οΐ ηικο Οο1)ηηΐ Γοςοπδ, οηιηί.ι (Ιί5ίρ(*η8.ι• 

1)3(. Ει ρΓοροδίΐο οίπα ΙιβΙΙυιη οοηδίΙΙο, ουηι .ιΐίί αΓΐ3 

(1ί€6Γ6ηΙ (Ιβ Γ65π8 η^οηιΠ^ , ηη δΐ,αΐΐιη ίηνηιΐοη*, 3η 

ραΓυπι (ΙίΟοΓΓΟ οροΓίοιοί . ηοοοϋοηδ ΛοΙιίίορΙιοΙ . ηιιΙ 

οοηδίΓιο ρΙηΓΪπιυηι ν.ιΐοΐ^ηΐ οΐ δοηίοηΓιηηι δΐί.ιιη ρπο* 

Γ6Γ6ηδ Ιιοο (Ιοιίίΐ οοπδίΐίιιηι, (Γιοι η<^ : ΛΓΩίοΐυη) ηυηο 61 

(>6ΓΐυΓΐ)αΐυιη ρ3ΐΓ6ηι ππιιιι ίην:ιιΐ3ηιυδ. Ν:ιηι δί οί Γ6- 

δρΐηηάί ηυΙΙυηι Ιοιηρυδ ϋοϋοππηίδ, ίΐ.Ί βηπι ιΐο ηιβιΙΊο 

Ιο1ΐ6πιθ8 : 81 6ηίπι 6υπι ίηιρηπιΐυιη ηυηο 388Γοϋί3Η!ϋΓ, 

Γ68 ηυΐΐο ΐ3ΐ)0Γ6 3 ηοΙ)ίδ ρ6γΩοΊοΙιιγ ( 1Μ. 17. 1-5 ). 

Ηο'Ο ουιη 3υ<1ί886ΐ Ιγπιηηυδ , τοο3ΐ οΐίαπι ΟΙιιΐΜ , φΐΙ 

3(1 ίρβυιη ΐΓ3η8Γυ86Γ»1 ρ6Γ 8ίιηυ1:αΙοηοηι, 61 6υηι Γιΐ^ΙΙ 

βίυδ φιοά ρβΐ6ΐ):αοΓ οοηδίΙΙί ρ3ηίοί|)6ηι : ηιιο(1 ηοη 

0Γ3ΐ Ιιυιηιη» πιΐίοηί οοη86ηΐ3η6υιη , υΐ 6υηι ηιιί γ•- 

06η(6Γ ΥβηβηΙ, Ιηηΐο 1ιοηοΓ6 3ίΛοοΓοΙ, οΐ Γιϋο (Ιίκππιιι 

6Χΐ8ΐίπΐ3Γ6ΐ , ΙΙΙ 6Γΐ3Π) (Ιβ Γ6ΐ)υ8 6]υδΐη04ΐί 6ΙΙΙΙΙ 0Α8β 

Τ6ΐΐ6ΐ οοπδίΠβπυιη : 80<1 δίοιιΐ 3Λ16 <1»χί. ηυίΐΐϋΐο 1>«•ιι• 
ΟδΚΐυοΙΟΓ, 6ΐί3ηι ςβ« βπβΐ ιΓιΓΑοΊΗη, ΓβοΐΙΙη βτ:κΙιιιιΙ. 
ΙηίΓοθυοίΙυΓ ΟΙιυβί, 61 ίαοίΐ οί ΓιΙκίπιιη (ΙίΓο.χΙί ρ*»ι«• 
8131611)9 ντιΙ1ΐ|ΐΐ6 (1ίθ6Γ6 (16 60 (]υΐ)ΐ1 ρι οροιιίΙιΐΓ (2 Κ*'9. 83 8. ^ΟΛ^^Ίδ βππΥδο^τοΜΐ 

!7. δ. 0). ϋϋίϋ νοΓθΟ>ηίϊί? ΝιιηΐΓ(!ΐηιη, ιικιιΓιΐ, ηΙ)βΓ- 
Γανίΐ ΛοΙιίίορΙΐϋΙ {(ή. ΥίίΙοδ ΐ)ΐιΐ(!(•ιι(ίηηι? Νϊοιι ρορΓβ- 
ΙΐΓΠΐΙΊΐ $1311111 ο]πκ §6ηΐοιιΐ!»ηι, $0(1 ουιη Ιηπ(1β. Κηηη 
η.ίιπ Ι;ιιΐ(]α:ΐ5 (|η()(Ι ορροΓίαπιπη ηπΙο» οοιίδίΙΊπιη ϋβ- 
ιΐίί^^βΐ, ίΐη ρΓ.τ5(ηΐοΐϊΐ νίΙπροΓηΙ 86ΐιΙβιιΓιηηι. ΟηοίΙ 
ηυΐϋΐϊΐ ιΙίοΊΐ, 1:»1ϋ ΐδΐ : ΜΊγορ ςιιοηιοιίο ηυιιο οηηνβηΐ: 
ΙΙ0Ι1 ιιιίΐιΐ ΓηΊιιι νΊίΙοίπΓ 65^0 ιιΐίΐΰ ΐΌ:.$ίΙ1ιιιιι. 81 
«)ΐιί[<ρι; 0Ι1ΙΙ) ηιιΐΐ('ίιιν3Κ6ηιηυ>, Ιαιικριοιη ιιι '^ιΐδ Γ3ΐ)Ιο 
ρ<τοϊΐπΗ, ίηι ρ1οΐΗΐ5 ραΐ6Γ Ιιιπδ, (1β ν'ίΓα ιΙο8|:οΓηη3, 6ΐ 
ουηι βιιπιιηα ρυ^ηηηβ ίπϋίςηηΐίοικ*, δΐι:ι* ^^ηΐυΐίδ ιιπΙΙαιη 
ϋιιεβι ΓηΓιοηοηη, οΐ πια.\ιιιιο ίιηροΐη ίη ιιο$ ίιπιοΐ. Οιιοϋ 
81 ρ:ΐΓυιη €θ&$οηηιυΗ, βυηι ουηι ιη:)]θΓΪΐ)ΐι$ 6ΐ ίιι$(ΐΊΐ€ΐί()- 
π1>ιι$ €θρϋ$ Α|;^Γ6(ϋΰη)υΓ , 1οηςο(]ΐΐ6 Ιυΐίιΐδ , αε οΊΐτη 
ιιΙΙιιιη 1αΙ)0Γ0πι, 61 ευιη πιαχίπια Γαείΐίοΐβ βηηι νοίυΐί 
Ι:ΐ(]ΐιοο ίηιρίίεαίυιη οαρΊβηιιιβ 61 ηιΐϋυοβηιιΐδ ( Ιΰιά. ϋ. 
7 15). Ι.3ΐΐ(]:α ΑΙ)5αΙοη56ηΙβηΓι:)ηι, 63ΐη(|ΐΐ6 βΗιϊ υΐΊΙίο- 
ιβηι ϋϋδβ ϋίεΐΐ (ΙΙ)ίά. ν. ϋ). Ηχτ αυ'.ΰπι ϋΐοοϋαΐ Οΐιιΐΰΐ, 
Πηνίϋί νο1οη8 ϋ&Γβ Ι6πιρυ:»υ1δ6 αΙί<|ΐιαηΐιιιτι ΓοειοαΓΟί, 
30 Γΐ'δρίΓηΓοί, €θ|;0Γ0ΐί|ηβ οχβΓοίΐυηι. Ιΐπ (Τβ<» Γ(•ριιϋΐα!α 
ΑεΙιίΙορΙιβΙίδ δβπίοηΐίη, ρβΓ νίΐΌ*^ αίκριοι διορβίοδ 
ΐ)Γιΐΐ6ΐΐ8, οιηηίη Οαν'κΙΊ Γβηαηΐίανίΐ, Ιγπιηιιιηη νίϋβΓοθΙ 
ί>ιΐ3ΐη ηρρΓθΙ)3δ56 δοηίβηΐΊαηι , ((υίυ 0:ι\Ί(Ιί .ίΓΓογοΙ)»! 
νκ'ΐοπ3ηι. Ουοϋ ιΐα 6Γΐ3ΐη αοαιϋΐ : ευιη εηίιιι ΊΙΙί 
ρηηιηι $ρηΐϋ (1οϋί$8ϋΐ, ραΓ3ΐυ5 1)»νΊιΙ οηηι ίπνηδίΐ, 
ΓυΜ5(|ηβ αε Γυ^αΐίδ Ιιοδίϋιυδ νίείοπαιπ πΊυΓιΐ. Οπου 
ειιηι ρΐ'Οδυα ρπυάειΜία 61 ίη^εηϋ δοΐεπί» νίϋβΓοί ΑίΙΓι- 
ΐορΙκ'Ι, οι εχ βο οχίίαιη ίηΙβΙΙβχίί^δΰΙ, ηβιηρο ςηοϋ 
Ιι:γ( δβιιίβηΐία ΑΙ)δ.ι1οηί 3ΐΐ3ΐηΓ3 Οϊίδβΐ οχϋίιιη), ιιοιι 
Π'Γοιίδ οοηιυιιιβίίαιη , πχηίοιιδ ηρίαιο Κιηϋοο 86 
βυίΤοοηνίΐ, οΐ ίΐ» νίίαιη ΠηΊνίΐ (/6ίί/. ν. 15-25). 

5. \\χ€ ί!α^α6 υιιπΓιη ευιπ ϋίιΙΙοίϊίδοί Οαν'κΐ , Ρδ;ιΙ- 
ιηιιιη δθΓίΙ)ίΐ, 1)}Ίηη:.8, (}υίΙ)υδ £;Γ3ΐί33 η^Ίΐ ΟίΟ , οίΤο- 
ΓοπΗ , εΐ Ιοίπιη δΐΓαΐ3§6ηΐ3 1>ϋθ ΙιίΙιυειίΗ. ^ι1ι)ε^^^3 
ίιιείρίοηδ δίε ϋίείΐ : 2. Βοιηιηβ ϋ€α$ ίηβη$ , ίη Ιβερβ^ 
ναυί, εαΐνιηη υιβ (αο, Νυη ίη ϋΐιυδί, ιιεο ίιι Ιιιπηαηβ 
δηρίοηΐι», η(^ϋ ίη ίΙΙίυδ ρπκΙεηΓιη^ ηεε ίη πιοο οοη^ΙΠο, 
δΓϋ, Ιη ίβ, Ιΐα ηοδείίηηι Πιείαπηίδ, οιίηιπδί ρ(τ Ιΐοηιί- 
ηεδ 3 ηο!)Ιδ :ι1ΐί]ΐιί(1 ρηοεΙίΐΓβ ςοΓ3(υΓ, Οϋο ςΓ3ΐΙ:ΐδ 
32ηηιυ.<%, Ιαιη ριο ϋδ ίρι»: ροΓ ηοδ, (|ΐΐ3ΐη (ΐη.τ ρει* ηΐίοδ 
ηοΐιίδ ενυη6Γυ:ι( Ι^εηοΠεϋδ. δίοπίηι ίΐ3 Πιείαιιιηβ, ηίΐΓΐ 
(Μ ΐΐ ί^Γίνβ, η('ε ϋϊΓΐίείΙβ ; ηποϋ «Γιαπί Γλο^*;1>:ιΙ Οανίά, 
ρΓίροιίΗχΙυηι (1'κ'ί>ηδ : Νοη ίη νε^1^ί^ Οηίδί 1ΐ:)1)6ΐ)3Π) 
Α|»6ΐη δηΙπΓΐδ, δΰϋ Ιπ (ιιο 3ΐιχίΙίο. νί(ΐ6 Απίβηι ευηι 
ηιι:ιιιΐ:ι ΙοιριίΙπΓ ηίίοι Γιοηβ , δίευΐ δοΐβΐ ΓβοοΓβ. Νοη 
ΓπΊιιι <ϋλίΙ * ΠοπΓπιβ Οευδ : 86(1, Οοιιιιηβ θ€α$ ιηβΐί$; 
61 »ΙίΙ>ί , ϋΰίϋ^ ΏοΜ νΐ€Η$, αά Ιβάβ Ιηοβ ν^βχίο (Ρ$αΙ, 
02. 2). Εΐοηίιη οι^πι οιηη1Ι)υ8 οοοριΐδ ΙκώβΙιηι : δεοΓ- 
κυιη Αΐκειη 36 8('ρ.ΐΓ3Γιπι ρΓοριεΓ 1: βί^ηο «Ιοδίόεππηι. 
Ιι.Ί οΐίληι Πειιδ Ιιοε ίρδπηι Γ3εί1 ίη ]ιΐδΐίδ , οΐ ευπ) δίΐ 
οιιπΓκιπι Γ>Γυ«; , δϋ ϋίείΐ δ6ρ3Γ3ΐίηι εδδϋ Πειπη ]ιι<(Ιο- 
ηιηι. Γ.ιιο ΰ€ν$ ΑΙαοΙιαιη, βΐ Ώβηε Ι$ηη€ , α ^^ν&^Λ' 
€υΰ{Εχο(Ι.Ζ. 6). Υίϋε 3(ΐΐ6ηι ο]ηδ δ3ρίεηηηηι. €ιιιη 
(ΙίχΐΑδεί, ΟοηιΙιΐβ Οίΐι« ηιβια, ίη ίβ ερίτανι : ηοη (1ί.\ίΙ , 
' Γιιηί ΙιοδΙεπι , ΙοΙΙε άο ηιοίΐίο ίηίηηευιη : δεϋ ηυοϋ 
δηπηι βΝ( Ιαπίαηι (ΐαο^ηΐ, εΐ (ΙίείΙ :8αΙνΐ(ΐη ηιβ [αΰ, Ιιοο 
6δΐ , ηβ ρ6ΓηπΠ:)δ υΐ πιαίο ρ3Γΐ3Γ, αΰ οηιηίΰιΐί ρ€η6- 
ηηαΜηη ηΐ€ , βΐ Ι'ώετα ηΐ€. Υίιΐε ςιιοηκχίο ηβ ηΐ3ΐ6 

(α) Ηίε π)βπιοΓΐ« Ι«1)ί νί^βΙυΓ ΟΐιττδΟδίοητιυδ ; ηαηι Ιιαχ; 
νοΓίΜΐ ηυ&4ΐι^ι οοηιρ^τβηΐ ίη ΒίΙ)Ιϋ:>. ΑΠΟΠΙΕΡ. βΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 8^ 

(ΐηίιίεηι ρηΐίβηδ, ηοπΓιηαΙίιη ηιεηιίιιίΐ ρ3ηιοι«Ι;υ, €1 
ηηΐπΓ3ΐη ίιι 63ΐ3ηιίΐ3ΐ6 α^ηοδεεπδ , 61 ίη 1)6ΐ1ο Γοδρί- 
είΐ'η:ί ΓιΙίυηι, 61 ίη ροηεπίίδ ηοη οϋΐίνίδεβηδ νΐδεεπηιι. 
Τηηΐη 6Γ31 ίη ίίΐίοδ ρί6ΐ3δ εΐ63ηΐ3δ, τεί ροΐίηδ 1:ΗΐΙα 
6Γ31 ε]υδ ρ1ιίΙυδορ1ιί3. Νοη εηίηι Ι^παπηίδ ηαΐηπΓ, δεϋ 
αηΐηιί ροΓπΐδ ηΐ3η8υεΙυίΙο ευιη 1;ιΙΰπι Γβϋϋεΐιαΐ , ιΐ 
ρΐιΐδ 6Χ6ΓεΙΐυί ίηφυΐ3ΐ)α1 , ςπβηι 1>τ&ηπο : εΐ ίιίεο 
()Ίοί( : $αΙνιιηι νιβ (α€ αΰ οηιύΰηε ρ€ηβηα€ηί'ώη$ ηι$, Η 
ΓώβΓα νηβ. Υίίΐβ ({υοιηοίΐο ηοη 3ϋπιοϋυπ) ίη\ί(1ίο.•><) 
ηΐ6η)ίι<ίΙί1ΙθΓϋηι? Νοη βηίηι ϋίχίΐ , Εχ ϋβ ςυί η^ίΐιΐ 
Ι)ε1Ιιιιη ίηΓεπιηΙ, βχ ίίβ ςυί ηιε3 (ϋιίρίυιιΙ, εχ ίίδ (ρϋ 
ρεΓ 8ηηιη)3ηι ΙίϋΙϋίηοηι πΐ6χ Γ6£;ία.* ίηδυΐιαπί , ει δο 
οηηιίϋυδ εχρίβηΐ \Όΐυρΐ3(ίΙ)υ8 : δεά , Α ρβνκηαίηΐίΰΐί» 
ίΗβ. 5. Νβ ηηαηάο ταρίαί ηί Ιβο αηνιιαηι ηιβαηι « άαηι 
ηοη ηΐ ηιύ τβάιηιαί , η€(\η6 ςηί $αΙνηιη [αιίαΐ, Αΐ^ηι 
εοΐΐεςίΐ βχεΓείΐυπ), 61 ηαυίΐοδ δεουηι Ικιϋυίι : ηυο- 
πιρ(]ο 6Γ£[0 (ΙίεΊΐ : Ώηηι ηοη αΐ ηηί ιβάηηαι, ηνφΐΒ ηηί 
ίαΐυιιιιι [αάαί ? 0υοηί3Πΐ ηε υηίνεΓδπιη ({υίϋοηι οιϋεηι 
ΙεΓΓΗΓυπι 3υχίΙϋ Ιοεο Ιΐ3ΐ)6ΐ, ηίδί οροηι (ϋνίηαιη ΓυεΓϊι 
38δεςηυΙυδ, ηεε .<;6 6886 ϋυείΐ ίη ^οΐίΐηϋΐηε, ΙΙεεί δυΐί.β 
8ίΐ , δί 811 ίΐΐίηδ 3υχΊΗΙ ρ3Γΐίε6ρ8. Εΐ ί(ΐ6ο ιΐίεείκα , 
Νοη $ηΙναίΗΓ τ€Χ ρβτ η^Ιίαυι ρυίβηΐίαηι , εΙ ρίρα» ηοιι 
αΙναύΊίϋΓ ΐη ηιιιΐίίΐιιάίη^ νΐιΊιιίη $α€Β (Ρ$αΙ, 52. 16). 
ΝοηηιιΙΙί αυΐεπι Ιιοε ϋίαΐυιη 3η3{ζοςίε6 3εείρ1εηΐεδ• 
Ιεοηειη εΐ ροΓδβιιυεηίοδ ϋίευηΐ εδδε ϋίαΙ)ο1υιη εΐ (^;ι^- 
ηιοηοδ• ΟυοηΊϋπι εηίηι νίϋι^ϋαι βΐίηιη 3ΐ) ίρδο τηρίυπι 
61 (ΙονοΓ.Ίΐυηι , ιοςηι πε ίϋίρδυηι ςηοίριε εί 3εεί(ΐ3ΐ , 
61 ϋίεΐΐ εΐί:ιη) εηιΐδαηι ρρορίεΓ (]Π3ΐη Ιιοε ίΙΙί 3εε1(1ίΙ. 
0.ια!η;ιιη ε^Ι αη'.ειπ εηιι^η ? ΡΓορίεπ η6(]υί(ί3ΐη, ίηηυίΐ^ 
3 δε Ποί αιιχϋίυηι ανβΓίΊΐ. ΡΓορ1εΓ63 άίείΐ , ί>κι;ι ηοη 
€$1 φιί τϋάιηιαΐ , νβηηβ ηιή εαΐννιη [αααΙ. Οαοιΐ 3η1ειιι 
Ιεο (ΙίεαίΠΓ ιϋαΐκιΐπδ , 3(ΐιΙί εχ δει*ίρΐηΓ3 , ςηχ άίείΐ : 
ΙιήηιΊαΐί νύ$ΐθΓ άΉώοΐΜ άηηιηϋ ηί Ιβο ηιρίβηε , €ί 
ηιια:ΐ'ύη$ ηη^ιη άαοΐβΐ (1. Ρ^ί. 5. 8). Οιιίπ εΐίβηι ίρββ 
ρΓθρ1ΐ6ΐ;ι (Ιίείΐ α1ϋ)Ί : Εί €υη€ΐιΙεαύί$ Ιβοηβηι εί άναοο^ 
ηοηι (ΡίαΙ, 00. 15). Ε:»ι (-ηίιη ϋϋΐΐιι» ηιυΐιίρίεχ ; 86α 
81 83ριΐ6ΓΪιηυδ, Ιιίε Ιεο εΐ ϋπαεο εΓΐΐ ςαονίδ Ιυΐο νΙϋοΓ, 
ηεε 3ΐ1νεΓ8υδ ηοδ ηρεΠο ηΐΑΐΐβ (ϋη^εΐ 36ίεηι : $ϊη 
3πΐ6ΐη (!Ίγ6Χ6πΙ , εοηευΙεαΙίίΐιΐΓ. Ληι^(ΐ/α/ύ εηίηι » ίη•- 
ςπίι, ίαρετ $ϋνρ€ηί€$ βί ΐΰοτρΊοηββ {ί,ηϋ. 10. 19 )• Ο'γ- 
εηηιίΐ εηίιη ίηεειίδυδ ΪΓα ΐαιη«]ΐΐ3ΐη ίεο; δοιΙ 8ί 6ΐ)« 
ίην3<:6Πΐ (]υί Οΐιιίδΐιιπ) Ιι.ίΙ)6ιιΙ, εΐ εΓυ<!'εηι ίη Γιοηΐβ « 
61 ί£;ηεηι 8ρίπ(ιΐδ, 61 1ηιιιρ.ΐ(]εηι (μιχ ηυηκμιαηι εχ- 
ΒΐίπςυίΐαΓ, ηε τριίιίειη ηΐΐυΙΙειο οεηίοδ εοηιτα ροίει-ίι, . 
86(1 νεΓ80 ΙεΓξ;ο τεεεϋεΐ, ηε ευηνεπί ΐ|υίϋεηι λυϋεη.^. 
Ει 116 ίηβηίη ει ν3η3 ρηΐεδ νεΓΐ)3 οδδε (ριχ ϋίε(3 δΐιΐιΐ^ 
εοιίδίιΙΟΓ» ιηϋιΐ ΡαπΙαιη. Ν:ιιη ίρδε ςυοηιιε Ιιοιηο 6γ&ι, 
<;<:ϋ ευηι ηα Ιεο ι.•^1ε ρ6Γΐίιηεδεε1).Ίΐ , ηΐ νεδίεβ Γ]υ» οΐ 
ηιΐιΙ>Γ;ιιη Γυ£;οΓεΙ. ΜειΙΐο : €1ιηδ(ί εηίιη Για^πιηΐίαηι 
6χ 60 δρ1ι*3ηΐεηι ι^ΐ 3^εεικ1^ηι^ιη ιιοιι Γ6Γε1)3ΐ , 61 ;)«! 
Ιαηιραϋειη νίιΐυΐίδ τεδρίεεπε ηοη ροΐ6Γ3ΐ. 4. ϋοηΐίηε 
Οβαε υΐΰΐα , »ί [βιί ήΐηά, </ €$ί ίη'κιηΊΐαί ίη ηιαηΟίΐα 
ηι<?/5. ΙΙοε ρεΓρεΙυο δειναηϋυηι εδί , υΐ ηοη δοΐηηι- 
ιηοϋο ΟΓειηυδ , πειΐ ίΐη οιειικίδ , ηΙ νΐί:ιηι οχηηιΙίαιηιΐΓ. 
Νυη εηίιη δηΠίείΐ θΓ3ΐίο 3(1 εΠίιίεικΙπιη ί(1 (\\α)ά εδί 
ρΓορηδΙιιιηι, ιιίδί ίΐ3 63ΐη οηιηρο^υεπιηυ^», υ( ϋεο αε- 
0ι;ρΐ3 δίΐ. Νηηι 0Γ3νίι εΐίαηι ΡΙίΑΓίδχυδ, εΐ ευηι ηίΐϋΐ 
1\ϊ\'α{Ιά. 18. 10) ; 61 ^υ(^x^ ΓυΓδίΐδ οπίΓϋηΐ , 86(1 
0Γ3ΐιΐίΐΜΐ8 ίρδίδ Οευδ 3Υ6γ16Ι)31ιιγ (ΙίαΊ. 1. 15} : ηο• «5 ΡΛΡΟδΙΤΙΟ ΙΝ ΡΒΑΙ.ΜυΜ VII. Β4 Ουδέποτε , φηα\ , διήμαρτδν ό Άχιτ^φελ. Είδες σύν- 
£σιν άνδρ5ς; Ούκ ευθέως αύτοΰ τί^ν γνώμην Ιχ- 
βάλλει, αλλά μετ* εγκωμίου. Θαυμάσας γάρ αύτ^ν 
πρώτον, ώςέντοΓςβμπροαθεν χρόνοις χαιρίως συμ- 
βοΆεΰοντα, οΟτω τήν παρουσαν χαχ(ζε( γνώμην *0 
δέ λέγει τοιούτον Ιστι • Θαυμάζω ιτώς νυν διήμαρτεν • 
ού γάρ μοι δοχει συμφέρειν ο^τος δ λογιαμός. *Αν μέν 
γάρ νυν έπιθώμεθα, χαθάπερ &ρχτος παροιστρώσα , 
ΟυμοΟ γέμων 6 πατήρ σου, χα\ άτκεγνωχώς της εαυ- 
τού ζωής, καΐ έναχμαζούσυ τϊ} όργζ ιιολεμων, ού- 
^ένα της έαυτου σωτηρίας ποιήσεται λίγον, χα\ μετά 
πολλής έμτϋΐσεΓται τής σφοδρ^τητος ήμίν. ΕΙ δέ μι- 
χρ6ν ένδοίημεν, μετά πλείονος έπιθησόμεθα της προ- 
παρασκευής, χαΐ μείζονος τής ασφαλείας, χαΐ άπονητί 
καΐ μετ' ευκολίας πάσης, ώσπερ έν σαγήνη λαβόντες 
αύτ6ν, ούτως έπανάξομεν. Έπαινε? τήν γνιόμην 6 
*Αβεσσαλώμ, κα\ λυσιτελεστέραν είναι Ιφησεν αύτψ. 
Ταύτα δΐ ίλεγεν ό Χουσ\, βουλεμένος δούναι καιρόν 
τφ Δαυ^, ώστε στη ναι μικρόν, κα\ ανάπνευσα ι, κα\ 
στράτευμα συναγαγείν. Ούτω τοίνυν έκβαλών του 
Άχιτέφελ τήν γνώμην,διά τίνων κεκρυμμένων αν- 
δρών [53] πέμψας άπήγγειλεν &παντα τφ άαυίδ, κα\ 
δτι τήν αύτοΰ γνώμην Ικύρωσεν ό τύραννος τήν 
φέρουσαν τψ Δαυίδ τήν νίκην. Ούτω γοΰν καΐ έγένετο. 
Επειδή γάρ μικρ6ν ένέδωκε^ παρασκευασάμενος • δ 
Δαυίδ έιυέθετο, καΐ τ6 τρδπαιον ίστησεν. "Οπερ 6 
*Αχιτόφελ άπ6 πολλής συνέσεως καΐ δεινδτητο; 
συνόρων, κα\ εντεύθεν ήδη τ6 τέλος χαταμαΟών, δτι 
δλεθρος ήν τφ *Α6εσσαλων α&τη ή γνώμη, ούχ 
ένεγκών τήν εντεύθεν Ιπήρειαν, άπελθών βρδχον 
άνήψε κα\ άπήγξατο, κα^ ούτω τ6ν βίον κατέλυσε. 

γ*. Ταύτα τοίνυν &παντα μαθών ό Δαυίδ, γράφει τ6ν 
ψαλμό )^, ενχαριστηρίους ύμνους τφ Θεφ αναφερών, 
χα\ τ6 πΐίν αύτφ άνατιθείς στρατήγημα* Δι6 κα\ άρ• 
χόμενος ούτω πώς φησι * Κύρί^ ό Θεός /ιον, έχϊ σοί 
Ι^Λπισα, σώσόν με. Ούκ έπ\ τφ Χουσ\, ουδέ έπΙ τ] 
άνθρωπίν|] σοφί^, ουδέ τ|) συνέσει τ|) εκείνου, ουδέ 
έπ\ τ} 1μ5 γνώμη, άλλ', *Ελϊ σοΙ, Τούτο τοίνυν κα\ 
ήμεΙς ποιώμεν, κάν δι* ανθρώπων ήμ?ν κατόρθωμα 
τι γένηται, υπέρ τούτων εύχαριστώμεν τφ Θεφ, κα\ 
τών δι* ημών χα\ τών δι* έτερων ήμ!ν ευεργετημάτων 
γινομένων. *Άν γάρ ούτω ποιώμεν, ουδέν έσται δύσχο- 
λον ουδέ σχολιδν * δ δή χα\ ό Δαυίδ έποίει, μονονουχί 
λέγων • Ούκ έν τοΤς ^ήμασι τοΰ ΧουΛ τήν ελπίδα τής 
σωτηρίας εΐχον,άλλ*έν τ|) συμμαχί^ τ)) σ{. Κα\ δρα 
μεΟ* δσης διαθέσεως φθέγγεται * δπερ αύτφ σύνηθες 
ποιείν. Ού γάρείπι. Κύριε ό θεός• άλλα, Κύρίε ό Θεός 
μου-χαΧ άλλαχού • *0 Θεός, ό Θεός μον, χρός σέ όρ^ 
βρίζω. ΚαΙ γάρ καΐ μετά πάντων αυτού χρείαν είχεν * 
Ιδιαζόντως δέ , διά τήν ύπερβολήν του πόθου. ΟΟτω 
κα\ 6 θεδς έιΛ των δικαίων τούτο ποιεΤ, κα\ κοινδς 
άΐϋάντων ων Θεός, Ιδιαζόντως εαυτόν τών δικαίων 
είναι λέγει. Έγύ}όΘεός Ά6ραάμ^»αΙ ό Θεός Ίσαάχ^ 
χαΐ ό Θεός Ιακώβ. Κα\δρα φιλόσοφον γνώμην. Ειπών, 
ΚύρΐΛ ό Θεός μον ^ ί*ϊ σοϊ {(Λχισα^ ούχ είπε, Κόλαζε 
τόν πολέμιον, άνελε τόν έχθρόν* ά^ τί; Τό έαυτου 
ζητιΐ μόνον, χα\ λέγει, Χώσώ^/Μ,τουτέστι, ΜήάφΙ^ς 
με χαχώς παθείν, ίκ χάτηατ τίάιτ δίωηότνωιτ /μ, πίύ 
ί>ΰσαΙ με. "Ορα πώς ουδέ πάσχων χακώς^, όνομαστί 
μέ μνηται τού πατραλοίου , καΐ έν τ^ συμφορά τήν φύ- 
σιν έπιγινώ^κων, κα\ έντφ πολέμφ τόν υΐόν 6ρών, χαΐ 
Ιν τοΙς χινδύνοις τών σπλάγχνων ούχ έπιλανθανόμε- 
νος. Ούτω φιλόπαις ήν χαΐ φιλόστοργος • μάλ]Ιον δέ 

' 1)1109 κοφισχιυανμένος. 

Ρδτκοι.. ϋΕ. Ι^ν. ούτω φιλόσοφος. Ού γάρ ή τής φύσεως τυραννιί,άλλ* 
ή τής γνώμης ήμερότης τοιούτον αυτόν έποίει εΤναι 
μάλλον, χα\ τφ στρατοπέδφ τό πλέον έλογίζετο, ή 
τφ τυράννφ * διά τούτο φησι * Σωσότ με έκ χάνπιΐτ 
των δίωχόντων με, χαΐ φνσαΐ με. Όρ^ ?ΐώς ούδΙ 
εκείνων σφοδρώς μέμνηται ; Ού γάρ εΤπεν,Έχτώίν 
πόλε μουντών, τών τά έμά διαρπαζόντων, τών έντριι- 
φώντων το?ς βασιλείοις τοΖς έμοις, άλλα, Τώτ ϋιω^ 
κόντων με. Μήχοτε άρχάσχι ώς Λέωτ τή^ ^^νχ'ή^ 
/*ου, μη δττος Λυτρονμένου^ μηδέ σώζνττος, * 
Και μήν στρατόπεδα συνέλεξε» χα\ πολλο{)ς βΤχβ μι^* 
έαυτου • πώς ούν λέγει,[54] Μ^ δττος Λυτρονμέτον^ 
μηδέ σώζοντος ; "Οτι ουδέ έν συμμαχίας ήγεΤτατ 
μέρει τήν οίχουμένην άπασαν, εΐ μή τής άνωθεν 
άπολαύσειεν « ^οπής, ουδέ έν έρημί^ είναι, εΐ χαΐ 
μόνος ήν, τής εκείνου μετέχων συμμαχίας. Διό μιΙ 
Ιλεγεν * Ού σώζεται βασιΛεϋς διά χοΧλί^ν δύτα- 
μιγ^ καΧ γίγας ού σωθήσετΜ έτ χΛήβει Ισχύος 
αύτοΰ. Τινές δέ κατά άναγωγήν τήν (ίήσιν ταΰτιγν 
έχλαμδάνοντες, λέοντα χα\ διώκοντας διάβολον χα\ 
δαίμονας εΤναί φασιν. Επειδή γάρ είδε τόν υ(όν 
άρτΜίγέντα ύπ* αυτού χα\ καταποΟέντα άξιοΙ μηδέ» 
ποτέ τούτο τεαθείν αυτός, χα\ λέγει καΐ τήν αΗ(αν, 
δι' ήν έκεΓνος τούτο Επαθε. Τίς δέ ή αΙτία ; Διά της 
χαχίας, φησ\, τήν συμμαχίαν τού Θεού άπέστησιν 
άφ* εαυτού. Διά τούτο λέγει, ΒΟι δττος Λυτρουμέ• 
τον, μηδέ σώζοττος, "Οτι δέ λέων δ διάβολος λέγε- 
ται παρά τής Γραφής, άκουσον λεγο«^ς αυτής * Ό 
εχθρός ύμωτ διάδοΧος χεριέρχεται ώς Λέωτ 
ώρνόμετος καΐ 6ιτώτ τίτα καχαχίι^• Κοι\ αυτός οΐιτας 
δ προφήτης άλλαχού * ΚαΧ καταχατήσβίς Λέοττα «αέ 
δράκοττα, Πολύτροπον γάρ τό θη^ν* άλλ* έάν νή- 
φωμεν, δ λέων οΐΐτος κα\ δράκων πηλού παντός εύτε- 
}^στερος Εσται, κα\ ουδέ έξ ευθείας προς ημάς πάρα* 
τάζεται, άλλα κάν παρατάξηται, καταπατηθήσεται• 
ΠατεΧτε γάρ, φησίν, Ιχάτ^Λ δ^εωτ κα^ σκορχίωτ, 
Περίεισι μέν γάρ μετά πολλού τού θυμού, χαθάπερ 
λέων - άν δέ προσβάλλη το?ς τόν Χριστόν Ιχου«ι« χαΐ 
τόν σταυρόν έπΙ τού μετώπου, χα\ τό πυρ τού Πνβύ• 
ματος, χα\τήν λαμπάδα τήν ουδέποτε ββεννυμέγηνν 
ουδέ άντιβλέψαι δυνήσεται, άλλα νώτα δούς οίχήβε* 
ται, ουδέ μεταστραφήναι τολμών. Κα\ ίνα μάθ||ς δτι 
ού κόμπος τά είρημένα, σκόπει μοι τόν Παύλον. Άν- 
θρωτης μέν γάρ ήν κα\ αυτός, άλλ* ούνως αυτόν έδε- 
δοίχει δ λέ<ι)ν ούτος, ώς καΐ τά Ιμάτια αυτού κα\ τάς 
σκιάς φεύγειν. Είχότως* τήν γάρ Χριστού εύωδίανέ( 
αυτού πνέουσαν χα\ άνιούσαν ούχ Εφερε, χα\ προς τήν 
λαμπάδα άντιδλέψαι ούχ Γσχυσε τής αρετές• Κύριε ό 
Θεός μον, εΐ έχοίησα τονζο^ εΐ Μστιτ 4^ικέα έτ χερισΐ 
μον. ΙΙα*/ταχού δεΖ τούτο παρατηρεΤν, δτι ού^ ΜΔς 
εύχεσΟαι δεΤ μόνον, άλλα ούτως εύχεσθαι, Δατε μΛ 
άχούεσθαι. Ού γάρ άρχεΙ ευχή τό προχείμβνον άνύ• 
σαι, έάν μή ούτως αυτήν οτείλωμεν ώς τφ Θεφ δο» 
κε!. Έπε\ χ^\ δ ΦαριααΙός ηφξβκο, χα\ ούίΐν Δνηνε, 
χα\ Ιουδαίοι πάλιν ηύχοντο, ό^* άπεστρέφετο 6 Θι^ς 
ευχόμενων αυτών* ού γάρ ηΟχοντο, ώς εύχεσθαι ΕδΙι. 
Διά τούτο χα\ «ύχήν έχελ•ύ«θη|αν«ϋχισ(ϊ«ι τήν μά• ^ υ&ιι• οΜίβιΐΜΜ εβΗβιη ηιιΐιΐ «ο4οη ηΜβιιΙβεΜΜΐ• 
< 81ε (Ιυο πΐΒϋ. ΚϋΚΙ \€Γ0 άιιολανσιι. «5 δ. ^ΟΑ^ΝIδ εΗΚΥδϋδΤΟΜΙ 

Ιιστα άχούεσΟαι δυναμένην. Τούτο κα\ έν τ?) π(Λ ταύ- 
της ε6χ5 έθή)Λ)ΐεν, ουχ απλώς άξιων άκουσθίίναι, άλλα 
μετά τβδ τά έαυτου είσενεγχείν. Τίνα δέ ταΰτα ήν ; 
ν>^ Αονσω καθ" έκάσττιν νύκτα τ^ι^ κΛΙπί^ν μου^ 
ίτ δάκρνσί μου τήτ στρωμνήτ μου βρέζω • τδ» 
'Εκοπίασα έτ τφ στεταγμφ μου • τ6, "ΑΛόσζητε 
άΛ' έμοΰ^ Λάγχζς οϊ εργαζόμενοι τήκ άνομίαν τ6, 
ΈταράχβτιάΛό θυμοϋ ό όξρΰοΛμός μου. 

δ'. Ταύτα γάρ πάντα Ιχανά τδνθε^ν έπισπάσααθαι* 
θρήνοι, δάχρυοι, στεναγμοί, χαΐ τ6 των ττονηρών άπο- 
πτ^δςίν, χα\ τ6 δεδοιχέναι χα\ τρέμε ιν αύτου τήν ψη• 
φον. Και άλλαχοΰ δλεγεν, ΕΙσήκουσετ ό θεός [55] 
^^ί^ -δικαιοσύ^-ης μου ' έτ ΘΛΙψει έχΛότυτάς μοι. 
Τ6 γά^ άκούίσθαι οΟτω γίνεται • πρώτον μέν ούν, Ιχ 
•^βύ αξίου; είναι λαβείν • Ιπειτα, έχ τοΰ χατά τοΟς 
νόμους του θβοΰ βΟχεσθαι• τρίτον, έκ τοΰ συνεχώς• 
τέταρτον, έκ τοΰ μηδέν βιωτιχ6ν αΐτειν* πέμτρυον, 
έκ τοδτά συμφέροντα ζητε?ν • δκτον, έχ τοΰ τά παρ' 
έαιχτών είσφέρεκν άπαντα. "Όρα γοΰν 7Κ)λλους οΰτως 
άχόϋομένους• τόν Κορνήλιον άπδ τοΰ βίου• τήν Συ- 
ροφοινίχυσαν * άπ6 της προσεδρείας * τ6ν Σολομώνα 
άπ^ τοΰ τρόπου τής αΙτήσεως* Άνθ^ ών γάρ ουκ 
^τησας χρήματα^ οϋόέ φνχάς^ φησίν, έχΘρωτ σοχτ 
τ6ν τελώνη ν άπό της ταπεινοφροσύνης • έτερους έτέ- 
ρωΟεν. "ϋσπερ οΰν έχ τούτων τ6 άχούεσθαι γίνεται, 
οΰτως έτέρωθεν τ6 μή άχούεσθαι, χάν δίκαιοι ώσιν 
οΐ αίτοΰντες. Τί γάρ Παύλου δικαιότερον γέγονεν; 
Άλλ' επειδή ασύμφορα ήτησεν, ούκ ήκούσΟη. Ύτίέρ 
τούτου^ φηο\, τρϊς τότ Κύριοτ χαρεκάΛεσα^ καΐ 
εΙχέ μοί • Άρκεϊ σοι ή χάρι^μον. Τί δέ ΜωΟσέως 
πάλιν δικαιότερον ; *Αλλ* ουδέ εκείνος ήκούετο, λέ- 
γοντος τοΰ Θεοΰ • Ίκανούσθω σοι. Επειδή γάρ ί|τει 
εΙς τήν γήν τής επαγγελίας εΙσελθεΤν, άσύμφορον δέ 
τοΰτο ήν, ούκ έπέτρεψεν ό θεός. Μετά τούτων καΐ 
2τερόν έστι τΐ ποιοΰν μή άχούεσθαι, δταν τοις άμαρ- 
τήμασιν επιμένοντες εύχώμεθα. "Ο κα\ περ\ Ιου- 
δαίων ίλεγεν ό Θεδς τψ Ιερεμία • Λίή Λροσεύχου 
αερϊ ζ ου Λαού τούτου» Ήούχ όρςίς τί οΐϋτοι ποιου- 
σιν; Ούκ άπέστησαν, φησ\, τής ασεβείας, κα\ σΟ 
υπέρ αυτών δέησιν αναφέρεις ; *Αλλ* ούκ είσακούσο- 
μαί σου. Πάλιν δταν κατ' έχθρων αΐτώμεν, ού μόνον 
ούκ άκουόμεθα, άλλα κα\ παροξύνομεν. Φάρμακον γάρ 
έστιν ή ευχή • άλλ' έάν μή είδώμεν, τ^ φάρμακον πώς 
έπιτιθέναι χρή, ουδέ τήν δνησιν^ αύτοΰ χαρπούμεθα. 
"'Ιδωμεν τοίνυν τί χα\ οίτος ευχόμενος φησι • Κύριε 
ό Θεόςμου, εΐ έποίτισα τούτο, Τί έστιν, ΕΙέποΙτισα 
τοντο ; *0 πάσχω, φησ\ν, εΐ έπανέστην πατρ\,εΙ πα- 
ρηνόμησα ο!^τως. *Αλλ* ουδέ ένταΰθα όνομαστί πάλιν 
άνέ^(8ται τδν άδικήσαντα εΙπεΤν, άλλ' υπέρ τοΰ παι- 
δδς αίσχύνέται κα\ έρυθρι^. Οίον άν εΓ τις ευγενής 
Ανθρωπος τήν Ιαυτοΰ γυναίκα μοιχευομένην δρών, 
μηδέ όνρμαστ\ τ^ αμάρτημα εΙς τδ μέσον άγαγείν 
χαταδέχοιτο • οΟτω δή χα\ οίτος• ούκ είπεν ΕΙ κατεξ- 
ανέστην τοΰ γεγεννηκότος , εΐ πατραλοίοις έγενόμην • 

αλλάζει έΛοΊΐ{σα τούτο• ΚαΙ τί λέγω τοΰτο; φησί. * 8Κΐ (Ιαοηη. β( Ν. ΤβκΙ. βΓ.ΕάίΙ. Συροφοίνισσαν. 
^ Αΐϋ ουδέ τήν δνναμ«ν. ΑΚαίΠΕΡ, εΟΝδΤΑΝΤίΝΟΡ. 8« 

Ποία γάρ αρετή τδ μή γενέσθαι πατραλοίαν «, δπερ 
ουδέ έν τοις θηρίοις Γδοι τις 5ν ; ΕΙ έστιν άδικΙα έν 
χερσί μου, Ού λέγω περ\ τής αδικίας ταύτης • άλλ' 
ουδέ έτερα άν εύρεθείη, φησ\ν, οΰσα έν χερσί μου 
αδικία. Ταΰτα δέ λέγει, ού μεγαληγορών, άλλ' εΙς 
ανάγκην έμτΐεσώντοΰ τάέαυτοΰ κατορθώματα είπεϊν. 
Άλλ' ουδέ ούτω που μέγα τοΰτο πρδς τδ μέλλον (5η- 
θήσεσθαι. Τί δέ τοΰτό έ^στιν ; Εΐ άνταυιέδωκα το7ς 
άνταποδιδούσΐ μοι κακά^ φησί. Προσέχετε μετά 
ακριβείας. Ού γάρ τδ τυχόν έστι τδ είρημένον. Καλ^ν 
μέν γάρ τδ μή άδιχε?ν* [56] πολλψ δέ μείζον, καΐ 
φιλοσόφου ψυχής, τδ τδν άδικοΰντα μή άμύνεσθαι. 
Καίτοι γε δ νόμος τοΰτο παρείχεν, όφθαλμδν άντΙ 
οφθαλμού κελεύων, κα\ οδόντα άντΙ οδόντος έκχότττειν 
κα\ ούκ ήν παράβασις νόμου τδ γινόμενον • άλλ' οΟτι » 
φιλόσοφος ήν ούτος, ώς μή μόνον μή παραβαίνεις 
τδν νόμον, άλλα κα\ έκ πολλού τοΰ περιόντος ύπερβαί- 
νειν, και υπέρ τά σκάμματα πηδάν. Ού γάρ ένόμι - 
ζεν άρκείν εΙς άρετήν, εί μή καΙ ύπεραχοντίσειε τλ 
προστάγματα, "βσπερ οΰν κα\ Παύλος έποίει, κελευό- 
μενος έκ τοΰ Ευαγγελίου ζψ, κα\ μή ζών, άλλ' άδά- 
πανον τιθε\ς τδ Εύαγγέλιον • ούτω τοίνυν κα\ ό μα•.• 
χάριος Δαυίδ, τοΰ νόμου δίδοντος άμύνεσθαι τ^ν άδι- 
κοΰντα, ούκ Ιμεινεν έν τφ μέτρφ τούτφ, άλλα κα\ 
ύπερηκόντισεν. Ήμεΐς δέ ού τοΰτο άπαιτούμεθα μό- 
νον τδ μή άνταποδιδόναι, άλλα καΐ τδ εύεργετείν. 
Εΰχεσθε γάρ, φησΙν, ύχέρ των έπηρεαζόντων ύμάς^ 
χαΛως χοιεΤτε τοις μισούσιν υμάς. Έπ\ δέ του 
Δαυίδ ού μιχρδν τδ μή άμύνεσθαι, άλλα κα\ πολλψ 
μεΤζον τοΰ νομικού παραγγέλματος. Διό φησιν, ΕΙ 
έΛοΙησα τούτο, εΐ έστιν αδικία έν χερσί μου • εΐ 
άνταηέδωκα τοις άνταΛοδιδούσί μοι κακά. ΈτϊΙ 
μέν γάρ τοΰ παιδδς κα\ ή φύσις έκώλυεν • άλλ' εΐ 
έτερους, φησΙν, ήδίκησα, ή καΐήμυνάμην. Ποίαν οδν 
σχοίημεν συγγνώμην ήμεΤς, ποίαν δέάπολογίαν, μετί^ 
τήν τοΰ Χριστού παρουσίαν μή φθάνοντες είς τά μέ- 
τρα τών έν τ?1 Παλαιή πολιτευόμενων, κα\ ταύτα 
πολλήν περισσείαν απαιτούμενοι ; Έάν γάρ μ^ Λβ- 
ρισσεύσχί , φησ\ν, ή δικαιοσύντι ύμοίν πΛέον των 
Φαρισαίων, ού μτχ εΙσέΛΘητε εΙς τ^ιν βασιΛεΙατ 
τώτ ουρανών. "Ωσπερ γάρ ούκ έστιν Γσος δ έν τφ 
νόμφ τά αυτά κατορΟών τφ πρδ τού νόμου • ούτως 
ούτε ό έν τη χάριτι τφ έν τψ νόμφ, άλλα κα\ άπδ του 
καιρού πολλή γίνεται ή διαφορά. Τοΰτο δεικνυς ό 
Παύλος κα\ έπ\ τής κακίας, κα\ έπΙ τής αρετής, δρα 
κάκείνους πώς μειζόνως θαυμάζει, χα\ τούτους μεί- 
ζονος τιμωρίας άξίαυς άποφαίνει είναι, ούτω λέγων 
"Όταν γάρ έβντι τά μ^ νόμον έχοντα, φύσει τά 
τού νόμου χοιχί, οΰτϋι νόμον /ιή έχοντες, έαυτοΐς 
είσι νόμος. 

ε'.εΤδες πώς τους χωρ\ς νόμου κατορθοΰντας έπαινε! 
κα\ ανακηρύττει ; "Ορα πάλιν καΙ τους έν τζ χάριτχ 
άμαρτάνοντας πώς μείζονος κολάσεο>ς άξίους εΐνβι 

^ ΑΙϋ πατρολοίαν !)ί€ ο1 8ϋΙ)Κ 85 εχροδίτιο 1ιΝ 

ΐ|ΐΐ6 βι«ίιη •πιΙ>Μΐΐ, υΐ οκΐΓβ οροΗβΙ. Ει !46θ]ιι&8ί ιιι« 
ιηυβ βαιη •ΙΓογγ6 οταΓκΝίβΗΐ, ςιιβιΐΜίχίιηβ ροβ^ίΐ 6χαιι- 
(Ιίη. Ιΐοο ^ΐΑΐη οβίβικίιΐ ίη ρτχοβϋοηϋ οπιΐΐοηβ » ηοη 
«ίιηρ1ία(6τ Γ0§[Αη$ υΐ αυάίαΐυΓ, 8β<1 €ΐιιιι βωι •ΙΐαΙί$• 
561. (ίυχηΑΐη Αυΐβιη €ηηΙ βα ? ίκηπώο ρ€τ ηη§ιώί$ κο- 
αα ΙααΗη ηΐΜΐιιι, Ια€ηβηίί$ ιηβί< ϋταίπ/η ηαιαη τί§αύο; 
ϋΙϋΐΙ : ΊΜαταΗ ίη ρβΜίίη ηΐ€θ ( Ρμ/. 6. 7) ; 6( Ιμο : 
ΟΊ$αάΊΐ€ α ιμ οηιιιβι ξρύ ορηαηάηϊ Μςηίίαίαη (Ιόίά, 
». 9) ; 6( ϊΗιμΙ : €οηίηΓ(ίαία$ αί α [ητοτ€ οϋηΐια ηΐ€Η$ 
{ΙΜ.9.%). 

4. ΟταύΜ €οη€αίαΐίο, Οταηίϋ [οηιιηΐΛ, — Ηχο βιιίπι 
οιηιιίλ 94ΐ Οβυιη αΐιηΐιβικίαιη βαϋ» βιιηΐ : Ιαοίοι « Ιβ- 
€ΐ7ηΜΒ• |[6ηιίΐιΐ8, ΓθβίΙΐΓβ •1ι ίιηρτοΐιίβ, β]ιΐ8θυβ ρβπί• 
ιη65€^Γ0 61 Ιιοιτβτβ 86Μΐ6ηΐΜΐη. Ει 2ΐΗΙ>ί άϊτιί : Εχομ- 
ά\}Λΐ Βηα /αΚίΐΜΐΜ ηιεαπι : ίη ίτϋνίαίίοηφ άίΐΛΐα$ά 
ηήΗ» ( ΡίαΙ. 4. Ι ). 11^6 βιιίιη ηΐίοηβ Οΐ , ιιΙ 6Χ8Ι1(Ιηι« 
ιηιΐΓ : ρΓΐηοιη ςιιίίΐβτη , ηαοά (ΙΊ(;ηί 8ίιηυ8 ΑΟοίρβΓβ ; 
ϋΰίικίβ , ςαοά βχ Οΰί Ιβ^ϋΝΐβ ΟΓβιηυβ ; Ιβηίο , ςιιοά 
8881(1 ϋ6 ; ςίΜΓΐο • ςίΜΜΐ ηίΙιΊΙ ρ6ϋιιηιΐ8 βοπιιη ςυ» &ά 
ΐΜίηο νίΐΑΐη ρ€ηΊη6ΐιΐ ; ςυΐηΐο» ςαοϋ ρ6ΐ&ιηυ3 6« ςικΒ 
8υιιΐ υΙιΓίΑ ; 86Χΐο, ςυο4ΐ ηιι» ηο&ίΓα 8ΐιηΐ οιηηία λββ• 
ηιηυ». ΥίίΙβ βτ^ο ηιυΐΐοβ , ςυί 810 βχΑυάίυηΐιΐΓ : €ογ• 
ηβΐίυιη, 6Χ νίΐ« (Αα. 10. 4) ; δ]ΤΓορΙΐ0Βηί8$ηιιι , 6Χ «8- 
8ί(Ιυίΐ8ΐ6 ( ΜαϋΗ. 15. 28 ) ; δαίοιηοιιβιη « 6χ ηκκίο 
ρ6ΓιΙίοηί8 : Ρτορίηϋα βηίιη , ίηηιιίΐ , φίοά ηοη ρ€ΐα$Η 
ρ€€ΗηΊαί , ηβίξΜ αΜίΛα$ ίηΜΰΟΠίΜ ίποτΗΜ ( 3^ϋ«9• 
3. 11); ρυΜίοαηοιη , βχ ΙιιιιηΊ1ίΐΑΐ6(Ι«Μ• 18. 14); 
αΙΊοβ 6Χ 8ΐία Γλίίοηβ. ΟυβακκΙακΜίυπι βΓ^ο 6χ 1η8 
ΰΠίοΊΐυΓ ιιΐ 8υ(1ί8ΐηυΓ, ίΐ& 6Γιαιη «1» πιΐίοηβ Οι « ιιΙ 
ηοη 6Χ8υ(1ίαιιΐιΐΓ , 1ίθ6ΐ ]υ&1ί 8ίη( , ςυί ρβίαπΙ. ΟιιίιΙ 
6ΐιίιη ΓυίΙ ΡβυΙο ]υ$(Ίυ8 ? 86(1 (]ΐιοηί»ιη ροιίνίΐ ςυχ 
6Γ3Ι11 ίιιυΐΊϋα, ηοιι ΓυίΙ 6Χ3α(1ίΙιΐ8. Ργο €0^ ίηςυίΐ, ϋτ 
Βοηήηιαη τοραή^ €1 άιχίΐ ηιί/ιί : βη/ιαί ίίΐή ρταΐία ηΐ€α 
{ 2. ΟοΓ. 12. 8. 9 ). Ουί(1 τυκαπι Μοββ ίιΐ8ΐίυ8 ? δθ(1 
η6ε ί1ΐ6 6χαυ(ΙΊΐιΐ8 681 , Ι>60 (ΙίοβηΙβ : 8αΐη βδί ήί 
{ θ€Λί, 5. 26 ). ΟιΓια 6ΐιΊιη ροΙοΙίΑΐ ίηβΓβιϋ ίη ΐ6Γηπι 
ρΓοιηί88ίοηΊ• , 1ιο6 8ΐιΐ6ΐιι 6ΠΙΙ ίηυΐΊΙβ : ηοη ρ6πιιί8ίΙ 
Οβα8. €ιιηι [ιΊ8 6ΐί8Πΐ »\\»ά 681 , (]υο(1 Γαοίι υΐ ηοη 
6χαυ(Ιίαπ)υΓ , ςιιαηίΐο Ίη ρ6€68ΐί8 ρ6ηβν6ηηΐ68 οη* 
ηΐϋ8. Οιιοίΐ β1ί»πι (16 ^υ(^x^8 (ϋχίΐ Οβυδ ^6^6Π1^x : Νε 
4€μτΦ€ατ€ μτο Ιιοο ρο}ηύο. Αη ηοη νίά€$ ηηίά Ηί {ααχηΐ 
( Λετ. 7. 46. 17 ) ? ΑΙ> ίηιρίβίαΐβ ηοη ({«ΓβοβηιηΙ, 6( Ια 

0ίΓβΓ8 ρΐΌ 618 ρΤ^ΟΟδ ? §6(1 Ιβ ΠΟη 6Χ8υ(1ί3Π1. ΒυΓ8υ8 , 

φκιΐΜΐο οοιιίπι ίηίηή€08 ρ6ΐΊπ)υ8, ηοη 8οΙϋπι ηοη 
6ΧΑΐΐ(1ίΐ)ΐυΓ , 8β(1 61001 ίιτίΐαηιυ8. £8Ι 6ηίπι οηΐίο 
ιη6(1ί€3πΐ6ηΐυπι : 86(1 8ί η6β€ίΑσΐ08 ςηοπιθ(Ιο 8ίΐ8(]1ιί• 
Κ)6η(1ιιηι ηίΐ6(1ί€3ηΐ6ηΐυηι , υΐίϋΐΑΐβοι οχ βο ηοη 6:ιρί6- 
ιηυ8 *. ν>(]ο«ηιυ8 61*^0 (ΐϋί(Ι ΙιΚ: 6ΐίβηι οηη8 (ϋ€Η : 
ΟοίΛίηΛ θ€Η9 νιηΐ8, ύ (ύά Ηίαά, Ομιύ 6&Ι« 5ί /<κί ίΟΜάΤ 
^\ιοά ραϋοΓ» ίηςοίΙ, 81 ιη&υΓΓΟχί ίκίνυηυδ ριΐκιιι, &ί 
816 ηΐ6 ίηίςηο ([688ί. δ6(1 ηο Ιιίο ςυΙ(!βΐϋ βυηι (]ΐιί Γοοίΐ 
ίηίυήιιηι , ηοιηί»8ϋηι ά\^^^^ Ίη αηίηιαιπ ίηάοΰίΐ , 8βά 
ρτο αΐίο 6ηιΙ)68€ίΙ, 61 ρικίοτο ΑίΒείΐυτ. Ου6ηι.ΐ(1ηιο- 
<Ιιιιη 81 4018 νίΓ ββηοτοβυβ ήά^η% υχοκηι 808ΐη κίοΐ- 
Ιβητί » ηο ηοηίηιϋπι ςυί(ΐ6ηι 6]υ8 ιΙ^ΙίεΙοπι ίη πιο- 
4ΐίυπι ρη>Γ6ΐΤ6 8081ίη6ΐ : ίΙ« Ιιίο 6ΐί•ηι ; οοη (ΙίχίΙ : δί 
ίιΐ80ΓΓ6χι &(Ιτ6Γ8υ8 6οηι ςοί ββηυίΐ, βί Γυί ρ•ιτί6ί(1ι : 

« ουο μμ., νύη ΗΗια ηοη ^η^€ήαιιΐΜΤ. ΡδΑΐϋυιι νικ η 

86(1• 5ί ί^ά Ηο€. Ει ςιιίιΙ Ιιθ€ άιοο, ίηΐ]»!! ? €ο)υ8ΠΚΝΗ 
6ηΊηι 681 νίηιΐ8, ηοη Γυί&δο ραιτί6ί(ΐ3πι » (]υθ(Ι ηοο ίιτ 
ΓβΗβ (|υί(ΐ6ηι 66ΓηίιυΓ ? &'ί ηί υηηΜϋη ίη ιηαιιΐ^Μ ιιμ<ι• 
ΝοΒ (1κ*ο (16 Ιιαο ίηΐ(|υΊΐΑ(6 : 86(1 η6€ &1Ι• , ίΐΜ|οΗ« 
ίηνοηίβΐυΓ 6886 Ιη ιη6ΐ8 πΐ8ηΙΙ>08 ίηίςοίΙ&Η. Η«ο •οΙοη 
(Ιίείΐ, ηοη ({Ιοη2ΐη8 « η6€ 86 πιο^ιΓιβ€6 οχίοΐΐνηβ , ηά 
ςυχ • 86 Γ66Ι6 Γ86Ι8 6Γαηΐ εοβΐ€ΐα8 (ΙίοοΓΰ. $6(1 ηβ Ικη 
ςοί(ΐ6ΐη ιη3([ηυπι 681 , 8ί οοηΓβηΐυΓ οοπι 60 ςυθ(Ι 6ϋ 
^ίθ6η(1υπι. Οο'κΐ Ιιοο Αοίοιη 68ΐ ? 5. 5ί ηάάίάί αΐη^ 
δαβηΐίίηα οιίΑί ιηα/α, ίη(]υίΙ. Αΐΐ6η^ίΐ6 άί1ί|[6ηΐ6Γ : βον 
68( 6ηίπι νυΙ|[8Γ6 ςυοϋ (ΙίοΙίυΓ. ΡγχοΙ&γοπι ςοΐ(ΐ6ηΐ 
681 ίη]αηαπι ηοη Γα€βΓ6 ; 86(1 πιοΐΐο ργχόΙιΗιμ , «Ι 
89ρΐ6ηΐί8 681 αηίοιί , βοβ οΐ6ί86ί 6απι (|αί βΐ€ΐΐ ίη]ο• 
Γϊαπι. Ακιυί Ιιοο ςοΜβοι 16Χ 6οη66(ΐ6ΐ)8ΐ , ]ιιΙ)6ΐΐ8 οοα* 
Ιυηι ρτο οοαίο, 61 (1βηΐ6πι ρτο (Ι6ΐιΐ6 6Χ8θΙη(ΐ€Τ6 
{Οεηί. 19. 21) : ηοο 8*16 Ιβχ ΐΓ»η8ΐΙΐ6ΐΜΐΐυΓ : 86(1 Ιιίο 
Ι&ηΐο 6ηΐ 8ΐυ(Ιίο 83ρί6ηΐίφ ρΓΧ(1ίΐιΐ8 , υΐ ηοιι βοΐαοι 
ΐ6([6ΐη 1100 ΐπιη6§Γ6(ΐ6Γ6ΐυΓ, 86(1 ΰΐίαηι 6χ ιιίηιΊα ςιιι- 
(Ιαιη 8ϋυη(ΐ8ηΐία 6απι Ιοη^β 8υρ6Γ&Γ6ΐ, αο 86Μη• 
Π18Ι8 (α) Ιηη8ΠΊΓ6ΐ. Νοη οηίπι 6χΐ8ΐΙπΜΐ1)αΐ 8αΠΐ6«το 
0(1 τίΠυίβηι, ηί»ί 6ΐί8πι ]θ85ο Ιοη|;ο ίηΐ6ΓνιΙΙο 
8ορ6ηΓ6ΐ. Ου6ηια(1πιθ(1υηι Γοοίΐ 6Γΐ9πι Ρ3α1υ8 , (|οΙ 
6χ 6ν8η$6ΐιο ]υΙΐ6ΐκιΐυΓ τίνβΓΟ, 61 ηοη τίνοΐΜΐΐ, 
86(1 8ίη6 8υηιρΐυ ρπίΜΐΙοοίΜΐΙ οναη^^βΓιαπι (1. €ογ. •* 
14-18) : ίιο 6ΐί8πι 1>6&ΐ08 03τί(1 , οηιη Ι6χ εί ροπηίΐ* 
Ι6Γ6( υΐ€ί8θί ίηΙπιΐ€08 « ηοη 86 οοηϋηυίΐ ίηΐη Ιιυηο 
ηιθ(1υηι, 86(1 ουιη 1οη|^6 6ΐί3ηι 8υρ6πινίΐ. Α ηοΙ)ί8 ια- 
Ι6Π1 Ιιοο ιιοη 8ο1οιη 6χί|[ίΐυΓ, υΐ ηοη ΓοΐΗΙ)α3ΐηιΐ8» 86(1 
οΐίαηι αΙ 1)6η6ΓϋθΊ8πιθ8. Οταίβ 6ηίηι , ίη<|ΐιίΙ , ρτο ^9 
^ιιί «01 ο^βηάηηΙ, 1>€ηε[α€ί(β ϋι ^ΐ νοι οάετηηΐ {ΜαϋΗ. 
5. 44). Ιη 1)8τί(1 8υΐ6ηι ηοη ροηταιη 681 ηοη οίοίβοί « 
86(1 6ΐί&πι ιηυΐΐο 68ΐ ηΐ9]υ8 ςυοοι 8ίΐ Ι6{ί8 ρπΜΟ- 
ρίοπι. Ει ί(ΐ60 (ΙϊοίΙ : 5ί Ιίθ€ (οα^ μ βϋ ίηίφΛΛο ίη 
ηιαιιί^ΐΜ ινμΊ : ιί ηάάίίΐί ηίήδηβηϋΐηα μιΑΙ ΜοΙα• Ιη 
Γιΐίο οηΐηι Τ6ΐ ίρβο η^ίπη ρτοΙιίΙ)6ΐ>αΐ ; 86(1 81 «Ιίο• , 
Ιηςυίΐ, ίη]υΓί« Α(ί6θΙ , ν6! 6ΐί8ηι υ1ΐιΐ8 8υιη. Οοοβιβ^βι 
6Γ80 ηο8 ν6ΐΓΐ8πι οοη86(|υ6ΐηυΓ « 61 ΐ]υ&ιη ιίΓ6Τ6ΐηο8 
6Χ€υ!(3ΐίοη6ΐη , ςυί ρο8ΐ έΐιΓίβΙί 0(1ν6ηιυπι ηοη ροττο- 
ηΊιηυ8 0(1 πιοηβυηπι βΟΓΟίη , ςυΙ νίτ6ΐκιηΙ 8υ5 Υοΐβή 
Τ68ΐ8πΐ6ηΐο, ί(1ςΗβ ουιη ο ηοΐΝ8 Ιοη^ο ιη8]οη 6χί{οη• 
ΐυΓ? ]νί«ί 6ηΙηι ίώηηάαρεήί^ ίηςαίΐ, ^'ικίΐΐία να/τα ρ/«• 
φΜΜ ΡΑοτίΜΝΝκιη, ηοη ίηΙτα^Ηίέ ίη τερηηηι €ίΒΐοηΜ 
( ΙΙίίά. ν. 20 ), Ου6η)&()ηιθ(1υιη οηίιη ηοη 681 9Β(ΐυιΙΙ• 

18» ςυί 86 ίη 16^6Γ6016 ([βηΙ, 61, ςοί Ιη ϋ8(ΐ6Π1 86 Γ66Ι0 
{68811 0ηΐ6 Ι686ΙΒ .' Ιΐ3 ΒβΟ ςοί Ιη ΙΠ^ΐΙΟ 61 , (ΙΟΙ 8ϋΙ> 
\Β%β , 86(1 6Χ ΐ6ηΐρθΓ6 ηΐ•(ρΐΟ 8(1681 (1ΙίΓ6Γ6ηΐΙ•. ΗΐΜ 

08ΐ6η(ΐ6η8 Ρ8υ1υ8 61 ίη τΐΐΐο 61 ίη νίπηίο , τΜοιριο- 
πιο(1ο ΙΙΙθ8 ({ηοςυο Π)&|[ί8 •<1ηιιηΐθΓ , 6Ι Ικμ ηιι|οΗ 
8«ρρ1ίαο (Ιίβηο8 6896 ρτοηαηΐΐλΐ, ΙΙο (1ΐ€6η8 : Οοαιηίο 
«οίοι ρ€ηία, ψΐΛ Ιερεηι ηοη Μοηί^ ηαίητα φ/β ηαα 
ίέρί» [ούίνιΗ , ίί ΐ€§€Μ ηοη Αα^Μίβι «πιΙ ΗΜίριίι ΙΟΛ 
(.νο«ιι.2. 14). 

5• νί(]β8 ςιιοπιο(1ο 608 , ςαΙ 8ΐη6 1(^ 86 Γ66Ι6 10» 
ιυηΐ, 1&υ(1ιΐ 61 ρΓΧ(1ί68ΐ ? ΥΜο ηιΐΜ08 ςαοηκκίο 608 
οΠαπι , ςυΙ ρ6ε6αηΙ ίη ςηΐίί , 08ΐ6η<Κΐ 6886 (ϋιηοβ (α) 8080008 οιοιραβ βηΐ, Ιόαι, αΐ ροΐΜοτ, οο(ΙΙ(|«6 «Ιο* 
οΐυβ, αΜ ρο^ΐββ 61 αϋιΐοΐβ (Ι60βη8ΐΐ8η1, Ιο(1θ8(|θ6 8(0- 
Ι)8ηι ; 0001 •υΐβοι ρυ|(θ8Βΐ1ο 8€8ΐηηΐ8ΐ8 ιηο^ΗιοΙι^ηΐ, Οοκ 
οηχίοΐ6*66ΐ6ΐ)Τ8ΐΜΐηΐαΓ• ^7 8. ^0ΛΝ^Ί8 €ΗΒΥ$03Τ0ΙΙΙ ιηιι]οη ^ρ1ί€ίο Ηβ (|υΙ ρβΰΰαηΐ ίη Ιβ^β, δίο ϋί€6ΐι« : 
Ολϊ ίιτί/<ΐΜ (^άΐΜ^^ηι Μο$η , $ϊη€ ηΐίΜτκϋτάια βιι^ 
άνοΙίΜΜ υ€ΐ ΙΗ^ΜΒ Ιβϋιΰίϋ ηιοτίξην : φιαηίο , ρηΙαΐί$, άβ- 
Ιβπ'αη ίΗρρΙίΰίο ΦρηΗ$ ΙιαΐΜ:(ήΐΗν ηπί Ριϋπηι Οβί εοη- 
ΰπΙοανΗ • €ί $αη§νύη€ηι ίαίαιηβηΐι ωηιηιηηβηι βχίϋίιιια- 
9ίί {Η 6^. 10. 28. 29)? £1 ΓυΓ&υ$, 6οβ ςυί αηΐβ Ιϋ^οιη» 
Κβ ςυί ίη Ιβ^β ΐπιη8|;Γ685Ί Βυιιΐ, ιιΓιοοπ βυρρίίοίο ϋί- 
|ηο9 6886 0βΐ6ΐκΐ6ΐι$, 0ΜααΗηΗ€^ ίη^ιιίΐ, ήηό Ι^ρβ ρ€€• 
€ονβτηηί , ηηβ Ιΰββ ρηίΐίαηί {Ηοιη, 2. 12) ; Ιιοο ββΐ » 
ιηίϋυβ, υΐ ςυί Ιο|[βιη ηοη Ιηΐιβ&ηΐ 366υ88ΐτί€6ΐΐ] , 86«ί 
ηαΐυπιαι Ιηηΐιιιο : ({ιιίαιιη^Μ^ ανί€$Η ίη Ιβρβ ρϋοοατηοί^ 

ρη ΐ€ρ€Μ]%άΪ€ίώΗηίΗν: ΙΐΟΟ 681 , Ιΐα1)61ΐΐ68 8Γ8?ίθΓ6ΙΙΙ 

611301 οιιιη ιιαίυΓα Ιο^βιη 8€6υ$8ΐΓίθ6ΐιι. Όαάάαηί ιιμ- 
τϋο (ώ ίΜηΜϋ ιηαι ίηαηι'•* 6. ΡβΓΜηΗαΐΗτ ύιιοιιαιι 
ιιαίηιαίΗ ηΐΡΟΜ βΐ €οηιρτ€Η€ΛάΛί^ α εοηοπίοα ίη Ιξηα 
$ηίίΐηί ηαατη ^ €ί ρίοήαηι ηιβαηι ία ρνίκτβηι άβάπΰαί. 
νίι1ί8Γι ]ιΐ8ΐί β(1ιΐ6ίαιη 61 ορώηβιη 6θη8ς'ί6ηΙί&ιη ? Νί8ΐ 
€ΐιίιη ν&1(ΐ6 βίϋί 6θΐι0(ϋ836ΐ9 ηοη 66861 Ι&ΐίλ ίαιρΓΰ- 

€Αΐυ8• 

Μαη9Η$ΐη(ΐ9 Ώαοϊάι*. — Οηο^Ι 3υ(6αι άιάΧ 681 6]ιΐ8• 
πκκίί : ^ Γ6€ΐ ίο^υ^άια1 , 8ί ηβ ιιΙΐϋΒ βυηο, 1ι9Β6 61 ίΐΐα 
ραΐίαΓ; ίη 86ίρ&υηι ίατκ 86ηΐ6η1ί&ηι, 61 ηοη ρο&ΐυΐαΐ ιι4 
ρΓΟ πκμΙο Γβί ]υ(Ιίο6ΐιΐΓ, ΙΗΜ) ροΐΙα8 υ( βαρτλ πΐ6τίΐιιπι 
Ιναί ρθΜΐ88 : 61 86ίρ8αη) Γ6ϋ<1ίΐ ίΐΐί Βυρρίίοίο οϋηΟ' 
χίυιη , 3 ςιιο ίρ8ΐιπ) Ιοχ ρπ>ΐΜΐ>6ΐ. νί(ΐ6 ^υίβηι ςαοίΐ- 
η8ΐη $ΙΙ ίϋυϋ : ύβάάαιη , ίηςιιίΐ , α^ ίηίηιίπλ νΜΗ ΐϋα- 
ηίι. ΡαπαριαίΗΓ ίηίιιΐΜ;»! {ξΐύηαηι ηααηι , α ωη^ρη- 
^ίβηάαΐ^ €1 €09ί€Ηΐ€βί ίη ίετνα νχίαχη ηιβαιη^ α ρΙοήαΜ 
ίΛβοΜ ίη ρΗΐν€Τ€η άεάαοαί. Ηοο 68(, Μ6 ίη^Ιοτίυπι , 61 

1)011» ΓΰΠΙΦ 61 6Χί&ϋηΐ3ΐίθηί5 6Χρ6ηβαΐ ρ6Γ(ΐ3ΐ, 61 8ί• 

πιυΐ ουπι νίΐ8 ηλ63 ωβαιη ςυοςυο ςΐοηβιη άοβίηιαί. 
Οαί<1 681, Εί ρΙοηαΜ ηβαη ίη ρηΐΌ€τβαί άβάιΐ€αί ? Ηυ- 
ιηί1ί6ΐ, οοηοιι1θ6ΐ : ΕΓϋοίαΓ, Ιϋφΐίΐ, ηιβίβ ίηίιηΙοίΒ 61- 
ρυ^ηαΐα Γααϋ8. 0,ηϊά ρο8$ίΐ 6886 ΑΙ)$&1οη6 Βΰβίβηΐίιΐδ^ 
41111 ραΐΓβη, 61 Ιαΐβπι ρΑΐτβηι, 8ϋ60 ηΐ3η8υ6ΐαπι 61 ηιί- 
Ι6η) ρ6η6(ΐιΐ6ΚκιΐαΓ, ουπι €8.^61 ίπιρυ(1ίοιΐ8» ρβΐυΙαπΒ 6( 
4κ>Δΐυιη6ΐίαδυ8? Οαί(1 6Γ80 ? ηιιηι τοάύΐάιΐ Γ6ΐΓί5υ6ηΐί- 
]>υ5 6ί ΟΜϋΑ 7 ηυπι ίο]υηα5 Γ6νο63νίΐ ίη η)6ΐηοη3νη ? 

Μ6(|ΙΙ3(]υ&ΠΙ. £| βί 6Χ3Πίΐίη8ν6η8 &ια[ΐ8 ίΐΙΒίΟΤίΑΟΙ , 
ΙυηΟ 103X1106 Ύΐάβ^Μ ίΗ3ΐη Τ0€6ΠΙ 6886 θΐ3Γ3ηΐ 6( ί1- 

Ιυ&ΐΓ6Πΐ. €ΐ]ηι 6ηίπι 6ΐιαι , (|ΐιί ροβΐ ίαηυιη6Γα[)ίΙί3 1)6- 

1160613 , 61 11Όρα?3 , 6ΐ ΥίΟίΟΠΑΒ €1 ίη]υΓί3ΐη Γ3θί6- 

Ι)3ΐ, ίηβί<ϋ38 Ι6ΐιϋ(ώβΐ» «Ι ςυοίίϋίβ €υρί6ϋ3ΐ 6υπι 

(16 ηΐ6ΐϋθ ΙΟίΙβΓΟ , δβηΐ6ΐ , 1ΐί8, 16Γ, 61 8Φρ6 άθΓΠΐΐ6η- 

1601 , 61 Ι3ηκ|ΐΐ3ηι Ιη €3Γ66Γβ ίηοίικιιιη, 61 8αΐ6ΐ11ΐί1>υβ 
^68ι^ιιιϋιαι ήι ηιοηο» βοοβρίιββΐ , ηιιι1ιίηιΐ6 6οηι ]υ1)6- 

Γ60Ι 066ΜΙ6Γ6 61 (16 106010 ΐ9ΐ1θΓ6, 61 ρ6ρ6Γ6ίΐ, 61 
ίπυΐΐ ' νί€ίΐ, ί(1(]υ6 ΟΟω 8€ίΓ6ΐ 86, 81 6001 <ϋπΐί(ΐ6Γ6ί 

λΐ08ΐ6ΐη , 61 ίτΓ6οοηοϋί3ΐ)ίΐ6ηι ίηίοιίοοοι 6886 άίπάβ- 
ΒΟΓοοι. 56<1 ΐαηΐ(!Β η«ςιΐ6 αίθαιοη» ρΓαε46ήΐ0Γυηι , 

066 ηΐ€ΐΙ18 ίΐΐΑΟΓΟηίΟΙ » η6<|06 ηΙΙοΠΙ 3ΐίθ<Ι €|)08ηΜΜΐί , 

6αιη 3<1 ίΙΐ3ηι 69Κ<ΐ6πι ρ3ΐΓ3η(ΐ3ηι ίπιρυΐίΐ : 86<Ι 83- 
ρίνηΐία. 0808 68ΐ, ηβουοι οοηΐίηηίΐ, 61 ίπιηι Γ6ΓΓ6η3- 
νίΐ, ηΐλίοίΐςαβ ροΗοοΙαηι 3<ΙίΓ6, ϊηΒοΙίίΒ ορρβίί, 3 
ρ3ΐΓί» 61 1ίΙ)6η3ΐ6 6χεί(ΐ6Γ6 , ςο-Ίπι ίιιίιηίοοιη , ςοί 

Ι)θ1ΐ3 ϋβ 03083 6ί ίη8ί(1ί3ΐ)3ΐϋΓ , ςιιί ρο8ΐ ίηπυπ)0Γ3ΐ)ί- 
ΙίΟ 1ΐ6θ6βθί3 Οΐ Π10Γΐ6ΐη ηΐθ1ί6ΐ3ΐυΓ, 0€θίϋ6Γ6 61 (Ι6 

' Ουο Μ33., ίίβείάύήιαη^ ρτο, ίταηι. Αΐν€Ι1Ι£Ρ. εθΝ8ΤΑΝΤΙΝΟΡ. Κ8 

ιηοάίο ΐοΙΙβι^ Εχ οιυΙΐίΒ ςοοηοο 3ΐίί8 ροΐ68ΐ οο^ηοδοί 
ρ1ιί1θΜ)ρΙιο8 ο]πβ 31111008 : 61 ίϋοο πίΐηΗ3 8ίΙ)ί ίη>ρΓ6- 

0310Γ, 63(]116 βΓ3Τί3 30 (Ιίίίίοίΐία, Οΐ Γ6 ίηΓθΟΐ3 ΓΟϋβΑΐ, 
οι ίηίΐοίΟΙ 801 Βίοι ΟΗΙΙΐίοΟ ΤίΟΐΟΓΟδ, ΟΙΠ10Π3ΐΗΓ ίΐΙ- 

^0Γί08 , 04 Ιιοο ρ3ϋ3ΐοΓ 3ΐι 101011018 , ςοο<1 νί(ΐ6ΐΐΐΓ 
6886 ηοΓίβ ηιυΐΐο βπινίοΒ ; ίϋου πίΐιίΐ ηοη πιοϋΐοτ, οι 

Ρ08ΐ ΙΒΟΓίβΟΙ Ρ08&ί1 6]ΐΙ8 80ρ0Γ688β 0161110113. Υΐόβ 

ίΚίΙΟΓ ςοοΐ 8ίΙ)ί ίηιρΓ603ΐ0Γ : οΐ ίηιβιη Ι31>0Γ61, οι α1> 
ίηίοιίοΪΒ νίιιο:»ΐοΓ, οι ιηοΓίοΙΟΓ, αΐ 06 ιοοΓίε ςηΐιίοιιι 
οοηιηιιιηί , οι β]υ8 βΐίαηι ιη6ηιοπ3 €ΐ6]63ΐυΓ, οι όπιο 
ί|[οοιηίηί3 : ηιιη ΐοΐ 6ΐΐ3ηΐ3 ΒίΙιί ίιορΓ603ΐοΓθ8 , οι ί 

6008θί6Βϋ« ν6ΐΐ6Η16ηΐ6Γ 6()ηβ4ΐ6Γ0ΐ. ΟοΟΐ 81 ίΐΐί ΟΓ.ιΙ 
ίοίοΐίουβ, 000 ρθΙβ8ΐ ίο 60Π1 6ΙΐΙρ3 ΟΟοΓογΗ ; 06^06 
ΘΒίΐΑ Ιρ$6 ρΓβϋοΙΙ 00038ίθη6ΠΙ. 0<Ι3ΐη 60101 ά&\\ί ϋ- 

11ο οοο38ίοο6ηι (2. Ηΰ§. 14. 21. βί <99•)? 4*>^"* δ3όΙί? 
Νοη ΙΠοαι , οοηι οιοηο ϋί(|[03 Γ«οί8δ6ΐ , 3(1 Ιοιυριΐδ 

038ΐί{^3ΐΟΟ1 Γ6(1υχίΐ 6ΐ ΓΟΒίίΐΙΐΙΐ : 1)000 301601 ΙΤΙΟΠί^ΠΙ 

61 ηΐ30ΐΗ03ηΐ60ΐ « ίη οΐ3ηο8 8οαδ ΒΟΐρβ (ΙοΙαρδοιο 86γ- 
ηνίΐ (1. Βερ, 24. 7). Νοο 6Γβ:ο Γ68ρίθ8 3η ίηΙηιΊοοβ 
Ιΐ3ΐ)06ηΙ , 86^ 30 603 Ιρβ6 8ί1)Ι Γοοοπί. Νβηοΰ βπίιιι 

ΟΐΓΪ8ΐ08 ΙΚ|6 ]α88ίΐ , Β08 ΟΟΠ Ιΐ»ϋ6Γ6 ΙοΙπίΙΟΟβ , βιπί 

ηοιι 0(11886 : Ιιοο (|θίρρ6 681 ίο οο>Ιγ3 ροΐ68ΐηΐ6 , ίΙΙικΙ 
νότο ηιίοίαιο. Νο οοίβηι βΙοΟ 030^3 ο(1ίο ΗαΙ)03ΐηιΐΓ, 

ηοη 681 ίο η08ΐΓ3 ροΐ68ΐηΐ6 , 86(1 ίο 60Γ0Ι0 ςΐΐΙ 0(Ι6• 

ΓΟΟΙ. ΙοιρΓοϋί 60101 1)0008 ουΙΙ'4 οοιηίοο άβ οηιι«(3 

0(1ί:;86 000506ν6Γ6. Εΐ61ΐίηΐ ΟιγΙβΙΟΟΙ (|ΐ10<{0β 81116 
03083 ΟΐΙίΟ Ιΐ3ΐΗ]6Γ0ηΙ, φΙ60Ι3(1 010(1 001 ίΐίοίΐ : Οίΐ€Γηηί 

Μβ §ταΐί$ {Ιοαη. 15. 25). Εΐ 3ρθ8ΐοΓι ΙΐΒ^υβηιηΐ ίιιί- 

ΐηίοΟΒ ρ86υ(1θ9ρθ8ΐθ1θ8, 61 ρΓ0ρ1ΐ6ΐ2Β Γ3ΐδ08 ρΓΟρΙΐΟ- 

138. Νοη 681 6ηίηι Ιιοο 8ρ6θΐ3ΐκ1οηι, οι οοη Ηβ^βαιοοΒ 

ίθίηΐίθ08 , 80(1 06 ]0816, 6ΐ η6 00Ο1 03083 ; 3ΐηο6 υΐ Ιί- 
061 ΐηίΙ1ί68 0(1ίθ 113563010Γ, 000 Ιΐ3ΐ)63ηΐ08 0(1ίθ , 06- 
(|06 3'ν6Γ86Ι00Γ : ίο ^00 60101 ίοίοΐίοίΐίφ 000$ίδΙΟΟΙ, 
οι 0(1ί0 1131)6301118, 6ΐ 3Υ6Γ86ηΐΟΓ. 0080(10 6Τ|^0 0(1ίθ 

1ΐ3ΐΐ60Γ, 61 οάιο οοη Ιΐ3ΐ)60 , ίΙΐ6 016 ίηίηιίοοοι , οοη 

6^0 6001 Η3ΐ>60. Οθ30(1θ 6ΐ 1)606 ρΤβΟΟΓ, <ΐυ30(1θ Οί 

γοΐο 1)εοοί»θ6Γ6 , ς[θοη)θ(1ο 6^ο ίΐϋ δοιο ίιιίηιίοοδ ? 

ΡΤ0ρ(6Γβ3 (1ίθ6ΐ)3ΐ Ρ3θ1θβ : 5ί ρΟίΜΜβ €$ί , «/ €$ί ΙΟ 

νο6ί5, ϋΗΜ οηηήΙίΜΒ /ιοηΗηί6ιΐ8 ραεεηί Ιια^εηΐη (Αοιη. 
12. 18). 

6. ΙνΛηύά ηηοηιοάο ρίΜαηάι» — ΝοδίΓ» οι^ 3ί{»πι• 
ηιοδ, 61 6Χ Ηοο ίρ$ο 8θίηοί6ηΐοηι ΙβοιΙιϊοι ΓβΙβΓβοιοδ. 

ΟυΦ030Ι ΒΟΙίΙ 301601 008ΐΓα? (Ιΐ νοίΐ)! ^1*3113 : Ιιίβ 
Οΐΐίο 16 Ιΐ3ΐ)6ΐ, 6ΐ ίΐηρΐΐς[η3ί? Το 3013 , 6ΐ 6υΐΟ 1)6Ι16(1- 
ΟίΟ 3ίίίθ6. ΡΓθ1)Πδ 6ΐ ΟΙ3ΐ6(1ί€ΐί3 3ρρ6ΐίΙ ? Το ϋθθ6(1ίβ 

61 130<13. δ6(1 06 810 ςοκίοοι δοΐγίΐ ίοίοιίοιιίοδΥ Μ3]θ- 
Γ6ηι ίςίΐοΓ ΓιΙ)ί 3ββη ηιοΓΟβϋοιο. Μ3ΐί οοίηι , ({ΐιο οΐ3- 
Ιΐ;ί8 3 ηοΐιίδ ο1)•6Γν3ΐί ΙΐΗβΠαοι ηοΐιιηΐ οοηροποΓΟ , 6<> 
ηοΐιίδ 8ρΐ6η(ϋ(1ίοτ6ηι κηιοηοπιΐίοηοοι οοοιρ3Γ;ΐιιΐ , οι 

86 Ρ6(1(1θθΙ ίΐθΙ)6θί11ίθΓ68• Οοί 6θίθ1 0(1]θ 113^61 , 61 
ηοο Γ60θηθίΓΐ3ΐΟ?, ΙίςΟΟΒΟίΐ , Ι3ΐ)686ίΐ , 61 ίο Ρ6ΓΡ610Ο 
1)6ΐ1θ ν6Γ83ΐ0Γ : ςοί 681 301601 Ιΐίδ Ι6ΐί8 ΒΟρβΓίΟΓ, 8Ι3Ι 
Γ6010108 3 ηΐ3|;ηί8 ΐ6ηΐρ68ΐ3ΐίΐΜ18 » 61 ΒΐϋίίρΒΙ 31ΐ1β 
ΰΙΟΒΙ ηΐ3Χίθ16 ΡΓ0(168Ι, (ΙΟΟΙ 810(Ι61 ίΐΐί ?60006ίΙί3Γί , 61 
ηοο 000160 Κ>6ΐ1υηΐ {6Γ6Γ6, ΒβίρΒΟΠΙ 3 1)6Ηθ 61 ρα%ίΛ 
ΙίΙ)0Γ3Ο8• Εθ^ί3ηΐβ8 ΟΓ^Ο 0001 οΚίδ ΜΙΟΟΙ |;6Τ6Γ6 , 6ΐ 

1ιη]ο$ιηο(Ιί γ6Γοοι πκΙΙοβοι άβ οΐ6(1ίο ΐοΐΐαοιοβ, Τ3η3ηι 
0ΐοη3ηι , 61 3ν3ΓίΓΐ30ΐ. ν6ΐ οηίοι ρΓΟρΙΟΓ ρ600ηί3δ 681 
ίπΊοιΊοοδ (ΐιιίδρΊηηι , νοί ρτορίΟΓ ν3η3ηι ^Ιοηβοι. Ουθ(1 87 ΕΧΡ0&ΙΤ10 1Ν Ρ^Ι.ΜΙ]|1 VII 8» θεέχνυ 91 των εν τφ νόμφ βιαμοιρτ(^ντων, ούτω λέγων * 
*Αθετι\σας τις τόμοτ ΜωΟσ^ως, χ^^ρίς οίχτφμών 
έχΐ δυσϊτ Ι) τρισϊ μάρτνατ αποθνήσκει * ίί(ίϋ<φ^ 
δοχεΐτδ, χβίροτοςάξιωθήσεταιημωρίαςόνύτ ΥΙότ 
του θβον καταχατήσας, καΐ τό αίμα της διαθήκης 
κοινδγ ήγησάμετος; Κα\ πάλιν τοΟς πρδτοΰ ν^μου 
έλάττονος βειχνυς τιμωρίας &ξίους δντας των &ν τφ 
νόμφ παραβάντων , Όσοι , φησίν, άνόμως ήμαρ• 
Γοκ, άνόμως καϊ άχοΛοντταΐ" τουτέαττιν, ήμΕ- 
ρώτιρον, ούχ Ιχοντβς τ6ν νβμον χατήγορον, άλλί 
τήν φύσιν μ^νον* Όσοι δέ έτ τόμφ ήμαρτοτ^ 
διά νόμου κριθήσοτται • τουτέττι , βαρύτερον , 
ίχοντις μετά της φύσεως κα\ τδν νίμον [57] χατή- 
γορον. Άχοχέσοιμι άρα άχύ τώτ έχθρων μου κε^ 
νος, Καταδίώζαι άρα ό εχθρός τήκ ψνχή^ μου^ 
καΐ χαταΛάβοι^ καΧ καταχατήσαι εΙς γην τήκ ζωι\ν 
μον^ χαΐ Γή>• δόξαν μου εΙς χουν κατΰκτκηνώσαι. 
Ε!2«ς πα^^ησίαν δικαίου, χα\ άριστον συνειδ^; ΕΙ 
γ3[ρ μ^ σφόδρα έαυτφ έθά^^ει, ούχ &ν τοιαύτα έττη- 
ράτο. 

"Ο δ^ λέγε: τοιούτον έστιν • ΕΙ ήδίχησα, •1 ήμυνά- 
μην, τά χα\ τά πάΟοιμι * χα\ χαθ* εαυτού τήν ψηφον 
έχφέρει, χα\ ούχ άξιοΤ χατά τ^ μέτρον χριθήναι, &λλά 
ΤΓολλω μάλλον Οπερ τήν άξ£αν διδόναι τήν δίχην χα\ 
ύπεύθυνον έαυτδν ποιε! χολάσει, ί^ς ό νδμος αύτ6ν 
εΓργει. Κα\ δρα ποία αυτή * ^Αχοχέσοιμι, φησ\ν, 
άχό των έχθρων μου κβνάς. Καταδιώξαι άρα ό 
εχθρός τίιν ψυχήν μου^ καϋ χαταΧάδοι^ καϊ χα» 
ταχατήσαι εΙς γην τ^^ν ζωήν μου^ καϊ τ^ιν δόξαν 
μου βίς χουν ΐΜΐΓασ«ΐ)τώσα<. Τουτέατιν, άτιμον, 
άνώνυμον άπολέσειβ, μετά της ζωής μου χα\ τήν δ^ 
{αν μου διαψθείρειε. Τ( Ιντι, ΚαΧ Η^ δόζαν μου 
βίς χουν κατίκτχηνώσαι ; Ταπεινώσαι, πατήσαι• 
γενοίμην Ιτοιμος τοΙς έχθροίς, φησί. Τ{ γένοιτ' άν 
μιαρώτερον του ^Αβεσσαλώμ, δστις πατέρα, χα\ τηι- 
τέρα τοιούτον, ούτως ήμερον χα\ έπιειχή, έδίωχεν, 
άβελγής ων χα\άχόλαστος χα\ υβριστής ;Τ{ ούν ;ούχ 
άτιέδωχε το7ς άνταποδιδούσιν αύτφ χαχά, ούδλ έμνη- 
σιχάχησεν ; Ουδαμώς. Κάν Ιξετάσης του Σαούλ τήν 
Ιστορίαν, τότε μάλιστα δψει ταύτην τήν φωνήν δια- 
λάμπουβαν. Τ6ν γάρ μετά μυρίας ευεργεσίας, χα\ τά 
τρόπαια, χα\ τάς νίχας άδιχούντα, χα\ Ιπιβουλευοντα, 
χα\ άνελείν χαθ* Ιχάστην επιθυμούντα τήν ήμέραν, 
λαβών ε!ς χκΤρβις χα\ άπαξ, χα\ δΙς, χα\ πολλάχις χα- 
Οεύδοντα, χα\ χαθάττερ Ιν δεσμωτηρίφ συγχκχλεισμέ- 
νον, χα\ δορυφόρων Ιρημον, πολλών Ιγχελευομένων 
σφάξαι χα\ άνελείν, Ιφείσατο, χα\ τής οργής έχρά- 
τησε % χα\ ταύτα είδϋΐς, δτι άφ8\ς αύτδν διαφυγεΓν, 
πολέμιον αφήσει έαυτφ χα\ Ιχθρδν άχατάλλαχτον. 
*Αλλ* δμως ούτε ή μνήμη τών παρελθόντων, ούτε δ 
φόβος τών μελλόντων, ούτε άλλο τών τοιούτων ουδέν 
εΙς τήν σφαγήν αύτδν Ιξήγαγεν έχείνην * άλλ' έφίλο- 
σό^ι, χα\ τής χ€ΐρ6ς έχράτει, χαι τδν θυμδν Ιχαλί- 
νου, χα\ ήρε?το χινδυνεύειν χα\ Ιπιβουλεύεσθαι μάλ- 
λον, χα\ της πατρίδος αυτής έχπεσείν χα\ της Ιλευ- 
Οερίας, ή τίν (χθρδν τ^ είχ!^ χα\ μάτην αύτφ έπι- ' ΟΐΙΟ ΙΜ . χαΐ τ9)ς ίιιιθυ^ιίας Ικρέτησε. ΙΙ«ΙΙοΤ τΜβΙϋΓ βουλεύοντα, τ^ μετά μυρίας ευεργεσίας φονώντα, 
σφάξαι χα\ άνελεϊν. Και έξ Ιτέρων δΐ πλειόνων έστιν 
{δε?ν τήν φΐλόσοφον αυτού διάνοιαν * δι6 χα\ έπαράται 
αύτφ πολλά χα\ χαλεπά, οίον τ6 άπραχτον ΙπανελθεΗ 
τ6 τους εχθρούς χρατ|)σαι μετά πολλής της παρου- 
σίαις αυτού, τ6 άνώνυμον άποθανείν, τ6 παρά πόλε• 
μίων τούτο παθεΓν, δ πολύ τού θανείν χαλεπώτερον 
είναι δοχε? * διδ χα\ μυρία μηχανήματα ποιεί, πρδς 
τδ μετά τήν τελευτήν μνημονεύεσθαΐ• *Ορα τοίνυν 
δσα έαυτφ έτ^αράται * τδ άνήνυτα τ^ονεΓν, τδ [58] 
ύπδ τών έχθρων ήττηθήναι, τδ άποθανείν, τό μηδέ 
κοιν^ τ]| τε>ευτ!Ί , τδ χα\ τήν μνήμην αυτού έξαλει- 
φθήναι , τδ μετά ατιμίας * ούχ άν τοσαύτα έαυτφ 
έπαρασάμενος , ει μή σφ^ρα έθάρ^ει τφ συνειδότι. 
Εί δέ έχθρδν είχεν, ουδέν τούτο έχείνφ Ιγχλημα* ού 
γάρ αύτδς παρείχε λαβάς. Ποίαν γάρ λαβήν Ιδωχε τφ 
παιδί ; ποίαν τφ Σαούλ ; Ούχ\ τδν μέν άξια τιμωρίας 
πράξαντα, πρδς χαιρδν σωφρονίσας, έπανήγαγε χα\ 
άνεκτήσατο • τδν δέ φονώντα χατ* αυτού , πολλάχις 
είς χείρας λαβών διέσωσε ; Μή τοίνυν τούτο σκόπει, 
ε ι εχθρούς εΤχεν, άλλ* εΐ αύτδς αυτούς χατεσχεύασεν. 
Ούτε γάρ ό Χριστδς τούτο έχέλευσε, τδ μή εχθρούς 
έχειν - τούτου γάρ ούχ έσμέν χύριοι * άλλα τδ μή μι- 
σείν * τούτου γάρ ήμβ?ς κύριοι, έχείνου δέ ού πάντως» 
Τού δέ μισεΐσθαι είχή, ούχ έν ήμϊν ή εξουσία χεΤται^ 
άλλ* έν τοΤς μισούσι. Κα\ γάρ οΐ πονηροί τους άγοι- 
θούς μισεΤν είώθασιν είχή κα\ μάτην. ΚαΙ γάρ χα\ 
τδν Χριστδν έμίσουν είχή, καθώς λέγει* Έμίσησάν 
με δωρεάν, Κα\ οΐ απόστολοι τους ψευδαποστόλους 
εΤχον εχθρούς, κα\ οΐ προφήται τους ψευδοπροφήτας• 
Ού γάρ τούτο δεΙ σχοπείν , δπως μή σχοίημεν εχ- 
θρούς , άλλ* δπως μή δικαίως, μηδέ ευλόγως * χα\ 
δπως , κάν μυριάκις μισώμεθα, μή μισώμεν, μηδέ 
άποστρεφώμεθα ' Ιχθρα γάρ τούτο έστι, τδ μισείν χα\ 
άποστρέφεσθαι. "Οταν ούν μισώμαι χα\ μή μισώ, 
έκεΙνός με έχθρδν, ούχ έγώ τούτον Ιχω. "Οταν εύ- 
χωμαι, δταν εύεργετεΤν βούλωμαι, πώς τδν τοιού- 
τον έχθρδν Ιχω ; Διά τούτο δ Παύλος έλεγε ν • ΕΙ 
δυνατόν^ τό έξ ύμών^ μετά χάντων άνθρώχω^ 
είρηνεύοντες. 

ς\ Τά Ιιμέτερα τοίνυν είσφέρωμεν, κα\ αύτφ τούτφ 
άρχούντα τδν Ιπαινον Ιξομεν. Τίνα δέ έστι τά ημέτε- 
ρα ; ΟΤόν τι λέγο»• μισεΤ ό δεΓνα χα\ έχπολεμεΐ; Συ 
φίλίΐ κα\ ευεργετεί. Υβρίζει χα\ λοιδβρείται ; Συ 
εύλογε ι χα\ έπαίνει. Άλλ' ού λύει τήν έχθραν ουδέ 
ούτως ; Ούχούν πλείονα σοι δίδωσι τδν μισθόν. Οί 
γάρ κακο\, δσφ άν θεραπευόμενοι μή καταλύωσι τδν 
πόλεμον, λαμπροτέρας ήμ7ν προξενούσι τάς άμοιβάς,. 
κα\ εαυτούς ασθενέστερους ποιούσιν. Ό μέν γάρ 
μισών, κα\ μή διαλύων τήν έχθραν , τήκεται » δια- 
φθείρεται , διηνεχεί συζ^ πολέμφ * δ δέ τούτων^ 
ανώτερος τών βελών , Εξω τών τρικυμιών Εστηχε^ 
χα\ έαυτδν πρδ έχείνου τά μέγιστα ώφελεΐ , έν τφ 
σπουδάζειν έχείνφ χαταλλάττεσθαι, χα\ μή πολεμείν» 
έαυτδν άποιλλάττων πολέμου χα\ μάχης. Φεύγωμεν 
τοίνυν πολεμείν έτέροις , χα\ τήν ^ίζαν τούτων άν- 
έλωμεν, κενοδοξίαν, φίλαργυρίαν. *Ή γάρ διά χρή- 
ματα τις εχθρός έστιν, 1^ διά δΑξίΚ4 •μ?Λ^. ^^«κ%'^ 89 δ. ίΟΑΝΝΙδ ΟΗΚΥδΟδΤΟΜΙ ΑΚΟΜΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. τούτων ώμ^ν ανώτεροι, χα\ του &λ(σχεσ6α( Κχθρ^ 
έσ^μεΙά ^νώτερο'. *. Καν ύβρίση τοΓνυν, φέρε γεν- 
ναίως • Ι«υτ^ γάρ, ού σϊ Οβρισε. Κ&ν «λήξη, μή 
Αν«ιτ«ίνΐ]ς τήν δεξιάν * [59] αύτ^ς γάρ έστιν δ πληττό- 
μενος, αϊ μίν τ!) χβιρ\, εαυτόν βέ τφ θυμφ παΐων^ 
χαΐ πονηράν ιεαρά πάντων λαμβάνων δόξαν. ΕΙ δέ 
δοΜΐ αος ταύτα δύσχολα εΤνακ* έννόησον, οτι εΐ μαινό- 
μενος σου τς; τ6 Ιμάτιον περιέ^^&ηξε, τίνα άν ίφης 
πάσχειν χαχώς, αϊ τδν παθόντα, ή έχε?νον τ6ν ποιή- 
ααντα ; Ευδηλον δτι έχεΤνον. Είτα, Ενθα μέν τ& Εμά- 
τιον δια^^ήγνυται, δ ποιήσας του παθόντος χαλεπώ- 
τερα πέπονθεν * £νθα δέ ή χαρδία δια^^ήγνυται, δ 
γάρ θυμδς τοΰτο ποιεί, ούχ έχείνον ήγήση μείζονα 
πετοονθέναι δβινά σου, του μηδ" δτιουν ύπομείναντος ; 
Μή γάρ δή τούτο εΓπης, δτι τδ Ιμάτιον τ6 σ6ν >>, άλλ' 
δτι πρότερον τήν έαυτου χαρδίαν διέ^^&ηξεν. "Οσπερ 
γάρ Γχτερος ούχ &ν γένοιτο, μή της χολής δια^α- 
γε(σης, χα\ τους οίχείους δρους υπερβάσης * (Λτως 
ούχ &ν θυμδς &μετρος γένοιτο, μή της χαρδιας δια^ 
^αγείσης. "ύσπερ ουν, άν ίδης τινά Ικτέρφ χατεχό- 
μενον, χ&ν μυρία έργάσηται δεινά, ούχ &ν Ιλοιο πρδς 
σεαυτ^ν έπισπάσασθαι τδ νόσημα * οΟτω χα\ έπ\ 
του θυμού. Μή ζήλου, μηδέ μίμου τήν χαχίαν, άλλ* 
έλέει 36άχε?νον τ^ ού χαλινού ντα τδ έν αύτψ θηρίον, 
άλλα πρότερον εαυτόν λυμαινόμενον χα\ διαφθεί- 
ροντα. *Οτι γάρ Ιαυτούς οΐ τοιούτοι λυμαίνονται, 
άχούειν Εστί πολλών των τάς τοιαύτας διαλυόντων 
μάχας, τούτο παραινούντων αύτοΐς * Σαυτου φε?σαι * 
σαυτδν άδιχεΤς. Τοιούτον γάρ ή χαχία * τ6ν τίχτοντα 
αυτήν λυμαίνεται μόνον , πάντα άνω χα\ χάτω 
ποιούσα. Μή τοίνυν βουλόμενοι άμύνεσθαι έτερους, 
αύτοΙ του λιμένος έχπέσωμεν. Ουδέ γάρ εΓ τις μέλ- 
λων ναυαγεΤν, χα\ υποβρύχιος γίνεσθάι, ύβρισε σε 
έπ\ της γης χαθήμενον, ήλγησας άν, ουδέ έξελθών 
της γης Ιχοινώνησας αύτψ του ναυαγίου. Τούτο τοί- 
νυν άναλογίζου, δτι δ μέν υβρίζων σε χα\ παροινών, 
ώστϋερ ίλίγγφ τινί, ή χαταιγίδι χαταποντιζόμενος, 
υποβρύχιος γίνεται, τφ τού θυμού ναυαγίψ περιπε- 
σών • συ δέ δ φέρων γενναίϋ>ς , έν λιμενι χα\ παρ" 
αίγιαλδν τρυφ^ίς. Έάν δέ πρδς τδν αύτδν έξενεχθ|)ς 
αύτψ ζηλον, ούχ έχεΙνον, άλλα σαυτδν χατεπόντισας. 
^Ανάστηβι, Κύριε, έν όργ^ σου, ύψώθηζί έτ τρις 
πέρασι τώτ έχΟρωτ σου. Τούτο ούτως είπε, δει- 
κνύς δτι ίστι χα\ ούχ έν όργξ άναστήναι • ως δταν 
λέγη• "Ανάστα, Κύριε, σώσότ με, ό θεός ρου. 
*Αχούων δέ τδ. Ανάστα, μηδέν σωματιχδν ύποπτεύ- 
σης. "(Ισπερ γάρ τδ χαθήσθαι έπ\ Θεού ού σωματι- 
χώς εΓρηται, ούτω; ουδέ τούτο. Σν γάρ, φησ\, κα^• 
ήμενος εΙς τόν αΙώνα, Τί ούν έστιν «, δ διά της 
χαθέδρας αΐνίττεται; Τδ έδραίον, τδ πεπηγδς, τδ 
βέβαιον της φύσεως, τδ μόνιμον, δπερ ουν χα\ διά 
της αντιδιαστολής έδήλωσεν. ΕΙπών γάρ <*, Σύ καθ* 
ήμενος εΙς τόν αΙώνα , έπήγαγεν, ΎμεΤς δέ άχοΛ- 
Λυμένοι εΙς τόν αΙωνα. "Οσπερ ούν τδ χαθήσθαι ού 
βωματιχδν, ούτως ουδέ τδ άναστήναι * άλλ* έχεΤ μέν 
τδ έδραΐον, ενταύθα δέ τδ τιμωρητιχδν, τδ άναλο>τι- 
χόν. Έστι δέ « δπου δηλοΙ τδ χαθήσθαι χαι τδ δι- * 0ιηη«8 η», έσόμεθα θολότεροι, ςαο<! {(ϋρβυπι ββΐ. 

^ ΑΗί τδ σδν δνέ^ξεν ία «ϋϊβ νβΐΌ (ΙβββΙ, Ιινοςυβ νοχ 
Ιηιιϋϋβ β0ΐ Ιιοο Ιθ€θ. 

^ ϋηοβ αοά^χ οκΐώνα* χαΐ χίς έστιν ό διόλου καθήμενος; τί 
οδν έση. 

Λ $»νΠ. {η ηοΐίε : ι Ηβρο (οιΜβηο ν6Γΐ>{9 βΐ Ιιοο οηϋηβ 
Ιο Ηΰ)Ηί5 ηοη ΓβρβΓίυηΐυΓ. Ηυΐο (βιηβη «Ιϋηβ €$ι ςαο(1 
1ο^Ι«ΓΡΜΐιη. 91,8,9. > 

β ϋηιΐε δκου χαΐ τδ βασιλιχδν δηλοΐ το χαθ^]σθαι χαΊ τ04 
ίαΐτίϊάβα Ιστ\ δέδπου καΐ το ρασιλ'.χόν δηλοΤ ώς. χαστικόν 0)ς δταν λέγη• ϋκάΟισας [60] έπϊ Θρό• 
νου ό κρίνων /ίικαιοσύνην χαΐ δ Δανιήλ• Θρόνόί 
έτέ&ησαν, χαϊ τό κριτήριον έκάθισεν, "Εστι χα\ τδ 
βασιλιχόν* ώς δταν λέγη • Ό θρόνος σου, ό θεός, 
εΙς τόν αΙώνα του αΙώνος ' ράβδος ευθύτητας ι} 
ί>ά6δος της βασιΛεΙας σου. "Οθΐν χαι τδ, ΚάΟου 
εκ δεξιών μϋυ, τδ Ισότιμον ένδείχνυται. Τί δέ έστι 
τδ, Έν όργη σου; ΚαΙ τούτο πάλιν θεοπρεπώς 
έχληπτέον. Όργή γάρ του Θεού ού πάθος, άλλα τι- 
μωρία χαΐ χόλασις. Ύ}^Οητι έν τοις πέρασι των 
έχθρων σου, "Αλλος φησίν, Έν θνμφ έπϊ τους 
εχθρούς σον. "Ετερος, Έν γόΧφ των ΟΛιβόντων με. 
"Ετερος, Έν άνυπερθεσίαις ένδεσμούντων. Ό δέ 
Εβραίος τδ, Έν τοις Λέρασι, Βεβαρωθ φησιν. "Ορχ 
πάλιν 7(ως ενταύθα ούχ έαυτψ άμύνει, αλλ* υπέρ της 
τού Θεού δόξης ταύτα λέγει. Ού γάρ απλώς είπε , Κό- 
λασον τους εχθρούς μου, ή τους εχθρούς σου • άλλ\ 
Ύψώθητι. Κα\ πώς ύψούται ό ύψηλδς , κα\ άει ών 
ύψιστος ; Τδ γάρ ύψος αυτού της φύσειας ούτε έλατ- 
τούται , ούτε προσλαμβάνει τι • τέλειος γάρ έστι κοΛ 
άνενδεής, χα\ άεΐ ωσαύτως Ιχων. Πώς ούν, χα\ τίνι 
τρ07«ί) ύψούται ; Ύψούται έν ταΐς διανοίαις των πολλών. 
Οίον έμαχροθύμησε πολλάκις '' οΐ δέ έχθροΙ ού μα- 
χροθυμίας ένόμισαν είναι, άλλα ταπεινώσεως τούτο 
χα\ ασθενείας. "Ωστε χα\ ταπεινούται, άλλ* ούχ έν 
τψ πράγματι, άλλ' έν τ} διανοί^ εκείνων. 

ζ'. Καθάπεργάρ ό ήλιος άμυδρδς φαίνεται τοις ά τΟε- 
νούσι τάς δί^^εις, ούτω δή κα\ ό Θεδς άιΟενής καΥ 
ταττεινδς έν ταϊς διανοίαις εκείνων. Άλλ' ώσπεο ό 
ήλιος ούτω νομίζεται, ούχ δστι δέ αμυδρές, άλλα της 
ασθενείας εκείνων τδ πάθος • ούτω καΐ ό Θεδς, χ3^ 
τοΰτο ύτυοπτεύηται , ούχ Εστιν ασθενής, αλλά τ55ς 
εκείνων άνοίας τδ σύμπτωμα. Τί ούν φητιν ό δίκαιος.; 
^ Ύψώθητι χα\ παρά τοΤς έχΟροΐς ημών, έπέξελΟε 
χα\ δεϊξόν σου τήν ίσχύν, ίνα οΐ νομίζοντες ειναί σ£ 
ταττεινδν, άφ* ών πάσ;ι^υσιν, Γδωσί σου τήν δόξαν• 
Είδες αυτού τδν σχοπδν, ού τδ εαυτού ζητούντος, 
άλλα τδ τού θεού. Τδ δέ, Έν τοις Λέρασιν, οΕ μέν 
φασιν, Έν ταΐς κεφαΧαΙς, οΐ δέ. Μηδέ) ς διαφυγόν 
των έγβρων. Μεγάλη δέ αρετή ■ τού δικαίου, δταν 
τους αυτούς εχθρούς ΙχΤ| τφ θεψ και τους αυτούς 
φίλους* ώσπερ κακία μεγάλη, δταν τους τού β£θΰ 
φίλους εχθρούς Ιχη, κα\ τους εχθρούς φίλους. *Οβπερ 
ούν δ Θεδς εχθρούς δχειν λέγεται, ού μισών, ουδέ 
άποστρεφόμενος αυτούς, άλλα τάς πράξεις αυτών τάς 
πονηράς βδελυττόμενος• ούτω κα\ ό δίκαιος εχθροί»; 
Εχει, ούκ αμυνόμενος αυτούς, άλλα τήν πονηρίχν 
άποστρεφόμενος. Κάί έξεγέρθητι. Κύριε ό θεός 
μου, έν προστάγματι φ ένετεΙΛω. "Αλλος φησ\ν, 
Έν κρίματι. Καϊ συναγωγή Λαών κυκΛώσει σε• 
"Αλλος φησ\, ΚυκΛωσάτω σε ε. Καϊ υπέρ ταύτης 
εΙς ΰψος επίστρεφαν, [61] Κύριε. "Αλλος φησι, 
Καϊ επάνω αυτής εΙς τό νψος υπόστρεφαν. "Αλ- 
λος, Καϊ έπϊ ταύτη εΙς ΰφος επίστρεφαν. *0 δέ 
Εβραίος τδ. Υπέρ ταύτης, φησίν, ΟϋαΛεά. Τ£ 
έστιν, Έν προστάγματι 4> ένετείΛω ; "Ωστε βοη- 
θεΐν τοις άδικου μένοις, κα\ μή τιεριορ^ν, φησ\, τοΰ^ 
έπιβουλευομένους.'Όττερ ούν ήμϊν ένομοθέτησας, τον 
χαΐ αύτδς διά τών Εργων ήμϊν άπόδος. Τινές δέ > ' ΡοδΙ πολλάχις ΜοΡβΙ. 3(1(1ίΙ τοις μεγάλα ήμαρτη 
σι, «4^» 2ΐ>5υυΙ 35οιΐ)ηίΙ)υ8 βΐϋδ. 

β \% ηαΐ νβΠΐΙ, χυχλωσάτω σε, 65ΐ 8:ν'ηιη3€Ηυ8. 1β« 
χαι επάνω αυτής, βδΐ ΤΙιβοϋυΙίοηΐί» : «ΙΐθΓα νβΐΌ, χαΐ 
ταύηϊ, 05ΐ Α<1ιιίΙ«. Ούαλεά Η^^Γ^ι^^^ ,Τ^Ί €ΐ δΐιρβΓ βαυ δ9 ΕΧΡΟδΠΊΟ ΙΝ 

81 118 Γαβηιιιαβ $ιιρ6ηοτβ8, οΓι^ιη η6 ηο$ ΑρρΓβΗβηϋαηΐ 
ΗιίιηίοΚίΦ, 6Τ9(Ιβιηυ8 3υροτίθΓ68.Εΐ8ίθΓ^ο οοιιιυιη6ΐί2ΐ 
8ίΓ6€βηΙ , σιβ^ηο ΓβΓ αηίιηο : δβίρβηιη βηίιη , ηοη ΐο 
8ίΓ6€ίΙ ίη]υΓΊ8. Εΐ 8{ ροΓ€ΐΐ55οηΐ , η6 οΙ)3ί5(η8 : !ρ$β 
βιιίιη ίυηΐιΐΓ, (β ιη8ηυ , 56ίρ$υιη Ιπι ρυΐ88η$, 6( >ϋ>1 
ιηβΐηιη 8ΐ> οιηη'ώαδ βιίδΙίιηαΓιοηβπι οοιηρ3Πΐη8. Οαο4ΐ 

81 ΙίΦΟ ΙΙΜ ΤίιΙβηΙυΓ 6886 (ϋΓη6ίΓΐ&, ΙΐΟ€ »ρΐκ1 16 0011- 

81^0» : 8ί ςυί8 ΓθΓίθ3υ8 τΰβίβιτι Ιυαιη υικίίςαβ Ιαοβ- 
ητ'Λ , ςιΐ6ΐηη8ΐιι άίχβηβ πκι1ί$ αίΒοί , ΐεηβ ςιιί ρ38$υ8 
68 , 311 ίΐΐϋΐη ςυί ί6€ίΐ7 ϋΙοΓυηι εβηβ 6$1 ςυο(1 ίΐΐιιηι 
ηιηΐο 3ΐΓι*6ΐυιιι 6886 άί€(υπι$ 8ΐ3. Εγ|;οιι6 , υΜ ν6! Ιίβ 
ηιι':ϋοιη (Γΐ8€ίιΐ(1ίΐυΓ, ςαί Γ6€;1, ςηνίοπι ρ383υ$68ΐ (]ο:ιιη 
ί8 πυί ΐ£5α8 Γυ)ΐ : α5ί 8ΐ]ΐ6ΐη οογ τυιηρίΙυΓ , Ικκΐ βηίιιι 
ί^οα ίη, ηοη ΗΙαιη (ΐ^τίοπι 6886 ρα$8υιη ρυΐοϋΐβ 1&, 
ηυί 116 ΐΑηΙίΙΙυπι (|οί(ΐ6ΐη ρ388υ8 68 ? Νι:φΐ6 οηίηι λθ6 
Λ\τοή$ , ίΙΙυιη ν68ΐ6πι ΐα3ΐη 8€ί(1ί886 « Βοά ρΓΐιΐΒ εοΓ 
-81111111. δίουΙ βηίπι ηοη Γυ6ηΙ πιογΙ)μ$ Γ6§ίυ8 , η:5ΐ 
ΙΐίΙίβ 6Χ80ρ6Γ6ΐ , βΐ ρΓορΓίθ8 (Ίπιΐΐ68 ΐΓαη8ΊΗ6πΙ : ίΐ-ι 
τρΙΐ6ΐηβη8 {η ιίΙ>ί ηοη Γα6ήΙ , 8ί ηοη Γυβηΐ οογ (ΙίβΓΐ:• 
ρΐιιπι. 0υ6ηΐΜ!ιηοάαηι ογ^ο βΙ ν'κίοη» αΠ^υεπι Γ62ίο 
ηιθΓΐ)ο Ιοηοη , 6(8ΐ πΐ3ΐ8 Γ606ΓίΙ ιηηαπΐ6Γ.ι , πΐ0Γΐ>υπι 

1(1 16 ηθΙί8 811Γ3&0Γ6 ? ίΐ3 6ΐί3ηι ίη ίπ. Ν6 ΐ£ΠΐυΙΐΓ6 • 

ηι•€ ίηιίΐηΓ6 νίΐίυιη , 86(1 ίΙΙίυ8 ροιίαβ πιίβοΓβΓβ , Π"Ι 
ηιΐ3ηι ίη 86 1ΐ3ΐ)6ΐ ηοη ΓΓ6η3ΐ >)6ΐ1υ3σι, 8ΊΙ>Ίςυ6 ριίιιβ 
ιΐηιηηιιιη 8ίΓ6η 6( οχΊΐίυπι. Ουοά 6ηηη ςυί Ι8ΐ68 8αηΙ 
8ΐΙ>ίίρ8ί8 (Ιιπιηυηι 9ίί6Γ3ηΐ , Ιΐ€6ΐ 3α(ΙίΓ6 ηίΐυΙΐ08 , φΐΙ 
Ιιυ]υ8ηιο<1ί ριΐ{;η38 61 11Ι08 οοηροηυηΐ, 1ΐ0€ ρ3€ΐο 
604 3(1ηίΐοη6ηΐ68 : ΡβΓΟΟ ΐίΐΜίρδί ; Γ3εΐ8 (ίΙ)ί ίη]ιΐΓί3ηι. 
Τ3ΐ6 6ηίηι 681 γ{ιίυηι : 6υπι ςηί Ιρ8υπι ρηΗΐ , κοίπηι 
όβπιηο ιίϋοίΐ, οιηη{3 8ΐι•<ιυ6 (Ιβςυο ηιον6η8 61 3£;ί(ηη8• 
Ν6 νΐ%ο τοΐ6ηΐ68 3ΐΐ08 υΐΰίβοί , ίρδί 8 ι ΟΓΐυ 6χεΊϋ3- 

ηΐΟ$. Ν6ηΐΙ6 6ηίπΐ 8ί φ1Ι8ρί3η ΙΙ3Υ6Π1 ΓΓ301ΐΐηΐ8 , 61 

8υΙ)Π)6Γ|;6ΐΐ(!υ3 , 16 {η Ι6ΐτ9ΐ 86(ΐ6ΐιΐ6πι οοηΐυιη6ΐϋΗ 3Γ- 

ίΐΟΟΓίϊΙ, 6Χ 60 (ΙθΙθΓ6Π1 03ρ6Γ68, η66 6 16ΓΠΙ βΧ6€(1βπ8, 

ειιιη 60 688β ν6ΐΐ65 ηιιιΓη^ι ριΠίοβρδ. Ι1η€ 6Γ|[ο:ιρ•ΐ(1 
16 Γ6ρα(3 ςιιο<1, ςιΓι ιβ €0πΐυπΐύΓια βΓΠεΙΙ, 61 ρΓθΙ)η8 
ίιι»66ΐ3ΐιΐΓ, Ιηπιηυ&ιη ΙιΐΓΐ>Ίη6 61 ρΓ066ΐΙ.ι βΙίςη» :ιςί• 
Ιηΐιΐ8 8υΙ)ΐιΐ6Γ§ίΐιΐΓ, ίη ιγφ ηιηίπι^ίηπ) ίη€ί(ΐ6η8 : Ιυ 
ηιιΐ6ηι ηυί Γ6Γ3 Γοηίΐ6Γ, 61 ίη ροπυ οΐ ίη ΙίΙ »γ6 3§ί8 
8υ:ινίΐ6Γ. δ6ϋ 81 Λά 63Πΐ(ΐ6ηι (Ι6ί6πιπ8 οοηΐβιιΐίοηοηι , 
ηοη ίΙΙυιη , 86<Ι Ι6ίρ8υπι (ΐ6ηΐ6Γ8ί8ΐί. 7. Εχίκτςβ^ Οο- 
νηηε , ίη χτα ίκα , €χαΙΐαη Ιη Ρίάϊηα Μηΐίϋοηίΐη Ιηο- 

Τηηΐ, ΗΟΟ ίΐ3 (ΙίχΙΐ , 08ΐ6η(ΐ61ΐ8 6«ΠΙ ρ0886 6(ί3ΐη 8υΓ- 

β6Γ6 ηοη ίπ ίπι ; υΐ ςιΐ3η(Ιο (ΙίοίΙ : 8ηΓρ€, ΟοτηΪΜ^ κηΜ 
ιιι<ρ, θ€ΐα ηιαα (Ρ$αΙ, 3. 7). Ουιη 3υΐ6πι βικίίδ , £χ- 
$ΗΤ§€ , ηίΐιίΐ οοιροταίο 8υ8ρίθ6Π8• 0ιΐ6ηΐ3<1πΐ('ϋιιηι 
6ηίσι 86<Ι6Γ6 ηοη (1ί6ΐιιπι 68( Ιη Οεο 00ΓροΓη1ίΐ6Γ, ίΐ3 

060 Ηοο. Τη 6θίπι, ίηςυίΐ, $€ά€η8 ίηΜοηΙηηι. 0«Η(1 οι^ο 
8:{ηΙ0θ8( ρ6Γ 8688ΐοη6Πΐ ? ΡίπηΙΐ8ΐ6ΐη, ΙηιηιοΙ)ίΗΐαΐ6πι, 

61 ηιΙιιπΒ 8ΐηΙ)ί1ίΐ3ΐ6πι, 3ΐηιΐ6 6«)η8ΐ3ηΐί3ΐη. ΟιμμΙ ςιιί• 

(16111 8ί9ΐΐίη63νίΐ 611301 ρ6Γ ίϋ ςυοά 6ΐ 6Χ 3(ΐ¥6Γ80 0ρ- 

ροηίΙαΓ. €απι οηι'η (Ιίχί886ΐ , Τη $€ά€η$ (η κκιιίκιι•, 
8υΙ)]οοχίΙ , ΥοΒ αΗί€Μ ρ€Τ€Ηηία ίη μλοηΙημ, 0ιΐ6ηΐ3<1- 

Π10(1ΐΙ01 61*90 86(ΐ6Γ6 ηΟΟ 681 €ΟΓρθΓ3ΐ6^ ίΐ3 066 611310 

8αΓ|6Τ6 : 86(1 ίϋίο ςαί(ΐ6ηι 8ΐ3ΐ)ίΓιΐ38 , Ιιί6 8υΐ6ΐη ριι• 

ηί6η(Ιί ¥18 61 εθη8υΠ16η(1ί ρθΐ68ΐ38. 56(ΐ6Γ6 8ί9πίΑθ3ΐ 

ιΐ()ρηυπιηα3ηι ]υ<1ίθ3η(1ί Γ3€ΐλ1ΐ3ΐ6πι, υΐ ςο3η(Ιο (Ιίαΐ : 
8€άηίί ηφη ΐ/ίΓοηιιηι , φή )Ηάί€α$ ίΗΜίΗΊαηί ( Ρμ/. 
9. 4) ; 61 03οί6ΐ : ΤΗτοηι ρο$ηί ίπηΐ, €ί ίΰά'ιΐ βΗάΊαιαη Ρ8Α1.ΜυΜ V!!. 9Φ 

(Οαη, 7. 9). ΕδΙ 6ΐί3ηΐΓ6ςαΐ6 8<η1ογο, ιιι ί|ΐ•άιΐ(1ο «ϋ• 
€ίΙ : ΤίηοηΗ$ ΐιιι», /><ιμ, ίη $α€Ηΐαηι ίοίοηΐί : φβ» 
τηΐΗηάίΜί, Φ^α ν^φύ ίκί {Ρ$α$. 44. 7). 1]η(1β ίΙΙυίΙ» 
8ίά€ α ά€ΧΙή$ μμ {ΡίαΙ. 109. 1), 8ίςτιίΑ€α?11 «ςίκιΗ - 
Ι3ΐβπι ΙιοηοΓίϋ. Ουί(1 68ΐ 3υΐ6ΐη ι:ΐυ(1 ^ Ιη {ηΟπα ? Ι«Ι 
(|ΐιοςιΐ6 ίΐ3 ΓυΓ8υ8 36θίρΐ6η(1υιη 681, υΐ &60 οοηνοηί^ΐ. 

Ιγ3 6ϋ{πΐ 1>6ί ηοη 681 3ηίΠ)ί ρ6ΓΐηΓΐ)3ΐίθ , 86(1 Γ38ΐί9»- 

Ιίο 61 ρυηίΐίο. ΕχαΙΐατ€ ίη /ίιβίηα νώηίΰοτΗηι ίν&τνηι. 
ΑΓιυ8 (ΙΊοίΐ , Ιη ηα αάνεηπΒ ιηίηιίύοι ίιιοι. Α1ίυ8) Ιη 
ί>ύ€ €θτηιη ηηϊ ηιβ αΐβίραηΐ. ΑΙίυβ, Ιη άίΙαίίοΜΰηΜ Μ• 
ΙίςαηίίαΜ. Ποϋηχολ 3υ(6Πΐ ί11α(1 , Ιη /Ιηί^ιιι , ιΙίοΗ , 
ΒβύαΓοίΗ (α). νί(ΐ6 ςυοηιοιίο ΓυΓ8υ8 ηοη 86 ιιΙοΊ^είΐιΐΓ, 
86(1 Ιιχο άιόί ρΐΌ 06ί |;Ιοπα• Νοη οηίιη (Ιίχίι 8ο1πηι- 
ηιθ(1ο : Ρυηί ίηίιηίοο8 πιοοβ, νεί Ιυοβ ; 86ϋ, ΕχαΙίατ€, Εΐ 

(]αθη)0(1θ 6Χ3Ι13(ΙΙΓ ίΙΐ6 3ΐ1118. 6((ρΠ β8(86Π1|ΐ6Γ 3)ΐί8• 
81111118 ? Ε]υ8 60101 η3ΐυΠΒ 3ΐύΐΐΙ(1θ η66 61*68611 , η6€ 

ηιίηυίιΟΓ : 6$( 6ηίπι ρ6ΓΓ6€ΐη8 61 ηυΙΠαβ Γ6ί 1η(1τ$6η8, 
61 ςυί 86πιρ6Γ 60 ίασάο 86 Ιΐ3ΐ)6(. Ουοιηοίΐο 6γ([0 , 61 
ςΐΐ3 κιΓιοηο 6Χ3ΐΐ3ΐυΓ Τ Εχ3ΐΐ3ΐυΓ ίη πιυΐΐοηιιη ηιοη- 
Γ.1>υ8. Ου6πΐ3ϋπιθ(1υηι 8Φρ6 Ιοιι^ηηίπιίΙαίο ιΐ8υ8 ϋ8ΐ *; 
πιίιηίοί 3αΐ6ΐη 6χί8(ίηΐ3ΐ)3ηΐ Ιιοο ηοη 6886 Ιοηριηίηιί* 
Ιηΐί8, 86(1 1ιυπιί1ίΐ3ΐί8 61 ίπι1)6ϋίΙ1ίΐ3ΐί8• ΟιιοοίΐΌβ 6ΐί»ηι 
Ιηιπιί1ί3ΐυΓ, ηοη 1*6 ίρ83 , %€ά ίΐΐοηιιη 60|;ίΐ3ΐίβη6• 

7. 0ΐ16Π13(1π1Ο(1θΠ1 6πίηΐ 80ΐ τί(ΐ6ΐυΓ 6886 0ΐ>ϋ€υΓ1Ι8 

ϋ8 ηαί ΐ3ΐ)0Γ&ηΙ οουΐίβ , 1(8 Ι)6ΐΐ8 ▼ί(]6ΐιΐΓ 6η86 ίηηΓηιυ8 
61 ίηίΐΙ)6€ίΙΙυ8 ίη 6οηιηι ηΐ6η(ίΙ)υ8. δ6(1 ςη6πΐ3(1ηΐ0(1(ΐιη 

8θΙ ίΐ3 6Χίδΐίπΐ3ΐυΓ, ΠΟΟ 68ΐ 30(601 θΙ»€(ΙΓυ8, 86(1 681 

3β66Γιο ίΙΙοΓυπι ίπίΐΚ>ε6ίΙΙίΐ3ΐΐ8 : ίΐ3 ςυοςυβ Οβιη, 6ϋ3ΐη8ί 
Ιιο€6χί8ΐίπίΐ6ΐυΓ, ηοιι 68ΐίιηΙ)6θίΙ1ιΐ8, 86(1 ί(}6χ ί1Κ>Γαπι ίη* 
8ίρί6ηΐί3 306ί(1ί(. Οιιί(1 βΓ^Ο (Ιίοίΐ ]υ8ΐΐ18 ? Εχ3ΐΙ&Γ66ΐίαηι 
ηρυ(Ι ίηίΠίΐί608 Π1608 : υ1θί866Τ6, 61 γίΓ68 11138 08ΐ6η(ΐ6 » 

ιιΐ ((οί 16 Ιιικηίΐοηι 6χί8ΐίπΐ3ΐι(, 6Χ ϋ8 ςιΐφ ριιΓιυηίοΓ , 
(ϋ3πι γί(}6»η1 ςΐοηβπι. νί(]ί8ΐί 6]υ8 ίηδίίΐαΐυηι , ηοη 
1(1 ηαο(1 8ΐιιιπίΐ , 86(1 φΐθ(1 Οοί 68( (|αχΓ6πΐί8• ΙίΙυιΙ 
3<ιΙβηι, Ιη βηίίηα, 3ΐϋ (ΐυί(ΐ6πι ιΐίουηΐ, Ιη ναμίΐίΒΜί; 
3ΓΓι 311Ι6Π1 , ΝνΙΐΗΒ (Η^Ιαί ίηιηήΰοταηκ Μλ^ϊπ 681 
3(ΐΐ6Πίΐ ]υ8ΐΙ νίηοβ (|υ3ηϋο 60<>(ΐ6ηι 1ΐ356ΐ , ςιιοβ Οοιι» , . 
ίηίπιίεο», 6( 608(ΐ6πι οπι1οο8 : υ( ιηβ^π.ι ίηιρΓΐ)1)ίΐα8, 

ςΐΙ3ΙΙ(1θ Οβί 3Πΐί(Ό3 Ιΐ)ίπΐ{0Ο8, 61 |πίηΐί€0$ 3ηΐί€08 Ιΐ3• 

1)6(. 0ιΐ6ΐη3(1πιθ(1υπι ^τ^ο 06ΐΐ8 (ΙιοίΐοΓ Ιΐ3ΐ>6Γ« ΊηίηΓκ 
€05, ηοη οάΊο 1ΐ3ΐ)6η8» η6(ΐ06 608 8ν6Γ$:τη8 » 86(1 ίπΗ 
ρΓθ1)88 601*001 86ΐ1οη68 3ΐ)Ιιοιτ6η8 : ί(α 6ΐ<3ΐη ]η8ΐυ8 
Ιΐ3ΐ>6ΐ ίΐίίπιί€08, ηοη 608 υ1οί866η8, 86(1 ίπιρροΙ>ίΐ3ΐ6ΐη 
3ν6Γ8Αη8. Εί €χηίν§€ , ΌοηΗΗέ Ώ€Η% ηαΜ§ , ίη ρτα- 
€€ρΙο ηιιοά ίηαηάααί. Α!ία8 (ΙίοίΙ, ιη ]ΗάΜο. 8. Εί 
Β^ηαρορα ρογΗίοτηη άνεπηιάύΜί 1€. Α!ίυ8 (ΙίοίΙ , ατ^ 
επηιάα ί€, Εί ρηρίετ Ηαηο ίη α/ίηηι Τ€ψΓ€Λ€Τ€^ ϋσηήηί. 
ΑΙίυ8 (ΙίοίΙ , €Ι ινρτα ί;Μαηι ίη αΐίπηι ζοηνίτΐηβ^ ΑΗιΐ8, 
Εί $Ηριτ Ηϋΰ ίη α/πιιη τ€Ό€τΗτ€. Η6ΐ>ΠΕυ8 8ΐιΐ6ηι» 
{11θ(1 , 5μρ«τ ίρΜηι , (ΚοΚ , ΟναΙίύ. Ουί(1 681 » Ιη ρτ»- 
αρίο ψΛοά ψηαηάοίίί ? Οΐ οροιη ίοηηιι»• 1η(|αίΐ , ΙΙβ 
ςυί βίΒοΙοηΐυΓ ίη]υΗ3, 6( ηοη Βοκίίβ^ιηι» 608 φΐίΐηι» 
8ΐπιαηΐ0Γ ίη8ί(ϋ«. Οοο(1 (α 6Γ|0 ιιοΜ Ιο^β ϋοη8ϋ- 
Ιυί8ΐί , Ιιοο 6ΐί&οι ί^οΐίβ ηοΜ• οχρΗηο. ΑΙϋ • Ρ06ΐ, ιι<ια αί^ Μοτνί. 9άά\ι^ €ύαη ίη μι ^' ηιαχίηια 
αάηύκταηί. 

(ύ) Ηβλ)Τ3ΐ(» ΙβΟϋΟ 681, ΤΤΓΠΐη» ((0301 ΟΓΧ6Ϊ, λΐίί ριχφίΑ 

3ΐϋ Μ»^ Γ6(1(1ιιηΙ; νοηι» βυΐβπι 1ια]ιΐ8 νοείϋ 8θη$ιΐ8 68ΐ, οι.> 
ιηάίίίηαΐίοηΐΐηα^ λΑ ηιΐ3ΐη 5ί^ηίβ(9ΐϋοηοιη 3Γ66<1ϋ Α^ηιιηϋχ 

01108, «ιοί ν6ΤϋΙ, 1« χ41^ 01 Μβ, 8ίΤβ ίΜ ΐΤΟ. . Μ 8. αΟΑΝΝΙ» ΟΠΚΥδΟδΤΟΜΙ 

ιΙουηΙ 6€ίιιη λΚίΜΐ , ηβιηρβ ρΐΌοιί^ίΐ 86 ίιΓιηιΊοιιιη Γογο 
ΜΝ'ιηΙΰί» β]»• 8. Εί Μ^ηαρορα ρορηίδηιηι άηπηιάα^ΐΐ 
/«. ΝΙΙνΙ Κιβηαιιυαι μ Ιιίο ςυί^ΐβιη 8ΐΐ8ρίΰ6Γί8. Εΐ&ί 
€β!«ι ϋΐΜ 8ΙΙΙ1Ι άκΐΗΗΜβ » &ιιη( Ιβιηβη 86η$9ΐ ςαΦ 

ΚΟ €00νβΙΐί«ΙΙΙ• <^ΐί(Ι €81 βΓ^Ο , €ίΤ€ΜίΛάα^ίί Ιβ ? ϊά 

β8ΐ|€ιιιΐ6ΐ(ΙΐΜ» ϋιΐΜΐ:ιΙ>ίΙ Ιβ, ΙκιπΊβ 61 ΙιοιιοηίΗϊίβ Ιβγοι- 
Μ» »Αΐιη ρΓ086ςιιβ(υΓ. Οοοπί^ιη «ιιίιη Ιιοο ροΓ 
€ΐΐ0Γ08 ίιοΊ6ΐ)ΑΐιΙ , ίπ οΗ>6ΐη €ίΓουιη8ί8ΐ6ηΐβ$ ίη Ιβιηρίο 
61 ίη ιιΙίΑΓί , 61 ίΐΑ {πιΐίαηιηι αοϋοηββ οίΓ6ΓβΙ)8ΐιΐ ; 6Χ 
ίρβα 8Κ30(Η ίοΓΠία Ι&ικΙβιΐΙοηβπι 60Γυιη 8ί||;ηίΓΐ62ΐνίΐ• 
Ονου λΐιΐβιη (ΙίΰΐΙ, Ι6ΐβ 65( : υΐ6ί866Γβ, ΓβΓ 8αχί1ίυιη. 

Ηθ€ (6 61 βρίΜΐ ίΐΐΐΐηίΰΟΙ Γ6(](Ι6( 6Χ66Ι8Ι1ΙΙΙ » 61 υΐ 

Ηηιβ ρίΐριι1υ3 σιιι1ΐί5 16 1αυι1ί))ΐΐ3 6ΐ Ιιγηιηίβ οτηβί , 
6ίΰ6ΐ6ΐ• Υίϋβ ςυοαιοϋο ηαιι ςυοά 8ΐιυιη , 86<1 ςυοϋ 
€81 06ί ςιυΒΓΪΐ υΙκςυβ. ΥοΙι 6ηίιη ίρ8υιη υΐΜ(]υβ 61 
αρυά ίιιίη)ίςο8 61 3ρΐΜΐ 8ΐΐ08 βΙοΓίΑ 61 Ιιοικ)Γ6 αΓΓιβί. 
£| ρτο ίρία ίη οΙιημ ΰαινέτίί. Ρτο ίρΜ , ςυ^ηΑπι ? 

$χΐΙ»0Οβ& , ίΐΙ(}υίΐ, 1ΐΰ€ 681» ρΐΌρΐ6Γ ίρ88ΐη ΪΆ αΙΐΜΗί 
€θην€Τί€; 6ΧΑ!1Ι η08, βΧΐθΙΐ6 ΙΙ08, Γα6 ΙΙΙ 8ίΐΐ1 Γ68 
»ΙΙ;6 €ΐ 6166ΐΗβ, Γ86 αϊ 811 6ΐ3ΓΚ>Γ 6ΐ ϋΙυβίΓΪδ » Γ«- 

ιΐιιο 63111 9ά ρτίοπΐΐιι ρΓ0βρ6Γί1αΐ6ΐιι. Υίϋβ «αΐβιη ςυο- 
ιηοιίο υΙ>Μ|ΐΐ6 ρΓ66ϋ)υ8 άο6ΐΗη9ΐιη αιΙιηΊβεβλί. ΕίβηΉη 
€ΐιηινΓ'Ίΐ!&(1ίχί586ΐ, Μί9€τ»ΰηία^Η €χααάίΜΒ{Ρ9αΙ. Ι, 
^ ) . οοηνβτϋΐ β6πιιοη6ΐη μΙ βοηβίΐίυιη , δίο άίοβι» : 
Ι*Ίία ΗφΐηίΛΗτη^ φΐάναφα ρτανι α>τάβ? Εΐ Ιιίο οαηΐ 
<Ιίχΐ8&6ΐ, Ιη αΙίΗΐη€0Η9βηβ^ Οοηύ»$(ΙΜ. ν. 3), 8αΙ)- 
]«ιη|[ί1 : 9. Βοηύηηβ }Ηάί€α(ήΐ ρομπίοί. Αΐίΰβ 8αΐ6ΐη 
4ϋ€ίι, ΒοΜίηΗΜ Φ»€€ρΐαΗί; (1θ€6η8 60β ςοι ΟΗΐηΙ» 
€3611.61 16ΙΙΙ6Γ6 06η ροίΑπί, γ61ηι8 ςυβηκίΑΐπ ρηΒ68$β 
ρτονίιίβηΐίϊΐη , φΐ» βοηιηι ςοΦ Δυηΐ πιΐΙοιΐ6ΐιι 6χί||;ί1. 
^ιΗI^6^υιη 8υΐ6η 1^6 4ί€ίΐ 61 ίϋΐυηιιη,6ΐ ρηΒ86ΐΐ8. 1ΙΙί6 
6«ίΐΗ ίρβυι» 6ηΐ 61 ιιηίγ6Γ8υιη , 6ΐ πίλΐιΐΓββίαπι : Ιιίο 

:ΐΙΙΐ6Ιΐν 6Χ ραΓΐ6 6101111 &ΙΙΐηΙΐ ρΟΜΙΜ , 61 80€ΟΓ(ϋθΤ68 
(•Χ4;ίΐαη6. 61 ίΒΑ<ΐ6ΐίθΙ68 α11ΠΐΙΐ6ΙΙ8 Α<1 ΟαΠίΒάϋΙΙΙ 101108 

ΜΜΝϋ ρψονΙάβηϋΛΐη^ ίαάίΰα ηιβ,Οοηύηβ, «^«ιη/ιιιιι 
)ΐ4β<ι/ι'αΐΝ ηκατη. ΑΙίυ8 (Ιί€ί1 » Βύΰπηάίηη ;ιιι νμιιιιι. Ε{ 
$€€Ηηάηίη ίηηοΰοιίίαίη ίηβΛΜ »Ηρ€Τ «Μ. 10. 6*οιιηΐΜ- 
ιι^^Μτ η€ηΗίΐία ρτζααίοτηηι. Αΐίιΐϋ ϋίοίΐ : Ρ€τα§αΐητ υ€^ 
χαύο αάνβπΜ ίιιιρίο<. Εί άΐτίρα )Η$ΐΜηι. ΑΙίυβ, Εί 
$ία09α€$)Η^Μ)Λ. Οιιί αϊ υΚιυί αΠΙμ ύϊοϊί^ 19οΛίηΐτ€$ 
•Μ/ϋΐ^ί^ίΜΐΜ ΰΗΜ $€Τ90 ίΐίϋ{Ρ$αΙ. 142. ^ ) , Ιιίο άίοαΐ» 
Λπάιεα ηΐ€ ιβηιικίκιη )ν$ίίίίαηι ιμοιλ ? Ούϋά Ιιοο ^ϋικί , 
61 ίΙΗιά «Ηοϋ 8ί1• Πΐβ 6θίπι άί€6η8, ΐνοιι ίηΐτη ίη ίηάί- 
απηι €Μηί $ΛΤ9ύ ΙΜ, 8ΐ|$ηίθ€3ΐ, Νβ ΙΗ ιηβοηηι ]ιΐ(ϋοίο 
€οηΐ6η(ΐ6ΐΐ8« ρβ ιη68ΐη νίΐ8ΐη, ουηι Ιυί8 ίιβηββοίίβ 
εοηΓ6Γβηι{ο , 6ΧΑΐΐΝΐΜΐν6ή8. Εΐ ϊολο 8ΐιΙ)]ιιηχίΙ βΐίαιη : 
Οβία κοιι }Ηίϋβ€ΜίΗΤ ίη €οη$ρ6αΗ Ιηο οηιηίι νίναι$ , 

1ΐ06«8ΐ, 81 166Ι1Ι1Ι ίο ρκϋΰίο 6οηΐ6ΙΜΐΑΐ. Η 16 3016111 ΙΙΟΙΙ 

}|06 41611 : ηοα τιιΐΐ βοίπι ίη ]ΐΜΐί€ίο οαιη ίρ8ο βοη- 
ΐ6ΙΜ>6Γβ , 86ά 866ΙΙΠΙ. Εΐ ίίίβο (Ιίϋίΐ , 8βαΜά«Μ /ιαΐί- 
ύίοη ίΗΦβ/η, Ιΐ06 681, δββυικίιηι |ιΐ8ΐί1ί3ηι ςιι» ιη63 681• 

ΑΐβΐίϋΜίΙ^ 1*1601 Ιΐί€ <1ί6ίΐ» ηΟη 608ρΐ886 ιη3ηίΐΜΐ8 ίηί- 

4|ΐιΙ§ ήχΜΝ ; φΐθ4 (ϋχίΐ 8ΐιρβτίυβ , 5ί Ηθ€ ίβά , 61 ςικΒ 

ΙΜ^ΜΗΙΜΙΡ. ΧάνΛ •υΐ€ϋΐ 8ίβηίθ63ΐ ίΙΙΐΜΐ, 5€£1ΙΙΙΐ/ΐ1ΙΙΙ 

ίηηοαηύαηί ηϋοηι; δ6€υιιάΐΜη Ιιοο, ίηςυΐΐ, νοίο 
}ΐιθίθ3π. Ηίΐ^ηα 681 6ΐί»ιι 1ιί6]υ5Γι βϋηείβ. Η»ο ροπΌ 
4ί6ΐΙ •ο•6ΐ«8• Ε( φιοηιόίΐο ^ 0υο4 ηΐϋΐΐί βιυΐϋ 6χ ίίδ , 
<|ΐι« ρ«ΐί6ΐ)3ΐιΐΓ • 01313111 <Ι6 60 ορίηίοιΐ6ΐη 66ρί88βη1. 
ϋβίίφίο 611101 8ΐιι1ΐί €1 118 ςυχ αεοΐάαηΐ ε3ΐ3πιίΐ3- ΑΚαίΠΕΡ. ΟϋΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. η 

ΙίΐΗΐβ, $οΐ€ηι νίΐ3ηι ίρ83ΐη οππιίη3π : ηικκΐ 6ΐίαηι ίρβι 

^0& 360κ1ίΐ. Ουθ€ίΓ€3 6ί 6(1301 <ϋθ6ΐΚΙ01, 6001 μΙμΙ 801- 

Γ6η1οΙ»6θ 01316 ίαοΐοοι : Νοη ύΐ^ηβ ρΐΌ ρ66€2ιΐί8 ΐυιββι- 

((6118108 68. (^0|> 53» 27). ΡβοΙυΟΙ «γΟΟςΟβ 8€6ΐβΓ3ΐΗΟΙ 

3ΐίςιΐ60ΐ 61 ΗΐβΙβΓιυΗΐη 6χί8ϋοΐ3ΐ>3η1 ΐΜίΓΐιατί , ςοοηίβηι 

ΤίρβΠΙ 6]θ5 013ΙΙ0Π13ρρΓ6Κΐ6α46η1,6ΐΜΐ60 (1ίθ6ΐ>3η1 : 

8€ηαΐΜΜ €χ ώλοτΊ ιιΐΐίο ηοη $ίΜί Αμμ Αοηιίιΐϋΐι νίυ€Γ€ 
(Αα. 28. 4). ΡοΐΎΟ §60161 ςυοςοβ Ό^νΙά νο€3ΐ)*ΐ 

1ΐΟΠΙΐεί<)3ΙΗ , ρΓΟρΙβΓ €»ι30I^1316^|I ΙΐΙΟΟ 06ί3Γί30Ι <1β 

60 Γ6Γ6η« 86016011301 (2. Λ€§. 16. 7 )* 

8. Νβ βΓ£;0 ί(ϋρ8001 ς00<|06 νθΙ)ί8 * Α6€ί(ΐ3ΐ9 3^6 ϋβ 
ΙΐΙδ ρ3θϋ8ρ6Γ <ϋ886Τ3Μ108. Μθ1ΐ08 βπΙοί 30(1ΐΟ <ϋ€6ΙΙ* 
168 : δί 1)608 3ΒΙ3Γ61 ρ30ρ6Γ68 , 000 8ίη6Γ6ΐ 6886 
ρ3αρ6Γ68 ; Πΐη08 3ΐίθ8 , θ1>ί φΙ6Οΐρί3Ι0 νίϋοΓίηΐ ίη- 
βπηίΐ3ΐ6 νβΐ οιογΙο 6θοαί€ΐ3η (ΙίοΐιίΓηο : υϋί βοηΐ 
ίΙΙίθ8 6ΐβ6ηΐ08γη»? ο1>ί β^οβ 1)6ΐΐ6Γ3εΐ3? Νβ ίη Ιιίδοι^ο 
ρβοοβΓ», (Ιβ 108 οΐ3Γ6 61ϋΐ8ΐίη6ΐ6 {1ίε3ΐηυδ*. δί βιιίιιι 

ΙΐΟΟΙΟ ςοί 83ρίΐ , 060 1)0008 0<ϋ886 , 066 0)3ΐθδ 3ηΐ3Γβ 

ροΐ68ΐ , ςοοοιο^ο (α 30<ΐ68 όβ Οοιπΐηο άιοαιβ , Εθ8 
ςο! 8001 ίο ριορβΠλΙβ οιΐίΐ 0609 , 6181 δίηΐ νίπηίβ 
ρηεόίΐί : άίνίΐβδ 3ο1βιο, βίβί &ίηΐ νίΐίο$ί 61 δηβΙβΓαΐί , 

(ϋΠ^ίΐ ; 0)3ί6(1ί60ηΐ 01 Ι)ΐ38ρ1ΐ601ϋΙΟ 08 ΟρβΓΙβΟδ , 
ΟβςΟΟ £[Γ3νίΐ3ΐ601 3ΐ)8υΓ(Ιίΐ3ΐί8 3ηίηΐ3(1ν6ηί$? 

Οβίϋ φίΟΜΟΜ αηιαί. — Νβ 61*00 ροΓ€<^5 ίη Ιη111>ιΐ8, 
^1860 (|θ1(1 Οβπδ 901.11 61 0(1ί1• Οαβηι 6Γ{}ο «οιαΐ 0608 Τ 
Εοιη ςιιί ιη30(ΐ3ΐ3 6]υ8 86Γν3ΐ.^ Καηι βιιΐοι ωπαΠο , 
ίη(]θί(,«Ι ν^ηίααι αάαηη (Λοαη, 14. 21. 25) : ηοιι οιιηι 

ςοί 681 (Ιίνββ, 000 600) ςοΐ 83Ο08 681 , 80(1 ({Οί Ρ3Γ6Ι 
01618 ρΓΦββρίίδ. 0060)0310 30ΐ6Ο1 Οϋίΐ 0ΐ ανθΓ83ΐΟΓ? 
ΕΟΟΙ ςοί ρΓ9Β66ρΐ3 6]θ8 000 Γ36ίΐ. Ουοίκίο 61^0 νίϋβ- 
Γί8 3ΐίςυ60), ςοί ρΓΧΟβρίΑ 6]θ8 001) 86Γνπ1 , 611311)81 
83008 &ίΐ, 6ΐί3Ι06ί 0ρίΙ>08 310031 , ΓβίΐίΓ ΟΠΙΟ ίο ΟυΠΙΟ• 

ΓΟΟ) βΟΓΟΟ) «ιοί οϋίο 1)3ΐ)6ηΐ0Γ : νίΓΟΟι αιιίοιη γΐΓίιΚβ 

ρΓ9?(ϋΐ001, 61130181 3β|[Γ0ΐα0) νί(1βΓί8 6Ι ίηορί.'ΐ 0ρρΓ68- 

8001, ίηΐ6Γ 608 ςιιί 3η)30(0Γ βηηοιηβηι. Νοη βηίο) ίη 
Ιιίβ οοηβίδΐΐΐ ηηιΐ€ΐ1ί3, ββιΙ ίο ίΐΐίδ. Αηηοο νίϋβδ («Ιίαιιι 
Ιο Γ6ΐ)08 Ι)ΐιο)3θί8 , 1^00) 8011008 ίο 1>6ΐ11δ ιοβχίηιβ 
«\\τϋ ρβηβοΙ:!, 61 «οοίρβΓβ νΐΐ1θ6Γ3, 61 ρβΓβ^Γβ ρΓΟΠ- 
61861 ? Νοη 3υ()ίνί8ΐί ςοοϋ 86πρ1οιη βδΐ : ^νί^1η άίΐίρίί 
Ι)θΜίιιΐΜ, ααΐί^αί : βαρβΙΙαί αηίαη υηηαη βΙίηΜ^ίο^Μ 
Τ€άρίί (Η€Ϊ»τ, 12. 6)? Αι οιιιΐΐί, ίικιοίΐ, οίΓϋοάϋΟΐλίτ 

Ιΐ9Ρ6 ν'κΙβΟΐβδ. Νοη ίρδΟΓΟηΐ €30δ;ΐ, 86(1 ρΓΟρΙβΓ 8ΙΙ3Ι1) 

^ΙιιΗΗίαο). Νοο «ΙαΙοΓ βηίηι Ιιίο ηοίπδ ΙαϋοΓυο) ι*βα)ΐΐν 
η6Γ3ΐίο ; δβϋ $ηη1 Ιιίθ(ΐοί(ΐ6ηι δΐηιΐίοιη 6ΐ3Τ6η3 : ροβίβ» 
ΑίιΚίΟΐ βηίηι ρπειη43 βΐ οοΓοηχ. !η (βηιροτβ οι^ 
1υ€ΐα; βΐ ίο (Ιίβ ρ3θθΓ3ΐίί (α) ηβ ςυχηβ ηοίβίβοι βΐ 
3θίο)ί Γβηιί&δίοηβοι : 06€ οοηΓιιη()35 1οιηροΓ3. Αΐ οιοΐΐί 
8001, ίηςοίΐ, ίπιΙ)6θί1ΠθΓθ8. δβίΐ Οβοδ Ιιίδ βΐίαοι ρΐΌ» 
ν1(1ί1 ; 61 ρϋΓπιίδίΐ 01 οιοΐΐί βΐίαπι ]ο5ΐί Ιιίο (|00<|0β ίι» 

ρΓ0δρ6Γί(3ΐβ 3£6Γ601, ΟΟΟ ρΓυρΙβΓ ίΐΐοδ , 56<1 ρΓΟρΙβΓ 

ίιη1)6€ί11ίθΓ68. Οτΐ3Γ6 βίδί 16 ο0βιιάυηΐ ςοί 8οηΐΙη3ΠΙί-> 
€11006, 9Γ(ϋΓΐ66η1 ΓΟΓ909 ςοί ίο ςοίβΐβ νίΐ30) άβαθοι : 

61 δί 16 80ρρΐ30ΐ30ΐ δΟβΙβδϋ , ςοί Γϋ1)0δ ΙΐΙΟηΙΟΓ 80* 

« εοΟ)., ιιο6μ. 

* 53ή1. ία Ιβχΐυ Ιβ^Ηι Αα^ οΰΟΗταίβ άΐζφάτ&ηηί ; ίϋβι» 
οοη]66ϋ ία π)3γ^6, άί»φήΓαηιυί$. Μοχ ]ΐ£ νο6^5, άβ ηο• 
ιηίηο, οαιίιίαηΐ δβνΗ., Αββ.βίΟοΙΙ). 

(α) /η άΜ ραηοταΐη^ βου οηαύΒ §€ηεή$ ατίαηώαηη. ΕηηΙ 
αυΐβιη Ιυάοηιιη ββηβπι ςαίηςυβ, (]0£ υηβ νοεϋ «ΐνινίλο^ο• 
03)Μη(θΓ. Η30 (Ιβ Γβ νί(!β ίη ΑηΙί»]ΐιιΙ. ικκλπι, Τοαιο δ,ΙίΙ) 5^ 
Ρ3β.291. 91 ΕΧΡ0Β1Τ10 1Ν ΡδλΙ.ΜυΜ VII. η Ιτιρόν φοαιν, 5τι έπηγγ£{λατο Ιχθραίνειν τοις έχ6ροΙς 
αύτου. Κάί συναγωγή Λαώτ χνχΛώσει σβ. Μηδ^ν 
άνθρώπινον μη^ ένταΟθα ύ7Γ67Τ?ευ6. Κάν γάρ αί λέξεις 
τοκαυται, άλλα τά νοήματα θεοπρεπή. Τ( οδν έστι 
τ<^, ΚνκΛώσδί σε; Άντ\ του, $7ετα( σοι, υμνήσει 
σε, εύφημ{αν οΓσει σοι πολλήν. Επειδή γάρ διά 
χορών τούτο έπο(ουν, χύχλψ περιιστάμενοι έν τφ 
ναφ χαΐ έν τφ θυσιαστηρίφ, χζ\ ούτω τάς ευχαρι- 
στίας άνέφερον, άπ6 του σχήματος τής στάσεως αυ- 
τών τήν εύφημίαν ήνίξατο. 'Ο δέ λέγει τοιούτον 
έστιν • Έττέξελθβ, ^ήθησον. Τούτο γάρ σε καΐ παρά 
το?ς έχθρο?ς υψηλών ποιήσει, χα\ παρά του λαοΰ σου 
τΐολλάς οΓσει • τάς εύφημίοις. "Ορα πώς ου τδ αύτου 
ζητεΤ, άλλα τ6 του βεοΰ. Πανταχού γάρ βοΰλεται 
χαΐ παρά τοις εχθροις, χα\ παρά τοΙς οίχείοις αύτ^ν 
δοξάζεσθαι. Καί ύχέρ ταύτης εΙς ΰψος έπίστρεψοτ. 
Ύχέρ τίΜύιης^ τίνος; Τής συναγωγής, φηο(• ^ουτ- 
έστι, διά ταύτην ΕΙς ϋψος έπίστρεφοτ' Οψωσον 
ήμΑς, άνάγαγε ήμ^, υψηλά τιοίησον πράγματα, 
λαμπροτέραν αυτήν χα\ περιφανή ποίησον, ΙπΙ τήν 
^ροτέραν αυτήν εύπραγίαν Ιπανάγαγε. "Ορα δέ παν- 
ταχού ταΤς 1χετηρ(αις άναμιγνύντα χαΐ διδασχαλ(αν. 
Κα\ γάρ πρ6 τούτσα είκων, ΟΙχζείρησόν /ιβ, χαϊ 
βίσάχονσόν μου^ τρέπει τ6ν λάγον εΙς συμβουλήν, 
ούτω λέγων • ΥΙοΧ άνθρά^ωτ ίως Λότε βαρνχάρ- 
δίοι; Κα\ ΙνταΟθα εΙπών, Εις ΰγος έπίστρεψοτ^ 
Κύριε ^ επάγει • Κύριος χριτεϊ Λαούς. "Αλλος δέ 
φησι , Κύριος διχάσει. Διδάσχει τους νομίζοντας 
απλώς χα\ ώς Ιτυχεν άπαντα φέρεσΟαι, δτι πρόνοια 
τις Ιφέστηχε τοΤς πράγμασιν, απαιτούσα εύθύναςτών 
γΐ'/ομένων. Κρίσιν δέ ΙνταΟθα τήν τε μέλλουσαν λέ- 
γει, τήν τε παρουσαν. ΈχεΤ μίν γάρ χαΟόλου χα\ 
ή σα-^ής έχείνη * έχ μέρους δέ χα\ ενταύθα απαιτεί 
δίχα;, τους τε {(αΟυμοτέρους διεγείρων, χα\ τους 
άπιστοτέρους έφελχόμενος ε {ς τήν Κννοιαν τής περ\ 
τοΟ παντδς προνοίας. ΚρΧγότ /ιβ, Κύριε^ χατά την 
ίιχαιοσύγηγ μου• "Αλλος , Καχά τό δίχαιόν μου, 
ΚαΧ χατά τΐ(Τ άχαχίατ μου έχ' έμοΐ. ΣυττεΛε- 
σβήτω δ^ι χοτηρία άμαρτωΛων, "Αλλος φησ\ν, 
ΊίΧ€φτισθήτω χάχωσις χατά τώκ άσεβώτ. Καί 
χατευθυτεΊς δίχαιοτ• "Αλλος , ΚαΧ εδράσεις δί" 
χαιοτ. ηώς δ λέγων άλλαχόΰ,Μ^^ εΙσέΛβζ^ςεΙς χρίσιν 
μκτά του δούΛου σον, ΙνταΰΜ φησι, ΚρΜτμε χατά 
τ^^ διχαιοσύτητ μου ; "Οτι Ιτερον τούτο, καΥ Ιτε- 
ρον έχείνο. ΈχεΙ μέν γάρ λέγων, Μή εΙσέΛΘχ^ εΙς 
χρίσιν μετά του δούΛου σου^ μή χριΟ||ς σϋ πρδς 
έμέ, δηλοΙ, μηδέ πρδς άντιπαράθεσιν >> των ευεργε- 
σιών τών παρά σου τδν Ιμδν βίον εξέτασης. Δώ χα\ 
έπήγαγεν, "Οτι ού δοίΟΐωΘήσηοι έτώχιόν σου χάς 
<ωκ, τουτέστι, πρ6ς σέ χρινδμενος. [β2] ΈνταΟθα δέ ού 
τουτδ φησιν • ού γάρ κρός αύτδν χρίνεσθαι βούλεται, 
άλλα πρδς έαυτδν. Δώ χα\. Κατά τή^ διχαιοοιίτηκ 
μου^ είπε, τουτέστι, χατά τήν διχαιοσυνην τήν έμήν. 
Διχαιοσύνην δέ ένταΰΟα λέγει, τδ μή άρξαι χειρών 
άδίχων* δπιρ Ιλεγεν άν(ι»τέρω, ΕΙ έχοίησα τοϋτο^ 
χαΧ τά έξης. Τδ αύτδ δέ τούτο δηλοΙ τδ. Κατά τΐ^ν 
άκακίαν μου ' χατά τούτο βούλομαι χριΟήναι, φησί. 

• ϋιιο ιη». κάρα τφ λαφ σου πολλά; ά</ο(σιι. 
1> Βο^. οι χΙΙυ» προς άνιξήασιν. Πολλή χαΐ ενταύθα ή πα^($ησία τού διχαίου. Ταίίτα 
δέ λέγει εΙς άνάγχην έμπεσών. Ποίαν δή ταύτην ; 
"Οτι πονηράν τζαρά. τυολλοϊς άνοήτοις, άφ' ών Ιπα- 
σχεν, έκταίτο δόξαν. 01 γάρ πολλοί τών άνοήτων, 
άπδ τών συμφορών χα\ τδν βίον διαβάλ/ειν εΐώθα- 
σιν • δπερ χα\ έπ\ τού Ίώ6 γέγονε. Δι6 χα\ έλεγον, 
μηδέν αύτψ συνειδδτες πονηρδν Ούχ άξια ων ήμάρτη - 
χας μεμαστίγωσαι. Κα\ τδν Παύλον δέ πονηρόν τίνα 
χα\ χαχούργον φόντο είναι οΐ βάρβαροι, έτιειδή ή 
Εχις εΓχετο αυτού τής χειρός. Δι6 χαΐ Ελεγον, Σω- 
θέττα τόν άνθρωχοτ τούτον έχ της θαΛάσσης ή 
δίκη ^^»' ούχ είασε. Κα\ δ Σεμεε\ δέ άνδροφόνον 
έχάλει τδν Δαυ'ίδ, άπδ της συμφοράς ταύτην τήν 
ποντφάν περ\ αυτού φέρων-ψήφον. 

η' "Ιν' ούν χα\ ύμεΖς μή τούτο πάθητε ', φέρε μι- 
χρδν περ\ τούτων διαλεχθώμεν. Κα\ γάρ πολ).ών 
άχούω λεγόντων* ει έφίλει ό θεδς τους πένητας, ουκ 
&ν εΓασεν είναι πένητοκς * έτερων πάλιν, δταν Κδωσί 
τίνα ά^^ιυστί^ χα\ νόσφ μαχρ^ παλαίοντα' Πού αϊ 
έλεημοσύναι τού δεΙνος ; πού δέ αϊ εύπραγίαι ; *1ν* 
ουν μή τοιαύτα άμαρτάνητε, τδν περ\ τούτων ^ διευ- 
χρινήσωμεν λόγον. Ε( γάρ άνθρωπος νουν Ιχων, οΟτε 
μισάγαθος, ούτε φιλοπόνηρος γένοιτ' άν, πώς ού τολ- 
μ^Ις τοιαύτα λέγειν περ\ Κυρίου, δτι τους έν πενί^^, 
χάν έν άρετ^ ώσι, μισεΓ ό Θεός, τους δέ έν πλούτφ, 
χάν έν χαχί^, φιλεΐ, βλάσφημον στόμα άνοιγνυς, χα\ 
ούχ έννοών τής άτοπίαςτδ μέγεθος; 

•|ν* ούν μή τοιαύτα άμαρτάνης, μάθε τί φιλεϊ ό 
Θεδς χαΐ μισεΓ. Τίνα τοίνυν φιλεΐ ; Τδν τάς έντολάς 
αυτού τηρούντα. Τούτον γάρ άγοχ-ί^σω^ φησί, χαϊ 
έΛεύσομαι χρός αυτόν ού τδν πλουτούντχ, ού 
τδν ύγιαίνοντα, άλλα τδν υπακούοντα τοΖς έμοίς 
προστάγμασι. Τίνα δέ μισεί χα\ αποστρέφεται ; 
Τδν μή ποιούντα τάς έντολάς αυτού. "Οταν τοί- 
νυν Γδης τινά τάς έντολάς αυτού μή ποιούντα, 
καν ύγιαίνη, κάν πλούτφ περ(^<^έηται , έν το?ς 
μισού μένοις αύτδν τίθει - τδν δέ ένάρετον, κάν νο- 
σούντα {δης, χάν πενόμενον, έν τοΙς φιλουμένοις άρί• 
θμει. Ού γάρ έν τούτοις τά τής φιλίας, άλλ* έν έκζί- 
νοις. "Η ούχ όρ^ κα\ έ7:\ τών βιωτικών, τους τών 
βασιλέων φίλους, μάλιστα τούτους προχινδυνεύοντας 
έν πβλέμοις, κα\ τραύματα έχοντας, κα\ άποδημίαν 
στελλομένους ; Ούκ ήκουσας, ΐτι *0ν άγαχφ Κύριος^ 
χαιδεύεΐ' μαστιγοΐ δέ χάντ^ υΐόν, δν χαραδέχε- 
ται ; *Αλλά πολλο\ σκανδαλίζονται, φησί, ταύτα δρών- 
τες. Ού δι* αυτούς, άλλα διά τήν οίκείαν άνοιαν. Ού 
γάρ ενταύθα ή άντίδοσις ήμίν τών πόνων* άλλα τά μέν 
ενταύθα σκάμματα* τά δέ μετά ταύτα έπαθλα χαΐ 
στέφανοι. Μή ζήτει τοίνυν έν καιρφ τών παλαισμά- 
των [63] κα\ έν ήμέρ^ παγκρατίου τήν άνεσιν κα\ τήν 
άδειαν* μηδέ σύγχεε τους καιρούς. *Α).λ* ασθενέστε- 
ροι πολλο\, φησ\ν, είσίν. Άλλα κα\ τούτων προενόη- 
σεν δ Θεός* κα\ εΓασε πολλούς κα\ τών δικαίων έν 
εύπραγί<ίΐ και ενταύθα, ού δι* εκείνους, άλλα διά τους 
ασθενέστερους. *Οστε εΙ κα\ σκανδαλίζουσί σε οΐ έ>» 
θλίψει, οίκοδομείτωσά*; σε οί έν άνέσει• κα\ εί ύπο- 
σκελίζουσί σε οΐ ένεύπραγί^ι τών πονηρών, άνορθού- 

« ΟοΙΙ). (ν' ούν χαΙ ήμιίς μή τούτβ κάΟωμιν. 
Λ δινίΙ. ίη ΙβχΙυ διεριυνήσομιν, Ιο ηΐίΓβ. οοηι*. διβοφί. 
νωμεν. Κβ|?., ΟοΙΗ. βΐ ΜορβΙ. διβυχρινήσωιαν. Μοι 5$»να.^ δ. αΟΑΝΝΙδ ϋΗΙΙΙδΟδΤϋΜΙ ΑΚαίΙΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΌΓ. 93 

τκ)9άν σε ο( έν χολάα&ι χα\ τιμωρ^^. ϋύχ ή;(ουσας 
του Χρίστου λέγοντος, '£^ τφ κόσμφ ΟΛί^ιν εξετε ; 
Ύί τοίνυν ζητεΓς άνεσιν, εκείνου ταΟτα είπόντος ; ϋύχ 
ήχουσας αυτού λέγοντος, Ό κ('^σμος γαρτ^σεται^ 
ϋμεΊς άε\ Λνχηθήσεσθε ; "Ωστε ε1κ6ς ήν σκανδαλί- 
ζεσθαι τους άνοητοτέρους, εΐ τα εναντία έγένετο ών 
είτκν* εΐ βέ χατά άχολουθίαν πάντα προβαίνει, τίνος 
Ινεχεν σχανδαλίζ]} ; ΚαΙ τί*/ος Ινεκεν, φησίν, όυτω 
διετύπωσενό Θεός ; Μη εξέταζε, μηδέ πο/.υπραγμόνει. 
Ουδέ γάρ έρεΐ τό πΛάσμα τφ πΛάσα>'Τί' Τι με 
έ.τοίησας ούτω ; Δ(ά τούτο χα\ ό προφήτης έπετίμα 
το?ς Ίουδαίοις, δτι μυρίων γέμοντες χακών, του θεοΰ 
τάς όδους περιεργάζοντο, λέγων Γνώται τάς οδούς 
μον έχιθνμονσιγ, ώς Λαός δικαιοσύγίγιτ πεΛοιτι- 
κώς, καϊ κρίσιν Θεοναϋζοϋμ^ι έγκατειΛεΛοιχώς* 
δμοιον τΜιοΰντες, ώσπερ άν εΓ τις οΐκέτης προσχε- 
χρσϋχώς, χα\ μυρίων ύτϋεύθυνος ών εγκλημάτων , 
παρε\ς τδ λΰσαι τήν δργήν του δεσπάτου, εύθύνας 
αύτδν άπαιτοίη, τί δήποτε τοΟτο πεποίηχε. Μή δή 
ταΰτα ζήτει, άφε\ς τδ χλαίειν χαι θρηνείν, χα\ τά 
οίχεία άπονίπτεσθας κακά. Ταΰτα λέγω, ούχ ώς άπο- 
ρων τδν λόγον είπεϊν, άλλα βουλόμενός σε άπδ της 
πολυπραγμοσύνης ταύτης βίς τήν περί οΙκείας σιοτη- 
ρίας μέριμναν έμβαλεΓν. Τίνος ούν Ινεκεν οΟτως 
έπέταξε; Του γένους φειδδμενος του των άνθρώτεων. 
Τδνμένγάρ πδνον ενταύθα συνεκλή ρώσε ν, Ενθα βρα- 
χύς ό βίος* τους δέ στεφάνους εΙς τδ μέλλον έταμιεύ- 
σατο, Ενθα άγήρως χαί ατελεύτητος ό αιών. Κα\ ό 
μίν τϋδνος οίκτος ταχέως παραλύεται χα\ παρατρέχει• 
εκείνα δ& αθάνατα μένει, ουδέποτε πέρας Εχοντα. 
Άλλως δέ κα\ γυμνάζει τάς ψυχάς εΙς τδ της αρετής 
φίλτρον. Όταν μέν γάρ κα\ μετά πδνων αυτήν αίρή- 
ται, μηδέποτε Επαθλον λαμβάνουσα, μελέτη διακεΐ- 
σΟαι πρδς αυτήν μετά πολλής της ακριβείας • δταν δέ 
χλ\ μδθ' ηδονής τήν χαχίαν φεύγη, μηδέποτε κ4λα- 
σ'.ν υπομένουσα, γυμνάζεται μισείν αυτήν χα\ άπο- 
στρέφεσθαι. "Ωστε άπδ τούτου χα\ Ιξιν λήψεται τής 
άπεχθείας τής πρδς τήν πονηρίαν, χα\ τής άγάττης 
τής πρδς τήν άρετήν. Έστι κα\ Ετερος λόγος. Ποίος 
δε ούτος; *0τ( μάλιστα πρδς φιλοσοφίαν ή θλίψις 
αλείφει, κα\ Ισχυρότερους ποιεί. Κα\ μετ3ι τούτου 
πάλιν άλλος. Ποιος δέ ο^τος ; Βούλεται παιδεΰσαι των 
παρόντων ύπερορςίν, χα\ μή προσηλώσθαι, μηδέ συν- 
δεδέσθαι αύτοΐς. Διά δή τοΰτο χα\ Ολίψιν συνεκλήρωσε 
κα\ πόνον, κα\ τά χρηστά αυτά χ»\ φαιδρά εΰχατά- 
λυτα πεποίηκε. ΣυντεΛεσΟήτω διι ΛοτηρΙα [64] 
άμσρτωΛώτ, χαϊ κατενθνγε'ις δίκαιοτ. Τί έστι, 
Σχ;ττ8Λεσθήτω ; Έπάγαγε, φησ\, τιμωρίαν, χα\ 
στήσεις αύτοΟς τής κακίας. Καθάπερ γάρ αί σηπε- 
δόνες πιχροίς εΓχυυσι φαρμάχοις, χα\ καύσεσι κα\ 
τομαΐς* ο&τω χα\ ή πονηρία ύτιδ τιμωρίας κωλύεται• 

θ'. Ταυτ' ούν είδότας, ού τους τιμωρούμενους, ουδέ 
τους χολαζομένους δαχρύειν χρή, άλλα τους άμαρτά- 
νοντας ατιμωρητί. Πρώτον μέν γάρ κακδν, τδ άμαρ- 
τάνειν δεύτερον δέ, τδ άμαρτάνοντας μηδεμιάς τυγ- 
χάνειν θεραιιείας. Μάλλον δέ κα\ τούτο πρώτον εΓποι 
τις &ν δικαίως, και πολλφ χαλετΐώτατον. "Ωσπερ γάρ 
ού τδ νοσε?ν χαλετιδν, άλλα τδν νοσοΟντα μή θεραπεύε- 
σθαί' ουδέ τδν Εχοντα σηπεδόνα θρηνοΰμεν απλώς, 
άλλα τδν Εχοντα κα\ εΙκη κείμενον, κα\ μή τυγχά- 
νοντα Ιατρικών χειρών τδν δέ τεμνόμενον καΐ καιό- 
μενον, τούτον φαίημεν άν πρδς ύγίειαν όδζύειν, ού 
τήν άπδ τής τομής όδύνην βλέποντες, ά)»λά τήν άπδ 94 τής τομής ύγίειαν ούτω και 1π\ τής ψυχής διαχεΙβΟαε 
χρή, ούχ\ τους κολαζομένους (κα\ γάρ πρδς ύγίειαγ 
Ελκονται), άλλα τους άμαρτάνοντας ατιμωρητί 6ρη- 
νεΓν κα\ πενθεϊν. Κα\ εΐ αΐ τιμωρίαι τής πονηρίας 
εΙσ\κωλυτικα\, φησί, τίνος Ενεκεν ού καθ' έκάστην 
ήμέραν διδόαμεν δίκην τών ήμαρτημένων; "Οτι ει 
τούτο έγεγόνει, προανηρπάσΟη άν τδ γένος τών αν- 
θρώπων, καΐ ό τής μετανοίας καιρδς άνήρητο. Σκέπει 
γούν έπ\ του Παύλου. ΕΙ γάρ εκείνος Εδωκε δίκην τής 
διώξεως, χλ\ άνηρέθη, πώς άν Εσχε καιρδν μετανοή- 
σαι, χα\ μετά τήν μετάνοιαν τά μυρία έργάσασΟαι 
αγαθά, χα\ πάσαν, ώς εΙπείν, τήν οίκουμένην άπδ 
τής πλάνης έπ\ τήν άλήθειαν χειραγωγήσαι; Ούχ 
οράς κα\ τους Ιατρούς, δταν τις πολλά περικέηται 
τραύματα, ού τοσαύτην επάγοντας θεραπείαν, δσην 
απαιτεί τών τραυμάτων ή φύσις, άλλ' δσην φέρει τής 
δυνάμεως ή ύπόστασις, Γνα μή, τά τραύματα Οερα- 
πεύσαντες, τδν κάμνοντα άπενέγκωσι ; Διά δή τοΰτο 
ό θεδς ούτε πάνταςδμου χολάζει, ούτε πά'/τας χατ" 
άξίαν, άλλ^ ήρεμα, χα\ ένδιδούς* χα\ πολλάκις ενα 
τιμωρούμενος, δι*Ιχ£ίνου πολλούς έσωφρόνισε.ΤοΟτο 
χα\ έπι του σώματος γίνεται τυολλάχις* ένδς έκκοπή 
μέλους έτέροις πλείοσιν ύγείαν παρέσ/εν "Ορα δέ 
του δικαίου τήν φιλόστοργον ψυχήν, πώς πανταχού τ6 
χοιν^ συμφέρον ζητεί, χα\ τής κακίας τήν άναίρεσιν, 
ούχ Ινα αύτδς δίκην λάβη παρά τών εχθρών , άλλ' ίνα 
οΐ έχθροΙ παύσωνται τής τυονηρίας. Τούτο τοίναν 
πανταχού σχοπώμεν, δπως σταίη τά τής κακίχ;, χα\ 
θρηνώμβν τους έν ταύτη δντας, καν σηρικχ ωιι ιζι- 
ρικείμενοι Ιμάτια* χα\ μακαρίζωμεν τους έν άρετ?^, 
κάν πενί^ ^^άτη παλαίωσιν, άπδ τών έξωθεν ε£ς 
τήν διάνοιαν έχατέρων είσιόντες. Τότε γάρ οψόμεθα 
του μέν τδν πλούτον, τού δέ τήν πίνίαν. Τί γάρ, εΙ 
λαμπράν στολήν Εξωθεν περιβέβληται ; τί τών εργα- 
στηρίων διενήνοχε, κα\ τών ξύλων τών άνε/όντων 
αυτά ■ ; τί τών λαμβανόντων αυτά πωλεϊν ούτος εύ- 
πορώτερος; "Αλλ* ούχ ό τού δικαίου πλούτος [65] 
τοιούτος, άλλα μόνιμος κα\ πεττηγώς. ΕΙ δέ ούχ αΐ- 
σθάνονται οΐ πλουτούντες έν πενία δντες, ουδέν Οαυ- 
μαστόν. Ουδέ οΐ φρενίτιδι κατεχόμενοι αΓσθησιν τής 
νόσου λαμβάνουσι, χα\ διά τούτο μάλιστα είσιν έλεε<• 
νο\, ού μακαρισταί. ΕΙ γάρ ^^σΟοντο, κάν πρδς τδν 
Ιατρδν Ετρεχον νυν δέ τής κακίας τούτο τδ χαλειτώ- 
τατον, δτι έν αυτή δντες, ούδ' δτι είσιν ε ν αύτ^ ίτυν- 
ορώσι. Μή δή τούτο Γδης, δτι χαίρει πλούτων ό πλού- 
σιος• άλλα δι' αύτδ τούτο μάλιστα αύτδν δάκρυσον, 
δτι ουδέ αΙσΟάνεται, έν δσψ κείται κακώ. Ού γάρ 
άνθρώπινον τό έπΙ τούτοις άγάλλεσΟαι, άλλ' άλογίας 
έσχατης. Καϊ κατευθυτεϊς δίκαιον. Τί έστι τούτο ; 
Τών γάρ πονηρών χολασθέντων, φησ\, προσεκτιχώ- 
τεροι οΐ δίκαιοι γίνονται. "Ωστε δύο εντεύθεν τά 
αγαθά* έκεΐνοί τε γάρ τής πονηρίας αφίστανται, χα\ 
ούτοι τή αρετή μάλλον προσέρχονται. "Ωσπερ γάρ 
ύγιαίνων άνθρωπος Ιδών τίνα καιόμενον. ή τεμιόμε- 
νον, προσεκτικώτερος περ\ τήν ύγείαν ^ ίνεται* ούτω 
δή κα\ ενταύθα. Κα\ γάρ πολλοί τών τότε έσκανδαλί- 
ζοντο, κα\ τών δοκού ντων έαυτοίς πρόσεχε ιν, έπ\ τ^ 
τών πονηρών εύημίρία άτελέστερον ετι διακείμενοι. 
Αιδ κα\ ούτος άλλαχού Ελεγε* Παρ* όΛίγον έξεχνΟτι 

* ΑΙϋ τών ξύλων τών περιχειμένων αυτά. 93 ΕΧΡ08^ΙΤΙ0 ΙΝ 

€0ΐΜΐιβ, Ιβ βη^αηΐ βΐ ΓοΟΓββηΐ ηιΓι ΙοπριβηΙυΓ αο ρυ- 
ηΙιιηΐηΓ. Νοη ιυάίνίβΐΊ €1ιπ8ΐαιη (Ιίοεηΐβιη : !η ηιυηάο 
αΐβαίοηϋηί ΗαίϋΙήίΗ (Λοαη. 16. 33) ? Ουίϋ 6Γςοςυ:ΐΐΠ5 
ςιΓΐ6ΐ6ΐη οοιη ϋΐβ Ιιχο (1Ίχ6ηΐ? Νοη »υ(Ιίνί$Γι €υη^ 
(Ιί^βηΚβιη : ΜηπάοΛ ρακΜΐι ; νο$ απίπη ίτίϋίΐία α/Ιΐ" 
άαιύηί (ΙΠά. ν. Μ)? ΡΓοίηόβ οοπδεηίαοβυιη 68561 
οΟβικϋ ίηβίρίβηΙίοΓΰβ, βί ϋ8 ςυ» άϊιΐί βΥβηΐΓΰηΙ οοιι- 
ΐηΗβ : ιίη αυΐβιη οιπηία βγοηίυηΐ 6χ οοηδβςυβηΐίϋ , 
€αΓ βτςο οββικίβηβ ? Ε( ουΓ, ίηηυΙΙ, Οβυβ ΐΐη ϋ60Γ6νΊΐ? 
Νύ ιη(|αίΓ6 , ηβο βίβ ηίιηίυιη ουΓίοβαβ. Νβίξηί βηίηι 
άίαί βρηίΜίΜη βρηίο {Ηοη. 9. 20) : €ητ ϊμ ήο (εαϋΐ ? 
ΡΓορΐ6Γβ& βΐίαηίΐ ρΓορΗοΐα ίηοΓοραΙ)^! ^υ(]φ08 , ςοοιΐ 
οαηι ϊηηυιηβηϋΗίΐΝΜ €886ΐιΙ ιιΐ3ΐί8 ΓβΓοηί , ΙΚ•ί νΐαβ 
ηίιηΙ<( οιιηοββ βεηιΙβΓβηΐιΐΓ, (1ίθ6ΐι8 : 8άτ€ νία§ ηιβη§ 
ά£$ίά€ταηί , ίαηιηηατη ροριι/ιιι ^ηί [εάί ραΐΐάοτη , γ( 
μάίάηιη Οά ηιί ηοη τΗί/ξΜΐ [Ι$αί. 58. !2 ) : ρβπηϋβ 
Γα€ί6ΐι1β8, 10 8ί ςιιίβ 86Γνυ8 ηιιί ο1Γ(*η(ϋ3&βΐ , οι ίιιηιι- 
ιηβπιΙιίΠυπι €886( γ6ιι8 επιηΊηυηι , οηιίιΐβιιβ βΐυάίυιη 
ΑάΙιίΐΜΓβ υΐ 8(Μΐ6ΐυ? ίη (Ιοίϋίηί,βχίςαΐ &1) θο ηΐιοηοιη, 
€αΓ 810 Γ«*θϋΗι• Νο Ηοτο ίΐαςυο ίηςυίηβ » ηοο 068808 
Ι16Γ6, 61 1ιΐ)ΐ(6Γβ, 6ΐ Ιυ:ι ροοοΑίβ &1)ΙυοΓ6. ΙΙχΌ ϋίοο ηοη 
φΐοϋ ηοη ρθΗ8ίηι ταΐίοηοιη (ΙίοοΓβ, 86(1 νοίβπδ 16 ηΐ) 
Ιηο ηίηΗ8 ουηο8α ίην68ΐί£;ηΙίοιΐ6 0(1 βαΐυΐΐβ Ιυ.τ οηπιηι 
ΐΓ9(1αΓ6Γ0. ΟϋΓ 61*^0 810 ]υ88ίΙ? Ππηιοπο £;6η6Π ρ»Γ- 
€*οη8• 1^ΐΜ>Γ6ΐη οηίπι ϊιίο , υΙ)ί 1>Γ6νί8 681 νίΐα , αΐΐΓΐ- 
Ιμνι, Γ.»Γοη:ΐ8 αυ(6ΐη ίη ΓυΙηηιιη Γ686Γνανίι , αΐιί $6ηΊί 
6χρ6Γ8 681 χνυηι , 6ΐ ηιιπιςιιαιιι ΩηίβηιΙυπι. Εΐ Ιιίο 
ςιι'κΐϋΐη ΐ3Κ>οτ οοΙβΓΪΐΟΓ 8θΙνίΐυΓ 61 ρΓ.6ΐ6ΓηυίΙ : ίΙ1& 
ηυΐΰπι πιαηβηΙ ίιηπκ)Γΐ3ΐίη , οΐ ηιιιη(|ΐΐ9πι (ΐ68Ίΐηπι. 
ΑΙίθ(]υί αυΐοηι 6Χ6Γ66Ι ΰϋαπι &ηίπια8 αά ιηιΟΓοηι υΊγ- 
Ι•ιΙί8. Οηβηϋο οηίιη νοί ουπι ΙαΙ>οηΙ)ΐΐ8 ίρκιπι οΓι^ίΙ , 
ϋοηάηηι ρΓχιηίυηι Μ6θίρΐ6η8 , ιη6<!ί(.ιΐυΓ ΟΓξ» οοιη 
ικ^οππιιίβΝίπιο &ίΟοΙ : ηυ&ικίο αυίοιη οΐίηιη οηηι νοίιι- 
ρΐ3ΐ€ Γιι^ϋ νίιίοηι , βιιρρίίοίυιη ηοηϋαπι οχροπα , Λά 
ίριηιη (κΐίο ΗαΙιβηιΙυηι 61 βνβηΑηιΙιιιη 6Χ6Γ66ΐηΓ. Γηϋβ 
Αβ ιιΐ 6χ Ιιοο αοοίρίαΐ ΙιαΜίαιη 61 οθϋ 8(ΐ¥6Γ8η8 ίιη- 
ρτοΙ>ίΐαΐ6ηίΐ , οΐ αηιοηβ ίη τίϋυΐύηι. ΕβΙ βΐίιηι αΐία 
ηΐίο. Οιι:ι η.ιιη «υΐβπι 69 681 ? ΑίΙΙίοιίο ηο8 νοΙ ιπΑχίπιβ 
βχοίΐαΐ, οοηβπηηΐ, οΐ ΓοηίθΓ68 ΓοϋόίΙ 0(ΐ8ΐυ(1ίυιη 8α• 
ρ^βηΐΐφ. Ει ουηι Ιιοο 6ΐίαηι Αΐί&. Οηχηαπι Αυίβηι 6»? 

νΐΐΚ ηοβ (ΙοΟΟΓΟ ρη*86ηΓΐΑ (ΐ68ρί66Γ6, 61 ηοη 6ΐ8 6886 
•ηΐΧ08 61 3ΐΙί§9ΐ08. ΡΓ0ρ(6Γβ9 2ί11ίθΓΐΟΙ16ΙΟ »ΙΙηΐΗΐϋ 6ΐ 

ΙλΙχΜ^ηι : ηυ» &αΐ6πι 5οηι βαηΐ 6ΐ)αοιηκΐ2ΐ , υι ίβοϋβ 
■οΙνβΓοηΐιΐΓ 606011. ϋοηίνηΐΜβΙντ η€ηηίιία ρβ^Μίοπιηι, 
Η άη\ψ€$ /ΐΜίΜίη. Οιι'κΐ 681, ϋοηίΗηηιείΗτ Τ ΙηΓ6Γ, 
ίηηαίΐ, •ηρρ1ίοίυηίΐ, οΐ Γορππιοβ ϋΙο8 α νίΐίο. Ου6πΐΑ(]- 
κιοϋιυη βηίιη υΙοοπι ριιιηιΐβ οοιίυηΐ ηηιαΗβ σιβιΙίΓβ• 
ηΐΰηΐίβ , ιΐ8Ιίοηί 61 86θΓιοιΓιΙ>ιΐ8 : ιΐα οΐίαπι ρ6Γ βυρρΓι- 
οίηηι 8Γ06ΐυΓ ιηιρΐΌΐ)ίΙη8• 

9. Ι秀ηάί ηηί ρο$ί ρβΰοαίπη Ηκ ηοη ρΜηΐϋηίΗΤ. 
6μγ ρ€€€αΙστ€$ ηοη άαηΐ Ηκ ροηΐΜ γ€ΰΰαίοτηηϊ, — ευοι 
Ιι;Γ0 6Π{0Ηΐΐ6ΐΙί|;3πια$, ηοη ορθΓΐ6ΐ 608 4βθ6Γ6<]υί 
ροηίιηιΐιΐΓ βΐ 8υρρ1{οΙο &ίηοίυιιΐυΓ, 86(ΐ6θ8ςυΙρ6θοαη- 
168 ηυΙίΑ• οηηίηο ρ<£ΐια8 Ιααηΐ. Ρηηιυπι οηίιη πιαίιιηι 
681, ρ6008Γβ : 8θουηώιηι «αίοιη , βί ρ6008ηΐίΙ)υ8 ηυΙΙ» 
8ϋΙιίΚ>6αΐυΓ ηιοιΙΙοίηα. Ιπιο ν6] Ιιοο ρΗπιυηι ]ιιτ6 (Ιίχοπΐ 
Ι|αί8ρίαηι, 61 )οη26 ^πινίυβ. Ου6ηια(1ηιο(1υπι 6Ηίπι ηοη 
βπιν6 681 χ^ΓοίαΓΟ, 80(1 6υηι ςυί α'^ΓΟίαΙ ηοη ουπίΓΐ; 
000 ουη: ηυί υΙοοΓΟ ρυΐι'κίο 1αΙ>0Γ»ΐ ^ΙαιρΙίοίΐΟΓ, άο- ΡδΛΙΜυΜ VII. ]^| 

06ηιυ$, 56(1 ςιΓι ΙαϋοΓοί ςπί(Ιοηι , 6( ].'ΐθοΐ η6£[ΐ60ΐίηι , 
ηοο ΙκιΙ)6( ηιοϋίουπι ηυί 6ί ηιαηυ8 :ιϋΙιίΙ)63ΐ : οηηι 
αυίοπι ςιιί 8θίιΐ(ΙΐΐυΓ 61 υπίυΓ, ϋίχβηηιυς ίΐοτ &ϋ 8ηη1- 
Ι9ΐ6η) ίη£;Γ0(]ί, ηοη α&ρίοίοηΐ6δ (ΙοΙοκιη ηοί οχ 560ΐίο• 
η6, δοίΐ δαηΐΐαίβηι, «ιοοβ 6χ 6α οηΙϋΓ : ίΐα 6(ίλΐη οροΓ- 
161 ηο8 ίη ηηίηια βΠίοί , ΐΜ8βΓ6 (]αί(ΐ6Πΐ 61 06Γβ , ηοη 
608 ςηί ρυηίυιιΐυΓ (ΐηΙιυηΐυΓβηίηι %ά 88ηί!8ΐ6ηι), 86ίΙ 
608 {(αί ουπι ροοοαηΐ, ηοη (ΙαηΙ ρο^ηαβ. Ει 8ί ροΒπα* , 
ίη(]ϋΐ68, ρ6εοαΐ9ρΓθΙη1)6ΐ)1,οηΓ ηοη (|υο(ί<1ί6 (Ι.ιηΗΐ8 
ραΜίαϋ ρ6θοαΐθΓυηι? ^υοη^.Ίιη 8ί Ιιοο Γαοίηηι οδϋΟΐ, 
ρηεΓ6ρ1υπι Γυί8&6ΐ Ιιοιηαηυιη £;βηυ8, 6ΐ5υΙ)Ι;αυπι 68861 
(6ηιρυ8 ρθΒηίΐ6ηΐίχ. Ιϋ οοπ8ί(1οΓ9 ίη Ρβοΐο. 5ί οηίιη 
ί1ΐ6 (Ι6(1ί8&6( ρ6Γ86ί|υυΐίοηί8 ρθΒΐιη8, 61 Γυί886ΐ 5υΙ)Ια- 
108, ςυοπιοϋο 1ΐ3ΐ)υί886ΐ (6ηιρυ8 Αςοηιΐί ρ(£ηίΐ6ηΐί9ηι« 
61 ρο8ΐ ροΒηί(6η(ί3πι Γαοίοηϋί Ικιηα ίηηπιηοΓ», υηίν6Γ- 
8υπΐ(]υ6 ρ6η6 ΐ6ΓΓαηιηι 0Γΐ)6ΐη ϋ6(]υ06η(]ί αΙ) 6γγογ6 »<1 
ν6Γίια(6Πΐ ? Νοη νίϋβδ 6ΐί8ηι ηιβϋίοοβ , ηηαπιΐο (|ηί3 
ιηυΙΐί8 681 ηΙΓοοίϋβ νιι1η6ΓίΙ>η8 , η•>η Ιαηΐβπι :(ϋΙΓιΙΐ6Γβ 
ηΐ6<Ιίοίη&ηι , ηηιιηίαηι |>ο.ςΐυΙ»1 ηαΐυπι νυΙηΰΓυιη , 86(1 
ςιιηηΐηηι Γ6Γυηΐ νΊπ•8 Γ]η<, ηυί 681 83υοίαΙη8, η6« (Ιυηι 
νηΙη6π1)Η5 ιηβ(ΐ6ηΐυΓ, ο^^γοΙππ) <]β ηΐ6(ΙίοΐοΗ»ιιΙ? Κα 
(Ιο οαΐΐί>α Οου» ηβο οπιηοδ &ίιηιι1 ραηίΐ, η60 οηιιΐ68 ρτο 
ιηοηιίδ , βοϋ 86η8ίπι 6( &1ί(|υαιιΐηπι οοϋοηδ : 61 8χρο 
υηυηι ρηηίοηδ , πιυ1ΐο8 ροΓ ίΙΙυιη 6η)6ΐΐ(ΐ3¥ίΙ. Ηοο 
6ΐίαηι 8:ρρο Ωΐ ίη οοΓροΓο : υηίϋ8 ηιοπιΗΓί ηΙ)86ί88ίο 
ρΙυπϋυ8 αΐϋδ ρπ6ΐ)ΐιίΙ 8αηίΟΐ6Π). ΥίιΙβ Αυΐ6Π) ο:ιπ<»ΐο 
ρίοπαπι ]υ8ΐί Αηίηιαπι, ςυοηιοιίο υΙ>ί(|υ6 ςαχπΐ (]ΐιοιΙ 
68( οοηίΐηιυηίΐ6Γ υΐίΐβ, «Ι ρβοοαίυηι ϋο ηιβιΐίο ΐοΙΙηΐπΓ, 
ηοη ιιΐ 8υηι&1 ροΒίιαδ (Ιο ίηίηιίοίβ , 86(1 υΐ ίπίηιίοί 
06886ηΐ αϊ) ίη)ρΓθ1)ίΐ8ΐο• ΙΙοο ογ^ο δβηιροΓ 8ρ00ΐ6ΠΙ»8, 
υΙ 8ί8(αΐ0Γ νίΐίηιη, 6( Ιυ^6&π)α8 6θ$ ςυί ϋΐο ΐ6η6ΐι1υΓ, 
οΐίαηίδί 86Γίοί8 νβ8ΐίΙ)υ8 8ίηΐ ίηιΐυΐί : 6θ8ςηο ο <1ίν6ΐ'8θ 
1)62108 ]ιΐ(ϋοοιηυ8 ηιιί βηηΐ νίηυΐβ ρΓΧ(ϋιί , οΐίβηικί 
ουπι οχίΓΟπια Ιηορία οοΠηοΐοηΐιΐΓ , βΙ) οχΐ6ηοτίΙ)ΐΐ8 ίη 
οοςίΐαΐίοηοηι υ(ηυ8(]υ6 8υ1ΐ6(ΐηΐ68. Τπηο οηίηι νΐ(ΐ6- 
1>ίηιυ8 Ιιη]υ8 (Ιίνί(ίβ8, ϋΐίυβ ίηορί:ιηι. Οηί(Ι 6ηίηίΐ, 81 

8ρΐ6η(ϋιΐΑ ν6$ΐ6 6ΧΐΠη860η8 681 ίπ(ΙυΙΙΙ8?(|ϋί(1 (Ιί1Γ6Γ( 

ιΙ) οΓηοίηίβ 61 1ί(:ηί8 ςυ» οβπι Γβηιηΐ ? ςυ^ι ίη γθ 681 
ϋ8 ΙοουρΙβίίοΓ, ηηί οαηι ν6η(ΐ6η(ΐ3ηι 9θθίρίυηΐ? Α( ηοη 
«ΐίιιβΠΜΜίί 8υηΙ ]υ8ΐί (Ιίγίΐίχ, 86(1 ΙΙππφ 61 8ΐαΙ>ίί68. 
ΟικκΙ 8! ηοη 86η(ίυη( (Ιίνίΐ68 86 6586 ίη ρ3υρ6Γϋιΐ6, ηίΐιίΐ 
ηιίηιηι. Ν6θϋ οΙιαπι ηιαίυηι βοηΐίυηΐ,ίΐυί ΐ2ΐ)οπιη( ρΙίΓο- 
η68ί : 6ΐ ρΓορΐ6Γ6Α 8υη( ιη3χίπίΐ6 ΐΒί86ηη(Ιί, ηοη Ι)69ΐί 
«Ιϋοοηϋί. 51 6ηίηίΐ 86ηΙίΓ6ηΙ, &(1 π)6(Ιίουπι ιιοουΓΚΓοηΙ : 
ηυηο αοίοιη Ιιοο 68ΐ ίη νίΐίο ((ΓΑ¥ί88ΐηιιιηι. ({ηοϋ ουηι ίη 
60 8ίηΐ, ηβ 86 ΐ|υί(ΐ6Πΐ ίη60 6886 86ηΙίαιιΙ. Νο Ιιοο ι*68ρ(>- 
Χ6η8, ςικκΐ 86 0886 (ΙίνίΙβιη Ι^ΐαΐυΓ (Ιίν6ϋ, 86(1 ρΓΟρίΟΓ 
Ιιοο ίρ8ηηι νοΙ ιη&χίιηο (ΙϋΟβ, ςυο(1 ηβ βοηΐίιΐ (|ΐιί(ΐ6ηι 
Ιπ ςιιαηΐο ηιηΐο ν6Γ86ΐυΓ. Νοη 68ΐ 6ηίπι Ιιυηΐ9ΐιαπι , 
86(1 3 ί3ΐίοη6 ηι&χίπ)6 αΐίβηηπι , ρΓορΐ6Γ6& βχ8υΙΐ•Γβ. 
Ει ιϋηρύί ]ν§ΐΗηί. ΟηίιΙ Ιιοο 081? ΡΙβχίβ 6ηίπι Ικιρτο- 
1)18, ίη(]υίι , Ουηΐ ]υ8ΐί αΐΙοηΙίοΓοβ. ΡιόιιμΙο ιΐυο ΙιΙυο 
Ικιηη οηυηΙυΓ : η&ηι βΐ ϋΐί τίΐΐο (Ι68ί8(υη1 , βΐ Ιιί 8(1 
νίΠιιΐΰΐη Π)9(;ί8 α€00(1υηΙ. 0υ6ηί)α(1ιηο(1ηηι 6ηίιη Ιιοιιιο 
8«ιιιΐ8 οιιπι νί(ΐ6ΐ ςοβιηρίληι υΗ ιυΐ 8608Γί , Γ6(Ι(ΙίΐυΓ 
ιΙΐοηΐίοΓ 3(1 8:ιηί(αΐ6ηίΐ : ίΐα Ιιίο οΐιαπί• Εΐ6ηίιη ηιυΐϋ 
οοπιιη φΐί Ιυηο οΓαηΐ , ο0οη(ΙϋΙκιηΐαΓ , οΐίβπι 60Γυπι 
ςυί νίίΙοΙαηΐιΐΓ ί>ίΙ>Ιίρ8ίϋ ηΐΐοη(1υΓΰ , ρΓορίΟΓ ηκιΙοΓυιη 
ρΓ(»5ροΓίΐ3ΐοη) αϋΐΐϋο ίιηΙ)0€ίΙΙία8 »(ΙϋθΐΙ. Οιιλ^ι:<^^(α^ !•5 δ. ΙΟΑΝΝΙδ ΟΗΚΥδΟδΤΟΜΙ 

ΙΓιο 6ΐί3ΐη 8ΓιΙ)ί αίοΙΙ : Ρ^ηβ β^Μΐ ιβηΙ ρτΜ$αί ιιια, 
φιΟΛίαιη ωηηίαΐΜ $ηηι ρτορί&τ ιιήηηοί {ΡεαΙ. 72. 2). 
ΑΙΪΙ1& 3ϋΐ6ΐη ΓυΓ&υβ : βιαίΓβ νια νηρίοτΗΐη ρτ^ροτα-- 
ΙΗΤ (4€τ. 12. !)? ΟυίηβΐΊηηι 4ο1) ηιυΙΐ& ηυ;ΐ!Γ6ΐ)&1 
6]υ&ιιιο<ϋ. δ64ΐ ηυηο ςυίιίβηι ιηιρβΓΓβΰΓια» αίΤϋοΓι Ιιχΰ 
<ϋΰΰ1>8ηΐ , 61 Ιΐ3)€ ςιιΧΓϋΙκιηΙ : ηυηο &υΐ6ΐη ηαΐΐα 68( 
(ϋςηιΐδ νεοΊ^ , ςυί 1ιί$ ρβΠυΓίιαΙυΓ : ςυί Ιοί βΙ Ιαη(3 
|ΐ1ιί1θ)^|)1)ί;£ ΐΜ^ίΐΑ (ΙίϋΊοΊΐ, 64 (Ιβ ίυ1ϋπ& Ι^ϋβ (1θ£[πι&ΐ4 
«ΰοορΐΐ, £1 (16 |$6ΐΐ6ηπιι αο ΐ^%\\ο ^ρετϋα» 6(1οοΐυ8 6&1, 
ίΙΙίο κΐη^υΐοβ ΑεοβμΙυΓΟβ ρΓΟ ιηβηΐίβ. 8ϋτηΙαη$ €θτάα 
€ί ταΐ€$ Οβια ία$1α$. II. Αά]Ηίατίιι»η ηιαιη α Οοηύηο » 
^ιιί Μΐ/νο< {αοίΐ Υ€€ίο$ οοτάε, ΑΙΐαβ : Εχαηιίηαΐοτ οοτ• 
ώνηι €ί π'ηπηι /)α»;ι<3/ια, ά€(εΜθτ ηκιιι. Εΐ &1ίιΐ5 : 
^^ν^ }ΜίΗ$. δβρίυ^ι^ΐηΐβ 801601 ίΙαάΊχβηιπΙ': ^ΓΓΐ»• 
ίαιαοοτάα βί τ€ηβ* 06Μ$, Ιη$ααη ανΜϋΗηι μομι α Οΰο. 
ϋίιϋ βυιη 6&8β ]υ<ϋθ3ΐθΓΐιιη 0Γΐ)6αι Ιετπ» , (ΙίοίΙ άβίη• 
εβρ&ύϋαιη ςυοιηοάο 84ΐ]ΐΜϋθ2ΐΙθΓαβ. Οίχίΐ θοηι ιιοα 
€|;6Γβ 165111)05, ποο ρτοΐΜΐΓιοιιί1>υ9, ηοη (ΙβιηοπδίΓαΐίο- 
ηΐΐΗΐ», ηοη βοπρϋβ αοΐ ίη$ΐΓυηΐ6ηΐί8 , αυ( λΐίο 6]υ&- 
ιικκίί : ίρ$6 651 6ηΙπι ςυί βοΐΐ βϋ^ηι ςο» βοΒΐ «κ&πα. 
Ν6(Ιί€»ΐ6Γςο 8(υΙΐΜ5 ςοίβρίαπι : Εΐςοοπιθ(1ο]οάί€αΙ)ίΐ 
ηιυικίυπι ιαηΐιιιη ? Ουί 6ηΊιη ίβοΊΐ , οοιίι ηοη 68861 , ίβ 
(αοΐυιΐ) ίυιΙίαώΗ. Κ6η68 αυΐ6πι Ιιίο (ΙίοίΙ ηιβηΐίβ »Γ6Αηα, 
ηιΐφ 50111 ήιΐίηια. ςο£ 5οηΙ ρΐΌίαικΙίβδίοΜΐ, 6Χ ρο^ίΐυπι 
ρ9Γΐί8 ίϋ ίιιηοβιιδ. 

10. Ουίϋ 6£ΐ, 8€ηίΐαη§? ^\ϊσά αΐίυβ ά\ι\ί, ΡΓθ6αιιι. 
Εΐ8ί 51111 ΑΐιΙβηι Ιιοπΐ2ηχ ϋίοΐίοπββ » 8οηΙ Ι^ηιεη 86η8λ 
060 οι>ην6ηί6ηΙί&. Ουοηοβάπιοϋυπι 6ηίπι ΡλοΙοβ ουπι 
ίϋαΐ, ΰνί ααΐ€ηι $€ηιίαΐατ οοτάα (Κοηι. 8. 27), 8€ηιαΐΓί 

ρΟίΓΐΙ, ρΓΟ ^ροΠβ 56ίΓβ *. 6ΐί8Π1 ΙΐίΟ ΙΓΙΚ/βΙΚ, ρΐΌ ρ6Γ• 

Γ6€16 οο^ηο&οοηίο. ΕχαπιΊηΐΓ6 &αΐ6αι 681 ηοϋλΓβ, (]νο4 
651 ρ6ΓΓ6εΐ9Β δοΊβηΐί» : οΐ 61Ί2Π1 άίοίΐ ΡαοΙυβ : Οηιιάα 
αηΙβΜ $ηηί ηπάα €ΐ τβΜπρίηαΐα οοπϋ» έ)Η$(ΙΙβ^Γ. 4, 13). 
^ΜΡΛαηί ρβϋηάα ηηϋ. — /ιαίιιη• ΟΜΟΒϋιιη ιμιιμ. 
ΑΠΟ» : ^Μιη^ ά€[€ηίθτ μ^μ. Ουίά 681, /ικίΜΐη αιυή- 
ϋαΐΗ ίη€ηηί α θ€θ ? ^ο^6 86 πΐ6Γίΐθ πιίΐιί οοηΐίη^οΐ 
Μ 1)60 : ηίΗϋ 6ηΊπι ρ6ΐο Ίη]ο&Ιηηκ Οο»γ6 51 8υρ6Γ- 
ηΐΜΐι αιιχϋίυπι ίιηρ6ΐΓ3Γ6 νοίοιηββ, 68 8υηΐ ρο- 
Ιβηϋη , <|υ£ 6Γΐ8ηι ]ο5ΐί 1ΐ3ΐ)6ηΐ Γ8ΐίοη6ηι : ο( η8ΐυΓ8 
ρ6ΐΐιίοηί& &ΐΐΓ8ΐΐ3ηιυ5 ουχίΐίοοι ςίυ8, Οηί $€ηαΐ τ$αο» 
€οτά€, Ιΐοο 681 6]υ8 οΓϋείοοι , Ιιοβο 681 61 60η6Ι16ΐθ<1θ• 
Οοοηίαπι 6Γ|;ο η66 6^0 οοηι ίηίοτίλ ρΓ0¥068τί , ηβε 
υ1εί5€ί <Ι65Ή16Γ0 : ρΓορΐ6Γ68 πιΊΙιΊ |υ5ΐοπι ΓυβΓΗ 8 060 
«υχίΐίυηι. Ηχο 6γ|;ο οοηι 8θΊαπιθ8, ηίΐιίΐ ρ6ΐ&ηΐ08 6]θ5- 
«ιιοϋί • <ιοο<1 ν6ΐ6ΐ (1οη8Γιοη6πι. Ου8η(1ο 6ηίη) οοηίπι 
4ΐΓιη)ίοο8ρ6ΐίν6η5, ηοη 681 ]θ5ΐαπι φ10^ ρ6ΐΐ8 8υχί» 
Ιίυηι; 65( 6ηίιη οοηΐΓ8ηυπι Ιβ^ί 6]υ8, ςοί ρπ6ΐ)6ΐ. 
1ΐΊ<ΐ6ΐη 6ΐί8ηι ςιΐ8η<1ο (ϋνί(ί88» ςυβηάο ροΙο)ιηΐυ<ϋη6ηι, 
4|ΐΐ8ηϋο 8ΐίηοί4ΐ 8ΐίθ(Ι <|00(1 8<1 Ιι&ηο νίΐαπ) ρ6Γΐίη6ΐ, 
<|ΐιοιΙ ργοβΙογΩοιΙ , ρ6ΐίν6τί8 , 1(1 65ΐ οοοίπιτίοοι ρΙΓιΙο- 
κορΙιΜΒ βηίιηχ. Ρ6ΐ8Πΐο8 βΓ|;ο, οι 6ΐί8πι οοηϋοςοβηιηΓ. 
12. 1>€ΐα )μ4€» /ιίλΙνι , /οτ/ίι, €ΐ ραΐί£η$, α ηαηι ηοη 
ίη{(ίταα ρφτ ήηρηΙο$ έϋα, ΑΗοβ άίοΐΐ : Ρτ€ΐηεΗ$ ^ιιο- 

* υοιιβοοάβχ Γ^ίΜΜίΟαΙ: ΐ)€Μ]ααη^βΗΧίΰα»ηηΐ€ΐαη 
α η€0, ΕΙ 8ερίναρίηία ίία άιχβηηα, βίο. υϋΙ οΙββΓνββ ^^1^^- 
βοβίοιηιιιη, ροδΙςοΑίη Ιβχίαιη δοηρίΟΓχ υΐ Ααΐίοοίιΐ» 1ρ^(^ 
Ι»ΙιΐΓ &ΐυιΐ6πιΐ, 16X0101 56^08^1113 Ιοΐ6τρτ6ΐυιη ςυ85ΐ (1ΐ- 
τβΓ5αηι, 30 Γβνβπι ηοη ρ3ηιπι ν8Γΐ2ηΐ6ΐη αΠοιτο. ιΐΐαϋ λΐι• 
Ι«πι βχ ιηη6(8ΐο βχοπιι>Ιιηαπι ρΐΌτοαίοΙ^Ι, (1β ςυο ρΙυι1ΐΜΐ5 
ίη ΐΐΓβίΐΜίοοβ. ΑΚ€ΗΙΕΡ. €ΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 9β 

ΐΊάίβ. Η6ΐ)ΓΧ08 αυ(6πι , Ιη οηιιιι νί/α *• ΕΙΚ 8Γιυ5 : Αίί- 
ηαιι« , {ταη€ηί , ηοη ριυιίβΜ, ^οοϋ 80ΐ6ΐο (ΙίϋίΙ , 6&* 
6]υ5ηιο<ϋ. δί 681 ]υ5ΐο8, νοίοΐ οηιηίιιο ροπίΓΟ ίιΐΜ|υοίΐ; 
51 ίοΠίβ, οπιηίηο ροΐ6ΓίΙ. Εΐ οΐιί , ίπςοίΐ, 651 οΐβιηβιι- 
Ιία • 51 ]0516 ]ο(1ίθ8ΐ)ί( ? ΓΓίηιυηι ςϋ'ιϋοηι ίη οο , €|ΐιιιι1 
ηοη δίαϋηι ρ(£η88 ίηί1ί|[8ΐ , ρπΒοΙρυβ^οβ ίη 6ο . ι|ιμη1 

]:ΐΐη 0ΐηηί8 ρ6008ΐ8 Γ6Πΐί86ΓίΙ ρ6Γ ΐ8¥80Γ0ηΐ Γ0($6ΙΙ«Τ»> 

1101115 ; 5θθοη(1ο 8υΐ6ηι , ςοοά 6ΐί8ηι ά6ϋ6Γίΐ ροβίιίίοιι- 
Ιΐ8ΐη. δί βηίπι 00£ίΐ8ν6Π5, ηθ5 ροοο&ΓΟ ςιι^ΐίίΐίο, ΐυιΐ€ 
ηΐ8χΙηΐ6 νί<ΐ6ΐ)ί8 ίιΐ6ΐΐ85ίΐ6ηι 6]θ8 οίοοιοηΐί» ηι;ι^ηί(ο- 
ά'ηι&η. Οοοά ςοίάβηι 6ΐί8πι 8ί9ηίβθ8η8 , 8οΙιίυηχίΐ ; 
(1ίθ6η8 : θ0Η»]Ηά€χ]η$ΐΗ$, (οτύ$^ &ι ραΐί^ηι. ΟυΙ>ίια$ 
οοΓ, οοηι Τ6ΐίΐ 61 ρο58ίΙ, ηοη ροηί8ΐ? Οί^οο, ίιΐφΐί4, 

6ΗΠ1 6886 ρ8ΐίβηΐ6ΐη, η60 ίηί6Γ6ηΐ6ΐη ίΓ801 )>0Γ 5ίΐΙ|$α* 
1θ8 (Ιί68. Ν6 <Ιθί8 6ηίΠ1 8ΐθ1ΐ08 6X18111061 6001 ρΓΟ)ΐ1ϋ« 

ίηιΙ)6θίΠίΐ3ΐ6πι ηοη οίοίδοί, 08ΐ6η<1ίΐ 08θ58οι (1ϋ8ΐίοιιί& : 
ςοο<Ι Πίΐ8|;η8 Ιΐ3ΐ)68ΐ 8ρ8ΐί8 61 πΐ8£;η8ηι ηΐ6ηί>0ΓΔΐιι ρα• 
1ί6ηϋα. Οοί8 6ηΙπι ρΓορΐ6Γ68 πιίΐίβ 681 61 ραΐίοιίί; , ιιΐ 
16 8(ίιΙυο8( 8(1 ρ<Βηλΐ6ηΐί8πι, (]08η(1ο ιιίΐιίΐ ιίΙ)ί ρΓθ4ΐοβ( 
Ιιοο ιιΐ6(]ίθ8πΐ6ηΐοπι , 6ΐί8ηι ο)οί5θίΐυΓ. Νο5 ΟΓ^ΐ) ςυο• 
Ιίίΐίβ ϋί^ηί 8υηιυ8 ςοί ροπί8πιθΓ. Νί5ί οοίηι ίΐπ βββοΙ* 
ηοη Ι8ηις08ΐη πιβ^ηοιη ροβοί586( ί11θ(1 : Νοη ΊΗ[α•€9ί9 
ίταηί ρ€τ $ίη§υΙο$ ώ^Λ ; 56(1 Ι8πιςιΐ8ηι Γ65υ8 ςυίιίβιιι 
Ιιοο ρο5ΐοΐ8ηΐίΙ)θ5, Οοί 8016Π1 οίβηιοηϋλ ]05ΐαηι ΰοΐιί• 
1>6ηΐ6 ροοίΐίοηοιο, Ιιοο (ΙίοίΙ. νί(ΐ68 ςυοοιο<1ο Ιιίο βΐίαιιι 
08ΐ6η(1ϋ 06υηι α ηιοΐ65(ί8 8ΐί6ηοηι, 61 ρυιιίΐίοηοιιι 
«ρρ^ϋαΐ ]Γ8ΐη ? Ν6ηιο 6ηίπι ίΓ8Πΐ ίηΓοΓΐ 8ΐϋ : 56<1 ίρ8€ 
4υί(Ι«η) Ιΐ3ΐ)6( ίΓ8ΐη, 5ορρ1Ιοίοηι 30ΐ6ηι ΐοΓοΠ ηΐίί. 
Νίΐιίΐ 6η[0 5ΐκηίΓιο3ΐ 8ΐίο(1 ςο8Πΐ ρυηίϋοηβιη . ειιιη 
(ΙίοίΙ , Εί ηοη ίη[€Τ€η$ ίταηι ρ€τ ηηρπΙοΒ άίβ§, Εΐ ςιιο- 
ηιθ4ΐο (ΙίοίΙ, Ρσ ηη§νΙο$ άΐη * ? 1ιΐ(;Γ6(1ί3ΐυΓ υηο5(|αί•- 
ςο6 808ηι οοη8θί6ηΙί3ΐη , 61 Ιοηο νί(]βί)ίΐ. υΐ βιιίΗ• 

ρΓΦΐ6ΓΠΐία8ηΐ 3Γ08η3 Οθ]α8(|υ6 Ρ600313 , ΙΐΟΒΟ ςοίίΙϋΙΙΙ 

οοπιπιοηί8 ςυί8 6£Γϋ£ί64 ? 0οχη3ηι βοίοιη 68 8υηι ? 
0οί8 651 (1ίο8 ίη (|υο ηοη βοςιιίΐετ ογ6πιιι8 , 61 €ΐιιιι 
ηΐ8|[η8 η6βΙί^6ηΐί8? Ουο<1 8ΐιΐβη] Ιιοο 6ΐί3ΐη ίΓ3 (Ιί^ιιι« 
8ίΐ , Ιιίηο 8θίη ροΐβ5ΐ. Οίο οηίηι πιίΐιί : βί 3(1 ]υ(1ίθ6ΐιι 

05011808 80068816868, 6( ΟΟηνίοΐΟβ 65868, ηΟη άύ Ιβ 
8ΐ8ϋπΐ 80Πΐρ8ί886ΐ ρ<βη88 , 6ΐ «1515561 ίη 6Χ8ίΙίΐΙΙΙΙ ? 

€6Γ(β, ίη(ΐυί8 : Ιιοαιο 6ηίπι 681. Ει ςοί(1 ΐοπι? δι «μιμ 
Ιιοηιο 8ίί66ΐ08 681 000(0106118 , 000 Γοοπΐ χ<|υοη ιϋ 

ΐΓ3503ΐαΤ ; 8ΐΐ 60 οηίηι 0ΟθΙθΠ16ΐί8 8060108 651, φΜ βλΙ 
6ί ΙΐΟΟΟΓΟ £(|υ8ΐΐ8 : 1)6118 801601 ΟΟΟίΟΠΙΟΐίΑ βΟβΟΐΐΜ, 
]θΓ6 8θρρ1ίθίυΠ1 ίΔ4θΐ6ηΙ ; ηΐ3]08 60ίπΐ 651 1)00 ρ60€»• 

Ιοιη 60 , ςοο(1 Οΐ ίο Ιιοιηίοβηι. Εΐ Ιιοηιο ηυί(]6ηι Ιιοο 

Γ8θ1ΐ , ςθΧΓ608 (|00(1 80001 681 : 0608 8016ΠΙ ςυθ(1 β8| 

Ιυοιη. Οθ3ΐοο1)Γ6πι ν6ΐ Ιιοο ηοηιίηο ]υ5ΐίο8 ίΓ&808ΐΗΓ. 
Νοο 651 6ηίιη Φςυ8ΐ6 , 608 οοηΐ6ΐηο6Γ6 ςοί 803 (]υαο- 
ΓοηΙ, 61 60ΠΙ ({(ΐί (|υχ (ιΐ8. Ηοο ιη3]θΓβπι οπίπ) ίπιηι 

* Ιο Ηβ1)Γ;λΙϋθ Ιοίυδ Ιοουβ ίΐ3 }β£[ίΐιΐΓ, 0Τ"^1 ΟνΤ, 
ίΓεηιεη$ βυΐ ίηάίίίηαη» ρβτ οηαιιαη άίειη. Ιη ΒίΜϋδ ΥϋΓο φΐ;6 
00138 6( 1601)0065 ΗβχβρΙυηηη ίο ηΜίΓ^Ιοβ Γβίϋηιοί, οιιιη 

3ΐϋ5 }60ΐ1υθϋ)Ο5 βΐίβηΐ ΗβΙίΠΙ^ ¥6Η)3 (^Τΰβέίβ Ιίΐ6Γί5(ΐ6• 

50Γίρ(3 ΓβΓβΓοηΙΟΓ. ΐο ΰοΙ1)6Γϋηο βυΐοηι ςαορίαω ακ1ίο(νΜ6 
ίη Π)3Τβίη6 Ι^^ΙΟΓ ^ρϋίος, ζΜΜ4, φ>8 νοοβ βχρτΗηίΙυτ Ε3!Π 
ίΙΙυίΙ Η6ΐ)Γ3ΐοαα). εΐιτγδοβίοακιβ νβτο, 3υ( 1ίθΓ3Γίθ8 ςοϊβ- 
ρίαω οχίϋΐιιηανίΐ , )ίίϋ(1 ζ^η^ 6556 νο(χ»η (^χοβπα ζΜ<ν, 
ρυίΒηβςυβ ίη ΐΙβΙϊπεορΓΟ ήμ^βν. άίειη, βχρτίηιΐ ζ^ίν, ΧΛΚηη^ 

113 |>05υΐΙ, ό II έβ^βίος ιι«τ« «««ην ζ^ίν : Ηβ^ίΓΟΒία 51 νβ //β^ΤΟΐ- 

εινί ιβχιηα, ρ€τ ιοίαηι νϋαιη. Νοο 3ΐίυη(1β ϋΠΌΓβιη οτΐπ ρο* 
(111886 νί(ΐ6(ιΐΓ. ΟοϋϋυΙβ ΗβΧ3ρΐ3 ηο6ΐΓ3 3(1 Ιιηηο Ιοοαοι. 

* βο^. Εί φιωηοΰΐο ηυοίΐάίβ ιπΰ (Οφά ηαηαί ? 95 ΕΧΡ05ΐτΐΟ ΙΝ 

τύ ^ίαί!ήματά /αν, δη έζήΛιοσα έχΐ το7ς άκόμοις. 
•ΑΧλος δέ πάλιν Τί δτι οδός άσε€ώτ ενοδονται ; 
Κα\ ό Ίώβ δΙ πολλά τοιαύτα εζήτει. Άλλα τόττ μίν 
άτιλέστερον διακείμενοι, ταύτα ?φασκον οΐ φάσχον- 
τες, χα\ έ^^ήτουν οΐ ζητοΟντες* νΰν δέ ούδεμιοίς συγ- 
γνώμης 4ξ'•ος ό τούτοις θορύβου μένος, δ τοσαυτα 
9ΐλοσοφεΓν μαθών, χα\ περ\ των μελλόντων τοιαύτα 
δόγματα δεξάμενος, κα\ τδν ιζερί γεέννης κα\ τ6ν περί 
βασιλείας σαφέστερον διδαχθείς λδγον, κα\ δτι τάχατ' 
άξίαν Ικαστος έχεΤ άπολήψεται. Έτάζωτ καρδίας 
καΧ νερρούς ό θεός δΙχαιος,Έβοήβειά μου παρά 
τον θεον του σώζοντος τους εϋΟεις γ ή καρδίφ. 
Άλλος, Ό έταστ^ις καρ^ιωτ χάί νερρωτ ό Θεός 
δίκαιος^ ό υπερασπιστής μου, Κα\ Ιτερος, Ό θεός 
δίκαιος. 01 Έβδομήχοντα • δ& οΟτως εΐινον, Έτά- 
ζώτ καρδίας καΐ τεφρούς ό θεός, άικαΐα ή βοή- 
θεια μον παρά τον θεον. Εΐπεν δτι χρινεΐ τήν οΐ- 
χουμένην, λέγει λοιπδν χαΧ πώς χρινεΐ. Είπε ν δτι ού 
μαρτύρων δεδμβνος, ούχ έλεγχων, ούχ αποδείξεων, 
ού γραμματείων, ούχ &λλου των τοιούτων ούδενδς* 
«ύτ6ς γ^ρ έστιν 6 τά άπδ^^&ητα έπιατάμβνος. Μ^ το(- 
νυν λεγέτω τις των άνοήτων' ΚαΙ πώς χρςνιΐ τδν 
χδσμον τοσούτον δντα ; Ό γάρ ποιήσας ούχ δντα, χα\ 
γενδμενον χρινεΤ. Νεφρούς δέ ενταύθα τά άπό^^&ητα 
τ1{ς διανοίας λέγει, τά ένδδτατα, τά βαθύτατα, άπ6 
της θέσειυς τού μορίου αΐνιξάμινος. 

ι'. Τί έστιν, ^Ετάζωτ ; 'Οπερ ό Λλλος είπε, Αοκιμά" 
Γωκ. ΕΙ δέ χα\ άνθριόπιναι αΐ λέξεις, &λλά θεοπρεπη 
τά νοήματα. "Ωσπερ γάρ 6 Παύλος λέγων, V δέ 
ίρευνϋτ τάς καρδίας^ τδ ερευνών, &ντΙ τού σαφώς 
εΐδέναι, τίθησιν ούτω χα\ οίτος, τδ ΙΡτίΚωτ, άντΙ 
τοΟ ακριβώς έπίοτασθαι. Κα\ τδ βασανίσαι δέ τδ 
γυμνώσαί [66] έστιν, δπερ ακριβούς έστιν επιστήμης 
χα\ γνώσεως• ώ; χαΐ Παύλος φησι• Πάντα δέ γυμνά 
καϊ τετραχηΛισμένα τοΊς όφθαΛμοΙς αύτου. 

Αιχαία ή βοήθεια μου. 'Αλλος, ΑΙκοίος ό 
υπερασπιστής μον. Τί έστι, Αιχαία ή βοήθεια 
μον παρά τον θεον; Διχαίως &ν γ^νοιτό μοι, 
φησι, παρά τού θεού* ουδέν γάρ Αδιχον αίτώ. 
"ύστε εί μέλλοιμ^ν άπολαύειν συμμαχίοις της &νΐι>- 
Ο&ν, τοιαύτα α2τε?ν δεΙ, & χα\ τδν τού διχαίοΰ λόγον 
Ιχει* 7να τ^ φύσει της αΙτήσεως τήν ^οπΙ)ν έπιοπα- 
σώμεθα Τον σώζοντος τους ζϋβεΊς τ^ καρδίςι. 
Τούτο Εργον αύτφ , τούτο Ιθος αύτφ. Επειδή τοίνυν 
χα\ έγώ ούχ ήρξα χειρών άδίχων , ουδέ άμύνασθαι 
επιθυμώ, διά τούτο δνχαία &ν γένοιτο ή βοήθιιά μου 
παρά τού Θεού. Ταύτα ουν είδότες , μηδέν τοιούτον 
αΐτώμιν, δ κωλύει τίρτ δδσιν. Όταν γάρ χβτά έχθρων 
αΐτ^ς, ούχ Ιστι δικαία ή βοήθεια σου * έναντέα γάρ 
έστι τψ νόμψ τού παρέχοντος • χΛν πλούτον α1τ1|ς , 
χάν κάλλος αΙτΙ^ς , χάν δτιούν τοιούτον α<τ^ς βιωτι- 
κδν, παρ«(&(&έον , χα\ εναντίον τ^ της ψυχής φιλβσο- 
φί^. ΑΙτώμεν τοίνυν ώστε χα\ έπιτυχείν. Ό βίβι^ς 
χριτϊ\ς δίκαιος^ χα\ Ισχνρός^ χα) μ€υ'ρόβυ^ιος^ καϊ 
μ^\ οργίων έπάγων χαΰ* έκάστ\\ν ήμέραν. Άλλος 
φησ\ν, ^Εμβρι^ιώμε^-ος κατά πασαν ήμέραν. Ό δέ 

* 1}οη5ΐ €0<]^χ Ιτιρός οησιν* ό θεός δίκαιοζ, ή βοήΟχιά μου 
■αρά τού Θιού. ΚαΙ ο( έβδομήχοντα. ΡΒΛίΙΐυΜ VII. 96 

ΈβραΤος, Κατά πασαν ζωήν. Κα\ άλλος, ΆπειΛού- 
μένος, έμβριμώμεί'ΟΓ, ού κοΛάζων.^0 δέ λέγει τοιού- 
τον έστιν* ΕΙ δίκαιο;, πάντιος βουλή σετα ι τους αδίκους 
κολάσαι * εΐ Ισχυρδς , πάντως δυνήσεται. Κα\ πού, 
φησ\, τά της φιλανθρωπίας, εί κατά τδ δίκαιον κρίνει; 
Πρώτον μέν, έν τφ μή κατά π^ας έπάγειν τήν δίχην *», 
μίλλονδέ πρδ τούτου, έν τφ πάντα άφεΤναι τά αμαρ- 
τήματα διά λουτρού παλιγγενεσίας• δεύτερον δέ έν 
τω κα\ μετάνοιαν δούναι. Άν γάρ έννοήσης, δτι καθ* 
έκάστην άμαρτάνομεν ήμέραν, τίτε μάλιστα δψει 
αυτού τδ άφατον μέγεθος της φιλανθρωπία:. "Ο δή 
κα\ έμφαίνων έπήγαγε, λέγων Ό θεός χριτ^ο 
δίκαιος , χάί Ισχυρός, καϊ μαχρόθνμος. *ΑπορεΤς, 
έπεί κα\ δύναται κα\ βούλεται, τίνος ένεκεν ού κολά- 
ζει ; Μάνθανε, φησιν , δτι μακρδθυμος, χα\ μή δργήν 
έπάγων καθ* έκάστην ήμέραν. "ίνα γάρ μή τις τών 
άνοήτων νομίση , δτι δι' άσθένειαν ούχ έπεξέρχεται , 
δείχνυσι της μελλήσεως τήν αΐτίαν • δτι μεγάλα κα\ 
ή μακροθυμία μέτρα !χει. Έπειδί) γάρ διά τούτο 
μακροθυμεΤ, εΙς μετάνοιαν σε άγων, δταν άπδ τού 
φαρμάκου €θύτο\Γ μηδέν κερδάνης, κα\ έπεξέρχεται. 
Άρα καθ' έκάστην ήμέραν τού κολάζεσθαί έσμεν 
άξιοι. Ουδέ γάρ άν, εί μή τούτο ?ίν , ώς μέγα τι τέ- 
θεικε τδ, Μή όργ^ιν έπάγων καθ* έκάστην ήμέραν, 
'Αλλ' ώς τών πραγμάτιον μέν τούτο απαιτούντων , 
της δέ τού θεού φιλανθρωπίας έπεχούσης^ τήν άξίαν 
κδλασιν, τούτδ φησιν. ΕΤδες κα\ ενταύθα πώς τδ άνε- 
παχθές τού Θεού δείκνυσι , κα\ τήν κόλασιν δργήν 
λέγει; ΟύδεΙς γάρ δργήν επάγει άλλω, άλλα τήν μέν 
δργήν αύτδς Ιχει, τήν δέ κδλασιν επάγει έτέρψ. Ουδέν 
οδν άλλο, 1 67] ή τήν κ^ίλασιν δηλοΙ τψ είπείν, Καϊ 
/ιή φτήν έπάγων καθ' έκάστην ήιιέραν. Κα\ πώς 
φησι. Καθ" έκαστων ήμέραν ^ ; ΕΙσελθέτω έκαστος εΙς 
τδ εαυτού συνειδδς, χα\ τδτβ δψεται. "Ινα γάρ παρώ 
τά άπδ^(5ητα έκαστου αμαρτήματα, ταύτα δή τά 
κοινά τί; διαφεύξεται; ΠοΤα δή τούτα; Ποία έστ\ν 
ήμερα, ξ μή Ρ'ΐ^.^ύμωζ εύχ4μεθα κα\ μετά πολλής 
δλιγο)ρίας; "Οτι δέ τούτο δργής άξιον, δήλον εντεύ- 
θεν. Είπε γάρ μοι* ε! δικαστή χασμώμενος προσήλ- 
θες, κα\ διηλέγχθης, ούκ άν σε ευθέως δίκην άπήτησε, 
κα\ είς τήν ύπερορίαν μετέστησε ; ΝαΙ, φησίν • 
άνθρωπος γάρ έστι. Κα\ τί τούτο ; Ανθρωπος μέν 
γάρ ύβρισθ2\ς, ούκ άν εΓη δίκαιος άγανακτεΤν • παρά 
γάρ τού δμοτίμου ύβρίσθη • δ δέ θεδς ύβριζδμε*/ος , 
δικαίως άν έπαγάγοι τήν δίκην. Μείζων γάρ αύτη ή 
αμαρτία τΤ|ς είς άνθρωπον. Κα\ δ μέν άνθρωπος τδ 
εαυτού ζητών τούτο ποιεΖ * δ δέ Θεδς τδ σόν. "ύστε 
χατά τούτο, άξιον τούτο μάλλον άγαναχτήσβως. Οό 
γάρ έστιν ίσον χαταφρονεϊν τών τά εαυτών ζητούν• 
των, χα\ τον τά σά. Τούτο γάρ μείζονος δργής άξιον, 
δταν μηδέ «ίτείν μέλλων τά σοέ συμφέροντα, νήφη;• 
Τίς δέ έστιν, δς ούχ ύβρισε τδν άδελφδν είχη ; Μή γάρ 
μοι είπης, δπ οίχέτην ύβρισεν* Έγ γέφ Χριβττφ ούκ 
δρσεν, ού θήΛν, ού δονΛος , ούκ έΛεύβερός έστι. 
Τίς πάλιν Ας «6 κατηγιδρηην, ούδΙ έψεύσατο; δς ούχ 

^ υηαβ τήν τΐ|Μ*ρί«ν. 

<• Κγ^. χα) πώς χοΛ' Ιχ. ήμ. άξιοι, *Γ,σιν, οργής. 07* 8. ]ΟΑΝΝΙδ ΟΙΙΗΥδΟδΤΟΜΙ ΑΚΟΗΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 98 €Ϊ<5ίν άχολάστοις ό^ΟαλμοΓς γυναίκα ; δς ούχ έβάσκη- 
νδν ; δς ούχ £Χ£νοδ<^ξη3εν ; δς ούχ έφθέγξατο ^ήμα άρ- 
γόν; Πάντα δέ ταΰτα ύτΛ χόλασιν ΧΕΪται.ΚαΙ ε Ι μέν 
περί τά ριιοτιχά μή δντβς σπουδαίοι , μηδέ έν τοΓς 
ιτνευματιχοίςήμεν, συγγνώμης άνήμεν άξιοι* νΰνδέ 
καΐ ταύτης άπεστερήμβθα της απολογίας. Κα\ γάρ έν 
έχεινοις μέν έγρηγορδτες έσμέν, έν τούτοις δέ άναπε- 
πτωχότες. "Οστε δέ μ); άκούοντας , δτι μακρόθυμος » 
^ΟυμοτέρουςγενέσΟαι, έπήγαγεν • 'Έάγ μ^ έΛίστρΟ" 
(ρΎ\Τ€, τίιν/ίομ^ίΐίαν αύζον σζίΛϋώσει. "Ετερος δέ 
φησι. Την μάχαιραν αντον άκο^7\σεί. Τό τόξοτ «ύ- 
τον ενέτεινε, χαϊ ήτοίμ(ΐσεν αυτό," ΑΧΧος φησίν, '^ϊ«- 
τε-νεϊ •. ΚαΙ έν αύτφ ήτοίμασβ σκεύη θανάτου. Τά 
βέΛη αντον τοΊς χαιομένοις έζεφγάσατο. Άλλος 
9ησ\ν, ΕΙς τ δ καίειν, 

ια'. Ύί ενταύθα έρουσιν οΐ άνθρωπβμορφοντδνθεδν 
λέγοντες, έκ του λέγεσθαι χεΖρας χα\ πέδας χαΐ 
οφθαλμούς ίχειν; Άρα τόξα Λνω, χα\ βέλη, κα\ 
άκ<5νη , κα\ μάχαιρα, χα\ φαρέτρα; Κα\ μήν άλλος 
φη σ{ν • Έν τφ έπιβΧέψαι σε , ταραχθησονται έπΙ 
σον δρη, ΚαΙ αύτδς ^ουτος• V έαιβΛέχων έπϊ τ^ν 
<) ην, κίά Λοιων αϋτ^ν τρέμειν, ΕΙ δέ όρων μόνον 
την γην, κα\ λίθων τήκει φύσιν, πολλψ μάλλον έπ' 
άνΟριόπων ίοΰτο δυνήσεται. Τίνος ουν ένεκεν άπδ 
τοϋ μόνον Ιδείν καταστρέψαι δυνάμενος τήν οίκου μέ« 
νην, μάλλον δέ άπδ του έθελήσαι μόνον (ό γάρ θελή- 
ματι μόνον ποιήσας αυτήν, εΟδηλον 2τι κα\ θελήματι 
μόνφ άνελεΓν δύναται), [68] λέγεται (^μφαίαν έχειν 
κα\ τόξον ; ΕΙ γάρ '£κ τη χεφΐ αϋτον τά πέρατα 
της γης, Καϊ οΙ ένοιχονντες έν αντη, ώς ακρίδες* 
κα\ Πάντα τά έθνη ώς σταγών άπό κάδου, χαϊ ώς 
/^οπή ζνγοϋ Λογίσθήσεται • κα\ ό άγγελος δέ αύτοΰ 
έξελθών, έν βραχείς καιρού ροι:^ έκατδν όγδοήκοντα 
πέντε χιλιάδας άνείλε• τ£ λέγω άγγελος; μυίαι κα\ 
κάμπαι κα\ σκώληκες τ6 των ΑΙγυπτίων στρατότιεδον 
απώλεσαν* που τόξου αυτόθι χρεία; που δέ μαχαί- 
ρας ; Τίνος ούν Ινβχεν ταΰτα εΓρηται ; Διά τήν των 
άκουόντων παχύτητα, κα\ ώστε το?ς όνόμασι τοϊς 
συντρόφοις των δπλων κατασεϊσαι αυτών την διά- 
νοιαν. Ου γάρ έν τ^ χειρ\ ή τυνοή πάντων ημών, κα\ 
οΖ κατά πρόσωπον ψύχους αύτου ουδαμώς τις ύπο- 
στήσεται , πώς δπλων δεϊ τούτφ ; 'Αλλ' δπερ Ιφθην 
εΙπών, διά την παχύτητα κα\ τήν άναισθησίαν τών 
άκουόντων ούτω ταΰτα εΓρηται. Τί δέ έστι, Καϊ 
στιΛ&!ί}σει ; 'Αχονήσει. "Άρα οδν χα\ άχόνης χρεία ; 
χα\ Ιδς περ\ τήν μάχαιραν ; Κα\ τίς άν ταΰτα, νουν 
{χων, άνέξεται ούτως έκλα6ε?ν ώς εΓρηται ; Άλλ* δπερ 
ίφθην εΙπών, τήν τιμωρίαν διά πάντων σχηματίζει, 
χα\ έπ\ τά παχύτερα πρόβισιν, ώστε χα\ τους σφόδρα 
ανόητους συνιδείν, δτι ού δεϊ ταϊς λέξεσι παραχαθή- 
σθαι, άλλα θεοπρεπεΓς εννοίας έχ τούτων λαμβάνειν. 
"Οστε εΓ τις άπορε! τίνος Ενεκεν θυμ^ εΓρηται περί 
Θεοΰ καν οργή, ι^ολλφ μάλλον τούτων Ενεκεν απορή- 
σει. ΕΙ δέ ταΰτα ούχ ώς εΓρηται έχληπτέον, άλλα ^ Οιιο η», έντενεΐ. Η»ε ΙηΙβιρτβΙλϋο τΜβΙαΓ 6Μ6 δ^ιη- 
ηιΐϋΐιί: Ιβ€ΐίο ΗβΙ>ηίο β$1 ^γπίβίεηάίΐ; έντενεΐ εβΚβ 1)606 
6χρΗιηΗ νοΰβηα Η6]}Π[ίοη], ίηίεηάίΙ,^τίΛΏΐ βοίΗοβΙ, εκτε- 
θεί βΐίιοα είνβ βχίεηάιί, ορροΠαηβ ><1Ιι1Ι>6ΐυΓ. ί6€ΐοΓ{$ ]υ- 
άκίο ρβπηΗΙίιηυδ ςηβαι παιΗΙ Ιβοϋοηβαι «ΙορΙ^το. θεοπρεπώς, εδόηλον δτι κα\ τά περί Ουμοΰ κα\ όργης• 
ή δέ παχύτης τών λέξεων, ώστε χαΟικέσθαι τής τών 
ακροατών παχύτητος. Διά τοι τοΰτο ουδέ τοις είρη- 
μένοις ήρκέσθη , άλλ' Ετι πρόεισιν έπ\ τδ άνθρωτη- 
νώτερον, τδν φόβον αύξων. Ού γάρ ^μφαίαν αύτδν 
Εχοντα εισάγει μόνον, άλλα κα\ όπλιζόμενον. Επειδή 
γάρ ούχ ομοίως τις φοβείται άκούων, δτι άκονατβι ή 
μάχαιρα, κα\ δτι τδ τόξον μετά χεϊρας, άπ6 των 
ανθρωπίνων σχημάτων χατασείει τήν διάνοιαν τών 
άκουόντων, λέγων • Τδ τόξον αϋτον ενέτεινε^ χαΐ 
^(τοίμασεν αυτό• φοβών τδν άκούοντα, όμοΰ χβ\ 
τήν μακροθυμίαν κα\ τήν όργήν ένδεικνύ μένος. Ου 
γάρ βΤπεν, άφήχεν, ουδέ, Ελαβεν, άλλ', ΈνέτεννΒ 
%αΙ ^{ΤοΙμασΒ• τουτέστιν , "Ετοιμος έστι πρ6ς τήν 
άφεσιν. Κα\ τί θαυμάζεις, εΐ έν τζ Παλαιά οΟτως 
εΓρηται, δπουγε χα\ έν τί| Καιν^ Ιουδαίοις διάλεγα 
μένος δ ^Ιωάννης τοιούτον τι λέγει ; "Ηδη δέ χαϊ ή 
άζίνη αρδς τήτ φΐζαν τών δένδρων κείται. Τί ουν; 
δρυτόμον ό Θεδς μιμείται άξίνη χόπτοντα ξύλα ; κ«1 
άξίνην έχληπτέον χα\ ξύλα; Άπαγε• ώσπερ οΟδέ 
άχυρα κα\ σϊτον, δταν λέγη • Οι5 τδ πτύον έτ «ί 
χΒίρϊ αϋτον , χαϊ διαχαβαριεϊ τ^ν άΛωνα αϋτον^ 
χαϊ τδν μέν σΊτον συνάζει εΙς τήν άποθήκην αϋ^ 
τον, τδ δέ άχνρον χαταχαύσει πνρϊ άσβέστφ. Ί'Ις 
ουν έστιν ή άξίνη; Ή τιμω{$ία κα\ ή κόλασις. Τίνα 
δέ τά δένδρα; 01 άνθρωποι. Τίνα δέ τά άχυρα; 01 
φαύλοι. Τίς ό σΤτος ; 01 χρηστοί. Τί τδ πτύον ; *Η 
διάκρισις. Ούτω χα\ ενταύθα ^ομφαία, χα\ τόξον, 
χα\ βέλη, ή χόλασις κα\ ή τιμωρία εστίν. Είτα τήν 
μέλλησιν, κα\ τδ άφεστηκέναι μέν τήν τιμωρίαν, μή 
πολύ δέ άφεστηκέναι, άλλ^ έπΙ θύραις εΤναι, τφ τείναι 
καΐ έτοιμάσαι παρέστησε. [69] Σκεύη δέ θανάτου τά 
βέλη φησίν. *Όσπερ σκεύη γεωργίας , τά γεωργίαν 
ποιου ντα* καΐ ναυτιλίας, τά πλείν ημάς παρασχευά- 
ζοντα* χα\ υφαντικής, τά ύ•^αίνειν ποιοΰντα • οΟτνιι 
χα\ θανάτου σκεύη , τά θάνατον εργαζόμενα. ΕΤτα 
έρμηνεύων τίνα έστ\ τά σκεύη τοΰ θανάτου επάγει^ 
Τά βέΛη αϋτον , δειχνύς τδ τάχος της τιμωρίας, 
δταν βουληθ^. Τί δέ έστι, ΤοΤς καιομένοίς; Τβ^ 
τιμωρού μένοις, τοΓς χολαζομένοις. Είτα ούχ ά/ΜοΙ 
τδ πυρ, άλλλ βελών χρεία ; Όρας >> δτι πάντα μετα- 
φορικώς εΓρηται κα\ έμφαντικώς, κα\ ώστε διά, 
πάντων αύξηθήναι τδν φόβον ; *0 γάρ λέγει τοεοΰτό^ 
έστι• Ετοίμασε τάς τιμωρίας τοις μέλλουο τψΜ* 
ρείσθαι. 'Αλλ' εΐ μή ούτως είπεν, ούκ άν οΟτως 
Επληξε • νΰν δέ βελών, κα\ (Ρομφαίας, κα\ τόξου, χα\ 
αφέσεως, χα\ τάσεως, χα\ σκευών θανάτου ΐιαίλ 
εμπρησμού μνημονεύσας, τ]] ποικιλί^ τών όνομάκ«Μ 
έτεέτεινε τήν άγωνίαν. Είτα παραμυθούμενος ηάλκν 
τδν φόβον, έπήγαγε, Τοϊς χαιομένοις. "Ινα γάρ μ|| 
νομίση τις τών άνοητοτέρων, έπΙ πάντας αύτδν άγειν 
τήν χεΓρα, χα\ κατά πάντων ώπλίσθαι, έτυήγαγ•. 
Τοις χαιομένοις. "Οπερ κα\ ό Παύλος αΐνίττεται 
περ\ άρχοντος λέγων • Ού γάρ είχή τήκ μάχωρατ 
φορεί. ΕΙ δέ έπ\ τών αρχόντων ή μάχαιρα τούτο 
ποιεί κα\ φοβεΤ, πολλψ μάλλον έπ\ τοΰ Θ<ού. Κα\ 
τοΰτο δέ ού της τυχούσης φιλανθρωπίας, τδ ^ιά τών 
βημάτων φοβείν κα\ έξογκοΰν τήν τιμωρίαν, ώστί 

1> ΟϋΟ ιη88. τοις κολαζομενοις- είτα ούκ άρκεΤ τό πϋρ*&»Α 
καΐ βελών χρεία; όί4ς. Ι η βάίΐί» νβΓΟ Ιι3Β€, είτβ ούκ ^ρ^^ , . 
χρεία; (ΙββιιηΙ. 8β(1 Ιιχο 0ΙΐΓ)'8θ5ΐοιιιΐ βδδβ νίϋβιαυΓ. ' "' 97 ΕΧΡΟδΙΤΙϋ ΙΝ 

ηιβΓοίΜΓ , φΐαηιΐο ιιο€ ο.ι «ιυίιΐϋηι ροΐί1ιΐΓυ3 , ηυ.τ ΙίΙ>ί 
ΗΐίΙί» 8ΙΙΙ11, &:ιρί5. Οιιίδ ο.ν( αυΙοι» ηυΊ ηοιι ΓηιΐΓβιη 
εοηΐιιιηοΐ.ία βίιιο <ΐ.ηιΐΗ» »Πβ€6ΓίΙ? Νβο ηιίΐιί (Ιίχοπδ. 
ββητυηι αίΤβαΐ ΰΟπΙιιηιΐΐΠα : 7η αιχίίΐο βηίιιι η€€ ιιια» 
ιπι/νι, η€€ [ίηώια , 9ΐ€€ χ^ττμι αί , ίΜ€ Ιϋ^βτ ( ΟαΙ, 3. 
28 }. Ουί» ροΓΓΟ ρΓΟχΙιηυηι ηοη αΰειΐ3:ινίΙ , ιι(Ηϊ ο$1 
ιηοηΐίΐυβ ? ςιΓι$ ιηυΙίοΓβιη ιιοη αΒρεχίΙ ίηιρικϋοί^ 0€υ- 
Ιί!( ? ίρηδ ιιοη ίπνίϋίΐ, ηυίβ ηοη ιηαη'ι (;1οη.ι 1;ιΙ>0Γα- 
νΐΐ ? φΐΐ5 ηυη 1οηαυιυ8 ο&ΐ γβΓ^υηι οΐίοβϋπι ? ΙΙαχ 
βυΐβπι οηιηία ροβη») 8(ΐηΙ οΙ>ηοχία. Ει 5ί , €υίη ίη ϋβ 
ΐ|ΐιχ 3(1 νίι»πι |ΐΓΓΐίιΐ6ΐιΐ , ηοπ 8ίιΐιΗ$ <1ίΙί($οηΐ69 , ηοη 
685€ηιυ8 οΐίαπι ίη 8ρίπΐιια1ί1)η8, ν<!ηία ϋΙ^ηί 65^οηιιΐ8 : 
ηιιηο αυίβηι Ιιακϊ ηυοςυβ ηοΙ>ί8 ρτχΓβρΙβ 681 (ΙύΓβιιβΐο. 
Εΐ(-ηίηι ίη ϋΐίβ (]υί(1<*ηι 8υπιυ8 τίςίΐαηΐββ : ίη 1ιί8 νοΓο 
μίαιιβ 8ΐιρίηί. Νβ αυίβηι ςυί αυϋίιιηΐ βαπι «88β ραΐίεη• 
Ιοπι, ΒαηΙ ηββΠςεηΐίοΓοβ, 8υΙ>](ΐηχίΙ : 13. Νί$ί€οηνβτ$ί 
{^α'κη^ ρΐαάίαηι ιιιιιιιι νίΰταΙ^Ιί, Α1ίιΐ8 αυΐ6ηι ϋίαΐ : 
ΕΜ$€ηι <ιι ΐίΐιι ατικ*/. Λγοιιμ $ημη ΙβίεηάΗ , €Ι γαταν'ιί 
ΐρ$ηηι, Α1ίϋ8 ίΙίοΊΐ : ΙηΙεηά€ΐ, 14. Εί ίη €ο ρητανιΐ να$α 
ιιιΟΓ/ίβ, $αρϊΐία$ ιιιαι ατά€ηΐί^η$ €β'€€ίΙ. Αΐίιιβ ϋίείΐ : 
ΑίΙ οοηώΗΐβηάΗΜ• 

\ Ι . Οοηίνα ΑηίΗτορ<ηηοτρ^ία$. — Ουίϋ Ιιίο (ΙίοβηΙ 
ί|ΐιί ΠοΗπι (ϋΓυηΙ ΗιιηίΑηα 6886 Γοηη» ρτ96ΐ1ί(ιιηι , 6ΐ 
60 ςηοιΙ ϋίοΑίυΓ Ιΐ9ΐ)6Γ6 πηηιιβ, ρο€ΐ68, 61 06υΐ08? 
διιηΐη6 ίπ 8υρ6Γηί8 οχΐί Γβ^^ΙοιΓιΙ^υβ απευβ , 6ΐ Ιβία , οΙ 
€08, 61 ^Ι34ΐίιΐ8, 61 ρΙι.ΐΓ6ΐΓ3 Τ ΑίφΓι (ϋοίΐ αΙίυ8 : Βϋΐη 
ΙΗ τ€$ρ^$α^ ΐΗΓΰαδηηΐΗΓ α ίβ Μοηί£$ (ΕϋεΙϊ. 16. 19). 
' Ει Ιμ€ ίρ«6 : Ομ ταρίάΐ ίιι Ιαταηι βί (αάΐ ύοηι ίη^ 
Μ^Γβ (/*<ιι/. 103. 32). Οιιοϋ 81 ουπι Ι6ΐτ3πι 8υΙυιη 
9&|Η(Ίι, Ι»μί(1ιιπ) ηΑΐυηπι Γιςυ6Γα€ί1, οιιαηΐο πιβ^ίβ 
1ιο€ ί|ΐ8υπ) ροΐ6Πΐ ίη ΙιοιηΙιιίϋυβ ? 6ογ6Γ{;ο ηιιί 8οΙο 
οΐιΐιιία )Κ>16»Ι ογΙ)6ΠΙ ΐ6ΓΓαΓηπι 6ν6η(Τ6, ίιηο ςηί 8ο1α 
νοΙιιηΐ;α6 ( ςυί 6ηίηι ρ6Γ 8θΙαηι βυπι Γοοίΐ νο1υηοΐ6πι, 
€ΐαΓυηι 681 ηυο<Ι 8θ1& ρο(68ΐ βιιιη νοΙυπΐαΐ6 Ιοίΐιτβ ), 
ϋίείΐϋΓ βΙαϋίΐΜη 61 ^γοηπι Ιι9ΐΐ6Γβ ? δί 6ηίπι Ιη ηιαηΐί 
#;«< 9Ηηί ίίη€$ ίητβί {Ρ»αΙ. 94. 4), Ει ^νι' ία «α ΗαΙ^ιίαηί^ 
κΐ ίοααΐα : ϋΐ ΟηΐΗΜ ^εηΐη ΙαίηφΜΐη ρπΐΐα α εαάο^ 
€ί ίωνηπαιη ΙτΗίΐηω ηιΟΜΟιίαπι ΓβρηίίώΗηίΗΓ {Ι$αί, 40. 
22. 15) : ρηι νοΓΟ βηςοίαβ ςιιοςυβ οΐ) 60 6|;Γ68&υ8« 
1)Γ6νί ηιοιηβηΐο ΐεηιροΓί8 66ηΐηπι οείοι^ίηία <|ΐιίηί{υο 
ηιίΙΓια ίηΐ6ΓΓ6αΙ (4. Β^ρ. 19. 35); ψύά ίΙί€θ 9η(;6ΐυ8? 
ηιιι»02Ρ» ΰΓυοο! 61 ν6Γπΐ68 ^Ε^ρΙίοΓυηι 6Χ0Γ€ίΐπηι ροΓ- 
4Ιμ16πηι( : υ1)ί ΙΙΙΙο «Γοα οριΐ8 68(• υΙ>ί (;Ια(1ίο? ΟϋΓ 
6Τ|{ο Ιιχο <1ίοΐα 8ηηΐ ? ΡΓορίϋΓ αυιΐίΐοηηη €Γη88ΐΙυ(1ί- 
ηοιη , 6ΐ υΐ 1ιί8 οοηΒυοιίδ ΑΓΠίοηπη ηοπι1ηϋ)ΐΐ8 60Γυπι 
ηΐ6η(6ηι ΐ6ΓΓ6.ιηΐ. €ιι]υδ 6ηίιη ίη π^αηυ 681 οηιιΓιιιηι 
ηοΗΐηιηι ^ρίηΐιιβ ( Οαη. 5. 23), 61 & €η]υ8 ίπ^οπβ 
ί;ΐ€ί6 ηυ!1η8 8υ5Γιη6ΐ>ίΙ ( Ρ§αΙ. 147. 17), ςυοιηοϋο Μο 
αηηίβ ίη(1ί§οΙ? δ6ϋ» υΐ (ΙίχΙ 9ηΐ6α, 1ιφ6 ρΓθμΐ6Γ αικίί- 
ΐοΓίΐΗΐ €Γα8•ίΙΐΜΐίη6η) 61 ΐαΓ(!ίΐαΐ€Πΐ ίΐΑ (1ΐ€ΐη •υηΙ• 
ϋιΗϋ 681 &υΐ6Πΐ, Εί νϊ^ταΐί'η ? ΑοηΠ. Οο(6η6 ορυ8 681 ? 
€ί>1η6 πιϋίβο ίη (;ΐ3ϋίο? Εΐ φπ8ηαιη• ςυί ί^αρίαΐ, Ιιχο 
ίΐα 9ε6ίρ6ί6 8Ηί>Ιίπ6ΐ>ίι , υΐ άίεΐΑ 8Ηη1 ? 5τϋ , ιιΐ αηΐο 
ϋίχί, ρ6Γ ουηιία ά68€ΓίΙιίΐ ρηιιίιίοηβιη , 61 ρΓ0€6<1ίΙ οά 
63 ηη.'Β βαηΐ €Πΐ88ίοπι , υΐ 6ΐί.ιπι ηυί 8θπΙ αϋπιοϋυιη 
8ΐιι1ιί« ίη1^11ί{αηΙ ηοη 68^6 ίη8ί8ΐ6η(1υηι (Ιίοΐίοηίϋυ!;, 

86<1 «ΐηβΒ Ο60 60ην6ηίυηΙ 86η8α, 6886 6Χ ίί8 .166ίρί6η(ΐ3. 

Ομ:ιγ6 8ί (|ηί8 <1α1>ΐΐαΐ <ιυ3 (Ιο €3ΐΐ8α 6Χ€αη(ΐ68ε€ηΓΐΔ 
61 ΐΓϋ ϋ6 ϋοο (11613 ο&Ι, ηιυΐΐο η)»8ί8 ρΓορίβΓ ΙΐΧ6 ύύτ ΓδΑΙ,ΜυΜ VII. 98 

1)ίΐ3ν6πΐ. δίη 3υ(6ηι 1ιχ€ ηοη 8υηΙ 36€ίρί6ηϋ3 υΐ (Ιί€ΐ;ι 
8υηΐ , 86(1 ίΐα ηΐ 060 εοην6ηί3ηΙ : οίαηιπι 68( ηιιο*! 
6Γιαηι ιγο εΐ 6χεηη(1ε$εοηΐί.'ΐ ; οηδδ.'υ 3υΐ6ηι 8υηΙ (1ί- 
οΙίοιι6$, 111 αυ(1ίΐοΓυπι ρ6η6ΐΓθηΙ 0Γ388ίΐιΐ(1ίΗ6ηι. Εΐ 
ί(ΐ6ο ηβο ίί$ φΓκΙοπι (|μχ ϋίεΐα 8ΗηΙ , Γυίΐ οοηιεηΐιιβ : 
86(1 16ΓΓ0Γ6Π1 3(1ηη{;Γη$, α(11ιιιο ηΐ0Γ6 ηκι^ίδ Ιιυπιοηο 
ρΓοεο(ϋ(. Νοπ 8θΙπηι εηίπι ίη(1ιΐ€ϋ 6ΐιηι Ιΐ3ΐ)6ηΐ6ηι 
{[ίϋϋίυηι, 8οιΙ βΐίαιη βηιιηΐυιη. Οαί3 οηίηι ηοη α^ιπο 
ςυίδ ηιείυίΐ 3ΐΐ(1ί6Π8 30ηί ςίαιίίιιηι, 61 3ΐΐ(1ί6η8 3Γοηιιι 
0.^86 ίη ηΐ3ηίΙ)υ8 : 6Χ Ωβυη& Ιιυηιβηίβ ηΐ6ηΐ6Π) 3υϋί- 
ΙΟΓυπι οοιιΟΗΐίΙ, (1ί(6η8 : Ληηηι αιηηι ΐοαιύϊί βΐ ρατα• 
νίι ίΙΙηηι, αυ(1ίΙθΓ0ΐη ΐ6ΓΓοη8, &ίιηυΙ 61 ρ3ΐί6η1ί;ιηι <']ιΐ3 
61 ίηηι ίη(1ί€αη8. Νοη οηίηι (Ιίχίΐ, ΙπιηιίβίΙ, ηοο^ ^»^α- 
Ι3{υ8 68ΐ : 8(η1, ΙηϋηάϊΙ α ραταήί ; Ιιοο εβΙ , ρΛπίΐο» 
3(1 ειηίΐΐοηιΐυιη. Ε( ηυί(1 ηιίΓ3Γί8 8ί 8ίο ίη ν6ΐ6Γί (Ιίοίηιη 
681, ουηι 6ΐίηπ) ίη Νονό ^03ηη68 οαηι ^υϋxί8 Ι3ΐ6 (^ιιίιΐ 
ϋίεαΐ ? 4αη\ αΗΐ€Μ αά ταάίΰβηι ατΰοήΜ μγιιπχ ρ.πίΐα 
€$1 ( Ιη€. 3. 9 ). Οιιίϋ βιγο ? 3η ηΐ3ΐ6Γί3πυηι Ποιιβ 
ίιηίΐ3ΐυΓ 86ουΓί 11^1)3 8θίη(ΐ6ηΐ6ΐη? ιιηΐιίο 866υΓί8 ίη- 
16111^611(13 081 • 61 1ί£;η3 ? Αΐ)$ίΙ : ςυ6ΐη3(1π)0(1υηι ηΐΌ 
ρ3ΐ6%, η66 ΓΓυπΐ6η1υιη, ςυ3η(Ιο (Ιίοίι : €μ;ιι< νοηΐΊΙη• 
Ι^ηυη ίη ιηαηΜ €]μ$ , εΐ ηΐΗηάαδίί ατεαηι $ηΜη , α [πι- 
Ώί€ηίιυη φίίάαη οοη§τ€§α(ίίΙ ΰι Ηοηηαη «ιικοι , ραΙεοΜ 
ΟΜίαιι εοιηδπΓα ίρηε ίη€Χ$ΐΜρηίΰίΙί ( Μαϋ/ί. 3. 12 ). 
Οιΐ26 68ΐ 6ΓΚ0 866υΓί8 ? ΡυιΓιΙίϋ, 8υρρ1ίαυηι. Οιιχ νοΓΟ 
8υηΙ 3γΙ)0Γ68 ? Ηοηιίη68. 0ιιχη3Π) ραΐοχ ? Μαΐί. υ**^ 
ίΓυιη6ΐιΐυΗΐ ? Βοηί. Ουί(1 ν6ηΐ1ΐ3ΐ)Γυηι 7 Οίβοτοΐίο. Ιΐ3 

6ΐί3Π) ΙΐίΟ, ([Ι3(1ίΐ18, 3Γ0υ8, 6ΐ 83|[Ί(1;Β ρ(£η3 8ΙΙΙΙΙ 61 

βυρρίίοίυηι. ϋ6ίη(ΐ6 ίηηυίι (1ίΐ3ΐίοιΐ6ΐη , 6ΐ3ΐ)6880 ςιιΙ- 
(Ιοιιι ροΒΠΑηι, 86(1 ηοη 1οιι|;6, 3ίΐ6886 3υ(6πι ίπ ίυΓίϋυβ* 
ρ6Γ ίηΐ6η(1ΐ886 61 ρ3Γ3$86 08ΐ6η<1ίΙ. Ιη8ΐΓυηΐ6ηΐ3 3ϋΐ6ηΐ 
ιηοΓΐί8 (Ιίοίι 83βίΐΐ3β. 0Η6η)3(1η)θ(1υπι ίηδίΓυιηοηίΑ 
«ςηοιιΐΐηηι*, 63 ςυΙ5υ8 1(ΤΓ3 οοΙίΐιΐΓ ; 61 ηβνί^βΐίοηίδ, 
(|υ9β 3(1 η3νί{3η(1υιη οοηΓοπιηΙ ; βΐ ΙβχΐΗηαρ, ηιιίΐυβ 
ΐ6χίΙυΓ : ίΐ3 6ΐίηιη ηιοΠίδ ίη8ΐηιηΐ6ΐι(η, ςυιΐΐ ηιΟΓίι^ηι 
οΟϋείπηί. Οοίηϋο ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3η8 ςΜχη3πι ί>υια ίιΐ8(Γΐι• 
ΠΙ6ΙΙ13 ιηοΓίί», 8υΙ)]Ηηβίΐ, 8αρίΐΐαί $Ηαί , ϋ8ΐ('ΐΐ(ΐ6ΐΐ8 
6('ΐ6Γΐΐ3ΐ6ΐη 8υρρ1ιείί ςιΐ3η(1ο νοΙυοΓίΐ. Ουί(1 681 ηπίοιπ, 
ΛΐάβηύΙ}Ηί ? Ιίβ ςυί ρυηίιιπΙυΓ , ίί8 ςυί (ΙαιιΙ ροβη:ΐ8. 
(α) [ Ει^οηο ί^ηίδ ηοη 8ΐιΓηείΙ, 80<1 83βί(Γΐ8 681 <)ρυ8? | 
νί(ΐ68 οιηηί3 Ρ4;γ ΐΓαιΐ8ΐ3ΐίοη6ηι 6ΐ 6ΐηρΙΐ38Ίηι (Ιίεΐα 

6856, 61 ΙΙΙ ρ€Γ ΙΐΧ'6 0111)013 3υ|$6Γ6ΐυΓ ΐίΐΙΙΟΓ ? Ου(Μΐ 

6ΐιίιη (Ιίοίι, Ι3ΐ6 681. Ρ3Γ3νίΐ 8υρρ1ίοί3 ίί8 ςιιί 8υιιΐ 
ρυιιίεπ(1ί. δο(1 8ί ηοη 8ίο (1ίχί886ΐ, ηοη ίΐ3 ΐΓΓΓυί&86ΐ : 
ηηπο 3ηΐεηι ουπι 83βίΐΐ3Γΐιηι, |;ΐ3(1ίί, 3Γου8 ίπιηιί88ίο- 
ηί8 , ίηΐ6η8ίοπί8 ίη8(ηιπΐ6ΐιΙοηιιη ηιοπίδ , 6ΐ ίηοεηάίί 
ηιοηιίηίΐ, ηοηιίηοπι ¥3η6ΐ3ΐ6 πΐ6ΐυηι ίηου8«ίΐ. 06ΐη(ΐ6 
ΓϋΓδυβ ιη6ΐυιη 6θη8θΐ3ΐυ8, 8υΙ)]ιιηχίΙ , ΑΓά€ηΓώιι$, Νΰ 
ιΐυίδ οηίηι ίιΐ8ΐρί6ηΐίθΓ 6χί8ΐίηΐ3Γ6ΐ « ίη οηιηοδ 6υηι 
ηΐ3ηυ8 (1ίΓί|;βΓ6, 61 3Γπΐ3ΐυπι 6886, 8υΙ)]υηχίΐ , Αίάεη* 
(ί6ΐΜ• Ουο(1 οΓιηιη Ρ3υ1ιΐ8 8ί|;ιΓιβ63ΐ άβ π)3£ί8ΐΓ3ΐα 
(Ιίεοηδ : Νοη ηιιΤη /Ηιι/Γα ρΐαάΐηίη ροΠαί (Αοιιι. 13. 4). 
Ουηά 81 ίη ιηα|;ί8ΐΓ3ΐί1»ιΐ8 {(Ι3(1ίυ8 Ιιοο ίίιοΐΐ 6ΐ Ι6ΐτ6ΐ : 
ηιυΐΐο ιη3^ί8 ίη Οοο. Ρογγο Ιιοο 6&1 ηοη ¥ΐι1ς3Γί^ οίο- 
ηΐ6ΐιΙί;β 3Γβυηΐ6ηΙηπι, ρ6Γ υογΙκι 16ΓΓ6Γ6, 61 ροηηβιη 

3ηΐρΙί1ΐ63Γ6 , η6 Γείρ83 63ηΐ 6ΧρθΓί3ηΐ1ΙΓ. ΡΓΟρΙΟΓβΙ 

(α)0(ΐχ υηοίηίδ εΐ3ΐκ)ηηΐαΓ ίη Κ«1Ηί8 (ΐ68Βηΐ; Ι»Ιμηι((ι1τ 
3υΐ6Πΐ ίη (Ι(κι1ιιΐ8 Μ& 97 ]0ΑΝΝΙ8 ΟΙΙΚΥδΟδΤΟΜΙ ΑΚΟΗΙΕΡ. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. Μί^ 43«Λάατοις ό^ΟαλμοΓς γυναίκα ; δς ούχ έβάσχη- 
νίν ; δς ουκ έχενοδ<5ξη3εν ; δ; ούχ έφθέγξατο ^ημα άρ- 
γόν; Πάντα δέ ταΰτα ύίΛ κόλαβιν χεΙται.ΚαΙ ε Ι μέν 
περί τά ^Μοτικά μίι δντες σπουδαίοι , μηδέ έν το?ς 
πνευματιχοϊς ήμεν, συγγνώμης άν ήμεν άξιοι* νυν δέ 
χα\ ταύτης άπεστερήμβθατής απολογίας. Κα\ γάρ έν 
έχείνοις μέν έγρηγορ^τες Ισμέν, έν τούτοις δέ άναπε- 
πτωχότες. "Ωστε δΐ μή άκούοντας , δτι μακρόθυμος, 
^0 υ μοτέρους γενέσθαι, έπήγαγεν • Έάνμ^ι έΛίστρα- 
φψ-ε, τΊ\γ 1)ομ^αΙαγ αύτον στιΛΰώσει. Έτερος δέ 
φησι, Τίΐν μάγαιραν ανζού άκοΥ7\σ8ΐ, Τό τόξον αύ• 
τον έ%'έτει%'Β, χαϊ ήτοΐμασετ αυτό. 'ΑΧΧος φησίν, '^ϊκ- 
τετεϊ •. Καϊ έτ ανζφ Ϋιτοίμασβ σκεύη Οαγάτόυ. Τά 
βέΛη αντον τόϊς χαωμέτοις ίζεφγώταζο. Άλλος 
9ησ\ν, Είς τύ καίειν, 

ια'. Ίί ένταυΟα έροΰσιν οι άνθρωπβμορφον τδνθεδν 
λέγοντες, έκ του λέγεσθαι χείρας κα\ πίδας καΐ 
οφθαλμούς Ιχειν; •Αρα τόξα 4νω, κα\ βέλη, κα\ 
άκ<5νη , κα\ μάχαιρα, χα\ φαρέτρα; Κα\ μήν άλλος 
φησίν • Έν τφ έπι6Μψαι σβ, ταραχθήσονται έπΙ 
σον διη, Κα\ αύτδς^ουτος• Ό έαιβΛέΛωτ έπϊ τ^ν 
^ τ>, χίΛ Λοιώτ αυτήν τρέμειν. ΕΙ δέ όρων μόνον 
τί;ν γήν, χα\ λίθων τήκει φύσιν, -πολλψ μάλλον έπ' 
άνΟρώ::ων ίοΰτο δυνήσεται. Τίνος ουν ξνεκεν άπδ 
του μόνον Ιδεϊν χαταστρέψαι δυνάμενος τήν οίκουμέ- 
νην, μάλλον δέ άτώ του έθελήσαι μόνον (ό γάρ θελή- 
ματι μόνον ποιήσας αυτήν, εΟδηλον δτι και θελήματι 
μόνφ άνελειν δύναται), [68] λέγεται [5ομφα•αν Ιχειν 
κα\ τόξον ; Ε! γάρ 'Έν τϋ χεφΐ αύτον τά πέρατα 
της γης, Καϊ οΐ έτοικοϋντες έτ αντχΐ, ώς ά^ρΙδες* 
χα\ Πάντα τά έθνη ώς ΟΎαγωτ άηδ κέίδον, καϊ ώς 
/^πή ζνγον Λογίσθήσεται • χαΐ ό άγγελος δέ αΟτοΰ 
έξελθών, έν βραχεία καιρού ροι^ έκατδν όγδοήκοντα 
πέντε χιλιάδας άνείλε* τί λέγω άγγελος; μυΐαι κα\ 
χάμπαι κα\ σκώληκες τδ των ΑΙγυπτίων στρατόπεδον 
απώλεσαν* που τόξου αυτόθι χρεία; που δέ μαχαί- 
ρας ; Τίνος ουν Ινεκεν ταΟτα εΓρηται ; Διά τήν των 
άκουόντι•>ν παχύτητα, κα\ ώστε τοις όνόμασι τοίς 
συντρόφοις των δπλων κατασεϊσαι αυτών την διά- 
νοιαν. Ου γάρ έν τ^ χειρ\ ή -πνοή πάντων ημών, κα\ 
ου κατά πρόσωπον ψύχους αύτου ουδαμώς τις ύπο- 
στήσεται , πώς δπλων δει τούτφ ; 'Αλλ' δπερ ίφθην 
εΙπών, διά την τταχύτητα καΐ τήν άναισθησίαν τών 
άκουόντων οΟτω ταύτα εΓρηται. Τί δέ έστι, Καϊ 
στιΛβώσει ; *Ακονήσει. Άρα ο3ν χα\ άχόνης χρεία ; 
χα\ Ιδς περί τήν μάχαιραν ; Κα\ τίς άν ταΰτα, νουν 
{χων, άνέξεται οΟτως έχλαβε?ν ώς εΓρηται ; Άλλ* δπερ 
ίφθην εΙπών, τήν τιμωρίαν διά πάντων σχηματίζει, 
κα\ έπ\ τά παχύτερα πρόεισιν, ώστε χα\ τους σφόδρα 
ανόητους συνιδείν, δτι ού δεΙ ταΤς λέξεσι παρακαθή- 
σΟαι, άλλα θεοπρεπεΓς εννοίας έχ τούτων λαμβάνειν. 
Όττβ εΓ τις άπορεΙ τίνος Ενεκεν θυμδς εΓρηται περί 
ΘεοΟ καΐ οργή, ΐΓολλψ μάλλον τούτων Ενεκεν άττορή- 
αει. ΕΙ δέ ταύτα ούχ ώς εΓρηται έχληπτέον, άλλα ^ Οιιο η». ένηνεΤ. Η»ε ιοΙβΓρτβΙλΙΙο τΜβΙαΓ βκβ δ^ιη- 
ι黀ΐιί: Ιβοΐίο Η6ΐ>πιΙο ^Ι^γπίεΙεηάίΙ; έντενεΐ οεΚε 1)6η6 
βχρησιϋ νοΰοιη Η6]}Γ3ί(!αηι, ήΚεηάίί,Λνααπϊ βοΙΗοεΙ, έχτε- 
ηί 6ΐί>ιη είνβ βχίβηάίί, ορροΠαηβ ><1Ιιί561υΓ. ίβείοΓίβ ]υ- 
(Ιίϋίο ρβπηίΐΐίιηυδ ςηβαι ιηιϋΐ Ιβοΐΐοηβιη ΜίορΙ^τβ. θεοπρεπώς,εδόηλονδτι χα\ τά περ\ Ου μου χαΙ δργής' 
ή δέ παχύτης τών λέξεων, ώστε καΟικέσΟαι τ?^ς τών 
ακροατών παχύτητος. Διά τοι τούτο ουδέ τοις είρη- 
μένοις ήρκέσθη , άλλ' Ετι πρόεισιν έπ\ τδ άνθρωπι- 
νώτερον , τδν φό^ν αύξων. Ού γάρ ^μφαίαν αύτδν 
Εχοντα εΙσάγει μό^/ον, άλλα κα\ όπλιζόμενον. Επειδή 
γάρ ούχ δμοίως τις φοβείται άκούων, δτι άκονδίται ή 
μάχαιρα, κα\ δτι τδ τόξον μετά χείρας, άπ6 τών 
ανθρωπίνων σχημάτων κατασείει τήν διάνοιαν τών 
άκουόντων, λέγων • Τδ τόζοτ αϋτον έ^'έτεινβ, χάί 
ι^τοίμασετ αυτό • φοβών τδν άκούοντα , όμοΰ χα\ 
τήν μακροθυμίαν χα\ τήν δργήν ένδειχνύ μένος. Ου 
γάρ εΤπεν, άφήκεν, ουδέ. Ελαβεν, άλλ', Ένέτειν 
καϊ ^{ΤοΙμασβ* τουτέστιν , Έτοιμος έστι πρδς τήν 
άφεσιν. Κα\ τί θαυμάζεις, εΐ έν τξ Παλαιά ούτως 
εΓρηται, δπουγε χα\ έν τ|| Καινοί Ιουδαίοις διαλεγό- 
μενος δ Ιωάννης τοιούτον τι λέγει ; Ή^η δέ καϊ ή 
άζίντ^ κρδς τ^ν φΐζαν τώτ δένδρων κείται. Τί ουν; 
δρυτόμον δ Θεδς μιμείται άξίνη κόπτοντα ξύλα ; χοΛ 
άξίνην Ικληπτέον χαΙ ξύλα; Άπαγε• ώσπερ οΟΛ 
άχυρα χα\ σΓτον, δταν λέγη • Οδ γΟ Λτνον έν τί 
χεφϊ αύτον , καϊ δίΛκαθαριεΊ τ^ν άΛωνα αύτον^ 
καϊ τδν μέν σίτον συνάξει εΙς τή>• άποθήκην αύ^ 
τον, τδ δέ άχνρον καχακαύσει πνρϊ άσβέστφ. Τίς 
ουν έστιν ή άξίνη; Ή τιμω(5ία καΐ ή κόλασις. Τίνα 
δέ τά δένδρα; 01 άνθρωποι. Τίνα δέ τά άχυρα; 01 
φαύλοι. Τίς ό σίτος ; 01 χρηστοί. Τί τδ πτύον ; Ή 
διάκρισις. Ούτω κα\ ενταύθα ^μφαία, κα\ τόξον, 
κα\ βέλη, ή κόλασις κα\ ή τιμωρία εστίν. Είτα τήν 
μέλλησιν, κα\ τδ άφεστηκέναι μέν τήν τιμωρίαν, μή 
πολύ δέ άφεστηκέναι, άλλ' έπΙ θύραις εΤναι, τφ τεΖναι 
κα\ έτοιμάσαι παρέστησε. [69] Σκεύη δέ θανάτου τά 
βέλη φησίν. "βσπερ σκεύη γεωργίας , τά γεωργίαν 
ποιούντα* καΐ ναυτιλίας, τά πλείν ημάς παρασχευά- 
ζοντα* χα\ υφαντικής, τά ύφαίνειν ποιούντα• οΟτω 
χα\ θανάτου σκεύη , τά θάνατον εργαζόμενα. ΕΤτα 
έρμηνεύων τίνα έστΙ τά σκεύη τού θανάτου έτΐάγει, 
Τά βέΛίΐ αύτον , δειχνύς τδ τάχος της τιμωρΕας, 
δταν βουληθ!|. Τί δέ έστι, ΤοΤς καιομένοι^; Τβίρ 
τιμωρού μένοις, τοΓς χολαζομένοις. Είτα ούχ άρχΒ, 
τδ πυρ, άλλλ βελών χρεία ; *0ρ^ ι» δτι πάντα μβτα- 
φορικώς εΓρηται χα\ έμφαντικώς, κα\ ώστε ^ιά, 
πάντων αύξηθήναι τδν φόβον ; *0 γάρ λέγει τοίίΟυτό ^ 
έστι* Ετοίμασε τάς τιμωρίας τοΓς μέλλουη τιμι&>- 
ρείσθαι. Άλλ* εΐ μή ούτως είπεν, ούχ &ν οΟτως 
Επληξε • νυν δέ βελών, χα\ (Ρομφαίας, κα\ τόξου, χα\ 
αφέσεως, χα\ τάσεως, χα\ σκευών θανάτου χα\ 
εμπρησμού μνημονεύσας, τ]] ποικιλί^ τών ονομάτων 
έτεέτεινε τήν άγωνίαν. Είτα παραμυθούμενος ηάλιν 
τδν φόβον, έπήγαγε, ΤοΤς καιομένοις. "Ινα γάρ μή 
νομίση τις τών άνοητοτέρων, έπΙ πάντας αύτδν &γειν 
τήν χεΓρα, χα\ κατά πάντων ώπλίσθαι, έπήγαγ<« 
ΤοΙς καίομένοις• 'Οτΐερ κα\ ό Παύλος αίνίττεται 
περ\ άρχοντος λέγων * Ού γάρ εΙκη τ^ν μάχα^ρατ 
φορεί. ΕΙ δέ έπ\ τών αρχόντων ή μάχαιρα τοΟτο 
ποιεί κα\ φοβεΐ , πολλφ μάλλον έπ\ τού θ^ού. Κα\ 
τούτο δέ ού της τυχούσης φιλανθρωπίας, τδ διά τών 
βημάτων φοβείν κα\ έξογκούν τήν τιμωρίαν, ώση 1» Ουο ιη88. τοΤς χολαζομενοις* είτα ούχ άρχει τό πϋρ*&»Α 
χαΐ βελών χρεία; όρας. Ι η βϋίΐΐβ νβΓυ Ιι3Β€, είτα ουν άρχει. . 
χρεία; (1β9ΐιηΐ. 860 ϋχ€ ϋΐΓ^'βοδΙοίηί 6556 νίϋβηΧυΓ• 97 ΕΧΡΟδΙΤΙϋ ΙΝ 

ιιιβΓοίΜΓ , ηιιαηιΐο ιιο€ οα ({υίιΐϋΐη ροΐίΐιιπίδ , ηυ.τ Ιί1>ί 
ιιΙίΓι:ι βιιηΐ, &:ιρί5. Ουί$ 08ΐ αυΐοηι ηυί ηοιι ΓηιΐΓβιη 
εοηΐιιιηοΐία βίηο οουπη ηΠβ€6ΓίΙ? Νβο ιιΓιΙιί (Ιί\6Π8, 
ββητιιηι αίΤβάΐ €θπ(ιιιιΐ(:Γυ : 1η Ο»ν$ΐο εηίιιι η€€ ιιια- 
ι<;ιι/νι, η€€ (βηιίηα , 9ΐ€€ $€τνΗ$ €$ί , ηβ€ ΙίΙ>€Γ ( ΟαΙ. 3. 
28 }. Ουί» ροΓΓΟ ρΓοχΊιηυηι ηοη αΰειι$;ινίΙ , ιι(Ηϊ ε$1 
ιπ^ηΐίΐυβ ? (]ΐΓι$ Ηΐυΐίετβπι ιιοη αδρβχΐΙ ίηιρικ1ία8 0€υ- 
Ιίϋ ? (ΙΙΠ& ιιοη ίηνίϋίΐ, ηυί8 ηοπ ιηαιΓι (ΐΙοΓία 1:ιΙ>0Γη- 
νϊΐ ? ηιιΐδ ηοη Ιοηυυΐυβ ο&ΐ ΥβΓ^υηι οΐίοδϋΠ) ? ΙΙαχ 
ακίβαι οη^ιιία ροΒη») 8ΐιηΐ ούηοχία. £ΐ δι , €υίη ίη ίί• 
ΐ|ΐΐφ Αΐΐ νίιβηι ΐΜΤΐίιιβηΙ, ηοη 8ίιΐιΗ$ (ϋΓ4$οπΐ69 , ηοη 
6»&€ηιυβ οΐίαιο ίη 8ρίπΐυα1ϋ)υ8, ν<!ηία (Ιί^ηί 6$:;οηιιΐ5: 
ηιπιο αυΐβπι Ιιακϊ ςυοηυβ ηοϋίβ ρτχΓβρΙβ 6$1 (Ι^Γβιιδίο• 
Εΐ(*ηίιη ίη ίΐΐίβ (|υί(1ΰαι &υιηυ$ νίςίΐ&ηΐββ : ίη 1ιί8 νοΓο 
ρίαιιβ κηρίηί. Νβ 9υΐ€ηι ςυί αυάΐιιηΐ βηπι «58β ραϋβη• 
Ιοιη, 8αιιΐ ηββΠςβηΐίοΓοβ, ΒυΙ>ίιιηχίΐ : 13. Νί»ί€οηνηύ 
ίΜβτΊϋε^ ρΐαάίηηι ιιιμιιι νίΰταΙ>Η. ΑΗιιβ ααίβηι ϋΙαΙ : 
ΕΜ$€ηι «ιιΐίΐιι ααΐίί. Λγπιιμ βιιιιιιι Ιβί^άίΙ , €1 ροΓανίΙ 
ιρ$ίαη, ΑΙίϋβ ιΐίοίΐ : ΙηΙβηάβΐ. 14. Εί ίη €ο ρητοΰΐΐ να$α 
ιιιΟΓ/ίι, $0^1(10$ $Ηα$ ατάΰηΐιΰπΜ €β'β€ίΙ, Α1ί(ΐ8 ϋίείΐ : 
ΑίΙ εοηώηηηέΗίη. 

1 1 . €οη(τα ΑηίΗνορ<ηηϋτρΙαΙα$. — Ου1(Ι ΙιΙο ϋίοβπΙ 
Πΐιΐ Ποηπι ϋίουηΐ ΗιιηίΑη^ 6886 Γοπη.ι ρΓ»(1ίΙιιηι , 6Χ 
60 φίοιΐ (ΙίοΑίΗΓ ΙμιΙ)6Γ6 πκιηιιβ , ρθ€ΐ68« β( ΟΟϋΙοδ ? 
δυηΐηε ίη 8υρ6Γηί8 &τ1ί Γβ^^ίοηΐΐ^υβ αι^υβ , ι>1 Ι6ΐα , οΙ 

€08, 61 ^Ι914ΐίΐ18, 6ΐ ρΙΐ.1Γ6ΐΓ& Τ Αίφΐί (ϋ€ίΐ οΠοβ : ΟϋΜ 

ίη τηρβχίαΐ, ΐητΜΗηΙητ α 1€ ^Ηοηί€% {ΕϋϋΗ. 16. 19). 
' Κι Ιιί€ ίρ«6 : Οπί τ€$ρίΗΐ ίιι ίαταηι €ΐ [αάΐ ύαηι ΐη- 
%η«τ€ (/*μΙ. 103. 32). Οηοϋ 8ί ουπι 16ΓΓ2ΠΙ 8ο1υιη 
9&|Μ<Ίΐ, Ι»μίι1ιιπι ηαΐυηπι Ιίςυ6Γ3€ίΐ, οιιαηΐο πι^^ίδ 
1ιο€ Ι|ΐ8υη) ροΐβπΐ ίη Ιιοιηίπίϋυβ ? 6υΓ ^τ%ο ηηΙ δοΐο 
οϋΐιιΐυ |Νΐΐ6&1 ΟΓϋοπι 16ΓΠΙΓΗΠΙ βνβΠιτβ, ίιοο ηιιί 8ο1α 
νοΙιιηΐ«'ΐΐ6 ( ηυί 6ηίηι ρ6Γ 8θ1αηι 6υπι Γοοίΐ νοίυηίαΐεπι» 
εΙοΓυηι 6βΙ (]υο<Ι 8θΙα ροΐ68ΐ 6ΐ|ΐη νο1αιιΐ&ΐ6 ΐοΙΙιτβ ), 
ϋΐ€ίΐιΐΓ Βΐ3^ίΐΜη β^ 8Γ0Ηη) Ιι9ΐΐ6Γβ ? δί βηίιη /η Μΐι/ιιι 
φ$ <ΜΝΙ /{»ΐ(» ΐ€ηω (ν$αΙ, 94. 4), Ει ηαί ία €α ΙιαΜίαηί^ 
κΐ Ιοοϋΐα : οΐ ΟηιηΜ §€ηΐ€$ ίαηφΜη ρπΐία α οαάο^ 
€ί ΐαιιιηΗαιη ΐΓΗΐΊηω ηιοηιαιίΗίη ηρνκώαηΐΗΤ (Ιια», 40. 
Ά 15) :]3Πΐ νβΓΟ 8η£θΙυ8 ςιιοςυο 9ΐ> 60 6|;Γ08&υ8, 
1)Γ6νί Μοηιβηΐο ΐοπιροηβ οεηΐυηι θ€ΐο§ίηΐ» <|υίη({ΐΐ6 
ιιιίΙΙία ίηΐ6ΓΓ6€ίΙ (4. Ββρ. 19. 35); ίριίϋ ϋί€ο 9η(;6ΐυ8? 
ηιη»6α•, βΓϋΟΟί βΐ νβπηβδ ^Ε^ρΙίοΓυηι οχοΓοΐΐιπη ροΓ- 
4ΐιϋ6Γηηΐ : υΙ>ί ίΐΐίο 8Γεα οριΐ2»6»ΐ, υΙ>ί (;1αϋίο? ΟϋΓ 
&τ%ο ΙΐΦ€ (Ιίεΐα 8αηΙ ? ΡΓορίϋΓ αυιΐίΐοηιπι εηβδίίικίί- 
ηοΗΐ , 61 υΐ Ιιί8 εοη8ϋβιί8 αΓΟίπΓπιη ηοηιίηίΙ)ΐΐ8 (^ογοπι 
ηΐΰηιοηι ΐ6ΓΓε»ηΐ. €ιι]υ8 εηίιη ίη πιαηιι 681 οηπΓιαπι 
ηοΗίπιηι 8ρίπΐιΐ8 ( Οαη, 5. 23), 61 & ου]υ8 Γη^ΟΓίβ 
ία€ίο ηυΙΙπ8 8υ5ΐίη6ΐΜΐ ( Ρ$αΙ, 147. 17), ςοοιηοϋο Ιιίο 
ΑΓπΓιβ ίηώ£;ο(? δοϋ, υΐ (ΙίχΙ 3ηΐ6&, Ιιχο ρΓθρΐ6Γ αηάί- 
ΐοηΐΗΐ €Γ&&•ίΙΐΜΐίη6η) 61 ΐαΓ(Ιίΐαΐ€πι ίΐα άιΟΛ «υηΐ. 
ϋιΗϋ 681 &υΐ6η), Εί νΐ^ταΙ^ίΐ ? ΑαΐΓΐ. €ο(6η6 ορυβ 681 ? 
€ΐ>ΐη6 πιΐιίβο ίη ^ΙαϋΊο ? Ει ηηίβηαιη . ςυί ί^αρίαΐ, Ιιχο 
ίια Αεοίρβίβ 8»8ΐίηβ1>ίΐ , υΐ άίοΐΛ &υη( ? 5η1 • ιιΐ αηΐβ 
ίΐίχί, ρ6Γ ουιηία «ΙβδοηΙιίΐ ρπιιίιίοη6ΐη , 6ΐ ρΓ0€6<1ίΐ αϋ 
63 ηη.'Β βαηΐ €Πΐ88ίθΓ3 , υΐ βΐίηπι ηυί &οηΙ 3(1πΐ0(1υιη 
8ΐιι1Γΐ• ίηΙε11ί{3ηΙ ηοη 68?^6 ίιΐ8ί8ΐ6η(1υηι ϋίοΐίοηίϋυχ, 
&6<1 ι^ηχ 06θ ϋοηνεηίυηΐ 86ΐΐ8α, 6886 6χ ίί8 αεείρίβηϋα. 
Ου^Γβ 81 (|πί8 <1ιι1)ΐΐαΐ φΐη <)6 €αυ$3 6Χ€αη(ΐ68ε€ηΐία 
«Ι ίπι ϋ6 ϋ60 ιΙί€ΐΑ ς$(, ηιυΐΐο η)»(;ί8 ρπορίβΓ Ιιχ6 άοτ ΓδΑΙ,ΜυΜ ΥΠ. 98 

1)ίΐ3ν6πΐ. δίη αυίβηι 1ιαβ6 ηοη 8ϋηΙ αεο'ψίοηϋα πι (Ιί6ΐ;ι 
βυηΐ , 86(1 ίια υΐ Οοο οοηνεηίηηΐ : οίαπιπι 681 ηιιο*! 
εΐί.αηι ΙΓΟ εΐ ϋχεηηιΙβΒεοηΐίη ; ΟΓηβδΟΐ αυΐεπι βυηΐ ϋί- 
εΙίοιΐ6$, ιιΐ αυ(ΙίΙοΓυπι ρεπβίΓοηΙ εκΐ88ί(ιΐ(1ίη6ηι. Εΐ 
ί(ΐ6ο ηεο ϋ$ ςιΓιιΙοπι ηυχ ϋίεΐα 8ΐιηΙ , ΓυίΙ εοηιεηΐυβ : 
86(1 Ι6ΓΓ0Ι6Π1 α(1ηη{;Γη8, αϋΐιυο ηιΟΓβ ηκι^ίδ Ιιυιηηηο 
ρΓοοοϋίΙ. Νοιι 8θΙηηι 6ηίπι ίηιΐιιείΐ 6ΐιηι 1ιιΙ)6ηΐ6ηι 
{[Ιίΐιϋυηι, 86ϋ εΐίαηι &Γπι:ιΐυιη. Οπια οηίηι ηοη 2Ρ(|ΐιο 
ςυίδ ηιείυίΐ αη(1ΐ6Π8 αοιιί ςίαιίίιιπι, 61 3ΐΐ4ΐΐ6Π8 8Γθηιιι 
ο»56 ίη ιηαηίΙ)υ8 : 6Χ Γι^υπ& Ιιυπιαηίδ ηιεηΐεπι &υ(1ί- 
ΙΟΓυπι οοποιιΐίΐ, (1ί( 608 : Ληηηι «ιινιιι ί^ίβηάίΐ €ΐ ρότα• 
ν'ιΐ αίαηι, 2υ(1ίΐ0Γ6ΐη ΐ6ΓΓοη8, &ίιηυΙ 61 ραΐίεηΐι^ηι (']ιΐ3 
61 ίηιηι ίιΐ(1ί€αη8. Νοη οηίηι ϋίχίΐ, ΙπιηιίβίΙ, ηβο^ 4αεα- 
Ι3ΐυ8 68ΐ : 8(η1 , Ιηΐ€ηάίί α ραταιήί ; Ιιοο 681 , ρΛηιΐ08 
3(1 6ΐηίΐΐ6ηιΙϋΐη. Εΐ ηυ'κΐ ηηηηβ 8ί 816 ίη Υεΐΰτί (Ιίοΐυπι 
681, ουηι 6ΐί.ιη) ίη Νονό ^03ηη68 6αη) ^υϋx18 Ι3ΐ6 (^ηκΐ 
4ίε3ΐ ? ^αηι αηΐεηί αά ταάίΰβηι ατδοΗί ΜΓΐιηχ ρΜΐΐα 
€$Ι { Ιηε, 3. 9 ). Ουίά 6ΐγο ? 3η ηΐ3ΐ6Γί3ηυηι Ποιιβ 
ίιηίΐ3ΐυΓ 866υπ Ιί^ηβ 86ίη(ΐ6ηΐ6ηι? &η1ιί6 86€υη8 ίη- 
Ι6ΐ1ίβ6η(ΐ3 081, 61 Ιί£;η3 ? Α1)$ίΙ : ςυ6ΐη3(1ο)θ(1υηι ηΐ'β 
ρ3ΐ6;6 , η66 ΓΓυηΐ6ηΐιιηι , (|υ3η(1ο (ϋοίΐ : €•ι;Ίι< ^οηΐΗα* 
ΰΓΗΐΗ ΙΜ ίηαηη ηπί , εΐ ηιαηάα^Η αηαηι ιημη , €1 (ηι- 
ηΐέηΐιυη ςνίάαη οοη§τ€§αίίίΙ %η ΗοττεπΜ «ιιιμν , ραΐ€ωη 
ΟΜίαιι ΰοαώηνα ίρηβ ίηβχϋίηβϋίΰίΐί ( Μαϋ/ί. 3. 12 ). 
Ομχ 68ΐ 6Γ|ζθ 866υΓί8 ? Ρυοίΐίϋ, 8υρρ1ίείυηι. Ομχ υογο 
8υηΙ ιγΙ)0Γ68 ? Ι1οηιίη68. Ουχηβπι ραΐβχ ? Μαΐί. 0(ΐο<1 
ίίυιηεηΐυιη ? Βοηί. Ουί(1 ν6ηΐίΐ3ΐ)ηιηι 7 ΟίβοΓεΓιο. Ιΐ3 
6ΐίαπι Ιιί€, ([]3(1ίΗ8, 3Γου8, 6ΐ 83|[ΊΐΙ;Β ροκηα ΒΙΙΙΙΙ 61 
8ηρρ1ί6ίυηι. ϋ6ίη(!6 ίηηυίι €ΐίΐ3ΐ1οιΐ6πι , 6ΐ 3ΐ)6886 ςιιί- 
<ΐ6ηι ροΒΠΑηι, 86(1 ηοη 1οο(;6, 3(16886 3υΐ6ηι 1π ίυπίΗΐβ, 
ρ6Γ ίηΐ6η(1ί8β6 61 Ρ3ΠΙ886 08ΐ6η(1ϋ. 1η8ΐΓυηΐ6ηϋΐ 3υΐ6ηι 
ιηοΓΐί8 ϋίείΐ 83£;ίΐια8. Ου6α)3(1π)θ(1υπι ίη8ΐΓυπΐ6ηΐ3 
3ςηοη1ΐπΓ.ι% οη ςυίΐΗΐ8 Ιογγ3 οοΗιιιγ ; 6ΐ ηβνί^βΐίοηίδ, 
ςϋΦ 3(1 η3νί{3η(1υηι οοηΓοΓυηΙ ; 6ΐ Ιεχίηηορ, ηηίΐυβ 
ΐ6χίΙυΓ : ίΐ3 οΐίηηι ηιοπίδ ίη8ΐΓυπΐ6ηΐΑ, ςιιοΐ ηιΟΓίοηι 
6ί6είιιηΙ. 06ίη(ΐ6 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3η8 ςυχη3πι ί>υηΐ ίοδίπι- 
Π)6ηΐ3 ηιΟΓίίβ, 8υΙ)]ιιηβίΙ, 8αρίΙΐαί $Ηαί , οδΐιΐκίεηβ 
6(Ί6ΓΊιηΐ6ηι 8υρρ1ίείί ςη3η(1ο νοΙυοΓίΐ. Οιιί(1 681 3ΐιΐ6ΐιι, 
Λτά€ηύΰΗ$ ? \Η ςυί ρυιΓπηιΙυΓ , ίί8 (]ΐιί άαιιΐ ροεη^ιβ. 
(α) [ Ει^οηο ί^ηίδ ηοη 8ΐιίΟείΙ, 86(1 83βί11ί8 681 ορηδΤ | 
νίιΐ68 001013 ριτ ΐΓαη8ΐ3ΐίοη6ηι 61 6ηιρΙΐ38ίηι (Ιίεΐα 

6856, 61 ηΐ ρΟΡ ίΚϋΟ 6ΙΠΙ013 βϋββΓβΙϋΓ ΐίπίΟΓ ? βϋΟί! 

6πίιη()ί€ίΙ, (3ΐ6 661. Ρ3ΐ'3νίΐ 8υρρΙΐεί3 ίί8 (]ηί 8υιιΙ 
ρϋηίεη(1ί. 56(1 8ί ηοη 8ίο (1ίχΐ886ΐ, ηοη ίΐ3 ΐΓΓΓυί&86ΐ : 
ηηπ6 3ηΐ6ηι ευηι 83{ίιΐ3πιπι, β[ΐ3(1ίί, 3Γ6υ8 ίηιηιί88ίο- 
ηίβ, ίηΐ6η8ίοηί8 ίη8ΐΓυπΐ6ηΐοηιηι ηιοπίδ, 61 ίηεεηιΐϋ 
ηΐ6ηΓηιίΙ, ηοηιίηυπι ν3Π6ΐ3ΐ6 π)6ΐυηι ίηευ8«ίΐ. 06ίη(ΐ6 
τυηυβ ηΐ6ΐηιη 6οη8θΐ3ΐυ8, 8υΙ)]υηχίΐ , Ατάεηΐώια. Νΰ 
Ι|υί8 οηίιη ίιΐ8Ίρί6ηΐίθΓ 6χί8ΐίη)3Γ6ΐ , ίη οητη68 6υηι 
ηΐ3ηυ8 (1ίΓί($βΓ6, 61 3πη3ΐυπι 6886, 8ΐιΙ>]υηχίΐ , Λτέ/^ιι- 
ιί^ιιι. Ουο(1 6ΐίηιη Ρβιιΐιιβ 8ΐ(;ηί6θ3ΐ (16 π)3£Ί8ΐΓ3ΐα 
(ΙΊοοηδ : Κοη ηήηι ρΓη$Ιτα ρΐαάίαηι ροπαί {Βοηι, 13. 4). 
Ουη(1 81 ίη ηια£;ί8ΐΓ3ΓιΙ»η8 {(Ι3(1ίυ8 Ιιοο ΓαείΙ 61 16ΓΓ61 : 
ηιυΐΐο 103^18 ίη Οοο. Ρογγο Ιιοο 6&1 ηοη τιι1ς3ή^ εΐβ- 
η)6ΐιΓι;β 3Γβυηΐ6ηΙηπι, ρ6Γ νεΓίκι 16ΠΓ6Γ6, 6ΐ ρπ^η3ΐη 

8ηΐρΙίϋ63Γ6 , η6 Γθίρ83 63ΐη 6Χ|Κ.τί3ηΐΙΙΓ. ΡΓ0ρΐ6ηΜΙ (α)Οιιχ υηείηί8 εΐ3ΐκ)αηΐιιτ ίη Ε«1ί(ί8 (Ιβββηΐ; ΙμΙμηκιιΙτ 
ιυΐβιη ίη (ΙικιΙιιη ^^ΐβ. 99 δ. 40ΑΝΜδαΐΚΥ80δΓΟΜΙ 

βηίιη ίπΙοικΓιΙ, ρΓΟρΙβΡοα ρηΓηνίΐ , ιιίβο Μβΐΐΐηδ ιιη- 
ρο$υΊΐ. ίιΐοο $€ ραΓαΐ 3(1 8υ]φΙί€ίυιη, ηβ νι^ηιηι η(Ι 
5ΐιρρΙίοίυιη. 

42. ΟρΛίίοηοιη αϋίβηι Γβιυίΐ βΠίνίοΓβιη , ρβτ 'ύΐηά, 
Υί^αϋί, δΐιρρΓιε'π νοΙιβίΏΰηΓηιη βΐ οβίβηίαιβιη ο>!βη- 
<Ιβη$; ρΰΓίΙΙυϋ αυΐβιη, ΙηίβηάίΙ^ ρΓορίηί]υιΙ&(βιη : ροΓ 
ίΙΙυ(1« Ρανανϋ^ ίά ςυοά οηιηίηο ΓυΐΟΓΟίη 6$(, &Ί ηοη 
Γυβηηί ηιυΙ»ΐί : ρβΓ ΙΐΑηο νοοβιη, ΑΓάβηΐίίίΐα^ τθοβ 
05ΐ6η(ΐ6η$, ϋΐ ρβΓ ϊίχο οιηηίΑ όοείί, ίπιρΓοΙι'ϋ^ιιβιη Γ6- 
ρηηιβηΐ. Ουοά 81 Ηχο 68$οηΐ ίοΓΟπ• β( ίτζοαηάιχ, 
ηοη ρΓΦ(Ιίχί8$6ΐ 6ΐ$, 50 ίητββιίΓυπι 68&β. Ιπι βηίοι ηοη 
Ι)θ€ Γαεΐΐ, 86ά οοηΐταΗπηι, ηιαχΊπιβ ηυ^ικίο βϋ βαιη- 
ιηυιη ρβΓνβηβΗΐ, 61 βυρρίίοίο 86 βυρρΙ'ΐΰϋ βρροηίοί 
ΐιηπιίηβι. ΙΙ08168 οβΓίβ, 6Ι (ΐυί νοίαηΐ βυρρΚοιαπι ίηΟΙ- 
£^0Γ6, ηοη ιηοιίο ΐ(Ι ηοη θίουηΐ, 86<1 6ΐί»ηι {<! οβΝηΐββ 
ίηταϋηηΐ, ιιβςυί »αηΙ ρυηίβηθί βί Γ6&€ίνβτίη(, €&νβ&ηΙ. 
Αι ηοιι 810 0609, 86(1 οοηΐη οιηηίηο : ρηεάίοίί, βΙ 
ϋίίΤβΓΐ, ν6Γΐ>ί$ 16ΓΤ6Ι, 6ΐ ηίΐιίΐ ηοη ίαοίΐ, ιιΐ ηΗ» ηιίηι- 
ΙΟΓ ηοη πκΐυο^ιΐ. Ηθ6 6(ί3ΐη Γ66ίΙ ίη Νίηίνίιί^. Νιιη 
ίΙΙί€ ςυοηιιβ αΓοαηι Ι6ΐ6η(1ΐ1, ^Ιαθίυηι νίϋΓανίΐ, ]&€υΐ8 
ραπινίΐ, οΐ ίοΐϋΐη ηοη ΐπαίχίΐ. Αη ηοη Ιί1)ί ▼ίάβηΐυΓ 
νβΓίια ρΓορΗείχ 68&6 ΟΓοαδ, 61 ΙεΙυπι, 61 |;Ι»(1ίυ8 8θυ- 
Ιιΐ!>, ηηηηιΐο (1ί6ί( : ΑάΗηϋ Ιγ6$ άί€$ (ο) βί ί^Μνί ηώ^ 
νβΓΜητ {^οη<β 5. Α) ? §6(1 Ι6ΐηπ) ηοη 6πιί8ϋ : ηοη οηίηι 
κΐ60 βηΐ 3ρρ8Γαΐυηι η( επιίΚβΓοίπΓ, 86(1 αΐ Γ6ροη€ΐ*6- 
ΐυΓ. Ν&ηι πιίΓιΐββ ςυ'κίεηι 6α άβ 68088 8Γπΐ8ηΙθΓ, ο1 
ριιηίαηΐ : Οεαβ 80ΐ6ηι ηοη 816, 86(1 ιιΙ ουπι Γ6(1(1ί(ΐ6τΊΐ 

ΐηΟΐΟ ΠΙΟ(ΐ68(ίθΓ68, 8ΐ)8(ίΠ68ΐ ΠΙ8ηθΠΙ 8 8θρρϋ6ίθ. Νβ 

6Γ£0 6θη(υΓ56Π)θΓ : 68( 6ηίηι 16γιόγ Υ6Γΐκ)Γοιη ηΐ8χίη)» 

(•1βΠ16ηΐίχ, 61 (ΙΟΟ(ϋθίΐ ίηΙθΐ6Πΐ5ί1Κ>Γ8, 60 ί1ΐ8 6Χ 018» 

]θΓί (ΙίοΊΐ η)8ηδθ6ΐο(1Ίη6. Ν8ΐη ρ8ΐΓ68 6ΐΐ8ΐη ηο8ΐκ1ο 
ηοΐυπί ροηΪΓβ 01ίο$, ν6Γΐ>ί8 ιηπι 8ΐΐοΙ1οηΐ : ίΐ8 ίρ«6 
611301, ςυί8 ηοη τοΚ ροηΐΓ6, τ6γΙ)18 ιη6ΐοηι Γ6(Ι(1ίΙ 

(;Γ3νίθΓ6ΐη. 0ί6ίΐ 6ΐί3Π1 86 ρ8Γ3886 |;6ΐΐ6ηη8ΠΙ, 116 Πΐίΐτ 

(αΐ ίη ^6ΐΐ6ηη8ηι , 61 ί(ΐ60 6ΐί8η) ίη £τ8ης6ΐϋ8 ιηο1ΐ8 
(ΙίοοηίοΓ (16 8ορρ1ιοίο, 36 ρΐυη (ΐο8πι (Ιο Γ69ηο. Οιιί8 
εηίπι ίη ίίβ ({οΙ πιίηοη βυαΐ 86080 ρτχάϊίί, ηοη Ιβη• 
Ιιιηι ΐΜ)ηοηιηι ρΐΌοαΙββίο, ςοοπι (0Γπΐ6ηΐ0Γυπι ηΐ6ΐ08 

3ίΙ(1θ6ίΙ 8ΐ1 νίηθΐ6ηΐ, 61 8ΚΜΐΐΙ6ίΐ 8 Υΐΐίο : ρΓ0ρΐ6Γ6«Ί ίΟ 
118 ΠΙ3|;ί8 ΠηΠΙΟΠΙΙΟΓ, 6ΐ 68 ρΟΟίΙ 8881(106. Νβ 61^0 

π)οΐ68ΐί8 3(ΐηοί3ΐηπΓ, (Ιοοι ^▼ί8 γβΓΐ)» 80(110108 : ηια- 
§1)001 ειιίιη Ιοογοοι ίη 86 εοηΐίηβηΐ ; 86(1 6]ο$ οοπδί- 
<ΐ6Γ8ηΐ68 61 ρ:ιΓΐ6η(ί3η) 6ΐ ]θ8ΐοοι ]θ(1ίοΊοηι, ιΐ6 (1β 
8:)Ιοΐ6 (ΐ68ρ6Γ6οιο8 : 68ΐ 60101 ρ8Γΐ6η5 ; οβςπβ ΙγΊβΓι 
301010 810108 : 681 60101 ]υ&Ιθ8 ; ΙΓιο ((01(1601 ηιοΐιαηι 

08160(1608 ρ3Γΐ60ΐί8ηΐ, 11116 301601 608 ςοί 0011 Ιΐίο 1(1- 
6πί6€βΓυθ1, 6Χρ6Γίπΐ6Ιΐΐ0 1ΠΙ(ΐ608 80ρρΠ6ϋ ; (]υθ(1 06 

Ιΐ3ΐ, 1ιί6]30ΐ 8ορρΙί€ίυοι (!6ρ6ΐΐ3ηηΐ8. 15. Ε€θ€ ραΗη- 
τηΐ ίη}η$ίίΗαηι, Ηβϊ)τχη$ 3οΐ6θΐ, ρπ) ραΠΗΓηί, ΙβΜ ^ 
(*οη€6μίί άοίύπηί. ΑΓΐ08, Εΐ εητη ραηΗτη$$€ξ. Εί ρβρβ^ 
τΗ ίηίφιιίαΐ€Μ. ΑΠοδ, Μίηάοΰίνηι, 16. ΐΛϋπιη αρ€ηαί^ > Β6|^., /α^Ι;ε(]ηΐ, ΐϋΐΗύ : ?οχ Η6ΐ}Γ£8 68(, ^}3ΓΡ. 

(α) Αοϋ(ριΐ8β1ηΐ8 1ηΒ6 Ιθ6ΐ1ο ββΐ, 61 ίο 5βρΐθ8(^ο(8 Ιηΐβτ- 
ρτ•ΐ«8 ΐονθ(^ : 6ηη βΐ ΗβΙιτβοβ 61 δ^ηιβ, «ι Α(]υίΐ8 βΐ 

8^0101801108 61 ΤΚΐβΟάΟΐίΟ. 11βαΐ(|ΟΘ νθ4;8ΐ8, 1ΐ3ΐ)63ηΙ, ^(^ 

ϋΜ φηάταρίηία άΐα^ Λ Νίηηβ ρύη€τΐαΜΤ, αοδϋαοβ 8οΐ6ηι 
Ιο οίέΐοβο οοηι ΤίτρΙιοιιβ αΗοάτααυιαα ίη$ 1ΐ8ΐ>6ΐ, ίΐ8 αΐ βχ 

(Ια8)ΜΙ8 Ίβ6ΐίθθϋΜ18 003 ίκίΛ 8ΐΙ. δοϋ 1^ ϋΐΜ^ΙΟ ΟΟβΰΐΗΜ 
8ΐί8 6Χ60ΐρΐ8Γί39 Ιη$ Λί€9^ Ιΐ3ΐ)6Γ6. ΑκαιίΕΡ. αοιΝδΤΑΝΤίΝϋΡ. ιοα 

α €ίίοά\ί βηα» , €ΐ ίαάά^Ι ίη (ον€αιη ηκαη (ιοίΐ, Α1ίιι$ : 
7η ιηίετίΐΗΜ ηηβηι [βαΙ, Οίχίΐ 060ΐη 6886 ρ3πιΙοιιι ηβΙ 
8ορρΙίοίοιο ; (Ιίχίΐ 6οιο ίοιηιίη6Γ6 ΜίρρΙίεία : ροΓ Ιιοο γ8• 

δΐΐ^νίΐ, ΟΙ Ι00(ΐ69ΐ0Ι0 Γ6(1(1ί(ϋΐ 80(1ίΐ0Γ6Ο1, ΟΙ.Ι]θί 80- 
Ρ6η)801 ίΓ901 6ί ίθΐρ60(ΐ6Γ6 08ΐ60(ΐ6ηΙ. ΕοΐΙΙ (Ι6ίΐ1€6|ΐ8 
άοΟΗ 611801 6Χ Γ6ΐ>08 ίρβίδ 08160(1608, ν6ΐ 80(6 βΙφρΠ-' 

είϋοι, ίρλοιο νίιίοηι 6886 ρθβθ8ηι. Οϋθ(1 ςοί(ΐ6θΐ β1ί8ΐιι 
Ρ8θΙθ8 (ΐ6ηΐ008ΐΓ808, (ϋ66ΐ>8ΐ : Ει ηιβτΰϋάβηι ηπωα 
οροηώβΛ €ηοη$ ίη μ ΓβπρίβηΐΜ (Λοιο. 1. 27) ;61 

8(Ι(1θθίΐ ίη σΐ6(1ίθΠ1 60β ςοΙ 6ΧΐΓ6ηΐ3 8 Τίΐίο ρ388ί 8ΙΙΙΙΙ. 

0οί8 6οίιη ιηυΗί βχ 6Γ888ίθΓΐΙ)θ8 Ιυηο ηΐ8χίοΐ6 βοΐΰηΐ 
Γβρηηιί, 6ΐ ηιθ(ΐ6πιΐίθΓ68 6Πΐ6ί, (|α8η(Ιο 608 ((οί ροβΜ 

8001 νί(ΐ6ΗηΙ : ρΓ0ρ(6Γ63 ίρ86 ςθθς06 608 3(1(1θθί( ίη 

ηΐ6(Ιίυηι. Ιΐ& 6ΐί8οι ί36ΐ( €Ιιπ81θ8, ςυί οππι (16 £;οΙΐ6οη« 
ηοΐΐαοι 4ί886ηιί8861, βοβ 6ΐί8ηι (]θί ίΙΙοο οιίιΐοηίοΓ, ίη 

016(11001 8(1(1θ6ί(, οι (1ίνίΐ601 ςοί 6ΓαΙ ΐ60ΐρ0Γ0 Ι.3Ζ:ΐΗ 
{ί,ΗΰΛβ. ί9.$η<1.), Υίΐ|[ίΐΙ68Γ8ΐ088, 600) ίΟΜίροτ (]ΙΙΙ 

αοοηι ΐ3ΐ6οΐοηι 8ΐ)800θ(ΐ6Γ8ΐ {ΜαίιΗ. 25. 1. α/η. 2^. 
8^9)! 6^ >η ρΓ»:86ηΙί νί(8 608 (]θί ίπ Ιππί ο1)ηιϋ 
Γοοπιοί, 61 (|οοηιοι 88η£;υίο6θΐ Ρίΐ3ΐυ8 οπΝευίΐ οιιιι 
83θηβοίί8 ( Ιηο, 13. 1. 4. ). Ιΐ8 6ΐί8ΐο ΡβίΓοβ ουιη ϋβ 

§61160113 ηίοΙίΟΟΙ (1ί886Γθί886ΐ, 608 ΙΟΟΟ 018Χίΐ11ϋ ροΓ- 
ΟΟΐίΐ, (]030(1θ 8θρρ1ί6ίθ 8ΐΓ66ΐ08 8(1(1θχίΐ ίη 0)6(1)0111» 
61 8016 06θ1θ8 08ΐ60(1ίΐ Αθ8θί3Β 6ΐ δ:ιρρΙΐίπΒ 80ρρΙί• 

6ίυοι {Αα. 5. 1. $ψι.): φιοά (]οί(ΐ6ΐο Γ6€ίΐ 6ΐί3ΐο ΙΗιοΙυϋ 
ία οΐ3§ο {Αα, 15. 11 ). Ηοο 6ΐί30ΐ 8ΐ)0 νηοάο οοιιίΐΓ* 
0131, ςα3θ(1ο οογοοι ςοί ίο 8θ1ίΐθ(1ίο6 Γθ6Γαοΐ πιβοιί• 
ηίΐ , 8ίο (1ίθ6θ8 : ΝοΙο να ψιοταίβ, (ταΐτ€9 , ηαοά ομ- 
ηα ραΐτ€$ ηαΐΗ «ο^ ηιώβ (Η^ταηί, €( οιηηβ$ ίη Μολβ 
ίίαραζαίί «ιιη/, βΐ α^ηΜ Μμήίΐίαίβηι εοηιβάβΤΗΐιί, €$ ρο• 
Αοη ίμίήίΗαΐ€Ώί Μίτπηΐ : $^ ηοη ίη ρΙπήΒια βοταιη €09Λ» 
ρίβη/Μΐη €$ί />«ο, ίίά ρ^ηετνηί^ α ΰβάά^τνηΙ (Ι. €οτ. 
10 1.-5). Ουί3 60101 (1ί886ΓηίΙ (16 ΓοΙΟΓίδ, (Ιο §6ΐιβηη•, 
10(10801, (16 ροβθ3, 6ΐ βορρίίείο, 6Χ ρΤ»(6Γίΐί8 (ΐυθ(|ΙΙβ 

60Γ001 8ίΓ6Γΐ ρΓθ1)3ΐίθη60Ι, 608 ςοί ρίοχί 80)11 0<Ι<|||• 

6608 ίο ηΐ6(1ίοηι, 1ιθ8 ςοί(ΐ6ηι 8 ββΓρεοΐίϋυβ , ΗΙο• 

ν6ΙΌ 8ΐ) 6Χΐ6Γ0ΐίη3ΐ0Γ6. ^00(^ (]θί(ΐ601 Ηίο ςοθ(ΐιιβ Γο• 
611 08νί(1 , ν6ΐ (Ιβ ΑεΙίίΙορΙΐβίβ (1ί6608, Υ6ΐ (16 Α1ΐ88« 

1βη6• ΜοοοοΙΙί ίΐ8ςα6 (ίίουηΐ (Ιί6ΐ8 6886 άό Αϋΐιίΐο- 
ρ1ΐ6ΐ6. Νοη οηίοι 6]υ8(ΐ60ΐ 6Γ3ΐ (1ί66Γ6 : Ραταα μ/Λι 
βΐίοΐο ίηβο Α^§αΙοηί, βΐ ρσβΐ 688ομι, βιιίι άβάίτΗ ηάΗϊ 
ηιοτίβηι ρτο ί$ (2. Α«^. 18. 5. 55)? 61 Ηχο οοιιοάΊ* 

06Γ6 : 86(1 ί1ΐ3 ςθί(ΐ6ΐη (Ιί€6ΐ)3ΐ ίη8ΐΙ§3Πΐβ ηηΙΟΓβ, ΙΗΗΙ€ 
ν6Γ0 8Π1αΙυ8 3 8ρίΓίΐΟ. δ6(Ι 8ίν6 (Ιβ Α1)88ΐθ06, δίγβ ϋβ 

Αο1ιίΙορΗ6ΐ6 (1ί6ΐ3 ίυβηιοί, 6008ί(ΐ6Γ3ΐ)(ΐ3 8001 ςιΐϋ 
(]ίοΐ3 801)1 : η6(|06 6ηίηι (16 ρβΓδοοίδ 8 0Ι6 πΐ3§ιιορβΜ 

8£[60(1υηΐ 681. 

13.0θί(ΐ6Γ{;θ6ΧΐΗ>€ΐθ60(1ί8θ|θ108?0^ΐ60(ϋΐ, ΓΟΓβ υΐ 

(ΐυί ρΓορίο(ΐοο ΧοάΜ Γου68πι, ίρ86 ίη 68αι ίθ6ί(ΐ8ΐ : «ι 
ςο6αΐ3(1αιθ(1οοι ηιυ1ί6Γ63 ρ8ηοηβηΐ6δ 8 (ΙοΙοηΙ^αβ Λ\%>^ 
66ΓροοΐοΓ, 1(3 6ΐί30ΐ ({οί Γ3θίΐ(1ο1οοι, ρΓίθ8ςη3ηι ρΓορΙη* 

ςυΟΟΙ ίθ]θΠ8 3ί1β6ί3(, ίρββ (1ί866Γρίΐ0Γ 6ΐ οηΐΰί&ΐΟΓ, ^ 
000 ΐ6Υί 8ΐί(Ι00 , 86(1 Υ6ΐΐ6ηΐ6ηΐί88ίθ10 (1θΙθΓ6 8Αΐ6ίΐυΓ• 
ΟθΟθίΓ68 6001 Υ6ΐΐ6ΐ 806Γΐ)ίΐ3ΐ6ηΐ (ΙοΙΟΠδ 08ΐ60(1βΓβ, 
Γ601 ρ8ηα8(1θΐ0Γ6Ο13ρρ6ΐΐ8ν1ΐ.0θ3Ο(1θ 60101 ΥυΙΐ$(Τΐ'• 
ρΙαΓ8 ίθΙθΐ6Γ3ΐ)ίΐ6ΙΟ 3Γκ|06Πί1 (ΙοΙΟΓΟΠΙ 08ΐ60(ΐ6Γ6, ρ&Γ• 

Ιθ8 (ΙοΙοΓίβ 6001 ηοηιίο6 (ΐ686Γί1>ίΐ. ΡγοΙικΙο 8ΐίΐΝ (Ιίοιΐ ι 
ΡαήεηιΙΆ άοίσηι ΰβρετηηί Ηα^ΐαηϋΒ ΡΗιΙίϋίίΜ (Εατοιί. 
Ι5• 14), 1ιθ6 681, ιίιηοΓ » ΐΓοαιΟΓ, ΙβΙκίΓ, 61 άοίοτ. Βΐ 90 ΕΧΡ081Τ10 ΙΝ ΡδΑΙΜΙΜ ΥΙΙ. ίΟΟ μή γενάιΟαι έν πείρ^ των ?:ραγμάτων. Διά γάρ 
τοΟτο ενέτεινε, ίιά τοΰτο ήτοίμασε,βιά τοΰτο ένέθηκε 
τά βέλη, βιά τούτο πρί)ς τήν τιμωρ(αν εύτρεπίζεται, 
Ινα μή έλθη πρ^ τήν τιμωρίαν. 

ιβ*. Κα\ έξογκοΤ τ^ν λίγον,^τψ μίν ΣτιΛβώσει τήν 
σφοβρ^τα χα\ τήν οξύτητα της τιμωρίας έμφαίνων* 
τψ δ^ ^Ετέτεινε , τήν εγγύτητα • τψ δέ Ήτοίμασε^ 
τ6 πάντως έσόμενον, ε Ι μή μεταβάλοιντο * τφ δέ Τοις 
χΜομέτοις, τους υπευθύνους ένδειχνύ μένος , Γνβ διά 
πάντων παιδευθέντες, άναστείλωσι τήν πονηρίαν. ΕΙ 
δΐ θυμού ταυ τα ήν κα\ δργης , οΟκ 5 ν , οΤς Ιμελλεν 
έπιθήσεσθαι , προεΤπεν• Ό γάρ θυμδς ουκ ανέχεται 
τοΰτο * άλλα κα\ τουναντίον ποιεΤ , κα\ μάλιστα βταν 
έν αύτ^ λοιπδν Ι( τζ άκμ|| , κα\ τζ κολάσει , κα\ τ^ 
κατασχευ}) της τιμιαρίας. 01 γοΰν πολέμιοι, κα\ 
βουλόμενοι τήν τιμωρίαν έπαγαγεΤν, οΟ μόνον ου 
λέγουσιν, άλλα χα\ κρυπτόμενοι επιτίθενται, ώστε μή 
μαθόντας τους κολάζεσθαι μέλλοντας ψυλάξασθαι. 
Άλλ' ούχ δ θεδς ούτως, άλλα τουναντίον άπαν • κα\ 
προλέγει, χα\ αναβάλλεται , κα\ φοβεΐ διά (βημάτων, 
χα\ πάντα ποιεί, ώστε μή έπαγαγεϊν άπερ απειλεί. 
Τοΰτο καΐ έπΙ Νινευϊτών έττοίησε. Κα\ γάρ κα\ έχεί 
τ6ξον ενέτεινε, καΐ τήν ^ομφαίαν έστίλβωσε, κα\ τά 
ρέλη ήτοίμασε, καΐ τήν πληγήν ούκ έπήγαγεν. "Η ου 
δοκεΐ σοι τά (βήματα τοΰ προφήτου τόξον είναι κα\ 
βέλος κα\ βομφαίαν ήκονημένην, δταν λέγη• Έτι 
τρεις ήμεροι ^ καΐ Νίτενή καταστρίψήσεται ; 
Άλλ' ούκ άφήκε τ^ βέλος * ουδέ γάρ διά τοΰτο ηύ • 
τρέπιστο Ινα άφεθζ, άλλ* ίνα έναποτεθ^. 01 μέν γάρ 
στρατιώται διά τοΰτο οπλίζονται, Γνα κολάσωσιν * δ 
δΐ β:6ς [70] ούχ οΟτως , άλλ' Γνα τφ φδβφ σωφρο- 
νεστέρους ποιήσας, άνάσχ^ της τιμωρίας τήν χείρα. 
Μή τοίνυν θορυβωμεθα* φιλανθρωπίας γάρ πολ>ης δ 
των βημάτων φδβος, κα\ δσψ &ν άπορητδτερα λέγη, 
τοσούτιρ άπδ πολλής ήμερδτητος ταΰτα φθέγγεται. 
Έπε\ κα\ πατέρες, δταν μή βούλωνται κολάζειν τους 
πζΐδας, δ;ά των ^μάτων τήν δργήν αΓρουσιν οΰτω 
κα\ αύτ6ς , έπε\ μή βούλεται κολάζειν, έξογχοί διά 
των [δημάτων τδν φόβον. Λέγ€ΐ χα\ γέενναν έτοιμα- 
σαι, ?να μή βάλ^, εΙς γέενναν διά τοι τοΰτο κα\ 
πολλο\ λόγοι π8ρ\ τιμωρίας τοΤς Εύαγγελίοις ένβπδ- 
κεινται, κα\ πλείους , ή οι περ\ βασιλείας. Επειδή 
γιρ έπΙ των άναισθητοτίρων ούχ ούτως ή των αγα- 
θών επαγγελία, ώς δ των λυπηρών φδβος έφέλκεται 
πρδς άρετήν , κα\ απάγει της κακίας * διά δή τοΰτο 
τούτοις πλέον εμφιλοχωρεί, κα\ συνεχώς αυτά τί- 
θησι. Μή τοίνυν άλγώμεν άκούοντες φορτικών ^ημά' 
των πολύ γάρ κέρδος Ιχουσιν άλλ* έννοοΰντες αύ- 
τοΰ χαν τήν μακροθυμίαν κα\ τήν δικαιοκρισίαν, 
μήτε άιοογινώσχωμεν της σο>τηρίας' μακρδθυμος 
γάρ έατι* μήτ« άθυμώμεν δίκαιος γάρ έστιν εν- 
ταύθα μέν πολλήν τήν μακροθυμίαν ένδεικνύμενος , 
έχεΙ δέ τους μή κερδάναντας έντεΰθεν τ^ πείρ^ τής 
χολάσεως παραδιδούς* δπερ ?να μή γένηται, άπο* 
χρουσώμεθα έντεΰθεν ήδη τήν τιμωρίαν. Ίδοϋ ώδί• 
γΐ{σετ άϋΐΜίατ• 1> δέ Εβραίος , άντ\ τοΰ ^ΩδΙνψ 
σετ, ΊέΰαΧ. ΣίβτέΛαβ^ ηότον. Άλλος, ΚαΙ χνή- 
σας. ΚαΙ Η^χετ^ άτ^ρ^ατ. Άλλος , Ψενδος. Αάκ» 
κοτ &ρνξε. καϊ άτέσχαψετ αϋζόν, χαΐ ίμχεσεϊται 
9ΐς βόθρον Ιν είργάσατο. Άλλο; , ΕΙς ίίίαρβοράτ 

Ρατηοι.. Οκ. Ι.ν. ή»• είργάσατο. Είπεν δτι παρεσχεύααται 'κΛς τιμω- 
ρίαν ό θεός • είπεν δτι έπαφίησι τάς κολάσεις. Έσω- 
φρόνισε τούτψ τ^ν άκροατήν, τήν Ανωθεν όργήν έπι- 
κρεμάσας. Παιδεύει λοιπόν κα\ άπ^ τών πραγμάτων 
αυτών, δεικνύς , δτι κα\ πρδ της τιμωρίας αυτή ή 
κακία κδλασις. "Οπερ ουν κα\ ό Παύλος ένδεικνύμε- 
νος έλεγε• Καϊ τή^ άντιμισΟΙαν, ήκ ί^ε/, της πΛά* 
Υϊ\ς έτ έαντόις άΛοΛαμβάνοττες * κα\ άγει εΙς μέ- 
σον τους τά !σχαια παθόντας ύπ6 της κακίας 
Επειδή γάρ εΐώθασιν οΐ 7ΐολλο\ τών παχύτερων τότε 
μάλιστα σωφρονίζεσθαι, δταν τους πεπονΟδτας Ιδο>σι• 
διά τοΰτο κα\ αύτους είς μέσον Αγει. Ούτω κα\ 6 
Χριστδς ποιεί, πολλά περί γεέννης διαλεχθε\ς χαΐ 
τους εκεί βαλλόμενους είς μέσον Αγει* οΓον, τ6ν 
πλούσιον τδν έπ\ Λαζάρου, τάς παρθένους τάς μω- 
ρά;, τδν τδ τάλαντον τδ Ιν χατακρύψαντα • κα\ έν 
τφ παρδντι βίφ , τους έν τψ πύργω καταχωσθέντας, 
καΐ ων τδ αίμα Πιλάτος ανέμιξε ταΤς θυσίαις. Ούτω 
κα\ Πέτρος πο)λά περ\ γεέννης διαλεχθε\ς, τότε 
μάλιστα αύτοΰς έπληξεν, δτε τους κολασθέντας εΙς 
μέσον ήγαγε, και πρδ τών οφθαλμών τήν τιμωρίαν 
έδειξε τοΟ Άνανίου κα\ της Σαπφείρας ' όπερ ουν 
κα\ Παύλο; έποίει έπ\ τοΰ μάγου. Κα\ έτέρω δέ τρδπφ 
κατασκευάζει τδ τοιούτον , δτε τών έν τ?| έρήμψ μέ- 
μνηται, λέγων οΟτως' Ού θέΛω υμάς άγν^εϊτ, 
άδεΛροΙ, δτι οΐ πατέρες ήμώτ χάρτες νχό τί^τ νε* 
ξρέΛην ήσαν, καϊ χάττες εΙς τύν ΜωΌσην έβαχτί» 
σβτ\σατ, χαϊ βρωμά πνευματικόν ίφαγοτ, χαϊ 
χόμα χνενματικδν [71] ίχιστ' άΧΐ ουκ έτ τοΐς 
χΛεΙοσιν αντώτ ηΰδόχησετ ό θεός, άΛΧ άχ- 
ώΛοντο χαΐ χατέχεσον. Έτιειδή γάρ περ\ μελλόν- 
των διελέγετο, γεέννης λέγω, χα\ κολάσεως, κα\ τι- 
μωρίας, άπδ τών παρελθόντων και τήν περ\ εκείνων 
άπόδειξιν φέρει, αύτοΟς τους χολασθέντας είς μέσον 
άγων, τους ύτυδ τών δφεων, τους ύπ^ τοΰ ύλοΟρευτοΰ. 
*0 δή κα\ ενταύθα τεοιεί δ Δαυίδ, είτε περ\ τοΰ 
Άχιτόφελ, είτε περ\ τοΰ Άβεσσαλώμ λέγων. Τινές . 
μέν ουν περ\ τοΰ Άχιτόφελ φασ\ν είρήσθαι. Ού γάρ 
ήν τοΰ αύτοΰ λέγειν, ΦείσασΟέ μοι τον Χαϊδαρίου 
^ΑβεσσοΛώμ* κα\ μετά τδ πάθος, Τις δφη μοι θά' 
νατοτ άττΐ σον ; κα\ ταΰτα νΰν λέγειν άλλ' εκείνα 
μέν ύπδ της φύσεω; κατεχόμενος έλεγε * νΰν δέ ύπδ 
τοΰ Πνεύματος Ινθους γενόμενος. Πλην είτε περί τοΰ 
Άβεσσαλώμ , είτε περ\ τοΰ Άχιτόφελ εΓρηται , σκο- 
πητέον τά είρημένα• ού γάρ τΜλύ; μοι περ\ τών 
προσώπων δ λόγος. 

ιγ*. Τί ουν έντεΰθεν μανθάνομεν; Δείκνυσιν, δτιδ 
δρύσσων βόθρον τφ πλησίον, εΙς αύτδν έμπεσείται* κα\ 
καθάιςερ αΐ ώδίνουσαι γυναίκες ύπδ τών ώδίνων δια- 
χόίΓΓονται, ούτω χα\ δ δόλον εργαζόμενος, πρ\ν ή τδν 
πλησίον άδικήσαι, αύτδς διακόττεεται κα\ όδυνάται« 
και ούχ ώς Ιτυχεν, άλλα μετά πολλής τη; δριμύτη- 
τος. Διδ χα\ τ•) πικρδν τής δδύνης παραστήσαι βου- 
λόμενος, ώδίνα τδ πράγμα έχάλεσεν. Όπου γάρ έάν 
βούληται ή Γραφή άφόρητόν τίνα ήμίν δδύνην ένδεί- 
ξαβΑαι, τφ ονόματι της (ΰδίνος αυτήν ύιβόγράφει. 
Διδ χα\ άλλαχοΰ φησιν, ^ΟδΙτες ίΛα/^στ χαζοίχοντ^ 
τας ^Μστιεϊμ, τουτέστι, φόβος, τρόμος, πόνος, 
οδύνη. Καν πάλιν ό Παΰλο; * Όγοι- δέ Λέγωσίτ, 
ΕΙρήνη ζαΐ άσ^άΛεια, τότε αύτοϊς αίφτίδιος έ^« 
(στίΐζαι ί.ΐ6(?χ>€ς^ώ<ΤΛ%$λ•\νΛ\ν χ^νν -^^Μχ^νυτΝ»•» ιαι £. αΟΑΝΝΙδ εΐΙΒΥδΟΕΤΟΜΙ ΛΑΟΙΠΕΡ. ΟΟΝδΤΛ ΝΤΙΝΟΙ». ΙΟΙ τ6 ΑπροοΜχητον. Κα\ ύ Έζεκίας* "Οτι ήκα ή ύ)δΙτ 
ζ^ τιχτούσ^^ ^χϋτ δέ ούκ ξχβΐ τον τδκεΤν^ τ6ν 
Α'^ρητον «ιττοΟ φ^δβον χα\ τιβνον βιά της ώβΤνος έν- 
β€ΐχνύ{Α£νος. Ο&τω β)) χα\ ενταύθα ό προφήτης. Κ&ν 
γάρ μυριάχις πονηρός τις η , τ6 χριτήριον τοΟ συν- 
ιι^ηος ού διαφθείρεται* φυσικών γάρ έστι, χα\ παρά 
του Θεού ή|ΐ1ίν τήν αρχήν &ντ:θέν. Κ&ν μυρ{« φίλο- 
ν::χήσωμεν, έφέστηχεν έχεΤνο χαταβοών, χολάζον, 
χαταειχίζον, χα\ ο6$ε(ς ίβχι των έν χαχί^ ζιάντων, 
δς ο6 μυρ(αν δδύνην υπομένει, χα\ βουλβυόμενος τά 
χαχά, χα\ εΙς Ιργον έχφέρων τήν βουλή ν. Τί γάρ του 
*Αχαά6 πονηρ<5τερον ; *Αλλ* βμως έχε?νος έπιΟυμή- 
σχς του άμττελώνο; , έννόησον πόση ν ^ύνην Ισχε. 
Βασιλεύς γουν ών χα\ τεάνιων χρατών, χα\ ούδένα 
Ιχων άντιλέγοντα, επειδή του συνειδητός τήν ψήφον 
ούχ ήνεγχεν, είσ^ίλθε σκυθρωπάζων, χάτω χΰπτων, 
σ•^γxεχυ μένος, πολλήν άχλυν ΙπΙ της δψεως φέρων, 
τής άπ6 του συνειδότος καταδίκης τδν ίλεγχον έπ\ 
του προσώπου χηρύττων, χα\ οΟ δυνάμενος συσχιά- 
σαι τήν άπ6 της άθυμίας έγγδνομένην αΟτψ όδύνην. 
ϋΟτω γοΰν χα\ άπ^ της γυναικδς έγένετο κατάφωρος. 
Ό μέντοι προδότης, ό πρ6ς τοσαύτην έξοκειλας ττο- 
νηρίαν, επειδή τήν δδύνην ούχ ήνεγκε τήν άπ6 του 
κριτηρίου [7ί) του συνειδητό;, χα\ βρόχον άνηψβ, 
χα\ οΟτω τδν βίον χατέλυσεν. "Ωσπερ οδν 6^ έν πονη- 
ρίςι τοταΰτα πάσχει, ούτως ό έν άρετί) γαλήνης απο- 
λαύει χΛΐ ατάραχου διανοίας. Σχόττει δέ. Ει βουληθ?| 
τίς τίνα άμύνασθαι , ή Λρξαι χειρών άδικων, δρα 
πόσα πάσχει δεινά. Πληρούται θυμοΰ, διακόπτεται 
ύιΛ οργής, μυρία κύματα χινεϊ λογισμών, δδους άρ- 
χεται μυρίας, φόβος Ιπεισι χα\ αγωνία χα\ τρόμος, 
τοΰ Ουμοΰ διακόπτοντος , του φόβου χατασείοντος, 
πώς έπιτύχη, πώς έπεξέλθΐ[^ • χχ\ πρ6 του μέλλοντος 
άδιχεισθαι , εαυτόν άπόλλυσιν. Ό δ^. έκβαλών τήν 
οργή ν, απάντων άτιήλλαχται τούτων • κα\ μάλα εΕχό- 
τως. Τούτου γάρ αύτ^ς χύριός έστι, κα\ τδ π3ν άπ- 
ήρτισεν * εκείνου δέ ούχ ίτι, άλλα καΐ καιρού χρεία, 
κα\ τόπου, κα\ δόλου, χα\ χαχουργίας , χα\ δπλων, 
χαΐ μηχανημάτων, χα\ προσχρουσμών, χα\ κολα- 
κείας, χα\ δουλείας, καΙ ύποχρίσεω;. Όράς τηυς εΟ- 
χολον ή αρετή , δύσχολον δ* ή κακία ; πώς τδ μέν 
Ατάραχον, τδ δέ θορύβων γέμον ; 

Ταύτην τοίνυν ύΐΛγράφων ό Προφήτης δλεγεν 
Ίδοϋ ώδίνησετ άδικίαν, σννέΛαββ πόνοτ^ χαϊ 
ίΤ8κε>' άνομίαγ. Εντεύθεν δείχνυται, δτι ού κατά 
φύσιν ήμ!ν ή αδικία , άλλα κα\ άλλότριόν τι. Διδ κα\ 
βαρύνει, χα\ Ιως άν άπαλλαγώμεν, ώδΐσι περιβάλλει. 
Έπε\ χα\ τδ Ιμβρυον δως άν άπαρτίζηται, κατά φύ- 
σιν Εγκειται τί; γαστρί • διά τούτο καΐ μένει , χα\ 
πόνον ούκ Ιχει. Μετλ δζ τδ τελεσθήναι, έάν Ινδον 
μένη, παρά φύσιν έστ\ν ή διατριβή • δθεν κα\ ώδίνες 
γίγνονται. Διόπ^ρ ή φύσις ένοχλουμένη βιάζεται 
έζωθήσασθαι, ϊτε έργασαμένη τδ πάν κα\ άπαρτί- 
σάσα, κα\ ούχ Ιτι δυναμένη φέρε ι ν. Άλλ* έκϊΐ μέν 
ττρώτον σύλ/.ηψις γίνεται, χα\ τότε ώδίς • ενταύθα δέ 
7:ρωτον ώδίνησε, κα\ τότε συν^λαβε κα\ Ιτεκε. Τί ουν 
Ιστιν ε(πε7ν ; "Οτι έκεϊ μέν έν καιρώ του τόκου ή 
ώδίς , ενταύθα δέ εξ άρχης ή ώδίς. Όμού τε γάρ 
έδουλιύσατό τίς τι 7»νηρδν, καΐ πρ\ν ή πήξα: τ?) 
ΒΐΛν^2, θόρυβος και ταραχή χατά τήν διάνο'.αν. Έττι μέν γάρ της γυναιχδς τδ καταβλιτ^θέν άπαξ σπέρμα 
αύτδ κα\ διαπλάττβται πρδς τήν σύστασιν του τικτ>- 
μένου* έπ\ δετών δόλους (^πτόντων σήμερον ο7»τος 
κατεβλήθη ό λογισμδς, καΙ πάλιν αδριον Ετερος• χα\ 
μυρίαι καταβολα\ τών ττονηρών τούτων πραγμάτων, 
κα\ καθ" έκάστην ήμέραν συλλήψεις καΐ ώδ?νες δκα- 
φθείρουσαι τήν ταύτα τίκτουσαν διάνοιαν. Ού γάρ 
τοιούτος δ τόκδς, οΤος έπ\ τών γυναικών • άλλ' ώίπτρ 
έπ\ τών έχιδνών, τήν μήτραν διασπώσι , κα\ τά 
πλευρά διακόπτοντα τά παιδία πρόεισιν « • ούτω ίεα\ 
έπ\ τών δόλων καΐ έπ\ της άδιχίας. *Αλλά χάν μυρ(β 
φιλονεικήσωμεν , ού δυνησόμεΟα παραστήσαι τψ 
λόγψ τήν άλγηδόνα, ήν ύπομένουσιν οΐ κακοί. Δι& 
καί τίς φησιν* *Οδέ κακός μόνος άντΛήσει τά κακά, 
Τί γάρ χαλε7ηΑ>τερον κα\ άλγεινότερον τού βασκα{- 
νοντος, τού έπιβουλεύοντος, τού τών άλλοτρίων έφιβ- 
μένου ; Δημίου παντδς χαλεπώτερον τά πάθη ταύτ« 
τήν ψυχήν χαταξαίνει. 

ιδ'. [Τ5| "βστε είκότως ώδΤνας έκάλεσε τους τοιούτους 
λογισμούς. *Λλλ' ώσπερ αΐ γ^'^σΧχες άτιδ συνουσίας 
τίχτουσι, χάν μέν υγιεινά τά σώματα ^, τοιαύτ» 
εΐκότως ^ χα\ τά τικτόμενα* αν δέ διεφθαρμένα, μι- 
μείται τών γονέων τήν φύσιν • ούτω κα\ έπ\ τών λο• 
γισμών. Κάν μέν άγαθοϊς συγγενή, τοιαύτα Εσται χοΛ 
τά ίκγονα • άν δέ πονηροις, κα\ μή προσεχή;, πολλήν 
έχε?3εν λήψη τήν λύμην. Άκουσον γούν ό προφήτης 
τί φησιν 'ΑΛύτοΰ ξρόδον σου έν γαστρΙ έΛάβομετ, 
καί ώδίνήσαμεν, καΐ έτέχομετ ατεΰμα σωτηρίας, 
Έπ\ δέ τών έκ τού διαβόλου • ^Ωά άσχίδων ί/5/3ηί£η^» 
καΐ Ισ^νΥ άράχχ^{ς ύ^αίνονσι. Φεύγωμεν -ϋο^νυν 
τους πονηρούς. Πώς « γάρ ούκ άτοπον, έξδν άτΛ τών 
τού θεού προσταγμάτων κα\ συλλαβεΤν κα\ τεκειν» 
μή βούλεσθαι, άλλα τάς τών πονηρών συνουσίας διώ- 
κέιν, ταύτδν ποιούντας, ώσπερ άν γυναίκα, Ιχουσαν 
έξουσίαν βασιλεΐ συναφθήναι, μή άνέχεσθαι, άλΧ* 
άντ* εκείνου λτ^στήν κα\ τοιχωρύχον αίρεΤσθαι λαβείν 
σύνοικον ; Λέί/^χο* ΰφυξε^ χαϊ άτέσκαφεν αύτον^ 
χαϊ έμΜεσεΊτΜ εΙς βόθρον, δν είργάσατο. ΙΙάλιν 
ταΐς μεταφοραις κέχρηται, ώσπερ διά της ώδίνος τδν 
πόνον δηλών, οΟτω διά τού λάκκου τδ δυσαπάλλαχτοι^ 
ένδεικνύ μένος. Καϊ έμχεσειται είςβόθρον, δτείργά^ 
σατο, "Οπβρ Ετερος φησιν • Ό όρύσσωτ βόθρσιτ 
τφ ΛΛησΙον αύτον, έμ^εσεΤται εΙς αύτότ. Κα\ 
τούτο δέ της τού θεού φιλανθρωπίας, τδ τοιαύ^ι^ 
συγκληρώσαι τί) έπιβουλί) τήν φύσιν, ώστε εΙς το(ις 
έ^βουλεύοντας περιτρέπεσθαι τά δίχ^α, ίνα Μλ 
ϊντεύθεν άποστώσι τής χατά τού πλησίον μάχης χαΐ 
μηχανής. Τούτο χα\ έπ\ τού ΜωΟσέως γέγονβν. Ό 
μέν γάρ μέλλων άναιρεΤσθαι διεσώθη * δ δέ Φαραώ 
διά της οδού, ής κατά τών παίδων έμηχανήσατο, Λ* 
αυτής άποΆετο. Κέλευσες γάρ άναιρεΤσθαι 'ϊά παιδία» 
ί^νάγχασε τήν μητέρα Μωυσέως Εκθετον διά τδ ^ος 

* ϋηυβ τά πλευρά διορύσσουσι τά παιδία. 

1> ΕΙ/.όιως (!ϋβ8ΐ ίιι ΐΗϋυβ πίδδ. 

*^ Πυο ΐϊϊΛϋ. ίηΙβΓ ςιιοδ βδΐ Κο^. Πώς γάρ ού» άτοπον, γν- 
να^χα μίν έξουσίαν Ιχουσβεν βασ()χΤ συγ•,•ίνεσ6αι, χαΐ |ΐή αν- 
εχΐσθαι, ά>ν άντ* εκείνου ληστήν χβΐ τοιχωρύρ^ον λαβείν βΰν- 
οιΐ^ον σοΐ^έ έζόν άπό τϋόν τού θεού προσταγμάτων χοιίνυλλ•* 
βΐΐΐν ναι τίχτειν,τΐις τών πονηρών συνοναίοις διώχκιν' λ«χχο« 
ώρνίςεν. ΙΟΙ ΕΧΓΟδΙΤΙΟ IX ΓδΑΙΛΙϋΜ VII. 102 ηΐΓβυβ Ρ9ΐι1ιΐ5 : Οααηάο 0Η/«ηι άίχβηηί , Ραχ €( ι^γκ- 
τ'Κα»^ ιηηΰ «'« Γί•ρβπίίηιι« ιηιηιίηβί ΐη/ίτίίιιι, ηηβηιαά- 
ηιοάϋΜ άοΐοτ ρατΊαιάΊ « ^υοΒ ηίοτηηι ^εήΐ (Ι. ΤΙιβ$$. 
5. δ). Ηίο ιίπη δίβίΓιΓιοαί, οΐ ο^δβ ίιιΙοΐ6Γα1)ίΙβ, βΐ οδδβ 
ίιιο(ιίιι;ιΙιιΠ). ΕίΕζβεΙιίαδ : ΥβηϋάοΙοτ ρατίηΗβηΙϊ^ηοη 
Μ€ί αηΐβπϊ υ'ιπιιίβηι ραΗ^ηάί ( 7ΐΛΪ. 37. δ ) , ίιιΐοΐβ- 
ΓΛίΗΐβιη 6]ιΐδ ϋιηοΓβιη βΐ ΙαύοΓβπι ροΓ άοΙοΓβιη ρηΠϋδ 
ίιιϋΙοΑη». Ιΐ& 6Γι&πι 1ιί€ ρτορίιβία. Είδί βηίιη $ίΐ ςιιίδ 
ιηϋΐίβδ ίηιρτοϋυδ, ηοη ίηΐβπΐ ]ιΐ(ϋεία(ΐι οοηδαβηΐίΐΰ : 
οδΐ βηίπι ΐΜΐυπιΙο, 6( :ι Οβο ηοϋίδ αΐ) ίηίιίο ίηδΐΐυιη. 
ΕΐίαιηδΊ ίη ίπΟιιίΐυιη €0ηΐ6η(]3ΐηυ$, ίπδΐ^Ι ϋΐαά νοά- 
ΓβΓ&ηδ, €3$ιί|;3ηδ, βοηάβαιηαπδ, 6ΐ ηβιηο βδΐ βΟΓυηι ςαί 
δοβίβηΐβ νίναηΐ, ςυΐ ηοη ίηηυιη6ΓαΙ)ίΐ6δ (ΙοΙΟΓββδυδΠ- 
ηεαΐ, βΐ ευιη άβ ιηαΐίδ €οη$υΙΐα(, βΐ €υπι οοηδίϋαπι 
ΐη ορυδ βϋυοίΐ. Ουίά βηίιη 4ε1ια1)0 δεβΙοπιΓιαδ ? δβά 
Ιαιηβη ουηι ϋΐβ νίπβαπι οοηουρί&δβΐ, εοηδΐάβΓ» ςααη- 
ΐυπι ιΙϋΙοΓβηι δβηδβηΐ (3. Περ. 21. 4). Ιοςυο €υιη Γβχ 
€&$θΐ, 61 οηιιΓια ϋοπιΊηΑΐυ ΙβηβΓβΙ, ηβο ιιΐΐυδ βδδβΐ φΐΊ 
β'ι βυηίΓαϋίοβΓβΙ, ςαοηΐαπι εοηδείβηΐίφ ηοη Γ6Γ6ΐ)3ΐ 
δ6ηΐ€πΓι&πι, ίη$Γ6δδΐΐδ 6δΙ (Π8(ί3, άβΟΓδίιπι ίηεϋηαίιΐδ, 
οοπΓυ$υβ, ίη ίρ50 οδρβεΐυ οαΐί^ίποιη ΓΰΓβπδ, οοηδοΊειι- 
ϋχοοηϋβιηιι&ηΐίδ ίιιϋίοίυπι νυΐΐα ϋβηυηΐίαηδ, ηοο να- 
Ιβιιβ Ιβ^βΓΟ, (ΐυαηι αΐιίιηο οοηοβρβΓαΙ, Ιπδΐίΐίαπι. Ι(& 
οΐ(|[ο Γϋίΐ νοί αΙ) υχοΓβ (ΙορΓ6ΐΐ6η$υδ. ΡΓΟϋίΐοΓ ιιυ'κίειη 
εοηο, ςιιί ίη (αηΐϋηι δοβίυδ ίπιρο|[6ΓαΙ, εηιη ηοη ροδ- 
£61 Γ6ΓΓ6 ]υ(1ίοίί εοηδείεηΐίφ (ΙοΙοΓεπ) , α<)3ρΐ.αΐο 
δί1)1 Ι2(|υ60 τίιαπι ΠηίνίΙ ( Αΰί. Ι. 18 5 ). δίευΐ 
6Γ£0 ςυί ίηιρΓΟΙιβ νίνίΐ, Ι^ηία ραΐίΙυΓ : ίΐα ςιιί νίίαιη 
61 νίπυΐθ ίηδίίΐυίΐ, ΐΓ3η(]υΙΙ1ίΐαΐο εΐ δ6(]αΐα πιεηΐο 
ίΓυίΐυΓ. ΟοιίδίίΙεΓα 2ΐυΐ6ηι. 5ί τοίυβηΐ ςαίβ υΐείδοί 
φίβηιρί^π), νβΐ ρποΓ ^η^υ^ίαιη ΓαεβΓβ, νίϋβ ςυοΐ πιαίβ 
ραιΙΐυΓ. ΓυΓΟΓβ τερΙεΙυΓ, &1) ίη (ΙίδεεΓρίΐυΓ, ηιονβΐ ίη- 
ηυηΐ6Γα1)1ΐ68 Ουείυδ εο^ί (Αΐίοηυιη, πιίΐΐβ τίαδ ίη^ΓβάίΐυΓ ; 
ίιινα(ΙίΙ ίΙΙυηι ΙίπιΟΓ, ρανοΓ αε Ιγ6Π)0γ; ςυοηιυάο Γβιη 
ρεΓβοίοΙ , ςιιοιηοιίο υΙείδεβΙυΓ ; βΐ απίβ ειιηι ηαβηι 6δΙ 
ίιι]ιιπ3 ΑίΓοείοΓΟδ, δ6ίρ!}υπι ρβΓάίΙ. ΟυίαυΙοπι ϊγ&πι 
6ΐρυ1ίΙ, :ιΙ> Ιιίδ οπ)ηί1)υδ ΙϊΙιργ 68ΐ; οΐ ]υΓ6 εοπβ. ΙΙοο 
βηίιη 681 ίη β]υδ ροΐβδί^ΐβ, β( υηίνβΓδππι εοηΓβείΙ : αΐ 
ίΙΙυά ηοη ίΐίιΐβιη» ββϋ ορροπυηίΐίΐβ ορυβ βδΐ, Ιοεό, 
πιαΙβΩείο» 9ΐηηί8 , ιΐΜΐ6ΐιίη3ΐίοιιί5υδ, βΐ οΙΓϋη^ίοηίϋυδ* 
Αΐΐυΐαΐίοηβ, >βΓνίΐυ(β« ο& δίηιηίαιίοηβ. Υίάοδ ςυαπι 
ίαεΐΐίδ Γβδδίΐ νιποδ, φΐ&ηι (Κί&^ϋβ νίΙίοιη? (ΐυοπ)()(1ο 
ίΙΚη ςιιίίΐβπι 681 ΐΓ&ηςυίΙΙα, Ιιο€ τβΓΟ ιογΙκι βΐ Ιυηυΐια 
ΓβΓβΠΐηη ? 

Υί$ νηΙ^οτηηι^ ρ^Πυπίΐ.... εοηεβρίΐ.... ρορβηΐ.... 
Οε ρ€€ϋαΐοΗΙίΗ$ ρτοΐαίοταηι. Ιηιηηίιαί ρατίηι νίρετί' 
ιιιιι. — ΙΙοο βΓ|[θ <1βδεπΙ)βη8 ϋίεβϋίιΐ ρρορίιβία : 
ΕοοΒ ρατίυήΗ ίη/ικίιίίαιη, ΰοηεερΗ άοίοτεηι^ βΐ ρερίήί 
ίηίηΜίαϋίη, Εχ Ησε οδίβπάίΐυρ ίη]υ8(ίιΙαπ) ηοη β8$β 
ιιοϋί8 8βειιη(!υπι ηαΙαΓαηι, 86ά 6886 ςηίιΐ ηϋβηυπι. 
1(ΐ6(Ν|ΐιβ {Γβνβ 681, βΐ ϋοηβε α5 βο ίυβΓίιηυβ ΓώβπιιΙ, 
ηο1)ί8 (ΙοΙοΓβδ ίπιηιίιΐίΐ. Ν;ιπ) ΓβΙυβ εΐίηηι (Ιοηβε ρβτ- 
ηείαΐυΓ, δβευηϋηηι η9ΐΐυπιπι νβηΐπ ^κΙΙιΧΓβΙ : ρΓορίβΓ^ 
6α 61 ηιαηοΐ, βΐ άοΙοΓβπα ηοη 1)α56ΐ. Ροδίςυαηι αυΐεηι 
ροΓίοείΐΜ ΓαβΗΐ, δί ίηΐιιβ πιαιιβαΐ, ηιοη 681 ρΓΧίβΓ 
ηιιΐιίΓαηι; υηϋβ βΐίαπι (Ιαηΐ ρ&ηυ8 <1ο1ογ68. Οα.ιρΓθ• 
ρΐ€Γ νβχβία ηαίιιπι βυιη βοηαΐοΓ βχίΓηάβΓβ , υΐ φι» 
υιιίνβτδυπι ΙέτβΗΐ 8β ρβΓϋκβιΙΙ, βΐ ίβΓΓβ ηοη ροδβίΐ 
ΑηιρΙΐυ8• δβ<1 ΊΙΙΙε ςιι1(1βοΐ ρΗο$ Οΐ βοηεβρΓιο, ιΐ€ Μη- εερδ άοΙοΓ ρπΓΐιΐδ : Ηίε απίεηι ρηιηηπι ραπυη!!, βε 
ίΐβΐπίΐβ εοηεορίΐ εΐ ρορεπί. Οηίϋ αυΐβιη Ιιοε δϊΒί νηΐι ! 
Ουοά ίΠίο ηο'κίεηι ίη ΐβποροΓβ ρηπιΐδ δΐΐ ϋοΓοΓ, Ιιίε 
αυΐεπ) άοΐοτ £ί( α ρΗπείρΙο. δίιηιιΙ αε βηΐηι ςηίδρίΑπι 
(1ε ηιαίο εοπδΐιΐΐανβπΐ, εΐίηιη ρηιιβηιιηιη ίιι εο^ίΐη- 
Ιίοηεπ) άεΩχεηΐ, ΐαιηυΐΐυδ αε ΐυΓΐ)α βδΐ ίη εοςίοΐίοηο. 
Γη πΐαΙίβΓβ εηίπ) (Ιβίβεΐυηι δεπιβΐ δεηιεη ίρβαιη βΐΐηηι 
ίοΓπιαίυΓ α(Ι εοηδίίΐυΐίοηεπι ραΠιΐδ : ίη ίίδ ηυίβηι ηπΙ 
(Ιοίοδ εοηδΐΓαυηΐΙιχεΙιθι1ί6(ΐ6]εε(α β&Ιεο^ίΐαΐίο, βΐ εΓ^δ 
ΓυΓβυδ αΐία ; ει δυηΙίηηυπ)6Γ3ΐ)ίΐ6δ ηιαΙοΓυπι δβηιΐηπιη 
ϋ6]εεΐίοη65, βΐ δυηΐ δίη^υΐίδ (ϋ6ΐ)υδ εοηεβρίίοηβδ , βι 
ροΓίυδ άοΙΟΓβδ ςυί ροπηιαπί εηςίΐαΐίοηεηι, α φΐα ΐδΐ.ι 
ραπυηΙυΓ. Νοη εηίπι ΐηΓίδ ραηυδ, ({υηΐίδ βδΐ {η πιυίίθ- 
ΓίΙ)ΐΐδ; δβά (ΐϋ6Πΐα(Ιπ)0(]υπ) Ιη τίρβπδ, υΐβΓυπ) {ΙίςοβΓ- 
ρυηΐ, 61 ]α(6Γ3 άΙΙαηίαηΐεδ Γβΐυδ ρΓοεβάυη! : ίΐα βΐΐιιηι 
ίη ΓΓαυ(Ιί5αδ εΐ ίη ίπ]υδΐίΐί3. δβϋ ςυαηΐυηονίδ οοηΐβη• 
(Ιαπίϋδ, ηοη ροΐεπηιυδ ΟΓαΐίοηβ βχρΓιεαΓβ πιοΙβ8ΐία:η 
ηε ϋοΙοΓβπι, ςυεπι ίιηρΓθΙ)ί δυδίίηεηΐ. Εΐ ί(]βο (Ιίείΐ 
Γ]υίδρί3ηι: ΜαΙα$ νηο ίοΐιιε βχΗαητΊβΐ ιηαΐα {Ριον, 9. 
ϋ). ΟυΙ(1 εηίπ) βο ςαί ίηνίϋεΐ £[Γ3νίυδ, 6( πιίέβΓαΙιΙ- 
ΙΙιΐΒ εο ςηί ίιιδίϋίαΐυΓ, βΐ βο ςυί αΐίβηα εοπευρίδ€!ΐ? 
Ο(ΐονίδ εηπΓιίίεε ςπανΐαδ ρβΓίαΓϋαΐίοηοδ Ιιακ ηιβηΐβπι 
εχοΓϋςί^ηΐ. 

14. Μοτίΐο εΓ£;υ (ΙοΙοΓβδ ραΠυδ Ιιαδ νοεανίΐ εο^ίΐα- 
Γιοηεδ. δοά ςυεπιαάπιοϋυπ) πιυΙίβΓβδ βχ εοης[Γεδδίοιιο 
ραπυηΐ, βΐ δί δαηΐ δαπα ςυίάβηι οοΓροπι, Ιαΐία δυη( 
εΐίαη^ ηυχ ηα$ευη(υΓ, δίη αυΐεπ) εορΓυρία, ροΓεηΙυηι 
ηαΐυΓαπι ίπιίΐαηΐπΓ : ίΐα βΐίαπι ίη εο^ίίαιίοπίϋιΐδ. 5ί 
ουηι 1)υηΐ8 τεΓδεΓίδ, Ιαΐοδ (|υθ(|υο εΓυηΙ Ιιιί Γείυδ ; δίπ 
αυΐεπ) ειιηι ηιαΙίΒ, εΐ ηοη 9(ΐεη(1α8 , ηιαςηυηι ίΙΙίηο 
ηυοςυβ ϋαιηηυηι εαρίβδ. Αυ(]ί βΓ^ο ςυί(1 (Ιΐεαΐ ρΓορΙΐϋΙα : 
Α Ιίηιοη (αο ίη ίΐΐβτο ϋοηε^ρίηιαΒ, βΐ ραηηήνΊιηιι$^ α 
ρεραήηΐΗί ίρίήΐηιη ια/κί(< (/<ηΐ. 26. 18). ΙηίίδαυΙειη 
ςιιί 6Χ ϋία1)ο1ο : Οοα α$ρΊάαηι (γφρβτίΐηί^ βΐ αταηεχ (&- 
Ιαηι Ιβχηηΐ (/<αί. 59. 5). Ευξίαιηυβ βπςο ίιηρΓοϋοδ. 
Ουοηιθ(1ο εηίπι ηοη βδΐ αΐ38υΓϋυηι, ευιη Ιίεβαΐ βχ Οβί 
ρΓχεερίΊδ εοηείρεΓβ ει ραΓβΓβ, \ά ηοΐΐβ, δεϋ ίιηρΓο1>ο- 
Γϋπι ροΓδβηυί εοιΐ£[Γ6δ5ΐοηοδ, βΐ ρεΓίηάβ ΓαεοΓε αε δί 
ηιυΙίβΓ, ίη ευ]υδ βδΐ ρο(65ΐιιΐ6 ευηι Γε£;6 οοη]υιΐ(;ί, ηοη 
δυδίίηβαΐ, βεά ρΓΟ ίΐΐο ΙϋίΓοηεηο βΐ ηιιτοΓυιη ροΓΓοδ- 
βοΓεηι νείΐΐ 1υ5βΓβ εοη]υ8βπι? 16. Ιαααη αρεταίί^ α 
εΐίοάΐΐ βηηι^ €1 ίηάάα ίη [ονεαηι ηααηι [βάΐ. ΙΙδυδ 08( 
τυΓδαδ ΐΓύΠδΙαιίοηίϋυδ, ςηβηιηίΐιηοιίϋΐη ρβπ ραΠυπ- 
Ιίοηουι, (ΙοΙοΓοπι ; ίΐα ροΓ Ιϋουπι, άΐίβοίίβηι 1ί1)6Γ3ΐίο- 
ηεηι ίηϋίεαηδ Εΐίπάάα ίη (ονεαπιφιαηι (€άί, ^\ιοά 
αΐίυδ <]ίείΙ : Οιιι (οάΗ (ονβαηι ρτοχίιηο ινο , ίηάάα ίιι 
ίρλοιη (Ργοο.26. 27). Ρογγο Ιιοε ςαοηυβ Οεί 1>εηί|(ηί(α• 
Ιί$ βδΐ 61 οΐβιηβηΐίφ, ίπδίϋϋδ (αΙβη ΐΓίΙ)υβΓβ ηαΐυηηι » 
υΐ ΓβΙίΑ νβτίαηΙϋΓ ίη ίρδΟδ ίηδί<1ίαΐ0Γβ8 , οΐ ιϋβο 
(Ιβδίδίαηΐ ουηι ρΓΟχίηιο 1>β1ΙΙς6ΓαΓ6, βίβίραπίΓο ίηδΐ* 
<1ίαδ. ΙΙοο βΐίαπι ίη Μθ8β αεείιΐίΐ. Οηί βηίπι βηΐ ρβτ« 
ίπιβϋϋυδ, εοηδβΓναΐυδ οδΐ : ΡΙιαΓαο αυΐβη ρβΓ νΐααι 
ςυαπι αϋνβΓδυδ ίηΓαηΐβδ πιαείιίηαίιΐδ β8(, ρβΓβαηι ρβΓ- 
ίιΐ. ευηι βηίω ]υ&δί$δεΐ ίιιίαηΐβδ ίπίβιίηϋ, οοβ^ίΐ η)ΐ• ^ Οικ) Μ88., ΟκοηκΜίο αώη ηοη ΘΜίαΰΛίτάητη /ιτηύιιωη ηέ 
ύορία ααΐατ ααη ηρβ βοη/ιιη^ ιιοηέ»(ίη:ί*ί, ιεά ρτο ίίΐοΐα• 
ίηααιη Η ιιιιιγο; ιι»ι ΌύΓίοαονεΐΗ βϋρΰπ €οηιιιομ«ί ^ ια ^^α^ 
αηι^ £κηι βχ ν• «€β^ ι1\6»ίαν«ΛϋΧ ^ ^«μχ^Λχ*. ^ :^»^χ^χ 4113 «. ^ΟΑΝΝIδ €ΗΛΥδϋδΤΟΜΙ 

ΙΓ6Ι11 ΙΙαΒΐ$ ίηΓαιιΐ6ΐη ρΓορίΟΓ ιηβΐυηι εχροηβΓβ ; [ουιη 
ιαΐβπι £1ία ΡΙιοΓαοηίδ ΓιβοβΠαιη δάΓρβαηι άβ Οανίο 8υ$- 
Ιιι1Ί586ΐ, 61 ίηΓ&ηΐ6ΐη ίηνβηΐδδβΐ, βυιη ηαΐηνίΐ*] : αα- 
ύΐυ$ ΊΗο 0011)65 ρ6Γ(1ί(ϋΙ. Ι1ίη€ 61 Οβί ιηαχίιηβ βΐυεβΐ 
ΒοΙβΓίία, 61 ίπιρΓθΙ)ί$ ΐΏΑ^ηα οαδΗ^^αΓιο, 61 ϋβ ςαΐ 6ίΓα- 
§ίυηΙ νο1υρΙα$. Ιΐα βΓιαιη ίη ρΓΦΰΙαΓΟ 3ο$6ρ1ι αοο'κϋΐ. 
Γυιη οηΐιη «υιη ΓραΐΓββ ΐη 86Γνί(υΐ6ΐη εοη]6€ί&5οηΙ, 
ιηυΐΐα ρ&&5ί $υπΙ, 61 ευαι ςυΐάβιη ηίΐιίΐ ΙΐΕ86ηιηΙ, 86(1 
οΓιαιη ]αν6ΓυηΙ, ίρδί 2υ(6ΐη {τζ%ΰ6ύΐΛίΧϊ ίΐίαιη 8α&ΐΊηυ6- 
ΓυιιΙ. Οαπι πιιιΐΐα ηαΐβιιι ροβδίηΐ άιά €^αειηοι1ί^ οοηδί- 
ϋ6Γα βΐίαιη ίη αΙΐΗ. 

βιιί αΐίβηα ίηναάιί^ ίάρίπηι^ρ^Γάϋ, —τ ΑΠβηηΙπναδίΙ 
&1Ϊ4ΐιί8? δβίρδυιη ρ6πϋ(1ίΙ. Εαπι 6ιμπ), ίη ^υ^α8 ΐΗΐηα 
ίηνοΒίΙ, βοϊρβ 6Γΐ3ηο ΐυνίΐ : 8ΐΐ3ΐη ααΐβιη &ηιπ)»ιη ριο- 
(ϋάίΐ. ΓβαΙ αΐΐςαίδ Ίη]υη2ΐιη? Εηδ6 δβΐρδυιη οοηΓοάίί. 
Νοη βηίιη ιηαΐ6 αίΤβοΐιιηι 68δ6, 86(1 ηιαΐ6 α0'6€ίδδ6, Ιιυο 
ρΓΧοΙρυβ 681 ιηιιΐ6 ραΐί. Ει ί(ΐ60 Ρ&αΐαδ ςυοηηβ δοα- 
ά6\>Λ{, ίη]απ& ροΐίαβ βίΟοί, φΐαηι αΓΓΐ06Γ6 (1 . €ογ, 6. 7): 
61 ϋΐιπδΐυδ, αίβρίδ ΐπ)ρ6ΐί, 61 ηοη ϋοηίΓα ίιηρ6ΐ6Γ6, 86(1 
6ΐί8Π) 86Ίρ8υιη 3(1 ρ3ϋοη(1αηι οββΓΓβ {ΜαίίΗ. 5. 39). Ποο 
6δΙ πι&χΊιη» νίΠαΐίδ, Ιιοο βΓβοίΙ Ιοΐ6Γ&ηΓι&π), 1)06 ΓοΠβιη 
Γ6(]4ΐίΐ ϊΐηΊιη3ΐη,1ΐ06 οιηηΊΙ)τΐ8 &ηίιιιΊ ρβΠΐΐΓΐϊαΐίοπ'ώυδ 
ροίοπίίοΓειη 6ΓΩ€ίΐ. Ουί βηίιη &Γιί ίη]υη&ιη Γ&άΙ, τβΐ 
ΐ'ΐιιη νοΓΐ)6Γαΐ, ηυΐ 6οηΙυιη6Γΐ3 &ΓβοΊΐ ίρδ6 ρπυδ αΐ) αηί• 
ηί ρβηυΐ'ΐ33Γιοη6 νίεΐιΐδ, 61 ίη δ6ΓΥί(υΐ6Π) Γ6(1α€ΐυ.% 
ΐυηο γίϋ6ΐυΓ ρΓοχίπιο ίη](ΐπ9ηα Γα€6Γ6 : ίρδβ αυΐβπι ^πι- 
νίϋΜ ρβδδϋδ 6δ(, ίη βχΐΓβηιαπ) ΓβιΙαοΙυδδβΓνίΙυΙβηι. 17. 
(ΙοηνβΠεΙηΐ άοΐοτ €]ν$ ίη εαραΐ 6]η$, βΐ ί/ι υβπίΰβηι ίρ$Ίη$ 
ίηίηαίίαδ φι άααηάβΐ, Εΐ άβ ΑεΗίίορΙιοΙΰ 6ΐ άβ Λ1)5&• 
Ιοηβ Ιιχο (ΙΊοΐα 6δδβ ρυΐηηΐ : υΐπυδ(ΐυβ 6ηίηί) εαρυΐ 
(ΐ68€6η(]Ίΐ 3(1 δπρρΓιοίυηι. Ιίΐο οηίιη 1α(]υ60 υδυδ νίι&ιη 
ϋηίν'α : ΙιΊο νοΓΟ ουπι 8α5 αΓΐ)0Γ6Π) ν6ηίδδ6ΐ , 61 6θπια 
Γυίδδ6ΐ βαδρβηδυδ, Ηΐίο Ιοη^ο ΙβηιροΓ6 ρ6ροη(1ίΙ. Ιΐα 
€ΐίηπη 3υ(1&δ Ι3ςυ60 τίΐαηι ϋηίνίΐ, 8€ί6ηδ 86 Ηχο οπι- 
1)13 ί66ΐδ86 ίη ρ6Γηίοί6η) 8υί εαρίιίδ. Ει ΑοΙιίίορΗβΙ 
εοη8ρί(!3ΐυ8 οηιηίηο ΓυΐϋΓυπ) υΐ Π3νί(1 νίηε6Γ6ΐ, 66- 
ίρδϋΠ) δ(Γ3η(;υΐ3νίΐ : ΑΙ)δ3ΐοη 3υ(6πι ίηνίΐυδ ρβρβηίΐίι, 
οι ηοη δΐ3ΐίπι (16 π)6(1ίο &υΙ)ΐ3ΐυδ 6δΙ, 86(1 (πιηίΐυαη) 
ίη ]α(11θ)θ ρπυδ βαδρεηδυδ 6δΐ, 61 Ιί|;ιιο ηΓβχιΐδ,βΐ 
Οβο ο 8υρ6Γίδ Γ6Γ6ηΐ6 δ6ηΐ6ηΐί3ηι 1οη(;ο ΙβιηρυΓ6 ρβ- 
ρεηιΐίΐ, 3 6θη8θί6ηΙί3 (ΐ6ίη€6ρδ αα^εΐΐ^ΐυδ. Ιρδ6 βηίηι 
€ΐιρί6ΐ)3ΐ ίη ρ3ΐπ$ ^υΐΙαΓ (ΙβχίεΓοηι ίηΙίη^βΓΟ ; ρ3ΐ6Γ 

3υΐ6Πί1 Τ6ΐ 816 Γ0β3ΐ)3ΐ Πΐίΐίΐβδ, υΐ 61 ρ3Γ66Γ6ηΙ. Α ν3Π3 

&υΐ6ηο (;1οπ3 6Γ3ΐ 3(1βο 3Γΐ6ηυδ, υΐ6ΐί3πι ρο^Ι ηιΟΓίβιη 
ουηι Ιυ^6Γ6(. Εΐ υΐ δοίβδ ςυο(1 Γαοίηπ) 6δ1 ηοη ίυίδδ6 
)πιηΐ3ηαΐ ίικίυδίπχ, 86(1 ΐοΐυπι Γυίδ56 (ϋνίηί ]υ(1ί6ίΙ, 03- 
ρίΙΗ 61 1ί(;ηηιπ 6υηη 3ΐ1ΐ£;3ΓυηΙ, 6ΐ 1>Γυΐυη[) 6υπ) 3ηί- 
ιη3ΐ ΐΓ3(1ί(1ίΙ, 61 ρΓΟ ίαπ6 ςυί(ΐ6ηι οοη)3, ρΓο ϋ|;ηο 3γ- 
1κ>Γ 6Χ8ΐίΙίΙ; ρΓΟ ιηΙΓιΙβ ηυΐ6ΐη 6υη) 3(1(1ιιχΙΙ η)υ1υδ. 
0)η8Μΐ6Γ3 Γ6Π1 3(1η)ίΓ3η(ΐ3πι. ϋυηα Ηχο ρ3έδυδ βδ!, 
ηεπιο βυοΓοιη 3(1 6ΐιιη 3€(ΐ6(ΐ6Γ6 3υδυδ 681, ίρδυπκιυΰ 
Ιηάβ (161Γ3Η6Γ6, ουπι Ι3ΐιΐυπ) ίυίϋδβΐ ΐ6Π)ροΓί8 8ρ3ΐίηπ)• 

ΗΟΟ 3Ι116ΠΙ Οβυβ ρΓ0νί(ΐ6Γ3ΐ, υΐ η6<|υ6 (161Γ31)6Γ61ΙΙΓ, η60 

τίηείυβ Λά ρ3ΐΓ6ΐη 8ίί6ΓΓ6ΐυΓ, ςιιοηί3ΐη ρ3ΐ6Γη3 νί866Γ3 

* (^χ υη(ηοί8 οΐ3υ(1υηΙηΓ οιηίβδα δυηΐ 3 ΟοΙΙι. οι §ανί1. 
νυχ Οηαοί^ ψχ^ β9€€ΐΙαιη ίΰίΓρβαιη, β&ι ΙαΐοΓρΓβίαΐα, 65(, 
^,τψ. απΛ ιΠ3ηι νοΰβιη ανν^χ Ιβεΐίοηβδ ν3ΐΐ3υΐ. δανίΙ. 
βί ΜοΓβΙ. >ι&5οοΐ, ι.((ιιν.56|)ΐυ»κΐο(3'1)3ί)βηΐ, «ι;», Α(^υίΐ3 
βΐ δ>4ΐΜΐΜ(:1ιιΐδ Ι)»ί>βηΙ, ««Μτόν , 3ΐίΐ)&, Η^ην. Ιϋ Η€ΐ>Γ3Μ>, Εχο(1. 
3.9, 1(*βίΐαΓ ΓΟΓ). νκΐ6 Ιΐοχα|)1α ηο^ΐΓ». ΑΚαίΙΕΡ. αΟΝδΤΑΝΤΙΝϋΡ. 104 

6ΐ ρ3Γ6ί νοίΐβ υ1ΐΓ3 0)0(1010 ίη(1ί63ν6Γ3ηΐ*; 61 ςοο(1 6δΙ 
3(1π)ίΓ35ίΓιυ8, ςυί ρ3ΐΓ6Π) 6ί Γ6€0Π6Πί3?1ΐ, 18 ΐρβηοι ίιι- 

ΐ6ΓΓ66ί(, ρΓθρ6Π)0(!υθ1 108(308 Υ6ΐΐ60)6η8 306υ83(0Γ : 
86ά ίβ (|υί(ΐ601 600) 06€ί(1ί(, 0608 30ΐ60) Ιυΐίι 86η- 
1601130). 

15. Οοο(] 6010) 6 βοροπδ Ι3(3 δίΐ 86ηΐ6ηΐ!3, 3υι]ί 
ςθ00)0<1θ ί(1 ίρ86 08ΐ60(ΐ6ΓίΙ : 600) βηίΟ) (ϋχίδ56ΐ, Εί ίη 

ν&τϋοηη ίρ$ίη$ ίηίφιΗαΜ φ$ άαΰ^ηάϋΙ^ (ΙίοίΙ : 18. ϋοη- 
(ϋώοτ ΒοΜΪηο αεηηάαηι /»ι/ί(ίαιιι β/ι», €1 ρ^αΙΙατη ηο- 
ηύιΐί ΏοηϊΐηΙ αΜηΊηΐί, βηΙίΑδ 3£^ο)08 , Ιηςυίΐ , ηοη 
3ΐίθΓοη) ^30(1608 6Χ(1ί1)υ8 , Ββά 06ί 86η(6η1ΐ3η) δυδοί- 
ρί6η8. Εκ ςηίβ ροΐβδί οί £[Γ3ΐί3δ 3$6Γ6 δοοιιη(1υηι ]υδ1ί- 
Ιΐ3Π) 6]υδ? ςυίδ 30(60) 600) Ι3υ(1α1)ί(, δίευΐ 681 ? ΝυΙ- 
Ιυ.";. Ουί(] 6δΙ Ξεαιηάαιη ίναϋϋαηι φ$ ? Ιά 6δ(, ρρορίοΓ 
]υδΙίιίαηι 6]υδ. Εκ ρδ3ΐ1αο) ΟοηηΙηο 3ΐΙίδδΙπ)ο. Ε]ιι<• 6δ( 
6ηίπ) νίοΐοηα, 6]υδ ΐΓορχβ, ηοη 0)63. 0υ6ΐηη(1ηιθ(1υηι 
οηίη) ίη 1}6ΐΙίδ ευο) Γ6χ νίείΐ, εΙιοΓΟδ (Ιυοεηΐβδ ε3ηυπί, 
1:ιυ(1οδ ίη ευιη εοηΓεηεηΙοδ : ίΐ3 6^υ ςοοςυβ Γ3οΐ3πι , 
ίηςυίΐ. ΓΓορΐ6Γε3 οοο (ΙίχίΙ , €οοΓι16ογ , δβά , Οοη/!<£- 
^ΟΓ : 8ΐ£[ΐιίΟε3θδ 86 066 ροδΙςυ3Π) 681 3δδοςυυΐυ$, Κ)η- 
ηοΓοη) οϋϋνίδοί : οεε η6βΙΐ£;6ΐιΐίθΓ6ηί) 6δδβ , δθ(1 νί^ΐ- 
131*6 : ηοη ςυο(1 Οβιΐδ ϋδ ίη(ϋ9ε3ΐ , 86(1 ^(10^ Ιιοε δίΐ 
ηοΙ)ίδ υ1ΐΐ6 61 600)0)0(100). 0ιΐ6η)3(]ηιοιΙυηι εηίπι ηοοί- 
ρίοΙ)3ΐ 83εΓίβεί3 , ηοη β^^εηδ δ3εΓί(ίείΙ$ ( .^Ί' εηίο) β«ι<- 
τίβΓΟ, ίοίΐιιίΐ, ηοη άίοαηι ίιδί [Ρ$αΙ. 40. 12]), δ6(Ι Ιιοιηϊ- 
η68 (1β(1υε60δ 3(1 ίρδίοδ 1ιοηθΓ6η) ; ίΐ3 εΐίαη) Ηγπιηοδ 
δϋδείρίΐ , ηθ5ΐΓ3 ΐ3υ(ΐ3ΐίοη6 ηοη ο^οηδ , 86(1 ηοδίπιηι 

δ3ΐυΐ6η) (]6δί(ΐ6Γ30δ. 060 6010) 0)3^036 εοΓΦ 6δΙ υΐ !η 
νίηθΐ6 6Γ6δ630)υδ. 

ϋοΙΙοηΐίίΗϊη ΰκηι ϋίο οιΧκ/^ιη αιι^βΖ. — ΝίΙιίΙ 3υΐ6ηι 
2Β(ΐυ6 3(1 τίηυΐ6α) ρΓΟοιονοί , 3ΐςυ6 εοο) Οεο 3δ8ΐ(1ιΐ6 

ν6Γ83Γΐ 61 εθΙ1θ(|θ1 , 6ίςυ6 ρ6Γρ6ΐυθ §Γαΐΐ3δ 396Γ6 β( 

ρδ3ΐ]6Γ6. Ρδ3ΐ1ίΙ 30160) 060 ]υδ10θ) 6]υδ ]θ(1ίείυοι «ά- 
ηιίΓ3ηδ6ΐ ρ3Γΐ6ηΙίηη).ΕΐυΙ)ί, ίηςυΙΙ, β]υδ βδΐ ρβΐίβοΐίι 
ίη(6ΓΓ66ΐο ΐ^Γ3ηηο? Ι^οη^β 66γ(6 ο)3χίθ)«. Ι^οη^ο βηΐη 
ΐ6θ)ροΓβ 600) (ΙίηαίδίΙ , οΐ ν6ηίΓ6( 3(1 ρ<£ηίΐ6η(ί3ηι : βΙ 
Γ6(|ί3η) Ι6η6ηά3η) (]6(1ί(, υΐ εαο) ?ί(ΐ6Γ6ΐ (Ιοπιοαι Ιη 
ςυ3 εΓ6ν6πιΐ 6( 6άυ63ΐο8 Γυ6Γ3( , 6( ρ3ΐηδ δί£;ο3 , 1^ 
ρ<ΒηΊΐ6η(ί3η) νεοίΓεΙ. δί βηίπ) ηοη ίιΓΐδ66ΐ ίη)0)3ηΐ8 1»β- 
δΐί3, ηβε εοΓ Η3ΐ)υίδδ6ΐ ΐ3ρί(ΐ6οη), οο)ηί3 ί1ΐ3 8ΐΐ!Β6ϋί• 
1)3ηΙ 3(1 ίΐΐυη) Γ6(1ο€6η(1υη) : η)6ηδ3 ευ]οδ εηαι ραΐΓβ 
6Γ3( ρ3Γΐί66ρβ»(1οπιθδ, $6(1ιΊΐ3, ιιΙ)ΐ ν6Γΐ)3 6υη) Γοοοηοΐ- 
1ί3ν6)Τ3ηΙ, ευηο Ιαΐεπ) 6Χ(ΐ6η) ρ3(Γ3δδ6ΐ : εοπ) 1)18 6πιηΙ 
61130) α1ί3, ςο£ 3(1 600) 6θ)θ!1ΐ6η(1υηι δοΓΓιείβ^ΑπΙ• 
Αυ(1ί6Γ3ΐ εηίο) βυο) εχδυΐεο) 86(1(1}θδ ίηεεηΐδ 6γι*2ιγ6, 

61 η)3ΐ;ΐ (;Γ3νί3 (θΐ6Γ3Γ6. ΟθΟ(1 δί 06 1)366 ςυί(ΐ6η) 6001 

π)θΙΠ6ΐ)3ηΐ, οροΓΐ6ΐ)3( 63 ςυφ Αε1)ίΙορΙ)6]ί βνεηεΓβοΙ, - 

600) 03.Ηΐί£3Γ6, 13(10600) η6ηί)ρ6 6ΐ ΟΙΟΓίΟΟ), Οΐ ρβΓ Ι)ΦΟ 

οο)οΐ3 τ6θίΓ6( 3(1 ρ<Βηίΐ6ηΐί30)• Νεςοε εηίο) ίβποπιΐ)^! 
ςυηρ. 3οιίεο 366ί(ΐ6Γ3θΙ. 0θ3θ) 3ηΐ60) 6υ]ρ30) ίη ρβίΓβαι 
6οηΓβΓ6ηδ, 1)Φ0 ί3είβ1)3ΐ? Οοο(] ευο) 3ΐ) ββρεείο Γβπλο* 

νί886ΐ? δ6(1 60 000)106 <ΐ6ΐ>6ΐ)3( 600) 3άθ)ίΓ3Η 6ΐ δΟ- 
8ρίε6Γ6 , ςθΟ(1 εΟΟ) ΓΓ3ΐΓ6α) 1θΐ6Γί6€ί386ΐ , 600) ΙειιΙ 

3ηίπ)0 ΙοΓΐδ86ΐ. δεϋ εοπα ηί1)ί1 εί ροδβεΐ (ΐ3η ετίποίηί, 
δε(1 ίοιροΠοηα ΐεηεΓΟΙΟΓ εορί(1ίΐ3ΐ6, ί(1ςο6 εοιη ριΐβτ 
6δδ6ΐ ]3η) δεηβχ, εί εδδεί 6Χδρ6εΐ3ΐίο ίο Γοπ1)ο8 , ηβ 
(3ηΐ111υο) ςυίιίεο) 6Χδρ66ΐ3νίΐ. Οοοη)θ(1ο 30160) ηοα 

« ΐ)υο Μ83., φαηύσηχ ραΐβτηα νίβίΧΓα ηΜαη εΐ ίηΙαηρ€* !Γ»5 ΕΧΡΟδΙΤΙΟ ΙΝ ΡδΑΙ-ΜϋΜ ΥΠ. 101 ΐΜκήοαι τλ βρέ^^;* [καΙάτΛτοΟ ποταμού άνβλομένη 
τήν θήγην ή θυγάτηρ του Φαραώ, χαΐ «ύρουσα τ6 
Ρρέφος άνέθριψε,] χα\ αύξηΟεΙ; έχεϊνο; πάντας άπ- 
ώλισεν. Εντεύθεν κα\ ή εύμηχανία του θεού μάλιστα 
βιαλάμπεκ, χα\ τοΤς, πονηροϊς πολύς ό σωφρονισμός, 
χα\ τοΙς βιαψεύγουσιν ή ηδονή. ΟΟτω χα\ έπ\ τοϋ 
«αγκάλου Ιωσήφ γέγονεν. Έμβαλόντβς γάρ αυτόν εΙς 
ίουλβίαν οΐ άδβλφο\, Ιπαθον &περ βπαβον, χα\ τόν μίν 
Ιβλαψαν ουδέν, άλλα χα\ ώνησαν αύτο\ δέ τήν τραγ- 
φδίαν έχ8(νην ύπέμβιναν. Κα\ πολλά τοιαύτα λέγειν 
Ιξδν, σχόπει χα\ έπ\ των άλλων. 

Έπλεονέχτησίτις; Εαυτόν απώλεσε. Τόν μένγάρ 
πλεονεχτηθέντα πολλάχις χα\ ώνησε, τήν δΐ εαυτού 
ψυχήν προΟδωχεν. 'Ηδίχησέ τις ; Έαυτψ τδ ξίφος 
ηεριέπειρεν. Ού γάρ τδ παθεΤν χαχώς, άλλάτδ ποιήσαι 
χαχώς, τούτο μάλιστα Ιστι τδ πάσχειν χαχώς. Διά 
Ίούτο χα\ Παύλος παρήνει μάλλον άδικεϊσθαι, χα\ μή 
άδικεϊν • χα\ δ Χριστδς, ^πίζεσθαι κα\ μή άντι^όα- 
πίζειν, άλλα κα\ παρέχειν έαυτδν εΙς τδ πάσχειν. 
Τούτο μεγίστης Ισχύος, τούτο ύπομονήν εργάζεται, 
τούτο Ισχυράν τήν ψυχήν κατασκευάζει, [74] τούτο 
τών παθών άνώτερον ποιεί. Ό γάρ άδικων Ιτερον, 
ή τύπτων ή υβρίζων, πρδτερον αύτδς ύτυδ τού πάθους 
χειρωθε\ς, κα\ αΙχμάλωτος γενόμενος, τδτε δοκεΐ τδν 
πλησίον άδικεΤν • αύτδς δέ χαλεπώτερα πέπονθε, τήν 
έσχάτην δουλείαν δουλεύσας• ΈΛίστρΙψεί ό αόνος 
αύτον εΙς xε^αΛIι^ αϋχοΰ^ ηαϊ έπϊ κορυρ^τ αυτού 
ή άδίκία αύτον καταβήσεται. Κα\ περ\ τού Άχι- 
τδφελ κα\πΣρντούΆ6εσσαλώμ ταύτα εΙρήσΟαί φασιν 
αμφοτέρων γάρ ή κεφαλή εΙς τιμωρίαν κατέβη. Ό 
μΐν γάρ αγχόνη χρησάμενος, ούτω τδν βίον κατέλυ- 
σεν ' έκεΤνος δλ ύπδ τδ δένδρον έλθών, κα\ εξαρτηθείς 
ύπ^ της χδμης, πολύν Ικρέματο χρδνον. Ούτω καΐ 
Ιούδας άγχδνη τδν βίον χατέλυσεν, είδώς δτι ΙπΙ 
χαχψ της αυτού κεφαλής τυάντα είργάσατο. Κα\ δ 
Άχιτδφελ νοήσας δτι πάντως περιέσται ό Δαυίδ, 
άπελθών άπήγξατο* κα\ δ *Αβεσσαλώμ ά/.ων έχρέ- 
ματο, κα\ ουκ ευθέως άνηρείτο, άλλ* ώσπερ έν διχα- 
στηρίφ πρότερον άνηρτήθη, κα\ τψ ξύλφ προσηλώΟη • 
χα\ τού Θεού τήν ψηφον άνωθεν φέροντος, έπ\ πολύν 
έχρέματο χρδνον, ύπδ τού συνειδητός λοιπδν μαστι• 
ζδμενος •. Αύτδς μέν γάρ έπεθύμει τήν δεξιάντψλαιμψ 
βαπτίσαι τψ τιατρικφ * δ δέ πατήρ κα\ ούτω φείσα- 
σθαι αυτού παρήνη τοΤς στρατιώταις. Κα\ ούτως ούχ 
ήν κενοδοξίας τδ λεγόμενον, δτι καΐ (ατά θάνατον 
άποδύρβται. Κα\ ίνα μάθης δτι ούχ άνθρωπίνης ήν 
σπουδής τδ γινδμενον, άλλ' όλον θείον ήν τδ δικά- 
στήριον, τρίχες κα\ ξύλον αύτδν Εδησαν, χα\ ζώον 
άλογον παρέδωκε, κα\ άντ\ μέν σχοινίου ή κόμη, άντ\ 
δΐ ξύλου τδ δένδρον γέγονεν, άντ\ δλ στρατιώτου προσ- 
ήγαγεν αύτδν ή ήμίονος. Κα\ σκότιε ι τδ παράδοξον. 
Ταύτα παθόντος, ούδε\ς έτόλμησβ προσελθείν τών 
αυτού, χα\ καθελείν αύτδν, τοσαύτης γενομένης σχο- 
λής. Κα\ τούτο δέ δ Θεδς ψχονόμει, ώστε μήτε καθ- 
αιρεθήναι, μήτε δεδεμένον άπενεχθήναι τφ πατρ\, 
Ιπειδή τά πατρικά σπλάγχνα πέρα τού μέτρου τήν 
φειδώ Ιπεδείχνυτο ^ * κα\ τδ δή θαυμαστότερον, δτι δ 
χαταλλάξας αύτψ τδν πατέρα, ούτος αύτδν άνήρει, 

"Τγ«« πιη. μασηζόμενο;. Ε<1111 μαστιγούμινος. ΡηοΓ 
ΙβοΙΙο υίίΙβΙίοΓ β8ΐ. 
^ ϋυο ΙΙ158. τον ν,ίχρν^ τήν άχαιρον Ιπ&διίκ'/'^το ^ιιδοΟ.ίαν. μονονουχ\ κατήγορος σφοδρδς έπιστάς• άλλ' άνφρ«ι 
μλν ούτος, έψηφίζετο δ& δ θεός. 

ιε'. "Ότι γάρ άνωθεν ή ψήφος κατεφέρετο, άκουσον 
αυτού τούτο πώς παρέστησε • εΙπών γάρ, *ΕλΙ κορν- 
ξρ^ι^ ιί αδικία αύτον κατα€ήσεται, φησίν • ^Εξομο- 
Λογήσομαι τφ Κνρίφ κατά τ^τ διχαιοσύνητ αύτον, 
καΐ ψαΛω τφ ότόμαη ΚνρΙον τον ύψίστον. Ι)ύχα< 
ριστήσωμεν, φησ\ν, ού ταϊς έτερων χαίρων σφαγαίς, 
άλλα τού Θεού τήν ψηφον αποδεχόμενος. Κα\ τ^ς δύ- 
ναται αύτψ εύχαριστήσαι κατά τήν δικαιοσύνη ν αυτού; 
τίς δέ αύτδν αΐνέσει, ώς έστιν ; Ουδείς. Τί έστι. Κατά 
τήκ δικαιοσύττ{Υ αύτον ; Άντ\ τού, έπΙ τ^ δικαιοσύνη 
αυτού. Κα\ φσω τφ Κυρίφ τψ ύψίστφ. Αυτού γάρ 
έστι τά νικητήρια, αυτού τά τρόπαια, ούκ έμά. Καθά- 
πβρ γάρ έπ\ τών πολέμων, βασιλέως νικήσαντος, 
χορούς στήσαντες ^δουσιν, είς εκείνον τάς ευφημίας 
αναφερόντες • ούτω κάγώ τΓοιήσω, φησί. Διά τούτο 
ούκ είπε ν. Εξομολογούμαι, ά/Λ* ΈζνμοΛογήσομαι, 
δηλών, δτι ουδέ μετά τδ τυχείν τών αγαθών έπιλαν- 
θάνεται, [75] ουδέ γίνεται ^^θυμότερος, άλλα νήφει 
κα\ έγρήγορεν • ούκ επειδή ό θεδς τούτου δείται, άλλ' 
επειδή ήμίν τούτο χρήσιμον χα\ χερδαλέον. "Οσπερ 
γάρ θυσίας έλαβεν, ούχ\ δεόμενος θυσιών ("Εάτ γάρ 
χει,νάσω^ φησ\ν, ού μή σοι εΪΛω), άλλ' ενάγων τους 
ανθρώπους εΙς τήν αυτού τιμήν, ούτω κα\ ύμνους δέ- 
χεται, ού δεόμενος της παρ' ημών ευφημίας, άλλ' 
έπιθυμών τής ημών σωτηρίας. Θεψ γάρ περισπού- 
δαστον ημών Ιπίδοσις ή κατ" άρετήν. 

Ουδέν δέ ούτως Ιπιδιδόναι ποιεί εΙς άρετήν, ώς τδ 
συνεχώς όμιλείν Θεφ, κα\ διηνεκώς εύχαριστείν κα\ 
ψάλλειν τφ Θεφ* ψάλλει δέ τφ Θεφ, έκπληττόμενος 
αυτού τήν δικαιοκρισίαν, τήν μακροθυμίαν. ΚαΙ πού, 
φησ\ν, [ή μακροθυμία, άναιρεθέντος τού τυράννου ; 
Πολλή μέν ούν κα\ μεγάλη. Κα\ γάρ άφήκεν αύτδν 
πολύν χρόνον, ώστε εΙς μετάνοιαν έλθείν * καΐ τά 
βασίλεια κατασχείν έδωκεν, ίνα εήν οΐκίαν Ιδών, εΙς 
ήν ηύξήθη καΐ έτράφη, κα\ τά τού πατρδς σύμβολα, 
εΙς μετάνοιαν έλθη. £1γάρ μή θηρίονήν, χα\λιθίνην 
είχε ψυχήν, Ικανά πάντα εκείνα αύτδν έπαγαγείν * ή 
τράπεζα, καθ* ήν έχοινώνει τφ πατρ\, ό οίκος, τά 
συνέδρια, Ινθα οΐ λόγοι αύτδν κατήλλαξαν φόνον τοι- 
ούτον πεποιηκότα ' μετά τούτων κα\ Ετερα ήν Ικανά 
αύτδν μαλάξαι. Κα\ γάρ ήχουσεν δτι φυγάς κα\ άληκ- 
της περιήρχετο, δτι τά Εσχατα Επασχε δεινά. ΕΙ δέ 
μή ταύτα έμάλαττεν, Εδει αύτδν τά τού *Αχιτόφ§λ 
σωφρονίσαι, τήν άγχόνην, τδν θάνατον «, ώστε διά 
πάντων έλθείν είς μετάνοιαν. Ουδέ γάρ ήγνόησβ τά 
τού φίλου. Τί δέ χα\ Εχων έγχαλείν τφ πατρ\, ταύτα 
έτΜίει ; "Οτι έξ δψεως αύτδν πεποίηκεν ; Άλλ' Εδει 
διά τούτο κα\ θαυμάσαι χα\ άποδέξασθαι, δτι άδελ- 
φοκτόνον γενόμενον ήμέρως ήνεγκεν. Άλλ' ουδέν Εχαιν 
έγχαλείν, άλλ" έπιθυμί^ ά>Λύς άκαίριο, καΐ ταύτα 
λοιπδν γέροντος δντος τού πατρδς, κα\ έπ\ θύραις 
της προσδοκίας ούσης, ούκ άνέμεινεν ουδέ σμικρόν• • 8ίΓ. ιιη«8 οοίίβι ΓΟΓίΓ. Α1Η οπιηΜ ή αγχόνη, 6 θάνατος. 
ί>ο<1 Ιιίο 3ΐ€€υ>ΛΐΙνιιβ ρΓθπ»υ9 Γ6φΗΓϋυΓ, αΐ ηοιηυ ηοα ΥΐιΙ••ΐ 105 $. ^0ΑΝΝ15 ΟίΙΗΥδΟδΤΟΜΙ 

ϋώς $1 ούχ έν4ν<5ησβν, 2ϊΐ.χα\ νικήσας πάντων άθλιώ- 
τερον Εξει ^(ον, έναγί;ς ων χαΐ άχάθαρτος, χα\ άτΛ 
του τροπαίου ; 

ις'. Που νυν εί σιν οι πενίανόδυρόμβνοι ; Πόβης ταύτα 
?:5νίας ού χαλιπώτερα ; πόσης νόσου ; πόσης ό^νης ; 
υΰχ εΐι^εν οΟδέν τοιούτον πρ^ς εαυτόν, &λλ' ουδέ άπ- 
ιδυσπέτησ^ν, ούββ έθρήνησβ λέγων* Καλάς γβ Απολαρι- 
β^νω τ^ις άμοιβάς. ό έν τψ νόμφ αΟτΟυ μελιτών ημέ- 
ρας χα\ νυχτών ό έν Αζιώματι τοιούτφ, πάντων γε- 
νόμενος ταπεινότερος* δ των έχθρων φεισάμενος, ε(ς 
γιϊροίς άχολάστου παιδ^ έξεδόθην. Ουδέν τοιούτον 
ούχ είτεεν, ούχ ένενόησεν, άλλ' έφερεν &παντα μετά 
V ιλοσοφ{ας, μίαν Ιχων ΐΓαραμυθίαν έν τοΤς γινομέ- 
νοις, τΐ του θεού ταΰτα είδότος γίνεσθαι. Καθάπερ 
χα\ οΐ τρεϊς παίδες ϊλεγον • ΚαΙ έάκ μί\, γτωστότ 
Ιστω σοι^ βασιΛεν^ δτι τοις ΘεοΤς σουοϋ Λεητρεύο- 
//£Γ, [76] καΐ τχΐ εΐκότι γ|} χρν€Γ|{, ^ Ιστησας, οϋ 
χροσχντοΰμετ • εΐ δέ τις είπε πρ6ς αυτούς• Κα\ 
•Γοία έλπίδι αποθνήσκετε ; τ( προσδοκώντες, τί δέ 
ϊλπίίοντες μετά τ^ν θάνατον, μετά τ6 πυρ (ούδέπω 
γάρ της αναστάσεως \^ ή προσδοκία) ; ί|κουσεν άν, 
ΟΧΙ ΑΟτη μεγίστη ήμϊν άντίδοσις, τδ διά θεί>ν άπο- 
ΟανεΤν • οΟτω κα\ αύτδς μεγίστην ταύτην ήγείτοπαρα- 
μνΟίαν, τ6 τδν Θε6ν είδότα ταΰτα μ1) κωλύε ιν. Κα\ 
γάρ έραστί;ς μυριάκις&νξλοιτο υπέρ ερωμένης χατα- 
σ:;αγήναι, καίτοι ούοέν μετά θάνατον προσδοκών παρ* 
έ /δίνης, ϋυτω δη καΐ ήμας δεϊ, μή βασιλείας προσ- 
δ^.κ:>, μηδέ άλλη τινί των μελλόντων αγαθών έλπίδι , 
άλλα δι' αύτδν τδν θεδν πάντα πάσχειν. Άλλ' ούτως 
είσΐ πολλο\ χαΐ Ιτι άναπεπτωχότες, χα\ νωθροί, δτι 
ο^δέ μετά μισθού της άρετ?^ς έφίενται. Κα\ ό μέν 
Θεδς χαι βασιλείαν έπαγγελλόμενος , ούχ ακούεται ' 
ό δέ διάβολος γέενναν προξένων, φιλείται. Τί ταύτης 
της μανίας χαλεπώτερον ; Κα\ τί λέγω γέενναν ; Κα\ 
πρ^ της γεέννης ενταύθα όδύνην, και αίσχύνην, χα\ 
γέλωτα έπ^γων χα\ {ΐ^ρίας κολάσεις, πολλούς έχει 
τους προστρέχοντας. Έννόησον γοΰν τδν μοιχών, πώς 
άθλιώτερον πάντων ζί|, κα\ πρδ τϊ)ς γεέννης τϋάντα 
ύποπτεύων, κα\ τάς σκιάς τρέμων , κα\ πρδς ούδένα 
Ιλευθέροις άντιβλέπων όφθαλμοΤς, άλλα πάνταςδε- 
δοικώς, τους είδότας, τους ούκ είδότας, ξίφη βλέπων 
ήκονημένα, θανάτους έπηρτημένου;, δημίους •, δι- 
καστήρια. Τί τοιούτον ή σωφροσύνη Ιχει, κ^ν μυ- 
ρίους πόνους έχη; Ούχ άε\ έν ήδονζ ό σώφρων, άε\ 
δέ έν όδύντ) ό μοιχός κα\ έν σκότφ ; Ούτω χαΐ έπ\ 
των άλλων Ιστιν ιδείν, τών ήττωμένων οργής ί>, χα\ 
των κρατούντων όργης• τών αρπαζόντων, και τών 
τά εαυτών διδόντων διά τ6ν Θε6ν, ή μάλλον ειπείν 
προΐέντων. 01 μέν γάρ έν λιμένι χάθηνται * οΐ δέ εΙς 
τ6ν εύριπον τών παρόντων έξενεχθέντες κακών, καθ' 
έχάστην περιέρχονται την ήμέραν. Χωρίς δέ τούτων 
αταν ηλικία ν πρόβα ίνουσαν ό πλεονεξί^ συζών χα\ 
Αχολασίαν ούκ αρκούσαν αύτψ πρδς άπόλαυσιν Ιχη, 

* ΤΓβ5 ΐη55. οΐ δενίΙ. ήχονημίνα, του; έπηρτημένον; δή- 
μιους. 
Ι» 1)υθ Οϊ«. ήττ(ίΐ»μΓ/ων 4^•,•^. ΑίΙΟΗΙΕΡ. ΰΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡ. 406 

καΐτοϋ θανάτου τ6ν φόξον έπιχείμενον,^ έννόησον οια 
πάσχει δεινά. Άλλ' ούχ ό έν άρετζ • άλλα τότε μ^Οιλον 
χαίρει κα\ ευφραίνεται, δταν εΙς γήρας έλάσ|), ο6 
χαταμαραινομένης αύτφ της άιηλαύσεως, άλλα μόΟΐ- 
λον ανθού σης. Τοϊς μέν ούν μοιχοϊς, χα\ ακόλαστοι;• 
χα\ πλεονέχταις, χα\ γαστρίμάργοις Ιχπτωσις τής 
άπολαύσεως εκείνων τ6 γήρας- τοΙς δέ άρβτήν μετιοο- 
σιν έπίτασις της άπολαύσεως τότε γίνεται.'Οστβ χα\ 
πρ^ ττίς γεέννης, χα\πρ6 τών εντεύθεν ανιαρών, Ιχα•^ 
νδνκα\ τούτο χατασεΤσαι την διάνοιαν. Ταύτα ου ν έν- 
νοούντες, φεύγωμεν καχίαν, έλώμεθα άρετήν, φιλώ- 
μεν τ^ν Θεδν, μή διά τά αυτού, άλλα δι' αυτόν. Ούτω 
κατά τδν παρόντα βίον κα\ τήν χατ' άρετήν όδεύσο- 
μεν όδδν, στενήν μέν ούσαν τή φύσει, εύρεΤαν δέ τβ 
προαιρέσει τών οδοιπόρων γινομένην • ής γένοιτο πάν- 
τας ημάς εΙς τδ άκρον έλθεΤν, χάριτι και φιλανθρωπία 
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού• φ ή δόξα εις τους 
αΙώνας τών αΙώνων. Αμήν. 

ΕΙΣ ΤΟΝ Η* ΨΑΛΜΟΝ [77|. 

Είς Τί) τέλος νπ^ρ των Λΐ(\νών, "Αλλος. Τ..ΊΐνΐΗΐοτ 
υπέρ των ,ίΐϊνώι•. "Αλλος, Τ φ ηκοΛοιω, ύ.τέρ 
της ΓετΟίηδος. Ό δέ Έβραϊος, Αα/ιανασση, &Λ 
άγβθθΐύ. 

Κύριε, ό Κύριος ή/ίών, ως θαυμαστών Τ() δνομά σον 
έτ χάσχι τ\\ γ^Ι "Αλλος, Τί μέγα τύ δνομά σον ! 

α'. Έν τψ πρ?» τούτου ψαλμωέλεγεν ΈζομνΛογ^Χ' 
σομαι τφ ΚνρΙφ κατίι τ}\γ δικαιοσύ^-ην αϋτον, κάί 
^ίΐΛφτφ ονόματι Κυρίου του ϋ^τίστου' ένταύΟ» 
τήν ύπ(5σχεσιν πληροί, Ομνον άναφίρων αύτιο. ΚαΙ εν 
έκείνω μέν, ως έξ ενός έστι προσώπου τά λεγόμενα• 
Κύριε γάρ ό θεός μου, φησ\ν, έπϊ σοί ^Χπισα^ 
σωσότ /ίβ. Ενταύθα δέ, ώς έκ πολλών. Κύριε γάρ, 
φησιν, ό Κύριος ι}/<ώτ, ώς Οανμοιστύν τό δνομά σον. 
*Αλλά παρέχετε σιγήν,χαΐ μετά άκριβεία;άκούετε. ΕΙ 
γάρ έν θεάτρφ χορών φδόντων σατανικών, πολλή γίνβ- 
ται ησυχία, ώστε τά ολέθρια εκείνα δέξασΟαι μέλη* χα\ 
ταύτα τού μέν χορού έκ μίμων κα\ όρχηστών συνιστα- 
μένου ανδρών, χοροστατούντοςδέ παρ" αύτοίς βέβηλοι; 
τινδς κα\ χιΟαρφδού, τούδε μέλους σατανικού χα1όλ«* 
θρίου τυγχάνοντας, φδομένου δέ μιαρού κα\ πονηρού 
δαίμονος• ενταύθα, ένθα ό μέν χορδ; έξ αγίων ανδρών^ 
ό δέ χοροστάτης έστ\ν ό Προφήτης, τδ δέ μέλος ο6χ\ 
έχ σατανική; ενεργείας, άλλ' έκ πνευματικής χάριτος, 
ό δέ φδόμενος, οΟχ\ δαίμων, άλλα θεός• πω; ού 
πολλήν δεί παρέχειν τήν ήσυχίαν, κα\ μετά φρίκης 
άκούειν; Κα\ γάρ συγχορευτα\ γεγόναμεντών άνοι 
δυνάμεων. Κα\ γάρ καΧ οΐ άνω χορο\, και τά Χερου- 
β\μ κα\ τά Σεραφ\μ τούτο Εργον « Ιχουσι, τδ διηνε- 
κώ; ύμνείν τδν θεόν. Έκ τούτων τών χορών χα\ έπΙ 
της γης έφάνησαν μετά τών άγραυλούντων ποιμένων 
ςίδοντες. Άκούσωμεν τοίνυν κα\ ταύτης της ώοής, Οΐ 
μέν ουν βασιλέα ύμνούντες τδν έπ\ γης, πΞρΙ άρχης 
αύτώ διαλέγονται, περ\ τών τροπαίων, περί της νίκης, 

* ϋιιοδκβιγκρ κβί άνω^βροί τά χερουίΐμ, τά σε(«φΙμ, 
χαι υμνψδίαι, χα» χι)<άδες χΐ/ιάζων καΐ τοΰτο £^.γβν. 105 ΒΧΡ0&1ΤΙ0 7Χ 

€0ςΙΐ3νΙΐ, 16 βΙΙ»ιη$ί τία&&οΙ, ηιίββΓήιη&Ηΐ οιηηίυιη ν'ι- 
ΐΗΐη ΓυΊ$80 ποίυΓυηι, ευηι 6$56ΐ 8€6ΐ6Γα(υ$, ίιηίηυη(1ιι$, 
οΐ «ζβΰοηικίυ» βΐίαιη α ΐΓαρχο ? 

16. 1>1>ί ηιιηοδυοΐ <ΐϋί [ναυρβη^Ιβι» (ΙβρΙοΓαηΙ ? Οκά 
ηοιι ρΑυρβΠΑΐβ, <)ΐιο ηοη ιπογΙ^ο, ηυο ηοη (!ο1ογ6 βαηΐ 
Ιΐ90θ 1οη(;6 ^νίοπα ? ΝίΙΓιΙ ΐαΐβ άίχΊΐ ηρυιΐ 86, ηβηιιβ 
ίηάί^ηαίιιβ €51, η€€ Ιαιηβηΐηΐυδ 68( (Ιίοβηβ : ΕςΓβ^ίηιη 
νοΓΟΓβίβ^ο ιη6Γ0β(1θΐη, ςαί ΐη 6]ιΐ6 \β%α άιβ 61 ηοοίο ιηο- 
4ΐίΙθΓ : ςιιί οαιη ίη Ιηηία 6$$6ΐη ΑυοίοπΙ^ιΐο, ηαηο 8ΐΐ4η 
οιηηίυιη «Ι)]66ΐί8$ίιηυ8 ; ςιιί |)6ρ€Γα ίηίιηίοίβ, ίιι ρβία- 
1»ηΙίβ βΐϋ 8αιη ηιαηυ8 ΐΓαιΙΐΙυδ. ΝίΙιϋ 1αΐ6 (ΙίχίΙ, η66 
εο(;ίΐανίΙ, &6(Ι οηιιιΊϋ &3ρί6ηΐί 61 ίοΓίί αηίιηο ΓογοΙ)^! : 
Ιη ϋβ ηυχ &6ΐ)&πΐ, υηαιη Ιιαϋβηβ €οη5οΙαΐίοιΐ6ΐη, ()ΐιθ(1 
Π60 ΙκΎΟ 8θί6η(6 (λ6Τ6ΐ>ΐ. Οϋοπιαιίιηοίΐιιιη ιγ68 ()υο(ΐΐ46 
ρίΜϊΓί (ίίοΰΐκιηΐ : 5ιη ηιίιινι, ηοίιιιη ιι/ Μ, τβχ» ηηοΛ 
άύΟί ίαοί ηοη ΰ^ΑιιΐΜ» , α $ΙαΐΜαηι Ιηαη απΓβαηι , ηηαηι 
»ΐαίυί$ΐί, ηοη αάοταηΐΜ (Ώαη, 5. 18) : κί ςπίβ αιιίβηι οί$ 
ϋίχΊ&80( : Εθ(]ΐια Ιιιηϋβηη 8ρ6 ηΐ0Γΐ6Ηΐ υΙ)Ίιίδ? ί(ΐιίι1 βχ- 
8ρο6ΐ3ηΐ68 , ςυί(1 ν^Γο $ροΓοη(θ8 ρο&ΐ ηιοτίθΐη , ροβΙ 
ίΐ^ηοιη ( [α] Γβ5υΓΓ6€ΐίοιΓΐ8 οηίιη ιιοηϋυιη 6Γαΐ 6Χ8{)6< 
£ΐαΐΊο)? αυ(1ίνί8$οΐ : 1Ι;ΐ6 6βΙ ηιαχίπια ΓβιηιιηβΓ.αίο , 
ιηοΓί ρΓομ6Γθ6ΐΜη : ί43 Ιιίο 6ΐίαιη ιηαχίιηιιηι οχί^^ΐΐ- 
ηι;ιΙ>3ΐ 8(»1»(ίιΐϋΐ , Οβιιιη Ιιχ€ 8£ί6ηΐ6πι ηοη ρΓθ1ιϋ)6η\ 
Ληιαίοτ ειιίιη νβΐ ιηίΐϋοβ ρτο αιιιίεα πιοΓΟΓβΐυΓ, (|υαηι- 
τίβ ρο8( ηιοηβιη ηίΐιίΐ αϊ) 63 6Χ5ρ6€ΐ3Γ6ΐ. Ιΐα 6ΐίαιιι ποβ 
οροηοΐ ηηη ρτορΙΟΓ Γ6§ηί 6Χ8ρ60ΐαιΐοη6ΐη , η6€ ρρο- 
ρΐ6Γ αΠΓ|παιη δροηι ΓιαίΗΌΤΐιιη 1)οηθΓυιη, ββϋ ρΓορΙθτ 
ίρ&υηο ΟουΐΓ. οιτιηίη ραΐΐ. δοϋ βιιηΐ πιιιΙΓι 9(ΐ60 ί^η&νί 61 
«πρίοΊ, ηΐ Π6 οαηι πΐ6Γ0€<ΐ6 ςιιίϋβηι νίιίαίβηι 6χρ6ΐ3ηΙ. 
Ει 06118 ςυΊϋ6ηι, ηιιί Γϋ(;ηυιη ρΓΟΠιίιΙίΥ, ιιοη ηυιΙίΙιΐΓ : 
(\\\\ κ^ΐιοηηαπ) αυίβιη ρΓΟΟίΐΓ^Ι (1ί;ιΐΜ)1(ΐ8 αιηαΐαΓ. Ουίιί 
Ιιηο 651 ΐπδηπία ^πινίυδ ? ΟυΜ αυΐβιη (Ιίχί ρΓυοιίΓαΓβ 
€6ΐ)οηηηπ)? Εΐίαιη 9ΐιΐ6 ς6ΐΐ6ΐιη2πι Ιιίο ι1ο1θΓ6ηι,Γί!»υηι 
61 ί§;ηοπιίπί9πι, 6ΐ ίιιπιιιΐ)6ΐ*9ΐ 3ΐ1ϋα66η8 8ΐιρρ1ίαα, ηιυΐ^ 
105 ΙιαΙ>6ΐ, ηυί 9(1 ίρβιιιη οΰευΓΓυπί. ΟοηπίϋβΓα π^ο- 
ηιοϋο :ΐ(1ιιΙΐ6Γ ν6ΐ αηΐ6 86ΐΐ6ηη&ηι 6$1 οιηηίιιιη ηιίββΓΓί- 
ηιυ8, οηιηίη 8ΐΐ5ρί6αηβ ιτΰΙ 9(1 ιιηι&Γαιη οοηΐΓ6ηιΊϋ6βη8, 
9(1 ιιιιΙ1(ΐιη ΙίΐΝΐΠβ Γ65ρία6η8 οεα1ί8 , 86(1 οιηη68 ρβΓίί- 
ηιο8θ6η8, 6ΐ πυί 86ίυιιΐ 61 ςιιΐ η68εΊυηΐ, 9ουΐο8 νί(ΐ6η8 
{Ιαι1ίο8, ιΐ)0Γΐ68 Ηηροη(ΐ6ηΐ68, ΗοΙηΓ68 \ ]ιΐ(1>οία. Ουί(1 

1;ιΐ6 1ΐ9ΐ>6ΐ ΙβΙΙΐρ^ταΐΐΐάΐ• 6ΙβΊ ΐ9ΐΜ)Γ6δ 1ΐαΙ)69| ίΐΐηυπ)ϋΓ9•^ 
Ιΐΐΐΰίϊ ? ΝοηΐΙβ 86ΐηρ6Γ ΪΙΧ νθ!ΐΐρΐ9ΐ6 661 €01111116116 Ιιοη\ο ; 
ίη (1ο1(ΐΓϋ 9ΐΙΐ6ΐη 66υ.)ρ6Γ 681 9(|ΐΐ1ΐ6Γ, 9Μ}υβ Ιη ΐ6η6ΐ)Γί8/ 

ΙΐΑ 6ΐί:ιιη τΊ4ΐ6Γ6 ρο88ΐιηιιΐ6 ίη 9ΐίΐ8, ηιιί νίηευηΐυΓ 95 
ίη, 6ΐ ηαί ΐΓαηι νίη€ΐιιιΙ ; ίη ϋ9 ΐ|ΐιί Γ9ρίιιηΐ, οΐ ίη ϋβ ηυί 
8υ9 ρπφΙοΓ Οουιη (1οη9ηΙ, νοί αΙ ν6Γίυ8 ϋίθ9ΐη , ρτο^• 
ΓιιηϋυηΙ ΙΗ ειιίιη 86(ΐ6ΐιΙ ίη ροΓίυ, ίΐΐί νότο ίη ρΓΛ86η• 
Ιίυιιι ηι»ΙθΓαιη βιιηριιηι ϋ6ΐηΐ8ί, ηιιοΐίιϋβ οίΓεαηιουΓ• 
89111• ΓΓα'ΙΰΓ Ικΐΐο 9υΐ6Ηΐ , φΐ9ΐΐ(Ιο (]ΐιι 68( ηΐ9χίπ^ 
9ν9Γΐΐ6, 86 ]»ιη νί(ΐ6πΙ 68$6 ρτογίχΐχ Φΐαΐίβ, ποςοΰ 6α• 
ρίϋίηϋΐη 8υ9Πΐ βίϋί ]ηηι 8υΐη€<;Γ6 9(1 ΓΓυβικΙυπι, ηοΓ* 
Ιειη ιίιηοηβ ίιηηιΊηοηΐεπι, εοη&1(ΐ6Γη ηυαιιία ρ9ΐ1ΐιΐΓ. 
Αι ηοη ηιΓι 681 νίΓΐυΙβ ρΓΧ(ϋΐϋ8 ; 86(1 Ιυηο β^υιΐοΐ οΐ 
οΙ)ΐ66ΐαΐυΓ ουιη 9(1 δοπβεΐυΐοαι ροπ'βηοΓίΐ, ουιη βί ηοη 

* ΤΓ68 1158. 6ΐ 59τϋ., 001/05 νιάα\$ ρίοάίο», Ιίείοτα ηά- 
ηηοα, 

(α) (>ιιοϋ Ιιίο 9Η η1ΐΓχ3θ&Ιοιηιΐ5 Γ^βιιητοοΙίοηΙβ ϋρ(!τη ηοα 
ίαΐΜ«; ΐΰΐη|>0Γβ Ιβαίί νιΊοΐΊ» , Ιιοο ίρκυη βΐ οΙϋ)ί (ΙιοοΓβ νΙ• 
άβιΟΓ. ί^ο<^ν^^ο ίιΐ^ υηαπ) κυΙ) 3<;['6<*1ιΐ(η ϊ!ιΜ :»ιι^]ίοίυη!αΓ, Ρ6Τ69Ι , βο(! ροΜυβ |[6πη1η6ΐ 61 6ΐηοΓ6&αι! ΙΜίίο. 
Α(ΙυΙΐ6Γί5 1ΐ94}ΐΐ6 , ίη6θηΐ!η6ηΐί1)υ8 , 9ν9π8 βι ΙιοΗιιοηί. 
Κιυ8 86η6€ΐυ8 906η» ιιΙ 9ΐ) ί11)8 ΓΓυ6η(1ί8 βχοί(ΐ9*ηΐ ; 1)θηί• 
9υ(6ΐη πια]0Γ6ηίΐ Ιυπι ίΓυ6η(1ί Γ96υΙΐ9(6Πΐ. 

€οηοΙη$ιο ραπΒηβίκα.^ Ομητβ απίε β6ΐΐ6ηπ9ηι 6]ιι•. 
ςαβ ιηίδβΓί98 , Ιιοε 9(1 ηΐ6ηΐ6πι οπιοί9η(ΐ3πι 8η1Γβ6βΓίΐ. 

Ι13Ρ6 6Γ80 €0^1ΐ9η1β8, [11^190108 ΥίΐΙϋΠΙ , δ60ΐ6ηΐθΓ ΥΙΓ- 

Ιυΐ6πι, Οοηηι 9πΐ6πιυ9, ηοη ρΓορΐ6Γ 69 ηοοΒ $ηηΙ β]π8, 
86(1 ρΓορΙβΓ ίρίϋΐη. 1ΐ9 βηιηι ΐη ρΓ:ΐϊδ6ΐιΙΙ νίΐ9 ίη^ιβ- 
(ΙίβιηϋΓ νί9πι, ςοΛ ^υοίΐ 9(1 νίηυΐεηι, ςοηβ βδΐ 9ηκιΐ8ΐ9 
ηηίίΐοηι ηαΐυπι, 86(1 νί9ΐθΓϋηι 9Γ5ίΐΓίο |319 Γ6ίΙ(1ίΐϋΓ : 
9(1 ουία8 Γ95ΐί|[1ί 69ουηϊ6η ηο))ί8 (ΙεΐϋΓ ρ6Γν6ηίΓβ, ^γπ- 
ιΐ9 61 6ΐ6πΐ6η1ί9 Οοηιίηί ηο8ΐπ Ιοδα ΟΗπδϋ, οαί ^πΓίί 
ίη 8Φ€υΐ9 βχουΙοΓαηι. Αηιεη. 

ΕΧΡΟδΙΤΙΟ ΙΝ ΡδΑΙΜϋΜ ΥΙΠ. 

1. ι η βηβηι ρτο ίθΓοηΙατ'ώη$. Αΐίϋδ, ΤτΊαιηρΙξαΙβ ρτσ 
ΙοτοηΙατ'ώίΜ. ΑΓιυβ, Υιαοήοί απείοή, ρτο αίΙιΗχΐιΗβ, 
Ηβ^Γ,τιΐδ 9υΐ6ηιι, ί,αηιαηαίΐβ, αΐ Ιιαραΐίίιίιίι (α). 

δ. ϋοιηίΗ€^ ϋυηΐίΗΗε ηο$Ια• , ηηαηι αώηΐίαΰίΐέ αΐ ηο- 
ηιβη Ιηηηι ίη ηηινβηα Ιβηα! ΑΙίιΐδ , ^^ιαηι ηιαριαιη 
ηΐ ηοηιβη Ιηαιη ! 

1. Ιη ρποΓβ ΡβαΙηιο (ΙίχοΓηΐ : ϋοηβΐίΙοΓ Βοηηηο$^. 
ζϋηάηηι μιϋΉίοιη «/««, ϋ ρ$α11ωη ηηηίηί Βοηύηί λ'. 
ύίάηί {Ρ»αΙ. 7. 18) : Ιιίο ίπιρίβΐ ςοοϋ ρΓοωίδβπιι, ο1 
Ιιγπιηυιη οβοΓοηβ. £ΐ ίη ίΙΙο ςιιί(1οηι 8υιιΐ 69 ηιΐφ ι1ί• 
ουηΐυΓ, Ι9πΐ(ΐυ3ηι 6χ υη9 ρ6Γ8οη9. Όοηύη€ βηίπι ϋβηκ 
ηκηΐί, )η^]υίΙ, ίη (€ ίρβΓονί, ίαΐΌκη ηιβ (α€ {Ιδία. ν, 2). 
Ηίο 9υΙοηι Ι9πΐ(]υ9ΐπ 6Χ ρ6Γ8οη9 πιαίιΟΓυηι. Οοηαηβ , 
ίπί]υίΙ, Ώοη\ίηη$ ηοίΐΰτ, ηηαηι αάηιίταύύβ ηί ηοηιβη 
ίιιηηι ! 56(1 ρΓ»1)6ΐ6 &ίΐ6ηΐί(ΐιη , 61 βΙΙεηΐο 9υ(1ίΐ6. 81 
6ΐιίιη 6ϋπι ίη ΙΙιεαίΓΟ εΙιοΓΐ 09ηυηΐ89ΐ9ηίεί,8ΐιηιηη9 68ΐ 
φΐί66,6ΐ ηΐ9χίηιυιη 5ίΐ6ηιίυιη,υΙρ6Γηίείο&9 ροΓοίρίαη- 
ΙϋΓ ίΙΙα ε9ηΐίεΑ : ί(]ςα6 ευηο 6Χ πιίιηίβ εΐ βη1ΐ9ΐοΓίΙ)υ8 
εοηα»ΐυ8 8ίι εΗοηιβ, ρΓοΓηηυβ 9η(6ηι (]υί(ΐ9ηί) 9ρπ(1 ί1Ιθ8 
αΐΙιαΓ(£(1υ8 εΐιοτυπι (1υε9ΐ, άυηι ε9ΓΠ)6η 89ΐ9ηίευηι αε 
ρ6ηιί€ία»Μπι εοηείηίΐυΓ, <(υο η6Γαηυ8 96 8θοΐ6Γ9ΐυ9 
(Ιφΐηοη ε6ΐ6ΐ)Γ9ΐυΓ : Ιιίε υΙ)Ι εΙ>0Γυ8 ςιιΐόοηι 68ΐ 6Χ ?ίΓί8 
89ηεΐί$ : ηυί αυΐεπι οΙιΟΓυηι (ΙυοίΙ, 681 ρΓορΙιβΐ9 : ε«ηΐΙ- 
€υηΐί]υ6 αε πΐϋΐυιΐία ηοη εβί εχ ορεπιΐίοηε 8.ιΐ9ηχ, 8ε<1 
681 6χ βΓαΐία δρίπΐϋ8 : ςιιί 9υΐ6ηι εΛίιίΐϋΓ, ηοη 681 άχ- 
ηιοη, 86(1 06118 : ςιιοπιοιίο ηοη 681 βυηηιυηι 9(1Ι)Ι()6η• 
άυπι 8ΐΐ6ηϋυαι , 6( ευηι νεηβΓαΐίοηε εΐ 8υη)Π)9 Γενε- 
Γβηΐία Αΐκΐίεηϋυπι ? βΐιοηιηι βηίπι (Ιυεΐηιυβ ιιη9 εηπι 
8υρ6ηΓΐ8 ροΐ68ΐ3ΐί5υ8. δυροιηοΓυηι εηίπι εΙιΟΓΟΓαηι 
ϋίλβτυΐιίηι 61 5θΓ9ρ1ιίπι Ιιοο β8( πιυηη8 ^ Οουπι 988ί - 
άυβ 1ΐ]τπιηί8 εεΙεύηΐΓβ• Εχ 1ιί8 οΙιοΓίβ εϋλπι ίη ΐ6ΐτ> 

* υηυ», <ιιη/ €ηίιη €ΐ ίη οωίο οΐιοτί ηηο$ αρπηΐ Οιηντ- 
#ίηι, ΞύΓορΗηη, €ΐ ίιρηιηοηαη όοηΐΜ, $ι ηύΐΐια μΊΙΙοιμ : 
$1 ίΙίοΓΗηι Ιιοο €$ί ηΐΗ»ιη$, βίο. « 

(α) \1^ϊϊτλ\(λ κιιηΐ, Π^Π:»!"^ ΓΏΓ20^• Ρηπ9• ΐ661ΐο (6γ. 
κΐς τέλος Οπκρ ιών ληνών) (ϊ8ΐ Ι,ΧΧ ΙηΙβΓρΓβΙαιη ; 9β(ϋΐη()« 
( (ίΓ. έπινίχιον Οπ. τ. λ.) 65ΐ δ^ηιΠΜοΙιΙ. 1υ Ηβχιρίίβ ϋΠΜ• 
$0;ίΙ)ΐΐυΓ έπινίχιος, 8υ1)3υ(1ϊΐ9 νο<*6, ύμνος, ορίίιη•, (ΐυιπι- 
ςυαιη έπινίχιος (ίηΗηφΗα(€) βιί^ιιη 1)βοβ Η25691. Τ6γΙι9 
Κχιΐΐ) ΐ5ΐ Α(][υίΐ», »οπ Ηίο ιΙΙϋΐΑ, 86(1 (όΠβ οιηΐ8β«, τφ 
νιχοποιφ Οπ. τ. λ (νκίοήίβ αηείοή ρτο ίοηπίατίόια); 
ςιι»Γΐ2 θ&Ι ΤΙιβθ(1οΐίηιιίίί, τφ νιχοποιφ Οιτ. τή; Πτθι• 
χίζας {ΐ'ΊαΟίία! αηίίοτί ρτο ΟεηΗύΐάΛ) : Η6ΐ)Γ#ίχ•ιιΐ0!) Η»η« 
ρθϋΐΓ6;η2Πΐ ιιΐ ρΙαΓίιηαιη ρ